Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 64 din 6 octombrie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către S.A. ,,Termocom” pe perioada anilor 2009-2010

Numar din data de 2011-10-06 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 37

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei dl Il.Popa, directorului Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică dl L.Belinschi, viceprimarului mun.Chişinău dl N.Grozavu, directorului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului municipal Chişinău şi, concomitent, vicepreşedinte al Consiliului S.A.,,Termocom" dna V.Herţa, consilierului ex-administatorului procedurii Planului al S.A.,,Termocom" dl V.Stahi, prim-vicedirectorului general (director tehnic) al S.A.,,Termocom" dl V.Leu, vicedirectorului general (director comercial) al S.A.,,Termocom" dl M.Arusoi, contabilului-şef adjunct (ex-contabil-şef) al S.A.,,Termocom" dl A.Leahu, directorului general al S.A.,,CET-1" dl F.Moiseev, contabilului-şef al S.A. "CET-2" dl Iu.Lobadiuc, şefului-adjunct al Direcţiei livrări şi desfacere gaze al S.A. "Moldovagaz" dl D.Bicec, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către S.A.,,Termocom" pe perioada anilor 2009-2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit asupra gestionării patrimoniului public de către S.A.,,Termocom" pe perioada anilor 2009-2010.

Auditul s-a efectuat potrivit Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin diferite examinări, observări, confirmări, recalculări, etc., în vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Urmare verificărilor efectuate în cadrul auditului la S.A.,,Termocom", se menţionează prezenţa iregularităţilor şi indisciplinei financiare la gestionarea resurselor şi administrarea patrimoniului public, acestea fiind determinate de:

1. Lipsa unei strategii de asigurare a eficienţei activităţii sectorului termoenergetic în mun. Chişinău atît la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din mun. Chişinău, cît şi la nivelul Societăţii, fapt ce determină utilizarea iraţională de către S.A.,,Termocom" a capacităţilor de producţie, care, la rîndul său, generează costuri nejustificate de producţie.

2. Neîndeplinirea prevederilor Planului de reorganizare a S.A.,,Termocom", fapt ce a cauzat deteriorarea situaţiei economico-financiare, şi care se exprimă prin:

 • Neasigurarea reducerii pierderilor în reţea pînă la 18%, însoţite de costuri suplimentare în sumă de 15,5 mil. lei (a.2009) şi, respectiv, de 35,3 mil. lei (a.2010).
 • Neactualizarea valorii activelor Societăţii în conformitate cu cele de piaţă.
 • Neincluderea îndelungată în procesul de producţie a activelor materiale ale Societăţii în valoare de 47,3 mil. lei, ceea ce duce la imobilizarea activelor circulante, uzarea fizică şi morală a lor şi, respectiv, la diminuarea valorii acestora.
 • Neîntreprinderea măsurilor necesare de către factorii de decizie ai Societăţii pentru încasarea în termen a creanţelor, ceea ce a determinat apariţia unor creanţe cu risc sporit de nerecuperare în sumă de 111,1 mil. lei.
 • Creşterea în continuare a datoriilor creditoare (la 01.01.2011 - 2688,4 mil. lei, sau de 2,5 ori mai mari decît cele existente la 01.12.2001 - 1093,4 mil. lei), ceea ce determină riscul neîndeplinirii procedurii Planului şi denotă gestionarea ineficientă a Societăţii de către Comitetul creditorilor şi administratorul procedurii Planului.
 • Nedecontarea datoriilor creditoare suspendate şi nerambursabile conform procedurii Planului în sumă de 928,1 mil lei.
 • Suportarea unor cheltuieli ce determină comprimarea masei debitoare a Societăţii în sumă de 1,8 mil. lei, pentru salarizarea preşedintelui Comitetului sindical, pentru studiile superioare ale angajaţilor, procurarea abonamentelor în transportul urban, pentru arenda automobilelor şi utilizarea combustibilului de către acestea, care, în perioada de insolvabilitate a întreprinderii, nu sînt argumentate din punct de vedere economic.

3. Managementul financiar şi controlul intern necorespunzător au determinat gestionarea defectuoasă a activităţii S.A.,,Termocom" şi au admis tarife exagerate pentru consumatorii de energie termică, care se exprimă prin:

 • Neexaminarea de către Consiliul Societăţii a problemelor majore cu care se confruntă Societatea şi nedeterminarea măsurilor necesare pentru depăşirea lor.
 • Lipsa unei metodologii exhaustive de stabilire a mărimii pierderilor de energie termică admisibile în reţea, luate ca bază la calcularea tarifelor.
 • Lipsa unei baze juridice pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor Societăţii şi proprietarilor de apartamente din blocurile locative, ceea ce determină riscul neîncasării contraprestaţiei pentru energia termică livrată şi generează imposibilitatea pentru reclamarea de sine stătător de către Societate a creanţelor consumatorilor casnici.
 • Încheierea cu unii consumatori a contractelor de livrare a energiei termice fără indicarea parametrilor de calitate pe care Societatea este obligată să-i asigure în încăperile încălzite.
 • Lipsa reglementărilor interne privind modul de determinare a volumului de energie termică livrată pentru fiecare categorie de consumator.
 • Stabilirea volumului de apă caldă livrată consumatorilor casnici în baza apometrelor ce nu aparţin Societăţii şi care nu sînt verificate din punct de vedere metrologic.
 • Neverificarea calităţii serviciilor prestate de Î.M. "Infocom".
 • Majorarea neîntemeiată a cantităţii de energie termică livrată consumatorilor pentru încălzirea apei menajere, ce a dus la calcularea unor venituri suplimentare în a.2009 în sumă de 14,7 mil. lei, şi în a.2010 în sumă de 19,9 mil. lei.
 • Înregistrarea creanţelor gestionarilor fondului locativ (în continuare - GFL) cu risc înalt de neîncasare în sumă de 180,5 mil. lei, formate în rezultatul diferenţei între volumul de energie termică livrată consumatorilor casnici (conform datelor S.A. ,,Termocom") şi volumul de energie termică înaintată spre plată (de către Î.M. "Infocom").
 • Neasigurarea integrităţii patrimoniului Societăţii, ca urmare a efectuării inventarierii anuale cu abateri de la prevederile legale.
 • Neînregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare iniţială de 139294,9 mii lei, precum şi asupra terenurilor.
 • Înregistrarea eronată a unor bunuri în valoare de 0,9 mil. lei şi neînregistrarea unor creanţe în sumă de 1,6 mil. lei, ceea ce a determinat micşorarea valorii activelor Societăţii cu 0,7 mil. lei.
 • Neconservarea mijloacelor fixe neutilizate în procesul de producţie cu valoarea de bilanţ de 60,2 mil. lei, pentru întreţinerea cărora, în perioada auditată, au fost suportate cheltuieli în sumă de 3,6 mil. lei.
 • Lipsa unor informaţii exhaustive privind valoarea patrimoniului public transmis în gestiunea S.A. "Termocom".
 • Suportarea, în perioada anilor 2009 şi 2010, a cheltuielilor iraţionale privind calcularea GFL a primelor pentru asigurarea achitării creanţelor consumatorilor casnici, în sumă de 12,0 mil. lei, în lipsa analizei contribuţiei acestora la majorarea încasărilor şi reducerea datoriilor fondului locativ.
 • Includerea în costurile pentru determinarea tarifului la energia termică a cheltuielilor pentru întreţinerea obiectelor neproductive în sumă de 404,5 mii lei (a.2010).
 • Acordarea angajaţilor Societăţii a diferitor sporuri la salariu, contrar prevederilor regulamentare, în lipsa surselor de acoperire şi a unor reglementări privind determinarea criteriilor de performanţă în activitatea angajaţilor, ceea ce a cauzat cheltuieli suplimentare în sumă de 24,6 mil. lei.
 • Calcularea neregulamentară membrilor Consiliului Societăţii a unor sporuri la salariu în sumă de 27,0 mii lei, precum şi a salariului pentru timpul nelucrat şi a primelor administratorului Societăţii în sumă de 47,4 mii lei.
 • Efectuarea achiziţiilor în condiţii de netransparenţă, fără asigurarea unei concurenţe loiale, ceea ce a determinat caracterul formal al acestora şi a condiţionat preţuri exagerate la unele bunuri.
 • Nerespectarea prevederilor regulamentare şi admiterea conflictului de interese în procesul de achiziţie.
 • Majorarea neargumentată de către antreprenorii care au efectuat în perioada anilor 2009-2010 lucrări de reconstrucţie şi reparaţie capitală pentru S.A.,,Termocom" a volumului de lucrări executate cu 4855,5 mii lei, ca urmare a neconfirmării documentare a cheltuielilor şi nedeclarării la Serviciul Fiscal de Stat a unor cheltuieli de manoperă.
 • Nerespectarea prevederilor regulamentare privind ţinerea evidenţei contabile şi completarea documentelor contabile primare, precum şi confirmarea datoriilor şi creanţelor (inclusiv faţă de buget).
 • Decontarea neregulamentară a mijloacelor fixe în valoare iniţială de 4,9 mil. lei.

Managementul S.A.,,Termocom" nu a identificat riscurile de neasigurare a funcţionalităţii Societăţii şi a manifestat neglijenţă faţă de sistemul de control intern şi audit intern. În consecinţă, cumularea managementului necorespunzător cu imprudenţa în gestiunea economico-financiară a deteriorat grav finanţele S.A.,,Termocom", aflate în continuare în stare de insolvenţă. În acest context, precum şi pentru o evaluare mai profundă şi veridică a cauzelor ce au generat deteriorarea situaţiei economico-financiare, se consideră necesar a supune S.A.,,Termocom" unei revizii documentare în materie de management financiar şi gestiune economică pentru perioada realizării Planului de reorganizare (anii 2002-2010) şi administrării acesteia de către creditori, principalii creditori fiind în subordinea Guvernului.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către S.A.,,Termocom" pe perioada anilor 2009-2010, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului Societăţii şi directorului general al S.A.,,Termocom", pentru examinare, şi se cere implementarea recomandărilor auditului, precum şi înlăturarea iregularităţilor constatate;

2.2. Consiliului municipal Chişinău, Primăriei mun. Chişinău, pentru examinare, şi se cere:

2.2.1. elaborarea şi aprobarea unui plan complex de restructurare operaţională şi financiară, avînd drept obiectiv depăşirea stării de insolvenţă şi onorarea angajamentelor şi obligaţiilor financiare curente şi istorice;

2.2.2. examinarea oportunităţii încheierii contractelor directe între consumatorii casnici şi distribuitorii/producătorii de energie termică din mun. Chişinău, precum şi a contorizării energiei termice livrate pentru încălzirea apei reci;

2.2.3. determinarea oportunităţii menţinerii în cadrul S.A.,,Termocom" a centralelor termice din localităţile suburbane ale mun. Chişinău;

2.2.4. determinarea patrimoniului public transmis în gestiunea S.A.,,Termocom", cu asigurarea corelării ponderii acestuia în capitalul social al Societăţii;

2.2.5. asigurarea unei activităţi eficiente a Consiliului S.A.,,Termocom", cu monitorizarea permanentă a activităţii acestuia;

2.2.6. examinarea oportunităţii calificării S.A. "Termocom" în calitate de autoritate contractantă, conform prevederilor art.12 din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007;

2.3. Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, pentru informare, şi se cere stabilirea mărimii maximale admisibile a pierderilor de energie termică în reţea, luată ca bază pentru calcularea tarifelor;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, şi se cere asigurarea efectuării unui control privind respectarea legislaţiei în vigoare de către antreprenorii care au efectuat lucrări de reconstrucţie capitală şi reparaţie capitală la S.A. "Termocom" în anii 2009-2010;

2.5. Ministerului Economiei, pentru documentare, şi se cere determinarea soluţiilor necesare pentru eficientizarea activităţii complexului termoenergetic din mun. Chişinău şi soluţionarea problemelor privind achitarea datoriilor reciproce ale întreprinderilor din acest complex;

2.6. Guvernului, pentru informare şi în vederea:

2.6.1. iniţierii, prin intermediul organelor abilitate cu funcţii de investigaţii şi control financiar, a reviziei documentare şi expertizelor de rigoare privind activitatea economico-financiară a S.A. "Termocom" pentru perioada realizării Planului de reorganizare;

2.6.2. modificării prevederilor regulamentare privind stabilirea temperaturii apei reci, luate ca bază la calcularea consumului de energie termică pentru încălzirea apei, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19.02.2002;

2.7. Procuraturii Generale, în vederea examinării, conform competenţelor;

2.8. Parlamentului, pentru informare.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi pînă în aprilie 2012.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (37)

1. Elaborarea şi aprobarea unui plan complex de restructurare operaţională şi financiară, avînd drept obiectiv depăşirea stării de insolvenţă şi onorarea angajamentelor şi obligaţiilor financiare curente şi istorice

2. Întreprinderea măsurilor pentru eficientizarea activităţii de producţie a centralelor termice şi micşorarea pierderilor de energie termică în reţea.

3. Determinarea necesităţii menţinerii unor centrale termice la balanţa Societăţii.

4. Excluderea cheltuielilor neproductive din calculul tarifului la energia termică.

5. Elaborarea şi aprobarea tarifului pentru energia termică livrată, separat pentru fiecare sistem de termoficare (localitate) în parte.

6. Întru reglementarea relaţiilor cu consumatorii casnici şi GFL, să întreprindă măsuri pentru încheierea contractelor trilaterale „furnizor-gestionar-consumator", cu conformarea lor la prevederile legale, includerea parametrilor de calitate la livrarea energiei termice şi cu stabilirea exhaustivă a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

7. Elaborarea şi aprobarea unui Regulament unic privind modul de determinare a volumului de energie termică livrată pentru fiecare categorie de consumator.

8. Contorizarea procesului tehnologic de livrare a energiei termice pentru încălzirea apei calde.

9. Calcularea valorii energiei termice livrate pentru încălzirea apei calde în conformitate cu parametrii regulamentari.

10. Stabilirea cauzelor ce generează diferenţele între volumul de energie termică livrată de S.A. ,,Termocom” şi cea distribuită consumatorilor casnici, susţinute cu probe concludente.

11. În comun cu administratorul şi Comitetul creditorilor să renegocieze clauzele şi termenele de achitare a datoriilor curente şi istorice faţă de creditori.

12. Întreprinderea măsurilor privind acumularea surselor necesare pentru achitarea datoriilor creditoare îngheţate.

13. Examinarea oportunităţii decontării, conform prevederilor legale, a sumei datoriilor creditoare de 928061,4 mii lei.

14. Inventarierea regulamentară a tuturor activelor, cu stabilirea stării reale a activelor materiale, necesităţii lor în activitatea Societăţii şi valorii reale a acestora.

15. Conservarea regulamentară a mijloacelor fixe neutilizate în procesul de producţie şi/sau determinarea modului de utilizare a acestora.

16. Întreprinderea tuturor măsurilor legale pentru încasarea creanţelor Societăţii, cu stabilirea exhaustivă a persoanelor responsabile de implementarea acestor măsuri şi cu luarea măsurilor legale pentru reflectarea în evidenţa contabilă a valorii creanţelor posibile spre încasare.

17. Reexaminarea procedurii contractuale de livrare a energiei termice apartamentelor din blocurile de locuit, pentru a avea posibilitate să întreprindă de sine stătător măsuri pentru încasarea acestor creanţe.

18. Abandonarea practicii de remunerare a muncii, necorelată la rezultatele activităţii Societăţii.

19. Stabilirea exhaustivă a criteriilor de performanţă necesare calculării sporurilor de eficacitate angajaţilor

20. Reexaminarea clauzelor contractului colectiv de muncă în vederea ajustării acestora la prevederile regulamentare, cu asigurarea respectării cerinţelor privind păstrarea masei debitoare şi realizarea procedurii Planului.

21. Examinarea posibilităţii de recuperare a cheltuielilor salariale calculate neregulamentar.

22. Conformarea Regulamentului de achiziţie al Societăţii la prevederile legislaţiei în vigoare şi la specificul activităţii Societăţii, cu întreprinderea măsurilor în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

23. Contractarea lucrărilor în baza unor proceduri de achiziţie transparente.

24. Luarea de atitudine faţă de factorii de decizie care au admis derogări de la reglementările în vigoare la contractarea lucrărilor.

25. Întreprinderea măsurilor în vederea recuperării de la antreprenori a valorii lucrărilor exagerate în sumă de 4855,5 mii lei (fără TVA).

26. Excluderea din activitatea economico-financiară a Societăţii a cheltuielilor ineficiente care duc la micşorarea nejustificată a masei debitoare.

29. Inventarierea patrimoniului public transmis Societăţii, cu evaluarea lui regulamentară, precum şi cu modificarea cotei acestuia în capitalul social.

30. Întreprinderea măsurilor corespunzătoare de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile şi terenurilor aferente.

31. Respectarea reglementărilor în vigoare privind ţinerea evidenţei contabile, inclusiv a valorii bunurilor materiale, creanţelor şi datoriilor Societăţii.

32. Perfecţionarea Sistemului informaţional al evidenţei contabile, inclusiv privind ţinerea evidenţei analitice (separate) a cheltuielilor.

33. Decontarea mijloacelor fixe în strictă conformitate cu normele regulamentare.

34. Asigurarea respectării normelor legale privind întocmirea documentelor justificative la decontarea combustibilului.

35. Asigurarea implementării unui sistem eficient de control intern.

36. Introducerea unui audit intern eficient şi independent.

28. Asigurarea respectării prevederilor art.85 şi art.86 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 referitor la conflictul de interese.

37. Eficientizarea activității Societății, cu soluționarea problemelor cu care se confruntă S.A. "Termocom" și cu aprobarea măsurilor pentru depășirea lor.

27. Examinarea posibilităţii calificării S.A. „Termocom" drept autoritate contractantă în conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

Cerinte (10)

2.3 Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, pentru informare, şi se cere stabilirea mărimii maximale admisibile a pierderilor de energie termică în reţea, luată ca bază pentru calcularea tarifelor.

response:
jhgsdhadgasgdajsgh

2.4 Ministerului Finanţelor, pentru documentare, şi se cere asigurarea efectuării unui control privind respectarea legislaţiei în vigoare de către antreprenorii care au efectuat lucrări de reconstrucţie capitală şi reparaţie capitală la S.A. „Termocom" în anii 2009-2010;

2.5 Ministerului Economiei, pentru documentare, şi se cere determinarea soluţiilor necesare pentru eficientizarea activităţii complexului termoenergetic din mun. Chişinău şi soluţionarea problemelor privind achitarea datoriilor reciproce ale întreprinderilor din acest complex;

2.2.1 Consiliului municipal Chișinău, Primăriei mun. Chișinău, pentru examinare, şi se cere elaborarea şi aprobarea unui plan complex de restructurare operaţională şi financiară, avînd drept obiectiv depăşirea stării de insolvenţă şi onorarea angajamentelor şi obligaţiilor financiare curente şi istorice.

2.2.2 Consiliului municipal Chișinău, Primăriei mun. Chișinău, pentru examinare, și se cere examinarea oportunităţii încheierii contractelor directe între consumatorii casnici şi distribuitorii/producătorii de energie termică din mun. Chişinău, precum şi a contorizării energiei termice livrate pentru încălzirea apei reci.

2.2.3. Consiliului municipal Chişinău, Primăriei mun. Chişinău, pentru examinare, şi se cere determinarea oportunităţii menţinerii în cadrul S.A.,,Termocom" a centralelor termice din localităţile suburbane ale mun. Chişinău;

2.2.4. Consiliului municipal Chişinău, Primăriei mun. Chişinău, pentru examinare, şi se cere determinarea patrimoniului public transmis în gestiunea S.A.,,Termocom", cu asigurarea corelării ponderii acestuia în capitalul social al Societăţii.

2.2.5. Consiliului municipal Chişinău, Primăriei mun. Chişinău, pentru examinare, şi se cere asigurarea unei activităţi eficiente a Consiliului S.A.,,Termocom", cu monitorizarea permanentă a activităţii acestuia.

2.2.6. Consiliului municipal Chişinău, Primăriei mun. Chişinău, pentru examinare, şi se cere examinarea oportunităţii calificării S.A. „Termocom" în calitate de autoritate contractantă, conform prevederilor art.12 din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

2.1. Consiliului Societății și directorului general al S.A. ,,Termocom", pentru examinare, și se cere implementarea recomandărilor auditului, precum și înlăturarea iregularităților constatate.