Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 63 din 6 octombrie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Au fost realizate obiectivele Proiectului Energetic II în condiţii de utilizare eficientă şi eficace a surselor financiare?”

Numar din data de 2011-10-06 Nr. cerinte: 18 Nr. recomandari: 78

 

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei dl I.Popa, şefului Direcţiei generale datorii publice a Ministerului Finanţelor dna E.Matveeva, viceministrului sănătăţii dl Gh.Ţurcan, directorului general al Î.S. "Moldelectrica" dl G.Dimov, directorului Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii dna L.Burlui, directorului Institutului de Cardiologie dl M. Popovici, preşedinţilor raioanelor: Ştefan Vodă - dl V. Buzu, Drochia - dl A. Marian, Leova - dna E.Greţu, Făleşti - dl V.Muduc; viceprimarului or.Anenii Noi - dl V.Vdovicenco, şi primarului or.Taraclia - dl S.Filipov, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului performanţei "Au fost realizate obiectivele Proiectului Energetic II în condiţii de utilizare eficientă şi eficace a surselor financiare?".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit pe anul 2011, cu Standardele de audit şi Manualul de audit al performanţei ale Curţii de Conturi.

Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv să răspundă la următoarele întrebări:

 Mijloacele investite în cadrul Proiectului Energetic II, la componenta electrică, au fost utilizate în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate şi au contribuit la atingerea indicatorilor de performanţă stabiliţi şi la îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei sistemului de transport al energiei electrice?

Mijloacele investite în cadrul Proiectului Energetic II, la componenta termică, au fost utilizate în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate şi au contribuit la atingerea indicatorilor de performanţă stabiliţi şi la îmbunătăţirea disponibilităţii, calităţii şi eficienţei încălzirii şi alimentării cu apă caldă a clădirilor selectate?

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat la Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (în continuare - Unitatea) şi la Î.S. "Moldelectrica". În cadrul auditului au fost efectuate vizite la faţa locului la 8 staţii electrice, 9 consilii raionale, 3 primării orăşeneşti, precum şi la 45 de obiecte de menire socială, la care a fost verificată eficienţa utilizării surselor creditelor şi echipamentelor instalate în cadrul Proiectului Energetic II (în continuare - PE II).

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

PE II se integrează în procesul reformelor din sectorul termoenergetic, iniţiat de Guvernul Republicii Moldova şi finanţat din mijloacele împrumutului extern oferit Republicii Moldova de către Banca Mondială.

Pentru implementarea PE II, Republica Moldova a obţinut credite în mărime de 32,4 mil. Drepturi speciale de tragere - circa 45,0 mil.dolari SUA, sau echivalentul a circa 540,0 mil.lei. Din suma totală a creditului, 26,0 mil. dolari SUA (57,8%) au fost destinate Î.S. "Moldelectrica", pentru implementarea componentei electrice a PE II, şi 19,0 mil.dolari SUA (42,2%) - pentru implementarea componentei termice a PE II.

La 01.07.2011 au fost efectuate debursări din contul creditului în sumă de 40,2 mil.dolari SUA, ceea ce reprezintă 89,3% din valoarea creditului contractat.

PE II a urmărit îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei sistemului de transportare şi furnizare en gros a energiei electrice, precum şi sporirea eficienţei energetice la obiectele de menire socială prioritar selectate.

Cît priveşte componenta electrică, se denotă că obiectivul de dezvoltare stabilit pentru PE II nu este realizat integral, misiunea de audit relevînd problemele, neregulile şi impedimentele care au limitat utilizarea eficientă şi eficace a surselor financiare, precum şi atingerea obiectivelor propuse şi a performanţelor stabilite, după cum urmează:

♦  Implementarea contractului 3833-A3 "Dispecerat şi comunicaţii" (sistemul SCADA), cu valoarea de 17,3 mil.dolari SUA (65,4% din valoarea creditului), se tergiversează, inclusiv în raport cu ultimul grafic aprobat (01.07.2011), astfel persistînd riscul anulării creditului nedebursat în mărime de 3,9 mil.dolari SUA. Funcţionarea sistemului dat este una din condiţiile de aliniere a sistemului energetic naţional la cel european, însă Compania suedeză "ABB Power Technologies", responsabilă de implementarea acestui sistem, nu-şi îndeplineşte obligaţiunile contractuale asumate, care se exprimă prin:

- nepunerea în funcţiune a 170 de panouri cu RTU560 şi REF54x (cu valoarea de 30,5 mil.lei, inclusiv costul panourilor), din motiv că conţin erori substanţiale, situaţiile menţionate nefiind soluţionate nici în perioada auditului;

- neinstalarea pe parcursul a mai mult de 2 ani a 10 seturi de baterii de acumulatoare destinate alimentării staţiilor electrice în valoare totală de 8,0 mil.lei, fapt care expune acumulatoarele unui risc sporit de ieşire prematură din funcţiune;

- livrarea tehnicii de calcul de o calitate mai joasă (parametrii tehnici fiind inferiori celor contractaţi), ceea ce a determinat efectuarea unor cheltuieli nejustificate în sumă de 100,0 mii lei.

Se remarcă că neimplementarea sistemului SCADA condiţionează tergiversarea integrării sistemului energetic naţional în cel european; posibilitatea redusă de rambursare a creditului; nerealizarea unor indicatori-cheie de performanţă, precum şi a obiectivului PE II, la componenta electrică. 

♦ Lipseşte argumentarea tehnico-economică a necesităţii înlocuirii încăperilor separate pentru instalarea echipamentelor de evidenţă, dispecerat şi telecomunicaţie existente cu căsuţe capitale. Conform concluziei experţilor care au efectuat studiul de fezabilitate, încăperile existente urmau a fi păstrate şi dotate suplimentar cu sisteme de aer condiţionat. De fapt, Î.S. "Moldelectrica" a luat o altă decizie în acest sens, proiectînd şi construind 54 de căsuţe cu valoarea de 19,1 mil.lei, destinate instalării la staţiile electrice a panourilor de evidenţă a energiei electrice şi a componentelor sistemului SCADA la preţuri exagerate (preţul de cost al 1 m2 de suprafaţă fiind mai mare de 10,0 mii lei).

♦ Din contul creditului au fost efectuate unele cheltuieli ineficiente şi iraţionale pentru achiziţionarea de la Compania turcească "Areva T&D Enerji Endustrisi A.S." a 27 de transformatoare de tensiune înaltă cu valoarea de 8,0 mil.lei, care urmează a fi înlocuite din cauza calităţii neadecvate. Totodată, Î.S. "Moldelectrica" a suportat pierderi în sumă de 2,4 mil.lei în urma ieşirii din funcţiune (exploziei) a 2 transformatoare din cele achiziţionate.

♦ Î.S. "Moldelectrica" a achiziţionat, în anul 2008, de la S.R.L. "ABS" (din surse proprii) echipamente destinate modernizării SE Vulcăneşti, cu valoarea de 8,9 mil.lei, care, la acel moment nefiind de o necesitate stringentă, nu sînt instalate o perioadă de 3 ani şi se află sub cerul liber, în rezultatul cărui fapt întreprinderea a suportat cheltuieli ineficiente în sumă de 4,5 mil.lei (mijloace achitate în avans).

Cele menţionate se datorează schimbării frecvente a top-managementului Î.S. "Moldelectrica"; controlului intern ineficient la aceasta; monitorizării neadecvate a executării contractelor; neîntreprinderii măsurilor de rigoare faţă de furnizorii care nu execută obligaţiunile contractuale etc. Este necesar de întreprins măsuri urgente la Î.S. "Moldelectrica" privind revizuirea procedurilor de control intern în domeniul achiziţiei, recepţionării şi punerii în funcţiune utilă a bunurilor achiziţionate, implementarea unui management corelat pentru valorificarea eficientă a resurselor materiale, umane şi financiare.

Referitor la componenta termică, se remarcă că obiectivul de dezvoltare al acesteia, în mare măsură, a fost realizat, beneficiind de ameliorarea aprovizionării cu agent termic 64 instituţii de menire socială, inclusiv 7 instituţii medico-sanitare publice subordonate Ministerului Sănătăţii, precum şi 43 de blocuri locative. Totodată, misiunea de audit a relevat că factorii de decizie din cadrul unor autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale nu au dat dovadă de prudenţă şi capacitate managerială analitică la încadrarea în proiectul respectiv, la implementarea acestuia şi la utilizarea sistemelor termice instalate, limitînd atingerea performanţelor stabilite. Astfel:

♦ Consiliile raionale nu au elaborat criterii de selectare a instituţiilor beneficiare. În consecinţă, de îmbunătăţirea aprovizionării cu agent termic au beneficiat unele instituţii care dispuneau de sisteme de încălzire funcţionale, angajînd împrumuturi şi efectuînd cheltuieli iraţionale în sumă de 2,9 mil.lei.

♦ Unele blocuri ale instituţiilor, incluse în proiect, care necesită reparaţii capitale au beneficiat de sisteme de termoficare noi, pentru care s-au cheltuit 1,4 mil.lei, dar n-au fost utilizate nici după instalarea încălzirii, consiliile raionale efectuînd cheltuieli ineficiente pentru achitarea dobînzii.

♦ La implementarea componentei termice a PE II nu s-a ţinut cont de obiectivele Concepţiei privind renovarea sistemului republican de alimentare cu căldură şi de practicile internaţionale privind sporirea eficienţei termice prin reabilitarea clădirilor. Drept urmare, din suma de 2,5 mil.dolari SUA, prevăzută iniţial pentru reabilitarea clădirilor, s-au utilizat numai 60,0 mii dolari SUA, situaţia dată fiind cauzată de procedurile complexe stabilite de către BM pentru achiziţionarea acestor servicii, precum şi de lipsa de insistenţă a factorilor de decizie.

♦ Unele autorităţi publice n-au ales cele mai optimale şi eficiente variante ale instalaţiilor, ceea ce a condiţionat cheltuieli ineficiente din sursele creditare în sumă de 4,7 mil.lei.

♦ În unele instituţii nu sînt utilizate eficient suprafeţele încălzite, acestea suportînd cheltuieli care nu au acoperire financiară. Din necesitatea de a economisi surse financiare pentru achitarea serviciilor, sau din lipsa reţelelor interne de distribuţie, precum şi datorită stării deplorabile a acestora, unele instituţii nu utilizează, sau utilizează ineficient, sistemele de producere a apei calde.

♦  Neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către unii antreprenori a dus la apariţia deficienţelor în funcţionarea unor sisteme de încălzire şi la ieşirea prematură din funcţiune a unor utilaje, fapt ce a generat cheltuieli suplimentare beneficiarilor în mărime de 0,9 mil.lei.

♦  Managementul contabil al instituţiilor care au beneficiat de împrumuturi şi de bunuri achiziţionate şi instalate din contul acestora nu a asigurat veridicitatea raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, fiind depistate diferite erori contabile, inclusiv nefiind reflectate în evidenţa contabilă: împrumuturile în valoare de 90,1 mil.lei la Aparatele preşedinţilor raioanelor, sau, după caz, la primăriile oraşelor; sistemele de termoficare construite cu valoarea de 73,1 mil.lei; dobînzile aferente împrumuturilor în sumă de 1,2 mil.lei la costul obiectelor instalate etc.

Deficienţele relevate sînt cauzate de: neexecutarea pe deplin de către consiliile raionale a obligaţiunilor prevăzute de Acordul de credit în ceea ce priveşte implementarea activităţilor în cadrul proiectului cu eficienţa şi consecvenţa cuvenită, în conformitate cu practicile adecvate administrative, financiare, de inginerie tehnică şi energetice; managementul necorespunzător al unor instituţii care au beneficiat de reabilitarea sistemelor de termoficare; neexecutarea întocmai de către unii antreprenori a obligaţiunilor contractuale; lipsa mijloacelor financiare necesare pentru reabilitarea clădirilor, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor legate de achiziţionarea serviciilor de termoficare; refuzul unor instituţii de a utiliza serviciile costisitoare ale sistemelor de termoficare noi; lipsa unei conlucrări eficiente între managerii de proiect şi contabilii-şefi ai instituţiilor care au beneficiat de investiţii din credit, precum şi de nerespectarea de către factorii de decizie a actelor normative în vederea transmiterii şi înregistrării corespunzătoare a mijloacelor fixe intrate din sursele creditare.

În contextul celor expuse, se remarcă că, deşi Ministerul Economiei, conform funcţiilor atribuite, urma să participe la elaborarea şi implementarea măsurilor de asigurare a securităţii energetice a ţării, la coordonarea acţiunilor în domeniul eficienţei energetice, la monitorizarea implementării proiectelor de eficienţă energetică, precum şi să supravegheze activitatea autorităţii abilitate cu administrarea lucrărilor în acest domeniu, iar Unitatea - să pregătească şi să implementeze Proiectul Energetic II (componentele electrică şi termică), să monitorizeze şi să evalueze performanţele, să asigure realizarea eficientă a procesului de instruire a beneficiarilor proiectelor în curs de implementare, aceştia nu şi-au exercitat corespunzător obligaţiunile, în consecinţă neimplementîndu-se în termen şi calitativ unele părţi ale componentei electrice (sistemul SCADA), astfel nefiind atinse unele din obiectivele propuse şi performanţele stabilite. De asemenea, la componenta termică nu s-au utilizat eficient o parte din sursele creditare acordate, precum şi sistemele de termoficare instalate, iar în unele cazuri - opţiunile cost-minime de încălzire.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(6) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei "Au fost realizate obiectivele Proiectului Energetic II în condiţii de utilizare eficientă şi eficace a surselor financiare?", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-2.7. din prezenta Hotărăre şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului şi să întreprindă măsuri în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în acestea, după cum urmează:

2.1 Ministerului Economiei:

2.1.1. Să examineze Raportul de audit şi să implementeze un management eficient întru exercitarea atribuţiilor sale, precum şi să întreprindă măsuri de evitare a deficienţelor identificate în cadrul altor proiecte similare;

2.1.2. În calitatea sa de fondator al Î.S. "Moldelectrica", să întreprindă măsuri concrete întru îmbunătăţirea sistemului de control intern, în vederea monitorizării executării lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului Energetic II, precum şi a executării lucrărilor de instalare a echipamentelor achiziţionate din surse proprii, care sînt depozitate;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine;

2.3. Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, spre a aduce la cunoştinţă Comitetului de supraveghere rezultatele auditului, în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficienţelor identificate în cadrul auditului respectiv;

2.4. Î.S. "Moldelectrica", pentru examinarea rezultatelor auditului la şedinţa Consiliului de administraţie şi întreprinderea în regim de urgenţă a măsurilor în vederea implementării în termenele stabilite a componentei electrice a Proiectului Energetic II, întru eliminarea riscului de nedebursare integrală a surselor creditului;

2.5. Consiliilor raionale (Anenii Noi, Cantemir, Drochia, Făleşti, Leova, Ocniţa, Orhei, Ştefan Vodă, Taraclia), pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

2.6. Ministerului Sănătăţii, pentru întreprinderea măsurilor de utilizare eficientă a sistemelor de termoficare instalate din contul surselor creditare, precum şi în vederea reflectării corespunzătoare în evidenţa contabilă a instituţiilor beneficiare a mijloacelor fixe intrate din contul creditului;

2.7. Guvernului: 

2.7.1. pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi monitorizarea realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Acordurile de credit încheiate între RM şi BM (nr.3833-MD şi nr. 4541-MD);

2.7.2. pentru întreprinderea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii Comitetului de supraveghere al Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii;

2.7.3. pentru audierea Raportului Ministerului Economiei privind implementarea Proiectului Energetic II, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare la implementarea componentei electrice, precum şi pentru întreprinderea unor acţiuni concrete de remediere a deficienţelor relevate la implementarea Proiectului Energetic II.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare şi o posibilă luare de atitudine.

4. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţă Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului, pentru o posibilă luare de atitudine.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (78)

Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării realizării indicatorilor de performanță aprobați pînă la implementarea integrală a PE II.

Să asigure monitorizarea şi evaluarea performanţelor întru realizarea indicatorilor de performanță aprobați pînă la implementarea integrală a PE II.

Să îmbunătăţească sistemul de control intern pentru procesul de monitorizare a executării contractelor de către antreprenori, prin stabilirea clară a responsabilităţilor personalului şi prin consolidarea activităţilor de control;

Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea micșorării stocurilor de bunuri materiale, precum și instalării bunurilor depozitate și utilizării eficiente a echipamentelor achiziționate;

Să ajusteze necesităţile şi priorităţile instituţionale la mijloacele disponibile, ținînd cont de utilizarea cît mai eficientă a patrimoniului;

Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea implementării sistemului SCADA, cu identificarea și gestionarea eficientă a riscurilor legate de realizarea și punerea în funcțiune a sistemului SCADA.

Să ia măsurile prevăzute de clauzele contractuale față de furnizorul - Compania „ABB" pentru livrarea tehnicii de calcul cu parametri inferiori celor contractați, precum și față de persoanele responsabile din cadrul întreprinderii care au admis recepționarea tehnicii de o calitate mai joasă față de cea contractată și achitată.

Să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea concurenței la organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de montare a echipamentelor, în scopul sporirii potenţialului de a obţine cel mai bun raport cost-eficiență;

Să planifice procedurile de achiziție în așa mod, încît livrările și montările de echipamente să fie efectuate în perioade scurte de timp.

Să instituie un grup de lucru, cu participarea experților independenți în domeniu, care să ateste starea echipamentelor livrate în cadrul contractului 3833-A4 și, în baza rezultatelor, să întreprindă măsurile de rigoare întru soluționarea chestiunii în cauză.

Să întreprindă măsuri de revizuire a procedurilor controlului intern în domeniul achiziției, recepționării și punerii în funcțiune utilă a bunurilor achiziționate, pentru a evalua şi a minimaliza pe viitor riscurile aferente;

Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea punerii în funcțiune utilă a echipamentelor de la SE Vulcăneşti 400kV, cu luarea măsurilor legale față de persoanele vinovate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

La angajarea altor credite investiționale, să elaboreze criterii de selectare a instituțiilor care necesită investiții, identificînd soluțiile optime de utilizare eficientă a surselor împrumutate, precum și a bunurilor instalate.

Să determine soluțiile optime de utilizare a sistemelor de termoficare noi, construite din sursele creditare.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să prevadă în bugetul instituțiilor, în limita posibilităților, mijloace financiare pentru reabilitarea clădirilor în care au fost instalate stații termice noi, în scopul sporirii eficienței energetice și economisirii surselor.

Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea urgentării procesului de colectare și generalizare a datelor necesare pentru evaluarea indicatorului de performanță ,,Consumul energiei termice specifice (încălzirea spațiilor) în clădirile reabilitate [W/m2] înainte și după implementarea proiectului, în condițiile designului (temperatura în interiorul clădirii +180, C/afara - 160 C); economii de circa 30% pînă la finele implementării PE II.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să întreprindă măsuri de utilizare eficientă a suprafețelor instituțiilor de învătămînt, inclusiv privind optimizarea cheltuielilor destinate întreținerii acestora.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să instituie o comisie care să verifice lucrările executate în corespundere cu documentația de proiect coordonată, în scopul depistării neajunsurilor, și să ceară de la antreprenor remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea traducerii contractelor care sînt în stadiu de executare, în scopul cunoașterii de către managerii de proiect a drepturilor și obligațiilor acestora.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să adopte decizii privind transmiterea către instituțiile beneficiare a bunurilor achiziționate și instalate din sursele creditului, care să fie însoțite de documentele corespunzătoare, cu indicarea bunurilor pe tipuri, conform Clasificatorului mijloacelor fixe.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să elaboreze proceduri ale controlului intern în domeniul înregistrării în evidența contabilă a bunurilor pe obiecte separate, după cum prevede cadrul normativ, inclusiv ce ține de conlucrarea eficientă între managerii de proiect și contabilii-șefi.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Să întreprindă măsuri în vederea sporirii veniturilor UAT, precum și optimizării cheltuielilor în scopul asigurării capacităților de rambursare a creditelor și dobînzilor aferente.

Cerinte (18)

Să examineze Raportul de audit și să implementeze un management eficient întru exercitarea atribuțiilor sale, precum și să întreprindă măsuri de evitare a deficiențelor identificate în cadrul altor proiecte similare;

În calitatea sa de fondator al Î.S. „Moldelectrica", să întreprindă măsuri concrete întru îmbunătățirea sistemului de control intern, în vederea monitorizării executării lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului Energetic II, precum și a executării lucrărilor de instalare a echipamentelor achiziționate din surse proprii, care sînt depozitate;

pentru informare și luare de atitudine;

spre a aduce la cunoştinţă Comitetului de supraveghere rezultatele auditului, în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficienţelor identificate în cadrul auditului respectiv;

pentru examinarea rezultatelor auditului la ședința Consiliului de administrație și întreprinderea în regim de urgență a măsurilor în vederea implementării în termenele stabilite a componentei electrice a Proiectului Energetic II, întru eliminarea riscului de nedebursare integrală a surselor creditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru examinarea Raportului de audit, în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi implementării recomandărilor auditului;

pentru întreprinderea măsurilor de utilizare eficientă a sistemelor de termoficare instalate din contul surselor creditare, precum și în vederea reflectării corespunzătoare în evidența contabilă a instituțiilor beneficiare a mijloacelor fixe intrate din contul creditului;

pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi monitorizarea realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Acordurile de credit încheiate între RM și BM (nr.3833-MD și nr. 4541-MD);

pentru întreprinderea măsurilor de îmbunătățire a activității Comitetului de supraveghere al Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii;

pentru audierea Raportului Ministerului Economiei privind implementarea Proiectului Energetic II, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare la implementarea componentei electrice, precum și pentru întreprinderea unor acțiuni concrete de remediere a deficiențelor relevate la implementarea Proiectului Energetic II.