Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 12 din 05 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”

Numar 149-154 din data de 2017-04-05 Nr. cerinte: 53 Nr. recomandari: 78

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 20161, având drept scop evaluarea conformității managementului sistemelor de supraveghere a traficului rutier, stabilirea problemelor majore aferente, precum și a gradului de asigurare a securității informaționale a sistemului. Auditul a fost efectuat conform Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2 aplicate de Curtea de Conturi, precum și manualelor adiționale.
Probele de audit au fost acumulate la MAI și instituțiile subordonate (inclusiv: STI al MAI, IGP al MAI, INP al IGP al MAI), ÎS CTS, 12 Autorități Publice Locale de nivelul II (Anenii Noi, Hâncești, Orhei, Criuleni, Ocnița, Drochia, Ungheni, Cimișlia, Cantemir, Strășeni, Leova și Soroca), primăria mun. Bălți. De asemenea, au fost acumulate și solicitate informații de la Ministerul Finanțelor (Trezoreria de Stat), Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2016”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (78)

1.în calitate de posesor, să revizuiască și să conformeze regulamentele de funcționare a SIA RICC, SASCR „Controlul traficului” și SIA REC la prevederile cadrului legal existent (în special, ale Codului contravențional și Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal) și la reglementările tehnice în vigoare (Ordinul MTIC nr.78 din 01.06.2006), precum și să asigure intercorelarea prevederilor acestora;

response:
scrisoare nr. 14/213 din 25.04.2018: La moment se efectueaza modificarea Legii nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informational integrat automatizat de evidenta a infractiunilor, a cauzelor penale si a persoanelor care au savârșit infracțiuni. Proiectul de modificare a Legii nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidenta a infractiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au savârșit infracțiuni, a fost supus avizarii interne si externe. Ulterior, acesta a fost remis in Central National Anticoruptie pentru efectuarea expertizei anticoruptie. Modificarea HG nr. 328 din 24.05.2012 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informational automatizat „Registrul informatiei criminalistice si criminologice”, va fi initiata dupa modificarea Legii nr.216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informational integrat automatizat de evidenta a infractiunilor, a cauzelor penale si a persoanelor care au savarsit infractiuni, precum si aprobarea Legii cu privire la sistemul informational de evidenta unica a contraventiilor, cauzelor contraventionale si a persoanelor care le-au savârșit, care la momentui actual, prin demers oflcial a fost expediat spre avizare si expertiza la CNA. Concomitent, a fost elaborat proiectul de modificare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulatiei rutiere „Controlul traficului”, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 965 din 17.11.2014. Proiectul a fost definitivat, avizat pe extern de catre autoritatile vizate și, prin numarul 8/5-2428 din 06.04.2018, a fost remis in Cancelaria de Stat pentru promovare. După aprobarea Legii cu privire la sistemul informațional de evidenta unica a contravențiilor, cauzelor contravenționale și a persoanelor care le-au savârșit se preconizează elaborarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului prenotat.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

2.reieșind din prevederile Codului contravențional și din lipsa posibilității de îndeplinire de către APL a obligațiilor aferente dreptului de subregistratură în cadrul SASCR „Controlul traficului”, să asigure modificarea cadrului normativ în vederea retragerii acestui drept de la APL;

response:
scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 In contextul examinării oportunităţii de îndeplinire, de către APL, a obligaţiilor aferente dreptului de subregistratură a SASCR „Controlul traficului” a fost iniţiată analiza constatărilor şi a gradului de corespundere a atribuţiilor şi capacităţilor APL de realizare a dreptului de subregistrator, precum şi corespunderea drepturilor delegate. In rezultatul analizei efectuate se constată că, în conformitate cu prevederile Legii m\ 436 din 28.12.2006 în atribuţiile primarului (art.29 alin. (1) lit. 1) intră şi „asigurarea securităţii traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat Totodată, în atribuţiile de bază ale Preşedintelui raionului constatăm obligaţia de „contribuire la menţinerea ordinii publice, asigurării securităţii şi aparii drepturilor cetăţenilor ” (art. 53 alin. (1) lit. c). în conformitate cu prevederile literei a) art. 16 a Legii nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale este inclusă responsabilitatea de „administrare, întreţinere, reparare şi dotare cu mijloace de semnalizare a drumurilor publice locale şi a construcţiilor rutiere, în conformitate cu exigenţele siguranţei traficului rutier”, prevederi care impun o responsabilitate şi participare activă a autorităţilor administraţiei publice locale la asigurarea securităţii circulaţiei rutiere. Prevederile expuse, precum şi oportunitatea participării autorităţilor administraţiei publice locale/altor entităţi la formarea bazei de date a SASCR „Controlul traficului” sunt studiate şi prin prisma Legii nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la Registre şi Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, rezultatul căreia se va regăsi în nota de argumentare a modificării Hotărârii Guvernului nr. 965 din 17,11.2014. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și scris nr.14/213 din 25.04.2018: În rezultatul analizei efectuate se constată că, în conformitate cu prevederile Legii nr.436 din 28.12.2006 în atribuţiile primarului (art.29 alin. (1) lit. 1) intră şi „asigurarea securităţii traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat”. Totodată, în atribuţiile de bază ale Preşedintelui raionului constatăm obligaţia de „contribuire la menţinerea ordinii publice, asigurării securităţii şi apării drepturilor cetăţenilor” (art. 53 alin. (1) lit. c). În conformitate cu prevederile literei a) art. 16 a Legii privind siguranţa traficului rutier nr.131 din 07.06.2007, în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale este inclusă responsabilitatea de „administrare, întreţinere, reparare şi dotare cu mijloace de semnalizare a drumurilor publice locale şi a construcţiilor rutiere, în conformitate cu exigenţele siguranţei traficului rutier”, prevederi care impun o responsabilitate şi participare active a autorităţilor administraţiei publice locale la asigurarea securităţii circulaţiei rutiere. Prevederile expuse, precum şi oportunitatea participării autorităţilor administraţiei publice locale/altor entităţi la formarea bazei de date a SASCR „Controlul traficului” au fost studiate şi prin prisma Legii cu privire la Registre şi Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, în rezultatul căreia a şi fost elaborat proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 965 din 17.11.2014 şi nota de argumentare.Totodată, întru asigurarea corelării actelor normative, prin nr. 8/4-8556 din 08.12.2017, a fost remisă solicitarea către Trezoreria de Stat privind iniţierea modificărilor ordinului Ministerului Finanţelor nr. 158 din 26.12.2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” prin completarea cu noi prevederi privind crearea conturilor de virare a amenzilor, în cazul procurării, instalării şi deservirii acestora din contul mijloacelor proprii ale bugetelor de nivelul II sau cu participarea parteneriatului public-privat, la contul bugetelor raionale, bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, bugetul central al UTA Găgăuzia, precum şi la bugetele locale de nivelul I. Informaţia privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.965 din 17.11.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” a fost nominalizată în pct. 1. Totodata, conform recomandărilor a fost inițiate rezilierea contractelor cu APL a contractelor de subregistratura pe parcursul anului 2016 au fost reziliate 2 contracte, în 2017 a fost reziliat un contract, actualmente au fost expediate solicitari repetate în adresa APL privind restituirea Acordurilor aditionale expediate in anul 2016.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

3.să conformeze SIA RICC, SASCR „Controlul traficului” și SIA REC la prevederile regulamentelor de funcționare revizuite;

response:
Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: La data de 03.01.2018 cu Î.S.”Centrul de telecomunicatii speciale” a fost încheiat Contractul nou (nr.03/18), în baza caruia la data de 22.02.2018 au fost solicitate unile modificari în SIA RICC. La moment modificarile solicitate nu au fost executate, precum și nu a parvenit nici un raspuns din partea Î.S.”Centrul de telecomunicatii speciale”. De asemenea la data de 03.01.2018 cu Î.S.”Centrul de telecomunicatii speciale” a fost încheiat Contractul de mentenanță a Sistemelor REC și RAR nr. 01/18. Propunerile de modificare urmează a fi sitematizate și realizate ulterior punerii în exploatare a modificarilor solicitate anterior (indicate mai sus), ceea ce este condiționat de necesitatea încheierii unui Acord adițional privind realizarea schimbului de date Intre Ministerul Afacerilor Interne și I.P. „Agenda servicii publice”. La momentul actual, proiectul Acordului adițional se află la etapa elaborării, din partea STI fiind înaintată solicitarea nr. 8/4-691 din 29.01.2018. Scris nr.14/213 din 25.04.2018: STI, în parteneriat cu UNDP, a inițiat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informaționale cheie ale MAI și actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr.115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI și actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. După finalizarea studiului de fezabilitate va fi elaborat caietul de sarcini pentru adaptarea/dezvoltarea sistemelor. Concomitent cu Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale”, conform contractelor de mentenanță au fost planificate necesități curente de adaptare/dezvoltare și menținere a SI, după cum urmează: - Contractul nr.01/18 din 03.01.2018 - privind mentenanța sistemelor REC, E-cazier și RAR; - Contractul nr.02/18 din 03.01.2018 - mentenanță sistemului „Controlul traficului”; - Contractul nr.03/18 din 03.01.2018 - mentenanță sistemelor RICC.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

4. să racordeze softul chinez la legislația națională, în vederea integrării acestuia în SIA RICC;

response:
SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 în contextul realizării activităţilor în baza Acordului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în cadrul proiectului (nr. 00101611) de consolidare a capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost elaborate Termenii de Referinţă destinaţi achiziţiei de consultanţă TIC pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018 şi vizează elaborarea unui studiu de fezabilitate care să descrie impedimentele legale, organizaţionale, tehnologice şi soluţii de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi, precum şi achiziţiei serviciilor de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi pentru 5 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAI (inclusiv pentru SIA Registrul supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”). Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: Achizitia ”MIA/Assessment of the ICT performance and capacity of MIA/IT Systems and drafting of concepts for the Key MIA Information Systems” este initiata si termenul limita de depunere a ofertelor este 05.02.2018 http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1629/ La moment este realizata evaluarea a documentelor prezentate de 2 ofertanti si identiflcata compania cistigator InfoTrust Consulting SRL, cu care la 12.03.2018 s-a semnat Contractul PO nr. MDA10-000000000025962. Realizarea activitatilor se propune de a efectua pe parcursul anului 2018 vizeaza elaborarea unui studiu de fezabilitate care sa descrie impedimenteie legale, organizational, tehnologice si solutii de dezvoitare si implementare a versiunilor noi, precum si achizitiei serviciilor de dezvoltare si implementare a versiunilor noi pentru 4 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAI (inclusiv pentru SIA RICC si SIA REC). Sacris.nr.14/213 din 25.04.2018: În baza studiului de fezabilitate, inițiat în parteneriat cu UNDP (stadiul actual redat în punctul 3) va fi inițiată procedura de ajustare a sistemelor informatice cheie pentru activitatea MAI (inclusiv pentru SIA Registrul supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”). Totodată, în pofida recepționării sistemului de la compania chineză, fără documente confirmative de proveniență, în cadrul comisiei de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit, softul a fost estimat cu valoarea de 1036310 lei și contabilizat de instituție, în scopul asigurării integrității valorilor materiale.

RO_5118_0048 MAI.pdf

5. să implementeze Politica de protecție a datelor cu caracter personal pentru toate sistemele informaționale deținute;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: Serviciul tehnologii informaţionale a MAI, întru formularea unor recomandări şi definitivare a prevederilor generale şi speciale cu suportul experţilor „InfoTrust Consulting” S.R.L, în baza contractului Nr. 84/15 din 21.12.2015 a iniţiat elaborarea Politicii de securitate a informaţiei în cadrul MAI. Conform prevederilor Ordinului MAI nr.90 din 31.03.2016 a fost lansat proiectul de consultanţă privind implementarea SMSI şi definirea modelului operaţional al STI conform principiilor ITSM şi constituirea grupului de lucru cu implicarea responsabililor din cadrul MAI şi experţilor Consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL”, în noiembrie. 2016 experţii consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL, au predat proiectul Politicii de securitate a informaţiei în cadrul MAI şi Regulamentul privind Sistemul de management al securităţii informaţiei în cadrul MAI. Proiectele nominalizate au fost înaintate spre avizare autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, în prezent se află în Direcţia generală juridică a MAI pentru efectuarea expertizei juridice. în acelaşi context menţionăm că, în scopul stabilirii cadrului normativ intern de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul utilizării SASCR „Controlul traficului” de către angajaţii Inspectoratului naţional de patrularea! Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, a fost elaborat şi aprobat ordinul INP nr. 25 din 05.05.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea relaţiilor juridice care apar în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” a INP", de care se conduc angajaţii INP. scrisoare MAI nr. 14/213 din 25.04.2018: Ca rezultat executării contractului Nr.84/15 din 21.12.2015 încheiat între „InfoTrust Consulting” S.R.L. și MAI, conform prevederilor Ordinului MAI nr.90 din 31.03.2016 „Cu privire la inițierea proiectului de consultanță privind implementarea SMSI și definirea modelului operațional al STI conform principiilor ITSM și constituirea grupului de lucru cu implicarea responsabililor din cadrul MAI și experților Consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL, la începutul lunii noiembrie a anului 2016 experții consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL, au predat echipei de proiect proiectele documentelor: Politica de securitate a informației în cadrul MAI și Regulamentul privind Sistemul de management al securitatii informatiei în cadrul MAI. Documentele in cauza au fost aprobate si puse in aplicare la nivel de MAI prin ordinul MAI nr. 244 din 18 august 2017 „Privind Sistemul de management ai securitatii informatiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. Prin ordinul MAI nr. 374 din 12 decembrie 2017 au fost aprobate procedurile de raportare a incidentelor, analiza și evaluarea riscurilor de securitate a informației în cadrul MAI. Astfel, între STI și Î.S. "CTS", în baza Caietului de sarcini și termenelor de referință, a fost încheiat Contractul nr.01/18 din 03.01.2018 pentru SI A "REC", "E-cazier" si "RAR", prin care ultimii s-au angajat ca funcționalitățile și livrabile prezentate/adaptate/modificate vor corespunde cerințelor Ordinului nr.78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viața al software-ului" RT 38370656 -002:2006. În vederea executarii Caietului de sarcini pentru SI A "REC", Ordinul nr. 33 din 19.12.2017 au fost aprobate Procedurile operationale privind reglementarea modului de acordarea accesului la REC, care reglementează procedura acordarii accesului la sistemul prenotat, cerințe față de utilizatori și complexitatea parolelor utilizate. Întru asigurarea cadrului normativ a fost elaborat proiectul „Procedurilor operaționale pentru utilizatorii SASCR „Controlul traficului”. În proiect sunt stabilite responsabilitățile administratorului și ale operatorilor în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor personale, precum și reglementate regulilor în procesul de verificare, validate și colectare a probelor înregistrate prin intermediul unităților fixe sau mobile de supraveghere ale SASCR „Controlul traficului”. La moment se afla la etapa de aprobare. De asemenea, menționăm elaborarea și punerea Tn aplicare, Tncepand cu 05.12.2017, a Planului de Tnlaturare a vulnerabifitatilor Sistemului automatizat de supraveghere a circulatiei rutiere din mun. Chisinau. În conformitate cu Planul menționat sunt stabilite și întreprinse actiuni de asigurare a functionalitatii, continuitate a bazei de date, auditare acces control list, și altele. După aprobarea Legii cu privire la sistemul informational de evidenta unica a contraventiilor, cauzelor contraventionale si a persoanelor care le-au savârșit si Regulamentului acestui, sistemul va fi înregistrat la CNPDCP. După modificarea H.G. 965 din 17.11.2014 (redat în pct. 1.2) IGP urmează să i se atribuie statut de operator de date cu caracter personal, după care urmează a fi depusă notificarea corespunzatoare la CNPDCP.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

7. să reglementeze procesele operaționale aferente contravențiilor stabilite prin intermediul SASCR „Controlul traficului” la toate etapele acesteia și la toate instituțiile implicate (STI al MAI, INP al IGP al MAI);

response:
scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: În cadrul Grupului de lucru instituit prin ordinul INP a IGP m\ 14 din 06.03.2017 pentru elaborarea proiectului de ordin al MAI „Cu privire la modificarea şi completarea ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.347 din 1 noiembrie 2010”, a fost elaborat proiectul de ordin, definitivarea căruia este condiţionată de recepţionarea avizului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal referitor la procedura de publicare a solicitării adresate proprietarului sau posesorului de vehicul privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului pe pagina web oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018: Procedura de publicare pe pagina web oficială a MAI a solicitării adresate proprietarului sau posesorului de vehicul privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, a fost remisă spre avizare Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (nr. INP/3777 din 07.08.2017). La 31.10.2017 a fost organizată o şedinţă comună a reprezentanţilor INP şi CNPDCP în lipsa atingerii unui consens asupra proiectului Procedurii de publicare, s-a decis convocarea unei şedinţe suplimentare la acest subiect. Totodată au fost întreprinse acţiunile descrise la punctual 6. Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: Prin raportul comun al sefului Inspectoratului General al Politiei si Directorului Serviciului tehnologii informationale, nr. 8/4-5208 din 28.07.2017, au fost punctuate actiuni necesare de îndeplinit, după cum urmează: 1. Excluderea din „Citatia Centrului unic de monitorizare si coordonare” a „Codului de bare” destinat achitarii online, cât și prin intermediul bancilor comerciale si a notei „IMPORTANT”. Termen: 07.08.2017. Responsabil STI, IGP; 2. Instruirea agentilor constatatori din cadrul Inspectoratelor de politie cu dreptul de examinare a contraventiilor constatate prin intermediul SASCR „Controlul traficului” și de aplicare a sanctiunilor. Termen: 07.08.2017. Responsabil IGP; 3. Reglementarea procedurilor de înmânare, de către agenții constatatori, a citatiilor proprietarilor de vehicule privind incalcările constatate intermediul SASCR „Controlul traficului”; 4. Descentralizarea competentei de documentare a contraventiilor constatate prin intermediul SASCR „Controlul traficului” către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate; 5. Elaborarea procedurilor operationale standard de documentare a contraventiilor constatate prin intermediul SASCR „Controlul traficului”; 6. Înaintarea propunerilor de modificare a ordinul MAI nr. 347 din 01 noiembrie 2010 „Сu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a contravențiilor, a persoanelor care le-au săvârșit și a rezultatelor examinării cauzelor contravenționale”. Scris nr.14/213 din 25.04.2018: În vederea adaptării prevederilor Ordinului MAI nr. 347 din 01.11.2010 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a contraventiilor, a persoanelor care le-au savârșit și a rezultatelor examinării cauzelor contraventionale” la necesitățile actuate ale MAI, Serviciul Tehnologii Informationale, in comun cu Serviciul dirijare operatională, a fost elaborat proiectul Ordinului MAI „Privind modul de evidență a contraventiilor și documentelor emise în cadrul procesului contraventional”, care va reglementa domeniul respectiv. La moment sunt examinate avizele parvenite pe marginea acestuia. Totodata, sunt în proces de elaborare proiectele „Procedurilor operational pentru utilizatorii SASCR „Controlul traficului”.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

6. să conformeze procedura contravențională pornită în baza informațiilor obținute prin intermediul SASCR „Controlul traficului” la prevederile Codului contravențional;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: prin Ordinul Inspectoratului naţional de patrulare nr. 14 din 06.03.2017 a fost instituit Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de ordin al MAI „Cu privire la modificarea şicompletarea ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.347 din 1 noiembrie 2010’', care a elaborat şi remis spre avizare subdiviziunilor interesate ale MAI proiectul modificărilor ordinului. Proiectul prevede în special completarea Instrucţiunilor aprobate prin ordinul MAI nr.347 din 1 noiembrie 2010, cu anexele nr.20 - formularul Demersului agentului constatator privind pornirea procesului contravenţional pe faptul contravenţiei constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice; nr.21 - formularul de Citaţie emisă în cadrul procesului contravenţional, adresată proprietarului de vehicul, cu solicitarea să depună declaraţie cu privire la identitatea persoanei căreia a fost încredinţat vehiculul, pentru a fi condus pe drumurile publice; nr.22 - formularul de Proces- verbal cu privire la contravenţie, emis în formă de document electronic. Proiectul de ordin a fost actualizat în baza avizelor subdiviziunilor interesate ale MAI şi remis spre examinare şi expertiză juridică Direcţiei generale juridice a MAI scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: Intru conformarea procedurii contravenţionale pornite în baza informaţiilor obţinute prin intermediul SASCR „Controlul Traficului”, începând cu 07.08.2017 din „Citaţia Centrului unic de monitorizare şi coordonare” a fost exclus „Codul de bare” destinat achitării Online, cât şi prin intermediul băncilor comerciale şi a notei „IMPORTANT”. Paralel cu aceasta au fost punctate şi alte acţiuni care se referă la: - reglementarea procedurilor de înmânare, de către agenţii constatatori, a citaţiilor proprietarilor de vehicule privind încălcările constatate intermediul SASCR „Controlul traficului”; - elaborarea procedurilor operaţionale standard de documentare a contravenţiilor constatate prin intermediul SASCR „Controlul traficului”, care urmează a fi executate în următoarea perioadă. Menţionăm că, prin Ordinul Inspectoratului naţional de patrulare nr. 14 din 06.03.2017 a fost instituit Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de ordin al MAI „Cu privire la modificarea şi completarea ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.347 din 1 noiembrie 2010”. Grupul delucru a elaborat şi remis spre avizare subdiviziunilor interesate ale MAI proiectul vizat. Proiectul de ordin a fost actualizat în baza avizelor subdiviziunilor interesate ale MAI şi remis spre examinare şi expertiză juridică Direcţiei generale juridice a MAI, care s-a expus asupra imposibilităţii implementării punctului 2 din proiectul de ordin cu privire la realizarea de către STI a MAI a soluţiei tehnice de publicare pe pagina web oficială a MAI, a solicitării agentului constatator, adresată proprietarului/posesorului vehiculului, privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, în lipsa avizului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al RM, respectiv asupra imposibilităţii implementării prevederilor proiectului în ansamblu. Prin urmare, a fost elaborat proiectul Procedurii de publicare a solicitării adresate proprietarului sau posesorului de vehicul privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului pe pagina web oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator, cu remiterea acestuia spre examinare Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (nr. INP/3777 din 07.08.2017), până în prezent opinia ultimului nu este prezentată. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018: Prin raportul comun al şefului Inspectoratului General al Poliţiei şi Directorului Serviciului tehnologii informaţionale, nr. 8/4-5208 din 28.07.2017, întru asigurarea Recomandărilor Curţii de Conturi, au fost punctate acţiuni necesare de îndeplinit, după cum urmează: 1. Excluderea din „Citaţia Centrului unic de monitorizare şi coordonare” a „Codului de bare” destinat achitării online, cât şi prin intermediul băncilor comerciale şi a notei „IMPORTANT”; 2. Instruirea agenţilor constatatori din cadrul Inspectoratelor de poliţie cu dreptul de examinare a contravenţiilor constatate prin intermediul SASCR „Controlul traficului” şi de aplicare a sancţiunilor; 3. Reglementarea procedurilor de înmînare, de către agenţii constatatori, a citaţiilor proprietarilor de vehicule privind încălcările constatate intermediul SASCR „Controlul traficului”; 4. Descentralizarea competenţei de documentare a contravenţiilor constatate prin intermediul SASCR „Controlul traficului” către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate; 5. Elaborarea procedurilor operaţionale standard de documentare a contravenţiilor constatate prin intermediul SASCR „Controlul traficului”; Prin Ordinul INP nr. 14 din 06.03.2017 a fost instituit Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de ordin al MAI „Cu privire la modificarea şi completarea ordinului MAI nr.347 din 1 noiembrie 2010” („CM privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a contravenţiilor, a persoanelor care le-au săvîrşit şi a rezultatelor examinării cauzelor contravenţionale”). Proiectul de ordin a fost definitivat conform avizelor subdiviziunilor MAI şi prezentat spre expertiză juridică Direcţiei generale juridice a MAI. Conform avizului Direcţiei generale juridice a MAI nr.22/1387 din 23.08.2017, proiectul de ordin poate fi aprobat doar cu avizul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal referitor la Procedura de publicare pe pagina web oficială a MAI a solicitării adresate proprietarului sau posesorului de vehicul privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului. Scris. MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: Prin demersul nr. 8/4-491 din 22.01.2018, a fost solicitat Centrului de Telecomunicatii Speciale modificarea formei si continutului Procesului verbal cu privire la contraventie generat electronic din Registrul de evidenta a cauzelor contraventionale, a punctelor de penalizare si a persoanelor care le-au savârșit, cu completarea automata a câmpurilor care se regasesc în sistem, pentru a corespunde Codului contraventional. De asemenea, s-a solicitat includerea unei noi bife cu denumirea „Amends camere supraveghere” in sectiunea 2 a Procesului verbal „Detalii PV”, care la momentul activarii acesteia va atribui procesului verbal IBAN-ul destinat achitarii amenzilor aplicate in baza camerelor de supraveghere, cu includerea acestut cimp in tabelul general din modulul ”Evidență” - Procese verbale - Lista procese verbale”. Scris. MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018 și scris.nr.14/213 din 25.04.2018: Prin demersul nr. 8/4-491 din 22.01.2018, a fost solicitat Centrului de Telecomunicatii Speciale modificarea formei si continutului Procesului verbal cu privire la contraventie generat electronic din Registrul de evidenta a cauzelor contraventionale, a puncteior de penalizare si a persoanelor care le-au săvârșit, cu completarea automata a cimpurilor care se regasesc în sistem, pentru a corespunde Codului contraventional. De asemenea, s-a solicitat includerea unei noi bife cu denumirea „Amendă camere supraveghere” in secțiunea 2 a Procesului verbal „Detalii PV”, care la momentul activarii acesteia va atribui procesului verbal IBAN-ul destinat achitarii amenzilor aplicate in baza camerelor de supraveghere, cu includerea acestut cimp în tabelul general din modulul ”Evidență - Procese verbale - Lista procese verbale”.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

8. să recupereze valoarea mijloacelor fixe constatate lipsă în cadrul STI al MAI (149,0 mii lei), IGP al MAI (15,4 mii lei), INP al IGP al MAI (90,4 mii lei), precum și a carburanţilor în cadrul STI al MAI (20,8 mii lei);

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: În cadrul Serviciul tehnologii informaţionale a fost iniţiată ancheta internă prin care au fost identificate persoanele responsabile de mijloacele fixe lipsă. Urmare a definitivării anchetei, au fost iniţiate procedurile de reparare benevolă a prejudiciului material din contul salariatului cu răspundere materială, pentru mijloacele fixe constatat lipsă şi anume prin substituirea bunului printr-un bun echivalent, care va fi definitivată pe parcursul semestrului II al anului 2017. Intru recuperarea bunurilor/valorii mijloacelor fixe constatate lipsă în Inspectoratul naţional de patrulare al IGP - 14 aparate smartphone de tip ZTE S291 în sumă de 90,4 mii lei, de către Serviciul tehnic al Secţiei dotări şi asigurare logistică a INP, a fost depusă o notă-raport cu privire la lacunele depistate în gestiunea smartphoanelor ZTE S29I, în baza căreia a fost efectuată o anchetă de serviciu. In baza încheierii emise în urmadesfăşurării anchetei de serviciu, precum şi în conformitate cu prevederile art. art. 170, 267 Cod de procedură civilă, întru soluţionarea prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, persoanelor vizate (aflaţi în concediu de îngirjire a copilului, concediaţi, etc.) li s-a solicitat prezenţa la Inspectoratul naţional de patrulare şi restituirea benevolă a bunului menţionat, în caz contrar rezervându-ne dreptul de a sesiza instanţa de judecată competentă. Urmare procedurilor de reparare benevolă a prejudiciului material din contul salariaţilor cu răspundere materială pentru mijloacelor fixe constatate lipsă, a fost asigurată restituirea a 10 aparate smartphone de tip ZTE S291 în sumă de 64,588 mii lei, aflate în gestiunea foştilor angajaţi ai INP. în scopul reparării benevole a prejudiciului material din contul salariaţilor cu răspundere materială, în adresa a 3 angajaţi ai INP a IGP au fost expediate reclamaţii (iniţiale şi repetate), cu avertizarea recurgerii la iniţierea procedurilor civile în instanţa de judecată, în caz de refuz de reparare benevolă a prejudiciului cauzat INP (3 aparate ZTE S29I în sumă de 19,376 mii lei), în privinţa unui angajat a fost înaintată la Judecătoria Chişinău (sediul Râşcani) o cerere de chemare în judecată în proces civil pentru repararea prejudiciului material cauzat INP, ca urmare a nesoluţionării în termenul stabilit a reclamaţiei de reparare benevolă a prejudiciului (1 aparat ZTE S29I în sumă de 6458,82 lei) scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: în scopul asigurării integrităţii valorilor materiale şi repararea prejudiciului cauzat Serviciului tehnologii informaţionale al MAI în sumă de 149092,89 lei, a fost efectuată ancheta de serviciu, întru stabilirea persoanelor responsabile de gestionarea mijloacelor fixe constatate ca lipsă. Drept urmare, salariatul pentru a evita procedurile judiciare, cu acordul conducerii STI al MAI, prin angajamentul depus şi-a asumat răspunderea personală de a repara benevol prejudiciul în rate, conform prevederilor art. 343 alin.(2) din Codul muncii ce guvernează răspunderea civilă contractuală. La situaţia curentă, prejudiciul material nerestituit de către salariat, constituie suma de 45211,67 lei (149092,89 - 103881,22), care potrivit termenului din angajamentul asumat până în luna decembrie 2017, va fi recuperat în totalmente. In privinţa unui angajat a fost înaintată la Judecătoria Chişinău (sediul Râşcani) o cerere de chemare în judecată în proces civil pentru repararea prejudiciului material cauzat INP, ca urmare a nesoluţionării în termenul stabilit a reclamaţiei de reparare benevolă a prejudiciului (1 aparat ZTE S291 în sumă de 6458,82 lei). Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani), dosarul nr.2- 3511/2017 din 27 iunie 2017, cererea a fost admisă, cu obligarea restituirii telefonului mobil. Ulterior, la expirarea termenului de contestare a hotărârii Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) şi rămânerii definitive a acesteia, a fost depusă cererea de eliberare a titlului executoriu, pentru iniţierea procedurii de executare silită (nr. 45685 din 19.09.2015). SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018: STI a iniţiată ancheta internă prin care a fost identificată persoana responsabilă care a admis lipsa mijloacelor fixe. Ţinînd cont de suma prejudiciului cauzat, materialele acumulate au fost transmise organului ierarhic superior, Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI întru efectuarea unei anchete ample asupra cazului dat. Concomitent au fost iniţiate procedurile de reparare benevolă a prejudiciului material din contul salariatului cu răspundere materială pentru mijloacele fixe constatate lipsă şi anume prin substituirea bunului printr-un bun echivalent. Astfel pînă în acest moment au fost recuperate 13 SMARTPHONE de model ZTE GRAND S-2 S-291, 7 tablete LENOVO de model A7-60 HC şi 2 laptopuri de model LENOVO E40-70. La situaţia curentă, prejudiciul material nerestituit de către angajatul STI al MAI, constituie suma de 30 700,12 lei (149 092,89 - 103 881,22), care potrivit termenului din angajamentul asumat, prelungit până în luna ianuarie 2018, va fi recuperat în totalmente. La IGP a fost desfăşurată ancheta de serviciu din 14 aparate smartphone ZTE S291 au fost restituite 10 în valoare de 64,588 mii lei. în adresa a 3 angajaţi INP au fost expediate reclamaţii (iniţiale şi repetate), cu avertizarea recurgerii la iniţierea procedurilor civile în instanţa de judecată. În privinţa unui angajat a fost înaintată la Judecătoria Chişinău (sediul Râşcani) o cerere de chemare în judecată în proces civil pentru recuperarea prejudiciului cauzat (1 aparat ZTE S291 în sumă de 6 458,82 lei). Prin hotărîrea Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani), dosarul nr.2-3511/2017 din 27 iunie 2017, cererea a fost admisă, cu obligarea restituirii telefonului mobil. Ulterior, la expirarea termenului de contestare a hotărîrii Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) şi rămînerii definitive a acesteia, a fost depusă cererea de eliberare a titlului executoriu, pentru iniţierea procedurii de executare silită (nr.45685 din 19.09.2015). Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: La situapa curenta, prejudiciul material nerestituit de catre angajatul STI, constitute suma de 30401,66 lei (669401,90 lei - 639146,65 lei), (bunurile materiale Laptop LENOVO E40-70 cu nr. de inventar 070270 și 070271). Pe faptul dat, este inițiată о ancheta de serviciu (raportul nr. 113 din 22.02.2018), în cadrul careia, angajatul responsabil material a solicitat dreptul de a restitui benevol lipsurile bunurilor.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

9. să sisteze transmiterea SMS-urilor cu informații din SIA REC către abonații operatorilor de telefonie mobilă prin intermediul SRL „Procontext”, precum și să asigure recuperarea cheltuielilor suportate la prestarea serviciilor respective în cazul continuării prestării acestora;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017, scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 Serviciului tehnologii informaţionale a MAI, prin demersul nr. 8/5-8443 din 14 decembrie 2016, a solicitat opinia Direcţiei generale juridice a MAI privind legalitatea prestării de către MAI cu titlu gratuit a unor servicii informaţionale în folosul abonaţilor operatorilor de telefonie prin intermediul SC „Procontext” SRL, precum şi oportunitatea suspendării acestor servicii. Direcţia generală juridică, reieşind din prevederile Codului Civil al Republicii Moldova şi Legii nr. 133 din 08.07.2011 Privind protecţia datelor cu caracter personal a informat despre posibilitatea revizuirii/rezilierii, în baza avizului Secţiei protecţia datelor cu caracter personal a MAI cît şi a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, a contractului cu SC „Procontext" SRL. La 06 iunie 2017, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, prin Decizia nr. 133 a solicitat Ministerului Afacerilor Interne să suspendeze operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul numerelor 9021, 9022 şi 9023, prin blocarea accesului la aceste servicii. Executînd decizia CNPDCP, prin nr. 8/5-3995 din 13 iunie 2017, SC „Procontexf’ SRL, a fost informat despre suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul numeri lor 9021, 9022 şi 9023, prin blocarea accesului la aceste servicii. începînd cu data de 13.06.2017. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018, nr.14/213 din 25.04.2018: A fost abrogat Regulamentul cu privire la prezentarea informaţiei abonaţilor de telefonie mobilă din Sistemele informaţionale automatizate "Evidenţa contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere şi a punctelor de penalizare acumulate în baza sancţiunilor aplicate şi „Registrul accidentelor rutiere””. în baza deciziei Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 133 din 06 iunie 2017, Serviciul tehnologii informaţionale al MAI, prin demersul nr. 8/4- 3958 din 13 iunie 2017, a solicitat Î.S. Centrul Telecomunicaţiilor Speciale sistarea transmiterii şi prelucrării datelor din Sistemul informaţional automatizat „Registrul Evidenţelor Contravenţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit şi a punctelor de penalizare” şi Sistemul informaţional automatizat „Registrul accidentelor rutiere”, prin intermediul numerelor „9021”, „9022” şi „9023”. Totodată prin scrisoarea nr. 8/5-3995 din 13 iunie 2017, a fost înştiinţat SC „Procontext” SRL, despre sistarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul numerelor„9021”, „9022” şi „9023”, prin blocarea accesului la aceste servicii începând cu data de 13.06.2017. Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018:A fost intocmit Acordul de reziliere a contractului nr. 18/05/2011-PR, încheiat între MAI si SC ”Procontext” SRL. Totodată, prin scrisoarea nr. 8/5-1028 din 12.02.2018, a fost remis către SC ”Procontext” SRL demersul de reziliere a contractului supra menționat cât și Acordul adițional. Astfel prin Dispozitia MAI nr.8/1370 din 23.02.2018 s-a abrogat Dispozitia MAI nr.7/2251 din 11 iulie 2011.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

10. să asigure îndeplinirea corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017, nr.14/213 din 25.04.2018: în cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare (CUMC) al INP al IGP (26 din 28 angajaţi, 2 angajaţi fiind delegaţi la cursurile de instruire iniţială) au fost desfăşurate lecţii cu tematica: 1) Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale; 2) Regulamentul privind funcţionarea Modulului E-Data al Sistemului informaţional automatizat ”Evidenţa contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere, a persoanelor care le-au săvîrşit şi a punctelor de penalizare aplicate” al Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”. Urmare activităţilor de instruire. în baza Dispoziţiei INP nr. 121 din 17 mai 2017 „Cu privire la desfăşurarea operaţiunii de sensibilizare a conducătorilor de vehicule asupra necesităţii respectării Regulamentului circulaţiei rutiere”, în scopul implementării aplicaţiei mobile Modul E-Data pentru identificarea conducătorilor auto bănuiţi de comiterea contravenţiilor, constatate prin intermediul camerelor de monitorizare a traficului rutier, la 23.06.2017 şi 30.06.2017 în baza unor planuri separate au fost desfăşurate acţiuni de verificare în trafic (filtre). în care au fost antrenaţi 25 angajaţi ai Inspectoratului naţional de patrulare, fiind supuşi verificării - 891 conducători de vehicule. în rezultatul acţiunilor întreprinse, în privinţa 49 conducători auto au fost întocmite şi înmînate citaţii privind prezentarea la CUMC al INP, au fost întocmite 78 procese-verbale cu privire la contravenţie, cu aplicarea sancţiunilor de amendă în sumă de 27,7 mii lei. Concomitent, au fost întreprinse acţiuni întru: 1) Identificarea şi înregistrarea vehiculelor implicate în comiterea contravenţiilor multiple în modulul de căutare „Passing Vehicles Alarm Platform”, al Sistemului „Off-Site Violation Enforcement System", gestionat de angajaţii CUMC al INP, antrenaţi în serviciu diurn în cadrul Dispeceratului Inspectoratului General al Poliţiei. 2) Aplicarea prevederilor Ordinului Inspectoratului General al Poliţiei nr. 71 din 14 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exercitarea acţiunilor procedurale în cadrul procesului contravenţional de către agenţii constatatori ai Inspectoratului General al Poliţiei al MAI”, prin remiterea în adresa Inspectoratelor de poliţie teritoriale, spre înmînare destinatarilor contra semnătură, a scrisorilor de informare (DCT), pe cauzele iniţiate în privinţa persoanelor fizice domiciliate în raza teritorială deservită. 3) Aplicarea prevederilor art.450 Cod contravenţional (Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care au favorizat contravenţia şi încheierea interlocutorie), prin expedierea sesizărilor în adresa agenţilor economici deţinători ai unui parc numeros de vehicule, în vederea înlăturării cauzelor şi condiţiilor ce au favorizat săvîrşirea contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere. scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: Prin urmare, conform circularei Inspectoratului General al Poliţiei nr.INP/3708 din 03.08.2017 „Cu privire la desconcentrarea competenţelor Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP al IGP, prin delegarea competenţelor funcţionale, angajaţilor din inspectoratele de poliţie teritoriale, pentru a exclude obligativitatea prezentării la sediul CUMC din mun. Chişinău, a persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional”, în perioada 07- 09 august 2017, angajaţii Centrului unic de monitorizare şi coordonare şi Serviciului asistenţă juridică al INP al IGP, de comun acord cu specialiştii Serviciului tehnologii informaţionale al MAI, au desfăşurat seminare de instruire cu participarea angajaţilor responsabili de procedura contravenţională din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP. In cadrul seminarelor, angajaţii subdiviziunilor teritoriale ale IGP au fost instruiţi referitor la excluderea posibilităţii de achitare a sumei amenzilor în baza scrisorii de informare, în cazul contravenţiilor constatate prin intermediul sistemului de supraveghere „Control trafic”, precum şi referitor la prevederile ordinului IGP nr.71 din 14.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exercitarea acţiunilor procedurale în cadrul procesului contravenţional de către agenţii constatatori ai IGP al MAI”.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf

10. să asigure îndeplinirea corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017 în cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare (CUMC) al INP al IGP (26 din 28 angajaţi, 2 angajaţi fiind delegaţi la cursurile de instruire iniţială) au fost desfăşurate lecţii cu tematica: 1) Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale; 2) Regulamentul privind funcţionarea Modulului E-Data al Sistemului informaţional automatizat ..Evidenţa contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere, a persoanelor care le-au săvîrşit şi a punctelor de penalizare aplicate” al Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”. Urmare activităţilor de instruire. în baza Dispoziţiei INP nr. 121 din 17 mai 2017 „Cu privire la desfăşurarea operaţiunii de sensibilizare a conducătorilor de vehicule asupra necesităţii respectării Regulamentului circulaţiei rutiere”, în scopul implementării aplicaţiei mobile Modul E-Data pentru identificarea conducătorilor auto bănuiţi de comiterea contravenţiilor, constatate prin intermediul camerelor de monitorizare a traficului rutier, la 23.06.2017 şi 30.06.2017 în baza unor planuri separate au fost desfăşurate acţiuni de verificare în trafic (filtre). în care au fost antrenaţi 25 angajaţi ai Inspectoratului naţional de patrulare, fiind supuşi verificării - 891 conducători de vehicule. în rezultatul acţiunilor întreprinse, în privinţa 49 conducători auto au fost întocmite şi înmînate citaţii privind prezentarea la CUMC al INP, au fost întocmite 78 procese-verbale cu privire la contravenţie, cu aplicarea sancţiunilor de amendă în sumă de 27,7 mii lei. Concomitent, au fost întreprinse acţiuni întru: 1) Identificarea şi înregistrarea vehiculelor implicate în comiterea contravenţiilor multiple în modulul de căutare „Passing Vehicles Alarm Platform”, al Sistemului „Off-Site Violation Enforcement System", gestionat de angajaţii CUMC al INP, antrenaţi în serviciu diurn în cadrul Dispeceratului Inspectoratului General al Poliţiei. 2) Aplicarea prevederilor Ordinului Inspectoratului General al Poliţiei nr. 71 din 14 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exercitarea acţiunilor procedurale în cadrul procesului contravenţional de către agenţii constatatori ai Inspectoratului General al Poliţiei al MAI”, prin remiterea în adresa Inspectoratelor de poliţie teritoriale, spre înmînare destinatarilor contra semnătură, a scrisorilor de informare (DCT), pe cauzele iniţiate în privinţa persoanelor fizice domiciliate în raza teritorială deservită. 3) Aplicarea prevederilor art.450 Cod contravenţional (Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care au favorizat contravenţia şi încheierea interlocutorie), prin expedierea sesizărilor în adresa agenţilor economici deţinători ai unui parc numeros de vehicule, în vederea înlăturării cauzelor şi condiţiilor ce au favorizat săvîrşirea contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere. scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 Prin urmare, conform circularei Inspectoratului General al Poliţiei nr.INP/3708 din 03.08.2017 „Cu privire la desconcentrarea competenţelor Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP al IGP, prin delegarea competenţelor funcţionale, angajaţilor din inspectoratele de poliţie teritoriale, pentru a exclude obligativitatea prezentării la sediul CUMC din mun. Chişinău, a persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional”, în perioada 07- 09 august 2017, angajaţii Centrului unic de monitorizare şi coordonare şi Serviciului asistenţă juridică al INP al IGP, de comun acord cu specialiştii Serviciului tehnologii informaţionale al MAI, au desfăşurat seminare de instruire cu participarea angajaţilor responsabili de procedura contravenţională din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP. In cadrul seminarelor, angajaţii subdiviziunilor teritoriale ale IGP au fost instruiţi referitor la excluderea posibilităţii de achitare a sumei amenzilor în baza scrisorii de informare, în cazul contravenţiilor constatate prin intermediul sistemului de supraveghere „Control trafic”, precum şi referitor la prevederile ordinului IGP nr.71 din 14.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exercitarea acţiunilor procedurale în cadrul procesului contravenţional de către agenţii constatatori ai IGP al MAI”. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 în cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare (CUMC) al INP al IGP (26 din 28 angajaţi, 2 angajaţi fiind delegaţi la cursurile de instruire iniţială) au fost desfăşurate lecţii cu tematica: 1) Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale; 2) Regulamentul privind funcţionarea Modulului E-Data al Sistemului informaţional automatizat „Evidenţa contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere, a persoanelor care le- au săvîrşit şi a punctelor de penalizare aplicate”. Urmare activităţilor de instruire, în baza Dispoziţiei INP nr. 121 din 17 mai 2017 „Cu privire la desfăşurarea operaţiunii de sensibilizare a conducătorilor de vehicule asupra necesităţii respectării Regulamentului circulaţiei rutiere”, la 23.06.2017 şi 30.06.2017 au fost desfăşurate acţiuni de verificare în trafic (filtre), în care au fost antrenaţi 25 angajaţi ai Inspectoratului naţional de patrulare, fiind supuşi verificării - 891 conducători de vehicule, au fost înmînate 49 citaţii, au fost întocmite 78 procese-verbale cu aplicarea sancţiunilor de amendă în sumă de 27,7 mii lei. Concomitent, au fost întreprinse acţiuni întru: 1) Identificarea şi înregistrarea vehiculelor implicate în comiterea contravenţiilor multiple în modulul de căutare „Passing Vehicles Alarm Platform” al SASCR. 2) Aplicarea prevederilor Ordinului Inspectoratului General al Poliţiei nr. 71 din 14 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exercitarea acţiunilor procedurale în cadrul procesului contravenţional de către agenţii constatatori ai Inspectoratului General al Poliţiei al MAI”. 3) Aplicarea prevederilor art.450 Cod contravenţional (Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care au favorizat contravenţia şi încheierea interlocutorie). Conform circularei Inspectoratului General al Poliţiei nr. INP/3708 din 03.08.2017 „Cu privire la desconcentrarea competenţelor Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP al IGP, prin delegarea competenţelor funcţionale, angajaţilor din inspectoratele de poliţie teritoriale, pentru a exclude obligativitatea prezentării la sediul CUMC din mun. Chişinău, a persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional”, în perioada 07- 09 august 2017, angajaţii Centrului unic de monitorizare şi coordonare şi Serviciului asistenţă juridică al INP, de comun acord cu specialiştii Serviciului tehnologii informaţionale al MAI, au petrecut seminare de instruire cu participarea angajaţilor responsabili de procedura contravenţională din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP. în cadrul seminarelor, angajaţii subdiviziunilor teritoriale ale IGP au fost instruiţi referitor la excluderea posibilităţii de achitare a sumei amenzilor în baza scrisorii de informare, în cazul contravenţiilor constatate prin intermediul sistemului de supraveghere „Control trafic”, precum şi referitor la prevederile ordinului IGP nr.71 din 14.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exercitarea acţiunilor procedurale în cadrul procesului contravenţional de către agenţii constatatori ai IGP al MAI”.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

11. să asigure aplicarea conformă a prevederilor cadrului legal privind retragerea permisului de conducere persoanelor care au acumulat 15 puncte de penalizare pe parcursul ultimelor 6 luni, prin remiterea cauzelor respective în instanța de judecată;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017 și nr.14/213 din 25.04.2018: În cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP (26 din 28 angajaţi) a IGP au fost desfăşurate lecţii de formare profesională cu tematica: 1) Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale; 2) Procedura privind documentarea cauzelor contravenţionale condiţionate de acumularea a 15 puncte de penalizare. în cadrul activităţilor de instruire desfăşurate, agenţii constatatori ai CUMC al INP au fost familiarizaţi cu prevederile art. 429 alin.(7), art.36 alin.(2) Cod contravenţional, precum şi avertizaţi asupra remiterii în mod obligatoriu spre examinare în instanţa de judecată competentă, în ordinea stabilită de art.36 alin.(2) Cod contravenţional a proceselor-verbale, în cazul în care aplicarea sancţiunii condiţionează acumularea a 15 puncte de penalizare.

RO_4542_STI .pdf

11. să asigure aplicarea conformă a prevederilor cadrului legal privind retragerea permisului de conducere persoanelor care au acumulat 15 puncte de penalizare pe parcursul ultimelor 6 luni, prin remiterea cauzelor respective în instanța de judecată;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017 In cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP (26 din 28 angajaţi) a IGP au fost desfăşurate lecţii de formare profesională cu tematica: 1) Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale; 2) Procedura privind documentarea cauzelor contravenţionale condiţionate de acumularea a 15 puncte de penalizare. în cadrul activităţilor de instruire desfăşurate, agenţii constatatori ai CUMC al INP au fost familiarizaţi cu prevederile art. 429 alin.(7), art.36 alin.(2) Cod contravenţional, precum şi avertizaţi asupra remiterii în mod obligatoriu spre examinare în instanţa de judecată competentă, în ordinea stabilită de art.36 alin.(2) Cod contravenţional a proceselor-verbale, în cazul în care aplicarea sancţiunii condiţionează acumularea a 15 puncte de penalizare. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 în cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP (26 din 28 angajaţi) au fost desfăşurate lecţii cu tematica: 1) Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale; 2) Procedura privind documentarea cauzelor contravenţionale condiţionate de acumularea a 15 puncte de penalizare. în cadrul activităţilor de instruire desfăşurate, agenţii constatatori ai CUMC al INP au fost familiarizaţi cu prevederile art. 429 alin.(7), art.36 alin.(2) Cod contravenţional, precum şi avertizaţi asupra remiterii în mod obligatoriu spre examinare în instanţa de judecată competentă, în ordinea stabilită de art.36 alin.(2) Cod contravenţional a proceselor-verbale, în cazul în care aplicarea sancţiunii condiţionează acumularea a 15 puncte de penalizare.

RO_4542_STI .pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

12. să restabilească punctele de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane decât cele care au comis contravenția;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017 , scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 în acest context, menţionăm că, MAI a solicitat opinia Procuraturii Anticorupţic referitor la măsurile ce unnează a fi întreprinse de către Inspectoratul naţional de patrulare pentru restabilirea punctelor de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane, decât cele care au comis contravenţia. Suplimentar, informăm că, Procuratura Anticorupţie examinează cauzele penale nr.2015978169 din 08.12.2015 şi nr.2016978015 din 11.02.2016, în privinţa acţiunilor unor angajaţi ai Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP, prin demersul nr.INP/2-4670 din 26.06.2017. La recomandările Procuraturii Anticorupţie vor fi întreprinse acţiunile necesare. Scris.nr.14/213 din 25.04.2018: Luând în considerație faptul că în cadrul Procuraturii Anticorupție sunt examinate cauzele penale nr.2015978169 din 08.12.2015 și nr.2016978015 din 11.02.2016, în privința acțiunilor unor angajați ai Centrului unic de monitorizare si coordonare al INP, prin demersul nr. IN P/2- 4670 din 26.06.2017 a fost solicitată opinia Procuraturii Anticorupție referitor la măsurile ce urmează a fi întreprinse de către Inspectoratul național de patrulare pentru restabilirea punctelor de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane, decât cele care au comis contravenția. Urmare demersului nr. INP/2-4670 din 26.06.2017, a fost obținută opinia Procuraturii Anticorupție (nr.10807 din 11.10.2017), care rezidă în următoarele: (i) în cazul existenței punctelor de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane, decât cele care au comis contravenția, procesul contravențional urmează a fi încetat în conformitate cu prevederile art.442 Cod contravențional; (ii) în cazul stabilirii faptuitorului comiterii contravenției, urmează a fi pornit proces contravențional cu atragerea persoanei la raspunderea contravenționala. De menționat faptul, ca potrivit prevederilor art.396 alin.(4) Cod contravențional, în cadrul controlului respectarii legislației la înregistrarea de către subdiviziunile competente subordonate MAI, a sesizarilor despre săvârșirea contravențiilor și infracțiunilor, procurorul este în drept sa verifice legalitatea acțiunilor agentului constatator, să pornească procesul contravențional, să atace decizia agentului constatator în instanța de judecată. Astfel, luând în considerate opinia Procuraturii Anticorupție, precum și ținând cont de prevederile art.396 alin.(4) Cod contravențional, se constata ca contestarea deciziei ilegale a agentului constatator în instanța de judecată pentru incetarea procesului contravențional în cazul existenței punctelor de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane, decât cele care au comis contravenția, precum și pornirea ulterioară a procesului contravențional cu atragerea persoanei la răspunderea contravențională, în cazul stabilirii faptuitorului comiterii contravenției, ține de competența procurorului. În consecința, Inspectoratul național de patrulare este în imposibilitate de a executa recomandarea Raportului de audit privind restabilirea punctelor de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane decât cele care au comis contravenția, în lipsa deciziei instanței de judecată privind încetarea procesului contravențional, respectiv, a ordonanței procurorului cu privire la contravenția pe care a constatat-o în exercițiul funcțiunii și transmisă autorității publice cu competența de examinare a contravențiilor.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf

12. să restabilească punctele de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane decât cele care au comis contravenția;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017, scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 în acest context, menţionăm că, MAI a solicitat opinia Procuraturii Anticorupţic referitor la măsurile ce unnează a fi întreprinse de către Inspectoratul naţional de patrulare pentru restabilirea punctelor de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane, decât cele care au comis contravenţia. Suplimentar, informăm că, Procuratura Anticorupţie examinează cauzele penale nr.2015978169 din 08.12.2015 şi nr.2016978015 din 11.02.2016, în privinţa acţiunilor unor angajaţi ai Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP, prin demersul nr.INP/2-4670 din 26.06.2017. La recomandările Procuraturii Anticorupţie vor fi întreprinse acţiunile necesare. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 Luând în consideraţie faptul că în cadrul Procuraturii Anticorupţie sunt examinate cauzele penale nr.2015978169 din 08.12.2015 şi nr.2016978015 din 11.02.2016, în privinţa acţiunilor unor angajaţi ai Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP, prin demersul nr. INP/2-4670 din 26.06.2017 a fost solicitată opinia Procuraturii Anticorupţie referitor la măsurile ce urmează a fi întreprinse de către Inspectoratul naţional de patrulare pentru restabilirea punctelor de penalizare transferate neregulamentar pe alte persoane, decât cele care au comis contravenţia. Realizarea recomandării este condiţionată de obţinerea opiniei Procuraturii Anticorupţie, care nu a fost prezentată până la moment.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

13. să sisteze practica neregulamentară de încetare a procesului contravențional prin intentarea unui alt proces contravențional pe faptul necomunicării de către proprietarul vehiculului a persoanei căreia i-a fost încredințată conducerea sau prin emiterea unor încheieri ale agentului constatator neargumentate juridic;

response:
Scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017, nr.14/213 din 25.04.2018: în cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP au fost desfăşurate lecţii cu tematica: „Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale”. în cadrul activităţilor de instruire desfăşurate, agenţii constatatori din cadrul CLJMC al INP au fost avertizaţi asupra asupra inadmisibilităţii practicii neregulamentare de încetare a procesului contravenţional prin încheierea unui alt proces contravenţional, pe faptul necomunicării identităţii persoanei căreia i s-a încredinţat conducerea vehiculului. În perioada de raport în cadrul CUMC al INP a IGP, nu au fost semnalate cazuri de finalizare a procesului contravenţional din domeniul circulaţiei rutiere, prin încheierea unui alt proces- verbal cu privire la contravenţie pe faptul necomunicării identităţii conducătorului de vehicul.

RO_4542_STI .pdf

13. să sisteze practica neregulamentară de încetare a procesului contravențional prin intentarea unui alt proces contravențional pe faptul necomunicării de către proprietarul vehiculului a persoanei căreia i-a fost încredințată conducerea sau prin emiterea unor încheieri ale agentului constatator neargumentate juridic;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: în cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP au fost desfăşurate lecţii cu tematica: „Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale”. în cadrul activităţilor de instruire desfăşurate, agenţii constatatori din cadrul CLJMC al INP au fost avertizaţi asupra asupra inadmisibilităţii practicii neregulamentare de încetare a procesului contravenţional prin încheierea unui alt proces contravenţional, pe faptul necomunicării identităţii persoanei căreia i s-a încredinţat conducerea vehiculului. În perioada de raport în cadrul CUMC al INP a IGP, nu au fost semnalate cazuri de finalizare a procesului contravenţional din domeniul circulaţiei rutiere, prin încheierea unui alt proces- verbal cu privire la contravenţie pe faptul necomunicării identităţii conducătorului de vehicul. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: În cadrul activităţilor de instruire profesională cu efectivul Centrului unic de monitorizare şi coordonare al INP (26 din 28 angajaţi) au fost desfăşurate lecţii cu tematica: „Procedura privind iniţierea procesului contravenţional şi ordinea întocmirii actelor procesuale”. Agenţii constatatori din cadrul CUMC al INP au fost avertizaţi asupra inadmisibilităţii practicii neregulamentare de încetare a procesului contravenţional prin încheierea unui alt proces contravenţional, pe faptul necomunicării identităţii persoanei căreia i s-a încredinţat conducerea vehiculului. În perioada de raport în cadrul CUMC al INP, nu au fost semnalate cazuri de finalizare a procesului contravenţional din domeniul circulaţiei rutiere, prin încheierea unui alt proces- verbal cu privire la contravenţie pe faptul necomunicării identităţii conducătorului de vehicul.

RO_4542_STI .pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

14. să asigure înregistrarea în modul stabilit a Inspectoratului General al Poliției în calitate de persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe segmentul SASCR „Controlul traficului” în vederea conformării la cerințele cadrului normativ relevant;

response:
scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: Conform raportului statistic, în perioada de 9 luni ale anului 2017 în baza probelor înregistrate în SASCR „Controlul traficului” au fost iniţiate 105.141 procese contravenţionale, cu remiterea în adresa proprietarului/posesorului de vehicul a „Scrisorii de informare-citaţie” cu solicitarea comunicării datelor privind identitatea persoanei căreia i-a încredinţat autovehiculul pentru a fi condus pe drumuri publice. în cadrul celor 105.141 procese contravenţionale iniţiate, au fost documentate 21.298 contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, ceea ce constituie 20,3% din numărul cauzelor iniţiate. În baza proceselor verbale contravenţionale au fost achitate amenzi în sumă de 4.416.163 lei. Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: Totodată, s-a mentionat ca, pentru ca amenzile achitate, in baza încălcărilor depistate de catre camerele de supraveghere, sa fie virate la codul IBAN: MD11TRGAAA14323001000000 este necesar intocmirea proces verbal electronic, deoarece in cazul când procesul verbal este întocmit manual amenda achitată se vireaza la codul IBAN al subdiviziunii de unde face parte agentul constatator (IGP sau INP). În urma nerespectării ordinului Ministerului Finantelor nr. 158 din 23.12.2016, pe parcursul anului 2017, în jur de 7 mil. de lei au fost virate pe alte conturi decit cel destinat amenzilor aplicate de Inspectoratul national de patrulare pentru incalcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video (cod ECO 143230) instalate din contul surselor bugetului de stat.

RO_4707_scrisoare mai.pdf

14. să asigure înregistrarea în modul stabilit a Inspectoratului General al Poliției în calitate de persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe segmentul SASCR „Controlul traficului” în vederea conformării la cerințele cadrului normativ relevant;

response:
scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 Confonn raportului statistic, în perioada de 9 luni ale anului 2017 în baza probelor înregistrate în SASCR „Controlul traficului” au fost iniţiate 105.141 procese contravenţionale, cu remiterea în adresa proprietarului/posesorului de vehicul a „Scrisorii de informare-citaţie” cu solicitarea comunicării datelor privind identitatea persoanei căreia i-a încredinţat autovehiculul pentru a fi condus pe drumuri publice. în cadrul celor 105.141 procese contravenţionale iniţiate, au fost documentate 21.298 contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, ceea ce constituie 20,3% din numărul cauzelor iniţiate. în baza proceselor verbale contravenţionale au fost achitate amenzi în sumă de 4.416.163 lei. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018: în vederea realizării recomandării date s-a iniţiat modificarea Hotărîrea Guvernului nr.965 din 17.11.2014. (procedura a fost descrisă în pct.l) Scris.nr.14/213 din 25.04.2018: Conform proiectul HG 965 din 17.11.2014, menționat în pct. 1.2 IGP urmează să i se atribuie statut de operator de date cu caracter personal, după care urmează a fi depusa notificarea corespunzatoare la CNPDCP.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

15. să asigure modificarea cadrului legal prin reglementarea exhaustivă a modului de determinare a bugetelor în care se încasează veniturile din aplicarea amenzilor;

16. să modifice cadrul legal în vederea asigurării partajării echitabile a veniturilor între bugetul de stat și bugetele locale din aplicarea amenzilor aferente, ținând cont de responsabilitatea comună a MAI și APL de nivelul I în asigurarea securității traficului rutier și pietonal;

response:
SCRISOARE NR. 05-02/1/23 DIN 20.07.2017, scrisoare MF nr. 05-0211/44 din 10.11.2017 Prin modificările operate la Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale (prin Legea nr. 24 din 10.03.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative), care prevăd introducerea transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat pentru APL de nivelul 1, destinate întreţinerii infrastructurii drumurilor, competenţele APL de nivelul I de asigurare a securităţii traficului rutier şi pietonal (art. 29 lit. /) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală) sînt asigurate financiar. Astfel, urmare a modificărilor menţionate supra, în Legea nr. 33 din 17.03.2017 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016 au fost prevăzute transferuri cu destinaţie specială destinate întreţinerii infrastructurii drumurilor în mărime de cca 386 mii. lei.

RO_4545_MF H12.pdf
RO_5127_2075 Ministerul Finantelor.pdf

17. să reglementeze exhaustiv drepturile și obligațiile autorităților implicate în constatarea contravențiilor administrative în ceea ce privește evidența și raportarea calculării și încasării amenzilor, precum și în vederea verificării corectitudinii încasării veniturilor în bugetele respective;

response:
SCRISOARE NR. 05-02/1/23 DIN 20.07.2017, scrisoare MF nr. 05-0211/44 din 10.11.2017 în conformitate cu prevederile art. 9 din Codul fiscal nr. 1163-XII1 din 24.04.1997 - administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat (din care face parte şi Serviciul Fiscal de Stat (SFS)) împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale. Totodată, art. 131 din Codul fiscal prevede că, în afară de SFS, Serviciul Vamal şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, pot exercita atribuţii de administrare fiscală şi alte organe, abilitate conform legislaţiei. Concomitent, este de menţionat că potrivit prevederilor art. 6, alin. (3) din Codul fiscal, alte plăţi efectuate în limitele relaţiilor reglementate de legislaţia nefiscală, nu fac parte din categoria plăţilor obligatorii, denumite impozite şi taxe. De asemenea, conform prevederilor art. 11, lit. j) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004, există documente care se execută conform normelor stabilite: hotărîrile (deciziile) cu privire la aplicarea sancţiunilor, care sunt emise de alte autorităţi sau instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi control. în cazul supravegherii încălcării traficului rutier constatat cu ajutorul mijloacelor foto-video, drept agent constatator este colaboratorul de poliţie al MAI, care în conformitate cu prevederile art. 400 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, deţine atribuţii de constatare a contravenţiei, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de transmitere a dosarului în instanţa de judecată ori altui organ spre soluţionare (spre exemplu executorilor judecătoreşti). Astfel, evidenţa proceselor verbale cu privire la contravenţiile emise de către agenţii constatatori ai MAI, nu pot fi obiect al evidenţei Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, se menţionează că. un factor dificil în determinarea (constatarea) nivelului încasărilor bugetare (la bugetul de stat, bugetele locale de nivelul I sau II), în care urmează a fi reflectate atît sumele din procesele verbale ale agenţilor constatatori (drept calcule), cît şi sumele achitate de către plătitori, este identificarea criteriului - din care surse au fost procurate şi instalate mijloacele respective de supraveghere. Astfel, se consideră oportun ca organul cu atribuţii de administrare a plăţilor provenite din amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, în cazul respectiv de MAI şi agenţii constatatori, să deţină informaţia respectivă în mod clar şi concret, pentru a evita interpretarea ambiguă a situaţiei. Informaţia deţinută de către SFS, aferentă încasărilor de la clasificaţia economică 143230 (amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video) este înscrisă în contul curent al plătitorului, iar odată cu finisarea perioadei fiscale, în scopul excluderii sumelor achitate în plus (formate din cauza că în contul curent al contribuabililor din baza de date nu se reflectă sumele din procesele verbale ale agenţilor constatatori) acestea nu se trec ca sold pozitiv. Acest fapt exclude riscul de solicitare a restituirii sumelor achitate în plus.

RO_4545_MF H12.pdf
RO_5127_2075 Ministerul Finantelor.pdf

18. să asigure evidența analitică conformă a calculării și achitării amenzilor, urmărirea plenitudinii încasării și raportării acestora;

18. să asigure evidența analitică conformă a calculării și achitării amenzilor, urmărirea plenitudinii încasării și raportării acestora;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: Serviciul tehnologii informaţionale a MAI a iniţiat contrapunerea datelor privind încasările înregistrate în Sistemul informaţional automatizat „Evidenţa contravenţiilor, a persoanelor care le-au săvîrşit şi a punctelor de penalizare aplicate" şi datele prezentate de Trezoreria de Stat, în rezultat, cu o marjă nesemnificativă de eroare, s-a constatat că în Sistemul informaţional automatizat „Evidenţa contravenţiilor, a persoanelor care le-au săvîrşit şi a punctelor de penalizare aplicate” lipseşte informaţia privind 232 încasări procesate pe parcursul lunii ianuarie 2017 de Trezoreria de Stat. Totodată, s-a constatat că, Trezoreria de Stat nu dispune de informaţii privind 74 încasări procesate pe parcursul lunii ianuarie 2017 la codul IBAN: MD11TRGAAA14323001000000 (cod ECO 143230) de angajaţii Centrului unic de monitorizare şi coordonare al Inspectoratului naţional de patrulare al IGP. Întru identificarea cauzei divergenţelor, lista cu achitările înregistrate în Sistemul informaţional automatizat „Evidenţa contravenţiilor, a persoanelor care le-au săvîrşit şi a punctelor de penalizare aplicate” şi lipsă în Baza de date a Trezoreriei de Stat au fost remise în adresa Trezoreriei de Stat. În prezent STI a MAI, efectuează contrapunerea încasărilor prezentare de Trezoreria de Stat pentru luna februarie 2017. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: A fost prezentată conducerii Inspectoratului General al Poliţiei informaţia privind procedurile contravenţionale iniţiate în cadrul SASCR „Controlul traficului” (generate electronic de sistem şi întocmite manual) şi necesitatea respectării prevederilor ordinului Ministerului finanţelor, nr. 158, din 23.12.2016, „Cuprivire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017" la capitolul virării amenzilor aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video la cod ECO 143230. Totodată, s-a menţionat că, pentru ca amenzile achitate, în baza încălcărilor depistate de către camerele de supraveghere, să fie virată la codul IBAN: MDI 1TRGAAA14323001000000 este necesar întocmirea proces verbal electronic, deoarece în cazul cînd procesul verbal este întocmit manual amenda achitată se virează la codul IBAN al subdiviziunii de unde face parte agentul constatator (IGP sau INP). În urma nerespectării ordinului MI nr.158 din 23.12.2016, pe parcursul anului 2017, în jur de 4,8 mln de lei au fost virate pe alte conturi decît cel destinat amenzilor aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video (cod ECO 143230) instalate din contul surselor bugetului de stat. Conform raportului statistic, în perioada de 11 luni şi 20 zile ale anului 2017 în baza probelor înregistrate în SASCR „Controlul traficului” au fost iniţiate 130.049 procese contravenţionale, cu remiterea în adresa proprietarului/posesorului de vehicul a „Scrisorii de informare-citaţie” cu solicitarea comunicării datelor privind identitatea persoanei căreia i-a încredinţat autovehiculul pentru a fi condus pe drumuri publice. Potrivit Raportului compartiment 1 (01.01-20.12.2017, Centrul unic de monitorizare al INP al IGP), extras din Sistemul informaţional automatizat „Evidenţa contravenţiilor, a persoanelor care le-au săvîrşit şi a punctelor de penalizare aplicate”, în cadrul celor 130.049 procese contravenţionale iniţiate, au fost documentate 40.991 contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, ceea ce constituie 31,5% din numărul cauzelor iniţiate. În baza proceselor-verbale cu privire la contravenţie au fost aplicate 37.386 sancţiuni sub formă de amendă în sumă de 17.314.430 lei, dintre care au fost achitate 36.793 în sumă de 8.639.500 lei.

RO_4542_STI .pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

response:
scrisoare nr. 360-02/4-7.1 din 02.10.2017 Consiliul raional Leova a aprobat decizia nr. 2.6 din 20.04.2017 „Cu privire la iniţierea procedurii de reziliere a Contractului de parteneriat public-privat privind impîimentarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” în raionul Leova”. La data de 03.05.2017, am înaintat srisoarea cu nr. 152-02/4-7.1 cu intenţia de a rezilia contractul în adresa partenerului nostru SRL „Inforad”.

RO_4656_leova.pdf

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

19. să înainteze acțiuni în judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție/PPP privind serviciile de monitorizare a traficului rutier;

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie). scrisoare nr. 02/1-20/1-681 din 04.10.2017 Incepînd cu 27 februarie 2017 a fost iniţiată procedura de reziliere a contractului nr. 02 din 10.03.2014 privind achiziţionarea serviciilor de monotorizare a traficului rutier pe teritoriul raionului. Luînd în consideraţie că, conducerea SRL”Midland Engeneering” nu reacţionează la apelurile telefonice, adresările prin poşta electronică pentru rezilierea pe cale amiabilă, grupul dc lucru a decis rezilierea unilaterală a contractului în conformitate cu pct.6.2 din contractul respectiv. La 07 august 2017 Agenţia Achiziţii Publice a înregistrat acordul adiţional de reziliere (se anexează). De asemenea, s-au înaintat către Agenţia Achiziţii Publice documentele necesare pentru includerea în Lista de interdicţie a operatorilor economici: SRL”Midland Engeneering”, SRL ”Avtouragan” şi SRL” Netsistem”. SRL”Midland Engeneering” şi SRL "Avtouragan” deja sînt incluse în Lista de interdicţie.

RO_4545_MF H12.pdf
RO_4655_hincesti.pdf

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
scrisoare nr. 360-02/4-7.1 din 02.10.2017 Consiliul raional Leova a înaintat demersul cu nr. 183-02/4-7.1 din 05.06.2017 privind includerea în Lista de interdicţie a operatorilor economici SRL „Inforad” în adresa Agenţiei Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor a Republicii Moldova, la care am primit raspus că „operatorii economici cu care au fost încheiate contract de parteneritat public- privat nu pot fi incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici”.

RO_4656_leova.pdf

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

20. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
Scris.MAI.nr.8/8-1716 din 13.03.2018: În rezultatul realizării contractului Nr. 84/15 din 21.12,2015 incheiat intre „InfoTrust Consulting” S.R.L. și MAI, conform prevederilor Ordinului MAI nr.90 din 31.03.2016 „Cu privire la initierea proiectului de consultanță privind implementarea SMSI și definirea modelului operational al STI conform principiilor ITSM și constituirea grupului de lucru cu implicarea responsabililor din cadrul MAI și experților Consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL, la inceputul lunii noiembrie a anului 2016 expertii consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL, au predat echipei de proiect proiectele documentelor: 1 Politica de management al serviciilor de tehnologia informației și comunicațiilor în cadrul Ministeruiui Afacerilor Interne și Regulamentul privind Sistemul de management al serviciilor de tehnologia informatiei si comunicatiilor in cadrul Ministeruiui Afacerilor Interne, Documentele în cauza au fost aprobate și puse în aplicare la nivel de MAI prin ordinal MAI nr. 243 din 18 august 2017 ”Privind Sistemul de management al serviciilor de tehnologia informației și comunicațiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. În cadrul Contractului de mentenanță nr. 40/17 din 12.06.2017, încheiat în rezultatul desfășurării licitatiei publice cu Î.S. „Centrul de telecomunicatii speciale”, în vederea definitivării și documentării planului de asigurare a disponibilității sistemelor informationale au fost elaborate și aprobate: 1. Planul de asigurare a disponibilitatii sistemului informational „Registrul de evidenta a contraventiilor” . 2. Planul de asigurare a disponibilitatii a SIA „Registrul accidentelor rutiere”. În planurile menționate sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezervă, testarea lor si restabilirea în caz de necesitate a Sistemelor informationale. In perioada urmatoare urmează a fi proiectate activitati de evaluare/identificare/stabilire a ciclului de viata a echipamentelor, utilajului Sistemului automatizat de supraveghere a circulatiei rutiere „Controlul traficului” unde vor fi luate în considerate și recomandarile inaintate pe marginea Contractului nr. 39/17 din 12.07.2017 de prestare a serviciilor de mentenanta ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chisinau și a infrastructurii distribuite. Subsidiar STI a initial elaborarea catalogului serviciilor, unde pentru fiecare serviciu separat, care va face parte din acest catalog, urmeaza a fi stabiliti indicatorilor de performanta si de calitate pentru servicii si dezvoltarea sistemului Service Desk în cadrul STI.

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

response:
scrisoare nr. 360-02/4-7.1 din 02.10.2017 Vă atragem atenţia că, după cum V-am informat prin scrisoarea cu nr. 123-02/4-7.1 din 05.04.2017 în care era redat planul privind acţiunile propuse, Consiliul raional Leova a inţiat procedura de rezilere a contractului.

RO_4656_leova.pdf

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

21. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat în sumă de 7,4 mil.lei;

response:
Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: Întru reaiizarea prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 „privind controlul financiar public intern”, HG nr. 1041 din 20.12.2013 ”Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anil 2014 - 2017”, Ordinului MF nr. 189 din 05.11.2015 „cu privire la aprobarea Standardelor nationale de control intern in sectorul public”, precum si a Dispozitiei STI nr. 37 din 29,05.2017„cu privire la aprobarea Sistemului de control intern/managerial al STI”, prin Ordinul nr. 31 din 14.12.2017 a fost aprobat Regulamentul privind controlul general al sistemelor informationale in cadrul Serviciului Tehnologii Informationale al MAI, care stabileste procesul de evaluare a mediului de control a SI și infrastructurii TIC. Regulamentul are scopul de a asigura condițiile necesare implementarii și dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in cadrul STI al MAI si va fi implementat prin intermediul procedurilor de sistem specifice sistemului de control intem/managerial, Controale generale a sistemelor informationale si tehnologiiior informationale reprezintS о activitate de evaluare a sistemelor prin prisma optimiz§rii gestiunii resurselor informationale disponibile (date, aplicatii, tehnologii, faciUt&ti, resurse umane, etc.), in scopul atingerii obiectivelor entity», prin asigurarea unor criterii specifice: eficienta, confidentialitate, integritate, disponibilitate, siguranta in functionare si conformitate cu un cadru de referinta (standarde, politici, bune practici, cadru Segislativ, etc.).

22. să aplice prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010 cu privire la controlul financiar public intern tuturor activităților desfășurate;

response:
scrisoare MAI nr. 14/213 din 25.04.2018: Sistemul de control intern la STI, se afla la etapa de implementare, fiind necesare elaborarea proceselor operational si identificarea instrumentelor de control intern. Modul de organizare și funcționate a activităților de control intern la STI, este specificat în Regulamentul privind implementarea SMFC, aprobat prin Dispozitia STI nr. 37 din 29.05.2017, care se aplică în mod direct tuturor componentelor organizatorice ale instituției, de toți angajații instituției. Conducerea STI, ținând cont de particularitatile cadrului legal de organizare/funcționare și standardele SNCI, în concordanță cu obiectivele instituției, a fost elaborat Planul de acțiuni privind implementarea/dezvoltarea SMFC la STI pe perioada 2017-2018, aprobat prin Dispozitia nr.49 din 21.08.2017. Planul de acțiuni, cuprinde măsurile necesare pentru perfecționarea SMFC la STI, elaborat în scopul de a stabili în mod unitar, obiective, acțiuni, responsabilități, termene și alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea SMFC la instituției, in concordanta cu prevederile legale incidente și cu documentele programatice adoptate la nivelul STI și comunicate spre aplicare instituției. Grupul de lucru pentru organizarea, implementarea/dezvoltarea MFC, instituit prin ordinul STI nr. 28 din 08.12.2017, este responsabil și de autoevaluarea SMFC implementat la STI. Membrii Grupului de lucru MFC asigura integritatea și competenta personalului de conducere și de execuție, a cunoașterii și ințelegerii de către acesta a importanței și rolului MFC, acesta având obligația să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii și să sprijine efectiv MFC. Conform cerințelor Anexei nr.1 la Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control, aprobat prin Ordinul MF nr. 49 din 26.04.2012, de către membrii Grupul de lucru MFC a fost efectuată autoevaluarea activităților inițiale de implementarea SMFC în cadrul STI la situația din 31.12.2017. Totodată, prin Ordinul STI nr. 31 din 14.12.2017 a fost aprobat Regulamentul privind controlul general al sistemelor informaționale în cadrul STI al MAI, care stabilește procesul de evaluate a mediului de control a SI și infrastructurii TIC. Regulamentul are scopul de a asigura condițiile necesare implementării și dezvoltării sistemului de MFC în cadrul STI al MAI si va fi implementat prin intermediul procedurilor de sistem specifice sistemului de control intern/managerial. Controale generale a sistemelor informationale si tehnologiilor informationale reprezinta о activitate de evaluare a sistemelor prin prisma optimizarii gestiunii resurselor informationale disponibile (date, aplicafii, tehnologii, facilitati, resurse umane, etc.), în scopul atingerii obiectivelor entității, prin asigurarea unor criterii specifice: eficiența, confidențialitate, integritate, disponibilitate, siguranță în funcționare și conformitate cu un cadru de referință (standarde, politici, bune practici, cadru legislativ, etc.). În scopul monitorizării activităților de control, realizată ca parte a gestionarii generate a operațiunilor STI, a fost efectuată inventarierea utilizatorilor sistemelor informaționale gestionate de către STI, cum ar fi: utilizatori activi, inactivi pe entitate. În temeiul de raportare, în temeiul informațiilor parvenite din subdiviziunile vizate au fost deconectați/blocați 117 de utilizatori de la aplicatia WEB-Acces și 76 de utilizatori de la SIA „Registrul informație criminalistice și criminologice” (54 - DCB, 22 - FOI (Forma 246). În rezultatul activităților de control și analiza a evaluării pozelor din compartimentul „Monitor online” al modulului „Control Trafic” raportate pentru 9 luni ale anului 2017 se constată ca aproximativ 50% au fost rebutate din cauza inexistenței marcajului rutier, 20 % rebutate din cauza prezenței săgeții de culoare verde pe fundalul negru care permite deplasarea vehiculelor la culoarea roșie a semaforului, 10 la suta din cauza prezentei unui obstacol sau a unui agent de patrulare care dirijează fluxul de transport în intersecție, iar restul 20 % din cauza unor erori a sistemului (evenimente dublate, captarea de catre sistem doar a unei parti a vehiculului nefund vizibil numarul de inmatriculare, eroarea sistemului la analiza culorii semaforului, aceasta se explica prin faptul aparitiei unor patrate rosii pe linga obiectul semaforic pe care sistemul le considers ca semnalul de interzicere, precum si in cazurile patrunderii razelor solare in obiectivul camerei. S-a propus specificarea cauzei rebutarii pentru fiecare eveniment, aprobarea procedurii operational specifice cu instruirea angajatilor.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

23.să asigure funcționalitatea tehnică a sistemelor foto-video de monitorizare a traficului rutier;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: Acţiunea menţionată a fost materializată prin verificarea funcţionalităţii SASCR „Controlul traficului”, a componentelor posturilor de supraveghere a circulaţiei rutiere instalate în mun. Chişinău. în rezultatul verificării sunt depistate defecţiuni ale camerelor de înregistrare foto, camerelor video, precum şi a utilajului amplasat în intersecţii. Unele din defecţiuni urmează a fi remediate prin intermediul serviciilor de mentenanţă, la care menţionăm organizarea şi desfăşurarea, pe parcursul trimestrului II, 2017 a licitaţiei de mentenanţă a SASCR „Controlul traficului”. În prezent este în desfăşurare etapa de semnare a Contractului cu operatorul economic devenit învingător în cadrul ofertei. Obiectul licitaţiei a constituit: 1. Servicii prestate lunar (abonament), care includ servicii aferente mentenanţei corective şi servicii aferente mentenanţei preventive; 2. Servicii prestate la solicitare, care includ s ervicii aferente mentenanţei perfective. 3. Servicii de profilactică. Totodată, menţionăm că, prezenţa echipamentului de monitorizare şi control trafic în intersecţiile şi pe sectoarele de drum a mun. Chişinău presupune riscuri de diferită natură. Astfel, la data de 6 mai 2017, în rezultatul unui accident rutier a fost deteriorat cablul de fibră optică şi de alimentare cu energie electrică a camerelor de supraveghere a circulaţiei rutiere instalate pe bul. Decebal, vis-a-vis de complexul comercial „Jimbo”. Conform calculelor, prejudiciul material constituie 12082 lei. Accidentul rutier fost documentat de către organele specializate, dosarul de despăgubire fiind înaintat companiei de asigurări. Un alt caz de scoatere din funcţiune a echipamentului de monitorizare a traficului rutier a fost constatat, la data de 25.06.2017, cînd lucrătorii angajaţi în reparaţia bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, efectuînd lucrări de săpare au deteriorat cablul de alimentare cu energie electrică la intersecţia bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt - str. Puşkin. La fel, menţionăm şi iniţierea către conducerea Inspectoratului de poliţie Buiucani, a examinării cazului de deteriorare a camerelor de supraveghere a circulaţiei rutiere amplasate pe str. A. Şciusev - C. Stere ce avut loc la data de 23.06.2017, orele 15:25 în rezultatul prăbuşirii unui copac, în prezent din cele 41 intersecţii şi sectoare de drum din mun. Chişinău nu funcţionează în totalmente 2 intersecţii (CC Jumbo, şi bd. bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt - str. Puşkin), iar în alte 20 de direcţii de deplasare sunt înregistrate defecte ale camerelor şi a echipamentului de transport date. Scrisoare MAI nr.14/716 din 10.10 2017: întru asigurarea funcţionalităţii SASCR „Controlul traficului”, STI a MAI permanent efectuează verificarea componentelor posturilor de supraveghere a circulaţiei rutiere instalate în mun. Chişinău, fiind depistate defecţiuni a sistemului de alimentare cu energie electrică, ale sistemului de transport date, precum şi ale camerelor de înregistrare foto, camerelor video amplasate în intersecţii. Unele din defecţiuni urmează a fi remediate prin intermediul serviciilor de mentenanţă, conform prevederilor Contractului nr. 39/17 din 12 iulie 2017 de prestare a serviciilor de mentenanţă ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chişinău si a infrastructurii distribuite. In baza Contractului nominalizat pe parcursul trimestrului III, 2017 a fost: - efectuată demontarea şi montarea radarelor amplasate pe sectoarele de drum ale mun. Chişinău; - asigurată diagnosticarea echipamentului amplasat în intersecţiile mun. Chişinău, fiind solicitate/efectuate 19 ieşiri la faţa locului; - reparate şi instalate 4 camere foto şi 2 camere video; - întreprinse măsuri întru majorarea spaţiului de stocare a informaţiei înregistrate de SASCR „Controlul traficului”. Totodată menţionăm că, prezenţa echipamentului de monitorizare şi control trafic în intersecţiile şi pe sectoarele de drum a mun. Chişinău presupune riscuri de diferită natură. Astfel, ca urmare a amplasării unor noi piloni de energie electrică pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt au fost deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie electrică echipamentele de supraveghere şi control trafic amplasate la intersecţiile str. S. Lazo - bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, M. Cebotari - bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. M. Viteazul - bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, fîind întreprinse acţiuni întru reproiectarea reţelei de alimentare cu energie electrică şi reţelei de transport. Un alt caz de scoatere din funcţiune a echipamentului de monitorizare a traficului rutier a fost constatat, la data de 25.06.2017, cînd lucrătorii angajaţi în reparaţia bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, efectuînd lucrări de săpare au deteriorat cablul de alimentare cu energie electrică la intersecţia bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt - str. Puşkin, care a fost reconectat la începutul lunii octombrie 2017. Actualmente, din cele 41 intersecţii şi sectoare de drum din mun. Chişinău sistemele nu funcţionează în 5 intersecţii (str. S. Lazo - bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, M.Cebotari- bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. M.Viteazul - bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. Puşkin - bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt), str. V.Alecsandri - A.Mateeevici, C.Negruzzi - bd. Iu.Gagarin-bd. D.Cantemir, iar în alte 18 de direcţii de deplasare sunt înregistrate defecte ale camerelor foto/video şi a echipamentului de prelucrare/transport date. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018: Au fost formulate solicitările de mentenanţă ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chişinău şi a infrastructurii distribuite, implementat, cu suportul Guvernului Chinez, în municipiul Chişinău, după cum urmează: 1. Servicii prestate lunar (abonament): - servicii aferente mentenanţei corective; - servicii aferente mentenanţei preventive; 2. Servicii de profilactică: - ieşire la faţa locului şi diagnoza erorii pentru 100 solicitări; - trasare infrastructură de reţea transport date pentru 4 intersecţii; - trasare infrastructură alimentare cu energie electrică 4 intersecţii. 3. Servicii aferente mentenanţei perfective pentru 300 ore (prestate la solicitare). 4. Servicii de demontare/montare a radarelor complexului de măsurare a vitezei de deplasare al unităţilor de transport de modelul CSR-IK pentru verificare metrologică pentru 38 radare; 5. Reglarea echipamentului existent în intersecţii şi actualizarea softurilor. Astfel, pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanţa ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chişinău şi a infrastructurii distribuite fiind planificate aproximativ 2 mln lei. Serviciile solicitate reies din termenii de referinţă şi includ spectrul necesar de acţiuni generice necesare asigurării funcţionării Centrului de dirijare, amplasat, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 42, Serverelor de înregistrare colocate la CTS, amplasate mun. Chişinău, str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.l, Nodurilor de înregistrare şi procesare evenimente (41 noduri) a Infrastructurii şi componentelor software. Totodată comunicăm, că în anul 2017 mentenanţa Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chişinău şi a infrastructurii distribuite a fost asigurată în baza Contractului de prestare a serviciilor de mentenanţă nr. 39/17 din 12 iulie 2017, fiind utilizate 633 532 lei, conform următoarelor solicitări: - prestate servicii aferente mentenanţei corective şi preventive; - efectuată analiza şi evaluarea sistemului cu identificarea vulnerabilităţilor; - efectuată demontarea şi montarea radarelor amplasate pe sectoarele de drum ale mun. Chişinău; - asigurată diagnosticarea echipamentului amplasat în intersecţiile mun. Chişinău, fiind solicitate/efectuate 19 ieşiri la faţa locului; - reparate şi instalate 4 camere foto şi 2 camere video; - prestate servicii de profilactică, izolare şi/sau ermetizare a echipamentelor şi boxelor instalate pe piloni; - prestate servicii de vopsire a dulapurilor metalice instalate în intersecţii; - întreprinse măsuri întru majorarea spaţiului de stocare a informaţiei înregistrate de SASCR „Controlul traficului”. Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: Ca rezultat al realizării contractului Nr. 84/15 din 21.12.2015 încheiat între „InfoTrust Consulting” S.R.L. si MAI, conform prevederilor Ordinului MAI nr.90 din 31.03.2016 „Cu privire la initierea proiectului de consultanță privind implementarea SMSI și definirea modelului operational al STI conform principiiior ITSM si constituirea grupului de lucru cu implicarea responsabiliior din cadrul MAI si expertilor Consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL”, la începutul lunii noiembrie a anului 2016 experții consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL, au predat echipei de proiect proiectele documentelor: 1 Politica de securitate a informației în cadrul Ministerului Afacerilor Interne si Regulamentul privind Sistemul de management al securității informatiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Documentele în cauză au fost aprobate și puse în aplicare la nivel de MAI prin ordinul MAI nr. 244 din 18 august 2017 ”Privind Sistemul de management al securitatii informatiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, precum și prin ordinul MAI nr. 374 din 12.12.2017 ”Privind aprobarea proceduri lor de raportare a incidentelor, analiza si evaluarea riscurilor de securitate a informatiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, care stabilește modalitatea de identificare, analiza, reacționare și înlaturare a vulnerabilităților caracteristice resurselor informaționale și capabile de a compromite securitatea acestora. Scris.nr.14/231 din 25.04.2018: Funcționalitatea tehnica a sistemelor foto/video de monitorizare a traficului rutier aferente SASCR „Controlul traficului”, este asigurata de catre STI, în baza verificărilor zilnice, ieșirilor la fața locului, diagnosticarea nefuncționalitatii echipamentului. Serviciile de mentenanță a Sistemului automatizat și a infrastructurii distribute din mun. Chisinau se efectuează în conformitate cu contractul nr. 02/18 din 03.01.2018.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

24. să legalizeze transmiterea datelor prin canale de comunicații securizate;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017, scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10.2017: încheierea cu Întreprinderea de Stat Centrul de telecomunicaţii special, a contractului, nr. 02/17 din 09 ianuarie 2017 cu privire la transport date prin canale VPN de la 41 de intersecţii din mun. Chişinău supuse monitorizării circulaţiei rutiere, către Centrul de date. Astfel, de către ÎS CTS este monitorizată permanent transmiterea datelor prin intermediul canalelor VPN precum şi asigurată securitatea acestora. Necesitatea contractului derivă din pct.31 subpct.14 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului””, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.965 din 17.11.2014. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: Intru asigurarea şi monitorizarea utilizării canalelor de comunicaţii securizate a fost încheiat, cu întreprinderea de Stat Centrul de telecomunicaţii speciale a Cancelariei de stat, contractul, nr. 02/17 din 09 ianuarie 2017, cu privire la transport date prin canale VPN de la 41 de intersecţii, din mun. Chişinău supuse monitorizării circulaţiei rutiere, către Centrul de date. Astfel, de către ÎS CTS este monitorizată permanent transmiterea datelor prin intermediul canalelor VPN precum şi asigurată securitatea acestora. Scris.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: A fost continuată elaborarea ”Procedurilor operationale pentru utilizatorii SASCR „Controlul traficului”” care are ca scop reglementarea procedurii și regulilor privind verificarea, validarea colectarea probelor inregistrate prin intermediul unutăților fixe sau mobile de supraveghere ale SASCR „Controlul traficului” in cazul abaterilor din domeniui circulație rutiere. În procedura, suplimentar la drepturile și obligatiile utilizatorilor sunt desfasurate actiunilor operatorilor la validarea li transmiterea evenimentelor către agentii constatatori. Compartimente separate sunt rezervate condltiilor de rebutare a evenimentelor si controlul rebutarii. La moment, procedurile sunt supuse unei analize si evaluari interne ale aplicabilitatii, urmind a fi puse in aplicare in perioada urmatoare.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

25. să restabilească evidența contabilă aferentă lucrărilor de execuție a SASCR „Controlul traficului” în mun. Chișinău din contul grantului oferit de RPC și să asigure înregistrarea acesteia la balanța STI al MAI;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: În baza Acordului privind cooperarea economică şi tehnologică semnat la 14.11.2007 şi 17.11.2008 între Guvernul Chinei şi Guvernul RM. la 27.09.2012, între Ministerul Afacerilor Interne şi LTD „Hebei Jianshe Construction Group" Co. (împuternicit de Guvernul chinez), a fost semnat contractul de Implementare a Asistenţei Republicii Populare Chineze, pentru Sistemul de Monitorizare a Traficului în mun. Chişinău pentru 41 de intersecţii, cu preţul total de 26960,0 mii RMB (yuani).Urmare a unor circumstanţe, dependente de managementul factorului uman, persoanele responsabile de implementarea proiectului din cadrul MAI şi STI, în anul 2014, la finalizarea proiectului şi punerea în funcţiune a SASCR „Controlul traficului" de către Partea chineză (executor de proiect), n-au fost solicitate documentele financiare justificative aferente lucrărilor de construcţie executate, de instalare a pilonilor, a echipamentelor şi softului chinez în valoare totală de 15526,9 mii RMB (26960,0 - 11433,1), conform cerinţelor contractului citat, în temeiul contractului vizat, la moment, prin demersul adresat companiei chineză LTD „Hebei Jianshe", (elaborat de STI în limba engleză, remis cu nr. 8/8-3862 din 08.06.2017 spre examinare după competenţă, Direcţiei generale relaţii internaţionale şi integrare europeană a MAI), au fost solicitate documentele justificative, necesare pentru legalizarea investiţiilor capitale în cadrul Asistenţei Chinei, formarea costului final al Sistemului de Monitorizare a Traficului în Moldova şi înregistrarea în evidenţa contabilă a STI a patrimoniului statului, deoarece în lipsa documentelor de provenienţă nu v-a fi posibil de realizat obiectivele necesare şi impuse de legislaţie scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 Solicitarea STI a MAI nr. 8/12-3862 din 07.06.2017 si nr. 8/12-4640 din 07.07.2017, adresate companiei chineze LTD „Hebei Jianshe” (executor de proiect al SASCR „Controlul Traficului”), în privinţa obţinerii documentelor justificative de provenienţa a bunurilor şi de executare a lucrărilor aferente construcţiei sistemului, nu au avut succes, nefiind primit nici un răspuns.In acest context, conducerea STI în perioada 23.09 - 30.09.2017, a efectuat o vizită în Republica Populară Chineză, în cadrul căreia au fost întreţinute întrevederi cu companiile chineze subexecutori de proiect al SASCR „Controlul Traficului” (producători a echipamentului şi a softului chinez) ca urmare, la moment, se duc tratative de colaborare necesare pentru obţinerea documentaţiei tehnice, privind legalizarea softului chinez şi înlăturarea neajunsurilor admise la implementarea SASCR de către partea chineză. Totodată, în cadrul auditului Curţii de conturi s-a stabilit că LTD „Hebei Jianshe” la executarea proiectului a implicat subantreprenori chinezi, care la rândul lor la executarea lucrărilor au contractat antreprenori din ţară, în pofida nerespectării legislaţiei naţionale în construcţii, investiţiile capitale din surse externe nu au fost transmise proprietarului. în consecinţă, echipa de audit nu a prezentat instituţiei, careva documente confirmative de la operatorii economici identificaţi. Cu toate că organele de drept, în cadrul examinării cauzelor penale intentate în privinţa contractării antreprenorilor din ţară de către companiile chineze, dispun de documente privind executarea lucrărilor aferente SASCR, la solicitarea STI al MAI, nu au fost prezentate, motivul fiind lipsa temeiului juridic. O importanţă majoră la recuperarea investiţiilor, a avut contractul (secret) încheiat de compania chineză LTD „HUAWEI Technologies” CO„ cu antreprenorul SRL „Fortitudo”, la executarea lucrărilor de instalare a pilonilor şi echipamentului special pentru 41 de intersecţii în mun. Chişinău, care în anul 2013, n-au asigurat transmiterea legală - Beneficiarului real de proiect. Patrimoniul public al statului, în corespundere cu legislaţia, poate aparţine cu drept de proprietate doar persoanei or juridice de drept public. Serviciul tehnologii informaţionale al MAI, în conformitate cu actele normative şi legislative naţionale, reieşind din circumstanţele de fapt şi de drept, în baza demersurilor către antreprenorul SRL „Fortitudo”, invocându-se calitatea de factor participant la executarea lucrărilor de construcţie, au fost transmise/preluate investiţiile fizice realizate în valoare de 4300,7 mii lei (lucrări de construcţie pentru 41 obiective). în aşa mod, STI a MAI, întru aplicarea corectă la nivel naţional a reglementărilor regimului juridic a obiectelor construite cu suportul Guvernului Chinez, a obţinut informaţia necesară pentru determinarea costului final al sistemului de importanţă statală. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 Acţiune realizată

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

26. să țină conform evidența contabilă, în special la determinarea valorii mijloacelor fixe formate urmare a implementării SASCR „Controlul traficului” în mun. Chișinău;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017 în temeiul contractului vizat, la moment, prin demersul adresat companiei chineză LTD „Hebei Jianshe", (elaborat de STI în limba engleză, remis cu nr. 8/8-3862 din 08.06.2017 spre examinare după competenţă, Direcţiei generale relaţii internaţionale şi integrare europeană a MAI), au fost solicitate documentele justificative, necesare pentru legalizarea investiţiilor capitale în cadrul Asistenţei Chinei, formarea costului final al Sistemului de Monitorizare a Traficului în Moldova şi înregistrarea în evidenţa contabilă a STI a patrimoniului statului, deoarece în lipsa documentelor de provenienţă nu v-a fi posibil de realizat obiectivele necesare şi impuse de legislaţie. scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 In scopul asigurării integrităţii patrimoniului gestionat de STI, bunurile şi lucrările aferente SASCR „Controlul traficului”, au fost supuse inventarierii generale şi verificărilor în detalii la 41 obiective construite în Centrul de monitorizare şi control trafic, la nodurile telecomunicaţionale şi în centrul de date deţinut de Î.S. „CTS”, în pofida faptului că, transmiterea bunurilor spre instalare în anii 2013-2014, n-a fost documentata conform cadrului legal. In rezultatul inventarierilor efectuate conform datelor faptice şi contrapunerii datelor scriptice din evidenta contabilă a STI, a fost stabilit preţul real pe fiecare mijloc fix, necesar pentru contabilizarea acestora. La fel, pe flecare obiect s-au întocmit procese-verbale, corespunzător proiectelor cu lucrările de construcţie, piloni, echipament şi lucrările de montare/instalare recuperate, în aşa mod fiind stabilit costul final al SASCR „Controlul traficului” cu 41 de intersecţii. Valoarea totală a acestuia constituie 31.388.463 lei, cu excepţia contabilizării softului chinez aferent, din motivul neidentificării documentelor justificative. Totodată, ca urmare a inventarierii (verificărilor efectuate) echipamentului chinez instalat/aflat de facto, în incinta „Centrului de monitorizare şi control trafic” al DGMCT a STI din str. V. Alecsandri, 42, conform proiectului SASCR „Controlul traficului”, cu unele unităţi de rezervă constatate, valoarea reală stabilită constituie 9503191 lei. De asemenea, în procesul verificărilor efectuate la faţa locului în detalii la nodurile telecomunicaţionale şi în centrul de date deţinut de Î.S. „CTS”, conform prevederilor pct. 11 al HG nr. 40 din 17.01.2012, în cadrul proiectului SASCR „Controlul traficului”, s-a stabilit echipament chinez instalat/plasat în valoare de 3638007 lei. La situaţia curentă, STI al MAI dispune de PV nr. 323 din 27.09.2017 de recepţie finală a lucrărilor în construcţie, avizat de organe de control abilitate şi concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii, conform cerinţelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 şi HG nr. 285 din 23.05.1996, în baza căruia instituţia urmează să înregistreze dreptul de proprietate asupra obiectivului SASCR, la OCT Chişinău. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 Acţiune realizată

RO_4543_STI H12.pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

27. să asigure consolidarea și perfecționarea cadrului de management al serviciilor TI externalizate, prin stabilirea în prevederile contractuale a indicatorilor de performanță și calitate, în vederea conformării la cele mai înalte standarde din domeniu, precum și să asigure prezentarea de către operatorii economici a rapoartelor exhaustive aferente serviciilor prestate;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: în rezultatul realizării contractului Nr. 84/15 din 21.12.2015 încheiat între „InfoTrust Consulting” S.R.L. şi MAI, conform prevederilor Ordinului MAI nr.90 din 31.03.2016 „Cu privire la iniţierea proiectului de consultanţă privind implementarea SMSI şi definirea modelului operaţional al STI conform principiilor ITSM şi constituirea grupului de lucru cu implicarea responsabililor din cadrul MAI şi experţilor Consultantului extern SC „Info-Trust Consulting” SRL”, Ia începutul lunii noiembrie a anului 2016 experţii consultantului extern SC „Info- Trust Consulting” SRL, au predat echipei de proiect proiectele documentelor: 1 Politica de management al serviciilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Regulamentul privind Sistemul de management al serviciilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Documentele în cauză conform procedurilor stabilite au fost consultate de toate subdiviziunile MAI, preavizate de Direcţia Generală Juridică a MAI şi urmează a fi aprobate şi puse în aplicare prin ordinul Ministrului. scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: Potrivit Contractelor de prestare a serviciilor de mentenanţă sunt definiţi indicatori de performanţă şi de calitate ale serviciilor prestate. Indicatorii caracterizează disponibilitatea şi accesibilitatea serviciului, funcţionarea componentelor/modulelor, efectuarea copiilor de rezervă, gestionarea solicitărilor şi incidentelor. Conform prevederilor Contractului nr. 67/16 din 21.12.2016 de prestare a serviciilor de mentenanţă a sistemului informaţional SIA „Registrului informaţiei criminalistice şi criminologice” lunar sunt prezentate rapoarte privind nivelul şi calitatea serviciilor prestate. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: în vederea elaborării cadrului de management a serviciilor TIC în conformitate cu standardele în vigoare şi cele mai bune practici în domeniu a fost încheiat contractul contractului Nr. 84/15 din 21.12.2015 încheiat între „InfoTrust Consulting” S.R.L. şi MAI (vezi pct.5). în vederea definirii indicatorilor de performanţă şi de calitate pentru serviciile TIC şoi asigurării elaborării şi prezentării rapoartelor statistice privind serviciile TIC au fost întreprinse următoarele măsuri: în cadrul Contractului de mentenanţă nr. 40/17 din 12.06.2017, încheiat în rezultatul desfăşurării licitaţiei publice cu Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, în vederea definitivării şi documentării planului de asigurare a disponibilităţii sistemelor informaţionale au fost elaborate şi aprobate: 1. Planul de asigurare a disponibilităţii sistemului informaţional „Registrul de evidenţă a contravenţiilor”. 2. Planul de asigurare a disponibilităţii a SIA „Registrul accidentelor rutiere”. în planurile menţionate sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezervă, testarea lor şi restabilirea în caz de necesitate a Sistemelor informaţionale. în perioada următoare urmează a fi proiectate activităţi de evaluare/identificare/stabilire a ciclului de viaţă a echipamentelor, utilajului Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” unde vor fi luate în consideraţie şi recomandările înaintate pe marginea Contractului nr. 39/17 din 12.07.2017 de prestare a serviciilor de mentenanţă ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chişinău şi a infrastructurii distribuite. Subsidiar STI a iniţiat elaborarea catalogului serviciilor, unde pentru fiecare serviciu separat, care va face parte din acest catalog, urmează a fi stabiliţi indicatorilor de performanta si de calitate pentru servicii. STI a iniţiat elaborarea catalogului serviciilor, unde pentru fiecare serviciu separat, care va face parte din acest catalog, urmează a fi stabiliţi indicatorilor de performanta si de calitate pentru servicii. Totodată, sistematizarea rezultatelor activităţii STI, inclusiv pe segmentul prestării serviciilor TIC, se va realiza după finalizarea perioadei de gestiune (anul calendaristic 2017), pe parcursul lunii ianuarie 2018. Scris. MAI. nr.8/8-1716 din 13.03.2018: Intru asigurarea functionalității, stabilirii regimului și limitei accesului la informatie, in cadrul contractului de mentenanță 40/17 din 12.07.2017, catre Centrul de Telecomunicații Speciale, a fost formulata solicitarea privind crearea unui modul de jurnalizare a interpelarilor către Registrul de Stat al Populației care ar permite eliberarea informatiei privind solicitarile in SIA „Evidenta contraventiilor, a persoanelor care le-au săvârșit și a punctelor de penalizare”, caracterul interacțiunilor si alte informatii relevante.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

28. să realizeze un sistem de implementare a controalelor generale, inclusiv la nivelul SIA REC și SASCR „Controlul traficului”, pentru asigurarea unui grad de siguranță sporit al integrității datelor introduse, precum și să stabilească un responsabil de elaborarea sistemului de controale generale cu actualizarea și verificarea periodică a acestora;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: întru realizarea prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 „privind controlul financiar public intern”, HG nr.1041 din 20.12.2013 „cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014 - 2017”, Ordinului MF nr.189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”, precum şi a Dispoziţiei STI nr.37 din 29.05.2017„cu privire la aprobarea Sistemului de control intem/managerial al STI”, prin Ordinul nr.31 din 14.12.2017 a fost aprobat Regulamentul privind controlul general al sistemelor informaţionale în cadrul Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI, care stabileşte procesul de evaluare a mediului de control a SI şi infrastructurii TIC. Regulamentul are scopul de a asigura condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul STI al MAI şi va fi implementat prin intermediul procedurilor de sistem specifice sistemului de control intem/managerial. Controale generale a sistemelor informaţionale şi tehnologiilor informaţionale reprezintă o activitate de evaluare a sistemelor prin prisma optimizării gestiunii resurselor informaţionale disponibile (date, aplicaţii, tehnologii, facilităţi, resurse umane, etc.), în scopul atingerii obiectivelor entităţii, prin asigurarea unor criterii specifice: eficienţă, confidenţialitate, integritate, disponibilitate, siguranţă în funcţionare şi conformitate cu un cadru de referinţă (standarde, politici, bune practici, cadru legislativ, etc.). De către STI fost aprobat Ordinul nr.35 din 19.12.2017 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de administrarea şi efectuarea controalelor generale pentru sistemele gestionate de STI al MAI”.

RO_5118_0048 MAI.pdf

29. să actualizeze fișa postului utilizatorilor Sistemului în conformitate cu noile responsabilități;

response:
scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: La etapa actuală MAI, inclusiv şi autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI se află în proces de reformare şi redistribuire a sarcinilor. Având în vedere necesitatea modificării regulamentelor de activitate şi structurilor din subordine actualizarea fişelor de post, conform noilor artibuţii este preconizată pentru trimestrul IV al anului 2017. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: La momentul actual Serviciul tehnologii informaţionale este în proces de reorganizare, la etapă avizării noului proiect de Regulament, structură, organigramă şi efectiv limită întru asigurarea cerinţelor înaintate conform recomandării curţii de conturi dar şi asigurarea unui management de funcţionare durabil şi eficient pe domeniul de competenţă, în consecutivitate imediat după aprobarea noului Regulament şi stat de personal se va purcede la elaborarea noilor fişe de post cu introducerea inclusiv a responsabilităţilor angajaţilor ce interacţionează la realizarea atribuţiilor de serviciu cu sisteme informaţionale. Totodată a fost deja pus în discuţie cu toţi conducătorii unităţilor structurare privind examinarea funcţiilor şi fişelor de post din subordinea sa şi identificarea posturilor care în activitatea sa de serviciu nemijlocit dispun de astfel de drepturi de acces în anumite sisteme informaţionale. Scri.MAI nr.8/8-1716 din 13.03.2018: De către Inspecția Financiară în persoana Petru Brînza, inspector superior al Direcției inspectare financiară în justiție, ordine publica apararea statului, a efectuat la STI al MAI, controlul de contrapunere cu întocmirea raportului privind rezultateie controlului de contrapunere din 09.10.2017. Reieșind din rezultatele controlului constatate la operatorii economici, în vederea obținerii venitului ilicit in valoare de 476911,33 lei, inclusiv SRL ”Aproservice-X” - 301051,33 lei, SRL „DC Websoft” - 175860 lei, ținând cont de prevederile art. 10 alin. (6) al Legii nr. 845 din 03.01.1992 „cu privire la antreprenoriat și intreprinderi” veniturile ilicite obținute de agenții economici citați, precum amenziie aplicate in marimea acestor venituri in baza deciziilor adoptate de Inspecția Financiara din subordinea Ministerului Finanțelor, vor fi percepute la bugetul de stat, in așa mod va fi recuperat prejudiciul cauzat bugetului public. În consecință, până în prezent, de către Inspecția Financiară n-a fost verificată prin contrapunere legalitatea relațiilor economico-financiare intreținute de STI al MAI cu SRL „Rossoft” pe perioada anilor 2014 - 2016, pentru stabilirea circumstantelor (documentării faptelor), necesare in cadrul examinarii cauzei penale, care la moment se află in gestiunea procurorului în Procuratura Anticoruptie Andrei Băeșu, in scopul recuperarii prejudiciului cauzat bugetului.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

30. să revizuiască Politicile de Securitate a Informației la nivelul instituției, inclusiv reglementările aferente protecției datelor cu caracter personal, în vederea ajustării acestora la cerințele cadrului normativ, precum și la ajustările/necesitățile intervenite;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: Prin ordinul MAI nr. 260 din 04.09.2017 ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la ordinul MAI nr, 444 din 28 decembrie 2012” au fost aplicate modificări la Regulamentul privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, care reprezintă instrucţiunea de bază pentru realizarea tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul MAI şi urmează a fi respectat în cadrul gestiunii şi utilizării sistemelor informaţionale. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: Au fost aprobate ordinul MAI nr. 244 din 18 august 2017 "Privind Sistemul de management al securităţii informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, precum şi prin ordinul MAI nr.374 din 12.12.2017 "Privind aprobarea procedurilor de raportare a incidentelor, analiza şi evaluarea riscurilor de securitate a informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, care stabileşte modalitatea de identificare, analiză, reacţionare şi înlăturare a vulnerabilităţilor caracteristice resurselor informaţionale şi capabile de a compromite securitatea acestora.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

31. să elaboreze, să aprobe și să implementeze Politica de Securitate a Informației aferentă SASCR „Controlul traficului” potrivit prevederilor cadrului normativ în vigoare;

response:
scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017 în conformitate cu ordinul MAI nr. 244 din 18 august 2017 „Privind Sistemul de management al securităţii informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” sunt iniţiate activităţi de elaborare şi aprobare a procedurilor operaţionale interne. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: A fost iniţiată elaborarea “Procedurilor operaţionale pentru utilizatorii SASCR „Controlul traficului”” care are ca scop reglementarea procedurii şi regulilor privind verificarea, validarea şi colectarea probelor înregistrate prin intermediul unităţilor fixe sau mobile de supraveghere ale SASCR „Controlul traficului” în cazul abaterilor din domeniul circulaţiei rutiere. în procedură, suplimentar la drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt desfăşurate acţiunilor operatorilor la validarea şi transmiterea evenimentelor către agenţii constatatori. Compartimente separate sunt rezervate condiţiilor de rebutare a evenimentelor şi controlul rebutării.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

32. să asigure informarea și respectarea cerințelor de securitate la prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajații instituției, inclusiv prin efectuarea controalelor de securitate a SI, în modul stabilit;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: Familiarizarea angajaţilor cu modul de utilizare a sistemelor informaţionale constituie una din obligaţiile de baza ale conducătorilor, aceasta efectuându-se permanent în activităţile zilnice. In cadrul orelor de formare profesională sunt aduse la cunoştinţă capacităţile sistemelor informaţionale şi performanţele care pot fi atinse. De către specialiştii calificaţi este acordat ajutor tematic la utilizarea echipamentului performant. In conformitate cu Planul de perfecţionare profesională, în perioada 06 - 10.02.2017 5 angajaţi ai STI au fost delegaţi la cursul de perfecţionare/specializare, organizat de Academia Ştefan cel Mare, cu genericul „Tehnologii informaţionale”. In perioada 10 -14.04.2017 1 angajat al STI a participat la cursul de instruire, organizat în incinta Ministerului Apărării cu suportul echipei de instruire mobile Naval Postgraduate School, Monterey SUA „Evaluarea vulnerabilităţilor reţelelor informatice”. In vederea reviziei utilizatorilor SIA "Registrul de evidenţă a contravenţiilor", la 09.02.2017, în adresa instituţiilor respective ale MAI, a fost expediată solicitarea nr. 8/6-2-928, privind reconfirmarea persoanelor care deţin accesul la Sistemul prenotat. Drept rezultat, prin scrisorile nr. 4/447 din 22.02.2017 şi 34/1-299 din 07.03.2017, Serviciului Tehnologii Informaţionale a fost expediată o listă exhaustivă a utilizatorilor, fapt ce a condiţionat dezactivarea a 113 de utilizatori. Astfel, prin ordinul MAI nr. 260 din 04.09.2017 ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la ordinul MAI nr. 444 din 28 decembrie 2012” au fost aplicate modificări la Regulamentul privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, care reprezintă instrucţiunea de bază pentru realizarea tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul MAI şi urmează a fi respectat în cadrul gestiunii şi utilizării sistemelor informaţionale. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018: Prin Ordinul MAI nr. 260 din 04.09.2017 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul MAI nr. 444 din 28 decembrie 2012” au fost aplicate modificări la Regulamentul privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, care reprezintă instrucţiunea de bază pentru realizarea tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul MAI şi urmează a fi respectat în cadrul gestiunii şi utilizării sistemelor informaţionale. Familiarizarea angajaţilor cu modul de utilizare a sistemelor informaţionale constituie una din obligaţiile de bază ale conducătorilor, aceasta efectuându-se permanent în activităţile zilnice. în cadrul orelor de formare profesională sunt aduse la cunoştinţă capacităţile sistemelor informaţionale şi performanţele care pot fi atinse. De către specialiştii calificaţi este acordat ajutor tematic la utilizarea echipamentului performant. în conformitate cu Planul de perfecţionare profesională, în perioada 06 - 10.02.2017 5 angajaţi ai STI au fost delegaţi la cursul de perfecţionare/specializare, organizat de Academia Ştefan cel Mare, cu genericul „Tehnologii informaţionale”. în perioada 10 -14.04.2017 1 angajat al STI a participat la cursul de instruire, organizat în incinta Ministerului Apărării cu suportul echipei de instruire mobile Naval Postgraduate School, Monterey SUA „Evaluarea vulnerabilităţilor reţelelor informatice”. în vederea reviziei utilizatorilor SIA "Registrul de evidenţă a contravenţiilor", la 09.02.2017, în adresa instituţiilor respective ale MAI, a fost expediată solicitarea nr. 8/6-2- 928, privind reconfirmarea persoanelor care deţin accesul la Sistemul prenotat. Drept rezultat, prin scrisorile nr. 4/447 din 22.02.2017 şi 34/1-299 din 07.03.2017, Serviciului Tehnologii Informaţionale a fost expediată o listă exhaustivă a utilizatorilor, fapt ce a condiţionat dezactivarea a 113 de utilizatori. Scris.nr.14/213 din 25.04.2018: Crearea contului utilizatorului (la atribuirea „username” a utilizatorului in Sistem se inregistreaza datele personale ale utilizatorului, in modulul de administrare a utilizatorilor al SI A RICC) cu rolurile de acces stabilite și aprobate conform atributii lor de serviciu, coordonate cu SPDCP a MAI, se efectueaza dupa algoritmul stabilit in Regulamentul tehnic privind reglementarea procedurilor operaționale de exploatare a Sistemului informational automatizat “Registrul informației criminalistice și criminologice” (elaborat în baza prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat "Registrul informației criminalistice și criminologice” aprobat prin H.G. nr. 328 din 24.05.2012), aprobat prin Ordinul STI nr.30 din 13.12.2017. În baza prevederilor ordinului MAI nr.154 din 04.06.2017 „Cu privire la organizarea cursurilor de perfectionare/specializare/recalificare în anul de studii 2017-2018”, în perioada 12.02.2018-16.02.2018, în cadrul Academiei Stefan cel Mare a MAI, au fost organizate și desfășurate cursuri de perfecționare/specializare cu tematica „Tehnologii informaționale”. La cursurile menționate au fost delegati 6 angajatii ai Serviciului tehnologii informationale. Totodata, la aceste cursuri au mai participat 15 angajati din cadrul IGP, 2 angajati din cadrul SPCSE si respectiv 2 angajați din cadrul DPF. Pentru trimestrul II, cu suportul Serviciului probleme speciale al MAI, in urma analizei respectarii cerințelor de securitate se preconizeaza organizarea unei ședinte de instruire a angajaților DGMCT și CUMC al INP unde vor fi puse in discuție deficiențele constatate, aduse la cunoștința prevederile Politicii de securitate a datelor cu caracter personal și organizată diseminarea experienței înaintate.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

33. să elaboreze, să aprobe și să implementeze o politică fiabilă de log-uri și parole, care ar corespunde practicilor internaționale și cerințelor de securitate;

response:
scrisoare MAI nr. 17/213 din 25.04.2018: Procedurile de înregistrare de audit a sistemelor informaționale au fost elaborate și aprobate prin Ordinul MAI nr.444 din 28 decembrie 2012 ”Cu privire la Regulamentul privind regiementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne” și modificat prin Ordinul MAI nr.260 din 04 septembrie 2017. Întru asigurarea funcționalității, stabilirii regimului și limitei accesului la informație, STI a formulat solicitări față de crearea unui modul de jurnalizare a interpelarilor catre Registrul de Stat al Populatiei, care ar permite eliberarea informatiei privind solicitarile în SIA „Evidenta contraventiilor, a persoanelor care le-au săvțrșit și a punctelor de penalizare”, caracterul interacțiunilor și alte informații relevante. Modificările vizate sunt elaborate și aprobate și vor fi lansate în exploatare odata cu migrarea Sistemului REC în MCloud. Totodata, prin Ordinul STI nr. 33 din 19.12.2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului tehnic privind reglementarea procedurilor operational de exploatare a Sistemului informational automatizat “Registrul de evidență a contravențiilor, persoanelor care le-au săvârșit și a punctelor de penalizare”, au fost aprobate Procedurile operational privind reglementarea modului de acordarea accesului la REC, care stabilesc procedura acordarii accesului la sistemul prenotat, cerințe față de utilizatori și complexitatea parolelor utilizate. De asemenea, la elaborarea SIA RICC au fost luate în considerație procedurile de documentarea acțiunilor utilizatorilor (înregistrarea, corectarea eliminarea și vizualizarea informației) prin conservarea log-urilor in fișiere special care se păstreaza pe serverul de producere. Crearea contului utilizatorului (la atribuirea „username” a utilizatorului in Sistem se mregistreaza datele personale ale utilizatorului, in modului de administrate a utilizatori lor al SIA RICC) cu rolurile de acces stabilite și aprobate conform atributiilor de serviciu, coordonate cu SPDCP a MAI, se efectueaza dupa algoritmul stabilit in Regulamentul tehnic privind reglementarea procedurilor operational de exploatare a Sistemului informational automatizat “Registrul informației criminalistice și criminologice” (elaborat in baza prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat “Registrul informatiei criminalistice și criminologice” aprobat prin HG nr. 328 din 24.05.2012), aprobat prin Ordinul STI nr.30 din 13.12.2017. În scopul implementarii mecanismelor de creare, pastrare și auditare a evenimentelor în SI și acțiunilor utilizatorilor acestuia, a fost formulată lista actualizată a acțiunilor ce urmeaza a fi logate în cadrul SI. Se afla la etapa verificarii functionalității și accesibilității IP-lui prezentat de ASP prin intermediul STI către CTS.

RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

34. să elaboreze și să implementeze proceduri de analiză regulată a jurnalelor de rețea, a sistemelor de operare, precum și pentru toate componentele SI REC, care să fie utilizate pentru identificarea riscurilor, erorilor, neajunsurilor, incidentelor de securitate și de asociere a evenimentelor cu utilizatori concreți;

response:
Scris .MAI nr.14/213 din 25.04.2018: Urmeaza a fi realizata după finalizarea proiectului cu UNDP (pct.3)

35. să înainteze AAP, în termen de 30 de zile din data publicării prezentului Raport de audit, solicitarea de inițiere a procedurii de înscriere a SRL „Rossoft” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr.1418 din 28.12.2016;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017: Prin adresarea 8/471 1 STI a solicitai AAP iniţiere a procedurii de înscriere a SRL „Rossoft" în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Decizia AAP urmează a fi adoptata

RO_4542_STI .pdf

36. să întreprindă măsuri în vederea recuperării de la operatorul economic SRL „Rossoft” a sumelor nejustificat achitate de 1,4 mil.lei, precum și a cheltuielilor de mentenanță suportate în lipsa justificării prestării acestora (SRL „Aproservice-X” – 451,6 mii lei, SRL „Rossoft” – 770,0 mii lei).

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017, scrisoare MAI nr. 14/716 din 10.10 2017: Prin demersul nr. 8/5-4368 din 28 iunie 2017, Serviciul tehnologii informaţionale a MAI, a iniţiat procedura de recuperare şi soluţionare a conflictului pe cale amiabilă. Astfel, STI a MAI şi-a exprimat disponibilitatea privind recepţionarea/configurarea şi integrarea Platformei de recepţionare a cererilor şi plăţilor pentru serviciile cu plată prestate de către MAI „e-Servicii MAI”, solicitînd achitarea de către SRL ..Rossoft” a dobînzii de întîrziere, ca urmare a nerespectării condiţiilor Contractului 98/14 din 08 decembrie 2014, termenul de livrare fiind 31 martie 2015. Totodată, comunicăm că, în baza constatărilor şi materialelor acumulate de auditul Curţii de Conturi efectuat la STI, au fost intentate cauze penale care la moment se află în gestiunea procurorului în Procuratura Anticorupţie, în cadrul cărora urmează a fi examinate toate circumstanţele de fapt şi drept legate de tranzacţia în cauză, precum şi legalitatea relaţiilor economico-financiare întreţinute de STI al MAI cu SRL „Rossoft” în perioada anilor 2014 -2016. Astfel la 04.09.2017 a avut loc şedinţa de lucru la care au participat conducerea STI a MAI, reprezentanţii SC „Rossoft” SRL şi reprezentatul Curţii de Conturi în cadrul căreia a fost pusă în discuţie posibilitatea recuperării benevole a prejudiciului cauzat cât şi a dobânzii de întârziere. SCRISOARE MAI nr. 14/12 din 10.01.2018 și nr.14/213 din 25.04.2018: De către Inspecţia Financiară în persoana Petru Brînza, inspector superior al Direcţiei inspectare financiară in justiţie, ordine publică şi apărarea statului, a efectuat la STI al MAI., controlul de contrapunere cu întocmirea raportului privind rezultatele controlului de contrapunere din 09.10.2017. Reieşind din rezultatele controlului constatate la operatorii economici, în vederea obţinerii venitului ilicit în valoare de 476 911,33 lei, inclusiv SRL „Aproservice-X” - 301 051,33 lei, SRL „DC Websoft” - 175 860 lei, ţinând cont de prevederile art. 10 alin. (6) al Legii nr. 845 din 03.01.1992 „cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi,, veniturile ilicite obţinute de agenţii economici citaţi, precum şi amenzile aplicate în mărimea acestor venituri în baza deciziilor adoptate de Inspecţia Financiară din subordinea Ministerului Finanţelor, vor fi percepute la bugetul de stat, în aşa mod va fi recuperat prejudiciul cauzat bugetului public. În consecinţă, până în prezent, de către Inspecţia Financiară n-a fost verificată prin contrapunere legalitatea relaţiilor economico-financiare întreţinute de STI al MAI cu SRL „Rossoft” pe perioada anilor 2014 - 2016, pentru stabilirea circumstanţelor (documentării faptelor), necesare în cadrul examinării cauzei penale, care la moment se află în gestiunea procurorului în Procuratura Anticorupţie Andrei Băeşu, în scopul recuperării prejudiciului cauzat bugetului. Totodată, pe cazul prejudiciului cauzat de SRL „Rossoft”, STI al MAI in calitate de intervenient accesoriu va participa la examinarea cauzei civile de catre Judecatoria Chișinău pe dosarul civil nr. 12-3-53285-03082017 3-1087/17 la data de 26.04.2018.

RO_4542_STI .pdf
RO_4707_scrisoare mai.pdf
RO_5118_0048 MAI.pdf

Cerinte (53)

2.1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competențelor, în vederea înlăturării neregulilor elucidate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competențelor, în vederea înlăturării neregulilor elucidate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017 Prin ordinul MAI nr. 119 din 05.05.2017 s-a aprobat planul de acţiuni in vederea executării Recomandărilor din raportul de audit al Curţii de Conturi. Prin dispoziţia STI nr. 36 din 29.05.2017 s-au desemnat persoane responsabile pentru asigurarea îndeplinirii si prezentarea informaţiilor privind realizarea acţiunilor din Plan

RO_4542_STI .pdf

2.1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competențelor, în vederea înlăturării neregulilor elucidate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
scrisoare nr. 8/8-4713 din 11.07.2017 Prin ordinul MAI nr. 119 din 05.05.2017 s-a aprobat planul de acţiuni in vederea executării Recomandărilor din raportul de audit al Curţii de Conturi. Prin dispoziţia STI nr. 36 din 29.05.2017 s-au desemnat persoane responsabile pentru asigurarea îndeplinirii si prezentarea informaţiilor privind realizarea acţiunilor din Plan. Scris nr.14/213 din 25.04.2018: MAI remite anexat Raportul privind implementarea recomandarilor auditului.

RO_4542_STI .pdf
RO_5317_0234-18_MAI.pdf
RO_5399_ScrisMAI nr.14_213 din 25.04.18.pdf
RO_5658_0696-18_MAI.pdf

2.1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competențelor, în vederea înlăturării neregulilor elucidate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1.2. asigurarea îndeplinirii corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare;

2.1.2. asigurarea îndeplinirii corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare;

2.1.2. asigurarea îndeplinirii corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare;

2.1.2. asigurarea îndeplinirii corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare;

2.1.3. conformarea procedurilor contravenționale pornite în baza informațiilor obținute prin intermediul SASCR „Controlul traficului” la prevederile Codului contravențional;

2.1.3. conformarea procedurilor contravenționale pornite în baza informațiilor obținute prin intermediul SASCR „Controlul traficului” la prevederile Codului contravențional;

2.1.3. conformarea procedurilor contravenționale pornite în baza informațiilor obținute prin intermediul SASCR „Controlul traficului” la prevederile Codului contravențional;

2.1.3. conformarea procedurilor contravenționale pornite în baza informațiilor obținute prin intermediul SASCR „Controlul traficului” la prevederile Codului contravențional;

2.2.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea remedierii deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
SCRISOARE NR. 05-02/1/23 DIN 20.07.2017 scrisoare MF nr. 05-0211/44 din 10.11.2017

RO_4545_MF H12.pdf
RO_5127_2075 Ministerul Finantelor.pdf

2.2.2. ajustarea cadrului legal-normativ aferent veniturilor bugetare provenite din amenzile administrative constatate/aplicate de către entitățile din subordinea MAI, în sensul determinării, respectiv, delimitării exprese a componentei bugetului public național privind cotele defalcărilor plăților în cauză;

response:
SCRISOARE NR. 05-02/1/23 DIN 20.07.2017, scrisoare MF nr. 05-0211/44 din 10.11.2017 Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 90 din 14.06.2017 au fost operate modificări şi completări la Ordinul ministrului finanţelor nr. 158 din 23.12.2016 ..Cu privire la modul dc achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017”, prin care au fost excluse unele coduri economice, şi anume: - 143241 „Amenzi aplicate dc subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video. încasate în bugetul local de nivelul IF'; - 143242 „Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video. încasate în bugetul local de nivelul 1". De asemenea, în vederea formulării propunerilor de modificare a cadrului legislativ prin reglementarea exhaustivă a modului de determinare a bugetelor în care se încasează veniturile din aplicarea amenzilor, Ministerul Finanţelor urmează să efectueze o analiză amplă a cadrului legislativ existent, iar ulterior propunerile de modificare a legislaţiei vor fi consultate cu autorităţile publice centrale în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

RO_4545_MF H12.pdf
RO_5127_2075 Ministerul Finantelor.pdf

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea redresării situației atestate și transpunerii în practică a recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

response:
scrisoare Consiliul Raional Cimișlia nr. 465 din 10.11.2017 s-a înaintat către Judecătoria Chișinău sediul Centru, cererea pentru declararea ulității contractului de achiziționare a serviciilor de monitorizare a traficului rutier nr, 52 din 03.06.2014, înregistrat la AAP sub nr. 1-3896/14 din 16.06.2014, încheiat între Consiliul Raional Cimișlia și SRL „Midland Engeneering”

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

2.3.2. înaintarea acțiunilor în instanța de judecată privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici;

response:
scrisoare Primăria Bălți nr. 03-11/3224 din 30.10.2017 primăria Bălți a înaintat acțiuni de judecată la data de 27.10.2017

RO_4765_primăria balti.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie). scrisoare Consiliul Raional Cimișlia nr. 465 din 10.11.2017 s-a înaintat către Agenția acchiziții publice demersul privind includerea în lista de interdicție a operatorilor economici a SRL „Midland Engeneering” și a fost emisă decizia de către Agenția achiziții publice.

RO_4545_MF H12.pdf
RO_4763_Consiliul Raional Cimislia.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie). scrisoare nr. 02/1-20/1-681 din 04.10.2017 Incepînd cu 27 februarie 2017 a fost iniţiată procedura de reziliere a contractului nr. 02 din 10.03.2014 privind achiziţionarea serviciilor de monotorizare a traficului rutier pe teritoriul raionului. Luînd în consideraţie că, conducerea SRL”Midland Engeneering” nu reacţionează la apelurile telefonice, adresările prin poşta electronică pentru rezilierea pe cale amiabilă, grupul dc lucru a decis rezilierea unilaterală a contractului în conformitate cu pct.6.2 din contractul respectiv. La 07 august 2017 Agenţia Achiziţii Publice a înregistrat acordul adiţional de reziliere (se anexează). De asemenea, s-au înaintat către Agenţia Achiziţii Publice documentele necesare pentru includerea în Lista de interdicţie a operatorilor economici: SRL”Midland Engeneering”, SRL ”Avtouragan” şi SRL” Netsistem”. SRL”Midland Engeneering” şi SRL "Avtouragan” deja sînt incluse în Lista de interdicţie.

RO_4545_MF H12.pdf
RO_4655_hincesti.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf

2.3.3. înaintarea către Agenția Achiziții Publice, în termen de 30 de zile din data aprobării prezentei Hotărâri, a solicitării de înscriere a operatorilor economici SRL „Midland Engeneering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan”, SRL „Dessa International” în Lista de interdicție conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016;

response:
se menţionează că, operatorii economici respectivi au fost incluşi în Lista de interdicţie a operatorilor economici (lista respectivă poate fi accesată la următorul link: http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie).

RO_4545_MF H12.pdf