Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HCC nr.16 din 26.04.2017 „Cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și instituțiilor din subordine întocmite la 31.12.2016”

Numar 162-170 din data de 2017-04-26 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 9

Ministerul Sănătății este organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătății, finanțat integral din bugetul de stat, iar conducerea Ministerului este responsabilă de asigurarea consolidării rapoartelor financiare ale instituțiilor în care are calitatea de fondator și sunt finanțate de la bugetul de stat și/sau din mijloace speciale, în conformitate cu cadrul general aplicabil de raportare financiară.
Totodată, responsabilitatea de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare cu asigurarea respectării cadrului general de raportare financiară, de asigurare a folosirii eficiente și raționale a patrimoniului de stat aflat în gestiune, precum și de implementare a unui sistem de management financiar şi control intern eficient revine atât managementului Ministerului Sănătății, cât și instituțiilor din subordine.
Ministerul Sănătății are calitatea de fondator a 57 de instituții finanțate de la bugetul de stat și/sau din mijloace speciale și a 24 de instituții la autofinanțare, nonprofit, administrează 2 întreprinderi de stat, cota-parte a unei societăți comerciale și are în subordine o autoritate administrativă.
Misiunea de audit a situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și instituțiilor din subordine a analizat și evaluat caracteristicile datelor consolidate furnizate de contabilitatea Ministerului Sănătății, care trebuie să ofere o imagine fidelă și corectă, fără să conțină erori semnificative, precum şi efectele acestora (venituri, cheltuieli, datorii, creanțe etc.). De asemenea, misiunea de audit este una relevantă prin faptul că, începând cu ianuarie 2016, toate entitățile publice au trecut la noua metodologie de evidență contabilă și de raportare financiară în sistemul bugetar, aprobată de Ministerul Finanțelor la finele anului 2015.

Recomandari (9)

4.3. Elaborarea reglementărilor care ar asigura mecanismul de recuperare a mijloacelor bugetului de stat alocate studenților ce au abandonat studiile sau au fost exmatriculați (pct.3.1.7);

1. Să efectueze inventarierea bunurilor publice la toate nivelurile, cu planificarea resurselor necesare, și să înregistreze drepturile asupra acestora, cu stabilirea valorii reale a construcțiilor și terenurilor aferente (pct.3.1.2 și cap.VIII).

4.4. Identificarea şi evaluarea riscurilor privind activităţile/operaţiunile desfăşurate, cu întocmirea şi ţinerea registrului riscurilor (pct.4.2).

2. Să întreprindă măsuri în vederea recuperării mijloacelor financiare achitate nejustificat la demisionarea unei persoane cu funcție de demnitate publică în sumă de 3,4 mii lei și diurna și cheltuielile de cazare achitate unei persoane care nu era angajată a instituției în sumă de 17,9 mii lei (cap.VIII).

3. Să înregistreze în evidența contabilă și să raporteze conform valoarea bunurilor publice (pct.3.1.2).

5. Să respecte prevederile metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, în vederea evidenței și raportării depline a mijloacelor fixe și uzurii acestora, creanțelor și avansurilor, medicamentelor și materialelor sanitare (pct.3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 și 3.2).

4.1. Elaborarea proceselor operaționale şi identificarea instrumentelor de control intern, inclusiv a procesului de inventariere a bunurilor publice și de evaluare conformă a valorii reale și a duratei de funcționare a acestora; de retribuire a muncii ținând cont de plățile suplimentare; de transmitere în locaţiune a bunurilor şi de încasare a veniturilor din acestea (pct.3.1.2, 3.1.4, 3.1.8 și 3.2).

4.2. Realizarea acțiunilor în vederea asigurării înregistrării conforme a capitalului participativ în instituțiile din subordine (Ordinul ministrului Sănătății nr.1086 din 30.12.2016) (pct.3.1.1).

6. Să întreprindă măsurile de rigoare, potrivit normelor legale și responsabilității manageriale, în vederea stabilirii corespunderii suprafeței transmise în locațiune cu suprafața efectiv folosită și determinării acțiunilor concrete pentru lichidarea neajunsurilor constatate prin încasarea veniturilor aferente spațiilor efectiv utilizate de agentul economic (0,27 mil.lei) (pct.3.1.2, Anexa nr.6).

Cerinte (6)

2.1. Ministerului Sănătății, pentru documentare cu privire la rezultatele auditului, și se cere implementarea recomandărilor din Raportul de audit

2.2.2. Elaborarea normelor destinate instituțiilor publice pentru asigurarea reevaluării patrimoniului public;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/07 din 19.02.2018

RO_5309_Raspuns MF 19.02.2018.pdf

2.2.1. Organizarea și desfășurarea instruirilor în domeniul managementului financiar și control intern pentru instituțiile publice.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/01 din 10.01.2018

RO_5307_Raspuns MF 10.01.2018.pdf
RO_5308_Dispozitie MSMPS 707d.docx

2.3. Ministerului Sănătății, de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și Ministerul Finanțelor, să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor exhaustive privind implicarea nemijlocită a fiecărei instituții în realizarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, ținând cont de competențele și responsabilitățile legale, cu delimitarea realizării activităților de către Ministerul Sănătății și CNAM și interacțiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat, respectiv, debursarea și beneficierea de mijloacele financiare creditate.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/01 din 10.01.2018

RO_5307_Raspuns MF 10.01.2018.pdf

2.3. Ministerului Sănătății, de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și Ministerul Finanțelor, să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor exhaustive privind implicarea nemijlocită a fiecărei instituții în realizarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, ținând cont de competențele și responsabilitățile legale, cu delimitarea realizării activităților de către Ministerul Sănătății și CNAM și interacțiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat, respectiv, debursarea și beneficierea de mijloacele financiare creditate.

2.3. Ministerului Sănătății, de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și Ministerul Finanțelor, să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor exhaustive privind implicarea nemijlocită a fiecărei instituții în realizarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, ținând cont de competențele și responsabilitățile legale, cu delimitarea realizării activităților de către Ministerul Sănătății și CNAM și interacțiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat, respectiv, debursarea și beneficierea de mijloacele financiare creditate.