Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 61 din 26 septembrie 2011 privind Raportul auditului veniturilor publice administrate de către Serviciul Vamal în anul 2010

Numar din data de 2011-09-26 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 28

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dl V.Negruţa, directorului general al Serviciului Vamal dl T.Baliţchi, şefului Biroului vamal Chişinău dl M.Filimon, şefului Biroului vamal Centru dl E.Chichioi, şefului Biroului vamal Bălţi dl V.Muntean, şefului Biroului vamal Briceni dl V.Cemortan, şefului Biroului vamal Bender dl V.Dodon, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului veniturilor publice administrate de către Serviciul Vamal în anul 2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2], avînd ca scop stabilirea gradului de regularitate a îndeplinirii de către organele vamale a funcţiilor şi atribuţiilor prevăzute de actele legislative şi normative privind perceperea drepturilor de import/export, administrarea restanţelor, înlesnirilor la plăţile vamale şi aplicarea regimurilor vamale cu impact economic, a respectării legislaţiei privind modul de apreciere a valorii în vamă la mărfurile introduse în regim vamal de import, precum şi a corectitudinii aplicării metodelor de determinare a valorii în vamă.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor privind datele raportate de Serviciul Vamal în Informaţiile privind sumele calculate ale drepturilor de import/export, în conformitate cu Regulamentul "Cu privire la schimbul de informaţii între Ministerul Finanţelor şi Serviciul Vamal în contextul gestionării veniturilor bugetului de stat administrate de către Serviciul Vamal", fiind folosite şi alte tehnici şi metode de audit.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a  constatat:

Auditul veniturilor administrate de către Serviciul Vamal (în continuare - SV) în anul 2010 a relevat următoarele:

♦ Veniturile colectate în anul 2010 la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au fost executate în sumă de 9750,3 mil.lei (107,0%), sau cu o depăşire de 639,0 mil.lei faţă de planul indicativ aprobat.

♦ În anul 2010, scutirile şi facilităţile fiscale, acordate în temeiul cadrului legal şi normativ, la plata drepturilor de import au constituit 2997,3 mil.lei, sau 30,7% din volumul total al veniturilor administrate de SV în perioada de gestiune.

♦ În rezultatul atribuirii incorecte a poziţiilor tarifare la unele mărfuri, precum şi din lipsa unor preţuri de referinţă la unele poziţii tarifare, care au determinat, respectiv, valorile diminuate ale mărfurilor, bugetul n-a încasat circa 2,5 mil.lei.

♦ Din soldul datoriilor de 57,4 mil.lei, format în urma întocmirii actelor constatatoare (la 01.01.2010) şi a drepturilor de import în sumă de 49,2 mil.lei, în anul 2010 la bugetul de stat au fost încasate 18,1 mil.lei, sau 17,0% din sumele respectiv calculate, iar 22,2 mil.lei (20,8%) din volumul total calculat au fost anulate, restanţele la 31.12.2010 constituind 66,3 mil.lei, sau fiind în creştere cu 8,9 mil.lei faţă de anul 2009.

♦ Documentarea neconformă a proceselor-verbale pe contravenţii administrative a generat litigii, în rezultatul cărora SV a fost silit să anuleze amenzile în sumă de 1,9 mil.lei. Din aceleaşi motive, la bugetul de stat nu s-au încasat încă 13,5 mil.lei.

♦ Reflectarea în declaraţiile vamale a unor coduri incorecte a facilitat scoaterea de sub supravegherea vamală şi punerea în circulaţie liberă a unor active materiale (19,6 mil.lei) destinate includerii în capitalul social, cu scutiri de 4,3 mil. lei.

♦ Efectuarea de către agenţii economici a tranzacţiilor prin intermediul firmelor rezidente în zonele off-shore, avînd drept scop diminuarea sau majorarea valorii în vamă a mărfurilor, soldate cu neachitarea drepturilor de import/export şi restituirea TVA din livrările la cota "0" (21,2 mii de declaraţii de import/export, cu valoarea mărfurilor în vamă de 4,8 miliarde lei).

♦ S-au admis denaturări în evidenţa financiară, care au determinat raportarea neveridică la Ministerul Finanţelor a costului facilităţilor acordate în anul 2010 la drepturile de import/export cu suma de 384,0 mil.lei; raportarea neveridică a soldurilor creditoare ale agenţilor economici cu 93,5 mil.lei; raportarea neveridică cu 50,2 mil.lei a soldului restanţelor contribuabililor faţă de bugetul de stat cu termen mai mare de 6 ani; denaturarea Raportului privind controlul asupra valorii în vamă la mărfurile introduse în regim vamal de import (plasate în liberă circulaţie) cu suma de 286,5 mil.lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului veniturilor publice administrate de către Serviciul Vamal în anul 2010, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Serviciului Vamal şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, şi să intensifice controlul asupra activităţii comerciale externe, întru asigurarea securităţii economice a statului, respectării legislaţiei vamale şi ridicării nivelului responsabilităţii organelor vamale pentru administrarea veniturilor la bugetul de stat;

2.2. Ministerului Finanţelor şi se cere:

2.2.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, asigurînd evidenţa, plenitudinea colectării şi raportării veniturilor la bugetul de stat; în comun cu Serviciul Vamal, să aprobe în mod operativ normele de ţinere a evidenţei contabile a veniturilor administrate de către organele vamale, modul de raportare a mijloacelor băneşti achitate de către agenţii economici în avans, precum şi structura şi formatul Raportului privind acumularea veniturilor la bugetul de stat;

2.2.2. să elaboreze şi să aprobe cadrul regulator departamental referitor la criteriile şi procedurile de evaluare-prognozare a veniturilor bugetare publice, avînd ca obiectiv stabilirea sistemului de indicatori de performanţă pentru Serviciul Vamal în ansamblu, inclusiv în aspectul subdiviziunilor structurale;

2.2.3. să perfecteze şi să supună aprobării de către Ministerul Finanţelor Regulamentul-cadru privind criteriile şi procedurile de stabilire a preţurilor de referinţă la unele categorii de mărfuri, în scopul neadmiterii diminuării nejustificate a valorii în vamă şi, respectiv, asigurării încasării integrale a drepturilor de import;

2.3. Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei şi se recomandă să revizuiască scutirile şi facilităţile la plata drepturilor de import, în scopul sporirii veniturilor la bugetul de stat, acordînd prioritate celor destinate dezvoltării activităţilor de producţie şi creării locurilor de muncă, precum şi cadrul legislativ privind activitatea în zonele economice libere.

3. Se ia act că, pe parcursul auditului, Serviciul Vamal a rectificat: datoriile faţă de bugetul de stat cu termen mai mare de 6 ani, raportate incorect prin diminuare cu 50,2 mil.lei; eroarea privind calcularea costului facilităţilor fiscale, determinată de audit în diminuare cu 384,0 mil.lei; Raportul privind controlul asupra valorii în vamă la mărfurile introduse în regim vamal de import (plasate în liberă circulaţie) pe anul 2010, cu suma de 286,5 mil.lei; declaraţiile vamale, inclusiv luînd sub supraveghere vamală activele materiale destinate includerii în capitalul social în sumă de 19,6 mil.lei, cu scutiri de 4,3 mil.lei.

4. Hotărîrea şi Raportul de audit anexat se remit Guvernului şi Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului, pentru informare.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011".

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (28)

1. Să asigure schimbul operativ de informaţii cu serviciile vamale ale altor state, precum şi cu organizaţiile internaţionale, în scopul prevenirii, combaterii şi investigării contrabandei, fraudelor vamale.

2.Să intensifice controlul asupra activităţii comerciale externe, întru asigurarea securităţii economice a statului, respectării şi executării legislaţiei vamale.

3.Să asigure controlul asupra legalităţii introducerii/scoaterii mărfurilor, mijloacelor de transport şi altor bunuri în/din teritoriul vamal al ţării, precum şi monitorizarea procedurilor de vămuire, avînd drept scop îndeplinirea formalităţilor vamale.

Să sporească nivelul responsabilităţii organelor vamale pentru executarea planului indicativ de acumulare a veniturilor la bugetul de stat.

5. Să intensifice activitatea organelor vamale din teritoriu la compartimentul aplicarea uniformă a legislaţiei fiscale şi vamale la calcularea şi perceperea drepturilor de import/export

6. Să reevalueze parametrii de calculare şi stabilire a planurilor indicative de colectare a drepturilor de import/export în aspectul subdiviziunilor departamentale.

6. Să reevalueze parametrii de calculare şi stabilire a planurilor indicative de colectare a drepturilor de import/export în aspectul subdiviziunilor departamentale.

7. Să intensifice şi să aplice pîrghiile legale pentru încasarea necondiţionată a restanţelor contribuabililor faţă de buget.

8. Să aprobe în mod operativ norme de ţinere a evidenţei contabile a veniturilor administrate de către organele vamale şi modul de raportare a mijloacelor băneşti achitate de către agenţii economici în avans, precum şi structura şi formatul Raportului privind acumularea veniturilor la bugetul de stat.

8. Să aprobe în mod operativ norme de ţinere a evidenţei contabile a veniturilor administrate de către organele vamale şi modul de raportare a mijloacelor băneşti achitate de către agenţii economici în avans, precum şi structura şi formatul Raportului privind acumularea veniturilor la bugetul de stat.

9. Sa respecte prevederile actelor legislative şi normative la aprecierea valorii în vamă a mărfurilor, în scopul sporirii eficienţei, corectitudinii determinării valorii în vamă, precum şi încasării depline a drepturilor de import.

10.Să asigure ridicarea responsabilităţii angajaţilor SV la completarea rubricilor nr.7 şi nr.8 din DVV-2, ce ţin de argumentarea alegerii metodei de apreciere a valorii în vamă a mărfurilor şi a cauzei renunţării la metodele precedente, cu indicarea sursei de informaţii.

11. Să asigure raportarea corectă a activităţilor privind corectitudinea determinării valorii în vamă, să exercite atribuţiile privind supravegherea activităţii unităţilor din subordine şi dreptul privind exercitarea controlului asupra legalităţii introducerii/scoaterii mărfurilor în/din teritoriul vamal al ţării, în corespundere cu Regulamentul SV, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 02.01.2007.

12. Să întreprindă măsuri privind modificarea indicaţiilor cu privire la preţurile de referinţă la mărfurile de larg consum, pentru a evita diminuarea valorii în vamă şi neîncasarea obligaţiunilor vamale.

13. Să rectifice declaraţiile vamale în care s-a atribuit incorect codul marfar la autoturisme (poziţia tarifară 8704), în scopul determinării şi perceperii la bugetul de stat a drepturilor de import (accize).

14. Să asigure recalcularea drepturilor de import în condiţiile prevăzute de legislaţie şi să intensifice monitorizarea nivelului de încasare a obligaţiunilor vamale recalculate în baza actelor constatatoare.

15.Să se conformeze recomandărilor din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.12 din 02.03.2011,inclusiv ce ţin de asigurarea integrării modulului „Economist" în Sistemul informaţional „Asycuda World".

16. Să asigure monitorizarea cazurilor de contrabandă cu ţigări şi schimbul operativ de informaţii cu serviciile vamale ale altor state, precum şi cu organizaţiile internaţionale, în scopul prevenirii, combaterii şi investigării contrabandei, fraudelor vamale.

17. Să asigure documentarea conformă a proceselor-verbale de către subdiviziunile structurale şi aplicarea pîrghiilor legale privind încasarea la bugetul de stat a restanţelor înregistrate la 31.12.2010, în sumă de 13,5 mil.lei, din amenzile calculate conform deciziilor organelor vamale.

18.Să asigure planificarea şi efectuarea contoarelor prin audit postvămuire în conformitate cu cadrul legal, în baza riscurilor stabilite şi în cazul stabilirii contravenţiilor vamale.

19.Să întreprindă măsuri de rectificare a declaraţiilor vamale incorecte, depistate de către audit, cu atribuirea corectă a codului regimului vamal şi cu punerea sub supraveghere vamală, în conformitate cu legislaţia, a activelor materiale destinate includerii în capitalul social în sumă de 19,6 mil.lei.

20.Să asigure calcularea şi încasarea la bugetul de stat a drepturilor de import în sumă de 95,2 mii lei de la S.R.L. „Eurotop-Plus", pentru nerespectarea regimului vamal prin excluderea din capitalul social a activelor materiale în sumă de 473,9 mii lei, precum şi în sumă de 28,0 mii lei de la S.R.L. „Tetranspetrol", pentru majorarea neregulamentară a capitalului statutar din contul datoriilor pe termen scurt.

21.Să revizuiască scutirile şi facilităţile la plata drepturilor de import, în scopul sporirii veniturilor la bugetul de stat, acordînd prioritate celor destinate dezvoltării activităţilor de producţie şi creării locurilor de muncă.

21.Să revizuiască scutirile şi facilităţile la plata drepturilor de import, în scopul sporirii veniturilor la bugetul de stat, acordînd prioritate celor destinate dezvoltării activităţilor de producţie şi creării locurilor de muncă.

22.Să asigure un control strict asupra respectării legislaţiei vamale la introducerea şi scoaterea mărfurilor din zona economică liberă, inclusiv a mărfurilor importate din CSI în baza unor acorduri de liber schimb.

23.Să asigure recepţionarea de la rezidenţii zonei libere a rapoartelor cu privire la mărfurile introduse sau scoase din zona economică liberă.

24.Să revizuiască cadrul legislativ privind activitatea în zonele economice libere şi să asigure audierea administraţiei zonelor economice libere, care este responsabilă de controlul executării contractelor încheiate cu rezidenţii zonelor economice libere ce desfăşoară activitate de antreprenoriat şi beneficiază de vacanţe fiscale şi scutiri la plata drepturilor de import.

25. Să revadă obiectul impunerii, ce constituie veniturile obţinute din orice surse, cu determinarea explicită a cuantumului taxei ce ar putea fi aplicată la impozitarea bunurilor importate prin intermediul zonelor off-shore.

Cerinte (6)

2.1. Serviciului Vamal şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, şi să intensifice controlul asupra activităţii comerciale externe, întru asigurarea securităţii economice a statului, respectării legislaţiei vamale şi ridicării nivelului responsabilităţii organelor vamale pentru administrarea veniturilor la bugetul de stat;

2.2.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, asigurînd evidenţa, plenitudinea colectării şi raportării veniturilor la bugetul de stat; în comun cu Serviciul Vamal, să aprobe în mod operativ normele de ţinere a evidenţei contabile a veniturilor administrate de către organele vamale, modul de raportare a mijloacelor băneşti achitate de către agenţii economici în avans, precum şi structura şi formatul Raportului privind acumularea veniturilor la bugetul de stat;

2.2.2. să elaboreze şi să aprobe cadrul regulator departamental referitor la criteriile şi procedurile de evaluare-prognozare a veniturilor bugetare publice, avînd ca obiectiv stabilirea sistemului de indicatori de performanţă pentru Serviciul Vamal în ansamblu, inclusiv în aspectul subdiviziunilor structurale;

2.2.3. să perfecteze şi să supună aprobării de către Ministerul Finanţelor Regulamentul-cadru privind criteriile şi procedurile de stabilire a preţurilor de referinţă la unele categorii de mărfuri, în scopul neadmiterii diminuării nejustificate a valorii în vamă şi, respectiv, asigurării încasării integrale a drepturilor de import;

2.3. Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei și se recomandă să revizuiască scutirile şi facilităţile la plata drepturilor de import, în scopul sporirii veniturilor la bugetul de stat, acordînd prioritate celor destinate dezvoltării activităţilor de producţie şi creării locurilor de muncă, precum şi cadrul legislativ privind activitatea în zonele economice libere.

2.3. Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei și se recomandă să revizuiască scutirile şi facilităţile la plata drepturilor de import, în scopul sporirii veniturilor la bugetul de stat, acordînd prioritate celor destinate dezvoltării activităţilor de producţie şi creării locurilor de muncă, precum şi cadrul legislativ privind activitatea în zonele economice libere.