Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotararea nr. 18 din 18 mai 2017 cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Numar 201-213 din data de 2017-05-18 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 21

Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016 și în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit1, având drept scop:
  • evaluarea conformității și eficienței unor procese și tranzacții aferente veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • evaluarea corectitudinii întocmirii Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu exprimarea opiniei de audit.
Probele de audit au fost colectate la Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Națională, sau CNAS) prin analiza și contrapunerea datelor din Sistemul informațional „Protecția Socială”, inclusiv din evidența contabilă a CNAS, cu informațiile solicitate și primite de la terțe părți. De asemenea, au fost efectuate verificări la unele Direcții de asistență socială și la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău.
Examinând rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum şi motivațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS) este administrat de Casa Națională, care este responsabilă de administrarea bugetului și implementarea programelor, în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați. Totodată, entitatea vizată este responsabilă de întocmirea și prezentarea către Guvern a Raportului anual privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat2, cu asigurarea respectării cadrului general de raportare financiară, precum și de gestionarea mijloacelor BASS şi administrarea patrimoniului public aflat în gestiune, în conformitate cu principiile bunei guvernări.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”; Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
2 Art.73 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.

Recomandari (21)

1. Să asigure definitivarea procesului de revizuire în SI „Protecția Socială” a datelor aferente plătitorilor de contribuții la BASS, pentru a asigura plenitudinea evidenței la nivel național a plătitorilor (pct.4.1.1).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: S-a defintivat procesul de revizuire a statutelor platitorilor de contributii de asigurari sociale in sistemul informational „Protectia Sociala” și datele Registrului platitorilor computerizat corespund reglementarilor stabilite (scrisoarea nr.II- 03/10-2627 din 24.02.2017).

2. Să ofere, după caz, posibilitatea instruirii specialiștilor implicați în înregistrarea și evidența plătitorilor de contribuții la BASS, generării rapoartelor relevante din SI „Protecția Socială”, pentru realizarea eficientă a atribuțiilor (pct.4.1.1).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: In sistemul informational „Protectia Sociala”: - au fost ajustate rapoartele: „Lista platitorilor luați la evidenta”, „Lista platitorilor inregistrați”, “Platitorii care nu prezinta declaratiile BASS”, „Declaratii prezentate cu intarziere”; - a fost elaborat raportul „Lista platitorilor lichidati”; - a fost elaborat raportul privind numarul platitorilor înregistrati in total pe republică și în incizia CTAS (bilant). In scopul instruirii specialiștilor CTAS privind generarea din sistemul informational „Protectia Sociala” a rapoartelor „Lista platitorilor luati la evidentă”, „Lista platitorilor inregistrati”, „Lista platitorilor lichidati”, “Platitorii care nu prezinta declaratiile BASS”, „Declaratii prezentate cu intarziere”, au fost elaborate explicațiile metodice detaliate și remise caselor teritoriale spre calauza (scrisoarea nr.II-03/10-10514 din 25.10.2017).

3. Să sporească gradul de aplicare a drepturilor, prevăzute de Codul contravențional, de constatare a faptelor contravenționale pentru neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor, netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor (pct.4.1.2 și pct.4.1.3).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: In perioada 9 luni 2017 casele teritoriale de asigurari sociale au constatat contravenții și aplicat sancțiuni contraventionale în numar de 5628 procese verbale, ceea ce reprezinta o creștere cu 38% fata de aceeași perioada a anului precedent, inclusiv pentru: - neprezentarea în termenul stabilit a declaratiilor creșterea constituie 41,8%, - netransferarea, transferarea tardiva sau transferarea incompleta a contributiilor creșterea constituie - 29,2%.

4. Să revizuiască procesul privind elaborarea BASS, prin includerea activităţilor ce ţin de elaborarea subprogramelor, şi să asigure evidenţa informaţiilor financiare şi nonfinanciare aferente subprogramelor BASS (pct.4.2.1).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: In cadrul revizuirii procesului privind elaborarea BASS s-a asigurat: - elaborarea Regulamentului privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat și a proiectului/(lor) legii bugetare anuale (ordinul Președintelui CNAS nr. 200-A din 04.10.2017); - elaborarea Regulamentului privind modul de monitorizare și raportare a performantei subprogramelor BASS, cu anexa „Monitorizarea indicatorilor de performanta și cheltuielilor pe subprogramul 90 ”(ordinul Președintelui CNAS nr.l99-A din 04.10.2017); - evidenta informatiilor financiare și nonfinanciare prin completarea fișierelor de monitorizare a indicatorilor de performanta și cheltuielilor pentru semestrul I 2017. A fost creata о mара „Monitorizarea Subprogramelor BASS”, care conține cadrul legal și baza de date necesare in mod cronologic, pe ani.

5. Să analizeze şi să identifice tipurile de prestaţii din BASS prevăzute de cadrul legal, prin prevederea expresă a corelării acestora cu activităţile corespunzătoare subprogramelor şi asigurarea actualizării continue (pct.4.2.1).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: A fost elaborată anexa „Corelarea tipurilor de prestatii BASS cu activitatile corespunzatoare subprogramelor”, parte componentă a Regulamentului privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat și a proiectului/(lor) legii bugetare anuale (ordinul Președintelui CNAS nr. 200-A din 04.10.2017).

6. Să reexamineze și să reevalueze activitățile membrilor grupului de lucru pentru achiziții, prin prisma exercitării responsabilităților și atribuțiilor aferente, cu întreprinderea măsurilor de sancționare (pct.4.2.5).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: In dependentă de specificul obiectului achizitiilor publice este format grupul de lucru. Astfel, pentru achiziționarea biletelor de tratament balneosanatorial pentru anul 2017 a fost creat un grup de lucru interdepartamental (ordinul Președintelui CNAS nr. 133-A din 20.06.2017).

7. Să asigure conformitatea procedurilor și principiilor achizițiilor publice, prin achiziționarea serviciilor calitative, în baza normelor legale (pct.4.2.5).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: In scopul sporirii competețelor și cunoștintelor persoanelor implicate în procesul de achizitii publice a fost organizat seminarul de instruire cu participare a 14 colaboratori (seminar „Achizitii publice - prevederi legale și practici de lucru”, 22- 23 iunie 2017).

8. Să asigure contractarea conformă și concretă a serviciilor achiziționate, care să reflecte cantitatea și calitatea serviciilor balneosanatoriale (pct.4.2.5).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: Intru initierea procedurii de achizitionare a biletelor de tratament a fost creat grup de lucru separat cu atragerea și specialiștilor din exterior - experti in domeniu. Grupul de lucru a fost implicat la perfectarea Documentatiei de licitatie și Contractelor-model. Contractele-model includ prevederi cu referire la calitatea serviciilor preconizate a fi achlzitionate și cantitatea biletelor castigate de ofertant (ordinul nr. 133-A din 20.06.2017 și copiile contractelor).

9. Să asigure acordarea către beneficiari a serviciilor conform cantității și calității serviciilor achiziționate, cu specificarea expresă în biletul sanatorial a serviciilor și condițiilor care urmează a fi acordate (pct.4.2.5).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: S-a asigurat reexaminarea formularului biletelor de tratament sanatorial cu specificarea numărului procedurilor de tratament și conditiilor de cazare (exemple se anexeaza).

10. Să stabilească proceduri interne de organizare a evidenței pe obiecte și tipuri de lucrări, în scopul monitorizării executării contractelor, care să asigure evidența actualizată/la zi a nivelului de executare pe contracte, precum și a cheltuielilor acumulate pe obiecte (pct.4.2.6).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: Procedura de organizare a evidenței pe obiecte și tipuri de lucrări, precum și mecanismul de contrapunere a informațiilor cu datele din evidența contabilă au fost reglementare în Instrucțiunea privind modul de evidență a cheltuielilor pentru investiții, reparații curente și capitale (ordinul Președintelui CNAS nr.216-A din 31.10.2017).

11. Să stabilească mecanisme de contrapunere a informațiilor cu datele din evidența contabilă, care să asigure actualizarea permanentă privind cheltuielile executate și efective, precum și necesarul de mijloace financiare, în scopul planificării conforme a acestora (pct.4.2.6).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: Procedura de organizare a evidenței pe obiecte și tipuri de lucrări, precum și mecanismul de contrapunere a informațiilor cu datele din evidența contabilă au fost reglementare în Instrucțiunea privind modul de evidență a cheltuielilor pentru investiții, reparații curente și capitale (ordinul Președintelui CNAS nr.216-A din 31.10.2017).

12. Să întreprindă măsuri eficiente în vederea minimizării riscului de acordare neconformă a premiilor anuale (pct.4.2.7).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: Intru mitigarea riscului de acordare neconforma a premiilor anuale s-a asigurat: - modificarea Regulamentului privind modul de acordare și plata a drepturilor salariale cu caracter stimulatoriu angajatilor CNAS (ordinul 172-A din 24.08.2017); - verificarea suplimentara a listei angajatilor CNAS care au beneficiat de premii anuale.

13. Să implementeze un proces centralizat/controlat și automatizat de gestiune a incidentelor și a modificărilor, astfel încât să fie distinse cel puțin: cererile de modificare, incidentele, solicitările de suport și de deservire, pentru a asigura faptul că orice modificare instalată în mediu de producție este autorizată, aprobată și testată, precum și documentată corespunzător (pct.4.2.8.1).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: In prezent, este in proces de exploatare experimentala sistemul informational „ManageEngine ServiceDesk”, care automatizeaza procesul de administrare a incidentelor și modificarilor (descrierea sistemului se anexeaza).

14. Să reducă treptat dependența de furnizorii externi în administrarea SI „Protecţia Socială”, inclusiv prin instruirea angajaților (pct.4.2.8.2).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: A fost realizata „Analiza și evaluarea capacitatilor interne de dezvoltare și suport a componentelor sistemului informational „Protectia Sociala”” cu specificarea domeniilor in care urmeaza a fi instruit personalul IT pentru reducerea dependentei de fumizorii externi (se anexeaza). Totodata, pe parcursul anului curent, cu propriile competente au fost realizate о serie de functionalitati noi in sistemul informational, cum ar fi: depunerea și prelucrarea cererilor online pentru indemnizațiile paternale; web-serviciu pentru acces la datele institutiilor de stat prin platforma guvernamentala MConnect; emiterea certificatelor și rapoartelor din sistemul informational; scanarea documentelor cu transferarea datelor in sistemul informational.

15. Să aprobe și să aplice cerințe de actualizare permanentă a documentației tehnice aferente sistemului informațional, cu desemnarea unei persoane responsabile de monitorizarea procesului respectiv (pct.4.2.8.2).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: Obligativitatea actualizarii documentatiei tehnice aferente sistemului informational a fost reglementata in „Cerintele de baza privind actualizarea documentatiei tehnice pentru sistemul informational „Protectia Sociala”” (ordinul nr.!83-A din 18.09.2017) cu desemnarea subdiviziunii responsabile de monitorizarea procesului.

16. Să elaboreze și să aprobe unele acte normative interne cu privire la stabilirea cerințelor de securitate în raport cu furnizorii, astfel încât să fie asigurată, cel puțin: - divizarea distinctă a rolurilor între mediile de dezvoltare, de testare și de producție (pct.4.2.8.3); - segregarea responsabilităților, așa încât aceleași persoane să nu poată deține drepturi de administrare pentru câteva din mediile de dezvoltare, de testare și de producție (pct.4.2.8.3).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: In procesul asigurarii securitatii informationale prin asigurarea divizarii rolurilor de acces in mediile de dezvoltare, de testare și de productie a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea cerintelor de securitate ale CNAS in raport cu furnizorii externi (ordinul nr. 189-A din 22.09.2017).

17. Să asigure definitivarea clară a setului rapoartelor de bază necesare entității și elaborarea șablonului corespunzător necesităților, cu includerea acestora în setul de rapoarte generate automat, fără posibilitatea de modificare a conținutului și de păstrare a stării datelor la momentul raportării (pct.4.2.8.4).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: Urmare analizei efectuate a fost definită Lista rapoartelor, care sunt generate din sistemul informational „Protecria Sociala” automat fara posibilitatea de modificare a continutului și pastrarea stari datelor la momentul raportarii (se anexeaza).

18. Să implementeze un proces complex de înregistrare a tuturor adresărilor CNAS privind deservirea echipamentului și a sistemului informațional, cu includerea detaliilor referitoare la solicitant, timpul de soluționare, acțiunile întreprinse etc., astfel încât să poată fi asigurată o evaluare cantitativă și justă a cheltuielilor reale pentru procesul de mentenanță (pct.4.2.8.5).

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: Procesul de inregistrare a tuturor cererilor a fost formalizat prin aprobarea „Regulamentului privind procesul de inregistrare a cererilor, monitorizare, analiza evaluare a componentelor TI” (ordinul nr.213~A din 27.10.2017).

19. Să reflecte în darea de seamă prezentată către Casa Națională de Asigurări Sociale sumele neridicate de către beneficiari și cele rămase la conturile bancare tranzitorii ale beneficiarilor din instituții financiare (pct.4.2.6).

response:
Scris.MSMPS nr.06-1093 din 27.11.2017: S-a discutat cu Casa Nationala de Asigurari Sociale asupra modalitații de reflectare a sumelor neridicate de catre șomeri in formularul nr.2 privind executarea surselor financiare . In raportul anual pentru anul 2017 se va tine cont de recomandarea data. Comentariu: S-a remis circulara nr. 06- 1058 din 13.11.2017 , in care s-a cerut in mod urgent ca agentiile teritoriale sa lucreze intens cu persoanele ce nu ridica la timp indemnizatia.

20. Să întocmească, în comun cu Agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, acte de verificare privind sumele neridicate de către beneficiari (pct.4.2.6).

response:
Scris.MSMPS nr.06-1093 din 27.11.2017: Au fost informate agentiile teritoriale despre necesitatea intocmirii actelor de verificare cu banca deserventa.

1 R.Financiar. Să asigure legătura/corelarea activităților din cadrul subprogramelor BASS cu conturile contabile ale CNAS, prin efectuarea analizei și structurării prestațiilor existente, ținând cont de destinația acestora și de tipul de beneficiar.

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: A fost revizuit Planul de Conturi al Casei Nationale de Asigurari Sociale, parte componentă a Instructiunii privind evidenta contabila a CNAS ( Anexa 1).

Cerinte (13)

2.1.1. să implementeze recomandările din Rapoartele de audit

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1.2. să revizuiască și să ajusteze cadrul normativ intern privind procesul de evidență și raportare a BASS (Planul de conturi și Instrucțiunea privind evidența contabilă), în contextul cadrului legal-normativ nou, și să asigure coordonarea acestuia cu Ministerul Finanțelor, întru asigurarea consolidării conforme și exacte a bugetului public național.

response:
Scris.CNAS nr.II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017, Scris.CNAS nr.II-03/04-5767/3091/17 din 22.11.2017: A fost elaborată Instructiunea privind evidenta contabila a CNAS (ordinul Președinte lui CNAS nr.191-А din 29.09.2017), care contine și Tabele de transpunere ale conturilor contabile la clasificatia bugetara. Instructiunea mentionata a fost remisa spre coordonare Ministerului Finantelor (scrisoarea CNAS nr.II-03/10-9827 din 29.09.2017).

2.2. Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru documentare cu privire la rezultatele auditului, și se cere monitorizarea executării cerințelor și implementării recomandărilor înaintate.

response:
Scris.CNAS nr. II-03/04-5768/3090/17 din 23.11.2017: A fost asigurată informarea membrilor Consiliului de Administratie ale Casei Naționale de Asigurări Sociale despre realizarea cerințelor, precum și implementarea recomandărilor înaintate în HCC nr, 18 din 18.05.2017 (scrisoarea nr.II-03/10-11224 din 22.11.2017)

2.3.1. Să ajusteze cadrul regulator prin prevederea exhaustivă a bazei de calcul a venitului global la acordarea ajutorului social, la capitolul venituri obținute din toate tipurile de pensii și prestații sociale lunare, ținând cont de constatările Curții de Conturi privind neluarea în calcul a prestațiilor calculate, dar neridicate, și asigurarea colaborării între Casa Națională și organele de asistență socială în aspectul vizualizării în SIA „Asistența socială” a informației privind drepturile la prestații calculate, dar neridicate

response:
Scris.MSMPS nr.05/15-37 din 21.11.2017: Prin Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social nr. 304 din 22.12.2016 (Publicat in Monitorial Oficial al Republicii Moldova nr 19-23 din 20.01.2017, art. nr: 52) (anexa nr. 1), au fost introduse mai multe completari, care prevad baza de calcul a venitului global la acordarea ajutorului social si APRA, printre care pot fi mentionate: - modificarea legata de aplicarea indexarii anuale a nivelului venitului lunar minim garantat de la 1 aprilie in functie de cresterea anuala a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent in modul stabilit de Guvern; - modificarea notiunii de familie defavorizata care a avut scopul de a aduce о clarificare in mecanismul de acordare a prestatiei; - modificari legate de organizarea eficientizarii procesului de stopare si modificare a cuantumului platii de ajutor social din par tea D/SASPF; - modificari conditionate din punct de vedere a gestionarii administrative, cat si a incasarii prestatiei de catre beneficiari, in contextul neeficientei utilizarii resurselor umane si mijloacelor bugetare pentru administrarea sumelor mici de ajutor social; - completari legate de utilizarea ajutorului social in beneficiul familiei si pentru necesitatile acesteia, in baza Acordului de cooperare, care se va semna intre familia beneficiara de ajutor social si structura teritoriala asistenta sociala, in care va fi reglementata responsabilitatea asumata; - verificarea la reședința curenta a beneficiarului de catre Comisie a autenticitatii informatiei prezentate in cerere, precum si corectitudinii utilizarii ajutorului social conform angajamentelor asumate, intocmind raportul de utilizare a prestatiei; - completari care vin sa egaleze raspunderea solicitantului de a prezenta informatii complete si veridice organului cu drept de stabilire, nu doar la solicitarea ajutorului social, dar si a ajutorului pentru perioada rece a anului; - completari legate de raspunderea angajatilor structurii teritoriale de asistenta social a in examinarea cererii. Au fost introduse prevederi legate de raspunderea disciplinară civila sau contraventionala pentru incalcarea de catre structura teritoriala de asistenta sociala a termenelor de luare a deciziei la acordarea ajutorului social. Prin Hotarirea Guvernului nr. 153 din 15.03.2017 privind completarea Hotaririi Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78-84 din 17.03.2017, art nr. 217) cu intrarea in vigoare din 01.04.2017 (anexa nr. 2), au fost introduse modificari ce tin de implementarea Legii nr. 304 din 22.12.2016, precum si completata cu prevederi legate de indexarea anuala la 1 aprilie a nivelului venitului lunar minim garantat. Totodata, a fost prevazut ca, coeficientul de indexare constituie creșterea anuala a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent, determinate in modul stabilit de Guvern. Daca din calcul rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in crestere. Concomitent, s-a stabilit ca, la 1 aprilie 2017 se indexeaza nivelul venitului lunar minim garantat in marime de 6,8%, reieșind din creșterea anuala a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent, si dupa indexare constituie 961 lei. • prevederea exhaustivă la capitolul venituri obtinute din toate tipurile de pensii si prestatii sociale lunare Prin Hotarirea Guvernului nr. 967 din 14.11.2017 "Pentru modificarea si completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata a ajutorului social" (anexa nr. 3), au fost introduse prevederi exhaustive in partea ce tine de veniturile obtinute din toate tipurile de pensii si prestatii sociale lunare, precum si punerii in aplicare a modificarilor operate prin Legea nr. 304 din 22 decembrie 2016, oferirii cetatenilor diferitor modalitati de accesare a programului de Ajutor social si eficientizarii mecanismului de implementare a acestuia, printre care pot fi mentionate: - modificari si completari la Sectiunea "Determinarea și calcularea venitului global mediu lunar al familiei” din Regulament, inclusiv si concretizata modalitatea de calcul a diferitor tipuri de venituri; - a fost modificata cererea pentru acordarea ajutorului social; - a fost completata procedura de accesare a Programului de ajutor social prin simplificarea modalitatii de solicitare a prestatiilor pentru unele grupuri de cetateni, si anume: prin intermediul telefonului si prin depunerea cererii pe suport de hartie (completata de solicitant sau completata utilizand informatiile comunicate de solicitant si cele parvenite prin intermediul schimbului de date între sistemele informationale); - modificarea notiunilor de familie defavorizata, copil si solicitant care au avut scopul de a aduce о clarificare in mecanismul de acordare a prestatiilor de ajutor social si APRA; - completari legate de utilizarea ajutorului social in beneficiul familiei si pentru necesitatile acesteia, in baza Acordului de cooperate, care se va semna intre familia beneficiara de ajutor social si structura teritoriala asistenta sociala, in care va fi reglementata responsabilitatea asumata; - verificarea la reședința curenta a beneficiarului de catre Comisie a autenticitatii informatiei prezentate in cerere, precum si corectitudinii utilizarii ajutorului social conform angajamentelor asumate, intocmind raportul de utilizare a prestatiei. • prevederea exhaustiva tinand cont de constatarile CC privind neluarea in calcul a prestatiilor calculate dar neridicate Prin Hotarirea Guvernului nr. 967 din 14.11.2017 ’’Pentru modificarea si completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata a ajutorului social” (anexa nr, 3), au fost introduse prevederi exhaustive in partea ce tine neluarea in calcul a prestatiilor calculate dar neridicate, precum si de veniturile obtinute din toate tipurile de pensii si prestatii sociale lunare, printre care pot fi mentionate: - dupa modificare, la calcularea venitului global mediu lunar al familiei sunt luate in considerare toate veniturile stabilite (anterior erau - veniturile obținute) din toate tipurile de pensii și prestații sociale lunare (compensații, indemnizații, alocații etc.), indiferent de organul care a stabilit plata. Astfel, deja chiar daca plata a fost stabilita insa neridicata de catre beneficiari - aceasta va fi luata in calcul la stabilirea prestatiilor de ajutor social/APRA; - modificari si completari la Sectiunea ’’Determinarea și calcularea venitului global mediu lunar al familiei” din Regulament, inclusiv si concretizata modalitatea de calcul a diferitor tipuri de venituri; - a fost modificata cererea pentru acordare a ajutorului social, о asigurare a colaborarii intre CNAS si STAS in aspectul vizualizarii in SIAAS a informatiei privind drepturile la prestatii calculate dar neridicate In conformitate cu Acordul de colaborare nr. 2 din 09.12.2016 incheiat intre Ministerul muncii, protecției sociale și familiei si Casa nationala de asigurari sociale (anexa nr. 4), Casa teritoriala de asigurari sociale transmite, pana la data de 22 a fiecarei luni, direcției/secției asistența sociala și protecție a familiei lista electronica privind рlațile efectuate in luna anterioara (cu evidențierea fiecarui beneficiar). Totodata, acordul mentionat prevede si un capitol privind restituirea sumelor ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, si anume: - restituirea din neachitat peste 6 luni - in cazul cand beneficiarul nu a solicitat ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului in decurs de 6 luni consecutiv; - restituirea din neachitat - in cazul cand ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului a fost stabilit necuvenit și mijloacele financiare au fost transferate prestatorului de servicii de plata, insa sumele nu au fost primite de catre beneficiar; - restituirea din achitat - in cazul cand beneficiarul restituie in numerar, prin intermediul prestatorului de servicii de plata, ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului primit necuvenit. Suplimentar, Casa Nationala de Asigurari Sociale transmite, pana la data de 22 a fiecarei luni, Directiilor/Sectiilor Asistenta Sociala si Protectie a Familiei separat pe fiecare structura teritoriala, fisierele electronice privind sumele ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului restituite de catre beneficiari la conturile Casei Naționale de Asigurari Sociale. Orice schimb de informație pe suport de hirtie, in procesul de verificare a actelor depuse de solicitanti pentru ajutorul social si ajutorul pentru perioada rece a anului, se efectueaza intre direcția/sectia asistența sociala și protecție a familiei și casa teritoriala de asigurari sociale prin scrisoare de însoțire cu semnatura șefului sau altei persoane imputernicite cu drept de semnare, ștampila și numarul de inregistrare. Cerințele privind formatul fișierelor și verificarea in procesul schimbului de date in forma electronica intre direcția/secția asistența sociala și protectie a familiei și casa teritoriala de asigurari sociale se indica in anexele 1 și 2 la prezentul Acord. În scopul utilizarii eficiente a SIAAS, conform Hotaririi Guvernului nr. 1356 din 03.12.2008, in modulul pentru Ajutor Social si APRA este utilizata о noua modalitate de elaborare a listelor de plata cu utilizarea serviciilor WEB actualizate cu CNAS si alti furnizori de date (anexa nr. 4). Reiesind din cele mentionate, la moment este asigurata colaborarea intre Casa Natională de Asigurari Sociale si Directiile/Sectiile Asistenta Sociala si Protectie a Familiei in partea ce tine de drepturile la prestatiile calculate dar neridicate.

2.3.2. Să analizeze erorile generate de SIA „Asistența socială” și să întreprindă măsurile necesare în vederea determinării cauzelor și neadmiterii acestora pe viitor

response:
Scris.MSMPS nr.05/15-37 din 21.11.2017: Toate erorile care parvin la linia fierbinte sunt colectate si prelucrate cu ajutorul sistemului de ticketare la compania dezvoltatoare, care la randul sau le analizeaza si intreprind masurile necesare in vederea determinarii cauzelor si neadmiterii acestora pe viitor. Ministerul lunar primeste raportul pe ticketurile deschise si prelucrate (inchise cu succes) plus cele care sunt in lucru. De regula erorile care apar in masa sunt cele din urma updatelor sistemului, care la randul lor sunt depistate si Maturate in timp restrans si nu sunt depistate ulterior.

2.3.3. Să asigure stabilirea, în cadrul regulator, a responsabililor și a mecanismului de restituire a plăților achitate neîntemeiat beneficiarilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului, precum și reflectarea de către CNAS a mijloacelor care urmează a fi restituite.

response:
Scris.MSMPS nr.05/15-37 din 21.11.2017: In conformitate cu Acordul de colaborare nr. 2 din 09.12.2016 incheiat intre Ministerul muncii, protecției sociale și familiei și Casa naționala de asigurari sociale (anexa nr. 4), Casa teritoriala de asigurari sociale transmite, pana la data de 22 a fiecarei luni, direcției/secției asistența sociala și protecție a familiei lista electronica privind plațile efectuate in luna anterioara (cu evidențierea fiecarui beneficiar). Totodata, acordul mentionat prevede si un capitol privind restituirea sumelor ajutorului social si ajutorului pentru perioada rece a anului, si anume: - restituirea din neachitat peste 6 luni - in cazul cand beneficiarul nu a solicitat ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului in decurs de 6 luni consecutiv; - restituirea din neachitat - in cazul cand ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului a fost stabilit necuvenit $i mijloacele financiare au fost transferate prestatorului de servicii de plata, insa sumele nu au fost primite de catre beneficiar; - restituirea din achitat - in cazul cand beneficiarul restituie in numerar, prin intermediul prestatorului de servicii de plata, ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului primit necuvenit. In procesul de implementare a modulului Inspectia Sociala/IS din SIAAS, a fost prevazuta functia ce se refera la inaintarea recomandarilor catre DASPF per cerere de ajutor social inspectată. Comunicarea cu DASPF urmează să se desfășoare prin intermediul SIAAS.

2.3.4. Să examineze cadrul legal în vigoare în aspectul actualității și necesității de formare a Fondului de șomaj și să propună modificări de rigoare ale acestuia

response:
Scris.MSMPS nr.05/15-37 din 21.11.2017: Actualmente suntem in proces de avizare a proiectului de Lege cu privire la stimularea ocuparii fortei de munca si asigurarea de somaj, si astfel nu este necesar actualizarea cadrului normativ in vigoare. Conform conceptului proiectului de lege nu va exista Fondul de somaj.

2.3.5. Să revizuiască, în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, structura subprogramelor (scopul, obiectivele, indicatorii de performanță), în contextul cadrului logic al acestora, întru asigurarea corespunderii cu prioritățile politicilor sectoriale și, respectiv, a performanței implementării acestora

response:
Scris.MSMPS nr.05/15-37 din 21.11.2017: In vederea realizarii acestei cerinte, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protecției Sociale a emis Ordinul nr. 120 din 18.07.2017 „Cu privire la aprobarea subdiviziunilor si persoanelor responsabile de programele/subprogramele bugetului de asigurari sociale de stat” (se anexeaza), potrivit caruia sefii subdiviziunilor structurale ale ministerului si conducatorii autoritatilor si institutiilor subordonate vor asigura revizuirea structurii programelor/subprogramelor bugetului de asigurari sociale de stat (scopul, obiectivele, descrierea, indicatorii de performanta) în corespundere cu cerintele metodologice. Prin Faxograma nr. 05/908 din 16.06.2017 (se anexeaza) Ministerul Sanatatii, Muncii si Protecției Sociale a solicitat participarea Casei Nationale de Asigurari Sociale si Ministerului Finantelor la sedintele grupului de lucru privind revizuirea structurii programelor/subprogramelor bugetului de asigurari sociale de stat (scopul, obiectivele, descrierea, indicatorii de performanta). Urmare a celor doua sedinte de lucru organizate in acest sens, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protecției Sociale a prezentat Ministerului Finantelor, structura si propunerile de modificare a subprogramelor bugetului asigurarilor sociale de stat, prin scrisoarea nr. 01-2569, 01-2335 din 28 iunie 2017 (se anexeaza) in vederea prezentarii propunerilor si obiectiilor pe marginea acestora. Ulterior, in baza propunerilor Ministerului Finantelor, prin scrisoarea nr. 05/1286 din 06.09.2017 (se anexeaza) Ministerul Sanatatii, Muncii si Protecției Sociale a prezentat Casei Nationale de Asigurari Sociale descrierea subprogramelor (scopul, obiectivele, descrierea, indicatorii de performanta).

2.4.1. Să analizeze și să revadă, în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, structura subprogramelor BASS (program/subprogram și activități), ținând cont de specificul prestațiilor acordate prin intermediul CNAS, în scopul facilitării determinării performanței atinse, comparativ cu asumările și resursele utilizate, și reflectării impactului politicilor.

response:
Scris.MinFin nr. 05-02/1/46 din 05.12.2017: Intru executarea conforma si in termen a recomandarilor si cerintelor din Hotarârea Curtii de Conturi nr.18 din 18 mai 2017, Ministerul Finantelor, pe chestiunile ce tin de competenta sa, a examinat propunerile de modificare a structurii subprogramelor bugetului asigurarilor sociale de stat, prezentate de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, respectiv prin scrisoarea nr.08-17/524 din 25 august 2017 a prezentat propunerile sale privind clasificarea subprogramelor si activitatilor bugetului asigurarilor sociale de stat. Ulterior, in baza propunerilor definitivate ale Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale parvenite prin scrisoarea nr.05/1368 din 26 septembrie 2017, s-a initiat procedura de modificare a Clasificatiei bugetare, la compartimentul Clasificatia programelor, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr.40 din 8 aprilie 2016 „Сu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare”.

2.4.2. Să prevadă expres conținutul Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care urmează a fi întocmit de Casa Națională de Asigurări Sociale, în aspectul rapoartelor componente.

response:
Scris.MinFin nr. 05-02/1/46 din 05.12.2017: Ministerul Finantelor, intru implementarea recomandarilor 2.4.2-2.4.3. din partea hotaritoare a elaborat un proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr.38 din 17 februarie 2017 „Сu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat si Normelor metodologice privind modul de intocmire a acestora”, care a fost transmis Casei Nationale de Asigurari Sociale spre coordonare. Proiectul Ordinului urmeaza a fi definitivat in baza comentariilor parvenite de la Casa Nationals. de Asigurari Sociale in data de 7 noiembrie 2017. Suplimentar, se mentioneaza ca, la moment, este in proces de examinare si coordonare Instructiunea privind evidenta contabila a Casei Nationale de Asigurari Sociale, Planul de Conturi, inclusiv si alte anexe (inclusiv tabelele de transpunere a Planului de Conturi la clasificatia bugetara), elaborate si aprobate de catre Casa Natională de Asigurari Sociale.

2.4.3. Să prevadă exhaustiv modul de reflectare a indicatorilor: executat, achitat și efectiv, în Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în contextul specificului CNAS, ținând cont de ajustările necesare (supraplăți, restituiri etc.), și, totodată, asigurarea reflectării acestora conform principiilor contabilității.

response:
Scris.MinFin nr. 05-02/1/46 din 05.12.2017: Ministerul Finantelor, intru implementarea recomandarilor 2.4.2-2.4.3. din partea hotaritoare a elaborat un proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr.38 din 17 februarie 2017 „Сu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat si Normelor metodologice privind modul de intocmire a acestora”, care a fost transmis Casei Nationale de Asigurari Sociale spre coordonare. Proiectul Ordinului urmeaza a fi definitivat in baza comentariilor parvenite de la Casa Nationalsă de Asigurari Sociale in data de 7 noiembrie 2017. Suplimentar, se mentioneaza ca, la moment, este in proces de examinare si coordonare Instructiunea privind evidenta contabila a Casei Nationale de Asigurari Sociale, Planul de Conturi, inclusiv si alte anexe (inclusiv tabelele de transpunere a Planului de Conturi la clasificatia bugetara), elaborate si aprobate de catre Casa Natională de Asigurari Sociale.

2.4.4. Să prevadă formatul și modul de întocmire a rapoartelor financiare de către CNAS, întru asigurarea consolidării conforme și exacte a bugetului public național.

response:
Scris.MinFin nr. 05-02/1/46 din 05.12.2017: Ministerul Finantelor, intru implementarea recomandarilor 2.4.2-2.4.3. din partea hotaritoare a elaborat un proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr.38 din 17 februarie 2017 „Сu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat si Normelor metodologice privind modul de intocmire a acestora”, care a fost transmis Casei Nationale de Asigurari Sociale spre coordonare. Proiectul Ordinului urmeaza a fi definitivat in baza comentariilor parvenite de la Casa Nationals. de Asigurari Sociale in data de 7 noiembrie 2017. Suplimentar, se mentioneaza ca, la moment, este in proces de examinare si coordonare Instructiunea privind evidenta contabila a Casei Nationale de Asigurari Sociale, Planul de Conturi, inclusiv si alte anexe (inclusiv tabelele de transpunere a Planului de Conturi la clasificatia bugetara), elaborate si aprobate de catre Casa Natională de Asigurari Sociale.

2.4.5. Să ajusteze cadrul normativ, la capitolul veniturile BASS, pentru a asigura raportarea reală/conformă a indicatorilor, ținând cont de termenele de prezentare lunară a Raportului privind executarea BASS, conform clasificației economice (Formularul nr.3 CNAS) și Declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

response:
Scris.MinFin nr. 05-02/1/46 din 05.12.2017: Ministerul Finantelor, intru implementarea recomandarilor 2.4.2-2.4.3. din partea hotaritoare a elaborat un proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr.38 din 17 februarie 2017 „Сu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat si Normelor metodologice privind modul de intocmire a acestora”, care a fost transmis Casei Nationale de Asigurari Sociale spre coordonare. Proiectul Ordinului urmeaza a fi definitivat in baza comentariilor parvenite de la Casa Nationals. de Asigurari Sociale in data de 7 noiembrie 2017. Suplimentar, se mentioneaza ca, la moment, este in proces de examinare si coordonare Instructiunea privind evidenta contabila a Casei Nationale de Asigurari Sociale, Planul de Conturi, inclusiv si alte anexe (inclusiv tabelele de transpunere a Planului de Conturi la clasificatia bugetara), elaborate si aprobate de catre Casa Natională de Asigurari Sociale.