Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotararea nr. 18 din 18 mai 2017 cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Numar 201-213 din data de 2017-05-18 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 21

Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016 și în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit1, având drept scop:
  • evaluarea conformității și eficienței unor procese și tranzacții aferente veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • evaluarea corectitudinii întocmirii Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu exprimarea opiniei de audit.
Probele de audit au fost colectate la Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Națională, sau CNAS) prin analiza și contrapunerea datelor din Sistemul informațional „Protecția Socială”, inclusiv din evidența contabilă a CNAS, cu informațiile solicitate și primite de la terțe părți. De asemenea, au fost efectuate verificări la unele Direcții de asistență socială și la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău.
Examinând rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum şi motivațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS) este administrat de Casa Națională, care este responsabilă de administrarea bugetului și implementarea programelor, în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați. Totodată, entitatea vizată este responsabilă de întocmirea și prezentarea către Guvern a Raportului anual privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat2, cu asigurarea respectării cadrului general de raportare financiară, precum și de gestionarea mijloacelor BASS şi administrarea patrimoniului public aflat în gestiune, în conformitate cu principiile bunei guvernări.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”; Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
2 Art.73 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.

Recomandari (21)

1. Să asigure definitivarea procesului de revizuire în SI „Protecția Socială” a datelor aferente plătitorilor de contribuții la BASS, pentru a asigura plenitudinea evidenței la nivel național a plătitorilor (pct.4.1.1).

2. Să ofere, după caz, posibilitatea instruirii specialiștilor implicați în înregistrarea și evidența plătitorilor de contribuții la BASS, generării rapoartelor relevante din SI „Protecția Socială”, pentru realizarea eficientă a atribuțiilor (pct.4.1.1).

3. Să sporească gradul de aplicare a drepturilor, prevăzute de Codul contravențional, de constatare a faptelor contravenționale pentru neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor, netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor (pct.4.1.2 și pct.4.1.3).

4. Să revizuiască procesul privind elaborarea BASS, prin includerea activităţilor ce ţin de elaborarea subprogramelor, şi să asigure evidenţa informaţiilor financiare şi nonfinanciare aferente subprogramelor BASS (pct.4.2.1).

5. Să analizeze şi să identifice tipurile de prestaţii din BASS prevăzute de cadrul legal, prin prevederea expresă a corelării acestora cu activităţile corespunzătoare subprogramelor şi asigurarea actualizării continue (pct.4.2.1).

6. Să reexamineze și să reevalueze activitățile membrilor grupului de lucru pentru achiziții, prin prisma exercitării responsabilităților și atribuțiilor aferente, cu întreprinderea măsurilor de sancționare (pct.4.2.5).

7. Să asigure conformitatea procedurilor și principiilor achizițiilor publice, prin achiziționarea serviciilor calitative, în baza normelor legale (pct.4.2.5).

8. Să asigure contractarea conformă și concretă a serviciilor achiziționate, care să reflecte cantitatea și calitatea serviciilor balneosanatoriale (pct.4.2.5).

9. Să asigure acordarea către beneficiari a serviciilor conform cantității și calității serviciilor achiziționate, cu specificarea expresă în biletul sanatorial a serviciilor și condițiilor care urmează a fi acordate (pct.4.2.5).

10. Să stabilească proceduri interne de organizare a evidenței pe obiecte și tipuri de lucrări, în scopul monitorizării executării contractelor, care să asigure evidența actualizată/la zi a nivelului de executare pe contracte, precum și a cheltuielilor acumulate pe obiecte (pct.4.2.6).

11. Să stabilească mecanisme de contrapunere a informațiilor cu datele din evidența contabilă, care să asigure actualizarea permanentă privind cheltuielile executate și efective, precum și necesarul de mijloace financiare, în scopul planificării conforme a acestora (pct.4.2.6).

12. Să întreprindă măsuri eficiente în vederea minimizării riscului de acordare neconformă a premiilor anuale (pct.4.2.7).

13. Să implementeze un proces centralizat/controlat și automatizat de gestiune a incidentelor și a modificărilor, astfel încât să fie distinse cel puțin: cererile de modificare, incidentele, solicitările de suport și de deservire, pentru a asigura faptul că orice modificare instalată în mediu de producție este autorizată, aprobată și testată, precum și documentată corespunzător (pct.4.2.8.1).

14. Să reducă treptat dependența de furnizorii externi în administrarea SI „Protecţia Socială”, inclusiv prin instruirea angajaților (pct.4.2.8.2).

15. Să aprobe și să aplice cerințe de actualizare permanentă a documentației tehnice aferente sistemului informațional, cu desemnarea unei persoane responsabile de monitorizarea procesului respectiv (pct.4.2.8.2).

16. Să elaboreze și să aprobe unele acte normative interne cu privire la stabilirea cerințelor de securitate în raport cu furnizorii, astfel încât să fie asigurată, cel puțin: - divizarea distinctă a rolurilor între mediile de dezvoltare, de testare și de producție (pct.4.2.8.3); - segregarea responsabilităților, așa încât aceleași persoane să nu poată deține drepturi de administrare pentru câteva din mediile de dezvoltare, de testare și de producție (pct.4.2.8.3).

17. Să asigure definitivarea clară a setului rapoartelor de bază necesare entității și elaborarea șablonului corespunzător necesităților, cu includerea acestora în setul de rapoarte generate automat, fără posibilitatea de modificare a conținutului și de păstrare a stării datelor la momentul raportării (pct.4.2.8.4).

18. Să implementeze un proces complex de înregistrare a tuturor adresărilor CNAS privind deservirea echipamentului și a sistemului informațional, cu includerea detaliilor referitoare la solicitant, timpul de soluționare, acțiunile întreprinse etc., astfel încât să poată fi asigurată o evaluare cantitativă și justă a cheltuielilor reale pentru procesul de mentenanță (pct.4.2.8.5).

19. Să reflecte în darea de seamă prezentată către Casa Națională de Asigurări Sociale sumele neridicate de către beneficiari și cele rămase la conturile bancare tranzitorii ale beneficiarilor din instituții financiare (pct.4.2.6).

20. Să întocmească, în comun cu Agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, acte de verificare privind sumele neridicate de către beneficiari (pct.4.2.6).

1 R.Financiar. Să asigure legătura/corelarea activităților din cadrul subprogramelor BASS cu conturile contabile ale CNAS, prin efectuarea analizei și structurării prestațiilor existente, ținând cont de destinația acestora și de tipul de beneficiar.

Cerinte (13)

2.1.1. să implementeze recomandările din Rapoartele de audit

2.1.2. să revizuiască și să ajusteze cadrul normativ intern privind procesul de evidență și raportare a BASS (Planul de conturi și Instrucțiunea privind evidența contabilă), în contextul cadrului legal-normativ nou, și să asigure coordonarea acestuia cu Ministerul Finanțelor, întru asigurarea consolidării conforme și exacte a bugetului public național

2.2. Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru documentare cu privire la rezultatele auditului, și se cere monitorizarea executării cerințelor și implementării recomandărilor înaintate.

2.3.1. Să ajusteze cadrul regulator prin prevederea exhaustivă a bazei de calcul a venitului global la acordarea ajutorului social, la capitolul venituri obținute din toate tipurile de pensii și prestații sociale lunare, ținând cont de constatările Curții de Conturi privind neluarea în calcul a prestațiilor calculate, dar neridicate, și asigurarea colaborării între Casa Națională și organele de asistență socială în aspectul vizualizării în SIA „Asistența socială” a informației privind drepturile la prestații calculate, dar neridicate

2.3.2. Să analizeze erorile generate de SIA „Asistența socială” și să întreprindă măsurile necesare în vederea determinării cauzelor și neadmiterii acestora pe viitor

2.3.3. Să asigure stabilirea, în cadrul regulator, a responsabililor și a mecanismului de restituire a plăților achitate neîntemeiat beneficiarilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului, precum și reflectarea de către CNAS a mijloacelor care urmează a fi restituite.

2.3.4. Să examineze cadrul legal în vigoare în aspectul actualității și necesității de formare a Fondului de șomaj și să propună modificări de rigoare ale acestuia

2.3.5. Să revizuiască, în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, structura subprogramelor (scopul, obiectivele, indicatorii de performanță), în contextul cadrului logic al acestora, întru asigurarea corespunderii cu prioritățile politicilor sectoriale și, respectiv, a performanței implementării acestora

2.4.1. Să analizeze și să revadă, în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, structura subprogramelor BASS (program/subprogram și activități), ținând cont de specificul prestațiilor acordate prin intermediul CNAS, în scopul facilitării determinării performanței atinse, comparativ cu asumările și resursele utilizate, și reflectării impactului politicilor.

2.4.2. Să prevadă expres conținutul Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care urmează a fi întocmit de Casa Națională de Asigurări Sociale, în aspectul rapoartelor componente.

2.4.3. Să prevadă exhaustiv modul de reflectare a indicatorilor: executat, achitat și efectiv, în Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în contextul specificului CNAS, ținând cont de ajustările necesare (supraplăți, restituiri etc.), și, totodată, asigurarea reflectării acestora conform principiilor contabilității.

2.4.4. Să prevadă formatul și modul de întocmire a rapoartelor financiare de către CNAS, întru asigurarea consolidării conforme și exacte a bugetului public național.

2.4.5. Să ajusteze cadrul normativ, la capitolul veniturile BASS, pentru a asigura raportarea reală/conformă a indicatorilor, ținând cont de termenele de prezentare lunară a Raportului privind executarea BASS, conform clasificației economice (Formularul nr.3 CNAS) și Declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.