Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.20 din 26 mai 2017 cu privire la examinarea Raportului auditului privind relevanța instrumentelor de gestiune silită a obligației fiscale/vamale pentru anii 2014-2016

Numar 216-228 din data de 2017-05-26 Nr. cerinte: 16 Nr. recomandari: 16

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20161.
Auditul a fost planificat și desfășurat conform Standardelor Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, precum și bunelor practici în domeniu.
Obiectivul de audit și sfera de cuprindere a activității de audit public extern au constat în oferirea unei concluzii generale că sistemul de executare silită organizat de autoritățile cu atribuții legale asigură conformitatea și eficacitatea procesului de executare silită a obligației fiscale/vamale, taxelor și altor plăți în bugetul public național.

Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi 
a constatat:
executarea silită constituie un ansamblu de măsuri/acțiuni întreprinse de organele de stat abilitate (Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, executorii judecătorești etc.) pentru perceperea forțată a obligației fiscale/vamale, taxei de stat și altor plăți restante față de bugetul public național.
Actualul sistem de gestiune a executării silite nu garantează conformitatea și eficacitatea procesului de executare silită a obligației fiscale/vamale, taxelor și altor plăți în buget. Performanța acestui sistem este afectată de probleme majore, care persistă pe parcursul mai multor ani, având impact negativ asupra rezultatelor de asigurare a statului cu resurse necesare pentru exercitarea funcțiilor sale.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 03.04.2009.

Recomandari (16)

1. Să dispună elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii rezultatelor acţiunilor de executare silită a obligaţiilor fiscale restante.

2. Să intensifice procesul de monitorizare privind conformitatea aplicării sechestrelor asupra bunurilor contribuabililor restanţieri, cu examinarea sistematică a rapoartelor privind rezultatele aplicării acestei măsuri.

3. Să aprobe reglementări şi să dispună responsabilităţi exhaustive părţilor implicate (funcţionarul fiscal, contribuabilul restanţier, APL) în cazul aplicării sechestrelor asupra roadei anului viitor, pentru evitarea înstrăinării acesteia.

4. în comun cu părţile implicate (BUMM, CNPF, Bursa de Valori, APL), să reevalueze cadrul juridic referitor la comercializarea bunurilor şi valorilor mobiliare sechestrate, determinând criterii clare şi exhaustive aferente acestui proces.

5. Să se conformeze cerinţelor legale şi să efectueze controalele fiscale de rigoare la executorii judecătoreşti asupra respectării cadrului normativ aferent executării silite.

6. Să asigure revizuirea clauzelor contractuale cu entităţile de evaluare prin includerea expresă a termenului de prezentare a rapoartelor de evaluare asupra bunurilor sechestrate.

1. Să dispună elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri pentru îmbunătăţirea performanţei rezultatelor din măsurile de executare silită a obligaţiilor vamale restante.

2. Să asigure soluţionarea problemei de calculare a penalităţilor la obligaţiile vamale în SIA al Serviciului Vamal, efectuând înregistrarea, evidenţa şi raportarea către Ministerul Finanţelor a restanţei reale administrate în aspectul plăţilor de bază şi penalităţilor.

3. Să examineze şi să propună, în modul stabilit, prevederi vizând competenţele instituţionale şi atribuţiile de comercializare a bunurilor sechestrate de către birourile vamale, fiind excluse incertitudinile aferente acestui proces.

4. Să intensifice procesul de monitorizare privind conformitatea aplicării măsurilor de executare silită asupra bunurilor plătitorilor vamali restanţieri, cu examinarea sistematică a rapoartelor privind rezultatele aplicării acestei măsuri de către birourile vamale.

1. Să elaboreze un plan interdepartamental de măsuri pentru îmbunătăţirea cadrului normativ-legal privind activitatea executorilor judecătoreşti în procesul de executare silită.

2. Să elaboreze şi să aprobe reglementări privind evidenţa şi raportarea de către executorii judecătoreşti a rezultatelor executării documentelor executorii în beneficiul statului.

3. Să intensifice supravegherea activităţii executorilor judecătoreşti, prin efectuarea controalelor asupra încasării şi distribuirii mijloacelor încasate urmare a executării silite, cu periodicitatea în strictă conformitate cu prevederile legale.

4. Să examineze oportunitatea de reglementare a termenului limită de păstrare a mijloacelor băneşti încasate silit în conturile curente speciale ale executorilor judecătoreşti.

5. Să examineze şi să soluţioneze problema privind asigurarea evidenţei calculării, încasării şi restanţei aferente taxei de stat.

6. Să examineze şi să întreprindă măsuri de responsabilizare a executorilor judecătoreşti vizavi de situaţiile de dezafectare a mijloacelor încasate urmare a executării silite, cu plasarea în conturile de depozit şi eludarea transferării în termen pe contul destinatarilor.

Cerinte (16)

2.3.1. examinarea rezultatelor auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu participarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate de audit, întreprinderea acţiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.3.2. elaborarea şi înaintarea, în modul stabilit, a propunerilor de modificare a cadrului legal în vederea introducerii reglementărilor privind perioada limită de păstrare a mijloacelor încasate de către executorii judecătoreşti şi neachitate creditorilor, precum şi de aprobare a mecanismului de transferare a acestora în buget;

2.3.3. monitorizarea respectării termenelor stabilite pentru evidenţa şi documentarea dosarelor aferente procedurilor de executare silită prin instituirea unui registru electronic;

2.3.4. fortificarea controlului asupra activităţii executorilor judecătoreşti privind asigurarea colectării şi transferării restanţelor faţă de bugetul public naţional;

2.3.5. elaborarea şi aprobarea, de comun cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, a cadrului metodologic privind ţinerea evidenţei statistice, formularelor de raportare şi stabilirea periodicităţii raportării de către executorii judecătoreşti a situaţiei de executare a documentelor executorii înregistrate în beneficiul statului;

2.3.6. pentru examinare, conform competenţelor, în vederea încadrării juridice a acţiunilor/inacţiunilor persoanelor care au generat situaţiile expuse în subpunctul 3.3.3. din capitolul 3.3 al Raportului de audit anexat la prezenta Hotărâre.

2.5.1. examinarea rezultatelor auditului şi aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate de audit, întreprinderea acţiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.5.2. monitorizarea permanentă a conformităţii aplicării sechestrelor asupra bunurilor contribuabililor restanţieri şi examinarea periodică a rapoartelor privind rezultatele aplicării acestei măsuri de către subdiviziunile sale;

2.5.3. elaborarea şi aprobarea, în comun cu alte autorităţi de resort, a reglementărilor şi responsabilităţilor exhaustive în aspect instituţional privind modul de comercializare a bunurilor sechestrate, inclusiv a valorilor mobiliare;

2.5.4. intensificarea exercitării controalelor fiscale de rigoare la executorii judecătoreşti asupra respectării cadrului normativ aferent;

2.6.1. examinarea rezultatelor auditului şi aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate de audit, întreprinderea acţiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.6.2. întreprinderea măsurilor pentru implementarea integrală a modulului automatizat (Accounting) din Sistemul Informaţional al Serviciului Vamal aferent evidenţei, calculării şi raportării obligaţiilor vamale restante, inclusiv a plăţilor de bază şi penalităţilor, prin finalizarea deplină a modernizării Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului Vamal;

2.6.3. examinarea, elaborarea şi înaintarea, în modul stabilit, a propunerilor vizând competenţele instituţionale şi atribuţiile de comercializare a bunurilor sechestrate, precum și elaborarea metodologiilor aferente monitorizării și coordonării procesului de organizare a activității de executare silită de către birourile vamale;

2.7. asigurarea monitorizării executării documentelor executorii aferente amenzilor sau sancţiunilor aplicate de Consiliu, care, în condiţiile legii, reprezintă venituri în bugetul public naţional, prin solicitarea cu periodicitate a informaţiilor de la executorii judecătoreşti;

2.4.1. examinarea deficienţelor şi abaterilor constatate de audit în activitatea executorilor judecătoreşti aferentă măsurilor de executare silită şi întreprinderea acţiunilor de responsabilizare în vederea remedierii acestora;

2.4.2. ţinerea evidenţei executării documentelor executorii confomi cadrului metodologic elaborat;