Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.20 din 26 mai 2017 cu privire la examinarea Raportului auditului privind relevanța instrumentelor de gestiune silită a obligației fiscale/vamale pentru anii 2014-2016

Numar 216-228 din data de 2017-05-26 Nr. cerinte: 19 Nr. recomandari: 16

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20161.
Auditul a fost planificat și desfășurat conform Standardelor Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, precum și bunelor practici în domeniu.
Obiectivul de audit și sfera de cuprindere a activității de audit public extern au constat în oferirea unei concluzii generale că sistemul de executare silită organizat de autoritățile cu atribuții legale asigură conformitatea și eficacitatea procesului de executare silită a obligației fiscale/vamale, taxelor și altor plăți în bugetul public național.

Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi 
a constatat:
executarea silită constituie un ansamblu de măsuri/acțiuni întreprinse de organele de stat abilitate (Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, executorii judecătorești etc.) pentru perceperea forțată a obligației fiscale/vamale, taxei de stat și altor plăți restante față de bugetul public național.
Actualul sistem de gestiune a executării silite nu garantează conformitatea și eficacitatea procesului de executare silită a obligației fiscale/vamale, taxelor și altor plăți în buget. Performanța acestui sistem este afectată de probleme majore, care persistă pe parcursul mai multor ani, având impact negativ asupra rezultatelor de asigurare a statului cu resurse necesare pentru exercitarea funcțiilor sale.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 03.04.2009.

Recomandari (16)

1. Să dispună elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii rezultatelor acţiunilor de executare silită a obligaţiilor fiscale restante.

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17, SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 Măsurile de îmbunătăţire a rezultatelor acţiunilor de executare silită a obligaţiilor fiscale restante au fost elaborate şi aprobate prin Ordinul SFS nr.212 din 12.07.2017 „Cu privire la măsurile de executare a Hotărârii Curţii de Conturi nr.20”

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

2. Să intensifice procesul de monitorizare privind conformitatea aplicării sechestrelor asupra bunurilor contribuabililor restanţieri, cu examinarea sistematică a rapoartelor privind rezultatele aplicării acestei măsuri.

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17 A fost elaborată şi remisă Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari o scrisoare de atenţionare prin care au prezentate deficienţele constatate de Curtea de Conturi în Raportul de audit, şi respectiv a fost solicitată acordarea atenţiei sporite gestiunii arieratelor şi aplicării măsurilor de asigurare şi executare silită, precum şi întreprinderea promptă a măsurilor de asigurare şi executare silită conform cadrului de reglementare. Totodată, în scopul eficientizării măsurii de executare silită prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor contribuabililor restanţieri, Serviciul Fiscal de Stat este în proces de elaborare a unui mecanism de control intern asupra conformităţii aplicării sechestrului de către funcţionarii fiscali. Prin Indicaţia SFS nr.43 din 31.07.2017, s-a dispus Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari: - verificarea lunară a bunurilor sechestrare şi lăsate spre păstrare, în conformitate cu prevederile art.200 alin. (12) din Codul fiscal nr. 1163 -XIII din 24.04.1997; - remiterea imediată a materialelor Direcţiei Juridice a Serviciului Fiscal de Stat pentru a fi transmise organelor de drept, în cazul constatării înstrăinării bunurilor sechestrate. Totodată, prin Indicaţia sus menţionată, s-a dispus verificarea trimestrială a corectitudinii anulării sechestre lor în cazul înstrăinării sau dispariţiei bunurilor sechestrate. In scopul stingerii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor restanţieri, de către SFS au fost aplicate modalităţi de executare silită prevăzute de Codul fiscal, prin intermediul cărora, la situaţia din 31.08.2017, au fost încasate 677,6 mii.lei, sau cu 51,3 mil.lei mai mult faţă de 31.08.2016, dintre care: - 601,3 mil.lei încasate din conturile bancare ale contribuabililor restanţieri şi debitorilor acestora, sau cu 53,5 mil.lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; - au fost ridicate mijloace băneşti din casieriile agenţilor economici restanţieri în sumă de 48,1 mil.lei, sau cu 3,1 mil.lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; - 27,7 mil.lei achitate benevol de restanţieri drept rezultat al aplicării sechestrelor pe bunurile deţinute, sau cu 5,0 mil.lei mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; - 0,45 mil.lei încasat în urma comercializării bunurilor sechestrate, sau cu 0,02 mil.lei mai puţin faţă de 31.08.2016. SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 A fost elaborată şi remisă Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari o scrisoare de atenţionare prin care au fost prezentate deficienţele constatate de Curtea de Conturi în Raportul de audit, şi respectiv a fost solicitată acordarea atenţiei sporite gestiunii arieratelor şi aplicării măsurilor de asigurare şi executare silită, precum şi întreprinderea promptă a măsurilor de asigurare şi executare silită conform cadrului de reglementare. De asemenea, în corespundere cu Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.252 din 08.08.2017 cu privire la aprobarea sistemului de raportare, în partea ce ţine de managementul arieratelor sunt efectuate lunar/trimestrial rapoarte şi dări de seamă aferente domeniului dat, inclusiv Darea de seamă cu privire la rezultatele executării silite şi a măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale „Forma 8-SF”, care conţine infonnaţia cu privire la sechestrele aplicate. Prin Indicaţia SFS nr.43 din 31.07.2017, s-a dispus Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari: - verificarea lunară a bunurilor sechestrare şi lăsate spre păstrare, în conformitate cu prevederile art.200 alin.(12) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997; - remiterea imediată a materialelor Direcţiei Juridice a Serviciului Fiscal de Stat pentru a fi transmise organelor de drept, în cazul constatării înstrăinării bunurilor sechestrate. Totodată, prin Indicaţia sus menţionată, s-a dispus verificarea trimestrială a corectitudinii anulării sechestrelor în cazul înstrăinării sau dispariţiei bunurilor sechestrate. în temeiul Indicaţiei SFS nr.43 din 31.07.2017, a fost analizată informaţia cu privire la inventarierea bunurilor sechestrate şi prezentată conducerii SFS nota-raport nr.26-06/1-08/2-1002 din 27.10.2017. Ca urmare, prin scrisoarea nr.26-06/1-08-1091 din 02.11.2017, s-a solicitat Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari: - ţinerea strictă a evidenţei bunurilor sechestrate, separat pe fiecare contribuabil; - întreprinderea promptă a acţiunilor pentru stabilirea locului aflării bunurilor, ce nu pot fi depistate la momentul inventarierii; - verificarea notificărilor în Registrul producţiei agricole şi reflectarea informaţiei, trimestrial, în Raportul cu privire la rezultatele verificării sechestrelor; - prezentarea informaţiei cu privire la verificarea soldurilor bunurilor sechestrate, cu specificarea detaliată a tuturor acţiunilor ce au fost întreprinse pe fiecare contribuabil în parte.

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

3. Să aprobe reglementări şi să dispună responsabilităţi exhaustive părţilor implicate (funcţionarul fiscal, contribuabilul restanţier, APL) în cazul aplicării sechestrelor asupra roadei anului viitor, pentru evitarea înstrăinării acesteia.

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17 A fost remisă Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari o circulară cu privire la aprobarea reglementărilor şi responsabilităţilor părţilor în cazul aplicării sechestrului asupra roadei viitoare, în vederea aplicării conforme a art.2011 din Codul fiscal „Executarea silită a producţiei agricole nerecoltate (viitoare)”. De asemenea, în corespundere cu pct.2.4 din Indicaţia SFS nr.43 din 31.07.2017, s-a dispus Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari să efectueze, trimestrial, verificarea notificărilor în Registrul producţiei agricole sechestrate (Ordinul Ministerului Finanţelor nr.122 din 19.10.2012 cu privire la aprobarea Registrului producţiei agricole sechestrate), şi, după caz, notificările la oficiul cadastral. SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 De asemenea, a fost analizată informaţia referitor la inventarierea bunurilor sechestrate şi prezentată conducerii SFS nota-raport nr.26-06/1-08/2-1002 din 27.10.2017. Ca urmare, pentru a deţine informaţii mai ample cu privire la inventarierea soldurilor bunurilor sechestrate s-a dispus Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari de a prezenta o dată cu Raportul cu privire la rezultatele verificării sechestrelor inclusiv a copiilor actelor procedurale întocmite pe fiecare contribuabil în parte (adeverinţa confirmare despre efectuarea verificării bunurilor sechestrate, decizia de ridicare a sechestrelor, etc.).

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

4. în comun cu părţile implicate (BUMM, CNPF, Bursa de Valori, APL), să reevalueze cadrul juridic referitor la comercializarea bunurilor şi valorilor mobiliare sechestrate, determinând criterii clare şi exhaustive aferente acestui proces.

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17, SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 Cadrul juridic referitor la comercializarea valorilor mobiliare sechestrate fost ajustat, prin aprobarea de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a Hotărârii nr.17/7 din 21.04.2017 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat”. Totodată, prin scrisoarea nr.26-11/2-11-155 din 08.06.2017, au fost informate subdiviziunile SFS cu privire la publicarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sus-menţionate, precum şi respectarea normelor acesteia în procesul administrării fiscale aferent modului de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate. De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat, în scopul eficientizării managementului restanţelor şi stabilirea unei conlucrări mai eficiente cu Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a emis circulara nr.26-06-08/2-478 din 31.07.2017 cu privire la comercializarea bunurilor sechestrate prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, conform căreia urmează să fie asigurată verificarea trimestrială a soldului bunurilor sechestrate aflate la companiile de brocheraj.

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

5. Să se conformeze cerinţelor legale şi să efectueze controalele fiscale de rigoare la executorii judecătoreşti asupra respectării cadrului normativ aferent executării silite.

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17 Serviciul Fiscal de Stat, prin Ordinul nr.236 din 31.07.2017, a aprobat Instrucţiunea cu privire la efectuarea controlului respectării prevederilor legale de către executorii judecătoreşti, care stabileşte principiile generale de organizare, exercitare şi de valorificare a rezultatelor controlului la faţa locului şi a controlului fiscal cameral. De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat a planificat pentru semestrul 11 al anului 2017 efectuarea a 74 de controale fiscale prin metoda de verificare totală privind activitatea executorilor judecătoreşti. La moment, au fost efectuate 6 controale fiscale. Totodată, au fost efectuate 27 controale tematice referitor la acţiunile de executare silită la executorii judecătoreşti în perioada martie-aprilie 2017. SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 De asemenea, în perioada martie-mai a anului 2017 au fost efectuate 27 de controale fiscale tematice referitor la acţiunile de executare silită de către executorii judecătoreşti. în rezultat, au fost calculate sume suplimentare la buget în mărime de 583,6 mii lei. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat a sesizat Ministerul Justiţiei, în vederea examinării încălcărilor constatate. În perioada august-decembrie curent au fost planificate 142 controale fiscale prin metoda de verificare totală la executorii judecătoreşti, la moment, fiind definitivate 73 controale fiscale, în rezultatul cărora au fost calculate sume suplimentare la buget în mărime de 786,2 mii lei.

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

6. Să asigure revizuirea clauzelor contractuale cu entităţile de evaluare prin includerea expresă a termenului de prezentare a rapoartelor de evaluare asupra bunurilor sechestrate.

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17 Serviciul Fiscal de Stat a examinat clauzele contractelor de evaluare a bunurilor sechestrate care au fost anterior încheiate de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale cu entităţile evaluatoare şi a decis că acestea sunt caduce. Astfel, a fost elaborat un model nou de contract în care a fost prevăzut termenul de 30 de zile pentru raportare a rezultatului evaluărilor bunurilor sechestrate de către evaluator în adresa Serviciului Fiscal de Stat (pct.3.2.2 din Contractul cu privire la evaluarea bunurilor sechestrate de la contribuabilii restanţieri şi organizarea comercializării lor). Totodată, prin Ordinul SFS nr.305 din 30.08.2017, a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea procesului de evaluare şi comercializare a bunurilor imobile sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat. SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 De asemenea, a fost prezentată conducerii SFS nota-raport nr.26-06/1-10-582 din 24.08.2017, prin care au fost prezentate rezultatele inventarierii bunurilor sechestrate.

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

1. Să dispună elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri pentru îmbunătăţirea performanţei rezultatelor din măsurile de executare silită a obligaţiilor vamale restante.

response:
SCRISOARE SV nr. 28/02-10779 din 18.08.17 Pentru executarea recomandărilor expuse în raport, unde este vizat Serviciul Vamal, a fost elaborat Ordinul Serviciului Vamal nr, 319-0 din 15 august 2017, prin care a fost aprobat Planul de măsuri şi termenul de realizare.

RO_5141_872 SV.pdf

2. Să asigure soluţionarea problemei de calculare a penalităţilor la obligaţiile vamale în SIA al Serviciului Vamal, efectuând înregistrarea, evidenţa şi raportarea către Ministerul Finanţelor a restanţei reale administrate în aspectul plăţilor de bază şi penalităţilor.

response:
SCRISOARE SV nr.28/02-12832 din 05.10.17 Se lucrează la modificarea mecanismului de calculare a penalităţilor în E - document şi calculul lunar a datoriilor istorice.

RO_5138_997 SV.pdf

3. Să examineze şi să propună, în modul stabilit, prevederi vizând competenţele instituţionale şi atribuţiile de comercializare a bunurilor sechestrate de către birourile vamale, fiind excluse incertitudinile aferente acestui proces.

response:
SCRISOARE SV nr. 28/02-10779 din 18.08.17 — această recomandare se suspendă, din motivul că Serviciul Vamal a transmis pentru aprobare Guvernului Republicii Moldova proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Vamal al RM Legea nr.H49-XIV din 20 iulie 2000. Prin scrisoarea nr. 31.06-2991 din 25.04.2017, Cancelaria de Stat a restituit varianta finală a proiectului de lege şi dosarul de însoţire, pentru definitivare în condiţiile Legii nr. 317 - XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu revenirea la proiectul respectiv la solicitarea Guvernului.

RO_5141_872 SV.pdf

4. Să intensifice procesul de monitorizare privind conformitatea aplicării măsurilor de executare silită asupra bunurilor plătitorilor vamali restanţieri, cu examinarea sistematică a rapoartelor privind rezultatele aplicării acestei măsuri de către birourile vamale.

response:
SCRISOARE SV nr.28/02-12832 din 05.10.17 Serviciul Vamal prin Dispoziţia nr. 361-D din 7 iunie 2017, a dispus Birourilor Vamale să raporteze trimestrial în scris în adresa Direcţiei control juridic şi executare silită. în perioada din 07.06.2017 pînă la 04.10.2017 au fost întreprinse de către Birourile vamale următoarele măsuri de încasare silită a obligaţiei vamale: 1. La 17 debitori au fost suspendate conturile unice de evidenţă a plătitorului vamal; 2. La 13 debitori au fost suspendate şi puse sechestre pe conturile bancare disponibile ale debitorilor. 3. La 6 debitori s-a solicitat de la biroul Naţional de Statistică prezentarea copiilor la utimile rapoarte financiare depuse de debitori. 4. La 10 debitori au fost remise scrisori privind aplicarea interdicţiilor de înstrăinare a bunurilor imobile la IS „Cadastru”; a bunurilor imobile la IST „Intehagro”; a mijloacelor de transport Ia ÎS „Registru,,; 5. Au fost remise scrisori de înştiinţaredespre recurgerea la executarea silită la 15 debitori; 6. La 1 debitor a fost întocmit act de sechestru; 7. La 1 debitor a fost elaborat un Contract privind modificarea termenului de stingerea obligaţiei vamale ajunse la scadenţă; 8. Au fost încasaţi 981 014 lei de la 17 debitori;

RO_5138_997 SV.pdf

1. Să elaboreze un plan interdepartamental de măsuri pentru îmbunătăţirea cadrului normativ-legal privind activitatea executorilor judecătoreşti în procesul de executare silită.

2. Să elaboreze şi să aprobe reglementări privind evidenţa şi raportarea de către executorii judecătoreşti a rezultatelor executării documentelor executorii în beneficiul statului.

response:
SCRISOARE MJ nr. 04/10798 din 29.09.17 A fost elaborat proiectul de Regulament privind modul de efectuare a controlului activităţii executorului judecătoresc, în prezent se află spre coordonare şi aprobare în Direcţia legislaţie. în proces de elaborare este proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.113 din 17.06.2017 privind executorii judecătoreşti. în proces de definitivare şi prezentare Direcţiei legislaţie pentru a fi promovate şi consultate cu părţile interesate, sunt proiectele Regulamentului privind standardele profesionale ale executorului judecătoresc şi Regulamentului privind auditul standardelor profesionale. Cît priveşte înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legal în vederea introducerii reglementărilor privind perioada limită de păstrare a mijloacelor încasate de către executorii judecătoreşti şi neachitate creditorilor, precum şi de aprobare a mecanismului de transferare a acestora în buget, menţionăm că operarea modificărilor/completărilor legislative în partea ce ţine de limitarea termenului de păstrare a mijloacelor băneşti în conturile speciale ale executorilor judecătoreşti urmează a fi precedată de o analiză amplă specifică domeniului dat, care ar preveni periclitarea cadrului legal existent, în special analiza funcţionării acestor prevederi în coroborare cu alte instituţii juridice corelative mecanismelor preconizate.

RO_5139_991 MJ.pdf

3. Să intensifice supravegherea activităţii executorilor judecătoreşti, prin efectuarea controalelor asupra încasării şi distribuirii mijloacelor încasate urmare a executării silite, cu periodicitatea în strictă conformitate cu prevederile legale.

4. Să examineze oportunitatea de reglementare a termenului limită de păstrare a mijloacelor băneşti încasate silit în conturile curente speciale ale executorilor judecătoreşti.

response:
Cu privire Ia modificarea mecanismului de ţinere în buget a mijloacelor băneşti încasate silit în beneficiul statului, pentru a facilita crearea unor proceduri facile de monitorizare a derulării procedurilor de executare în beneficiul statului, se propune examinarea oportunităţii intervenirii legislative prin instituirea unui cont unic destinat depunerii tuturor sumelor rezultate din încasările mijloacelor băneşti în beneficiul statului.

RO_5139_991 MJ.pdf

5. Să examineze şi să soluţioneze problema privind asigurarea evidenţei calculării, încasării şi restanţei aferente taxei de stat.

6. Să examineze şi să întreprindă măsuri de responsabilizare a executorilor judecătoreşti vizavi de situaţiile de dezafectare a mijloacelor încasate urmare a executării silite, cu plasarea în conturile de depozit şi eludarea transferării în termen pe contul destinatarilor.

response:
SCRISOARE MJ nr. 04/10798 din 29.09.17 Cu privire la întreprinderea acţiunilor de responsabilizare şi remediere a deficienţelor constatate de către organul de audit în activitatea executorilor judecătoreşti, materializate prin dezafectarea mijloacelor băneşti încasate urmare a executării silite, cu plasarea în conturile de depozit şi omiterea termenului legal de transferare pe contul destinatarilor, relevăm că Ministerul Justiţiei a înaintat Colegiului disciplinar pe lîngă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti sesizarea nr.04/7603 din 12.07.2017. Totodată, la solicitarea nr.04/9792 din 01.09.2017, în contextul demersului Serviciului Fiscal de Stat nr.26-10/1-02/3678 din 31 iulie 2017 cu privire la controalele fiscale exercitate asupra activităţii executorilor judecătoreşti, au fost prezentate actele de control întocmite în acest sens, în privinţa a 22 executori judecătoreşti. La moment fiind la etapa de examinare şi adoptarea deciziilor corespunzătoare, conform competenţei. De asemenea, sunt întreprinse acţiuni de monitorizare în continuare a supravegherii activităţii executorilor judecătoreşti. Concomitent, a fost emisă Hotărîrea nr.43 din 14 august 2017 a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în vederea asigurării legalităţii acţiunilor executorilor judecătoreşti, respectării exigenţilor aferente avansării cheltuielilor de executare, întru prevenirea dezvoltării unei jurisprudenţe neuniforme, cît şi urmând executarea recomandărilor Curţii de Conturi ce se conţin în Hotărîrea nr.20 din 26 mai 2017 şi sporirea eficienţei executării documentelor de încasare a sumelor în contul bugetului de stat, precum şi adusă la cunoştinţă tuturor executorilor judecătoreşti,

RO_5139_991 MJ.pdf

Cerinte (19)

2.3.1. examinarea rezultatelor auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu participarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate de audit, întreprinderea acţiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
SCRISOARE MJ nr. 04/10798 din 29.09.17 Cu privire la întreprinderea acţiunilor de responsabilizare şi remediere a deficienţelor constatate de către organul de audit în activitatea executorilor judecătoreşti, materializate prin dezafectarea mijloacelor băneşti încasate urmare a executării silite, cu plasarea în conturile de depozit şi omiterea termenului legal de transferare pe contul destinatarilor, relevăm că Ministerul Justiţiei a înaintat Colegiului disciplinar pe lîngă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti sesizarea nr.04/7603 din 12.07.2017. Totodată, la solicitarea nr.04/9792 din 01.09.2017, în contextul demersului Serviciului Fiscal de Stat nr.26-10/1-02/3678 din 31 iulie 2017 cu privire la controalele fiscale exercitate asupra activităţii executorilor judecătoreşti, au fost prezentate actele de control întocmite în acest sens, în privinţa a 22 executori judecătoreşti. La moment fiind la etapa de examinare şi adoptarea deciziilor corespunzătoare, conform competenţei. De asemenea, sunt întreprinse acţiuni de monitorizare în continuare a supravegherii activităţii executorilor judecătoreşti. Concomitent, a fost emisă Hotărîrea nr.43 din 14 august 2017 a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în vederea asigurării legalităţii acţiunilor executorilor judecătoreşti, respectării exigenţilor aferente avansării cheltuielilor de executare, întru prevenirea dezvoltării unei jurisprudenţe neuniforme, cît şi urmând executarea recomandărilor Curţii de Conturi ce se conţin în Hotărîrea nr.20 din 26 mai 2017 şi sporirea eficienţei executării documentelor de încasare a sumelor în contul bugetului de stat, precum şi adusă la cunoştinţă tuturor executorilor judecătoreşti,

2.3.2. elaborarea şi înaintarea, în modul stabilit, a propunerilor de modificare a cadrului legal în vederea introducerii reglementărilor privind perioada limită de păstrare a mijloacelor încasate de către executorii judecătoreşti şi neachitate creditorilor, precum şi de aprobare a mecanismului de transferare a acestora în buget;

response:
SCRISOARE MJ nr. 04/10798 din 29.09.17 Cît priveşte înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legal în vederea introducerii reglementărilor privind perioada limită de păstrare a mijloacelor încasate de către executorii judecătoreşti şi neachitate creditorilor, precum şi de aprobare a mecanismului de transferare a acestora în buget, menţionăm că operarea modificărilor/completărilor legislative în partea ce ţine de limitarea termenului de păstrare a mijloacelor băneşti în conturile speciale ale executorilor judecătoreşti urmează a fi precedată de o analiză amplă specifică domeniului dat, care ar preveni periclitarea cadrului legal existent, în special analiza funcţionării acestor prevederi în coroborare cu alte instituţii juridice corelative mecanismelor preconizate.

RO_5139_991 MJ.pdf

2.3.3. monitorizarea respectării termenelor stabilite pentru evidenţa şi documentarea dosarelor aferente procedurilor de executare silită prin instituirea unui registru electronic;

response:
SCRISOARE MJ nr. 04/10798 din 29.09.17 ”, a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat "Registrul procedurilor de executare” (e-Executare) şi remis la coordonare către instituţiile interesate, prin scrisoarea nr.03/9790 din 01.09.2017. De asemenea, a fost elaborat Caietul de sarcini, servicii de dezvoltare a funcţionalităţilor noi şi mentenanţă a SIA "Registrul procedurilor de executare”, demarată procedura de achiziţie şi încheiat contractul, nr.7LPE~C din 16 iunie 2017, privind achiziţionarea serviciilor de dezvoltare a funcţionalităţilor noi şi mentenanţă a SIA "Registrul procedurilor de executare. Actualmente, se efectuează lucrările de ajustare şi dezvoltare a registrului şi urmează a fi testat şi lansat pînă Ia finele anului curent.

RO_5139_991 MJ.pdf

2.3.4. fortificarea controlului asupra activităţii executorilor judecătoreşti privind asigurarea colectării şi transferării restanţelor faţă de bugetul public naţional;

response:
SCRISOARE MJ nr. 04/10798 din 29.09.17 Cu privire la întreprinderea acţiunilor de responsabilizare şi remediere a deficienţelor constatate de către organul de audit în activitatea executorilor judecătoreşti, materializate prin dezafectarea mijloacelor băneşti încasate urmare a executării silite, cu plasarea în conturile de depozit şi omiterea termenului legal de transferare pe contul destinatarilor, relevăm că Ministerul Justiţiei a înaintat Colegiului disciplinar pe lîngă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti sesizarea nr.04/7603 din 12.07.2017. Totodată, la solicitarea nr.04/9792 din 01.09.2017, în contextul demersului Serviciului Fiscal de Stat nr.26-10/1-02/3678 din 31 iulie 2017 cu privire la controalele fiscale exercitate asupra activităţii executorilor judecătoreşti, au fost prezentate actele de control întocmite în acest sens, în privinţa a 22 executori judecătoreşti. La moment fiind la etapa de examinare şi adoptarea deciziilor corespunzătoare, conform competenţei. De asemenea, sunt întreprinse acţiuni de monitorizare în continuare a supravegherii activităţii executorilor judecătoreşti. Concomitent, a fost emisă Hotărîrea nr.43 din 14 august 2017 a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în vederea asigurării legalităţii acţiunilor executorilor judecătoreşti, respectării exigenţilor aferente avansării cheltuielilor de executare, întru prevenirea dezvoltării unei jurisprudenţe neuniforme, cît şi urmând executarea recomandărilor Curţii de Conturi ce se conţin în Hotărîrea nr.20 din 26 mai 2017 şi sporirea eficienţei executării documentelor de încasare a sumelor în contul bugetului de stat, precum şi adusă la cunoştinţă tuturor executorilor judecătoreşti,

RO_5139_991 MJ.pdf

2.3.5. elaborarea şi aprobarea, de comun cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, a cadrului metodologic privind ţinerea evidenţei statistice, formularelor de raportare şi stabilirea periodicităţii raportării de către executorii judecătoreşti a situaţiei de executare a documentelor executorii înregistrate în beneficiul statului;

response:
SCRISOARE MJ nr. 04/10798 din 29.09.17 cu privire la cadrul metodologic privind ţinerea evidenţei statistice, formularelor de raportare şi stabilirea periodicităţii raportării de către executorii judecătoreşti a situaţiei de executare a documentelor executorii înregistrate în beneficiul statului, relevăm că în contextul acţiunilor de implementare a platformei electronice SIA "Registrul procedurilor de executare” printre obiectivele căreia se enumeră, inclusiv generarea în mod automatizat a dărilor de seamă trimestriale, lunare, s-a propus instituirea unor registre separate pentru evidenţa documentelor executorii de încasare în beneficiul statului; sintetizarea şi analiza semestrială a indicatorilor statistici relevanţi, precum şi instituirea unui model de formular de raport statistic distinct pentru această categorie de documente executorii.

RO_5139_991 MJ.pdf

2.3.6. pentru examinare, conform competenţelor, în vederea încadrării juridice a acţiunilor/inacţiunilor persoanelor care au generat situaţiile expuse în subpunctul 3.3.3. din capitolul 3.3 al Raportului de audit anexat la prezenta Hotărâre.

2.5.1. examinarea rezultatelor auditului şi aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate de audit, întreprinderea acţiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17, SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 Rezultatele auditului au fost examinate, Planul de măsuri a fost aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.212 din 12.07.2017 „Cu privire la măsurile de executare a Hotărârii Curţii de Conturi nr.20”, prin care au fost stabilite acţiuni concrete de implementare a cerinţelor şi recomandărilor din Hotărârea Curţii de Conturi şi Raportul de audit.

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

2.5.2. monitorizarea permanentă a conformităţii aplicării sechestrelor asupra bunurilor contribuabililor restanţieri şi examinarea periodică a rapoartelor privind rezultatele aplicării acestei măsuri de către subdiviziunile sale;

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17 A fost elaborată şi remisă Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari o scrisoare de atenţionare prin care au prezentate deficienţele constatate de Curtea de Conturi în Raportul de audit, şi respectiv a fost solicitată acordarea atenţiei sporite gestiunii arieratelor şi aplicării măsurilor de asigurare şi executare silită, precum şi întreprinderea promptă a măsurilor de asigurare şi executare silită conform cadrului de reglementare. Totodată, în scopul eficientizării măsurii de executare silită prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor contribuabililor restanţieri, Serviciul Fiscal de Stat este în proces de elaborare a unui mecanism de control intern asupra conformităţii aplicării sechestrului de către funcţionarii fiscali. Prin Indicaţia SFS nr.43 din 31.07.2017, s-a dispus Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari: - verificarea lunară a bunurilor sechestrare şi lăsate spre păstrare, în conformitate cu prevederile art.200 alin. (12) din Codul fiscal nr. 1163 -XIII din 24.04.1997; - remiterea imediată a materialelor Direcţiei Juridice a Serviciului Fiscal de Stat pentru a fi transmise organelor de drept, în cazul constatării înstrăinării bunurilor sechestrate. Totodată, prin Indicaţia sus menţionată, s-a dispus verificarea trimestrială a corectitudinii anulării sechestre lor în cazul înstrăinării sau dispariţiei bunurilor sechestrate. In scopul stingerii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor restanţieri, de către SFS au fost aplicate modalităţi de executare silită prevăzute de Codul fiscal, prin intermediul cărora, la situaţia din 31.08.2017, au fost încasate 677,6 mii.lei, sau cu 51,3 mil.lei mai mult faţă de 31.08.2016, dintre care: - 601,3 mil.lei încasate din conturile bancare ale contribuabililor restanţieri şi debitorilor acestora, sau cu 53,5 mil.lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; - au fost ridicate mijloace băneşti din casieriile agenţilor economici restanţieri în sumă de 48,1 mil.lei, sau cu 3,1 mil.lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; - 27,7 mil.lei achitate benevol de restanţieri drept rezultat al aplicării sechestrelor pe bunurile deţinute, sau cu 5,0 mil.lei mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; - 0,45 mil.lei încasat în urma comercializării bunurilor sechestrate, sau cu 0,02 mil.lei mai puţin faţă de 31.08.2016. SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 A fost elaborată şi remisă Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari o scrisoare de atenţionare prin care au fost prezentate deficienţele constatate de Curtea de Conturi în Raportul de audit, şi respectiv a fost solicitată acordarea atenţiei sporite gestiunii arieratelor şi aplicării măsurilor de asigurare şi executare silită, precum şi întreprinderea promptă a măsurilor de asigurare şi executare silită conform cadrului de reglementare. De asemenea, în corespundere cu Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.252 din 08.08.2017 cu privire la aprobarea sistemului de raportare, în partea ce ţine de managementul arieratelor sunt efectuate lunar/trimestrial rapoarte şi dări de seamă aferente domeniului dat, inclusiv Darea de seamă cu privire la rezultatele executării silite şi a măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale „Forma 8-SF”, care conţine infonnaţia cu privire la sechestrele aplicate. Prin Indicaţia SFS nr.43 din 31.07.2017, s-a dispus Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari: - verificarea lunară a bunurilor sechestrare şi lăsate spre păstrare, în conformitate cu prevederile art.200 alin.(12) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997; - remiterea imediată a materialelor Direcţiei Juridice a Serviciului Fiscal de Stat pentru a fi transmise organelor de drept, în cazul constatării înstrăinării bunurilor sechestrate. Totodată, prin Indicaţia sus menţionată, s-a dispus verificarea trimestrială a corectitudinii anulării sechestrelor în cazul înstrăinării sau dispariţiei bunurilor sechestrate. în temeiul Indicaţiei SFS nr.43 din 31.07.2017, a fost analizată informaţia cu privire la inventarierea bunurilor sechestrate şi prezentată conducerii SFS nota-raport nr.26-06/1-08/2-1002 din 27.10.2017. Ca urmare, prin scrisoarea nr.26-06/1-08-1091 din 02.11.2017, s-a solicitat Direcţiilor generale administrare fiscală şi Direcţiei generale administrare contribuabili mari: - ţinerea strictă a evidenţei bunurilor sechestrate, separat pe fiecare contribuabil; - întreprinderea promptă a acţiunilor pentru stabilirea locului aflării bunurilor, ce nu pot fi depistate la momentul inventarierii; - verificarea notificărilor în Registrul producţiei agricole şi reflectarea informaţiei, trimestrial, în Raportul cu privire la rezultatele verificării sechestrelor; - prezentarea informaţiei cu privire la verificarea soldurilor bunurilor sechestrate, cu specificarea detaliată a tuturor acţiunilor ce au fost întreprinse pe fiecare contribuabil în parte.

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

2.5.3. elaborarea şi aprobarea, în comun cu alte autorităţi de resort, a reglementărilor şi responsabilităţilor exhaustive în aspect instituţional privind modul de comercializare a bunurilor sechestrate, inclusiv a valorilor mobiliare;

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17, SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 Comisia Naţională a Pieţei Financiare a elaborat şi aprobat Hotărârea nr. 17/7 din 21.04.2017 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat”.

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

2.5.4. intensificarea exercitării controalelor fiscale de rigoare la executorii judecătoreşti asupra respectării cadrului normativ aferent;

response:
SCRISOARE SFS nr. 26-07/2-17/6348 din 25.09.17 Serviciul Fiscal de Stat, prin Ordinul nr.236 din 31.07.2017, a aprobat Instrucţiunea cu privire la efectuarea controlului respectării prevederilor legale de către executorii judecătoreşti, care stabileşte principiile generale de organizare, exercitare şi de valorificare a rezultatelor controlului la faţa locului şi a controlului fiscal cameral. De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat a planificat pentru semestrul 11 al anului 2017 efectuarea a 74 de controale fiscale prin metoda de verificare totală privind activitatea executorilor judecătoreşti. La moment, au fost efectuate 6 controale fiscale. Totodată, au fost efectuate 27 controale tematice referitor la acţiunile de executare silită la executorii judecătoreşti în perioada martie-aprilie 2017. SCRISOARE SFS nr.26-07/2-17/10318 din 22.12.2017 De asemenea, în perioada martie-mai a anului 2017 au fost efectuate 27 de controale fiscale tematice referitor la acţiunile de executare silită de către executorii judecătoreşti. în rezultat, au fost calculate sume suplimentare la buget în mărime de 583,6 mii lei. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat a sesizat Ministerul Justiţiei, în vederea examinării încălcărilor constatate. În perioada august-decembrie curent au fost planificate 142 controale fiscale prin metoda de verificare totală la executorii judecătoreşti, la moment, fiind definitivate 73 controale fiscale, în rezultatul cărora au fost calculate sume suplimentare la buget în mărime de 786,2 mii lei.

RO_5140_979 SFS.pdf
RO_5148_2183 SFS.pdf

2.6.1. examinarea rezultatelor auditului şi aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate de audit, întreprinderea acţiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
SCRISOARE SV nr.28/02-12832 din 05.10.17 Prin Ordinul SV nr. 319-0 a fost aprobat planul activităților SV privind implementarea recomandărilor formulate de către CCRM prin HCC nr. 20 din 26.05 2017. SCRISOARE SV nr. 28/02-10779 din 18.08.17 Pentru executarea recomandărilor expuse în raport, unde este vizat Serviciul Vamal, a fost elaborat Ordinul Serviciului Vamal nr, 319-0 din 15 august 2017, prin care a fost aprobat Planul de măsuri şi termenul de realizare.

RO_5138_997 SV.pdf
RO_5141_872 SV.pdf

2.6.2. întreprinderea măsurilor pentru implementarea integrală a modulului automatizat (Accounting) din Sistemul Informaţional al Serviciului Vamal aferent evidenţei, calculării şi raportării obligaţiilor vamale restante, inclusiv a plăţilor de bază şi penalităţilor, prin finalizarea deplină a modernizării Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului Vamal;

response:
scrisoare MF nr. 03-02/1/03 din 25.01.2018 De către Serviciul Vamal au fost efectuate lucrări de modificare a mecanismului de calcul al plăţilor în credit, cauzat de apariţia în legislaţie a modului de perfectare al declaraţiilor vamale, unde se amînă plăţile pe un termen determinat (180 zile). Astfel, elaborarea mecanismului de calcul lunar al datoriilor istorice la moment este în curs de elaborare, finalizarea acestuia (inclusiv testări) fiind preconizată pe parcursul lunii ianuarie 2018.

RO_5152_0084 MF.pdf

2.6.3. examinarea, elaborarea şi înaintarea, în modul stabilit, a propunerilor vizând competenţele instituţionale şi atribuţiile de comercializare a bunurilor sechestrate, precum și elaborarea metodologiilor aferente monitorizării și coordonării procesului de organizare a activității de executare silită de către birourile vamale;

response:
scrisoare MF nr. 03-02/1/03 din 25.01.2018 în vederea implementării cerinţei respective, de către Serviciul Vamal a fost elaborat şi remis spre aprobare Guvernului proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului Vamal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1149-XIV din 20.07.2000 (în partea ce ţine de atribuirea organelor vamale a competenţei de comercializare a bunurilor confiscate, sechestrate sau abandonate în favoarea statului ca urmare a demarării unor 2rocedure vamale). Ulterior, prin ser. Nr. 31.06-2991 din 25.04.2017, proiectul a fost restituit, de către Cancelaria de Stat, pentru definitivare în condiţiile art. 42 al Legii nr. 317- XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

RO_5152_0084 MF.pdf

2.7. asigurarea monitorizării executării documentelor executorii aferente amenzilor sau sancţiunilor aplicate de Consiliu, care, în condiţiile legii, reprezintă venituri în bugetul public naţional, prin solicitarea cu periodicitate a informaţiilor de la executorii judecătoreşti;

response:
SCRISOARE Consiliul Concurenței nr. DJ-02/53-200 din 26.01.2018 Prin scrisoarea nr. DJ-02/702 din 29 decembrie 2017, adresată Ministerului Justiţiei şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Consiliul Concurenţei a informat despre faptul că în procesul monitorizării executării Deciziilor Plenului Consiliului Concurenţei, apar dificultăţi ca urmare a refuzului executorilor judecătoreşti de a prezenta informaţia solicitată de Consiliul Concurenţei privind etapa de executare a deciziilor autorităţii, în răspunsurile executorilor invocându-se faptul că informaţia privind executarea documentului executoriu urmează a fi prezentată doar creditorului, în sensul art. 43 al Codului de executare. In acest sens, Consiliul Concurenţei a informat Ministerul Justiţiei despre necesitatea modificării Codului de executare, cât şi a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, în vederea obligării executorilor judecătoreşti de a prezenta informaţii privind etapa de executare a documentului executoriu şi altor persoane interesate, altele decât părţile în procedura de executare. In acelaşi timp, prin scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. DJ- 02/703 din 29 decembrie 2017 a fost adresată o solicitare Ministerului Finanţelor cu privire la atribuirea, în cadrul contului 143 (Amenzi şi sancţiuni) prevăzut la Clasificaţia economică aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015, a unui cod al contului separat pentru sumele ce reprezintă amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurenţei, în vederea asigurării monitorizării eficiente a executării Deciziilor Plenului Consiliului Concurenţei. Totodată, la data de 27 septembrie 2017, Consiliul Concurenţei, cu susţinerea Proiectului UE "Suport pentru Consiliul Concurenţei", a organizat un atelier de lucru cu executorii judecătoreşti din Republica Moldova, la care a participat şi preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Dl. Roman Tălmăci, în cadrul căruia au fost abordate şi problemele întâmpinate în procesul de executare a Deciziilor Consiliului Concurenţei. In acest context, în vederea asigurării monitorizării eficiente a executării Deciziilor Plenului Consiliului Concurenţei, se impune necesitatea acordării suportului corespunzător din partea Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, cât şi a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

RO_5151_0093 consiliul concurentei.pdf

2.4.1. examinarea deficienţelor şi abaterilor constatate de audit în activitatea executorilor judecătoreşti aferentă măsurilor de executare silită şi întreprinderea acţiunilor de responsabilizare în vederea remedierii acestora;

response:
Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești a fost sesizat despre faptele relatate, urmând a se expune reieșind din competențele legale de care dispune.

2.4.2. ţinerea evidenţei executării documentelor executorii confomi cadrului metodologic elaborat;

2.1.1. examinarea rezultatelor auditului în cadrul Colegiului ministerial, aprobarea unui plan de măsuri în vederea îmbunătățirii rezultatelor procesului de executare silită a obligațiilor restante și întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scrisoare MF nr. 05-02/1/34 din 11.10.2017 - Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 212 din 12 iulie 2017 a fost aprobat Planul de măsuri privind realizarea cerinţelor Hotărîrii nr. 20 din 26 mai 2017 cu privire la examinarea Raportului auditului privind relevanţa instrumentelor de gestiune silită a obligaţiei fiscale/vamale pentru anii 2014-2016 (Anexa nr.1); - Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 319-0 din 15 august 2017 a fost aprobat Planul activităţilor Serviciului Vamal privind implementarea recomandărilor formulate de către Curtea de Conturi prin Hotărîrea nr. 20 din 26 mai 2017 (Anexa nr.2); Informaţia detaliată privind implementarea planurilor, la situaţia din 30.09.2017 se prezintă conform Anexelor nr.3 şi nr.4. Suplimentar se informează despre faptul, că rezultatele auditului vor fi examinate în cadrul Colegiului pe parcursul ultimului trimestru al anului 2017. scrisoare MF nr. 03-02/1/03 din 25.01.2018 Rezultatele auditului au fost examinate în cadrul şedinţei Colegiului Ministerului Finanţelor din 05.09.2017 (Extrasele din procesele-verbale ale şedinţei se anexează).

RO_5137_1027 MF.pdf
RO_5152_0084 MF.pdf

2.1.2. în comun cu Ministerul Justiției, reexaminarea prevederilor privind modul de încasare a mijloacelor bănești în beneficiul statului, cu înaintarea propunerilor, în modul stabilit, de excludere a contului intermediar (contul curent special) al executorului judecătoresc și încasarea mijloacelor direct la conturile trezoreriale de venituri, la pozițiile respective ale Clasificației bugetare;

response:
Scrisoare MF nr. 05-02/1/34 din 11.10.2017 Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Justiţiei urmează să reexamineze prevederile privind modul de încasare a mijloacelor băneşti în beneficiul statului, cu înaintarea propunerilor, în modul stabilit, de excludere a contului intermediar (contul special) al executorului judecătoresc şi încasarea mijloacelor direct la conturile trezoreriale de venituri, la poziţiile respective ale Clasificaţiei bugetare. Dat fiind faptul, că Ministerul Justiţiei este responsabil de elaborarea şi promovarea propunerilor de amendare a cadrului normativ în domeniul executării silite, Ministerul Finanţelor, ulterior modificării cadrului normativ, va identifica mecanismul de încasare a mijloacelor băneşti direct la conturile trezoreriale de venituri. La moment, din partea Ministerului Justiţiei nu au fost solicitate propuneri pentru modificarea cadrului normativ.

RO_5137_1027 MF.pdf

2.2. Ministerului Economiei și se cere, conform competențelor, examinarea situației ce ține de executarea silită în anul 2015 a restanței în sumă de 30,5 mil.lei de la un debitor în beneficiul creditorului, pentru gazele livrate și neachitate, mijloacele încasate fiind transferate la executorul judecătoresc în conturile speciale și de depozit;

response:
SCRISOARE MEI nr. 16-8497 din 22.12.2017 MEI vă informează că au fost întreprinse măsuri în vederea executării cerinţei şi anume: 1. în urma examinării raportului CCRM, s-a identificat întreprinderea şi persoanele responsabile vizate în cazul dat. 2. S-a solicitat de la preşedintele Consiliului de Administraţie al Termoelectrica, de a pune pe ordinea de zi a consiliului, informaţii privind achitarea datoriilor către Moldovagaz. S-a luat decizie privind revizuirea fişei de post al directorului financiar şi regulamentele interne ce vizează cerinţele privind controlul periodic al stingerii datoriei faţă de creditori, inclusiv în cazurile de încasare silită de către executorii judecătoreşti. 3. A fost înaintată scrisoare către Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, cu solicitarea unei investigaţii asupra cazului dat (se anexează).

RO_5150_2182 MEI.pdf