Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 22 din 30 mai 2017 cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditu performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016

Numar 229-243 din data de 2017-05-30 Nr. cerinte: 15 Nr. recomandari: 17

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016.
Probele de audit au fost colectate la Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – Companie, sau CNAM) prin analiza și contrapunerea datelor din sistemul informațional, inclusiv din evidența contabilă a CNAM, cu informațiile solicitate și primite de la terțe părți1. De asemenea, au fost acumulate probe de audit la unele instituții medico-sanitare publice2.
Examinând rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum şi motivațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală sunt administrate de Companie, care este responsabilă de organizarea, desfășurarea și dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament și profilaxie a maladiilor, incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, controlul calității asistenței medicale acordate și implementarea cadrului normativ aferent asigurării obligatorii de asistență medicală.  

1 Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Centrul Național de Management în Sănătate.
2 IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul Oncologic, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru copii, IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemițanu” și IMSP Centrul de Sănătate Sângera.

Recomandari (17)

1.Să ajusteze cadrul regulator intern (inclusiv politicile contabile) aferent evidenței contabile și raportării financiare, potrivit normelor specifice, cu înaintarea acestora, spre coordonare, Ministerului Finanțelor și, spre aprobare, autorității publice centrale de specialitate (pct. 3.1);

response:
CNAM de comun cu MF au organizat o sedinţă comună la care au fost discutate metodele de ajustare a cadrului regulator. Ţinînd cont de faptul că, în conformitate cu art.17 din Legea nr.1593 din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, evidenţa şi controlul corectitudinii calculării şi virării în termen la contul CNAM a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense precum şi pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală incluse în componenţa impozitului unic prevăzut de Legea nr.77 din 21.04.2016 „Cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei” se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, iar CNAM nu dispune de o astfel de informaţie. În acest sens, urmează a fi organizată o şedinţă cu reprezentanții Serviciul Fiscal de Stat, privind accesul la informația necesară. Despre rezultatele şedinţei se va informa ulterior.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

2.Să întocmească Raportul privind executarea FAOAM în concordanță cu cerințele și prevederile legale aferente formatului și conținutului rapoartelor anuale privind executarea bugetară (pct. 3.2).

response:
CNAM prin scrisoarea nr.04/02-10-141/935 din 05.07.2017 a înaintat MF şi MS propuneri referitor la modificarea formulărilor de raportare privind executarea FAOAM.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

1. să întocmească un plan de acțiuni, cu stabilirea acțiunilor concrete, termenelor și persoanelor responsabile, pentru intensificarea măsurilor de creștere a numărului de persoane asigurate în mod individual (pct. 6.2)

response:
CNAM a elaborat şi aprobat Planul de acţiuni pentru intensificarea măsurilor de creştere a numărului de persoane asigurate în mod individual prin Ordinul CNAM nr.576-A din 01.11.2017.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

2. să repartizeze soldurile inițiale ale FAOAM în corespundere cu prevederile legale, sau, după caz, să asigure ajustarea acestora reieșind din politicile statului(pct. 6.7)

response:
Prin scrisoarea nr.04/02-10-205/1515 din 30.10.2017 MSMPS i-au fost prezentate propuneri privind modificarea art.16 alin.(21) din Legea nr.1585 din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, care urmează a fi promovat în modul stabilit.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3. să revizuiască și să ajusteze scopul, obiectivele și indicatorii scontați în cadrul bugetării pe programe, cu respectarea prevederilor normative, și să le înainteze Ministerului Sănătății și Ministerului Finanțelor, spre aprobare (pct. 6.9)

response:
La Nota informativă la proiectul legii FAOAM pe anul 2018 au fost anexate propuneri pe subprograme FAOAM pentru anii 2018-2020, cu formularea scopurilor, obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, ținîndu-se cont de recomandările experţilor internaţionali.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

4. să reglementeze procesul intern de gestionare a mijloacelor fondului de rezervă, cu cartografierea și descrierea narativă a acestuia (pct. 6.12)

response:
A fost elaborată procedura „Modul de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al AOAM” şi aprobată prin Ordinul CNAM nr.405-A din 29.08.2017 „Cu privire la modificarea pct.1 din Ordinul CNAM nr.193-A din 30 aprilie 2014”.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

5. să elaboreze un plan de acțiuni concrete în vederea atingerii obiectivelor fondului măsurilor de profilaxie, orientat spre reducerea morbidității populației(pct. 6.11)

response:
În scopul realizării măsurilor de profilaxie a maladiilor şi a promovării sănătăţii prioritar sistemului de sănătate şi a executării programelor naţionale, MS prin scrisoarea nr.01-10/281 din 28.03.2017 a remis CNAM Acţiunile prioritare pentru finanţare pentru anul 2017 din mijloacele FAOAM. MS de comun cu CNAM a elaborat şi aprobat Ordinul nr.286/154-A din 11.04.2017 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”. Ordinul menţionat a fost publicat, la data de 12.05.2017, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.149-154 art.nr.865.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

6. să elaboreze reglementări aferente structurii cheltuielilor FAOAM, care să asigure trasabilitatea veniturilor cu destinație specială, ceea ce va oferi posibilitatea evaluării și monitorizării atingerii scopurilor scontate (pct. 6.8)

response:
În proiectul Legii FAOAM pentru anul 2018 au fost indicate separat cheltuielile pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii din contul transferurilor din bugetul de stat.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

7. să elaboreze criterii aferente delimitării activităților profilactice finanțate de fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de bază, cu raportarea realizării indicatorilor aferenți subprogramelor bugetare(pct. 6.11)

response:
Criteriile de finanţare din FMP se bazează pe prevederile HG nr.594 din 14.05.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a FAOAM”. Mijloacele financiare acumulate în FMP se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor legate preponderent pentru: - realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări şi alte metode de profilaxie primară şi secundară; - efectuarea examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării precoce a îmbolnăvirilor; - finanţarea manifestărilor şi activităţilor cu menirea de a promova un mod de viaţă sănătos; - achiziţionarea, în baza HG, a dispozitivelor medicale, echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire şi de tratament în caz de urgenţe de sănătate publică; - alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, acceptate pentru finanţare în bază de proiecte, conform regulamentului aprobat de MS şi CNAM. Toate cererile de finanţare (programe de screening, proiecte de promovare a modului sănătos de viaţă) cu privire la profilaxia şi prevenirea riscurilor de îmbolnăvire se analizează în concordanţă cu prevederile Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru evitarea finanţării duble. De asemenea, în acest scop a fost aprobat Ordinul comun al MS şi CNAM nr.286/154-A din 11.04.2017 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”. Ordinul comun al MS şi CNAM nr.286/154-A din 11.04.2017 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

1.să aprobe grila de punctaj al raportului tehnic de evaluare a medicamentului propus pentru includere în Listă și Instrucțiunea privind mecanismul de negociere a prețurilor la medicamentele compensate din FAOAM, după cum prevăd actele normative (pct.7.2)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. Grila de punctaj a fost aprobată prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.480/277-A din 15 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Grilei de punctaj de evaluare a medicamentului propus pentru includere în lista medicamentelor compensate din FAOAM”.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

2. să prevadă în actele normative o procedură clară și transparentă de contestare a deciziei Consiliului pentru medicamente compensate din FAOAM privind neincluderea în Listă a unui medicament propus (pct. 7.2)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. A fost elaborat şi aprobat Ordinul comun al MS şi CNAM nr.941/585-A din 06.12.2017 „Cu privire la modificarea Ordinului nr.600/320-A din 24.07.2015„Cu privire la mecanismul de includerea medicamentelor pentru compensare din FAOAM”” prin care a fost introdusă prevederea privind procedura de contestare a deciziei Consiliului.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3. să prevadă în actele normative responsabilul și să asigure elaborarea Raportului anual de evaluare a accesului populației la medicamente compensate (pct. 7.2)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. A fost elaborat şi aprobat Ordinul comun al MS şi CNAM nr.941/585-A din 06.12.2017 „Cu privire la modificarea Ordinului nr.600/320-A din 24.07.2015 „Cu privire la mecanismul de includerea medicamentelor pentru compensare din FAOAM”” prin care responsabilul pentru elaborarea Raportului anual de evaluare al accesului populaţiei la medicamente compensate a fost desemnat Secretariatul Consiliului pentru medicamente compensate.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

4. să înainteze propuneri de ajustare a legislației în vigoare, prin stabilirea clară și delimitarea sarcinilor și responsabilităților, astfel încât aceasta să nu conțină prevederi contradictorii în ce privește autoritatea responsabilă de calcularea sumelor fixe compensate pentru medicamentele incluse în Listă (pct. 7.2)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. Prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.479/276-A din 15.06.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din FAOAM”” au fost delimitate sarcinile şi responsabilităţile în ceea ce priveşte autoritatea responsabilă de calcularea sumelor fixe compensate pentru medicamentele incluse în Listă.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

1.să aprobe grila de punctaj al raportului tehnic de evaluare a medicamentului propus pentru includere în Listă și Instrucțiunea privind mecanismul de negociere a prețurilor la medicamentele compensate din FAOAM, după cum prevăd actele normative (pct.7.2);

response:
Grila de punctaj a fost aprobată prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.480/277-A din 15 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Grilei de punctaj de evaluare a medicamentului propus pentru includere în lista medicamentelor compensate din FAOAM”. Elaborarea mecanismului de negociere a preţurilor la medicamente compensate din FAOAM urmează a fi examinat în cadrul grupului de lucru, instituit prin Dispoziţia MSMPS nr.679-d din 23.10.2017. Grupul de lucru are ca scop elaborarea propunerilor de perfecţionare a mecanismului existent de compensare a medicamentelor.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

2.să prevadă în actele normative o procedură clară și transparentă de contestare a deciziei Consiliului pentru medicamente compensate din FAOAM privind neincluderea în Listă a unui medicament propus (pct. 7.2);

response:
A fost elaborat şi aprobat Ordinul comun al MS şi CNAM nr.941/585-A din 06.12.2017 „Cu privire la modificarea Ordinului nr.600/320-A din 24.07.2015„Cu privire la mecanismul de includerea medicamentelor pentru compensare din FAOAM”” prin care a fost introdusă prevederea privind procedura de contestare a deciziei Consiliului.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3. să prevadă în actele normative responsabilul și să asigure elaborarea Raportului anual de evaluare a accesului populației la medicamente compensate (pct. 7.2)

response:
A fost elaborat şi aprobat Ordinul comun al MS şi CNAM nr.941/585-A din 06.12.2017 „Cu privire la modificarea Ordinului nr.600/320-A din 24.07.2015 „Cu privire la mecanismul de includerea medicamentelor pentru compensare din FAOAM”” prin care responsabilul pentru elaborarea Raportului anual de evaluare al accesului populaţiei la medicamente compensate a fost desemnat Secretariatul Consiliului pentru medicamente compensate.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

4.să înainteze propuneri de ajustare a legislației în vigoare, prin stabilirea clară și delimitarea sarcinilor și responsabilităților, astfel încât aceasta să nu conțină prevederi contradictorii în ce privește autoritatea responsabilă de calcularea sumelor fixe compensate pentru medicamentele incluse în Listă (pct. 7.2).

response:
Prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.479/276-A din 15.06.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din FAOAM”” au fost delimitate sarcinile şi responsabilităţile în ceea ce priveşte autoritatea responsabilă de calcularea sumelor fixe compensate pentru medicamentele incluse în Listă.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

Cerinte (15)

3.1.1. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și a persoanelor responsabile de implementarea acestora.

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.1.2. planificarea mijloacelor pentru realizarea programelor naționale aplicând indicatori măsurabili aferente atingerii scopurilor acestora și acoperirea integrală a angajamentelor legal asumate (pct.6.3 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.1.3. evaluarea și aprobarea mijloacelor aferente activității proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” reieșind din atribuțiile și activitățile părților implicate, ceea ce ar asigura atingerea obiectivelor stabilite și finanțarea conformă a indicatorilor debursabili (pct. 6.4 din Anexa nr.1)

3.1.1. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și a persoanelor responsabile de implementarea acestora

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12..2017. Întru implementarea cerințelor și recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, Hotărîrea Curţii de Conturi 22 din 30.05.2017 „Cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016” a fost examinată atît în cadrul MSMPS, cît și a CNAM și MF cu desemnarea persoanelor responsabile per fiecare acțiune în vederea înlăturării problemelor și a deficienților constatate. Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017 Scrisoarea MSMPS nr.01-5606 din 20.12.2017

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.1.2. planificarea mijloacelor pentru realizarea programelor naționale aplicând indicatori măsurabili aferente atingerii scopurilor acestora și acoperirea integrală a angajamentelor legal asumate (pct.6.3 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12..2017. Planificarea mijloacelor pentru realizarea programelor naţionale pentru anul 2018 a fost efectuată aplicând strict indicatorii măsurabili aferenţi atingerii scopurilor acestora. Astfel, în proiectul Legii FAOAM pe anul 2018, transferurile de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii întru asigurarea bolnavilor cu diabet zaharat cu preparate antidiabetice injectabile (insulină umană) au fost planificate în sumă de 69 033,7 mii lei sau cu 7 000,0 mii lei, (+11,3%) mai mult faţă de suma aprobată pe anul 2017, ceea ce va permite acoperirea integrală a bolnavilor cu diabet zaharat cu preparatele antidiabetice injectabile necesare. Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.1.3. evaluarea și aprobarea mijloacelor aferente activității proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” reieșind din atribuțiile și activitățile părților implicate, ceea ce ar asigura atingerea obiectivelor stabilite și finanțarea conformă a indicatorilor debursabili (pct. 6.4 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12..2017. Atît pentru anul 2017 cît și pentru anul 2018 transferurile de la bugetul de stat pentru realizarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” au fost planificate reieșind din indicatorii aprobați și corelați cu atribuțiile părților implicate în realizarea și raportarea acestora, cu asigurarea repartizării acestora pe fiecare instituţie implicată pentru realizarea proiectului sus numit conform efortului și activităților îndeplinite. Transferurile de la bugetul de stat în FAOAM pentru realizarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii”, conform acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, vor constitui 24 021,8 mii lei, sau cu o majorare în sumă de 19 395,7 mii lei, sau de 5,2 ori mai mult comparativ cu suma aprobată pentru anul 2017. Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017 Scrisoarea CNAM nr.03/23-215/1881 din 21.12.2017

RO_5302_Raspuns CNAM 21.12.2017.pdf
RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.1.1. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și a persoanelor responsabile de implementarea acestora

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. Întru implementarea cerințelor și recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, Hotărîrea Curţii de Conturi 22 din 30.05.2017 „Cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016” a fost examinată atît în cadrul MSMPS, cît și a CNAM și MF cu desemnarea persoanelor responsabile per fiecare acțiune în vederea înlăturării problemelor și a deficienților constatate.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.1.2. planificarea mijloacelor pentru realizarea programelor naționale aplicând indicatori măsurabili aferente atingerii scopurilor acestora și acoperirea integrală a angajamentelor legal asumate (pct.6.3 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MF nr.05-02/1/49 din 26.12.2017 Scrisoarea CNAM nr.03/23-215/1881 din 21.12.2017. Planificarea mijloacelor pentru realizarea programelor naţionale pentru anul 2018 a fost efectuată aplicând strict indicatorii măsurabili aferenţi atingerii scopurilor acestora. Astfel, în proiectul Legii FAOAM pe anul 2018, transferurile de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii întru asigurarea bolnavilor cu diabet zaharat cu preparate antidiabetice injectabile (insulină umană) au fost planificate în sumă de 69 033,7 mii lei sau cu 7 000,0 mii lei, (+11,3%) mai mult faţă de suma aprobată pe anul 2017, ceea ce va permite acoperirea integrală a bolnavilor cu diabet zaharat cu preparatele antidiabetice injectabile necesare.

RO_5301_Raspuns MF 26.12.2017.pdf
RO_5302_Raspuns CNAM 21.12.2017.pdf
RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.1.3. evaluarea și aprobarea mijloacelor aferente activității proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” reieșind din atribuțiile și activitățile părților implicate, ceea ce ar asigura atingerea obiectivelor stabilite și finanțarea conformă a indicatorilor debursabili (pct. 6.4 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MF nr.05-02/1/49 din 26.12.2017. Scrisoarea CNAM nr.03/23-215/1881 din 21.12.2017. Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. Atît pentru anul 2017 cît și pentru anul 2018 transferurile de la bugetul de stat pentru realizarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” au fost planificate reieșind din indicatorii aprobați și corelați cu atribuțiile părților implicate în realizarea și raportarea acestora, cu asigurarea repartizării acestora pe fiecare instituţie implicată pentru realizarea proiectului sus numit conform efortului și activităților îndeplinite. Transferurile de la bugetul de stat în FAOAM pentru realizarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii”, conform acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, vor constitui 24 021,8 mii lei, sau cu o majorare în sumă de 19 395,7 mii lei, sau de 5,2 ori mai mult comparativ cu suma aprobată pentru anul 2017.

RO_5301_Raspuns MF 26.12.2017.pdf
RO_5302_Raspuns CNAM 21.12.2017.pdf
RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.2.1. asigurarea ajustării condițiilor contractuale cu prestatorii de servicii farmaceutice (privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din FAOAM) în scopul reglementării relațiilor ce țin de accesul și modalitatea de utilizare a SIA „Medicamente compensate”, precum și responsabilizării acestora pentru introducerea datelor veridice și în termen (pct.7.2 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. Condiţiile contractuale între CNAM şi prestatorii de servicii farmaceutice sunt reglementate prin HG nr.1372 din 23.12.2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, CNAM a elaborat propuneri privind modificarea Contractului-tip între CNAM şi prestatorii de servicii farmaceutice. În cadrul evaluărilor efectuate de către CNAM la instituţiile farmaceutice, se verifică procesul corectitudinii eliberării medicamentelor compensate, nivelul de asigurare cu întreg spectru de medicamente prevăzute în lista medicamentelor compensate, existenţa în stoc a produselor comerciale ale aceleiași denumiri comune internaţionale, care au preţurile cele mai mici pe piaţă, corectitudinea aplicării adaosului comercial pentru medicamente compensate. Concomitent, în cadrul evaluării, angajaţii farmaceutici sunt atenţionaţi despre necesitatea informării pacienţilor despre drepturile şi obligaţiile privind medicamentele compensate, modul de utilizare a acestora, diversitatea poziţiilor pentru aceeaşi denumire comună internaţională. În cadrul evaluărilor efectuate de către CNAM la instituţiile farmaceutice, se verifică procesul corectitudinii eliberării medicamentelor compensate, nivelul de asigurare cu întreg spectru de medicamente prevăzute în lista medicamentelor compensate, existenţa în stoc a produselor comerciale ale aceleiași denumiri comune internaţionale, care au preţurile cele mai mici pe piaţă, corectitudinea aplicării adaosului comercial pentru medicamente compensate. Totodată, în cadrul evaluării, angajaţii farmaceutici sunt atenţionaţi despre necesitatea informării pacienţilor despre drepturile şi obligaţiile privind medicamentele compensate, modul de utilizare a acestora, diversitatea poziţiilor pentru aceeaşi denumire comună internaţională.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.2.2. asigurarea revizuirii și actualizării măsurilor ce se impun în scopul garantării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Medicamente compensate” și implementarea rețetei electronice (e-prescription), cu stabilirea termenelor de realizare raportați la complexitatea sarcinilor (pct. 7.2 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. Potrivit prevederilor Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin HG nr.890 din 20 iulie 2016, implementarea sistemului informaţional automatizat „E-Prescripţie” ține de competența mai multor entități, cum ar fi: MSMPS, CNAM, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Centrul de Guvernare Electronică. Respectiv, stabilirea sarcinilor şi a termenilor pentru realizarea acestora este necesar de examinat de comun cu instituțiile nominalizate. Totodată, precizăm, că în vederea realizării proiectului „E-prescription”, se propune examinarea oportunităţii şi posibilităţii implementării la prima etapă a conceptului „ID-Card” (card personal al beneficiarului pentru autentificare).

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.2.3. evaluarea părților componente ale cheltuielilor aferente serviciilor medicale prestate de instituțiile medicale și asigurarea aprobării tarifelor în baza calculelor justificative și echitabile, reieșind din domeniul, specificul și nivelurilele instituțiilor medicale (pct.6.10 din Anexa nr.1);

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017. În cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” se realizează exerciţiul de determinare a costurilor Grupurilor Omogene de Diagnostic (DRG) folosind datele pe ţară. Scopul proiectului este stabilirea costurilor reale pentru serviciile medicale finanţate prin sistemul DRG. Respectiv, în urma proiectului, în baza calculelor justificative, se vor lua decizii asupra stabilirii tarifelor. Proiectul este divizat în patru etape, în luna noiembrie 2017 se va finaliza a doua etapă. Proiectul va derula pînă la 16.03.2018.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.2.1. asigurarea ajustării condițiilor contractuale cu prestatorii de servicii farmaceutice (privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din FAOAM) în scopul reglementării relațiilor ce țin de accesul și modalitatea de utilizare a SIA „Medicamente compensate”, precum și responsabilizării acestora pentru introducerea datelor veridice și în termen (pct.7.2 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12..2017. 4. MS CNAM 3.2.1. Asigurarea ajustării condițiilor contractuale cu prestatorii de servicii farmaceutice (privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din FAOAM) în scopul reglementării relațiilor ce țin de accesul și modalitatea de utilizare a SIA „Medicamente compensate”, precum și responsabilizării acestora pentru introducerea datelor veridice și în termen (pct.7.2 din Anexa nr.1). Condiţiile contractuale între CNAM şi prestatorii de servicii farmaceutice sunt reglementate prin HG nr.1372 din 23.12.2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, CNAM a elaborat propuneri privind modificarea Contractului-tip între CNAM şi prestatorii de servicii farmaceutice. În cadrul evaluărilor efectuate de către CNAM la instituţiile farmaceutice, se verifică procesul corectitudinii eliberării medicamentelor compensate, nivelul de asigurare cu întreg spectru de medicamente prevăzute în lista medicamentelor compensate, existenţa în stoc a produselor comerciale ale aceleiași denumiri comune internaţionale, care au preţurile cele mai mici pe piaţă, corectitudinea aplicării adaosului comercial pentru medicamente compensate. Concomitent, în cadrul evaluării, angajaţii farmaceutici sunt atenţionaţi despre necesitatea informării pacienţilor despre drepturile şi obligaţiile privind medicamentele compensate, modul de utilizare a acestora, diversitatea poziţiilor pentru aceeaşi denumire comună internaţională. În cadrul evaluărilor efectuate de către CNAM la instituţiile farmaceutice, se verifică procesul corectitudinii eliberării medicamentelor compensate, nivelul de asigurare cu întreg spectru de medicamente prevăzute în lista medicamentelor compensate, existenţa în stoc a produselor comerciale ale aceleiași denumiri comune internaţionale, care au preţurile cele mai mici pe piaţă, corectitudinea aplicării adaosului comercial pentru medicamente compensate. Totodată, în cadrul evaluării, angajaţii farmaceutici sunt atenţionaţi despre necesitatea informării pacienţilor despre drepturile şi obligaţiile privind medicamentele compensate, modul de utilizare a acestora, diversitatea poziţiilor pentru aceeaşi denumire comună internaţională. Scrisoarea CNAM nr.03/23-215/1881 din 21.12.2017 Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12.2017

RO_5302_Raspuns CNAM 21.12.2017.pdf
RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.2.2. asigurarea revizuirii și actualizării măsurilor ce se impun în scopul garantării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Medicamente compensate” și implementarea rețetei electronice (e-prescription), cu stabilirea termenelor de realizare raportați la complexitatea sarcinilor (pct. 7.2 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12..2017. Potrivit prevederilor Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin HG nr.890 din 20 iulie 2016, implementarea sistemului informaţional automatizat „E-Prescripţie” ține de competența mai multor entități, cum ar fi: MSMPS, CNAM, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Centrul de Guvernare Electronică. Respectiv, stabilirea sarcinilor şi a termenilor pentru realizarea acestora este necesar de examinat de comun cu instituțiile nominalizate. Totodată, precizăm, că în vederea realizării proiectului „E-prescription”, se propune examinarea oportunităţii şi posibilităţii implementării la prima etapă a conceptului „ID-Card” (card personal al beneficiarului pentru autentificare). Scrisoarea CNAM nr.03/23-215/1881 din 21.12.2017

RO_5302_Raspuns CNAM 21.12.2017.pdf
RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf

3.2.3. Evaluarea părților componente ale cheltuielilor aferente serviciilor medicale prestate de instituțiile medicale și asigurarea aprobării tarifelor în baza calculelor justificative și echitabile, reieșind din domeniul, specificul și nivelurilele instituțiilor medicale (pct.6.10 din Anexa nr.1)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.2994/3371 din 11.12..2017. Evaluarea părților componente ale cheltuielilor aferente serviciilor medicale prestate de instituțiile medicale și asigurarea aprobării tarifelor în baza calculelor justificative și echitabile, reieșind din domeniul, specificul și nivelurile instituțiilor medicale (pct.6.10 din Anexa nr.1). În cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” se realizează exerciţiul de determinare a costurilor Grupurilor Omogene de Diagnostic (DRG) folosind datele pe ţară. Scopul proiectului este stabilirea costurilor reale pentru serviciile medicale finanţate prin sistemul DRG. Respectiv, în urma proiectului, în baza calculelor justificative, se vor lua decizii asupra stabilirii tarifelor. Proiectul este divizat în patru etape, în luna noiembrie 2017 se va finaliza a doua etapă. Proiectul va derula pînă la 16.03.2018.

RO_5304_Raspuns MSMPS din 11.12.2017 Anexa.pdf