Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 22 din 30 mai 2017 cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditu performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016

Numar 229-243 din data de 2017-05-30 Nr. cerinte: 17 Nr. recomandari: 17

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016.
Probele de audit au fost colectate la Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – Companie, sau CNAM) prin analiza și contrapunerea datelor din sistemul informațional, inclusiv din evidența contabilă a CNAM, cu informațiile solicitate și primite de la terțe părți1. De asemenea, au fost acumulate probe de audit la unele instituții medico-sanitare publice2.
Examinând rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum şi motivațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală sunt administrate de Companie, care este responsabilă de organizarea, desfășurarea și dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament și profilaxie a maladiilor, incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, controlul calității asistenței medicale acordate și implementarea cadrului normativ aferent asigurării obligatorii de asistență medicală.  

1 Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Centrul Național de Management în Sănătate.
2 IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul Oncologic, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru copii, IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemițanu” și IMSP Centrul de Sănătate Sângera.

Recomandari (17)

1.Să ajusteze cadrul regulator intern (inclusiv politicile contabile) aferent evidenței contabile și raportării financiare, potrivit normelor specifice, cu înaintarea acestora, spre coordonare, Ministerului Finanțelor și, spre aprobare, autorității publice centrale de specialitate (pct. 3.1);

2.Să întocmească Raportul privind executarea FAOAM în concordanță cu cerințele și prevederile legale aferente formatului și conținutului rapoartelor anuale privind executarea bugetară (pct. 3.2).

1. să întocmească un plan de acțiuni, cu stabilirea acțiunilor concrete, termenelor și persoanelor responsabile, pentru intensificarea măsurilor de creștere a numărului de persoane asigurate în mod individual (pct. 6.2)

2. să repartizeze soldurile inițiale ale FAOAM în corespundere cu prevederile legale, sau, după caz, să asigure ajustarea acestora reieșind din politicile statului(pct. 6.7)

3. să revizuiască și să ajusteze scopul, obiectivele și indicatorii scontați în cadrul bugetării pe programe, cu respectarea prevederilor normative, și să le înainteze Ministerului Sănătății și Ministerului Finanțelor, spre aprobare (pct. 6.9)

4. să reglementeze procesul intern de gestionare a mijloacelor fondului de rezervă, cu cartografierea și descrierea narativă a acestuia (pct. 6.12)

5. să elaboreze un plan de acțiuni concrete în vederea atingerii obiectivelor fondului măsurilor de profilaxie, orientat spre reducerea morbidității populației(pct. 6.11)

6. să elaboreze reglementări aferente structurii cheltuielilor FAOAM, care să asigure trasabilitatea veniturilor cu destinație specială, ceea ce va oferi posibilitatea evaluării și monitorizării atingerii scopurilor scontate (pct. 6.8)

7. să elaboreze criterii aferente delimitării activităților profilactice finanțate de fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de bază, cu raportarea realizării indicatorilor aferenți subprogramelor bugetare(pct. 6.11)

1.să aprobe grila de punctaj al raportului tehnic de evaluare a medicamentului propus pentru includere în Listă și Instrucțiunea privind mecanismul de negociere a prețurilor la medicamentele compensate din FAOAM, după cum prevăd actele normative (pct.7.2)

2. să prevadă în actele normative o procedură clară și transparentă de contestare a deciziei Consiliului pentru medicamente compensate din FAOAM privind neincluderea în Listă a unui medicament propus (pct. 7.2)

3. să prevadă în actele normative responsabilul și să asigure elaborarea Raportului anual de evaluare a accesului populației la medicamente compensate (pct. 7.2)

4. să înainteze propuneri de ajustare a legislației în vigoare, prin stabilirea clară și delimitarea sarcinilor și responsabilităților, astfel încât aceasta să nu conțină prevederi contradictorii în ce privește autoritatea responsabilă de calcularea sumelor fixe compensate pentru medicamentele incluse în Listă (pct. 7.2)

1.să aprobe grila de punctaj al raportului tehnic de evaluare a medicamentului propus pentru includere în Listă și Instrucțiunea privind mecanismul de negociere a prețurilor la medicamentele compensate din FAOAM, după cum prevăd actele normative (pct.7.2);

2.să prevadă în actele normative o procedură clară și transparentă de contestare a deciziei Consiliului pentru medicamente compensate din FAOAM privind neincluderea în Listă a unui medicament propus (pct. 7.2);

3. să prevadă în actele normative responsabilul și să asigure elaborarea Raportului anual de evaluare a accesului populației la medicamente compensate (pct. 7.2)

4.să înainteze propuneri de ajustare a legislației în vigoare, prin stabilirea clară și delimitarea sarcinilor și responsabilităților, astfel încât aceasta să nu conțină prevederi contradictorii în ce privește autoritatea responsabilă de calcularea sumelor fixe compensate pentru medicamentele incluse în Listă (pct. 7.2).

Cerinte (17)

3.1.1. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și a persoanelor responsabile de implementarea acestora.

3.1.2. planificarea mijloacelor pentru realizarea programelor naționale aplicând indicatori măsurabili aferente atingerii scopurilor acestora și acoperirea integrală a angajamentelor legal asumate (pct.6.3 din Anexa nr.1)

3.1.3. evaluarea și aprobarea mijloacelor aferente activității proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” reieșind din atribuțiile și activitățile părților implicate, ceea ce ar asigura atingerea obiectivelor stabilite și finanțarea conformă a indicatorilor debursabili (pct. 6.4 din Anexa nr.1)

3.1.1. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și a persoanelor responsabile de implementarea acestora

3.1.2. planificarea mijloacelor pentru realizarea programelor naționale aplicând indicatori măsurabili aferente atingerii scopurilor acestora și acoperirea integrală a angajamentelor legal asumate (pct.6.3 din Anexa nr.1)

3.1.3. evaluarea și aprobarea mijloacelor aferente activității proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” reieșind din atribuțiile și activitățile părților implicate, ceea ce ar asigura atingerea obiectivelor stabilite și finanțarea conformă a indicatorilor debursabili (pct. 6.4 din Anexa nr.1)

3.1.1. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și a persoanelor responsabile de implementarea acestora

3.1.2. planificarea mijloacelor pentru realizarea programelor naționale aplicând indicatori măsurabili aferente atingerii scopurilor acestora și acoperirea integrală a angajamentelor legal asumate (pct.6.3 din Anexa nr.1)

3.1.3. evaluarea și aprobarea mijloacelor aferente activității proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” reieșind din atribuțiile și activitățile părților implicate, ceea ce ar asigura atingerea obiectivelor stabilite și finanțarea conformă a indicatorilor debursabili (pct. 6.4 din Anexa nr.1)

3.2.1. asigurarea ajustării condițiilor contractuale cu prestatorii de servicii farmaceutice (privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din FAOAM) în scopul reglementării relațiilor ce țin de accesul și modalitatea de utilizare a SIA „Medicamente compensate”, precum și responsabilizării acestora pentru introducerea datelor veridice și în termen (pct.7.2 din Anexa nr.1)

3.2.2. asigurarea revizuirii și actualizării măsurilor ce se impun în scopul garantării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Medicamente compensate” și implementarea rețetei electronice (e-prescription), cu stabilirea termenelor de realizare raportați la complexitatea sarcinilor (pct. 7.2 din Anexa nr.1)

3.2.3. evaluarea părților componente ale cheltuielilor aferente serviciilor medicale prestate de instituțiile medicale și asigurarea aprobării tarifelor în baza calculelor justificative și echitabile, reieșind din domeniul, specificul și nivelurilele instituțiilor medicale (pct.6.10 din Anexa nr.1);

3.2.1. asigurarea ajustării condițiilor contractuale cu prestatorii de servicii farmaceutice (privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din FAOAM) în scopul reglementării relațiilor ce țin de accesul și modalitatea de utilizare a SIA „Medicamente compensate”, precum și responsabilizării acestora pentru introducerea datelor veridice și în termen (pct.7.2 din Anexa nr.1)

3.2.2. asigurarea revizuirii și actualizării măsurilor ce se impun în scopul garantării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Medicamente compensate” și implementarea rețetei electronice (e-prescription), cu stabilirea termenelor de realizare raportați la complexitatea sarcinilor (pct. 7.2 din Anexa nr.1)

3.2.3. Evaluarea părților componente ale cheltuielilor aferente serviciilor medicale prestate de instituțiile medicale și asigurarea aprobării tarifelor în baza calculelor justificative și echitabile, reieșind din domeniul, specificul și nivelurilele instituțiilor medicale (pct.6.10 din Anexa nr.1)

3.3.1. Ministerului Finanțelor, în comun cu Ministerul Sănătății: elaborarea și aprobarea structurii și elementelor raportului anual privind executarea și utilizarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (pct. 3.2 din Anexa nr.2)

3.3.2. Ministerului Finanțelor, în comun cu Ministerul Sănătății: elaborarea și aprobarea politicilor aferente evidenței contabile și raportării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, reieșind din statutul de autonomie financiară și din activitatea specifică a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (pct. 3.1 din Anexa nr.2).