Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 27 din 19.06.2017 Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin HCC nr.57 din 05.11.2013

Numar 364-370 din data de 2017-06-19 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 28

Recomandari (28)

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

2. Procuratura Generală, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, să asigure, conform competențelor, o colaborare și consultare reciprocă în vederea respectării prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003;

3.1. să identifice şi să aprobe, în baza celor mai bune practici şi metodologii internaționale, cadrul de reglementare şi standardizare pentru serviciile electronice publice, precum şi să stabilească mecanisme de monitorizare privind aplicarea acestora în instituțiile de stat;

3.2. să elaboreze şi să aprobe o metodologie fiabilă pentru evaluarea şi măsurarea indicatorilor de performanță și progres la prestarea serviciilor electronice publice și implementarea proiectelor de digitalizare a informațiilor și a proceselor de business în cadrul instituțiilor publice;

3.3. să intensifice măsurile de informare și promovare a soluțiilor guvernamentale în vederea asigurării utilizării acestora și realizării scopurilor propuse;

4.1. să elaboreze şi să asigure aprobarea cadrului de reglementare privind nivelul de conformare a sistemelor informaționale, precum și a aspectelor de atribuire a valorii juridice informației din cadrul circuitelor electronice la prevederile actelor normativ-legislative în domeniu;

response:
scrisoare MEI nr. 01/3-6059 din 16.10.2017 la momentul actual reglementarea aspectelor ce ţin de conformarea sistemelor informaţionale anumitor cerinţe stabilite de actele normative în vigoare sunt supuse în principal prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.562 din 22.05.2006 cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat, care prevede obligaţia coordonării Conceptelor tehnice ale sistemelor informaţionale automatizate de stat de către fostul MTIC. Coordonarea Conceptelor tehnice ale sistemelor informaţionale de stat are drept scop evaluarea corespunderii formei şi conţinutului acestora cu prevederile ordinului nr.78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viaţă al software-uluf'RT 38370656 - 002:2006. Totodată, aducem la cunoştinţă că în contextul reformei şi restructurării Guvernului este necesară o revizuire/ajustare a legislaţiei în vigoare privind resursele şi sistemele informaţionale de stat, şi în special a Legii cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, nr.467 din 21.11.2003. Proiectul de lege care urmează a fi elaborat va cuprinde două domenii importante care vor reglementa inclusiv şi cerinţele privind interoperabilitatea şi securitatea sistemelor informaţionale de stat.

RO_4710_Ministerul economiei si infrastructurii.pdf

4.2. să identifice modalitatea și să asigure reglementarea principiilor și condițiilor de elaborare, dezvoltare și funcționare a sistemelor informaționale;

response:
scrisoare MEI nr. 01/3-6059 din 16.10.2017 reglementarea principiilor şi condiţiilor de elaborare,dezvoltare şi funcţionare a sistemelor informaţionale este parţial stabilită în Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, nr.467 din 21.11.2003. Reieşind din faptul că multe prevederi ale legii menţionate sunt depăşite, MEI (în calitate de succesor al MTIC) urmează să elaboreze proiectul de modificare a legi în cauză sau de aprobare a unei Legi noi cadru pentru domeniul sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, care va include şi prevederi generale privind principiile şi condiţiile de elaborare, dezvoltare şi funcţionare a sistemelor informaţionale de stat. Totodată, cu titlu informativ menţionăm că după intrarea în vigoare a Legii nr.80 din 05.05.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, atribuţiile fostului Minister al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în domeniul sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, documentării populaţiei, înmatriculării transportului şi calificării conducătorilor auto au fost transmise Agenţiei Servicii Publice.

RO_4710_Ministerul economiei si infrastructurii.pdf

5.1. să consolideze cadrul instituțional al Serviciului Tehnologii Informaționale în vederea asigurării durabilității activității acestuia, conform cadrului normativ de reglementare;

5.2. să asigure elaborarea și aprobarea documentelor aferente dezvoltării tehnologiilor informaționale în conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării;

5.3. să evalueze situația existentă privind necesitatea de investiții în domeniul TIC, prioritizând investițiile în baza unor argumentări tehnico-economice fiabile;

5.4. să adopte politicile de rigoare în domeniile securității informaționale, gestionării riscurilor, managementului performanței și managementului resurselor (activelor);

5.5. să asigure definitivarea inventarierii generale și multilaterale a registrelor, SI, proceselor aferente formării lor, cu identificarea și desemnarea univocă a proprietarilor de date;

5.6. să asigure transmiterea atribuțiilor aferente formării registrelor către subiecții rapoartelor juridice, în conformitate cu prevederile legale, incluzând toate cerințele şi condițiile privind exercitarea atribuțiilor de rigoare;

5.7. să elaboreze și să asigure menținerea unui catalog privind registrele deținute, conținutul și proprietarul fiecăruia dintre ele, pentru identificarea căilor unificate omogene de automatizare, precum și pentru prezentarea datelor către părțile interesate, în modul stabilit de legislație;

5.8. să asigure identificarea, elaborarea/ajustarea și aprobarea, în modul stabilit, a regulamentelor necesare funcționării registrelor deținute;

5.9. să întreprindă măsurile necesare în vederea finalizării digitizării și verificării datelor de pe suport de hârtie, necesare automatizării proceselor în domeniul combaterii criminalității;

5.10. să asigure instrumente și metode pentru analiza și evaluarea performanțelor și capacităților echipamentului și infrastructurii existente, pentru excluderea suprasolicitării mijloacelor tehnice sau situațiilor de risc;

5.11. să asigure implementarea controalelor manageriale eficiente pentru administrarea și monitorizarea contractelor încheiate aferente domeniului TIC;

5.13. să elaboreze și aprobe documente aferente ciclurilor de viață ale sistemului, inclusiv pentru perioada de mentenanță, cu identificarea mijloacelor financiare destinate acestui scop;

5.14. să asigure o documentare detaliată adecvată a procesului de efectuare a copiilor de rezervă, cu testarea acestora;

5.15. să efectueze un studiu complex asupra modului de utilizare ulterioară și extindere a funcționalităților SIA RICC și SIA REC, astfel încât să fie garantată respectarea cadrului legal și de reglementare în domeniul automatizării informației cu caracter criminal și protecției datelor cu caracter personal;

5.16. să asigure reconceptualizarea (actualizarea) modului de automatizare a proceselor aferente Registrului dactiloscopic, inclusiv prin interoperabilitatea și schimbul de informație a produsului final cu resursele informaționale prevăzute în cadrul legal

5.17. să realizeze acțiunile necesare automatizării Registrului de stat al armelor;

5.18. să asigure încheierea acordurilor privind accesarea/procesarea datelor din bazele de date ale OIPC Interpol de către instituțiile de stat în conformitate cu regulamentele din domeniu;

5.19. să identifice și să excludă zonele și procesele caracterizate prin dublarea activităților și responsabililor în cadrul automatizării proceselor aferente migrației și azilului;

5.20. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de ajustare/modificare a Concepției SIIAMA, precum și să elaboreze cadrul normativ necesar funcționării SSBMA.

Cerinte (8)

5.12. să asigure o gestiune eficientă și conformă a proiectelor de automatizare a proceselor, pentru excluderea cazurilor de dublare, suprapunere sau fragmentare neîntemeiată a proceselor;

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, pentru informare și se cere, în comun cu Serviciul tehnologii informaționale, Biroul Migrație și Azil și Inspectoratul General al Poliției, să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui Plan de măsuri de realizare a acestora;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scrisoare Procuratura RM nr. 4-4d/17-578 din 10.10.2017 1. La 22.11.2016, în vederea asigurării conectării sistemelor informaţionale ale Procuraturii Generale la MConnect, pentru efectuarea schimbului de date şi metadate dintre diferiţi beneficiari, a fost semnat Acordul de colaborare dintre Centrul de Guvernare Electronică şi Procuratura Generală privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-108. Această platformă va asigura interconectarea securizată a Sistemului informaţional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” (în continuare SIA „ Urmărire penală: E-Dosar”) la sistemele informatice ale altor autorităţi publice centrale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Centrului Naţional Anticorupţie şi ale altor instituţii. 2. Procuratura Generală a procurat echipamentul necesar pentru funcţionarea normală a SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, inclusiv şi în condiţii de pene electrice. 3. A fost iniţiată procedura de integrare/interconectare a SIA „Urmărire penală: E-Dosar” la sistemele informaţionale automatizate ale instituţiilor sus-mentionate, solicitându-le datele de contact ale dezvoltatorilor/administratorilor sistemelor informaţionale automatizate pe care le deţin, ale căror module urmează a fi interconectate cu SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, pentru identificarea sistemelor, testarea integrării acestora, schimbului de date şi listelor de nomenclatoare. Concomitent, a fost iniţiată procedura de interconectare cu sistemele informaţionale secundare ale Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Cadastru”, FiscServInform şi ale altor instituţii publice. Totodată, a fost înaintată o solicitare în adresa Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” cu privire la oferirea de informaţii cu privire la sistemele informaţionale automatizate pe care le administrează din cele utilizate de către alte autorităţi publice şi organizarea interconectării acestora. în ceea ce priveşte SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, precum şi dezvoltatorii acestuia sunt pregătiţi pentru realizarea tehnică a interconectărilor cu sistemele informaţionale externe. Totuşi, o parte dintre instituţiile enumerate mai sus au informat Procuratura Generală despre faptul necesităţii resurselor financiare suplimentare, pentru achiziţionarea de echipament şi gestionarea sistemului (scanare, semnătură electronică), care la moment, nu sunt prevăzute în bugetele instituţionale sau în proiectele de asistenţă externă. 4. La 15.05.2017 a fost aprobată prin Ordinul Procurorului General nr. 20/4 Politica de securitate şi protecţie a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii. 5. La 23.05.2017 a fost aprobat Ordinul Procurorului General privind completarea şi utilizarea SIA „Urmărire penală: „E-Dosar”. 6. în perioada 24.05.2017-10.07.2017 procurorii Secţiei tehnologii informaţionale si combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcţiei urmărire penală şi criminalistică a Procuraturii Generale au instruit procurorii, consultanţii acestora şi specialiştii din cadrul procuraturilor teritoriale şi Procuraturii Anticorupţie în utilizarea Sistemului, creând conturi pentru toţi utilizatorii, precum şi poşte electronice de serviciu. 7. A fost elaborată o copie de instruire şi testare a SIA „Urmărire penală: „E- Dosar” pentru toţi utilizatorii pe adresa www.ecase.simbase.eu, disponibilă din 24.05.2017 până-n prezent. 8. A fost elaborat Ghidul utilizatorului privind SIA „Urmărire penală: E- Dosar”, actualizat în permanenţă o dată cu implementarea modificărilor şi completărilor Sistemului, fiind pus la dispoziţia utilizatorilor în varianta electronică pe pagina web www.edosar.procuratura.md/ghid.pdf. 9. Fiecare utilizator a semnat o declaraţie cu privire la obligativitatea introducerii zilnice a datelor în Sistem, veridicitatea şi completitudinea acestora, luarea cunoştinţei cu Ordinul Procurorului General nr. 4/23 din 23.05.2017, primirea şi verificarea parolei de acces la contul său de utilizator în Sistem, precum şi de la poşta electronică de serviciu. 10. La 01.07.2017 a fost lansat şi pus în aplicare Sistemul informaţional automatizat integrat „Urmărire penală: „E-Dosar”, utilizatorii căruia se conectează la adresa electronică www.edosar.procuratura.md. 11. De la momentul lansării Sistemului până-n prezent (10.10.2017) utilizatorii acestuia au introdus actele procesuale pe 8919 cauze penale. 12. Actualmente Secţia tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice cu suportul companiei „Andmevara” efectuează îmbunătăţiri în Sistem, înlăturând deficienţele întâmpinate de către utilizatori la completarea datelor. 13. A fost iniţiată elaborarea blancurilor actelor procesuale care să fie generate de Sistem, în vederea unificării practicii de urmărire penală în Procuratură. 14. A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în Sistemul informaţional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar”, care a fost transmis pentru avizare subdiviziunilor Procuraturii Generale responsabile, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” şi IP „Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova”. Odată cu aprobarea acestuia, urmează să fie notificat Sistemul, precum şi actele normative elaborate la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

RO_4708_1021 17.10.2017 (1).pdf

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.3. Guvernului, pentru documentare și luare de atitudine, precum și racordarea actelor sale normative la Legea nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre, cu determinarea posesorului Registrului de stat al transporturilor şi Registrului de stat al conducătorilor de vehicule.