Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 27 din 19.06.2017 Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin HCC nr.57 din 05.11.2013

Numar 364-370 din data de 2017-06-19 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 28

Recomandari (28)

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

response:
Scris.ADIJ nr.01,1/273 din 28.05.2018: In contextul Hotararii Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016, cu privire la aprobarea “Planului de Actiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018”, a fost creat sub-Sistemul Informational E-Dosar judiciar, parte componentă a Programului Integrat de Gestionare al Dosarelor (PIGD), care la moment este la etapa de pilotare si cu mentenanta asigurata pentru anul 2018 prin contractul nr. 16/02278/001. La 24 iulie 2017 prin Hotararea Guvernului nr.593 a fost aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informational judiciar. Asigurarea implementarii, functionarii si dezvoltarii sistemului informational judiciar sunt puse in sarcina Ministerului Justitiei, prin intermediul Agentiei de Administrare a Instantelor Judecatoresti. 9 9 Totodata, a fost elaborat proiectul Hotaririi Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea sistemului informational judiciar care a trecut etapa de avizare si este la faza de remitere la Centrul National Anticoruptie pentru intocmirea expertizei anticoruptie. Concomitent, pe parcursul anului de gestiune, cu suportul Proiectului pentru Justitie Transparenta se intreprind masuri intru elaborarea unui nou PIGD (PIGD-5) care va permite interoperabilitatea cu alte sisteme informationale.

RO_5497_0526-18_AAIJ.pdf

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

response:
scrisoare Procuratura RM nr. 4-4d/17-578 din 10.10.2017: 1. La 22.11.2016, în vederea asigurării conectării sistemelor informaţionale ale Procuraturii Generale la MConnect, pentru efectuarea schimbului de date şi metadate dintre diferiţi beneficiari, a fost semnat Acordul de colaborare dintre Centrul de Guvernare Electronică şi Procuratura Generală privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-108. Această platformă va asigura interconectarea securizată a Sistemului informaţional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” (în continuare SIA „ Urmărire penală: E-Dosar”) la sistemele informatice ale altor autorităţi publice centrale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Centrului Naţional Anticorupţie şi ale altor instituţii. 2. Procuratura Generală a procurat echipamentul necesar pentru funcţionarea normală a SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, inclusiv şi în condiţii de pene electrice. 3. A fost iniţiată procedura de integrare/interconectare a SIA „Urmărire penală: E-Dosar” la sistemele informaţionale automatizate ale instituţiilor sus-mentionate, solicitându-le datele de contact ale dezvoltatorilor/administratorilor sistemelor informaţionale automatizate pe care le deţin, ale căror module urmează a fi interconectate cu SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, pentru identificarea sistemelor, testarea integrării acestora, schimbului de date şi listelor de nomenclatoare. Concomitent, a fost iniţiată procedura de interconectare cu sistemele informaţionale secundare ale Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Cadastru”, FiscServInform şi ale altor instituţii publice. Totodată, a fost înaintată o solicitare în adresa Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” cu privire la oferirea de informaţii cu privire la sistemele informaţionale automatizate pe care le administrează din cele utilizate de către alte autorităţi publice şi organizarea interconectării acestora. în ceea ce priveşte SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, precum şi dezvoltatorii acestuia sunt pregătiţi pentru realizarea tehnică a interconectărilor cu sistemele informaţionale externe. Totuşi, o parte dintre instituţiile enumerate mai sus au informat Procuratura Generală despre faptul necesităţii resurselor financiare suplimentare, pentru achiziţionarea de echipament şi gestionarea sistemului (scanare, semnătură electronică), care la moment, nu sunt prevăzute în bugetele instituţionale sau în proiectele de asistenţă externă. 4. La 15.05.2017 a fost aprobată prin Ordinul Procurorului General nr. 20/4 Politica de securitate şi protecţie a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii. 5. La 23.05.2017 a fost aprobat Ordinul Procurorului General privind completarea şi utilizarea SIA „Urmărire penală: „E-Dosar”. 6. în perioada 24.05.2017-10.07.2017 procurorii Secţiei tehnologii informaţionale si combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcţiei urmărire penală şi criminalistică a Procuraturii Generale au instruit procurorii, consultanţii acestora şi specialiştii din cadrul procuraturilor teritoriale şi Procuraturii Anticorupţie în utilizarea Sistemului, creând conturi pentru toţi utilizatorii, precum şi poşte electronice de serviciu. 7. A fost elaborată o copie de instruire şi testare a SIA „Urmărire penală: „E- Dosar” pentru toţi utilizatorii pe adresa www.ecase.simbase.eu, disponibilă din 24.05.2017 până-n prezent. 8. A fost elaborat Ghidul utilizatorului privind SIA „Urmărire penală: E- Dosar”, actualizat în permanenţă o dată cu implementarea modificărilor şi completărilor Sistemului, fiind pus la dispoziţia utilizatorilor în varianta electronică pe pagina web www.edosar.procuratura.md/ghid.pdf. 9. Fiecare utilizator a semnat o declaraţie cu privire la obligativitatea introducerii zilnice a datelor în Sistem, veridicitatea şi completitudinea acestora, luarea cunoştinţei cu Ordinul Procurorului General nr. 4/23 din 23.05.2017, primirea şi verificarea parolei de acces la contul său de utilizator în Sistem, precum şi de la poşta electronică de serviciu. 10. La 01.07.2017 a fost lansat şi pus în aplicare Sistemul informaţional automatizat integrat „Urmărire penală: „E-Dosar”, utilizatorii căruia se conectează la adresa electronică www.edosar.procuratura.md. 11. De la momentul lansării Sistemului până-n prezent (10.10.2017) utilizatorii acestuia au introdus actele procesuale pe 8919 cauze penale. 12. Actualmente Secţia tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice cu suportul companiei „Andmevara” efectuează îmbunătăţiri în Sistem, înlăturând deficienţele întâmpinate de către utilizatori la completarea datelor. 13. A fost iniţiată elaborarea blancurilor actelor procesuale care să fie generate de Sistem, în vederea unificării practicii de urmărire penală în Procuratură. 14. A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în Sistemul informaţional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar”, care a fost transmis pentru avizare subdiviziunilor Procuraturii Generale responsabile, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” şi IP „Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova”. Odată cu aprobarea acestuia, urmează să fie notificat Sistemul, precum şi actele normative elaborate la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Scris.PG nr.4-3d/18-236 din 24.05.2018: 1.1. La 14.02.2018 Procuratura Generala a inaintat Comisiei juridice, numiri si imunitati a Parlamentului Republicii Moldova propuneri pentru modificarea si completarea art. 8 alin.(3) si art. 11 alin. (1) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratura. Conform acestei initiative a fost propus de a abilita Procuratura Generala cu atributia de a institui și deține sisteme informaționale, registre și baze de date, destinate activitații instituției, iar Procurorul General cu atributia de a dispune cu privire la instituirea și modalitatea de administrare a sistemelor informaționale, registrelor și bazelor de date, destinate activitații instituției (anexa nr. 1, pe 48 file). Printre scopurile proiectului este aprobarea modificarilor si ajustarilor în legislatie, necesare realizarii activitatilor de automatizare si consolidare a spatiului informational integrat al organelor de drept. Chiar in textul notei informative la proiectul Legii s-a facut referire la recomandarile Curtii de Conturi expuse in Hotararea nr. 27-S din 19.06.2017. 1.2. Prin Ordinul Procurorului General nr. 14/4 din 27.02.2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la structura și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Urmarire penala: E-Dosar”, care stabilește: scopul și obiectele Sistemului, principiile de funcționare, sarcinile Sistemului, cadrul normativ - juridic al Sistemului, spațiul funcțional, structura organizaționala, responsabilitațile utilizatorilor, modul de utilizare, completarea datelor, interoperabilitatea Sistemului cu alte sisteme informaționale de stat ale altor autoritați și instituții publice din Republica Moldova, prelucrarea in Sistem a informațiilor ce conțin date cu caracter personal, durata de stocare, drepturile persoanelor vizate in Sistem, masurile de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate in Sistem, auditul securitatii in Sistem asigurarea integritații informatiilor din Sistem (anexa nr. 2, pe 7 file). Sistemul a fost notificat la Centrul National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și la Agenția Servicii Publice. 1.1. Procuratura Generala a avizat Conceptul tehnic al Sistemului Informational al cazurilor de retinere, arest si detentie (e-retinere) si Caietul de sarcini respectiv, elaborat de catre Centrul de Informatii Juridice (Ministerul Justitiei). 1.2. A fost avizat proiectul Conceptiei securitatii informationale a Republicii Moldova, precum si a Strategiei in vederea implementarii Conceptiei in cauza, care, printre altele prevede reglementarea, implementarea, dezvoltarea si interconectarea Sistemului Informational Automatizat „Е-Dosar”, in cadrul organelor implicate la efectuarea urmaririi penale si judecarii cauzelor penale. 2. in scopul asigurarii lansarii unui proces de conlucrare si consultare reciproca in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informational integral automatizat de evidenta a infractiunilor, a cauzelor penale si a persoanelor care au savarsit infractiuni: 2.1. La 22.11.2016, in vederea asigurarii conectarii sistemelor informationale ale Procuraturii Generale la MConnect, pentru efectuarea schimbului de date metadate dintre diferiți beneficiari, a fost semnat Acordul de colaborare dintre Centrul de Guvernare Electronica și Procuratura Generala privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-108. Aceasta platforma va asigura interconectarea securizata a Sistemului informational automatizat „Urmarire penala: E-Dosar” la sistemele informatice ale altor autoritați publice centrale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei, Centrului National Anticoruptie și ale altor instituții. 2.2. Prin Ordinul interdepartamental nr. 922/57/315/31 din 30.10.2017 a fost dispusa formarea Grupului de lucru pentru asigurarea interoperabilitații Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (in continuare - PIGD) cu alte sisteme informationale guvernamentale (e-Dosar, PIGD si a altor instrumente relevante din domeniul justiției, e-Executare, e-Notariat, e-Arest, e-Probațiune, e-Licente, Registrul electronic al procurorilor, Registrul persoanelor autorizate, Registrul de stat al actelor de stare civila, e-Organizatii). Grupul este format din reprezentanții Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, IS „Centrul de Telecomunicații Speciale”, Centrului de Informatii Juridice, Departamentul Institutiilor Penitenciare, Agentiei de Administrare a Instantelor Judecatorești (Anexa nr. 3, pe 2 file). In baza acestui ordin au fost organizate mai multe ședinte de lucru in cadrul carora au fost transmise in adresa Ministerului Justiției proiectele datelor și chestionarelor, care se propun a fi transmise de catre Sistemul informational PIGD și receptionate in Sistemul Informational Automatizat „Urmarire penala: E-Dosar” (Anexa nr. 4, pe 7 file). 2.3. In scopul intensificarii colaborarii interinstituționale a fost elaborat, coordonat, avizat si aprobat Ordinul comun nr.30/199/92/54/253-0 din 29.06.2017 cu privire la instituirea mecanismului de cooperare in elaborarea și aplicarea produselor analitice. (PG,MAI,CNA,SIS si SV). 2.4. In scopul eficientizarii activitatii de urmarire penala si examinarii cauzelor penale in judecata, eficientizarii si continuitatii evidenței cauzelor penale, inclusiv la etapa de executare a pedepsei penale, asigurarii celeritatii procesului penal/actiunilor de procedura penala, asigurarii unui management corespunzator a cauzelor penale si documentelor continute in acestea, producerii automatizate si actuale a statisticilor in cauzele penale, dupa caz, conform indicatorilor unici a fost instituit un Grup de lucru pentru implementarea Sistemului informational automatizat „Е-Dosar”, in baza Ordinului comun nr. 27/310/956/361-0/154 din 05.10.2016 (PG, MAI, MJ, SV si CNA) (.Anexa nr. 5, pe 3 file). 2.5. Totodata, in contextul extinderii Sistemului informational automatizat „Urmarire penala: E-Dosar” a fost solicitata Centrului de Guvernare Electronica inițierea incheierii acordurilor cu privire la utilizarea serviciilor MPass, MSign, MLog și Mnotify (Anexa nr. 6, ре 1 fiila). 2.6. In scopul elaborarii si aprobarii Conceptiei Sistemului informational de evidenta prin flux automatizat de lucru la nivelul Ministerului Afacerilor Interne - Work Flow Management System, implementarii „dosarului electronic” utilizat in cadrul organelor de urmarire penala ale Ministerului Afacerilor Interne si integrarii acestuia la alte sisteme informationale, inclusiv la Sistemul Informational Automatizat „Urmarire penala: E-Dosar”, Procuratura Generala a delegat 3 procurori pentru a participa activ la sedintele din cadrul Grupului de lucru, creat in acest sens {Anexa nr 7, ре 1 fiila). 2.7. Procuratura Generala a recomandat Consiliului Suprem de Securitate includerea subiectului cu privire la ,,Interconectarea securizata a bazelor de date ale autoritatilor si institutiilor publice'" in agenda Consiliului pentru anul 2018. 2.8. Concomitent, a fost initiata procedura de interconectare cu sistemele informationale secundare ale I.S. „CRIS „Registru”, I.S. „Cadastru”, FiscServInform si ale altor institutii publice. 3. In vederea ajustarii cadrului intern metodologic si de reglementare in conformitate cu perspectivele automatizarii proceselor aferente Legii nr. 216-XV din 29.05.2003: 3.1. La 27.02.2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la structura si functionarea Sistemului informational automatizat „Urmarire penala: E-Dosar” mentionat supra. Potrivit Regulamentului in cauza: - printre scopurile si obiectivele Sistemului este si interconectarea cu alte sisteme informationale de stat ale altor autoritati si institutii publice din Republica Moldova (a se vedea pct.5 lit.d) din Regulament); - unul dintre temeiurile legale ale crearii si functionarii Sistemului este si Legea nr. 216 din 29.05.2003 (pet. 11 lit.f) din Regulament); - capitolul VIII din Regulament reglementeaza interoperabilitatea Sistemului cu alte sisteme informationale de stat ale altor autoritati si institutii publice din Republica Moldova (datele receptionate, precum si cele transmise din Sistem), inclusiv ale IP „Agenda Servicii Publice”, ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Centrului National Anticoruptie, Ministerului Justitiei si altele (pct.95-102). In Sistem au fost implementate modele automatizate ale actelor procesuale, care urmeaza a fi intocmite de catre procurori in cadrul urmaririi penale. Aceste modele se completeaza la necesitate in continuare. Pana in prezent, in Sistem au fost introduse peste 35.000 de cauze penale, aflate in gestiune, precum și peste 140.000 de acte procesuale.  3.2. A fost elaborata о copie de instruire si testare a SIA „Urmarire penala: „Е- Dosar” pentru toti utilizatorii pe adresa www.ecase.simbase.eu, disponibila din 24.05.2017 pana-n prezent. 3.3. A fost elaborat Ghidul utilizatorului privind SIA „Urmarire penala: E- Dosar”, actualizat in permanenta о data cu implementarea modificarilor si completarilor Sistemului, fiind pus la dispozitia utilizatorilor in varianta electronica pe pagina web www.edosar.procuratura.md/ghid.pdf. 3.4. In scopul asigurarii securitatii, confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, reglementarii raporturilor care apar in procesul de creare, formare si utilizare a acestora in cadrul sistemelor informationale si a registrelor tinute manual in Procuratura, prin Ordinul Procurorului General din 15.05.2017 cu nr. 20/4 a fost aprobata Politica de securitate si protectie a prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul Procuraturii (Anexa nr 8, pe 16 file).

RO_4708_1021 procuratura RM.pdf
RO_5463_0499-18_PG.pdf

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Concepţiile Registrelor, prevăzute de HG nr. 1202 din 17.10.2006, la moment sunt învechite şi nu pe deplin corespund cerinţelor actuale. Necătînd Ia acest fapt, la moment considerăm inoportună modificarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, din motiv că de către STI a fost iniţiată procedura de elaborare a proiectului de Lege privind evidenţa unică a contravenţiilor, în caz, dacă legea respectivă va fi aprobată, din Concepţia SIA RICC vor fi excluse prevederile referitor la evidenţa în cadrul acestui Registru a informaţiei despre contravenţii. Concomitent, la moment se efectuează modificarea Legii nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni. Raport nr. 796 din 15.12.2017. Serviciul dactiloscopic al DSPG întreprinde acţiuni în vederea revizuirea HG nr. 565 din 21.05.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat “Registrul dactiloscopic” şi elaborarea proiectului în vederea modificării şi actualizării Hotărârii de Guvern sus menţionate. Raport nr. 808 din 18.12.2017. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: Modificările HG nr. 633 din 06.06.2007 ”Cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat RICC” vor fi efectuate după modificarea Legii nr. 216 din 29.05.2003 ”Cu privire la Sistemul informațional integrat, automatizat de evidență RICC”, care în prezent a trecut avizarea și se află la CNPDCP. Modificări la HG nr. 565 din 21.05.2007”Cu privire la a aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat Registru Dactiloscopic” vor fi efectuate. după ce vor fi operate modificări în Hotărârea Guvernului nr.1310 din 31.10.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii. Proiectul de modificare a hotărârii sus-menționate a fost avizat de instituțiile interesate și expediat în luna aprilie a anului curent la Cancelaria de Stat pentru al include în ședința de lucru a guvernului spre aprobare. Alt factor, care urmează a fi modificat, este mecanismul de preluare a datelor dactiloscopice de la conducătorii auto care va fi automatizat. Totodată în vederea executării prevederilor HG 565, au fost demarate lucrările ce țin de realizarea interoperabilității dintre RICC și RD. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: Modificarile HG nr. 633 din 06.06.2007 ”Cu privire la aprobarea Conceptiei sistemului informational automatizat RICC” vor ft efectuate dupa modificarea Legii nr. 216 din 29.05.2003 ”Cu privire la Sistemul informational integral, automatizat de evidenta RICC”. Ulterior, la 24.07.2018 §i la 02.10.2018 au fost desfasurate §edinte comune cu reprezentantii STI si DPDOSP, Tn cadrul carora au fost discutate unele reglementari, indicate cit m proiectul elaborat, atit ?i m legea in vigoare. In rezultat, in proiectul au fost mtroduse unele modiflcari. La moment, m conformitate cu cerintele art. 40 al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, se acumuleaza materiale in vederea perfectarii dosarului de Insotire la proiect. A fost aprobata Hotararea Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la aprobarea fi completarea Hotararii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003” In scopul executarii prevederilor pet. 2 a! Hotararea Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018, STI a fost elaborat proiectul hotararii Guvernului cu privire la modificarea Hotaririi Guvernului 565 din 21.05.2007 cu privire la aprobarea Conceptiei Sistemului informational automatizat „Registrul dactiloscopic”. Proiectul a fost coordonat si avizat pe interior de catre subdiviziunile MAI. La 10.10.2018 proiectul m cauza a fost remis prin scrisoarea nr.8/5-7034 Tn adresa Di recti ei politic! Tn domeniul ordinii si securitatii publice a MAI, pentru ulterioara Tnregistrare a acestuia la Cancelaria de Stat si examinarii proiectului Tn cadrul sedintei Secretarilor generali de stat. Proiectul a fost restituit Serviciului tehnologii informationale al MAI pentru reexaminare cu implicarea Academiei de politie „Stefan cel Mare” al MAI si Centrului tehnico-criminalistic §i expertiza judiciara al IGP al MAI. La 17.12.2018, acesta a fost remis Sectiei juridice al Directiei managment institutional al MAI pentru a fi remis repetat Cancelariei de Stat.

RO_5087_2169.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

2. Procuratura Generală, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, să asigure, conform competențelor, o colaborare și consultare reciprocă în vederea respectării prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003;

response:
scrisoare Procuratura RM nr. 4-4d/17-578 din 10.10.2017 scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017, Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: La momentul actual, în baza solicitărilor oficiale parvenite din partea Procuraturii Generale, în vederea respectării prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003 şi conform prevederilor punctului 36 al Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat "Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” nr.328 din 24.05.2012, sunt înregistraţi 20 utilizatori cu dreptul de acces la „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: La momentul actual, in baza solicitarilor oficiale parvenite din partea Procuraturii Generale, in vederea respectarii prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003 §i conform prevederilor punctului 36 al Hotaririi Guvernului ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea §i func{ionarea Sistemului informational automatizat “Registrul informa(iei criminalistice §i criminologice” nr. 328 din 24.05.2012, sunt inregistrafi 26 utilizatori cu dreptul de acces la „Registrul informatiei criminalistice si criminologice”.

RO_4708_1021 procuratura RM.pdf
RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_5463_0499-18_PG.pdf

3.1. să identifice şi să aprobe, în baza celor mai bune practici şi metodologii internaționale, cadrul de reglementare şi standardizare pentru serviciile electronice publice, precum şi să stabilească mecanisme de monitorizare privind aplicarea acestora în instituțiile de stat;

response:
Scrisoare CGE nr. 3004-444 din 01.12.2017, scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9265 din 11.12.2017 în rezultatul inventarierii legislaţiei în vigoare, constatăm că, la moment, există un cadru de reglementare şi standardizare atît cu privire la crearea sistemelor informaţionale de stat, inclusiv celor aferente prestării serviciilor publice, cât şi privind realizarea evidenţei şi înregistrării serviciilor publice electronice, procesul prestării serviciilor publice prin mijloace electronice, asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice, format din; 1) Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat; 2) Hotărârea Guvernului nr.562/2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat” (prevede obligativitatea coordonării cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii (succesor de drepturi şi obligaţii al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) a concepţiilor sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat); 3) Reglementarea tehnică RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 78/2006 http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316454; reglementările tehnice aprobate prin Ordinul MTIC nr. 94/2009 (hftp://lex.iustice.md/viewdoc.php?id=334338&lang=l): 4) Reglementarea tehnică „Modul de evidenţă a serviciilor publice electronice”, 5) Reglementarea tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 6) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 7) Reglementarea tehnică „Determinarea costului de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale automatizate. Normativele şi estimarea cheltuielilor de lucru”; reglementările tehnice aprobate prin Ordinul MTIC nrJ06/2010 ('7http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=:doc&id:=337977): 8) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare a serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 9) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţiei infrastructurii informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice. Cerinţe tehnice”. In conformitate cu ordinele enumerate ale MTIC, sarcina exercitării controlului asupra executării ordinelor respective, implicit şi de monitorizare a aplicării reglementărilor tehnice menţionate de către autorităţile responsabile i-a revenit direcţiei de profil al ministerului în cauză. Cu toate acestea, potrivit Sintezei din Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerinţelor şi recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.57/2013, Curtea a concluzionat „aplicarea superficială a prevederilor legislaţiei în domeniul TIC”, inclusiv şi ca o consecinţă a faptului că, în unele cazuri, actele normative „sunt anacronice şi nu reflectă situaţia actuală din domeniu şi, respectiv, nu acoperă toate procesele de business necesare automatizării”. Astfel, luând în considerare inclusiv sarcina implementării recomandării 3.1. din Raportul auditului, recunoscând insuficienţa reglementărilor în domeniul dezvoltării serviciilor publice electronice, pentru realizarea obiectivelor ce ţin de modernizarea serviciilor publice statuate în Strategia de reformă a administraţiei publice pentru anii 2016-2020 şi în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, precum şi pentru onorarea angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, la iniţiativa Cancelariei de Stat, promovată cu suportul Centrului de Guvernare Electronică (în continuare — CGE), prin Hotărârea Guvernului nr.966/2016, a fost aprobat Planul de acţiuni privind reforma demodernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Documentul de politici publice respectiv a planificat acţiuni practice concrete ce ţin de: - Dezvoltarea şi implementarea cadrului necesar modernizării serviciilor publice, conform bunelor practici europene şi internaţionale în domeniu, inclusiv a cadrului normativ şi metodologic, instituţional şi organizaţional, tehnologic); - Fortificarea capacităţilor instituţionale şi umane pentru modernizarea serviciilor publice; - Creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice; - Monitorizarea calităţii serviciilor publice; - Modernizarea serviciilor publice selectate etc. Conform acţiunii 1.1. din Planul de acţiuni în speţă, este prevăzută elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor publice, care va include analiza cost-beneficiu a reingineriei şi digitizării, aplicarea instrumentelor inovaţionale în procesul de reinginerie (de ex. design bazat pe client, ştiinţe behavioriste), modalitatea de identificare şi prioritizare a serviciilor publice pentru reinginerie etc.De asemenea, acţiunea 1.2. din Plan, prevede elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, care va include şi cadrul de asigurare a calităţii serviciilor electronice. Reieşind din mersul implementării acţiunilor respective şi necesitatea sincronizării termenelor de realizare a acestora cu planul de implementare a noului proiect al Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” în Republica Moldova, precum şi restructurarea administraţiei publice centrale şi constituirea Agenţiei Servicii Publice, recent Cancelaria de Stat a efectuat un exerciţiu de actualizare a acestor acţiuni, care urmează să se finalizeze prin aprobarea de către Guvern a amendamentelor de rigoare la Planul de acţiuni. Potrivit celor replamficate, metodologiile respective urmează să fie elaborate de către Cancelaria de Stat, cu suportul CGE, şi aprobate în modul stabilit, până la finele Trimestrului IV, 2018. în ceea ce priveşte stabilirea unui mecanism de monitorizare privind aplicarea de către instituţiile de stat a noului cadru metodologic în domeniul reingineriei şi digitizării serviciilor publice supuse anterior reingineriei, menţionăm că CGE, prin intermediul Cancelariei de Stat, promovează modificări la Hotărârea Guvernului nr.222/2011, care prevăd redenumirea Consiliului coordonatorilor pentru e- Transformare în Consiliul coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor publice şi e-Transformarea guvernării, cu atribuirea în competenţa structurii consultative respective şi a funcţiilor de coordonare, evaluare şi monitorizare a activităţilor de modernizare a serviciilor guvernamentale, inclusiv celor electronice, şi e-Transformare a guvernării în cadrul administraţiei publice centrale de specialitate, inclusiv a respectării de către instituţiile de stat a cadrului normativ şi metodologic în domeniile respective. Concomitent, s-a prevăzut abilitarea viitorului Consiliu cu dreptul de a propune intervenţii justificate ale Guvernului pentru oferirea soluţiilor eficiente pentru creşterea calităţii serviciilor guvernamentale şi a actului de guvernare, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate. Este important de evidenţiat că, pentru asigurarea nivelului adecvat de reprezentare în cadrul Consiliului, se prevede ca în componenţa instituţională a acestuia să intre secretarii generali de stat ai ministerelor, directorii generali/directorii generali adjuncţi ai altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, directorul Agenţiei Servicii Publice şi directorul Centrului de Implementare a Reformelor. Proiectul hotărârii de Guvern respective se află la avizare şi consultare publică fhttp://particir).20v.md/Droiectview.php?l=ro&idd=4588) si pe parcursul lunii decembrie urmează a fi perfecţionat şi supus expertizării, pentru ca, ulterior, să fie prezentat spre examinare şi aprobare Guvernului. scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9683 din 21.12.2017 în rezultatul inventarierii legislaţiei în vigoare, constatăm că, la moment, există un cadru de reglementare şi standardizare atît cu privire la crearea sistemelor informaţionale de stat, inclusiv celor aferente prestării serviciilor publice, cît şi privind realizarea evidenţei şi înregistrării serviciilor publice electronice, procesul prestării serviciilor publice prin mijloace electronice, asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice, format din: • Legea nr. 467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat; ® Hotărârea Guvernului nr. 562 din 22.05. 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat” (prevede obligativitatea coordonării cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii (succesor de drepturi şi obligaţii al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) a concepţiilor sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat); • Reglementarea tehnică RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Informaţionale nr. 78 din 1.06.2006; a Reglementările tehnice aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Informaţionale nr. 94 din 17.09.2009; a Reglementările tehnice aprobate prin Ordinul Ministrului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor nr. 106 din 20.12.2010. In conformitate cu ordinele MTIC, sarcina exercitării controlului asupra executării ordinelor şi monitorizării aplicării reglementărilor tehnice menţionate de către autorităţile responsabile a revenit direcţiei de profil din cadrul Ministerului. Curtea de Conturi, în Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerinţelor şi recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.57 din 5.11.2013, a concluzionat „aplicarea superficială a prevederilor legislaţiei în domeniul TIC”, inclusiv deoarece actele normative „sunt anacronice şi nu reflectă situaţia actuală din domeniu şi, respectiv, nu acoperă toate procesele de business necesare automatizării”. Concomitent, a fost aprobat Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017- 2021, prin Hotărârea Guvernului nr. 966 din 9.08.2016. Acest document conţine acţiuni privind: i) Dezvoltarea şi implementarea cadrului necesar modernizării serviciilor publice, conform bunelor practici europene şi internaţionale în domeniu, inclusiv a cadrului normativ şi metodologic, instituţional şi organizaţional, tehnologic; ii) Fortificarea capacităţilor instituţionale şi umane pentru modernizarea serviciilor publice; iii) Creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice; iv) Monitorizarea calităţii serviciilor publice; v) Modernizarea serviciilor publice selectate, etc. De asemenea, acţiunea 1.1. din Planul de acţiuni menţionat prevede elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor publice. Această metodologie va include analiza cost-beneficiu a reingineriei şi digitizării, aplicarea instrumentelor inovaţionale în procesul de reinginerie (de ex. design bazat pe client, ştiinţe behavioriste), modalitatea de identificare şi prioritizare a serviciilor publice pentru reinginerie, etc. De asemenea, acţiunea 1.2. prevede elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, care va include cadrul de asigurare a calităţii serviciilor electronice. Reieşind din mersul implementării acţiunilor respective şi necesitatea sincronizării termenelor de realizare a acestora cu planul de implementare a noului proiect al Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, precum şi restructurarea administraţiei publice centrale, constituirea Agenţiei Servicii Publice, Cancelaria de Stat a efectuat un exerciţiu de actualizare a acestor acţiuni. Astfel, urmează a fi aprobate de Guvern amendamentele la Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Potrivit celor replanificate, metodologiile respective urmează să fie elaborate de către Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică şi aprobate până la finele trimestrului IV, 2018. Referitor la stabilirea unui mecanism de monitorizare privind aplicarea de către instituţiile de stat a noului cadru metodologic în domeniul reingineriei şi digitizării serviciilor publice supuse anterior reingineriei, menţionăm că Centrul de Guvernare Electronică, prin intermediul Cancelariei de Stat, promovează modificări la Hotărârea Guvernului nr. 222 din 1.04. 2011 ”Cu privire la crearea Consiliului Coordonatorilor pentru e-Transformare”. Modificările prevăd redenumirea Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare în Consiliul coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor publice şi e-Transformarea guvernării. Astfel, se planifică atribuirea Consiliului funcţiilor de coordonare, evaluare şi monitorizare a activităţilor de modernizare a serviciilor guvernamentale, inclusiv celor electronice şi e-Transformare în cadrul administraţiei publice centrale de specialitate şi monitorizarea respectării de către instituţiile de stat a cadrului normativ şi metodologic. Concomitent, s-a prevăzut abilitarea Consiliu cu dreptul de a propune intervenţii justificate ale Guvernului pentru oferirea soluţiilor eficiente pentru creşterea calităţii serviciilor guvernamentale şi a actului de guvernare. De asemenea, pentru asigurarea nivelului adecvat de reprezentare în cadrul Consiliului, componenţa acestuia va fi formată din secretarii generali de stat, directorii generali ai altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, directorul Agenţiei Servicii Publice şi directorul Centrului de Implementare a Reformelor. Proiectul hotărîrii Guvernului este în proces de avizare şi consultare publică, iar pe parcursul lunii decembrie va fie supus expertizei şi definitivat. Recomandarea prevede identificarea şi aprobarea cadrului de reglementare şi standardizare pentru serviciile electronice publice care necesită mai mult timp de realizare. Astfel considerăm că termenul de 6 luni stabilit de Curtea de Conturi este insuficient pentru implementarea recomandării respective şi se propune a fi extins. Referitor la documentele confirmative privind realizarea activităţii, informăm următoarele: ® varianta iniţială a proiectului Metodologiei privind reingineria serviciilor publice se anexează (disponibil doar în engleză); a proiectul Metodologiei privind digitalizarea serviciilor publice este la etapa de conceptualizare şi fundamentare; ® proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului şi abrogarea Dispoziţiei Guvernului nr. 67 din 29 iunie 2011 este diponibil la următorul link: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4588 Scris.CGE nr.3004-122 din 19.04.2018: În rezultatul inventarierii legislației în vigoare, constatăm că, la moment, există un cadru de reglementare și standardizare adecvat atât cu privire la crearea sistemelor informaționale de stat, inclusiv celor aferente prestării serviciilor publice electronice, cât și privind realizarea evidenței şi înregistrării serviciilor publice electronice, reglementarea procesului prestării serviciilor publice prin mijloace electronice precum și referitor la asigurarea securității informaționale la prestarea serviciilor publice electronice, format din: 1) L. nr. 467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat; 2) H.G. nr.562/2006 „Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale de stat”; 3) Reglementarea tehnică RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”, aprobată prin ordinul MTIC nr.78/2006 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316454; reglementările tehnice aprobate prin Ordinul MTIC nr.94/2009 (http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=334338&lang=1): 4) Reglementarea tehnică „Modul de evidenţă a serviciilor publice electronice”, 5) Reglementarea tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 6) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 7) Reglementarea tehnică „Determinarea costului de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale automatizate. Normativele şi estimarea cheltuielilor de lucru”; reglementările tehnice aprobate prin Ordinul MTIC nr.106/2010 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=337977): 8) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare a serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 9) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţiei infrastructurii informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice. Cerinţe tehnice”. În conformitate cu reglementările tehnice enumerate, sarcina exercitării controlului asupra executării ordinelor respective, implicit și de monitorizare a aplicării reglementărilor tehnice menționate de către autoritățile responsabile i-a revenit direcției de profil al Ministerului Economiei și Infrastructurii (succesor de drepturi și obligații al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor) a concepțiilor sistemelor şi resurselor informaționale automatizate de stat). Cu toate acestea, potrivit Sintezei din Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57/2013, Curtea a concluzionat „aplicarea superficială a prevederilor legislației în domeniul TIC”, inclusiv și ca o consecință a faptului că, în unele cazuri, actele normative „sunt anacronice și nu reflectă situația actuală din domeniu și, respectiv, nu acoperă toate procesele de business necesare automatizării”. Astfel, luând în considerare inclusiv sarcina implementării recomandării 3.1. din Raportul auditului, recunoscând insuficiența reglementărilor în domeniul dezvoltării serviciilor publice electronice, pentru realizarea obiectivelor ce țin de modernizarea serviciilor publice statuate în Strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020 și în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, precum și pentru onorarea angajamentelor față de partenerii de dezvoltare, la inițiativa Cancelariei de Stat, promovată cu suportul Centrului de Guvernare Electronică (în continuare – CGE), prin H.G. nr.966/2016, a fost aprobat Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Documentul de politici publice respectiv a planificat acțiuni practice concrete ce țin de:  Dezvoltarea și implementarea cadrului necesar modernizării serviciilor publice, conform bunelor practici europene și internaționale în domeniu, inclusiv a cadrului normativ și metodologic, instituțional și organizațional, tehnologic;  Fortificarea capacităților instituționale și umane pentru modernizarea serviciilor publice;  Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice;  Monitorizarea calității serviciilor publice;  Modernizarea serviciilor publice selectate etc. Conform acțiunii 1.1. din Planul de acţiuni în speță, este prevăzută elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor publice, care va include analiza cost-beneficiu a reingineriei, aplicarea instrumentelor inovaționale în procesul de reinginerie (de ex. design bazat pe client, științe behavioriste), modalitatea de identificare și prioritizare a serviciilor publice pentru reinginerie etc. De asemenea, acțiunea 1.2. din Plan, prevede elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, care va include și cadrul de asigurare a calității serviciilor electronice. Reieșind din mersul implementării acțiunilor respective și necesitatea sincronizării termenelor de realizare a acestora cu planul de implementare a noului proiect al Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” în Republica Moldova, precum și restructurarea administrației publice centrale și constituirea Agenției Servicii Publice, Cancelaria de Stat a efectuat un exercițiu de actualizare a acestor acțiuni, care urmează să se finalizeze prin aprobarea de către Guvern a amendamentelor de rigoare la Planul de acțiuni. Potrivit celor replanificate, metodologiile respective urmează să fie elaborate de către Cancelaria de Stat, cu suportul CGE, și aprobate în modul stabilit, până la finele Trimestrului IV, 2018. Informație actualizată: În ceea ce privește stabilirea unui mecanism de monitorizare privind aplicarea de către instituțiile de stat a cadrului de reglementare și standardizare pentru serviciile electronice publice, inclusiv a cadrului metodologic în domeniul reingineriei și digitizării serviciilor publice supuse anterior reingineriei, ce urmează a fi aprobat, prin H.G. nr.255 din 27.03.2018 „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum și la abrogarea unei dispoziții a Guvernului”, au fost aprobate amendamente la H.G. nr.222 din 01.04.2011 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374806). În acest context, menționăm că, prin amendamentele introduse, a fost aprobat Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării. Regulamentul stabilește misiunea Consiliului de coordonare a activităților pentru modernizarea serviciilor guvernamentale, inclusiv a celor electronice, și e-Transformarea guvernării în cadrul administrației publice centrale de specialitate, de evaluare și de monitorizare a implementării acestora, precum și de monitorizare a respectării de către instituțiile de stat a cadrului normativ și metodologic în domeniile respective. Concomitent, s-a prevăzut abilitarea Consiliului cu dreptul de a propune intervenții justificate ale Guvernului pentru oferirea soluțiilor eficiente pentru creșterea calității serviciilor guvernamentale și a actului de guvernare, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate. Este important de evidențiat că, pentru asigurarea nivelului adecvat de reprezentare în cadrul Consiliului, s-a prevăzut ca în componența instituțională a acestuia să intre secretarii generali de stat ai ministerelor, directorii generali/directorii generali adjuncți ai altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului, directorul Agenției Servicii Publice și directorul Centrului de Implementare a Reformelor. Scris.Cancelariei nr.21-06-3272 din 23.04.2018: Varianta inițială a proiectului Metodologiei privind reingineria serviciilor publice (disponibil, deocamdată, doar în limba engleză) a fost prezentată Curții de Conturi prin scrisoarea CGE nr.3004-444 din 01.12.2017. Proiectul Metodologiei privind digitizarea serviciilor publice se află la etapa de conceptualizare și fundamentare. Informație actualizată: H.G. nr.255 din 27.03.2018 poate fi accesată pe http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374806

RO_5083_2116 CGE.pdf
RO_5084_2179 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5086_2145 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5377_0388-18_CGE.pdf

3.2. să elaboreze şi să aprobe o metodologie fiabilă pentru evaluarea şi măsurarea indicatorilor de performanță și progres la prestarea serviciilor electronice publice și implementarea proiectelor de digitalizare a informațiilor și a proceselor de business în cadrul instituțiilor publice;

response:
Scrisoare CGE nr. 3004-444 din 01.12.2017, scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9265 din 11.12.2017 Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, prevede deja o serie de acţiuni practice menite să creeze un cadru metodologic fiabil şi adecvat pentru evaluarea şi măsurarea indicatorilor de performanţă şi progres la prestarea serviciilor publice, inclusiv a celor prestate electronic, la implementarea proiectelor de digitizare a informaţiilor, precum şi la evaluarea rezultatelor reingineriei business proceselor de prestare a serviciilor cetăţenilor şi mediului de afaceri. în acest sens, ne referim, în mod special, la: acţiunea 1.4. „Elaborarea unui cadru de măsurare a rezultatelor reformei de modernizare a serviciilor publice” - realizarea replanificată până la finele Trimestrului III, 2018); acţiunea 1.3. „Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice administrative” - realizarea replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018); acţiunea 2.1. „Ajustarea sistemului de evaluare a performanţei individuale şi instituţionale prin prisma calităţii prestării serviciilor publice” - realizarea replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018); acţiunea 3.1. „Implementarea unui sistem de monitorizare a performanţei şi de colectare a datelor referitoare la prestarea serviciilor publice (volumului tranzacţiilor, costurilor, ratelor de satisfacţie a beneficiarilor etc.)” - replanificată până la finele Trimestrului I, 2019); acţiunea 3.2. „Implementarea unui sondaj naţional anual privind percepţia asupra serviciilor publice (prin prisma calităţii, eficienţei, transparenţei, accesibilităţii, utilizabilităţii etc.)” - cu executarea periodică, replanificată până la finele Trimestrului IV al anilor 2018-2021; acţiunea 3.45. „Evaluarea accesibilităţii paginilor web ale entităţilor prestatoare de servicii publice şi a serviciilor publice electronice pentru persoanele cu dizabilităţi” - replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018). scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9683 din 21.12.2017 Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, prevede o serie de acţiuni practice menite să creeze un cadru metodologic fiabil şi adecvat pentru măsurarea indicatorilor de perfonnanţă şi progres la prestarea serviciilor publice, inclusiv cele electronice, la implementarea proiectelor de digitalizare a informaţiilor, precum şi la evaluarea rezultatelor reingineriei business proceselor de prestare a serviciilor cetăţenilor şi mediului de afaceri. în acest sens, planul conţine următoarele acţiuni: •1.5. Elaborarea unui cadru de măsurare a rezultatelor reformei de modernizare a serviciilor publice (Results Framework) - acţiune replanificată pentru finele trimestrului III 2018; •1.4. Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice administrative - acţiune replanificată pentru finele trimestrului IV 2018; • 2.10. Ajustarea sistemului de evaluare a performanţei individuale şi instituţionale prin prisma calităţii prestării serviciilor publice - acţiune replanificată pentru finele trimestrului IV 2018; •3.8. Implementarea unui sistem de monitorizare a performanţei şi de colectare a datelor referitoare la prestarea serviciilor publice (volumului tranzacţiilor, costurilor, ratelor de satisfacţie a beneficiarilor etc.) - acţiune replanificată pentru finele trimestrului I 2019; •3.9. Implementarea unui sondaj naţional anual privind percepţia asupra serviciilor publice (prin prisma calităţii, eficienţei, transparenţei, accesibilităţii, utilizabilităţii etc.) - cu executare periodică, replanificată pentru finele trimestrului IV al anilor 2018-2021; •3.44. Evaluarea paginilor web ale entităţilor prestatoare de servicii publice şi a serviciilor publice electronice din perspectiva respectării designului universal şi accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi - replanificată pentru finele trimestrului IV 2018. Proiectele documentelor aferente realizării acţiunilor respective se află la etapa de conceptualizare şi fundamentare. Realizarea acţiunii necesită mai mult timp şi considerăm că termenul de 6 luni stabilit de către Curtea de Conturi este insuficient pentru implementarea recomandărilor respective şi este recomandabil să fie extins. Scris.CGE nr.3004-122 din 19.04.2018: Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, prevede deja o serie de acțiuni practice menite să creeze un cadru metodologic fiabil și adecvat pentru evaluarea și măsurarea indicatorilor de performanță și progres la prestarea serviciilor publice, inclusiv a celor prestate electronic, la implementarea proiectelor de digitizare a informațiilor, precum și la evaluarea rezultatelor reingineriei business proceselor de prestare a serviciilor cetățenilor și mediului de afaceri. Informație actualizată: În acest sens, ne referim, în mod special, la: Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, prevede deja o serie de acțiuni practice menite să creeze un cadru metodologic fiabil și adecvat pentru evaluarea și măsurarea indicatorilor de performanță și progres la prestarea serviciilor publice, inclusiv a celor prestate electronic, la implementarea proiectelor de digitizare a informațiilor, precum și la evaluarea rezultatelor reingineriei business proceselor de prestare a serviciilor cetățenilor și mediului de afaceri. Informație actualizată: În acest sens, ne referim, în mod special, la: acțiunea 1.4. „Elaborarea unui cadru de măsurare a rezultatelor reformei de modernizare a serviciilor publice” – realizarea replanificată până la finele Trimestrului III, 2018); acțiunea 1.3. „Elaborarea și aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice administrative” – realizarea replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018); acțiunea 2.1. „Ajustarea sistemului de evaluare a performanței individuale și instituționale prin prisma calității prestării serviciilor publice” – realizarea replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018) ; acțiunea 3.1. „Implementarea unui sistem de monitorizare a performanței și de colectare a datelor referitoare la prestarea serviciilor publice (volumului tranzacțiilor, costurilor, ratelor de satisfacție a beneficiarilor etc.)” – replanificată până la finele Trimestrului I, 2019); acțiunea 3.2. „Implementarea unui sondaj național anual privind percepția asupra serviciilor publice (prin prisma calității, eficienței, transparenței, accesibilității, utilizabilității etc.)” – cu executarea periodică, replanificată până la finele Trimestrului IV al anilor 2018-2021; acțiunea 3.45. „Evaluarea accesibilității paginilor web ale entităților prestatoare de servicii publice și a serviciilor publice electronice pentru persoanele cu dizabilități” – replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018). Scris.Cancelaria nr.21-06-3272 din 23.04.2018: Proiectele documentelor aferente realizării acțiunilor respective se află la etapa de conceptualizare și fundamentare.

RO_5083_2116 CGE.pdf
RO_5084_2179 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5086_2145 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5377_0388-18_CGE.pdf

3.3. să intensifice măsurile de informare și promovare a soluțiilor guvernamentale în vederea asigurării utilizării acestora și realizării scopurilor propuse;

response:
Scrisoare CGE nr. 3004-444 din 01.12.2017, scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9265 din 11.12.2017, scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9683 din 21.12.2017 CGE planifică să intensifice eforturile de informare a publicului larg privind soluţiile şi serviciile electronice guvernamentale prin consolidarea instrumentelor şi mijloacelor de comunicare existente, cât şi identificarea noilor canale şi instrumente, din perspectiva celor 3 abordări: Guvern pentru cetăţeni (G2C), Guvern pentru mediul de afaceri (G2B) şi Guvern pentru Guvern (G2G). In acest context, enumerăm acţiunile de comunicare planificate pentru sfârşitul anului 2017 şi anul 2018: 1. Realizarea rebrandingului CGE şi crearea unui nou concept de poziţionare a instituţiei, pornind de la idea că e-Guvemarea este mai mult decât soluţii de tehnologii informaţionale. 2. în baza noului concept de poziţionare a e-Guvernării vor fi ajustate toate serviciile electronice pentru a asigura coerenţa între e-servicii şi e-Guvernare. Acest lucru presupune crearea noilor logouri, noi elemente ce ţin de identitatea vizuală, noi mesaje cheie, elaborarea materialelor de vizibilitate pentru fiecare serviciu în parte, actualizarea materialelor existente şi diseminarea acestora către publicul lor ţintă. 3. Dezvoltarea campaniei on-Iine, care va presupune eforturi de comunicare a noului concept de e-Guvernare prin intermediul reţelelor de socializare, blogurilor, mass-mediei online. Aceasta va crea o platformă de interacţiune cu cetăţenii, în vederea consultării lor privind schimbările pe care ni le propunem. Datorită noii forme de comunicare „two way communication” vom asigura schimbul de informaţii în ambele sensuri între diferite categorii de grupuri ţintă. 4. Până Ia sfârşitul anului 2017 vor fi realizate următoarele livrabile: Strategia de comunicare şi advocacy a CGE, cartografierea grupurilor ţintă, actualizarea site-ului paşi ni i web oficiale a instituţiei http://esov.md/ro, portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.sov.md/ si a paginilor de pe reţelele sociale (Facebook, Youtube, Linkedln, Twitter etc.). 5. în contextul lansării oficiale a Proiectului Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova” va demarată o amplă campanie de comunicare, care va include promovarea eforturilor de e-Transformare întreprinse de către Guvern şi CGE până în anul 2017, prezentarea noilor soluţii de e-Guvernare ce vor fi create în baza scenariilor de viaţă, elaborarea şi producerea filerelor şi spoturilor animate/video grafice, crearea materialelor de comunicare (comunicate de presă, op-eds, istorii de succes, editoriale, pliante, broşuri, note informative, fişiere media, infografice, buletinul informativ electronic), participarea reprezentanţilor CGE la interviuri şi emisiuni radio, TV şi online. 6. Totodată, noua Strategia de comunicare şi advocacy a CGE va include acţiuni de promovare a Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), şi anume: organizarea periodică a şedinţelor Comisiei naţionale pentru e-Transformare, organizarea şedinţelor noului Consiliu al coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor publice şi e-Transformarea guvernării cu scopul de a identifica o viziune comună privind modernizarea serviciilor guvernamentale pe termen lung, desfăşurarea atelierelor de lucru cu managerii TI şi reprezentanţii direcţiilor analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în vederea identificălii soluţiilor electronice pentru a moderniza serviciile publice prin digitalizare şi prin reingineria proceselor operaţionale etc. Scris.CGE nr.3004-122 din 19.04.2018: Informație actualizată: CGE a intensificat eforturile de informare a publicului larg privind soluțiile și serviciile electronice guvernamentale prin consolidarea instrumentelor și mijloacelor de comunicare existente, cât și identificarea noilor canale și instrumente, din perspectiva celor 3 abordări: Guvern pentru cetăţeni (G2C), Guvern pentru mediul de afaceri (G2B) și Guvern pentru Guvern (G2G). În acest context, enumerăm acțiunile de comunicare realizate pe parcursul trimestrului I al anului 2018: 1. Consolidarea capacităților e-Ambasadorilor pentru promovarea și sprijinul oferit cetățenilor în accesarea serviciilor electronice. Pe parcursul lunilor februarie și martie fost organizate 2 instruiri pentru 15 noi bibliotecari care s-au alăturat inițiativei e-Ambasador. Pe parcursul instruirilor e-Ambasadorii au beneficiat de consultanță și sfaturi practice de la experții Centrului de Guvernare Electronică în accesarea serviciilor electronice pentru a informa corect și profesionist publicul larg despre beneficiile utilizării serviciilor guvernamentale. Link știre - http://egov.md/ro/communication/news/15-bibliotecari-au-obtinut-statutul-de-e-ambasador. 2. Campania de informare privind datele deschise ”Tu știi ce face Guvernul tău?” De Ziua Mondială a Datelor Deschise, celebrată pe 03.03.2018, Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică și Fundația ”Youth Development for Innovation” au lansat campania națională pentru promovarea datelor deschise, cu genericul ”Tu știi ce face Guvernul tău?” în cadrul unui Club de presă (http://egov.md/ro/communication/news/fost-lansata-campania-de-informare-privind-datele-deschise-tu-stii-ce-face). Pe parcursul lunilor martie și aprilie au fost lansate 2 sondaje de opinie: un sondaj în rândul jurnaliștilor și altul pentru publicul larg pentru a afla în ce măsură populația cunoaște despre existența datelor deschise pe portalul date.gov.md și le utilizează în scopuri personale și de muncă. (http://egov.md/ro/communication/news/oare-cine-n-ar-avea-nevoie-de-datele-deschise-participa-la-sondaj-si-spune-ce). Totodată, au fost organizate sesiuni de informare a tinerilor în instituțiile de învățământ. Astfel, peste 800 de tineri au fost informați despre însemnătatea și valoarea datelor deschise pentru tineri, unde pot să le acceseze și cum pot solicita informații de la autorități. (http://egov.md/ro/communication/news/peste-800-de-tineri-au-fost-informati-despre-insemnatatea-si-valoarea-datelor). În comun cu partenerii campaniei am participat la emisiuni TV și radio unde am vorbit despre necesitatea conștientizării utilității datelor deschise pentru reprezentanții mass media, sectorul asociativ, pentru tineri, mediul de afaceri etc. https://www.facebook.com/eGovernment.Center.Moldova/videos/1748287558566790/. Cancelaria de Stat în comun cu Centrul de Guvernare Electronică au efectuat vizite de lucru la autoritățile publice centrale, responsabile de publicarea și asigurarea accesului la date deschise. Au avut loc întruniri cu secretarii de stat și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și responsabilii din cadrul instituțiilor din subordine. Sunt planificate vizite la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Afacerilor Interne. La discuții au participat și instituțiile din subordinea ministerelor respective: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția Sănătate Publică, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția pentru Investiții și Plăți pentru Agricultură, Agențiile de Dezvoltare Regională Centru, Nord și Sud, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Biroul Migrație și Azil. (http://egov.md/ro/communication/news/am-lansat-pelerinajul-la-autoritatile-publice-pentru-promova-si-actualiza-datele). 3. Filmarea tutorialelor privind accesarea serviciilor electronice CGE, în comun cu instituțiile publice actualizează și re-filmează tutorialele privind accesarea serviciilor electronice pe înțelesul tuturor, și anume Declarația electronică, e-Stare civilă, MPay, e-Factură, e-Raportare, e-Cerere, e-Visa, e-Vinieta, e-Cazier, e-Licențiere și Semnătura mobilă. Tutorialele vor fi realizare până la sfârșitul lunii iunie, curent. De asemenea, enumerăm acțiunile de comunicare planificate până la finele anului 2018: 1. Realizarea rebranding-ului CGE și crearea unui nou concept de poziționare a instituției, pornind de la idea că e-Guvernarea este mai mult decât soluții de tehnologii informaționale. 2. În baza noului concept de poziționare a e-Guvernării vor fi ajustate toate serviciile electronice pentru a asigura coerența între e-servicii și e-Guvernare. Acest lucru presupune crearea noilor logouri, noi elemente ce țin de identitatea vizuală, noi mesaje cheie, elaborarea materialelor de vizibilitate pentru fiecare serviciu în parte, actualizarea materialelor existente și diseminarea acestora către publicul lor țintă. 3. Dezvoltarea campaniei on-line, care va presupune eforturi de comunicare a noului concept de e-Guvernare prin intermediul rețelelor de socializare, blogurilor, mass-mediei online. Aceasta va crea o platformă de interacțiune cu cetățenii, în vederea consultării lor privind schimbările pe care și le propune CGE. Datorită noii forme de comunicare „two way communication” se prevede asigurarea schimbului de informații în ambele sensuri între diferite categorii de grupuri țintă. 4. Până la sfârșitul anului 2018 vor fi realizate următoarele livrabile: Cartografierea grupurilor țintă, actualizarea site-ului paginii web oficiale a instituției http://egov.md/ro, portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md/ și a paginilor de pe rețelele sociale (Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Odnoklassniki etc., realizarea și diseminarea buletinului informativ ”e-Guvernul tău” ). 5. În contextul lansării oficiale a Proiectului Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova” va demarată o amplă campanie de comunicare, care va include promovarea eforturilor de e-Transformare întreprinse de către Guvern şi CGE până în anul 2017, prezentarea noilor soluții de e-Guvernare ce vor fi create în baza scenariilor de viață, elaborarea şi producerea filerelor şi spoturilor animate/video grafice, crearea materialelor de comunicare (comunicate de presă, op-eds, istorii de succes, editoriale, pliante, broșuri, note informative, fișiere media, infografice, buletinul informativ electronic), participarea reprezentanților CGE la interviuri şi emisiuni radio, TV și online. 6. Totodată, în noua Strategia de comunicare și advocacy a CGE sunt planificate acțiuni de promovare a Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), și anume: organizarea periodică a ședințelor Comisiei naţionale pentru e-Transformare, sesiuni de informare a responsabililor din ministere și agenții subordonate despre procesul de reinginerie a serviciilor publice, organizarea ședințelor noului Consiliu al coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor publice și e-Transformarea guvernării cu scopul de a identifica o viziune comună privind modernizarea serviciilor guvernamentale pe termen lung, desfășurarea atelierelor de lucru cu managerii TI şi reprezentanții direcțiilor analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în vederea identificării soluțiilor electronice pentru a moderniza serviciile publice prin digitalizare şi prin reingineria proceselor operaționale etc.

RO_5083_2116 CGE.pdf
RO_5084_2179 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5086_2145 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5377_0388-18_CGE.pdf

4.1. să elaboreze şi să asigure aprobarea cadrului de reglementare privind nivelul de conformare a sistemelor informaționale, precum și a aspectelor de atribuire a valorii juridice informației din cadrul circuitelor electronice la prevederile actelor normativ-legislative în domeniu;

response:
scrisoare MEI nr. 01/3-6059 din 16.10.2017 la momentul actual reglementarea aspectelor ce ţin de conformarea sistemelor informaţionale anumitor cerinţe stabilite de actele normative în vigoare sunt supuse în principal prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.562 din 22.05.2006 cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat, care prevede obligaţia coordonării Conceptelor tehnice ale sistemelor informaţionale automatizate de stat de către fostul MTIC. Coordonarea Conceptelor tehnice ale sistemelor informaţionale de stat are drept scop evaluarea corespunderii formei şi conţinutului acestora cu prevederile ordinului nr.78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viaţă al software-uluf'RT 38370656 - 002:2006. Totodată, aducem la cunoştinţă că în contextul reformei şi restructurării Guvernului este necesară o revizuire/ajustare a legislaţiei în vigoare privind resursele şi sistemele informaţionale de stat, şi în special a Legii cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, nr.467 din 21.11.2003. Proiectul de lege care urmează a fi elaborat va cuprinde două domenii importante care vor reglementa inclusiv şi cerinţele privind interoperabilitatea şi securitatea sistemelor informaţionale de stat. Scris.MEI nr.15-5404 din 23.05.2018: Reglementarea aspectelor ce tin de conformarea sistemelor informationale anumitor cerinte stabilite de actele normative in vigoare sunt supuse in principal prevederilor Hotaririi Guvernului nr.562 din 22.05.2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informationale automatizate de stat. Mentionam ca in sedinta Guvernului din 25 aprilie 2018 a fost aprobata hotararea Guvernului ,,Cu privire la masurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat”. La Anexa nr. 2, pct.3, se prevede modificarea p.3 din Hotarirea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006, in sensul atribuirii Institutiei publice „Agenda de Guvemare Electronica a competentelor privind coordonarea conceptiilor sistemelor și resurselor informationale automatizate de stat. Totodata, la p.6 se prevede modificarea Hotaririi Guvernului nr. 760 din 18 august 2010 ,,Cu privire la Institutia publica Centrul de Guvemare Electronica”. In Anexa nr.l la Hotarirea Guvernului nr.760 din 18 august 2010 Statutul Institutiei publice „Agenda de Guvernare Electronica” se prevede la p.11 competenta Agentiei privind crearea si dezvoltarea cadrului metodologic pentru dezvoltarea, administrarea, mentinerea si scoaterea din exploatare a sistemelor informationale de stat. Totodata, aducem la cunostinta ca Ministerul Economiei si Infrastructurii este in proces de revizuire/ajustare a legislatiei in vigoare privind resursele si sistemele informationale de stat, si in special a Legii cu privire la informatizare și la resursele informationale de stat, nr.467 din 21.11.2003. Proiectul de lege in cauza urmeaza a fi elaborat pina la finele anului 2018, conform obiectivului nr.40, actiunea 40.2 din Planul de actiuni al Ministerului Economiei si Infrastructurii pentru anul 2018, aprobat prin Ordinul MEI nr. 138 din 14.03.2018. Ce tine de aspectele de atribuire a valorii juridice informatiei din cadrul circuitelor electronice, mentionam ca proiectul legii cu privire la schimbul de date si interoperabilitate, aprobat in prima lectura in Parlament pe data de 26 aprilie 2018 prevede la art. 5 in calitate de principiu fundamental al schimbului de date si al interoperabilitatii ,,autenticitatea datelor - toate datele din sistemele informaționale ale participantilor la schimbul de date, furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate, se prezuma autentice, adica se considera integre si veridice, corespund realitatilor si stau la baza actelor juridice, iar furnizorii de date sunt obligati sa asigure integritatea si veridicitatea acestora”.

RO_4710_Ministerul economiei si infrastructurii.pdf
RO_5496_0508-18_MEI.pdf

4.2. să identifice modalitatea și să asigure reglementarea principiilor și condițiilor de elaborare, dezvoltare și funcționare a sistemelor informaționale;

response:
scrisoare MEI nr. 01/3-6059 din 16.10.2017 reglementarea principiilor şi condiţiilor de elaborare,dezvoltare şi funcţionare a sistemelor informaţionale este parţial stabilită în Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, nr.467 din 21.11.2003. Reieşind din faptul că multe prevederi ale legii menţionate sunt depăşite, MEI (în calitate de succesor al MTIC) urmează să elaboreze proiectul de modificare a legi în cauză sau de aprobare a unei Legi noi cadru pentru domeniul sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, care va include şi prevederi generale privind principiile şi condiţiile de elaborare, dezvoltare şi funcţionare a sistemelor informaţionale de stat. Totodată, cu titlu informativ menţionăm că după intrarea în vigoare a Legii nr.80 din 05.05.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, atribuţiile fostului Minister al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în domeniul sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, documentării populaţiei, înmatriculării transportului şi calificării conducătorilor auto au fost transmise Agenţiei Servicii Publice. Scris.MEI nr.15-5404 din 23.05.2018: Reglementarea principiilor și conditiilor de elaborare, dezvoltare și functionare a sistemelor informationale este partial stabilita in Legea cu privire la informatizare și la resursele informationale de stat, nr.467 din 21.11.2003. Proiectul de modificare a Legii in cauza urmeaza a fi elaborat pina la finele anului 2018, astfel incit sa cuprinda si reglementari cu caracter general privind principiile și conditiile de elaborare, dezvoltare și functionare a sistemelor informationale de stat. Totodata, conform Statutului Institutiei publice „Agentia de Guvernare Electronica”, crearea si dezvoltarea cadrului metodologic pentru dezvoltarea, administrarea, mentinerea si scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat tine de competenta Agenției de Guvernare Electronica.

RO_4710_Ministerul economiei si infrastructurii.pdf
RO_5496_0508-18_MEI.pdf

5.1. să consolideze cadrul instituțional al Serviciului Tehnologii Informaționale în vederea asigurării durabilității activității acestuia, conform cadrului normativ de reglementare;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Cu referire la acţiunea dată, la momentul actual Serviciul tehnologii informaţionale (în continuare STI) este în proces de reformă Ia etapă avizării noului proiect de Regulament, structură, organigramă şi efectiv limită întru asigurarea cerinţelor înaintate conform recomandării curţii de conturi dar şi asigurarea unui management de funcţionare durabil şi eficient pe domeniul de competenţă. De asemenea, menţionăm că recent a fost instituită posibilitatea remunerării cu plăţi de stimulare care se achită lunar din contul mijloacelor alocate anual pentru alte plăţi de stimulare în conformitate cu legislaţia privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici dar şi a personalului de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice din contul economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, concomitent cu plata salariului, şi se stabilesc separat pentru fiecare persoană în parte, fapt ce asigură un supliment ia salariul derizoriu. Suplimentar Serviciul tehnologii informaţionale prin avizarea proiectului regulamentului privind retribuirea muncii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI, a solicitat majorarea salariului de funcţie şi a include angajaţii STI drept beneficiari a mai multor supliment salariale ce ar permite sporirea salariu angajaţilor, ulterior aceste propuneri au fost avizate pozitiv şi sau luat în calcul la aprobarea regulamentului sus-menţionat şi va intra in vigoare din 01.01.2018 Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: În scopul consolidării cadrului instituțional al Serviciului Tehnologii Informaționale în măsura care să asigure durabilitatea activității acestuia, conform cadrului normativ de reglementare, STI a elaborat proiectul HG Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii informaționale, care prin scrisoarea nr. 8/5-2188 din 29 martie 2018 a fost remis la avizare externă instituțiilor de competență. La etapa actuală proiectul a fost definitivat în baza avizelor şi remis la CNA pentru efectuarea expertizei anticorupţie. În scopul înnaintării propunerilor pentru modificarea actelor normative privind remunerarea specialiștilor din domeniul IT, MAI inclusiv STI a elaborate Nota analitică cu privire la statul specialiștilor IT în cadrul sectorului public, urmare căreia va fi ajustat cadrul noirmativ în domeniul IT. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: In scopul consolidarii cadrului institutional al Serviciului Tehnologii Informationale in masura care sa asigure durabilitatea activitatii acestuia, conform cadrului normativ de reglementare, STI a elaborat proiectul HG Cu privire la aprobarea Regulamentuhu privind organizarea §i funcfionarea Serviciului de Stat Tehnologii Informationale al MAI, a structurii §i a efectivului-limita al acestuia”. Conform indicatiilor Cancelariei de Stat (scrisoarea nr. 29-01- 7688 din 26.09.2018) §i art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul mentionat supra a fost remis spre reexaminare in adresa Agentiei de Guvernare Electronic^ si Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica (scrisoare nr. 8/5-6976 din 08.10.2018) $i Centrului de Implementare a Reformelor (scrisoare nr. 8/5- 6977 din 08.10.2018). In scopul innaintarii propunerilor pentru modificarea actelor normative privind remunerarea speciali^tilor din domeniul IT, MAI inclusiv STI a elaborate Nota analitica cu privire la statul specialistilor IT in cadrul sectorului public, urmare careia va fi ajustat cadrul noirmativ in domeniul IT. La etapa actuala, se defmitiveaza proiectul dat pentru a fi remis m Guvern repetat spre examinare si aprobare.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf

5.2. să asigure elaborarea și aprobarea documentelor aferente dezvoltării tehnologiilor informaționale în conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 în cadrul exercitării Contractului nr. 66/14 din 19.06.2014, încheiat cu expert extern compania ”lnfo-Trust Consulting” SRL s-au achiziţionat servicii de audit TIC în scopul evaluării complexe a stării curente pentru domeniul TIC pe dimensiunea MAI şi s-a elaborat planul de transformare a domeniului TIC în cadrul MAL Livrabilele respective stau la baza elaborării proiectului Strategiei de dezvoltare TIC în cadrul MAI, însă urmează a fi actualizate la zi în contextul realizării activităţilor în baza Acordului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în cadrul proiectului (nr. 00101611) de consolidare a capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost elaborate Termenii de Referinţă destinaţi achiziţiei de consultanţă TIC pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018 şi vizează elaborarea unui studiu de fezabilitate care să descrie impedimentele legale, organizaţionale, tehnologice şi soluţii de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi, precum şi achiziţiei serviciilor de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi pentru 5 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAL Achiziţia respectivă şi realizarea contractului se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018. In semestrul 1 al anului 2018 in baza rezultatelor studiului de fezabilitate va fi posibil de a actualiza Arhitectura TIC al MAI si, respectiv ajustarea la zi a Strategiei TIC. Raport nr. 780 din 14.12.2017 Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: STI, in parteneriat cu UNDP, a iniţiat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informaționale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI și actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: STI, in parteneriat cu UNDP, a initial Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informationale cheie ale MAI si actual izarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI §i actual izarea planului de transformare TIC al MAI”.

RO_5087_2169.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.3. să evalueze situația existentă privind necesitatea de investiții în domeniul TIC, prioritizând investițiile în baza unor argumentări tehnico-economice fiabile;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 în contextul realizării activităţilor în baza Acordului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în cadrul proiectului (nr. 00101611) de consolidare a capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost elaborate Termenii de Referinţă destinaţi achiziţiei de consultanţă TIC pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018 şi vizează elaborarea unui studiu de fezabilitate care să descrie impedimentele legale, organizaţionale, tehnologice şi soluţii de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi, precum şi achiziţiei serviciilor de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi pentru 5 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAI. Achiziţia respectivă şi realizarea contractului se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018. Raport nr. 780 din 14.12.2017 DGMCT - 9 a fost evaluată necesitatea de investiţii şi mentenanţă în dezvoltarea Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier „Controlul traficului”. în rezultatul evaluării a fost iniţiat şi prezentat Raportul (nr. 709 din 13.11.2017) privind necesităţile de mentenanţă a echipamentului de supraveghere a traficului rutier pentru anul 2018. Totodată, menţionăm continuarea activităţilor de acumulare a documentaţiei (8/4-6810 din 04.10.2017, 8/4- 6813 din 04.10.2017) necesare proiectării, asigurării cu energie electrică şi conectării Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul Traficului” la obiectivele semaforice amplasate în localităţile Stăuceni, Ratuş, Măgdăceşti şi Dănceni unde urmează a fi amplasat utilaj de supraveghere a traficului rutier. De asemenea comunicăm despre înaintarea, în cadrul proiectului de finanţare pentru anul 2018, a calculelor privind extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul Traficului” cu 11 posturi (2 - mun. Chişinău şi 9 posturi pentru crearea Reţelei de ocolire Chişinău), activităţile de proiectare la unele posturi fiind iniţiate. Raport nr. 8/4-15.12.2017. STI, in parteneriat cu UNDP, a iniţiat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informaționale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI și actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: STI, in parteneriat cu UNDP, a ini^iat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemeior informationale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI si actualizarea planului de transformare TIC al MAI”.

RO_5087_2169.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.4. să adopte politicile de rigoare în domeniile securității informaționale, gestionării riscurilor, managementului performanței și managementului resurselor (activelor);

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017, Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: STI a realizat activităţi necesare si s-au aprobat: 1. Ordinul MAI nr. 244 din 18.08.2017 Privind Sistemul de management al securităţii informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (s-a aprobat Politica de securitate a informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Regulamentul privind Sistemul de management al securităţii informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne). 2.Ordinul MAI nr. 374 din 12.12.2017 "Privind aprobarea procedurilor de raportare a incidentelor, analiza şi evaluarea riscurilor de securitate a informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” (s-a aprobat Procedura privind gestionarea incidentelor de securitate a informaţiei şi Procedura privind analiza şi evaluarea riscurilor de securitate a informaţiei). Raport nr.780 din 14.12.2017. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: STI a realizat activity necesare si s-au aprobat: 1. Ordinal MAI nr. 244 din 18.08.2017 Privind Sistemul de management al securitatii informatiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne (s-a aprobat Politica de securitate a informatiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne si Regulamentul privind Sistemul de management al securitatii informatiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne). 2.Ordinul MAI nr. 374 din 12.12.2017 “Privind aprobarea procedurilor de raportare a incidentelor, analiza si evaluarea riscurilor de securitate a informatiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne” (s-a aprobat Procedura privind gestionarea incidentelor de securitate a informatiei și Procedura privind analiza și evaluarea riscurilor de securitate a informatiei).

RO_5087_2169.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.5. să asigure definitivarea inventarierii generale și multilaterale a registrelor, SI, proceselor aferente formării lor, cu identificarea și desemnarea univocă a proprietarilor de date;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 La etapa actuală este prematur de a fi aprobat ordinul cu privire la desemnarea subdiviziunilor, din motivul nefinalizării inventarierii generale a registrelor, SI şi proceselor aferente formării lor. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: În conformitate cu prevederile ordinului STI nr. 23 din 23.09.2017,,cu privire la inventarierea mijloacelor fixe, valorilor materiale, mijloacelor bănești și decontărilor aflate la balanța Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI” a fost efectuată inventarierea anuală 2017 a SI (activelor nemateriale), în cadrul căreia de către comisia instituită au fost stabilite resursele informaționale digitale deținute de STI al MAI și documentele de atribuire, De asemenea, ca urmare a inventarierii anuale 2018, efectuate de către subdiviziunile MAI, vom obține date generice, exacte/actualizate a deținătorilor reali, a administratorilor desemnați ai SI din sistemul afacerilor interne, pentru elaborarea și aprobarea Catalogului SI gestionate de MAI. Informații privind registrele/sistemele informaționale gestionate de MAI si subdiviziunile subordonate, in care se stochează datele cu caracter personal, se conțin in registrul public Registrului de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal https://registru.datepersonale.md/. STI in parteneriat cu UNDP, a iniţiat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informaționale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI și actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: In conformitate cu prevederile Ordinului STI nr. 23 din 23.09.2017„Cu privire la inventarierea mijloacelor fixe, valorilor materiale, mijloacelor banesti si decontarilor aflate la balanta Serviciului Tehnologii Informationale al MAT’ a fost efectuata inventarierea anuala 2017 a SI (activelor nemateriale), in cadrul careia de catre comisia instituita au fost stabilite resursele informationale digitale detinute de STI al MAI $i documented de atribuire, De asemenea, ca urmare a inventarierii anuale 2018, efectuate de catre subdiviziunile MAI, vom obtine date generice, exacte/actualizate a detinatorilor reali, a administratorilor desemnati ai SI din sistemul afacerilor interne, pentru elaborarea si aprobarea Catalogului SI gestionate de MAI. Informatii privind registrele/sistemele informationale gestionate de MAI si subdiviziunile subordonate, in care se stocheaza datele cu caracter personal, se contin in registrul public Registrului de evidenta a operatorilor de date cu caracter nersonal httDs://reaistru.dateoersonaIe.md/. STI in parteneriat cu UNDP, a initial Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informationale cheie ale MAI si actualizarea Pianului de transformare TIC af MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI si actualizarea pianului de transformare TIC al MAP’.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.6. să asigure transmiterea atribuțiilor aferente formării registrelor către subiecții rapoartelor juridice, în conformitate cu prevederile legale, incluzând toate cerințele şi condițiile privind exercitarea atribuțiilor de rigoare;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017: întru executarea sarcinii a fost efectuată inventarierea cu divizarea pe categorii: acordurilor de schimb informaţional - 9, acordurilor de colaborare - 4, acordurilor de acces necesare pentru vizualizarea datelor cu caracter personal. - 9, acorduri de prestare servicii publice şi informaţionale - 15. Totodată, în perioada de referinţă au fost încheiate următoarele acorduri: 1) Acord adiţional nr. 1 din 14.09.2017 „cu privire la modificare a Acordului de colaborare privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr. 3009-67 din 25.03.2016 între Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronici (E-Govemment) şi MAI. 2)Acord adiţional nr.3/585-AD din 05.05.2017 cu privire la modificarea şi completarea Contractului privind schimbul de informaţii nr.537-I din 01.06.2012, Schimbul informaţional în baza Web-Servicii, care reglementează interacţiunea între CRIS „REGISTRU” și MAI. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: Întru executarea sarcinii a fost efectuată inventarierea cu divizarea pe categorii: acordurilor de schimb informațional -9, acordurilor de colaborare - 4, acordurilor de acces necesare pentru vizualizarea datelor cu caracter personal. – 9, acorduri de prestare servicii publice și informaționale - 16. Totodată, în perioada de referință au fost încheiate următoarele acorduri adiționale: 1)Acord adițional nr.1/39-AD din 28.03.2018 ,,cu privire la modificare și completarea Contractului privind schimbul reciproc de informație (COI) nr. 131-I din 15 ianuarie 2010 între Instituția publică „Agenția Servicii Publice”și MAI. 2) Acord adițional nr.1 din 05.10.2017 cu privire la modificarea a Contractului privind accesul la Sistemul informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice” nr. 7 din 27.09.2013 între Serviciul de Informații și Securitate și MAI. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: Intru executarea sarcinii a fost efectuata inventarierea cu divizarea pe categorii: acorduriior de schimb informational - 9, acorduriior de colaborare - 4, acorduriior de acces necesare pentru vizualizarea datelor cu caracter personal. - 9, acorduri de prestare servicii publice §i informationale -16. Totodata, in perioada de referinta au fost incheiate urmatoarele acorduri adi|ionale: 1) Acord aditional nr.l/39-AD din 28.03.2018 „cu privire la modificare si completarea Contractului privind schimbul reciproc de informatie (COI) nr. 131-1 din 15 ianuarie 2010 intre Institutia publica „Agentia Servicii Publice”si MAI. 2) Acord aditional nr.l din 05.10.2017 cu privire la modificarea a Contractului privind accesul la Sistemul informational automatizat „Registrul informatiei criminalistice și criminologice” nr. 7 din 27.09.2013 intre Serviciul de Informatu și Securitate si MAI.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.7. să elaboreze și să asigure menținerea unui catalog privind registrele deținute, conținutul și proprietarul fiecăruia dintre ele, pentru identificarea căilor unificate omogene de automatizare, precum și pentru prezentarea datelor către părțile interesate, în modul stabilit de legislație;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 In conformitate cu prevederile ordinului STI nr. 23 din 23.09.2017„cu privire la inventarierea mijloacelor fixe, valorilor materiale, mijloacelor băneşti şi decontărilor aflate la balanţa Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI” a fost efectuată inventarierea anuală 2017 a SI (activelor nemateriale), în cadrul căreia de către comisia instituită au fost stabilite resurselor informaţionale digitale deţinute de STI al MAI şi a documentelor de atribuire, ţinându-se cont de toate etapele ale ciclului de viaţă al sistemului software, cum ar fi: lucrările de anteproiect, elaborarea sistemului software, implementarea sistemului software, exploatarea sistemului software. Au fost elaborate fişe ale resurselor informaţionale gestionate de STI şi persoanelor responsabile de administrare a SI. De asemenea, sperăm, ca urmare a inventarierii anuale 2017, efectuate de către subdiviziunile MAI, vom obţine date generice, exacte/actualizate a deţinătorilor reali, a administratorilor desemnaţi ai SI din sistemul afacerilor interne, pentru elaborarea şi aprobarea Catalogului SI gestionate de MAI. Actualmente, considerăm prematur de a fi aprobat Catalogul SI gestionate de MAI, din motivul nefinalizării inventarierii generale a registrelor, SI şi proceselor aferente formării lor. Informaţii privind registrele/sistemele informaţionale gestonate de MAI si subdiviziunile subordinate, in care se stochează datele cu caracter personal, se conţine in registrul public Registrului de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal https://registru.daterpersonale.md/ Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: Au fost elaborate fişe ale resurselor informaţionale gestionate de STI și persoanelor responsabile de administrare a SI. Informații privind registrele/sistemele informaționale gestionate de MAI si subdiviziunile subordonate, in care se stochează datele cu caracter personal, se conțin in registrul public Registrului de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal https://registru.datepersonale.md/ STI in parteneriat cu UNDP, a iniţiat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informaționale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI și actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: Au fost elaborate fige ale resurselor informational gestionate de STI si persoanelor responsabile de administrare a SI. Informal» privind registrele/sistemele inform ationale gestionate de MAI si subdiviziunile subordonate, in care se stocheaza datele cu caracter personal, se contin in registrul public Registrului de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal https://registru.dateoersonale.md/ STI in parteneriat cu UNDP, a ini|iat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informationale cheie ale MAI si actualizarea Pianului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire fa elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI si actualizarea pianului de transformare TIC al MAI”.

RO_5087_2169.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.8. să asigure identificarea, elaborarea/ajustarea și aprobarea, în modul stabilit, a regulamentelor necesare funcționării registrelor deținute;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Intru executarea sarcinii stabilite de către DPSTI a fost elaborat, coordonat şi aprobat prin Ordinul STI nr.30 din 13.12. 2017 Regulamentul tehnic privind reglementarea procedurilor operaţionale de exploatare a Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”. Raport nr. 785 din 15.12.2017. Drept rezultat al acţiunilor întreprinse pe marginea măsurii în cauză, au fost elaborate procedurile operaţionale cu privire la exploatarea Sistemelor informaţionale automatizate „Registrul accidentelor rutiere” şi „Registrul de evidenţă a contravenţiilor, cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care le-au săvîrşit”, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Informaţionale. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: Drept rezultat al acţiunilor întreprinse pe marginea măsurii în cauză, au fost elaborate procedurile operaţionale cu privire la exploatarea Sistemelor informaţionale automatizate „Registrul accidentelor rutiere”, „Registrul de evidenţă a contravenţiilor, cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit” şi „Registrul dactiloscopic”, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Informaţionale prin Ordinul nr. 32 din 19.12.2017, Ordinul nr. 33 din 19.12.2017 şi Ordinul nr. 34 din 19.12.2017, de asemenea a fost elaborat Regulamentul tehnic privind reglementarea procedurilor operaţionale de exploatare a Sistemului informaţional automatizat “Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Informaţionale prin Ordinul nr. 30 din 13.12.2017. Prin Ordinul STI nr. 16 din 18.05.2018 au fost elaborate Procedurile operaționale pentru utilizatorii SASCR „Controlul traficului” care are au ca scop reglementarea procedurilor și regulilor privind verificarea, validarea şi colectarea probelor înregistrate prin intermediul unităţilor fixe sau mobile de supraveghere ale SASCR „Controlul traficului” privind abaterile din regulamentul circulaţiei rutiere. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: Drept rezultat al acpunilor intreprinse pe marginea masurii in cauza, au fost elaborate procedurile operational cu privire la exploatarea Sistemelor informationale automatizate „Registrul accidentelor rutiere”, „Registrul de evident a contravențiilor, cauzelor contravenjionale și a persoanelor care le-au savarșit” și „Registrul dactiloscopic”, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Information ale prin Ordinul nr. 32 din 19.12.2017, Ordinul nr. 33 din 19.12.2017 și Ordinul nr. 34 din 19.12.2017, de asemenea a fost elaborat Regulamentul tehnic privind reglementarea procedurilor operationale de exploatare a Sistemului informational automatizat “Registrul informatiei criminalistice și criminologice”, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Informationale prin Ordinul nr. 30 din 13.12.2017. Prin Ordinul STI nr. 16 din 18.05.2018 au fost elaborate Procedurile operationale pentru utilizatorii SASCR „Controlul traflcuiui” care are au ca scop reglementarea procedurilor si regulilor privind verificarea, validarea $i colectarea probelor magistrate prin intermediul unitajjlor fixe sau mobile de supraveghere ale SASCR „Controlul traficului” privind abaterile din regulamentul circulatiei rutiere. Respectarea procedurilor operationale de catre utilizatori este tinuta la control de catre conducerea DGMCT, periodic sunt efectuate verificari ale caiitatii rebutarii evenimentelor inregistrate in SASCR „Controlul traficului” si indeplinite recomandarile de ajustare a echipamentului întru ridicarea caiitatii probelor inregistrate.

RO_5087_2169.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.9. să întreprindă măsurile necesare în vederea finalizării digitizării și verificării datelor de pe suport de hârtie, necesare automatizării proceselor în domeniul combaterii criminalității;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Direcţia servicii publice şi guvernamentale gestionează Fişierul Operativ Informaţional al persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, care conţine circa 850.000 de fişe de evidenţă primară pe suport de hârtie. Anterior în conturul respectiv al SIA RICC a fost introdusă informaţia despre toate persoanele incluse în Fişier, însă informaţia ce ţine de rezultatele examinării cauzelor penale la moment nu este digitizată în volumul deplin. Digitizarea FOI este necesară pentru posibilitatea automatizării procesului prestării serviciilor publice persoanelor fizice şi juridice, şi anume procesului eliberării cazierelor judiciare persoanelor fizice şi juridice şi procesului verificării chestionarelor, care parvin din Agenţia Serviciilor Publice a MT1C pentru perfectarea documentelor de călătorie, în perioada de raport de către angajaţii S1CP au fost digitizate 16.045 fişe din Fişierul Operativ Informaţional al persoanelor care au săvârşit infracţiuni: Astfel, începând cu luna august 2012 (pornirea procesului de digitizare) şi până la moment, din numărul total aproximativ de 850.000 cartele din fişierul evidenţă nominală, au fost digitizate 559.462. ceea ce constituie 66%. Raport nr. 795 din 15.12.2017. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: Direcția servicii publice și guvernamentale gestionează Fișierul Operativ Informațional al persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, care conține circa 850.000 de fişe de evidenţă primară pe suport de hîrtie. Anterior în conturul respectiv al SIA RICC a fost introdusă informația despre toate persoanele incluse în Fișier, însă informaţia ce ţine de rezultatele examinării cauzelor penale la moment nu este digitizată în volumul deplin. Digitizarea FOI este necesară pentru posibilitatea automatizării procesului prestării serviciilor publice persoanelor fizice și juridice, și anume procesului eliberării cazierelor judiciare persoanelor fizice şi juridice şi procesului verificării chestionarelor, care parvin din Agenția Serviciilor Publice a MTIC pentru perfectarea documentelor de călătorie. În perioada de raport (1 ianuarie – 17 mai 2018) de către angajații SICP au fost digitizate 9 835 fişe din Fişierul Operativ Informaţional al persoanelor care au săvîrşit infracţiuni. Astfel, începînd cu luna august 2012 (pornirea procesului de digitizare) şi pînă la moment, din numărul total aproximativ de 850.000 cartele din fişierul evidenţă nominală, au fost digitizate 570.883, ceea ce constituie 67%. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: Directia servicii publice si guvemamentale gestioneaza Fifiend Operativ Informational al persoanelor care an savirșit infracțiuni, care contine circa 850.000 de fi$e de eviden|a primara pe suport de hirtie. Anterior in conturul respectiv al SIA RICC a fost introdusa informatia despre toate persoanele incluse in Fisier, insa informatia ce |ine de rezultatele examinarii cauzelor penale la moment nu este digitizata in volumul deplin. Digitizarea FOI este necesara pentru posibilitatea automatizarii procesului prestarii serviciilor publice persoanelor fizice și juridice, si anume procesului eliberarii cazierelor judiciare persoanelor fizice și juridice și procesului verificarii chestionarelor, care parvin din Agenția Serviciilor Publice a MTIC pentru perfectarea documentelor de calatorie. In perioada de raport (9 luni a anului 2018) de catre angajatn SICP au fost digitizate 25 170 fișe din Fișierul Operativ Informational al persoanelor care au savirșit infraepuni. Astfel, incepînd cu luna august 2012 (pornirea procesului de digitizare) și рînă la moment, din numarul total aproximativ de 850.000 cartele din fijierul evidenja nominala, au fost digitizate 586 218, ceea ce constituie 69%.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.10. să asigure instrumente și metode pentru analiza și evaluarea performanțelor și capacităților echipamentului și infrastructurii existente, pentru excluderea suprasolicitării mijloacelor tehnice sau situațiilor de risc;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Sistemul informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” (în continuare - SIA RICC) reprezintă resursa informaţională specializată care include totalitatea informaţiei sistematizate cu caracter criminal şi care este format în baza Sistemului informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, reglementat prin Legea nr. 216-XV din 29.05.2003. Registrul întruneşte cîteva baze de date şi este destinat pentru formarea, acumularea, stocarea, actualizarea şi analiza datelor despre starea criminalităţii şi activitatea de combatere a acesteia în Republica Moldova. Contururile funcţionale ale SIA RICC sunt: • conturul evidenţei automatizate a sesizărilor despre infracţiuni; • conturul evidenţei automatizate a infracţiunilor săvîrşite şi a urmăririlor penale pornite; * conturul evidenţei automatizate a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni; • conturul evidenţei automatizate a persoanelor anunţate în căutare; * conturul evidenţei persoanelor puse sub învinuire sau cărora le-a fost aplicată măsura privativă de libertate; • conturul evidenţei automatizate a cadavrelor, bolnavilor şi copiilor neidentificaţî; * conturul evidenţei automatizate a persoanelor puse în evidenţă cu scop de profilaxie; * conturul evidenţei automatizate a contravenţiilor administrative; • conturul evidenţei automatizate a transportului furat, răpit sau fără stăpân; • conturul evidenţei automatizate a armamentului şi muniţiilor furate, pierdute sau depistate; • contuml evidenţei automatizate a documentelor sustrase, pierdute sau depistate; • conturul evidenţei automatizate a obiectelor marcate şi de anticariat furate sau găsite. In Sistem sânt realizate, dar nu se folosesc regi mele pentru evidenţa persoanelor ţinute în evidenţă cu scop de profilaxie, şi documentelor, blanchetelor de strictă evidenţă sustrase, pierdute sau depistate. Motivul - lipsa bazei normative în acest domeniu. Evidenţa contravenţiilor săvârşite, persoanelor care au săvîrşit contravenţii şi sancţiunilor aplicate în privinţa lor, la moment se efectuează în sistemul aparte. De către STI a fost iniţiată procedura de elaborare a proiectului de Lege privind evidenţa unică a contravenţiilor. In caz, dacă legea respectivă va fi aprobată, din Concepţia SIA RICC vor fi excluse prevederile referitor la evidenţa în cadrul acestui Registru a informaţiei despre contravenţii. I. Conectarea la SIA RICC a participanţilor la Sistem. La moment la SI AI RICC sunt conectate toate subdiviziunile teritoriale şi specializate ale MAI, Procuratura Generală, procuraturile specializate, Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul Vamal. Organele teritoriale ale procuraturi la moment nu sunt conectate la Sistem. Evidenţa centralizată a cauzelor penale, care se află în gestiunea lor, se efectuează de către subdiviziunile de evidenţă ale Inspectoratelor de poliţie. II. Plenitudinea şi corectitudinea informaţiei în SIA RICC. Funcţia de bază ale SIA RICC este asigurarea cu informaţie operativă şi statistică conducerea ţării şi organelor de urmărire penală. Respectiv, principiul de bază la funcţionarea Sistemului este temeinicia, plenitudinea, veridicitatea şi oportunitatea prezentării informaţiei. în conformitate cu art. 26, alin. (21) al Legii nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, ”Ministerul Afacerilor Interne, cel puţin de două ori pe an, la finele fiecărui semestm, verifică corectitudinea şi veridicitatea informaţiei introduse în banca centrală de date de către subdiviziunea specializată şi prezintă rezultatele Procurorului General, care, după caz, poate dispune procurorilor din subordine sau unei comisii mixte efectuarea unor controale suplimentare”, Până la reorganizarea Serviciului tehnologii informaţionale al MAI (anterior - Direcţia informaţii şi evidenţă operativă a MAI), care a avut loc în anul 2013, controlul asupra plenitudinii, corectitudinii şi veridicităţii informaţiei, introduse în RICC, au efectuat două secţii în cadrul Dl şi EO: Secţia control a informaţiei, care efectua sistematic controale în inspectoratele de poliţie şi verifica pe loc respectarea disciplinei de evidenţă-înregistrare, Secţia monitorizare a informaţiei, care permanent a monitorizat informaţia, introdusă în RICC, şi în baza rezultatelor monitorizării efectua următoarele acţiuni: acordarea asistenţei practice şi consultative, desfăşurarea lecţiilor cu subdiviziunile de evidenţă ale comisariatelor de poliţie; elaborarea condiţiilor logice la introducerea informaţiei în RICC în scopul reducerii cazurilor de introducere a informaţiei incorecte sau incomplete; actualizarea actelor legislative şi normative la compartimentul evidenţei unice a informaţiei cu caracter criminal, elaborarea instrucţiunilor privind modul de evidenţă a obiectelor informaţionale în cadrul RICC, precum şi ghidurilor respective pentru subdiviziunile de evidenţă; corectarea informaţiei în RICC. In cazurile depistării încălcărilor grave ale disciplinei de evidenţă-înregistrare, această informaţie era prezentată Secţiei control a informaţiei pentru efectuarea anchetelor de serviciu în privinţa persoanelor vinovate. După reorganizările din anul 2013, STI nu mai are rolul de organ cu drepturi de control la compartimentul verificării plenitudinii şi corectitudinii informaţiei cu caracter criminal introduse în RICC. Situaţia creată a condus la consecinţe negative: în perioada menţionată s-au constatat multiple neajunsuri şi încălcări grave ale disciplinei de evidenţă-înregistrare, ce duce la existenţa în RICC a informaţiei incorecte şi neveridice, şi, ca rezultat, duce la imposibilitatea prezentării de către Serviciul tehnologii informaţionale a informaţiei veridice şi actuale privind starea infracţională în ţară. Raport nr. 801 din 15.12.2017. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: STI, in parteneriat cu UNDP, a iniţiat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informaționale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI și actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. Evaluarea echipamentelor/infrastructurii existente utilizate pentru funcționarea RICC se evaluează lunar în baza monitorizării activităţilor generice şi indicatorilor de performanţă stipulate în Raportul serviciilor prestate aferente administrării şi mentenanţei corective şi preventive a SIA RICC ca anexa la actul de predare-primire a serviciilor prestate în conformitate prevederile contractului nr. 03/18 din 03 ianuarie 2018 de prestare a serviciilor de mentenanţă a SIA „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”. Nota: Rapoartele serviciilor prestate aferente administrării şi mentenanţei corective şi preventive a SIA RICC pentru lunile ianuarie, februarie şi martie se anexează. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: STI, in parteneriat cu UNDP, a initial Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informationale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI si actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. Evaluarea echipamentelor/inffastructurii existente utilizate pentru functionarea RICC se evalueaza lunar Tn baza monitorizarii act ivi tap lor generice §i indicatorilor de performanta stipulate in RaportuI serviciilor prestate aferente administrarii §i mentenan^ei corective $i preventive a SIA RICC ca anexa la actul de predare-primire a serviciilor prestate in conformitate prevederile contractului nr. 03/18 din 03 ianuarie 2018 de prestare a serviciilor de mentenan£a a SIA „Registrul informapei criminalistice §i criminologice”. Nota: Rapoartele serviciilor prestate aferente administrarii și mentenanței corective și preventive a SIA RICC pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august si septembrie se anexeaza.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.11. să asigure implementarea controalelor manageriale eficiente pentru administrarea și monitorizarea contractelor încheiate aferente domeniului TIC;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017, Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: Intru realizarea prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 „privind controlul financiar public intern”, HG nr. 1041 din 20.12,2013 „cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014 - 2017”, Ordinului MF nr. 189 din 05.11.2015 „cu privire Ia aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”, precum şi a Dispoziţiei STI nr. 37 din 29.05.2017„cu privire Ia aprobarea Sistemului de control intern/managerial al STI”, prin Ordinul nr. 31 din 14.12.2017 a fost aprobat Regulamentul privind controlul general al sistemelor informaţionale în cadrul Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI, care stabileşte procesul de evaluare a mediului de control a SI şi infrastructurii TIC. Regulamentul are scopul de a asigura condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/man ageri al în cadrul STI al MAI şi va fi implementat prin intermediul procedurilor de sistem specifice sistemului de control intem/managerial. Controale generale a sistemelor informaţionale şi tehnologiilor informaţionale reprezintă o activitate de evaluare a sistemelor prin prisma optimizării gestiunii resurselor informaţionale disponibile (date, aplicaţii, tehnologii, facilităţi, resurse umane, etc.), în scopul atingerii obiectivelor entităţii, prin asigurarea unor criterii specifice: eficienţă, confidenţialitate, integritate, disponibilitate, siguranţă în funcţionare şi conformitate cu un cadru de referinţă (standarde, politici, bune practici, cadru legislativ, etc.). Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: Intru real izarea prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 ,privind controlul financier public intern”, HG nr. 1041 din 20.12.2013 ,,cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014 - 2017”, Ordinului MF nr. 189 din 05.11.2015 ,,cu privire la aprobarea Standardelor najionale de control intern in sectorul public”, precum si a Dispozijiei STI nr. 37 din 29.05.2017„cu privire la aprobarea Sistemului de control intem/managerial al STI”, prin Ordinul nr. 31 din 14.12.2017 a fost aprobat Regulamentul privind controlul general al sistemeior informationale in cadrul Serviciului Tehnologii Informationale al MAI, care stabile$te procesul de evaluare a mediului de control a SI §i infrastructurii TIC. Regulamentul are scopul de a asigura conditiile necesare implementarii §i dezvoltarii sistemului de control intem/managerial in cadrul STI al MAI si va ft implementat prin intermediul procedurilor de sistem specifice sistemului de control intem/managerial. Controale generale a sistemeior informationale si tehnologiilor informationale reprezinta о activitate de evaluare a sistemeior prin prisma optimizarii gestiunii resurselor informationale disponibile (date, aplicatii, tehnologii, facilitap, resurse umane, etc.), in scopul atingerii obiectivelor entitapii, prin asigurarea unor criterii specifice: eficienja, confidential itate, integritate, disponibilitate, siguranja in functionare §i conformitate cu un cadru de referin(a (standarde, politici, bune practici, cadru legislativ, etc.).

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.13. să elaboreze și aprobe documente aferente ciclurilor de viață ale sistemului, inclusiv pentru perioada de mentenanță, cu identificarea mijloacelor financiare destinate acestui scop;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 DSPG - prevede acţiunea de asigurare a creării documentelor aferente ciclului de viaţă pentru fiecare sistem în parte conform inventarierii şi ordinului nr. 78/2006 MTIC. Drept rezultat al acţiunilor întreprinse pe marginea măsurii în cauză, în cadrul Contractului de mentenanţă nr. 40/17 din 12.06.2017, încheiat în rezultatul desfăşurării licitaţiei publice cu I.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, în vederea definitivării şi documentării planului de asigurare a disponibilităţii sistemelor informaţionale au fost elaborate şi aprobate: 1. Planul de asigurare a disponibilităţii sistemului informaţional „Registrul de evidenţă a contravenţiilor” . 2. Planul de asigurare a disponibilităţii a SIA „Registrul accidentelor rutiere” . în planurile menţionate sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezervă, testarea lor şi restabilirea în caz de necesitate a Sistemelor informaţionale. Raport nr. 806 din 15.12.2017. DDEG realizează coordonarea implementării Proiectul “Automatizarea Business Proceselor Cheie MAI şi soluţii IT&C (Etapa 11)”, care are ca scop principal implementarea unui sistem informatic integrat (Semnalări), cu următoarele obiective specifice: * înregistrarea într-un registru unic, în format electronic, a tuturor semnalărilor primite de subunităţile din cadru! MAI, indiferent de tipul semnalării şî de sursa informaţiei; • înregistrarea informaţiilor importante cu privire la situaţiile de interes pentru MAI (evenimente) în vederea gestionării lor ulterioare; * Gestionarea evenimentelor şi înregistrarea măsurilor preliminare planificate şi derulate; • Furnizarea informaţiilor în format structurat unitar pentru toate categoriile de fapte (cu caracter penal, contravenţional sau abateri disciplinare), care să fie preluate de celelalte business procese (integritate instituţională, gestiunea cauzelor penale sau procedura contravenţională). Caietul de sarcini pentru componenta de proces semnalări şi gestiune evenimente (partea de descriere business proces recepţionată ca livrabilă din contractul nr. 26/15 din 25.02.2015 cu SC „ProEuroConsult”) s-a inclus în caietul de sarcini pentru licitaţia publică 01930/16 din 26.08.2016, realizată Ia nivel de MAI privind achiziţionarea serviciilor de automatizare a business proceselor cheie MAI şi soluţii IT&C pentru necesităţile Ministerului Afacerilor Interne, în scopul implementării a Planului conform Matricei de liberalizare a regimului de vize UE-RM, contractul 155-AP de achiziţie respectiv fiind încheiat la 08 decembrie 2016 cu compania ”Bass-systems” SRL, termen de realizare a contractului şi de implementare a sistemului informaţional fiind stabilit sfîrsitul anului 2017. Documentele aferente ciclului de viată (faza de implementare şi punere în producţie) pentru acest sistem informaţional sunt în etapa de elaborare. Raport nr. 780 din 14.12.2017. DGMCT - a fost iniţiată elaborarea Procedurilor operaţionale pentru utilizatorii SASCR „Controlul traficului” care are ca scop reglementarea procedurii şi regulilor privind verificarea, validarea şi colectarea probelor înregistrate prin intermediul unităţilor fixe sau mobile de supraveghere ale SASCR „Controlul traficului” privind abaterile din domeniul circulaţiei rutiere. în procedură suplimentar la drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt desfăşurate acţiunilor operatorilor Ia validarea şi transmiterea evenimentelor către agenţii constatatori. Compartimente separate sunt rezervate condiţiilor de rebutare a evenimentelor şi controlul rebutării. Menţionăm că în perioada următoare urmează a fi proiectate activităţi de evaluare/identificare/stabilire a ciclului de viaţă a echipamentelor, utilajului Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” unde vor fi luate în consideraţie şi recomandările înaintate pe marginea Contractului nr. 39/17 din 12.07.2017 de prestare a serviciilor de mentenanţă ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chişinău şi a infrastructurii distribuite. Raport nr. 8/4-804 din 15.12.2017. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: DSPG Drept rezultat al acţiunilor întreprinse pe marginea măsurii în cauză, în cadrul Contractului de mentenanţă nr. 40/17 din 12.06.2017, încheiat în rezultatul desfăşurării licitaţiei publice cu Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, în vederea definitivării şi documentării planului de asigurare a disponibilităţii sistemelor informaţionale au fost elaborate şi aprobate: 1. Planul de asigurare a disponibilităţii sistemului informaţional „Registrul de evidenţă a contravenţiilor” (11 file se anexează); 2. Planul de asigurare a disponibilităţii a SIA „Registrul accidentelor rutiere” (17 file – se anexează). DPSTI 3. Planul de asigurare a disponibilităţii a SIA „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” (20 file – se anexează). În planurile menţionate sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezervă, testarea lor şi restabilirea în caz de necesitate a Sistemelor informaţionale. DDEG realizează coordonarea implementării Proiectul “Automatizarea Business Proceselor Cheie MAI și soluții IT&C (Etapa II)”, care are ca scop principal implementarea unui sistem informatic integrat (Semnalări), cu următoarele obiective specifice: • Înregistrarea într-un registru unic, în format electronic, a tuturor semnalărilor primite de subunitățile din cadrul MAI, indiferent de tipul semnalării și de sursa informației; • Înregistrarea informațiilor importante cu privire la situațiile de interes pentru MAI (evenimente) în vederea gestionării lor ulterioare; • Gestionarea evenimentelor și înregistrarea măsurilor preliminare planificate și derulate; • Furnizarea informațiilor în format structurat unitar pentru toate categoriile de fapte (cu caracter penal, contravențional sau abateri disciplinare), care să fie preluate de celelalte business procese (integritate instituțională, gestiunea cauzelor penale sau procedura contravențională). Caietul de sarcini pentru componenta de proces semnalări și gestiune evenimente (partea de descriere business proces recepționată ca livrabilă din contractul nr. 26/15 din 25.02.2015 cu SC „Pro Euro Consult”) s-a inclus în caietul de sarcini pentru licitația publică 01930/16 din 26.08.2016, realizată la nivel de MAI privind achiziționarea serviciilor de automatizare a business proceselor cheie MAI și soluții IT&C pentru necesitățile Ministerului Afacerilor Interne, în scopul implementării a Planului conform Matricei de liberalizare a regimului de vize UE-RM, contractul 155-AP de achiziție respectiv fiind încheiat la 08 decembrie 2016 cu compania ”Bass - systems” SRL, termen de realizare a contractului și de implementare a sistemului informațional fiind stabilit sfîrșitul anului 2017. Documentele aferente ciclului de viată (faza de implementare și punere în producție) pentru acest sistem informațional sunt în etapa de elaborare. DGMCT - urmează a fi proiectate activități de evaluare/identificare/stabilire a ciclului de viață a echipamentelor, utilajului Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” unde vor fi luate în considerație și recomandările înaintate pe marginea Contractului nr. 39/17 din 12 iulie 2017 de prestare a serviciilor de mentenanță ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chișinău și a infrastructurii distribuite și Planului de înlăturare a vulnerabilităților din 05.12.2017. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: DSPG Drept rezultat al actiunilor intreprinse pe marginea masurii in cauza, in cadrul Contractului de mentenanta nr. 40/17 din 12.06.2017, mcheiat in rezultatul desfa§urarii licitaliei publice cu LS. „Centrul de telecomunicalii speciale”, in vederea deflnitivarii §i documentarii planului de asigurare a disponibi 1 itajii sistemelor informaponale au fost elaborate §i aprobate: 1. Planul de asigurare a disponibilitatii sistemului informational „Registrul de eviden|a a contraventiilor” (11 file se anexeaza); 2. Planul de asigurare a disponibilitatii a SIA „Registrul accidentelor rutiere” (17 file - se anexeaza). DPSTI 3. Planul de asigurare a disponibilitatii a SIA „Registrul informatiei criminalistice §i criminologice” (20 file - se anexeaza). In pianurile mentionate sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezerva, testarea lor §i restabilirea in caz de necesitate a Sistemelor informal!onale. DDEG realizeaza coordonarea implementarii Proiectul “Automatizarea Business Proceselor Cheie MAI si solutil IT&C (Etapa II)”, care are ca scop principal implementarea unui sistem informatic integrat (Semnalari), cu urmatoarele obiective specifice: •Inregistrarea intr-un registru unic, in format electronic, a tuturor semnalarilor primite de subunitatile din cadrul MAI, indiferent de tipul semnalarn ?i de sursa informatiei; 'Inregistrarea informatiilor importante cu privire la situatiile de interes pentru MAI (evenimente) in vederea gestionarii lor ulterioare; •Gestionarea evenimentelor si inregistrarea masurilor preliminare planificate si derulate; •Furnizarea informatiilor in format structural unitar pentru toate categoriile de fapte (cu caracter penal, contraventional sau abated disciplinare), care sa fie preluate de celelalte business procese (integritate institutional a, gestiunea cauzelor penale sau procedura contraventionala). Caietul de sarcini pentru componenta de proces semnalari gestiune evenimente (partea de descriere business proces receptionata ca Hvrabila din contractul nr. 26/15 din 25.02.2015 cu SC „Pro Euro Consult”) s-a inclus in caietul de sarcini pentru licitatia publica 01930/16 din 26.08.2016, realizata la nivel de MAI privind achizitionarea serviciilor de automatizare a business proceselor cheie MAI si solutn IT&C pentru necesitatile Ministerului Afacerilor Interne, in scopul implementarii a Planului conform Matricei de Hberalizare a regimului de vize UE-RM, contractul 155-AP de achizitie respectiv fiind incheiat la 08 decembrie 2016 cu compania ’’Bass - systems” SRL, termen de realizare a contractului si de implementare a sistemului informational fiind stabilit sfirskul anului 2017. Documentele aferente ciclului de viata (faza de implementare si punere in productie) pentru acest sistem informational sunt in etapa de elaborare. DGMCT ~ conform Planului de inlaturare a vulnerabilitatilor din 05.12.2017 in Contractul nr. 39/17 din 12 iulie 2017 de prestare a serviciilor de mentenanta ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chifinau si a infrastructurii distribute au fost proiectate activitali de profilaxie a echipamentului, trasare infrastructurii de alimentarer cu energie electric si transport date, reglare/reparare a echipamentului urmind a fi asigurata о eficienta ridicata a infrastructurii, fiind rezervate 1800000 lei. Totodata au fost initiate actlvitati de achizitionare a unui server de stocare a datelor, a camerelor foto, a camerelor video, radarelor, care datorita conditiilor extremale au ieșit din functiune si nu pot fi reparate.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.14. să asigure o documentare detaliată adecvată a procesului de efectuare a copiilor de rezervă, cu testarea acestora;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017, Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: In conformitate prevederile contractelor nr. 67/16 din 21 decembrie 2016 de prestare a serviciilor de mentenanţă a SIA „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” gestionat de STI a MAI pentru anul 2017 şi nr.48/16 din 03 iunie 2016 de prestare a serviciilor de mentenanţă a sistemelor informatice gestionate de STI a MAI pentru anul 2017 Serviciul informaţional e-Cazier) în vederea definitivării şi documentării planului de asigurare a disponibilităţii sistemelor informaţionale au fost elaborate şi aprobate: 1. Planul de asigurare a disponibilităţii sistemului informaţional e-Cazier 2. Planul de asigurare a disponibilităţii a SIA „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” (20 file), în care sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezervă, testarea lor şi restabilirea Sistemului informaţional. DGMCT - Conform completărilor propuse în punctul 321 în obligaţiile, responsabilitatea administratorului tehnico- tehnologic al Sistemului, care conform proiectului revine Centrului de Telecomunicaţii Speciale intră şi „executarea, o dată la 30 de zile, a copiilor de siguranţă ale informaţiilor care conţin datele din Sistem şi softurilor folosite pentru prelucrările automatizate ale datelor din Sistem, pe suport material, pus la dispoziţia de către posesor/deţinător, care se păstrează, pe parcursul a 6 luni, în locuri protejate, şi să asigure restaurarea informaţiilor în caz de necesitate ”. Proiectul modificărilor, prin nr. 8/5-7901 din 13.11. 2017, a fost remis pentru avizare autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI (DGAMEP, SDOI, SPIA, SPDCP, IGP, IGSU, DTC şi Academiei „Ştefan cel Mare”, obiecţiile şi propunerile cărora, după caz, au fost luate în consideraţie. Prin nr. 8/5- 8279 din 27.11.2017 proiectul modificărilor în HG 965 a fost plasat pentru consultare publică pe site-ul www.narticiD.aov.md si expediat nentru avizare Ministerului Finanţelor şi Serviciului Protecţie şi Pază de Stat. La moment sunt în examinare şi prelucrare obiecţiile şi propunerile fonnulate din partea entităţilor vizate, precum şi din partea unor autorităţi ale administraţiei publice locale. Raport nr. 804 din 15.12.2017. ■ DSPG - Drept rezultat al acţiunilor întreprinse pe marginea măsurii în cauză, au fost elaborate procedurile operaţionale cu privire la exploatarea Sistemelor informaţionale automatizate „Registrul accidentelor rutiere” şi „Registrul de evidenţă a contravenţiilor, cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit”, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Informaţionale. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: In conformitate prevederile contractelor nr. 67/16 din 21 decembrie 2016 de prestare a serviciilor de mentenanta a SIA „Registrul informației criminalistice și criminologice” gestionat de STI a MAI pentru anul 2017 și nr.48/16 din 03 iunie 2016 de prestare a serviciilor de mentenan|a a sistemelor informatice gestionate de STI a MAI pentru anul 2017 Serviciul informational e-Cazier) In vederea definitivarii și documentarii planului de asigurare a disponibilitatii sistemelor informaționale au fost elaborate și aprobate: l.Planul de asigurare a disponibilitatii sistemului informational e-Cazier 2.Planul de asigurare a disponibilitatii a SIA „Registrul informatiei criminalistice și criminologice” (20 file), in care sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezerva, testarea lor fi restabilirea Sistemului informational. Totodata, drept rezultat al acjiunilor intreprmse pe marginea masurii in cauza la compartimentul sistemelor „Registrul accidentelor rutiere”, „Registrul de evidența a contravențielor, cauzelor contravenționale și a persoanelor care le-au savirșit” și „Registrul dactiloscopic”, au fost elaborate procedurile operationale cu privire la efectuare si testare a copiilor de rezerva Sistemelor informaționale automatizate prenotate, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Informaționale prin Ordinul nr. 32 din 19.12.2017, Ordinul nr. 33 din 19,12.2017 fi Ordinul nr. 34 din 19.12.2017, respectiv. DGMCT - conform completarilor efectuate în punctul 321 al Reguiamentului privind organizarea și functionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulatiei rutiere „Controlul traficului” și modificarea Conceptiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulatiei rutiere „Controlul traficului” aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 965 din 17.11.2014, in obligatiile si responsabilitatea admin istratorului tehnico-tehnologic al Sistemului intra fi „executarea, о data la 30 de zile, a copiilor de siguranfa ale informapilor care conpn datele din Sistem și softurilor folosite pentru prelucrarile automatizate ale datelor din Sistem, pe suport material, pus la dispozipa de catre posesor/depnator, care se pastreaza, pe parcursul a 6 luni, In locuri protejate, §i sa asigure restaurarea informapilor in caz de necesitate", care urmeaza a fi asigurata de IP „Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica”. Astfel, IP „STISC” asigura pastrarea copiilor de rezerva pe utilajul/ echipamentul disponibil. DSPG - Drept rezultat al acțiunilor intreprinse pe marginea masurii in cauza, au fost elaborate procedurile operationale cu privire la exploatarea Sistemelor informational automatizate „Registrul accidentelor rutiere” și „Registrul de evidenfa a contraventiilor, cauzelor contraventionale și a persoanelor care le-au savarșit care au fost aprobate de conducerea Serviciului tehnologii informationale.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.15. să efectueze un studiu complex asupra modului de utilizare ulterioară și extindere a funcționalităților SIA RICC și SIA REC, astfel încât să fie garantată respectarea cadrului legal și de reglementare în domeniul automatizării informației cu caracter criminal și protecției datelor cu caracter personal;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Conform informaţiei, prezentate de DDEG a STI, în contextul realizării activităţilor în baza Acordului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în cadrul proiectului (nr. 00101611) de consol idare a capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost elaborate Termenii de Referinţă destinaţi achiziţiei de consultanţă TIC pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018 şi vizează elaborarea unui studiu de fezabilitate care să descrie impedimentele legale, organizaţionale, tehnologice şi soluţii de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi, precum şi achiziţiei serviciilor de dezvoltare şi implementare a versiunilor noî pentru 5 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAI (inclusiv pentru SIA RICC şi SIA REC). Achiziţia respectivă şi realizarea contractului se propune de a fî realizată pe parcursul anului 2018. Raport nr. 802 din 15.12.2017. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: STI, in parteneriat cu UNDP, a iniţiat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informaționale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI. Prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI și actualizarea planului de transformare TIC al MAI” este format grupul de lucru interinstituțional MAI. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: In contextul realizarii activitatilor in baza Acordului incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare in Moldova, in cadrul proiectului de consolidare a capacitatilor Ministerului Afacerilor Interne al Republic» Moldova, pe parcursul anului 2018 de catre SC ’’InfoTrust Consulting” SRL se efectueaza studiul de fezabilitate, care va descrie impedimentele legale, organizational, tehnologice §i solutiile de dezvoltare si implementare a versiunilor noi, precum si va descrie posibilitatile de dezvoltare și implementare a versiunilor noi pentru 5 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAI (inclusiv pentni SIA RICC și SIA REC). Rezultatele definitive ale studiului urmeaza a fi prezentate ulterior.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.16. să asigure reconceptualizarea (actualizarea) modului de automatizare a proceselor aferente Registrului dactiloscopic, inclusiv prin interoperabilitatea și schimbul de informație a produsului final cu resursele informaționale prevăzute în cadrul legal

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017, Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: 1. Realizarea interoperabilităţii AFIŞ cu Registrul de Stat al Populaţiei. Intru realizarea sarcinii sus menţionate, în luna august anul curent a fost creat grupul de lucru compus dîn elaboratorii SIA AFIŞ, colaboratorii STI şi colegii de la Centru Telecomunicaţii Speciale, care de comun au elaborat un nou produs de program care asigură interoperabilitatea dintre SIA AFIŞ şi Registrul de Stat al Populaţiei . 2. Preluarea amprentelor de la conducătorii auto - măsură care va fi posibil de realizat după aprobarea modificărilor HG nr. 1310 din 31.10.2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi a Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii”. 3. Examinarea şi după caz, implementarea posibilităţii de utilizare de către Poliţie a echipamentului dactiloscopic în inspectorate - măsură ce va fi realizată după realizarea punctului nr.2. Raport nr. 809 din 18.12.2017. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: l.Realizarea interoperabilitatii AFIS cu Registrul de Stat al Populatiei. Intru realizarea sarcinii sus mentionate, in luna august anul curent a fost creat grupul de lucru compus din el a bora to rii SIA AFIS, cola bora to rii STI colegii de la Centru Telecomunicatii Speciale, care de comun au realizat interoperabilitatea dintre SIA AFIS si Registrul de Stat al Populatiei. 2. Preluarea amprenteior conducatorilor auto. La 12 iunie 2018 prin Hotararea Guvernului nr.547 au fost operate modificari in Hotararea Guvernului nr,1310 din 31.10.2003 „despre aprobarea Regulamentului cu privire la obfinerea, evident, pastrarea, sistematizarea ?i utilizarea informajiei dactiloscopice §i Listei func^iilor dejinute de persoanele supuse inregistrarii dactiloscopice obligator»”. Astfei, conform noilor prevederi normative, procedura de inregistrare dactiloscopica de stat pentru categoria conducatorilor auto urmeaza a fi una simplificata si rapida, aceasta constand in preluarea impresiunilor digitale si palmare de catre colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne la ghiseele centrelor de calificare si documentare a conducatorilor auto ale Agentiei Servicii Publice doar cu ajutorul live-scanerelor. Totodata, a fost intocmit caietul de sarcini pentru procurarea tehnicii și softului specializat de preluare a amprenteior digitale si palmare, fiind ulterior remis Grupului de lucru pe achizitii din cadrul STI. In acest context, STI intreprinde actiunile de rigoare in vederea identificarii mijloacelor financiare necesare procurarii echipamentului necesar, ulterior fiind preconizate sedinte cu reprezentanții ASP in vederea stabilirii mecanismului de interactiune pe subiectul dat. 3. Examinarea si dupa caz implementarea posibilitatii de utilizare de catre Politie a echipamentului dactiloscopic in inspectorate - masura ce va fi realizata dupa realizarea punctului nr.2.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.17. să realizeze acțiunile necesare automatizării Registrului de stat al armelor;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 La moment evidenţa armelor şi titularilor de drept este realizată în calitate de modul integrat în Sistemul Informaţional Automatizat "Registrul Informaţiilor Criminalistice şi Crîminologice” (SIA RICC). Sistemul este conceput pentru a colecta informaţii despre obiectele de evidenţă (persoane, obiecte, documente). Aferent RSA, SIA RICC oferă un facţional redus, care a devenit neconform în urma modificării cadrului legislativ. Analiza HG 634 din 06.06.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” a identificat o serie de carenţe cu cadrul legislativ-normativ actualizat. în special conceptul RSA nu este conform cu noile roluri ale autorităţilor menţionate. Arhitectura sistemului nu este conformă noilor tehnologii promovate de Guvern şî nu permite valorificarea soluţiilor de platformă. Arhitectura propusă prevede realizarea unor aplicaţii individualizate fapt ce creează dependenţa de furnizorul soluţiei şi în consecinţă impunerea unor preţuri ridicate de mentenanţâ. în acelaşi timp Conceptul RSA nu a respectat cerinţele faţă de documentele de politici publice (HG nr. 33 din 11.01.2007), fapt care în combinare cu modificarea tehnologiilor şi aprobarea noilor concepte de e-transformare de către Guvern a dus la irelevanţa unei serii de articole. Astfel, se constă necesitate revizuirii HG nr. 634 din 06.06.2007. Ministerul Afacerilor Interne, a realizat în perioada 06.07.2017 consultarea publică a proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul de Stat al armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă” La 12.12.2017, IGP a recepţionat avizul (expertiza juridică) asupra actului normativ în cauză de la Ministerul Justiţiei. Activitatea in vederea aprobării Concepţiei continuă. Raport nr. 780 din 14.12.2017. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: În vederea executării cerinţelor Convenţiei Europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, ratificată prin Legea nr. 1578-XV din 20 decembrie 2002, realizării prevederilor Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, ratificată prin Legea nr. 224-XVI din 13 octombrie 2005, Legii nr. 130 din 08 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, Hotărârii Guvernului nr. 293 din 23 aprilie 2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor”, de către IGP al MAI a fost elaborat proiectul Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul de Stat al armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă”. La data de 04.12.2017, proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” a fost remis spre examinare și aprobare în Guvern. La 03.01.2018 proiectul menționat a fost restituit din Guvern pentru consultare suplimentară cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice” şi Instituţia Publică „Centrul de Guvernare Electronică”. Urmare a avizelor recepționate, inclusiv de la Cancelaria de stat, la 19.04.2018 proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” a fost remis repetat spre promovare Cancelariei de stat. La data de 16.05.2018 în ședința Guvernului a fost aprobată Concepţia sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” După aprobarea Hotărârii Guvernului, urmează elaborarea sistemului unificat de documente și a caietului de sarcini, care este parte componentă a sistemului informațional enunțat, precum și sistemul electronic (software) cu pilotarea acestuia. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: Prin Hotarirea Guvernului nr. 609 din 03.07.2018 a fost aprobat Conceptul sistemului informational automatizat „Registrul de stat al armelor”. Recent IGP al MAI a efectuat achizitia sereviciilor de documentare și elaborare a caietului de sarcini, pentru SIA ”Registru de stat a armelor” in rezultatul careia este incheiat Contractul nr. 78 din 13.09.2018 Intre IGP si Soft Tehnica, contractul la moment se afla In momentul de executare.

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.18. să asigure încheierea acordurilor privind accesarea/procesarea datelor din bazele de date ale OIPC Interpol de către instituțiile de stat în conformitate cu regulamentele din domeniu;

response:
Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: La data de 13.06.2017, a fost semnat Acordul de cooperare informaţională între Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova pe segmentul accesării/procesării datelor din Bazele de date ale OIPC Interpol, iar la 03.04.2018 a fost semnat Acordul de cooperare informaţională între Inspectoratul General al Poliţiei şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, pe segmentul accesării/procesării datelor din Bazele de date ale OIPC Interpol. Totodată, Vă informăm că, urmare ședinței operative de lucru a Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, din 21.12.2017, s-a decis: 1. Agenția Servicii Publice va înainta un demers către conducerea Ministerului Afacerilor Interne privind necesitatea realizării prevederilor contractelor de prestare servicii informaționale nr. 528-I din 29.05.2012 și nr. 386 WS din 08.12.2015, încheiate cu ÎS CRIS Registru. 2. Agenția Servicii Publice în comun cu serviciile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, vor ajusta, în caz de necesitate, conținutul contractelor sus-indicate. În contextul celor menționate, a fost inițiată procedura de elaborare a Contractului de prestare servicii între Inspectoratul General al Poliției și Agenția Servicii Publice în ceea ce privește verificarea mijloacelor de transport introduse în Republica Moldova, în baza de date a OIPC Interpol, proiectul căruia este în proces de avizare de către Direcția Juridică a Inspectoratului General al Poliției. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: La data de 13.06.2017, a fost semnat Acordul de cooperare informationala intre Inspectoratul General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul de Informatii și Securitate al Republicii Moldova pe segmentul accesarii/procesarii datelor din Bazele de date ale OIPC Interpol, iar la 03.04.2018 a fost semnat Acordul de cooperare informationala intre Inspectoratul General al Politiei și Inspectoratul General al Politiei de Frontiers, pe segmentul accesarii/procesarii datelor din Bazele de date ale OIPC Interpol. Totodata, Va informant ca, urmare ședintei operative de lucru a Departamentului inmatriculare a mijloacelor de transport si calificare a conducatorilor auto cu reprezentan|ii Ministerului Afacerilor Interne, din 21.12.2017, s-a decis: 1. Agenția Servicii Publice va inainta un demers catre conducerea Ministerului Afacerilor Interne privind necesitatea realizarii prevederilor contractelor de prestare servicii informationale nr. 528-1 din 29.05.2012 si nr. 386 WS din 08.12.2015, incheiate cu IS CRIS Registru. 2. Agenda Servicii Publice In comun cu serviciile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, vor ajusta, in caz de necesitate, continutul contractelor sus-indicate. In contextul celor mentionate, a fost initiata procedura de elaborare a Contractului de prestare servicii intre Inspectorate General ai Politiei și Agenția Servicii Publice In ceea ce privește verificarea mijloacelor de transport introduse In Republica Moldova, in baza de date a OIPC Interpol, proiectul caruia este in proces de avizare de catre Directia Juridica a Inspectorates General al Politiei. Suplimentar, intru executarea sarcinii a fost efectuata inventarierea cu divizarea pe categorii a 9 acorduri de schimb informational, a 4 acorduri de colaborare, all acorduri de acces necesare pentru vizualizarea datelor cu caracter personal, a 18 acorduri de prestare servicii publice si informationale. Totodata, în perioada de referinta au fost semnat Acordul aditional nr. 3 cu privire la modificarea acordului de colaborare privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr. 3009-67 din 25.03.2016 incheiate intre Instituția Publica ”Agenția de Guvernare Electronica,, si Serviciul tehnologii informationale al Ministerul Afacerilor Interne.

RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.19. să identifice și să excludă zonele și procesele caracterizate prin dublarea activităților și responsabililor în cadrul automatizării proceselor aferente migrației și azilului;

response:
Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: 1.Pe parcursul perioadei de referinţă în baza studiului efectuat în anii 2014-2016 a fost asigurată continuitatea implementării proiectul privind automatizarea proceselor-business cheie ale Biroului conform prevederilor contractului nr.112 din 09.12.2016 pentru achiziţionarea serviciilor de automatizare a business proceselor cheie ale BMA (dezvoltator - Esempla Systems srl). În acest sens în rezultatul exploatării experimentale a procesului-business de eliberare a invitaţiilor și modificării cadrului legal din anul 1017 în domeniul migrației forței de muncă au fost elaborate și se află în curs de implementare un șir de lucrări de ajustare a sistemului la cerinţele înaintate (pentru perioada SOAK de dezvoltare a sistemului). 2. Astfel a fost reexaminat procesul business de depunere a cererilor/demersurilor pentru imigrarea în scop de muncă anterior configurat în sistemul informațional al BMA și modificată procedura prin excluderea unui șir de acte suplimentare depuse de solicitant și coordonarea cu ANOFM a procesului de acordare a dreptului de aflare în RM a categoriei date de străini. În acelaşi context în cadrul proiectului "Enhancing Instituţional Capacity of the Bureau of Migration and Asylum for Better Migration Management in Moldova ”, implementat de IOM, au continuat acțiunile ce țin de finalizarea elaborării și coordonarea caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de automatizare a proceselor-business BMA pentru etapa II. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: l.Pe parcursul perioadei de referința in baza studiului efectuat in anii 2014-2016 a fost asigurata continuitatea implementarii proiectul privind automatizarea proceselor- business cheie ale Biroului conform prevederilor contractului nr.112 din 09.12.2016 pentru achiziționarea serviciilor de automatizare a business proceselor cheie ale BMA (dezvoitator - Esempla Systems srl). In acest sens in rezultatul exploatarii experimentale a procesului-business de eliberare a invitatiilor si modificaru cadrului legal din anul 1017 in domeniul migratiei fortei de munca au fost elaborate si se afla in curs de implementare un sir de lucrari de ajustare a sistemului la cerinfele inaintate (pentru perioada SOAK de dezvoltare a sistemului). 2. Astfel a fost reexaminat procesul business de depunere a cererilor/demersurilor pentru imigrarea în scop de muncă anterior configurat in sistemul informational al BMA și modificata procedura prin excluderea unui șir de acte suplimentare depuse de solicitant și coordonarea cu ANOFM a procesului de acordare a dreptului de aflare in RM a categoriei date de straini. In același context in cadrul proiectului "Enhancing Institutional Capacity of the Bureau of Migration and Asylum for Better Migration Management in Moldova ”, implementat de IOM, au continuat actiunile ce tin de finalizarea elaborarii coordonarea caietului de sarcini pentru achizitionarea serviciilor de automatizare a proceselor-business BMA pentru etapa II.

RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

5.20. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de ajustare/modificare a Concepției SIIAMA, precum și să elaboreze cadrul normativ necesar funcționării SSBMA.

response:
Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: Au fost elaborate propuneri de modificare a legislației naționale în sensul actualizării și adaptării prevederilor Hotărârii Guvernului privind aprobarea Concepției Sistemului informațional integrat automatizat ”Migrație și azil”, nr. 1401 la cerințele actuale în domeniu și excluderea suprapunerilor de competențe ale instituțiilor de stat în domeniul migrației și azilului. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: Au fost elaborate propuneri de modificare a legislatiei nationale in sensul actualizarii si adaptarii prevederilor riotararii Guvernului privind aprobarea Conceptiei Sistemului informational integrat automatizat ’’Migratie și azil”, nr. 1401 la cerintele actuale in domeniu și excluderea suprapunerilor de competențe ale institutiilor de stat in domeniul migratiei și azilului.

RO_5462_0496-18_MAI.pdf

Cerinte (8)

5.12. să asigure o gestiune eficientă și conformă a proiectelor de automatizare a proceselor, pentru excluderea cazurilor de dublare, suprapunere sau fragmentare neîntemeiată a proceselor;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Activităţile de realizare urmează a fî iniţiate după aprobarea Strategiei de dezvoltare TIC în cadrul MAI. Raport nr. 780 din 14.12.2017. Scris.MAI nr.8/8-3557 din 23.05.2018: STI in parteneriat cu UNDP, a iniţiat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informaționale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI și actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. Scris.MAI nr.44/15-1042 din 28.12.2018: STI in parteneriat cu UNDP, a inipat Proiectul pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informationale cheie ale MAI si actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 115 din 30.03.2018 „Cu privire la elaborarea conceptelor unor sisteme informatice cheie ale MAI si actualizarea planului de transformare TIC al MAI”. In cadrul proiectului de consultants pentru elaborarea conceptelor aferente sistemelor informatice cheie ale MAI $i actualizarea Planului de transformare TIC al MAI, activitatea este executata in cadrul MAI de catre echipa mixta de proiect formata din responsabili din cadrul MAI, reprezentantii PNUD Moldova §i expert» SC ”Info-Trust Consulting” SRL, conform contractului din 12 martie 2018 semnat cu compania de consultants “Info-Trust Consulting” S.R.L., pentru prestarea serviciilor de consultants profesionala in favoarea MAI. In cadrul propiectuiui dat este reahzata о evaluare a statutului de implementare a Plan ului de transformare TIC al MAI propus in anul 2014 si s-au elaborat „Document de arhitectura TIC curenta a MAI” (Actual la data: 18 mai 2018). Raport de analiza a sistemelor informatice cheie ale MAI (pentru SIA RICC, SIA ECCRPPA (inclusiv Control Trafic), SIA RAR) si Documented de concept pentru sistemele informatice cheie al MAI (inclusiv Analiza fezabilitatii implementarii documentelor de concept), Documentul de Arhitectura TIC al MAI viitoare, Plan de transformare pentru domeniul TIC in cadrul MAI și Portofoliu de proiecte TIC aferent acestuia (actualizate la situatia anului 2018).

RO_5087_2169.pdf
RO_5462_0496-18_MAI.pdf
RO_6190_14-19_MAI.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, pentru informare și se cere, în comun cu Serviciul tehnologii informaționale, Biroul Migrație și Azil și Inspectoratul General al Poliției, să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui Plan de măsuri de realizare a acestora;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017

RO_5087_2169.pdf

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scrisoare Procuratura RM nr. 4-4d/17-578 din 10.10.2017, Scris.PG nr.4-3d/18-236 din 24.05.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_4708_1021 procuratura RM.pdf
RO_5463_0499-18_PG.pdf

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.CIJ nr.01.3/5947 din 24.05.2018: Conform actiunilor prevazute in Strategia de reformare a sectorului justitiei pentru anii 2011- 2016, aprobata prin Legea nr.231 din 25.11.2011 și a Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei, aprobat prin Hotarirea Parlamentului nr.6 din 16.02.2016, Ministerul Justitiei este coexecutor impreuna cu Procuratura Generala la interconectarea securizata cu sistemul electronic a cazurilor de retinere, arest și detentie Sistemul are drept scop inregistrarea și evidenta tuturor cazurilor de retinere, arest și detentie și de a deservi angajatilor organelor de drept cu care acestea interactioneaza. Versiunea prototip a sistemului de baza cu modulele existente și ulterioarele lucrari de implementare a fost realizata de compania "INFOSAFE" SRL (contract nr.13/00940 din 12 decembrie 2013) . Au fost finalizate metodele de transmitere-preluare a datelor cu RSP și RSUD cit și asigurata integrarea prin intermediul platformei de interoperabilitate (Mconnect) cu restul solutiilor tehnologice ale MAI, procuraturii, CNA, DIP. Serviciul vamal. La data de 15 decembrie 2017 a fost incheiat contractul nr.151 in valoare de 38.000.00 referitor la achizitionarea serviciilor „Studiul de evaluare a necesitatilor de dezvoltare a noilor module și functionalitati”, in baza caruia a fost elaborat proiectul Conceptului tehnic, care a stabilit prioritatile actuale și stringente ale sistemului. Totodata comunicam ca prin scrisoarea nr.01.3-3610 din 27 martie 2018, proiectul Conceptului a fost remis spre coordonare institutiilor interesate.

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017

RO_5087_2169.pdf

2.3. Guvernului, pentru documentare și luare de atitudine, precum și racordarea actelor sale normative la Legea nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre, cu determinarea posesorului Registrului de stat al transporturilor şi Registrului de stat al conducătorilor de vehicule.

response:
Scris.MEI nr.162s din 10.09.2018: Conform p.18 și p.27 din Hotărârea Guvernului nr.327/2018, au fost introduse modificări în Hotărârea Guvernului nr.1047/1999 ,,Cu privire ka reorganizarea Sistemului informațional automatizat de căutare ,,Automobilul" în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule". Prin urmare, atribu'iile fostului Minister al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor referitor la Registrul de stat al transporturilor și Registrul de stat al conducătorilor de vehicule au fost delegate Agenției Servicii Publice. Totodată, în conformitate cu p.3 din Hotărârea Guvernului nr.436/2018, Ministerului Afacerilor Interne a fost atribuit domeniul de competență privind ,,evidența vehiculelor și conducătorilor de vehicule". În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne elaborează politicile și actele normative în domeniul de competență atribuit, conform p.7 alin.1) din Hotărârea Guvernului nr.693/2017 cu privire la organizarea și funcționarea MAI. Astfel, MAI, conform competenței, urmează să exercite funcția de posesor al registrelor sus menționate și, în cooperare cu ASP și AGE, să elaboreze și promoveze Conceptul tehnic al SIA ,,Registrul de stat al transporturilor" și să actualizeze Conceptul SIA ,,Registrul de stat al conducătorilor de vehicule".