Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 27 din 19.06.2017 Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin HCC nr.57 din 05.11.2013

Numar 364-370 din data de 2017-06-19 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 28

Recomandari (28)

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

response:
scrisoare Procuratura RM nr. 4-4d/17-578 din 10.10.2017

RO_4708_1021 procuratura RM.pdf

1. Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Justiției să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, spre aprobare modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, pentru asigurarea ajustării acestora și implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Concepţiile Registrelor, prevăzute de HG nr. 1202 din 17.10.2006, la moment sunt învechite şi nu pe deplin corespund cerinţelor actuale. Necătînd Ia acest fapt, la moment considerăm inoportună modificarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, din motiv că de către STI a fost iniţiată procedura de elaborare a proiectului de Lege privind evidenţa unică a contravenţiilor, în caz, dacă legea respectivă va fi aprobată, din Concepţia SIA RICC vor fi excluse prevederile referitor la evidenţa în cadrul acestui Registru a informaţiei despre contravenţii. Concomitent, la moment se efectuează modificarea Legii nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni. Raport nr. 796 din 15.12.2017. Serviciul dactiloscopic al DSPG întreprinde acţiuni în vederea revizuirea HG nr. 565 din 21.05.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat “Registrul dactiloscopic” şi elaborarea proiectului în vederea modificării şi actualizării Hotărârii de Guvern sus menţionate. Raport nr. 808 din 18.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

2. Procuratura Generală, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, să asigure, conform competențelor, o colaborare și consultare reciprocă în vederea respectării prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003;

response:
scrisoare Procuratura RM nr. 4-4d/17-578 din 10.10.2017 scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 La momentul actual, în baza solicitărilor oficiale parvenite din partea Procuraturii Generale, în vederea respectării prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003 şi conform prevederilor punctului 36 al Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat "Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” nr.328 din 24.05.2012, sunt înregistraţi 20 utilizatori cu dreptul de acces la „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”.

RO_4708_1021 procuratura RM.pdf
RO_5087_2169.pdf

3.1. să identifice şi să aprobe, în baza celor mai bune practici şi metodologii internaționale, cadrul de reglementare şi standardizare pentru serviciile electronice publice, precum şi să stabilească mecanisme de monitorizare privind aplicarea acestora în instituțiile de stat;

response:
Scrisoare CGE nr. 3004-444 din 01.12.2017, scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9265 din 11.12.2017 în rezultatul inventarierii legislaţiei în vigoare, constatăm că, la moment, există un cadru de reglementare şi standardizare atît cu privire la crearea sistemelor informaţionale de stat, inclusiv celor aferente prestării serviciilor publice, cât şi privind realizarea evidenţei şi înregistrării serviciilor publice electronice, procesul prestării serviciilor publice prin mijloace electronice, asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice, format din; 1) Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat; 2) Hotărârea Guvernului nr.562/2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat” (prevede obligativitatea coordonării cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii (succesor de drepturi şi obligaţii al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) a concepţiilor sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat); 3) Reglementarea tehnică RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 78/2006 http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316454; reglementările tehnice aprobate prin Ordinul MTIC nr. 94/2009 (hftp://lex.iustice.md/viewdoc.php?id=334338&lang=l): 4) Reglementarea tehnică „Modul de evidenţă a serviciilor publice electronice”, 5) Reglementarea tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 6) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 7) Reglementarea tehnică „Determinarea costului de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale automatizate. Normativele şi estimarea cheltuielilor de lucru”; reglementările tehnice aprobate prin Ordinul MTIC nrJ06/2010 ('7http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=:doc&id:=337977): 8) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare a serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, 9) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţiei infrastructurii informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice. Cerinţe tehnice”. In conformitate cu ordinele enumerate ale MTIC, sarcina exercitării controlului asupra executării ordinelor respective, implicit şi de monitorizare a aplicării reglementărilor tehnice menţionate de către autorităţile responsabile i-a revenit direcţiei de profil al ministerului în cauză. Cu toate acestea, potrivit Sintezei din Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerinţelor şi recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.57/2013, Curtea a concluzionat „aplicarea superficială a prevederilor legislaţiei în domeniul TIC”, inclusiv şi ca o consecinţă a faptului că, în unele cazuri, actele normative „sunt anacronice şi nu reflectă situaţia actuală din domeniu şi, respectiv, nu acoperă toate procesele de business necesare automatizării”. Astfel, luând în considerare inclusiv sarcina implementării recomandării 3.1. din Raportul auditului, recunoscând insuficienţa reglementărilor în domeniul dezvoltării serviciilor publice electronice, pentru realizarea obiectivelor ce ţin de modernizarea serviciilor publice statuate în Strategia de reformă a administraţiei publice pentru anii 2016-2020 şi în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, precum şi pentru onorarea angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, la iniţiativa Cancelariei de Stat, promovată cu suportul Centrului de Guvernare Electronică (în continuare — CGE), prin Hotărârea Guvernului nr.966/2016, a fost aprobat Planul de acţiuni privind reforma demodernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Documentul de politici publice respectiv a planificat acţiuni practice concrete ce ţin de: - Dezvoltarea şi implementarea cadrului necesar modernizării serviciilor publice, conform bunelor practici europene şi internaţionale în domeniu, inclusiv a cadrului normativ şi metodologic, instituţional şi organizaţional, tehnologic); - Fortificarea capacităţilor instituţionale şi umane pentru modernizarea serviciilor publice; - Creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice; - Monitorizarea calităţii serviciilor publice; - Modernizarea serviciilor publice selectate etc. Conform acţiunii 1.1. din Planul de acţiuni în speţă, este prevăzută elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor publice, care va include analiza cost-beneficiu a reingineriei şi digitizării, aplicarea instrumentelor inovaţionale în procesul de reinginerie (de ex. design bazat pe client, ştiinţe behavioriste), modalitatea de identificare şi prioritizare a serviciilor publice pentru reinginerie etc.De asemenea, acţiunea 1.2. din Plan, prevede elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, care va include şi cadrul de asigurare a calităţii serviciilor electronice. Reieşind din mersul implementării acţiunilor respective şi necesitatea sincronizării termenelor de realizare a acestora cu planul de implementare a noului proiect al Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” în Republica Moldova, precum şi restructurarea administraţiei publice centrale şi constituirea Agenţiei Servicii Publice, recent Cancelaria de Stat a efectuat un exerciţiu de actualizare a acestor acţiuni, care urmează să se finalizeze prin aprobarea de către Guvern a amendamentelor de rigoare la Planul de acţiuni. Potrivit celor replamficate, metodologiile respective urmează să fie elaborate de către Cancelaria de Stat, cu suportul CGE, şi aprobate în modul stabilit, până la finele Trimestrului IV, 2018. în ceea ce priveşte stabilirea unui mecanism de monitorizare privind aplicarea de către instituţiile de stat a noului cadru metodologic în domeniul reingineriei şi digitizării serviciilor publice supuse anterior reingineriei, menţionăm că CGE, prin intermediul Cancelariei de Stat, promovează modificări la Hotărârea Guvernului nr.222/2011, care prevăd redenumirea Consiliului coordonatorilor pentru e- Transformare în Consiliul coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor publice şi e-Transformarea guvernării, cu atribuirea în competenţa structurii consultative respective şi a funcţiilor de coordonare, evaluare şi monitorizare a activităţilor de modernizare a serviciilor guvernamentale, inclusiv celor electronice, şi e-Transformare a guvernării în cadrul administraţiei publice centrale de specialitate, inclusiv a respectării de către instituţiile de stat a cadrului normativ şi metodologic în domeniile respective. Concomitent, s-a prevăzut abilitarea viitorului Consiliu cu dreptul de a propune intervenţii justificate ale Guvernului pentru oferirea soluţiilor eficiente pentru creşterea calităţii serviciilor guvernamentale şi a actului de guvernare, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate. Este important de evidenţiat că, pentru asigurarea nivelului adecvat de reprezentare în cadrul Consiliului, se prevede ca în componenţa instituţională a acestuia să intre secretarii generali de stat ai ministerelor, directorii generali/directorii generali adjuncţi ai altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, directorul Agenţiei Servicii Publice şi directorul Centrului de Implementare a Reformelor. Proiectul hotărârii de Guvern respective se află la avizare şi consultare publică fhttp://particir).20v.md/Droiectview.php?l=ro&idd=4588) si pe parcursul lunii decembrie urmează a fi perfecţionat şi supus expertizării, pentru ca, ulterior, să fie prezentat spre examinare şi aprobare Guvernului. scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9683 din 21.12.2017 în rezultatul inventarierii legislaţiei în vigoare, constatăm că, la moment, există un cadru de reglementare şi standardizare atît cu privire la crearea sistemelor informaţionale de stat, inclusiv celor aferente prestării serviciilor publice, cît şi privind realizarea evidenţei şi înregistrării serviciilor publice electronice, procesul prestării serviciilor publice prin mijloace electronice, asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice, format din: • Legea nr. 467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat; ® Hotărârea Guvernului nr. 562 din 22.05. 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat” (prevede obligativitatea coordonării cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii (succesor de drepturi şi obligaţii al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) a concepţiilor sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat); • Reglementarea tehnică RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Informaţionale nr. 78 din 1.06.2006; a Reglementările tehnice aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Informaţionale nr. 94 din 17.09.2009; a Reglementările tehnice aprobate prin Ordinul Ministrului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor nr. 106 din 20.12.2010. In conformitate cu ordinele MTIC, sarcina exercitării controlului asupra executării ordinelor şi monitorizării aplicării reglementărilor tehnice menţionate de către autorităţile responsabile a revenit direcţiei de profil din cadrul Ministerului. Curtea de Conturi, în Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerinţelor şi recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.57 din 5.11.2013, a concluzionat „aplicarea superficială a prevederilor legislaţiei în domeniul TIC”, inclusiv deoarece actele normative „sunt anacronice şi nu reflectă situaţia actuală din domeniu şi, respectiv, nu acoperă toate procesele de business necesare automatizării”. Concomitent, a fost aprobat Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017- 2021, prin Hotărârea Guvernului nr. 966 din 9.08.2016. Acest document conţine acţiuni privind: i) Dezvoltarea şi implementarea cadrului necesar modernizării serviciilor publice, conform bunelor practici europene şi internaţionale în domeniu, inclusiv a cadrului normativ şi metodologic, instituţional şi organizaţional, tehnologic; ii) Fortificarea capacităţilor instituţionale şi umane pentru modernizarea serviciilor publice; iii) Creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice; iv) Monitorizarea calităţii serviciilor publice; v) Modernizarea serviciilor publice selectate, etc. De asemenea, acţiunea 1.1. din Planul de acţiuni menţionat prevede elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor publice. Această metodologie va include analiza cost-beneficiu a reingineriei şi digitizării, aplicarea instrumentelor inovaţionale în procesul de reinginerie (de ex. design bazat pe client, ştiinţe behavioriste), modalitatea de identificare şi prioritizare a serviciilor publice pentru reinginerie, etc. De asemenea, acţiunea 1.2. prevede elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, care va include cadrul de asigurare a calităţii serviciilor electronice. Reieşind din mersul implementării acţiunilor respective şi necesitatea sincronizării termenelor de realizare a acestora cu planul de implementare a noului proiect al Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, precum şi restructurarea administraţiei publice centrale, constituirea Agenţiei Servicii Publice, Cancelaria de Stat a efectuat un exerciţiu de actualizare a acestor acţiuni. Astfel, urmează a fi aprobate de Guvern amendamentele la Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Potrivit celor replanificate, metodologiile respective urmează să fie elaborate de către Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică şi aprobate până la finele trimestrului IV, 2018. Referitor la stabilirea unui mecanism de monitorizare privind aplicarea de către instituţiile de stat a noului cadru metodologic în domeniul reingineriei şi digitizării serviciilor publice supuse anterior reingineriei, menţionăm că Centrul de Guvernare Electronică, prin intermediul Cancelariei de Stat, promovează modificări la Hotărârea Guvernului nr. 222 din 1.04. 2011 ”Cu privire la crearea Consiliului Coordonatorilor pentru e-Transformare”. Modificările prevăd redenumirea Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare în Consiliul coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor publice şi e-Transformarea guvernării. Astfel, se planifică atribuirea Consiliului funcţiilor de coordonare, evaluare şi monitorizare a activităţilor de modernizare a serviciilor guvernamentale, inclusiv celor electronice şi e-Transformare în cadrul administraţiei publice centrale de specialitate şi monitorizarea respectării de către instituţiile de stat a cadrului normativ şi metodologic. Concomitent, s-a prevăzut abilitarea Consiliu cu dreptul de a propune intervenţii justificate ale Guvernului pentru oferirea soluţiilor eficiente pentru creşterea calităţii serviciilor guvernamentale şi a actului de guvernare. De asemenea, pentru asigurarea nivelului adecvat de reprezentare în cadrul Consiliului, componenţa acestuia va fi formată din secretarii generali de stat, directorii generali ai altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, directorul Agenţiei Servicii Publice şi directorul Centrului de Implementare a Reformelor. Proiectul hotărîrii Guvernului este în proces de avizare şi consultare publică, iar pe parcursul lunii decembrie va fie supus expertizei şi definitivat. Recomandarea prevede identificarea şi aprobarea cadrului de reglementare şi standardizare pentru serviciile electronice publice care necesită mai mult timp de realizare. Astfel considerăm că termenul de 6 luni stabilit de Curtea de Conturi este insuficient pentru implementarea recomandării respective şi se propune a fi extins. Referitor la documentele confirmative privind realizarea activităţii, informăm următoarele: ® varianta iniţială a proiectului Metodologiei privind reingineria serviciilor publice se anexează (disponibil doar în engleză); a proiectul Metodologiei privind digitalizarea serviciilor publice este la etapa de conceptualizare şi fundamentare; ® proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului şi abrogarea Dispoziţiei Guvernului nr. 67 din 29 iunie 2011 este diponibil la următorul link: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4588  

RO_5083_2116 CGE.pdf
RO_5084_2179 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5086_2145 Cancelaria de Stat.pdf

3.2. să elaboreze şi să aprobe o metodologie fiabilă pentru evaluarea şi măsurarea indicatorilor de performanță și progres la prestarea serviciilor electronice publice și implementarea proiectelor de digitalizare a informațiilor și a proceselor de business în cadrul instituțiilor publice;

response:
Scrisoare CGE nr. 3004-444 din 01.12.2017, scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9265 din 11.12.2017 Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, prevede deja o serie de acţiuni practice menite să creeze un cadru metodologic fiabil şi adecvat pentru evaluarea şi măsurarea indicatorilor de performanţă şi progres la prestarea serviciilor publice, inclusiv a celor prestate electronic, la implementarea proiectelor de digitizare a informaţiilor, precum şi la evaluarea rezultatelor reingineriei business proceselor de prestare a serviciilor cetăţenilor şi mediului de afaceri. în acest sens, ne referim, în mod special, la: acţiunea 1.4. „Elaborarea unui cadru de măsurare a rezultatelor reformei de modernizare a serviciilor publice” - realizarea replanificată până la finele Trimestrului III, 2018); acţiunea 1.3. „Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice administrative” - realizarea replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018); acţiunea 2.1. „Ajustarea sistemului de evaluare a performanţei individuale şi instituţionale prin prisma calităţii prestării serviciilor publice” - realizarea replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018); acţiunea 3.1. „Implementarea unui sistem de monitorizare a performanţei şi de colectare a datelor referitoare la prestarea serviciilor publice (volumului tranzacţiilor, costurilor, ratelor de satisfacţie a beneficiarilor etc.)” - replanificată până la finele Trimestrului I, 2019); acţiunea 3.2. „Implementarea unui sondaj naţional anual privind percepţia asupra serviciilor publice (prin prisma calităţii, eficienţei, transparenţei, accesibilităţii, utilizabilităţii etc.)” - cu executarea periodică, replanificată până la finele Trimestrului IV al anilor 2018-2021; acţiunea 3.45. „Evaluarea accesibilităţii paginilor web ale entităţilor prestatoare de servicii publice şi a serviciilor publice electronice pentru persoanele cu dizabilităţi” - replanificată până la finele Trimestrului IV, 2018). scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9683 din 21.12.2017 Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, prevede o serie de acţiuni practice menite să creeze un cadru metodologic fiabil şi adecvat pentru măsurarea indicatorilor de perfonnanţă şi progres la prestarea serviciilor publice, inclusiv cele electronice, la implementarea proiectelor de digitalizare a informaţiilor, precum şi la evaluarea rezultatelor reingineriei business proceselor de prestare a serviciilor cetăţenilor şi mediului de afaceri. în acest sens, planul conţine următoarele acţiuni: •1.5. Elaborarea unui cadru de măsurare a rezultatelor reformei de modernizare a serviciilor publice (Results Framework) - acţiune replanificată pentru finele trimestrului III 2018; •1.4. Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice administrative - acţiune replanificată pentru finele trimestrului IV 2018; • 2.10. Ajustarea sistemului de evaluare a performanţei individuale şi instituţionale prin prisma calităţii prestării serviciilor publice - acţiune replanificată pentru finele trimestrului IV 2018; •3.8. Implementarea unui sistem de monitorizare a performanţei şi de colectare a datelor referitoare la prestarea serviciilor publice (volumului tranzacţiilor, costurilor, ratelor de satisfacţie a beneficiarilor etc.) - acţiune replanificată pentru finele trimestrului I 2019; •3.9. Implementarea unui sondaj naţional anual privind percepţia asupra serviciilor publice (prin prisma calităţii, eficienţei, transparenţei, accesibilităţii, utilizabilităţii etc.) - cu executare periodică, replanificată pentru finele trimestrului IV al anilor 2018-2021; •3.44. Evaluarea paginilor web ale entităţilor prestatoare de servicii publice şi a serviciilor publice electronice din perspectiva respectării designului universal şi accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi - replanificată pentru finele trimestrului IV 2018. Proiectele documentelor aferente realizării acţiunilor respective se află la etapa de conceptualizare şi fundamentare. Realizarea acţiunii necesită mai mult timp şi considerăm că termenul de 6 luni stabilit de către Curtea de Conturi este insuficient pentru implementarea recomandărilor respective şi este recomandabil să fie extins.

RO_5083_2116 CGE.pdf
RO_5084_2179 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5086_2145 Cancelaria de Stat.pdf

3.3. să intensifice măsurile de informare și promovare a soluțiilor guvernamentale în vederea asigurării utilizării acestora și realizării scopurilor propuse;

response:
Scrisoare CGE nr. 3004-444 din 01.12.2017, scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9265 din 11.12.2017, scrisoare Cancelaria de Stat nr. 21-06-9683 din 21.12.2017 CGE planifică să intensifice eforturile de informare a publicului larg privind soluţiile şi serviciile electronice guvernamentale prin consolidarea instrumentelor şi mijloacelor de comunicare existente, cât şi identificarea noilor canale şi instrumente, din perspectiva celor 3 abordări: Guvern pentru cetăţeni (G2C), Guvern pentru mediul de afaceri (G2B) şi Guvern pentru Guvern (G2G). In acest context, enumerăm acţiunile de comunicare planificate pentru sfârşitul anului 2017 şi anul 2018: 1. Realizarea rebrandingului CGE şi crearea unui nou concept de poziţionare a instituţiei, pornind de la idea că e-Guvemarea este mai mult decât soluţii de tehnologii informaţionale. 2. în baza noului concept de poziţionare a e-Guvernării vor fi ajustate toate serviciile electronice pentru a asigura coerenţa între e-servicii şi e-Guvernare. Acest lucru presupune crearea noilor logouri, noi elemente ce ţin de identitatea vizuală, noi mesaje cheie, elaborarea materialelor de vizibilitate pentru fiecare serviciu în parte, actualizarea materialelor existente şi diseminarea acestora către publicul lor ţintă. 3. Dezvoltarea campaniei on-Iine, care va presupune eforturi de comunicare a noului concept de e-Guvernare prin intermediul reţelelor de socializare, blogurilor, mass-mediei online. Aceasta va crea o platformă de interacţiune cu cetăţenii, în vederea consultării lor privind schimbările pe care ni le propunem. Datorită noii forme de comunicare „two way communication” vom asigura schimbul de informaţii în ambele sensuri între diferite categorii de grupuri ţintă. 4. Până Ia sfârşitul anului 2017 vor fi realizate următoarele livrabile: Strategia de comunicare şi advocacy a CGE, cartografierea grupurilor ţintă, actualizarea site-ului paşi ni i web oficiale a instituţiei http://esov.md/ro, portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.sov.md/ si a paginilor de pe reţelele sociale (Facebook, Youtube, Linkedln, Twitter etc.). 5. în contextul lansării oficiale a Proiectului Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova” va demarată o amplă campanie de comunicare, care va include promovarea eforturilor de e-Transformare întreprinse de către Guvern şi CGE până în anul 2017, prezentarea noilor soluţii de e-Guvernare ce vor fi create în baza scenariilor de viaţă, elaborarea şi producerea filerelor şi spoturilor animate/video grafice, crearea materialelor de comunicare (comunicate de presă, op-eds, istorii de succes, editoriale, pliante, broşuri, note informative, fişiere media, infografice, buletinul informativ electronic), participarea reprezentanţilor CGE la interviuri şi emisiuni radio, TV şi online. 6. Totodată, noua Strategia de comunicare şi advocacy a CGE va include acţiuni de promovare a Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), şi anume: organizarea periodică a şedinţelor Comisiei naţionale pentru e-Transformare, organizarea şedinţelor noului Consiliu al coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor publice şi e-Transformarea guvernării cu scopul de a identifica o viziune comună privind modernizarea serviciilor guvernamentale pe termen lung, desfăşurarea atelierelor de lucru cu managerii TI şi reprezentanţii direcţiilor analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în vederea identificălii soluţiilor electronice pentru a moderniza serviciile publice prin digitalizare şi prin reingineria proceselor operaţionale etc.

RO_5083_2116 CGE.pdf
RO_5084_2179 Cancelaria de Stat.pdf
RO_5086_2145 Cancelaria de Stat.pdf

4.1. să elaboreze şi să asigure aprobarea cadrului de reglementare privind nivelul de conformare a sistemelor informaționale, precum și a aspectelor de atribuire a valorii juridice informației din cadrul circuitelor electronice la prevederile actelor normativ-legislative în domeniu;

response:
scrisoare MEI nr. 01/3-6059 din 16.10.2017 la momentul actual reglementarea aspectelor ce ţin de conformarea sistemelor informaţionale anumitor cerinţe stabilite de actele normative în vigoare sunt supuse în principal prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.562 din 22.05.2006 cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat, care prevede obligaţia coordonării Conceptelor tehnice ale sistemelor informaţionale automatizate de stat de către fostul MTIC. Coordonarea Conceptelor tehnice ale sistemelor informaţionale de stat are drept scop evaluarea corespunderii formei şi conţinutului acestora cu prevederile ordinului nr.78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viaţă al software-uluf'RT 38370656 - 002:2006. Totodată, aducem la cunoştinţă că în contextul reformei şi restructurării Guvernului este necesară o revizuire/ajustare a legislaţiei în vigoare privind resursele şi sistemele informaţionale de stat, şi în special a Legii cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, nr.467 din 21.11.2003. Proiectul de lege care urmează a fi elaborat va cuprinde două domenii importante care vor reglementa inclusiv şi cerinţele privind interoperabilitatea şi securitatea sistemelor informaţionale de stat.

RO_4710_Ministerul economiei si infrastructurii.pdf

4.2. să identifice modalitatea și să asigure reglementarea principiilor și condițiilor de elaborare, dezvoltare și funcționare a sistemelor informaționale;

response:
scrisoare MEI nr. 01/3-6059 din 16.10.2017 reglementarea principiilor şi condiţiilor de elaborare,dezvoltare şi funcţionare a sistemelor informaţionale este parţial stabilită în Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, nr.467 din 21.11.2003. Reieşind din faptul că multe prevederi ale legii menţionate sunt depăşite, MEI (în calitate de succesor al MTIC) urmează să elaboreze proiectul de modificare a legi în cauză sau de aprobare a unei Legi noi cadru pentru domeniul sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, care va include şi prevederi generale privind principiile şi condiţiile de elaborare, dezvoltare şi funcţionare a sistemelor informaţionale de stat. Totodată, cu titlu informativ menţionăm că după intrarea în vigoare a Legii nr.80 din 05.05.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, atribuţiile fostului Minister al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în domeniul sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, documentării populaţiei, înmatriculării transportului şi calificării conducătorilor auto au fost transmise Agenţiei Servicii Publice.

RO_4710_Ministerul economiei si infrastructurii.pdf

5.1. să consolideze cadrul instituțional al Serviciului Tehnologii Informaționale în vederea asigurării durabilității activității acestuia, conform cadrului normativ de reglementare;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Cu referire la acţiunea dată, la momentul actual Serviciul tehnologii informaţionale (în continuare STI) este în proces de reformă Ia etapă avizării noului proiect de Regulament, structură, organigramă şi efectiv limită întru asigurarea cerinţelor înaintate conform recomandării curţii de conturi dar şi asigurarea unui management de funcţionare durabil şi eficient pe domeniul de competenţă. De asemenea, menţionăm că recent a fost instituită posibilitatea remunerării cu plăţi de stimulare care se achită lunar din contul mijloacelor alocate anual pentru alte plăţi de stimulare în conformitate cu legislaţia privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici dar şi a personalului de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice din contul economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, concomitent cu plata salariului, şi se stabilesc separat pentru fiecare persoană în parte, fapt ce asigură un supliment ia salariul derizoriu. Suplimentar Serviciul tehnologii informaţionale prin avizarea proiectului regulamentului privind retribuirea muncii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI, a solicitat majorarea salariului de funcţie şi a include angajaţii STI drept beneficiari a mai multor supliment salariale ce ar permite sporirea salariu angajaţilor, ulterior aceste propuneri au fost avizate pozitiv şi sau luat în calcul la aprobarea regulamentului sus-menţionat şi va intra in vigoare din 01.01.2018

RO_5087_2169.pdf

5.2. să asigure elaborarea și aprobarea documentelor aferente dezvoltării tehnologiilor informaționale în conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 în cadrul exercitării Contractului nr. 66/14 din 19.06.2014, încheiat cu expert extern compania ”lnfo-Trust Consulting” SRL s-au achiziţionat servicii de audit TIC în scopul evaluării complexe a stării curente pentru domeniul TIC pe dimensiunea MAI şi s-a elaborat planul de transformare a domeniului TIC în cadrul MAL Livrabilele respective stau la baza elaborării proiectului Strategiei de dezvoltare TIC în cadrul MAI, însă urmează a fi actualizate la zi în contextul realizării activităţilor în baza Acordului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în cadrul proiectului (nr. 00101611) de consolidare a capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost elaborate Termenii de Referinţă destinaţi achiziţiei de consultanţă TIC pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018 şi vizează elaborarea unui studiu de fezabilitate care să descrie impedimentele legale, organizaţionale, tehnologice şi soluţii de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi, precum şi achiziţiei serviciilor de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi pentru 5 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAL Achiziţia respectivă şi realizarea contractului se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018. In semestrul 1 al anului 2018 in baza rezultatelor studiului de fezabilitate va fi posibil de a actualiza Arhitectura TIC al MAI si, respectiv ajustarea la zi a Strategiei TIC. Raport nr. 780 din 14.12.2017

RO_5087_2169.pdf

5.3. să evalueze situația existentă privind necesitatea de investiții în domeniul TIC, prioritizând investițiile în baza unor argumentări tehnico-economice fiabile;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 în contextul realizării activităţilor în baza Acordului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în cadrul proiectului (nr. 00101611) de consolidare a capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost elaborate Termenii de Referinţă destinaţi achiziţiei de consultanţă TIC pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018 şi vizează elaborarea unui studiu de fezabilitate care să descrie impedimentele legale, organizaţionale, tehnologice şi soluţii de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi, precum şi achiziţiei serviciilor de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi pentru 5 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAI. Achiziţia respectivă şi realizarea contractului se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018. Raport nr. 780 din 14.12.2017 DGMCT - 9 a fost evaluată necesitatea de investiţii şi mentenanţă în dezvoltarea Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier „Controlul traficului”. în rezultatul evaluării a fost iniţiat şi prezentat Raportul (nr. 709 din 13.11.2017) privind necesităţile de mentenanţă a echipamentului de supraveghere a traficului rutier pentru anul 2018. Totodată, menţionăm continuarea activităţilor de acumulare a documentaţiei (8/4-6810 din 04.10.2017, 8/4- 6813 din 04.10.2017) necesare proiectării, asigurării cu energie electrică şi conectării Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul Traficului” la obiectivele semaforice amplasate în localităţile Stăuceni, Ratuş, Măgdăceşti şi Dănceni unde urmează a fi amplasat utilaj de supraveghere a traficului rutier. De asemenea comunicăm despre înaintarea, în cadrul proiectului de finanţare pentru anul 2018, a calculelor privind extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul Traficului” cu 11 posturi (2 - mun. Chişinău şi 9 posturi pentru crearea Reţelei de ocolire Chişinău), activităţile de proiectare la unele posturi fiind iniţiate. Raport nr. 8/4-15.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

5.4. să adopte politicile de rigoare în domeniile securității informaționale, gestionării riscurilor, managementului performanței și managementului resurselor (activelor);

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 STI a realizat activităţi necesare si s-au aprobat: 1. Ordinul MAI nr. 244 din 18.08.2017 Privind Sistemul de management al securităţii informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (s-a aprobat Politica de securitate a informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Regulamentul privind Sistemul de management al securităţii informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne). 2.Ordinul MAI nr. 374 din 12.12.2017 "Privind aprobarea procedurilor de raportare a incidentelor, analiza şi evaluarea riscurilor de securitate a informaţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” (s-a aprobat Procedura privind gestionarea incidentelor de securitate a informaţiei şi Procedura privind analiza şi evaluarea riscurilor de securitate a informaţiei). Raport nr.780 din 14.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

5.5. să asigure definitivarea inventarierii generale și multilaterale a registrelor, SI, proceselor aferente formării lor, cu identificarea și desemnarea univocă a proprietarilor de date;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 La etapa actuală este prematur de a fi aprobat ordinul cu privire la desemnarea subdiviziunilor, din motivul nefinalizării inventarierii generale a registrelor, SI şi proceselor aferente formării lor.

RO_5087_2169.pdf

5.6. să asigure transmiterea atribuțiilor aferente formării registrelor către subiecții rapoartelor juridice, în conformitate cu prevederile legale, incluzând toate cerințele şi condițiile privind exercitarea atribuțiilor de rigoare;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 întru executarea sarcinii a fost efectuată inventarierea cu divizarea pe categorii: acordurilor de schimb informaţional - 9, acordurilor de colaborare - 4, acordurilor de acces necesare pentru vizualizarea datelor cu caracter personal. - 9, acorduri de prestare servicii publice şi informaţionale - 15. Totodată, în perioada de referinţă au fost încheiate următoarele acorduri: 1) Acord adiţional nr. 1 din 14.09.2017 „cu privire la modificare a Acordului de colaborare privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr. 3009-67 din 25.03.2016 între Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronici (E-Govemment) şi MAI. 2) Acord adiţional nr.3/585-AD din 05.05.2017 cu privire la modificarea şi completarea Contractului privind schimbul de informaţii nr.537-I din 01.06.2012, Schimbul informaţional în baza Web-Servicii, care reglementează interacţiunea între CRIS „REGISTRU” și MAI.

RO_5087_2169.pdf

5.7. să elaboreze și să asigure menținerea unui catalog privind registrele deținute, conținutul și proprietarul fiecăruia dintre ele, pentru identificarea căilor unificate omogene de automatizare, precum și pentru prezentarea datelor către părțile interesate, în modul stabilit de legislație;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 In conformitate cu prevederile ordinului STI nr. 23 din 23.09.2017„cu privire la inventarierea mijloacelor fixe, valorilor materiale, mijloacelor băneşti şi decontărilor aflate la balanţa Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI” a fost efectuată inventarierea anuală 2017 a SI (activelor nemateriale), în cadrul căreia de către comisia instituită au fost stabilite resurselor informaţionale digitale deţinute de STI al MAI şi a documentelor de atribuire, ţinându-se cont de toate etapele ale ciclului de viaţă al sistemului software, cum ar fi: lucrările de anteproiect, elaborarea sistemului software, implementarea sistemului software, exploatarea sistemului software. Au fost elaborate fişe ale resurselor informaţionale gestionate de STI şi persoanelor responsabile de administrare a SI. De asemenea, sperăm, ca urmare a inventarierii anuale 2017, efectuate de către subdiviziunile MAI, vom obţine date generice, exacte/actualizate a deţinătorilor reali, a administratorilor desemnaţi ai SI din sistemul afacerilor interne, pentru elaborarea şi aprobarea Catalogului SI gestionate de MAI. Actualmente, considerăm prematur de a fi aprobat Catalogul SI gestionate de MAI, din motivul nefinalizării inventarierii generale a registrelor, SI şi proceselor aferente formării lor. Informaţii privind registrele/sistemele informaţionale gestonate de MAI si subdiviziunile subordinate, in care se stochează datele cu caracter personal, se conţine in registrul public Registrului de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal https://registru.daterpersonale.md/

RO_5087_2169.pdf

5.8. să asigure identificarea, elaborarea/ajustarea și aprobarea, în modul stabilit, a regulamentelor necesare funcționării registrelor deținute;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Intru executarea sarcinii stabilite de către DPSTI a fost elaborat, coordonat şi aprobat prin Ordinul STI nr.30 din 13.12. 2017 Regulamentul tehnic privind reglementarea procedurilor operaţionale de exploatare a Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”. Raport nr. 785 din 15.12.2017. Drept rezultat al acţiunilor întreprinse pe marginea măsurii în cauză, au fost elaborate procedurile operaţionale cu privire la exploatarea Sistemelor informaţionale automatizate „Registrul accidentelor rutiere” şi „Registrul de evidenţă a contravenţiilor, cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care le-au săvîrşit”, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Informaţionale.

RO_5087_2169.pdf

5.9. să întreprindă măsurile necesare în vederea finalizării digitizării și verificării datelor de pe suport de hârtie, necesare automatizării proceselor în domeniul combaterii criminalității;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Direcţia servicii publice şi guvernamentale gestionează Fişierul Operativ Informaţional al persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, care conţine circa 850.000 de fişe de evidenţă primară pe suport de hârtie. Anterior în conturul respectiv al SIA RICC a fost introdusă informaţia despre toate persoanele incluse în Fişier, însă informaţia ce ţine de rezultatele examinării cauzelor penale la moment nu este digitizată în volumul deplin. Digitizarea FOI este necesară pentru posibilitatea automatizării procesului prestării serviciilor publice persoanelor fizice şi juridice, şi anume procesului eliberării cazierelor judiciare persoanelor fizice şi juridice şi procesului verificării chestionarelor, care parvin din Agenţia Serviciilor Publice a MT1C pentru perfectarea documentelor de călătorie, în perioada de raport de către angajaţii S1CP au fost digitizate 16.045 fişe din Fişierul Operativ Informaţional al persoanelor care au săvârşit infracţiuni: Astfel, începând cu luna august 2012 (pornirea procesului de digitizare) şi până la moment, din numărul total aproximativ de 850.000 cartele din fişierul evidenţă nominală, au fost digitizate 559.462. ceea ce constituie 66%. Raport nr. 795 din 15.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

5.10. să asigure instrumente și metode pentru analiza și evaluarea performanțelor și capacităților echipamentului și infrastructurii existente, pentru excluderea suprasolicitării mijloacelor tehnice sau situațiilor de risc;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Sistemul informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” (în continuare - SIA RICC) reprezintă resursa informaţională specializată care include totalitatea informaţiei sistematizate cu caracter criminal şi care este format în baza Sistemului informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, reglementat prin Legea nr. 216-XV din 29.05.2003. Registrul întruneşte cîteva baze de date şi este destinat pentru formarea, acumularea, stocarea, actualizarea şi analiza datelor despre starea criminalităţii şi activitatea de combatere a acesteia în Republica Moldova. Contururile funcţionale ale SIA RICC sunt: • conturul evidenţei automatizate a sesizărilor despre infracţiuni; • conturul evidenţei automatizate a infracţiunilor săvîrşite şi a urmăririlor penale pornite; * conturul evidenţei automatizate a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni; • conturul evidenţei automatizate a persoanelor anunţate în căutare; * conturul evidenţei persoanelor puse sub învinuire sau cărora le-a fost aplicată măsura privativă de libertate; • conturul evidenţei automatizate a cadavrelor, bolnavilor şi copiilor neidentificaţî; * conturul evidenţei automatizate a persoanelor puse în evidenţă cu scop de profilaxie; * conturul evidenţei automatizate a contravenţiilor administrative; • conturul evidenţei automatizate a transportului furat, răpit sau fără stăpân; • conturul evidenţei automatizate a armamentului şi muniţiilor furate, pierdute sau depistate; • contuml evidenţei automatizate a documentelor sustrase, pierdute sau depistate; • conturul evidenţei automatizate a obiectelor marcate şi de anticariat furate sau găsite. In Sistem sânt realizate, dar nu se folosesc regi mele pentru evidenţa persoanelor ţinute în evidenţă cu scop de profilaxie, şi documentelor, blanchetelor de strictă evidenţă sustrase, pierdute sau depistate. Motivul - lipsa bazei normative în acest domeniu. Evidenţa contravenţiilor săvârşite, persoanelor care au săvîrşit contravenţii şi sancţiunilor aplicate în privinţa lor, la moment se efectuează în sistemul aparte. De către STI a fost iniţiată procedura de elaborare a proiectului de Lege privind evidenţa unică a contravenţiilor. In caz, dacă legea respectivă va fi aprobată, din Concepţia SIA RICC vor fi excluse prevederile referitor la evidenţa în cadrul acestui Registru a informaţiei despre contravenţii. I. Conectarea la SIA RICC a participanţilor la Sistem. La moment la SI AI RICC sunt conectate toate subdiviziunile teritoriale şi specializate ale MAI, Procuratura Generală, procuraturile specializate, Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul Vamal. Organele teritoriale ale procuraturi la moment nu sunt conectate la Sistem. Evidenţa centralizată a cauzelor penale, care se află în gestiunea lor, se efectuează de către subdiviziunile de evidenţă ale Inspectoratelor de poliţie. II. Plenitudinea şi corectitudinea informaţiei în SIA RICC. Funcţia de bază ale SIA RICC este asigurarea cu informaţie operativă şi statistică conducerea ţării şi organelor de urmărire penală. Respectiv, principiul de bază la funcţionarea Sistemului este temeinicia, plenitudinea, veridicitatea şi oportunitatea prezentării informaţiei. în conformitate cu art. 26, alin. (21) al Legii nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, ”Ministerul Afacerilor Interne, cel puţin de două ori pe an, la finele fiecărui semestm, verifică corectitudinea şi veridicitatea informaţiei introduse în banca centrală de date de către subdiviziunea specializată şi prezintă rezultatele Procurorului General, care, după caz, poate dispune procurorilor din subordine sau unei comisii mixte efectuarea unor controale suplimentare”, Până la reorganizarea Serviciului tehnologii informaţionale al MAI (anterior - Direcţia informaţii şi evidenţă operativă a MAI), care a avut loc în anul 2013, controlul asupra plenitudinii, corectitudinii şi veridicităţii informaţiei, introduse în RICC, au efectuat două secţii în cadrul Dl şi EO: Secţia control a informaţiei, care efectua sistematic controale în inspectoratele de poliţie şi verifica pe loc respectarea disciplinei de evidenţă-înregistrare, Secţia monitorizare a informaţiei, care permanent a monitorizat informaţia, introdusă în RICC, şi în baza rezultatelor monitorizării efectua următoarele acţiuni: acordarea asistenţei practice şi consultative, desfăşurarea lecţiilor cu subdiviziunile de evidenţă ale comisariatelor de poliţie; elaborarea condiţiilor logice la introducerea informaţiei în RICC în scopul reducerii cazurilor de introducere a informaţiei incorecte sau incomplete; actualizarea actelor legislative şi normative la compartimentul evidenţei unice a informaţiei cu caracter criminal, elaborarea instrucţiunilor privind modul de evidenţă a obiectelor informaţionale în cadrul RICC, precum şi ghidurilor respective pentru subdiviziunile de evidenţă; corectarea informaţiei în RICC. In cazurile depistării încălcărilor grave ale disciplinei de evidenţă-înregistrare, această informaţie era prezentată Secţiei control a informaţiei pentru efectuarea anchetelor de serviciu în privinţa persoanelor vinovate. După reorganizările din anul 2013, STI nu mai are rolul de organ cu drepturi de control la compartimentul verificării plenitudinii şi corectitudinii informaţiei cu caracter criminal introduse în RICC. Situaţia creată a condus la consecinţe negative: în perioada menţionată s-au constatat multiple neajunsuri şi încălcări grave ale disciplinei de evidenţă-înregistrare, ce duce la existenţa în RICC a informaţiei incorecte şi neveridice, şi, ca rezultat, duce la imposibilitatea prezentării de către Serviciul tehnologii informaţionale a informaţiei veridice şi actuale privind starea infracţională în ţară. Raport nr. 801 din 15.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

5.11. să asigure implementarea controalelor manageriale eficiente pentru administrarea și monitorizarea contractelor încheiate aferente domeniului TIC;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Intru realizarea prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 „privind controlul financiar public intern”, HG nr. 1041 din 20.12,2013 „cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014 - 2017”, Ordinului MF nr. 189 din 05.11.2015 „cu privire Ia aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”, precum şi a Dispoziţiei STI nr. 37 din 29.05.2017„cu privire Ia aprobarea Sistemului de control intern/managerial al STI”, prin Ordinul nr. 31 din 14.12.2017 a fost aprobat Regulamentul privind controlul general al sistemelor informaţionale în cadrul Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI, care stabileşte procesul de evaluare a mediului de control a SI şi infrastructurii TIC. Regulamentul are scopul de a asigura condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/man ageri al în cadrul STI al MAI şi va fi implementat prin intermediul procedurilor de sistem specifice sistemului de control intem/managerial. Controale generale a sistemelor informaţionale şi tehnologiilor informaţionale reprezintă o activitate de evaluare a sistemelor prin prisma optimizării gestiunii resurselor informaţionale disponibile (date, aplicaţii, tehnologii, facilităţi, resurse umane, etc.), în scopul atingerii obiectivelor entităţii, prin asigurarea unor criterii specifice: eficienţă, confidenţialitate, integritate, disponibilitate, siguranţă în funcţionare şi conformitate cu un cadru de referinţă (standarde, politici, bune practici, cadru legislativ, etc.).

RO_5087_2169.pdf

5.13. să elaboreze și aprobe documente aferente ciclurilor de viață ale sistemului, inclusiv pentru perioada de mentenanță, cu identificarea mijloacelor financiare destinate acestui scop;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 DSPG - prevede acţiunea de asigurare a creării documentelor aferente ciclului de viaţă pentru fiecare sistem în parte conform inventarierii şi ordinului nr. 78/2006 MTIC. Drept rezultat al acţiunilor întreprinse pe marginea măsurii în cauză, în cadrul Contractului de mentenanţă nr. 40/17 din 12.06.2017, încheiat în rezultatul desfăşurării licitaţiei publice cu I.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, în vederea definitivării şi documentării planului de asigurare a disponibilităţii sistemelor informaţionale au fost elaborate şi aprobate: 1. Planul de asigurare a disponibilităţii sistemului informaţional „Registrul de evidenţă a contravenţiilor” . 2. Planul de asigurare a disponibilităţii a SIA „Registrul accidentelor rutiere” . în planurile menţionate sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezervă, testarea lor şi restabilirea în caz de necesitate a Sistemelor informaţionale. Raport nr. 806 din 15.12.2017. DDEG realizează coordonarea implementării Proiectul “Automatizarea Business Proceselor Cheie MAI şi soluţii IT&C (Etapa 11)”, care are ca scop principal implementarea unui sistem informatic integrat (Semnalări), cu următoarele obiective specifice: * înregistrarea într-un registru unic, în format electronic, a tuturor semnalărilor primite de subunităţile din cadru! MAI, indiferent de tipul semnalării şî de sursa informaţiei; • înregistrarea informaţiilor importante cu privire la situaţiile de interes pentru MAI (evenimente) în vederea gestionării lor ulterioare; * Gestionarea evenimentelor şi înregistrarea măsurilor preliminare planificate şi derulate; • Furnizarea informaţiilor în format structurat unitar pentru toate categoriile de fapte (cu caracter penal, contravenţional sau abateri disciplinare), care să fie preluate de celelalte business procese (integritate instituţională, gestiunea cauzelor penale sau procedura contravenţională). Caietul de sarcini pentru componenta de proces semnalări şi gestiune evenimente (partea de descriere business proces recepţionată ca livrabilă din contractul nr. 26/15 din 25.02.2015 cu SC „ProEuroConsult”) s-a inclus în caietul de sarcini pentru licitaţia publică 01930/16 din 26.08.2016, realizată Ia nivel de MAI privind achiziţionarea serviciilor de automatizare a business proceselor cheie MAI şi soluţii IT&C pentru necesităţile Ministerului Afacerilor Interne, în scopul implementării a Planului conform Matricei de liberalizare a regimului de vize UE-RM, contractul 155-AP de achiziţie respectiv fiind încheiat la 08 decembrie 2016 cu compania ”Bass-systems” SRL, termen de realizare a contractului şi de implementare a sistemului informaţional fiind stabilit sfîrsitul anului 2017. Documentele aferente ciclului de viată (faza de implementare şi punere în producţie) pentru acest sistem informaţional sunt în etapa de elaborare. Raport nr. 780 din 14.12.2017. DGMCT - a fost iniţiată elaborarea Procedurilor operaţionale pentru utilizatorii SASCR „Controlul traficului” care are ca scop reglementarea procedurii şi regulilor privind verificarea, validarea şi colectarea probelor înregistrate prin intermediul unităţilor fixe sau mobile de supraveghere ale SASCR „Controlul traficului” privind abaterile din domeniul circulaţiei rutiere. în procedură suplimentar la drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt desfăşurate acţiunilor operatorilor Ia validarea şi transmiterea evenimentelor către agenţii constatatori. Compartimente separate sunt rezervate condiţiilor de rebutare a evenimentelor şi controlul rebutării. Menţionăm că în perioada următoare urmează a fi proiectate activităţi de evaluare/identificare/stabilire a ciclului de viaţă a echipamentelor, utilajului Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” unde vor fi luate în consideraţie şi recomandările înaintate pe marginea Contractului nr. 39/17 din 12.07.2017 de prestare a serviciilor de mentenanţă ale Sistemului automatizat de supraveghere a traficului rutier din mun. Chişinău şi a infrastructurii distribuite. Raport nr. 8/4-804 din 15.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

5.14. să asigure o documentare detaliată adecvată a procesului de efectuare a copiilor de rezervă, cu testarea acestora;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 In conformitate prevederile contractelor nr. 67/16 din 21 decembrie 2016 de prestare a serviciilor de mentenanţă a SIA „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” gestionat de STI a MAI pentru anul 2017 şi nr.48/16 din 03 iunie 2016 de prestare a serviciilor de mentenanţă a sistemelor informatice gestionate de STI a MAI pentru anul 2017 Serviciul informaţional e-Cazier) în vederea definitivării şi documentării planului de asigurare a disponibilităţii sistemelor informaţionale au fost elaborate şi aprobate: 1. Planul de asigurare a disponibilităţii sistemului informaţional e-Cazier 2. Planul de asigurare a disponibilităţii a SIA „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” (20 file), în care sunt documentate procedurile de efectuare a copiilor de rezervă, testarea lor şi restabilirea Sistemului informaţional. DGMCT - Conform completărilor propuse în punctul 321 în obligaţiile, responsabilitatea administratorului tehnico- tehnologic al Sistemului, care conform proiectului revine Centrului de Telecomunicaţii Speciale intră şi „executarea, o dată la 30 de zile, a copiilor de siguranţă ale informaţiilor care conţin datele din Sistem şi softurilor folosite pentru prelucrările automatizate ale datelor din Sistem, pe suport material, pus la dispoziţia de către posesor/deţinător, care se păstrează, pe parcursul a 6 luni, în locuri protejate, şi să asigure restaurarea informaţiilor în caz de necesitate ”. Proiectul modificărilor, prin nr. 8/5-7901 din 13.11. 2017, a fost remis pentru avizare autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI (DGAMEP, SDOI, SPIA, SPDCP, IGP, IGSU, DTC şi Academiei „Ştefan cel Mare”, obiecţiile şi propunerile cărora, după caz, au fost luate în consideraţie. Prin nr. 8/5- 8279 din 27.11.2017 proiectul modificărilor în HG 965 a fost plasat pentru consultare publică pe site-ul www.narticiD.aov.md si expediat nentru avizare Ministerului Finanţelor şi Serviciului Protecţie şi Pază de Stat. La moment sunt în examinare şi prelucrare obiecţiile şi propunerile fonnulate din partea entităţilor vizate, precum şi din partea unor autorităţi ale administraţiei publice locale. Raport nr. 804 din 15.12.2017. ■ DSPG - Drept rezultat al acţiunilor întreprinse pe marginea măsurii în cauză, au fost elaborate procedurile operaţionale cu privire la exploatarea Sistemelor informaţionale automatizate „Registrul accidentelor rutiere” şi „Registrul de evidenţă a contravenţiilor, cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit”, care au fost aprobate de conducerea Serviciului Tehnologii Informaţionale.

RO_5087_2169.pdf

5.15. să efectueze un studiu complex asupra modului de utilizare ulterioară și extindere a funcționalităților SIA RICC și SIA REC, astfel încât să fie garantată respectarea cadrului legal și de reglementare în domeniul automatizării informației cu caracter criminal și protecției datelor cu caracter personal;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Conform infonnaţieî, prezentate de DDEG a STI, în contextul realizării activităţilor în baza Acordului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în cadrul proiectului (nr. 00101611) de consol idare a capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost elaborate Termenii de Referinţă destinaţi achiziţiei de consultanţă TIC pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care se propune de a fi realizată pe parcursul anului 2018 şi vizează elaborarea unui studiu de fezabilitate care să descrie impedimentele legale, organizaţionale, tehnologice şi soluţii de dezvoltare şi implementare a versiunilor noi, precum şi achiziţiei serviciilor de dezvoltare şi implementare a versiunilor noî pentru 5 sisteme informatice cheie pentru activitatea MAI (inclusiv pentru SIA RICC şi SIA REC). Achiziţia respectivă şi realizarea contractului se propune de a fî realizată pe parcursul anului 2018. Raport nr. 802 din 15.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

5.16. să asigure reconceptualizarea (actualizarea) modului de automatizare a proceselor aferente Registrului dactiloscopic, inclusiv prin interoperabilitatea și schimbul de informație a produsului final cu resursele informaționale prevăzute în cadrul legal

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 1. Realizarea interoperabilităţii AFIŞ cu Registrul de Stat al Populaţiei. Intru realizarea sarcinii sus menţionate, în luna august anul curent a fost creat grupul de lucru compus dîn elaboratorii SIA AFIŞ, colaboratorii STI şi colegii de la Centru Telecomunicaţii Speciale, care de comun au elaborat un nou produs de program care asigură interoperabilitatea dintre SIA AFIŞ şi Registrul de Stat al Populaţiei . 2. Preluarea amprentelor de la conducătorii auto - măsură care va fi posibil de realizat după aprobarea modificărilor HG nr. 1310 din 31.10.2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi a Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii”. 3. Examinarea şi după caz, implementarea posibilităţii de utilizare de către Poliţie a echipamentului dactiloscopic în inspectorate - măsură ce va fi realizată după realizarea punctului nr.2. Raport nr. 809 din 18.12.2017,

RO_5087_2169.pdf

5.17. să realizeze acțiunile necesare automatizării Registrului de stat al armelor;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 La moment evidenţa armelor şi titularilor de drept este realizată în calitate de modul integrat în Sistemul Informaţional Automatizat "Registrul Informaţiilor Criminalistice şi Crîminologice” (SIA RICC). Sistemul este conceput pentru a colecta informaţii despre obiectele de evidenţă (persoane, obiecte, documente). Aferent RSA, SIA RICC oferă un facţional redus, care a devenit neconform în urma modificării cadrului legislativ. Analiza HG 634 din 06.06.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” a identificat o serie de carenţe cu cadrul legislativ-normativ actualizat. în special conceptul RSA nu este conform cu noile roluri ale autorităţilor menţionate. Arhitectura sistemului nu este conformă noilor tehnologii promovate de Guvern şî nu permite valorificarea soluţiilor de platformă. Arhitectura propusă prevede realizarea unor aplicaţii individualizate fapt ce creează dependenţa de furnizorul soluţiei şi în consecinţă impunerea unor preţuri ridicate de mentenanţâ. în acelaşi timp Conceptul RSA nu a respectat cerinţele faţă de documentele de politici publice (HG nr. 33 din 11.01.2007), fapt care în combinare cu modificarea tehnologiilor şi aprobarea noilor concepte de e-transformare de către Guvern a dus la irelevanţa unei serii de articole. Astfel, se constă necesitate revizuirii HG nr. 634 din 06.06.2007. Ministerul Afacerilor Interne, a realizat în perioada 06.07.2017 consultarea publică a proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul de Stat al armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă” La 12.12.2017, IGP a recepţionat avizul (expertiza juridică) asupra actului normativ în cauză de la Ministerul Justiţiei. Activitatea in vederea aprobării Concepţiei continuă. Raport nr. 780 din 14.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

5.18. să asigure încheierea acordurilor privind accesarea/procesarea datelor din bazele de date ale OIPC Interpol de către instituțiile de stat în conformitate cu regulamentele din domeniu;

5.19. să identifice și să excludă zonele și procesele caracterizate prin dublarea activităților și responsabililor în cadrul automatizării proceselor aferente migrației și azilului;

5.20. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de ajustare/modificare a Concepției SIIAMA, precum și să elaboreze cadrul normativ necesar funcționării SSBMA.

Cerinte (8)

5.12. să asigure o gestiune eficientă și conformă a proiectelor de automatizare a proceselor, pentru excluderea cazurilor de dublare, suprapunere sau fragmentare neîntemeiată a proceselor;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017 Activităţile de realizare urmează a fî iniţiate după aprobarea Strategiei de dezvoltare TIC în cadrul MAI. Raport nr. 780 din 14.12.2017.

RO_5087_2169.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, pentru informare și se cere, în comun cu Serviciul tehnologii informaționale, Biroul Migrație și Azil și Inspectoratul General al Poliției, să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui Plan de măsuri de realizare a acestora;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017

RO_5087_2169.pdf

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scrisoare Procuratura RM nr. 4-4d/17-578 din 10.10.2017 1. La 22.11.2016, în vederea asigurării conectării sistemelor informaţionale ale Procuraturii Generale la MConnect, pentru efectuarea schimbului de date şi metadate dintre diferiţi beneficiari, a fost semnat Acordul de colaborare dintre Centrul de Guvernare Electronică şi Procuratura Generală privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-108. Această platformă va asigura interconectarea securizată a Sistemului informaţional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” (în continuare SIA „ Urmărire penală: E-Dosar”) la sistemele informatice ale altor autorităţi publice centrale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Centrului Naţional Anticorupţie şi ale altor instituţii. 2. Procuratura Generală a procurat echipamentul necesar pentru funcţionarea normală a SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, inclusiv şi în condiţii de pene electrice. 3. A fost iniţiată procedura de integrare/interconectare a SIA „Urmărire penală: E-Dosar” la sistemele informaţionale automatizate ale instituţiilor sus-mentionate, solicitându-le datele de contact ale dezvoltatorilor/administratorilor sistemelor informaţionale automatizate pe care le deţin, ale căror module urmează a fi interconectate cu SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, pentru identificarea sistemelor, testarea integrării acestora, schimbului de date şi listelor de nomenclatoare. Concomitent, a fost iniţiată procedura de interconectare cu sistemele informaţionale secundare ale Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Cadastru”, FiscServInform şi ale altor instituţii publice. Totodată, a fost înaintată o solicitare în adresa Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” cu privire la oferirea de informaţii cu privire la sistemele informaţionale automatizate pe care le administrează din cele utilizate de către alte autorităţi publice şi organizarea interconectării acestora. în ceea ce priveşte SIA „Urmărire penală: E-Dosar”, precum şi dezvoltatorii acestuia sunt pregătiţi pentru realizarea tehnică a interconectărilor cu sistemele informaţionale externe. Totuşi, o parte dintre instituţiile enumerate mai sus au informat Procuratura Generală despre faptul necesităţii resurselor financiare suplimentare, pentru achiziţionarea de echipament şi gestionarea sistemului (scanare, semnătură electronică), care la moment, nu sunt prevăzute în bugetele instituţionale sau în proiectele de asistenţă externă. 4. La 15.05.2017 a fost aprobată prin Ordinul Procurorului General nr. 20/4 Politica de securitate şi protecţie a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii. 5. La 23.05.2017 a fost aprobat Ordinul Procurorului General privind completarea şi utilizarea SIA „Urmărire penală: „E-Dosar”. 6. în perioada 24.05.2017-10.07.2017 procurorii Secţiei tehnologii informaţionale si combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcţiei urmărire penală şi criminalistică a Procuraturii Generale au instruit procurorii, consultanţii acestora şi specialiştii din cadrul procuraturilor teritoriale şi Procuraturii Anticorupţie în utilizarea Sistemului, creând conturi pentru toţi utilizatorii, precum şi poşte electronice de serviciu. 7. A fost elaborată o copie de instruire şi testare a SIA „Urmărire penală: „E- Dosar” pentru toţi utilizatorii pe adresa www.ecase.simbase.eu, disponibilă din 24.05.2017 până-n prezent. 8. A fost elaborat Ghidul utilizatorului privind SIA „Urmărire penală: E- Dosar”, actualizat în permanenţă o dată cu implementarea modificărilor şi completărilor Sistemului, fiind pus la dispoziţia utilizatorilor în varianta electronică pe pagina web www.edosar.procuratura.md/ghid.pdf. 9. Fiecare utilizator a semnat o declaraţie cu privire la obligativitatea introducerii zilnice a datelor în Sistem, veridicitatea şi completitudinea acestora, luarea cunoştinţei cu Ordinul Procurorului General nr. 4/23 din 23.05.2017, primirea şi verificarea parolei de acces la contul său de utilizator în Sistem, precum şi de la poşta electronică de serviciu. 10. La 01.07.2017 a fost lansat şi pus în aplicare Sistemul informaţional automatizat integrat „Urmărire penală: „E-Dosar”, utilizatorii căruia se conectează la adresa electronică www.edosar.procuratura.md. 11. De la momentul lansării Sistemului până-n prezent (10.10.2017) utilizatorii acestuia au introdus actele procesuale pe 8919 cauze penale. 12. Actualmente Secţia tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice cu suportul companiei „Andmevara” efectuează îmbunătăţiri în Sistem, înlăturând deficienţele întâmpinate de către utilizatori la completarea datelor. 13. A fost iniţiată elaborarea blancurilor actelor procesuale care să fie generate de Sistem, în vederea unificării practicii de urmărire penală în Procuratură. 14. A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în Sistemul informaţional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar”, care a fost transmis pentru avizare subdiviziunilor Procuraturii Generale responsabile, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” şi IP „Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova”. Odată cu aprobarea acestuia, urmează să fie notificat Sistemul, precum şi actele normative elaborate la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

RO_4708_1021 procuratura RM.pdf

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scrisoare MAI nr. 8/8-8825 din 19.12.2017

RO_5087_2169.pdf

2.3. Guvernului, pentru documentare și luare de atitudine, precum și racordarea actelor sale normative la Legea nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre, cu determinarea posesorului Registrului de stat al transporturilor şi Registrului de stat al conducătorilor de vehicule.