Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 60 din 26 septembrie 2011 privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010

Numar din data de 2011-09-26 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 48

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Negruţa, ministrul finanţelor, dlui N.Platon, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dlui Gh.Cojocari, şef-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dnei L.Botnari, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, dnei L.Dereli, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat Şoldăneşti, dlui Ig.Velicico şeful Inspectoratului Fiscal de Stat Drochia, dlui I. Movilă, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat Glodeni, dlui V.Balinschi, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat Orhei, dnei A.Grinceşen, şef-adjunct al Direcţiei dezvoltarea mediului financiar şi fiscal al Ministerului Economiei, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010 (în continuare - SFS).

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS) şi la unele inspectorate fiscale teritoriale (în continuare - IFST), în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[2] şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[3], avînd drept obiectiv evaluarea modului de acumulare şi administrare a veniturilor fiscale de către organele SFS, precum şi a procesului de evidenţă, întocmire şi prezentare a rapoartelor veniturilor acumulate.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[4].

Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea reglementărilor şi actelor normative, rapoartelor financiare, registrului sumelor calculate, dărilor de seamă privind încasările la bugetul public naţional (în continuare - BPN), dărilor de seamă privind restanţa la BPN, documentelor primare etc. Au fost utilizate proceduri de analiză a indicilor şi elementelor de importanţă semnificativă privind modul de executare a veniturilor în aspectul bugetelor şi clasificaţiei bugetare, precum şi analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţii directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

 

a  constatat:

Asigurarea părţii de venituri la BPN, realizată prin executarea atribuţiilor de administrare fiscală, rămîne a fi printre obiectivele prioritare ale SFS. În anul 2010, SFS a avut misiunea, în limitele competenţei, de colectare maximă a veniturilor bugetare, precum şi de asigurare a cadrului necesar pentru aplicarea unitară a legislaţiei fiscale, în scopul instituirii unei administrări fiscale eficiente, informatizate şi uşor adaptabile la evoluţiile social-economice.

În anul 2010, de către SFS au fost administrate 14790,5 mil.lei, sau 53,7% din veniturile total încasate la BPN, contribuind la acumularea veniturilor la toate componentele. Pentru anul 2010, de către SFS a fost realizat planul de venituri la BPN, în ansamblu pe ţară, la nivel de 100,6%.

În aspect teritorial, nu s-a asigurat executarea planului indicativ la veniturile bugetului de stat de către IFS pe mun. Chişinău cu 29,3 mil.lei, de către IFS UTA Găgăuzia în sumă de 5,6 mil.lei. La bugetul asigurărilor sociale de stat n-au asigurat executarea 11 IFST cu 34,8 mil.lei. Totodată, 25 de IFST au asigurat colectările în ansamblu la BPN sub nivelul realizat în anul 2009. De asemenea, SFS n-a asigurat executarea bugetului de stat, la capitolul venituri din TVA, cu 290,6 mil.lei, sau 8,4%, fără plăţile în avans, care au constituit 89,7 mil.lei.

La situaţia din 31.12.2010, restanţele contribuabililor faţă de BPN au înregistrat o creştere comparativ cu 01.01.2010 şi au constituit 1146,0 mil. lei, sau cu 95,8 mil.lei (8,3%), din care 883,7 mil.lei, sau 77,1% se estimează a fi recuperabile. Măsurile întreprinse de SFS n-au asigurat o bună administrare întru redresarea situaţiei privind reducerea restanţelor, mai cu seamă, a neplăţilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, care au atins cifra de aproape 740,0 mil.lei. Această stare de lucruri atestă o activitate necorespunzătoare a IFPS privind asigurarea disciplinei de plată.

Alte probleme şi derogări s-au constatat în administrarea posturilor fiscale, contracararea activităţii firmelor-fantomă, înregistrarea plătitorilor TVA, monitorizarea facturilor fiscale eliberate, aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiilor fiscale şi modalităţilor de executare silită, eliberarea patentelor de întreprinzător şi în activitatea desfăşurată în baza acestor patente, încasarea unor impozite şi taxe locale, evidenţa, evaluarea şi comercializarea bunurilor confiscate, adoptarea unor decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei în urma controalelor fiscale.

Cele menţionate şi constatările rezultate din verificările efectuate în cadrul auditului, reflectate în Raportul de audit, relevă următoarele:

  • Veniturile bugetare planificate în aspect teritorial nu reflectă întocmai baza impozabilă şi obligaţiunile fiscale ale contribuabililor, ca rezultat, sumele colectate de organele fiscale nu întrunesc rigorile necesare pentru evaluarea eficienţei administrării fiscale.
  • Gradul redus al administrării veniturilor publice şi, în consecinţă, restanţele către bugetele componente ale BPN reprezintă un risc pentru echilibrul acestora şi subminează capacitatea de onorare a angajamentelor asumate în condiţiile legii.
  • Măsurile întreprinse de SFS şi controlul intern neadecvat stabilit în unele IFST n-au fost suficiente pentru asigurarea eficace a administrării fiscale, în vederea acumulării unor impozite, taxe şi altor plăţi obligatorii, administrării restanţelor, restituirii TVA, prevenirii evaziunilor fiscale.
  • Lipsa analizei permanente şi detaliate a riscurilor parvenite în rezultatul unor activităţi ce întrunesc indici de evaziune fiscală, precum şi a unor obiective clare de colectare a restanţelor, cadrul metodologic necorespunzător de exercitare a controlului fiscal, neutilizarea tuturor pîrghiilor la prevenirea evaziunilor fiscale, măsurile neadecvate întreprinse în scopul colectării veniturilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010, anexat la prezenta Hotărîre. 

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi monitorizarea continuă a implementării recomandărilor menţionate în Raportul de audit, şi se cere:

2.2.1. să examineze în cadrul şedinţei Colegiului Ministerului situaţiile constatate de audit, cu evaluarea gradului de responsabilitate a persoanelor cu funcţii de răspundere, pentru admiterea încălcărilor constatate, asigurînd întreprinderea acţiunilor pentru lichidarea cauzelor lor şi determinarea, în condiţiile legii, a veniturilor neîncasate, cu luarea măsurilor legale de extindere a bazei impozabile;

2.2.2. să iniţieze măsuri necesare de ordin legislativ şi administrativ pentru eliminarea lacunelor care erodează baza de colectare a impozitelor şi taxelor, precum şi în aspect de management instituţional, întru modernizarea instrumentelor şi procedurilor de administrare a veniturilor publice;

2.2.3. să asigure elaborarea şi aplicarea cadrului regulator departamental referitor la procedurile de evaluare-prognozare a bazei impozabile şi obligaţiunilor fiscale, avînd drept obiectiv stabilirea indicatorilor de performanţă pentru organele fiscale din subordine în materie de administrare fiscală;

2.3. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010, în vederea realizării obiectivelor stabilite, precum şi a executării veniturilor bugetului public naţional, prin îmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor, şi se cere să asigure:

2.3.1. monitorizarea implementării recomandărilor propuse de audit subdiviziunilor sale;

2.3.2. examinarea în cadrul şedinţei Consiliului coordonator a rezultatelor auditului efectuat şi, după caz, tragerea la răspundere, conform legislaţiei, a persoanelor cu funcţii de răspundere, pentru admiterea încălcărilor şi deficienţelor constatate;

2.3.3. reevaluarea bazei impozabile a contribuabililor şi ajustarea obligaţiilor fiscale în aspect teritorial, pentru aprecierea nivelului de colectare a veniturilor bugetare şi a eficienţei activităţii organelor fiscale subordonate;

2.3.4. instituirea unui mecanism de monitorizare a contribuabililor declaraţi în stare de insolvenţă, pentru excluderea evaziunilor şi fraudelor;

2.3.5. remedierea situaţiei existente în administrarea şi colectarea veniturilor, inclusiv a modului de evidenţă şi stingere a restanţelor obligaţiilor fiscale;

2.4. Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare;

2.5. Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, pentru examinare şi luare de atitudine.

3. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre problemele şi neregularităţile constatate, pentru luare de atitudine.

4. Se ia act că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în baza materialelor auditului, pînă la adoptarea prezentei Hotărîri, a efectuat controale la 72 de contribuabili privind tranzacţiile efectuate pe facturi fiscale, fiind calculată suplimentar la buget TVA în sumă de 3865,5 mii lei şi micşorată TVA destinată trecerii în cont cu 1394,4 mii lei, şi în baza deciziilor adoptate pe marginea acestora urmează să aplice amenzi şi majorări de întîrziere.

5. Hotărîrea şi Raportul anexat se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpunctelor 2.2. şi 2.3. se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

[3] Hotărîrea  Curții de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului   de audit a Curții de Conturi pe anul 2011" (cu modificările ulterioare).

[4] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 ,,Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (48)

1. Să elaboreze un plan de măsuri orientat la înlăturarea problemelor identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor organelor teritoriale ale SFS, care ar duce la asigurarea plenitudinii colectării obligaţiilor fiscale calculate şi planificate.

2. Să stabilească, faţă de perioada precedentă, o conlucrare mai sporită cu contribuabilii, în contextul conformării benevole a acestora la executarea obligaţiilor fiscale.

3. În scopul majorării responsabilităţii, să elaboreze şi să stabilească un plan separat de încasare a veniturilor către Direcţia marilor contribuabili, ţinînd cont că aceasta încasează la BPN peste 30% din totalul încasărilor de venituri administrate de SFS.

4. Să prevadă posibilitatea obţinerii informaţiei necesare de la oficiile cadastrale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, Î.S. ,,Centrul Resurselor Informaţionale de Stat ,,Registru"" privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoanele fizice, după cum prevede art.92 alin.(9) din Codul fiscal.

5. Să stabilească persoanele fizice-cetăţeni care au obligaţii fiscale şi să intensifice controlul asupra prezentării de către acestea şi persoanele juridice a Declaraţiilor pe venit.

6. Să informeze Guvernul despre faptul executării necorespunzătoare a funcţiilor de către unii reprezentanţi ai statului în societăţile pe acţiuni, preşedinţi şi membri ai Consiliilor de administrare ale întreprinderilor de stat.

7. În comun cu Ministerul Economiei, să asigure, prin intermediul instituţiilor de control din subordine, corectitudinea calculării şi repartizării dividendelor obţinute din profitul net pe anul 2009 de către întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu cota majoritară a statului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, precum şi să intensifice controlul asupra calculării şi încasării depline la buget a dividendelor pentru perioadele ulterioare, totodată, să înainteze Guvernului un proiect de act normativ care ar prevedea expres organul responsabil de calculare, control şi încasare a dividendelor.

8. Să elaboreze şi să implementeze măsuri eficiente în vederea stabilirii şi menţinerii în cadrul organelor fiscale a unui sistem de management şi control intern, capabil să asigure administrarea eficientă şi în condiţii legale a taxei pe valoarea adăugată.

9. Să stabilească o conlucrare mai eficientă cu organele de drept asupra depistării mai operative a contribuabililor care practică pseudoactivitate şi să urgenteze anularea înregistrării acestora ca plătitori TVA.

10. Să revizuiască derularea proceselor sistemului informaţional pentru o actualizare şi o analiză mai operativă a tranzacţiilor economice desfăşurate de contribuabili.

11. În comun cu CCCEC, să examineze posibila includere în Indicaţiile metodice privind identificarea, evidenţa şi controlul firmelor-fantomă, aprobate prin Ordinul comun al CCCEC şi IFPS, a temeiurilor şi condiţiilor de excludere din lista firmelor-fantomă a contribuabililor declaraţi anterior firme-fantomă.

12. Să înainteze Guvernului propuneri pentru o iniţiativă legislativă întru adoptarea unei legi privind depistarea şi contracararea activităţii firmelor-fantomă, stabilind statutul juridic, condiţiile şi criteriile de declarare, precum şi eventualele efecte juridice ce ar surveni ca urmare a desfăşurării activităţii de către acestea, argumentarea fictivităţii operaţiunilor şi excluderea de la decontări cu bugetul a tranzacţiilor efectuate, precum şi responsabilitatea părţilor implicate.

13. Să prevadă o posibilă modalitate de gestionare şi administrare a TVA numai prin conturi deschise în Trezoreria de Stat.

14. Să examineze situaţiile create, menţionate de audit, şi să efectueze controale fiscale similare la toate DAF ale IFS pe mun.Chişinău şi IFST asupra corectitudinii şi veridicităţii eliberării, evidenţei şi utilizării facturilor fiscale de către firmele care au devenit fantomă în anul 2010, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie.

15. Să întreprindă măsuri de sancţionare a persoanelor care se fac vinovate de încălcările fiscale privind modul de păstrare, evidenţă şi utilizare la efectuarea livrărilor impozabile de către subiecţii impunerii cu TVA a blanchetelor de facturi fiscale.

16. Să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în alte surse de informare în masă informaţia despre blanchetele de facturi fiscale procurate, dar neutilizate de către firmele-fantomă şi agenţii economici anulaţi ca subiecţi ai impunerii cu TVA.

17. Să elaboreze şi să aprobe odată cu instituirea postului fiscal regulamentul acestuia, care să prevadă modul şi criteriile de selectare şi instituire a posturilor fiscale, de organizare, funcţionare, raportare şi sistare a activităţii postului fiscal, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile funcţionarilor postului fiscal.

18. Să efectueze o analiză permanentă şi detaliată a riscurilor parvenite în rezultatul activităţii posturilor fiscale, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie.

19. Să verifice corectitudinea tranzacţiilor menţionate şi, după caz, să întreprindă măsuri legale privind anularea lor, cu restabilirea prejudiciului pricinuit bugetului de stat.

20. Să evite cazurile de tergiversare a examinării cererilor şi restituirii TVA contribuabililor, ţinînd cont de consecinţele suportate anterior.

21. Să elaboreze un program de măsuri menite să rezolve problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor organelor SFS, care ar duce la neadmiterea majorării restanţelor, asigurînd stingerea atît benevolă, cît şi prin executare silită a obligaţiei fiscale.

22. Să elaboreze şi să aprobe un plan de colectare a restanţelor la BPN de către subdiviziuni

23. Să determine reguli de eficientizare a modului de încasare a mijloacelor de pe toate conturile bancare ale contribuabililor restanţieri fără tergiversarea termenelor de adoptare şi aplicare a deciziilor în acest sens.

24. Să elaboreze şi să aprobe un mecanism de apreciere reală a obligaţiei fiscale la data eliberării contribuabililor a certificatelor privind lipsa sau existenţa datoriilor.

25. Să aplice sechestru asupra tuturor bunurilor existente în mărimea restanţei şi care pe parcurs vor putea fi comercializate la licitaţiile preconizate.

26. Să prevadă unele excepţii la încheierea contractelor de eşalonare a datoriilor, ţinînd cont că această măsură este aplicată sau înlocuită unor contribuabili cu restanţe pe care nu le vor putea achita prin metoda respectivă.

27. Să întreprindă măsuri suficiente privind aplicarea măsurilor de executare silită asupra bunurilor firmelor declarate firme-fantomă.

28. De comun acord cu Banca Naţională a Moldovei, să iniţieze verificări tematice complexe şi detaliate asupra corectitudinii tranzacţiilor economice efectuate cu firmele înregistrate în zonele off-shore.

29. Să examineze informaţia obţinută de la Direcţiile teritoriale control fiscal privind tranzacţiile efectuate cu firmele înregistrate în zonele off-shore prin prisma prevederilor Legii nr.845-XII din 03.01.1992, sub aspectul relaţiilor de intermediere, precum şi ale Legii nr.1466-XIII din 29.01.1998, sub aspectul efectuării repatrierii în termen.

30. Să analizeze situaţia expusă referitor la S.R.L. ,,Petalber", cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare.

31. Să înainteze Guvernului propuneri pentru o iniţiativă legislativă întru adoptarea unui act normativ privind zonele off-shore.

32. Să întreprindă măsuri de respectare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.128 din 22.02.2010 privind crearea grupurilor comune de lucru, în scopul monitorizării eficiente a tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior.

33. Să efectueze un control operativ concomitent la toate subdiviziunile ,,Liatrans-Tur" S.R.L. privind utilizarea maşinilor de casă şi control, iar reieşind din situaţia stabilită, să aplice măsurile corespunzătoare, prevăzute de lege, şi să efectueze modificări în sistemul de evidenţă al SFS ale datelor despre existenţa maşinii de casă şi control cu memorie fiscală la contribuabilul respectiv.

34. Să verifice executarea obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice implicate în tranzacţiile efectuate prin intermediul firmelor ,,Maris-TMS" S.R.L. şi ,,Supersnack" S.R.L., precum şi a obligaţiilor contractuale faţă de ultima, cu aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţie.

35. Să verifice suplimentar corectitudinea deciziei adoptate pe marginea actului de control efectuat la ,,TTL Construct" S.R.L. în privinţa recomandărilor propuse pe faptul lipsurilor de mărfuri stabilit.

36. Să intervină către Guvern cu propunerea înaintării unei iniţiative legislative privind completarea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu norme care ar prevedea modul de stabilire şi control asupra limitei de comercializare pe bază de patentă, precum şi responsabilităţile persoanelor care încalcă limita stabilită.

37. Să propună Guvernului completarea art.4 alin.(5) din Legea nr.93- XIV din 15.07.1998, care ar prevedea plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi în cazul prelungirii patentelor.

38. Să elaboreze norme şi să intensifice monitorizarea adecvată a activităţilor IFST în domeniul desfăşurării genurilor de activitate de întreprinzător în bază de patentă.

39. Să stabilească o modalitate de conlucrare eficientă a IFST cu organele administraţiei publice locale şi să monitorizeze în permanenţă termenul de executare şi responsabilitatea părţilor.

40. Să examineze situaţia creată în ceea ce priveşte bunurile confiscate şi depozitate la SFS şi să întreprindă măsuri radicale în eficientizarea activităţii de valorificare a bunurilor confiscate.

41. Să propună Guvernului soluţii privind nimicirea bunurilor confiscate, care nu pot fi comercializate, prin intermediul organelor care au efectuat confiscarea, precum şi privind modul de evaluare şi comercializare a bunurilor confiscate prin intermediul unităţilor de comerţ specializate, subordonate SFS.

42. Să intensifice controlul asupra plenitudinii transmiterii SFS a bunurilor confiscate de către organele împuternicite.

43. Să întreprindă măsuri adecvate pentru urgentarea şi corectitudinea desfăşurării procesului de valorificare a bunurilor confiscate.

44. Să elaboreze un act normativ care ar specifica modalitatea de impozitare cu TVA a mijloacelor fixe transmise gratuit, în scopul executării programului investiţional, totodată examinînd corectitudinea deciziei luate pe marginea controlului efectuat la S.A. „Transcom"

45. Să intensifice controlul asupra încasărilor sumelor calculate în rezultatul controalelor efectuate.

46. Să examineze cazurile de divergenţe stabilite în cadrul controalelor repetate şi iniţiale.

47. Să aprobe în Regulamentul Direcţiei audit intern al IFPS funcţia de control asupra executării cerinţelor înaintate pe marginea inspecţiilor efectuate.

48. Să reexamineze conţinutul scrisorii privind aplicarea cotei reduse la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi zootehnie în formă naturală masă vie şi sacrificată şi să determine subiecţii asupra cărora poate acţiona norma respectivă.

Cerinte (8)

2.2.1. să examineze în cadrul şedinţei Colegiului Ministerului situaţiile constatate de audit, cu evaluarea gradului de responsabilitate a persoanelor cu funcţii de răspundere, pentru admiterea încălcărilor constatate, asigurînd întreprinderea acţiunilor pentru lichidarea cauzelor lor şi determinarea, în condiţiile legii, a veniturilor neîncasate, cu luarea măsurilor legale de extindere a bazei impozabile;

2.2.2. să iniţieze măsuri necesare de ordin legislativ şi administrativ pentru eliminarea lacunelor care erodează baza de colectare a impozitelor şi taxelor, precum şi în aspect de management instituţional, întru modernizarea instrumentelor şi procedurilor de administrare a veniturilor publice;

2.2.3. să asigure elaborarea şi aplicarea cadrului regulator departamental referitor la procedurile de evaluare-prognozare a bazei impozabile şi obligaţiunilor fiscale, avînd drept obiectiv stabilirea indicatorilor de performanţă pentru organele fiscale din subordine în materie de administrare fiscală;

2.3.1. monitorizarea implementării recomandărilor propuse de audit subdiviziunilor sale;

2.3.2. examinarea în cadrul şedinţei Consiliului coordonator a rezultatelor auditului efectuat şi, după caz, tragerea la răspundere, conform legislaţiei, a persoanelor cu funcţii de răspundere, pentru admiterea încălcărilor şi deficienţelor constatate;

2.3.4. instituirea unui mecanism de monitorizare a contribuabililor declaraţi în stare de insolvenţă, pentru excluderea evaziunilor şi fraudelor;

2.3.5. remedierea situaţiei existente în administrarea şi colectarea veniturilor, inclusiv a modului de evidenţă şi stingere a restanţelor obligaţiilor fiscale;

2.3.3. reevaluarea bazei impozabile a contribuabililor şi ajustarea obligaţiilor fiscale în aspect teritorial, pentru aprecierea nivelului de colectare a veniturilor bugetare şi a eficienţei activităţii organelor fiscale subordonate;