Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.23 din 31 mai 2017 „Cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2016”

Numar 253-264 din data de 2017-05-31 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 19

Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi1, fiind exercitate potrivit Standardelor de audit aplicabile2, cadrului regulator intern, precum și bunelor practici aferente.
Pentru susținerea constatărilor, formularea concluziilor și recomandărilor, auditurile s-au desfăşurat la Ministerul Finanţelor, cu colectarea probelor de audit de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor, unii executori primari de buget etc.

Examinând constatările și concluziile auditului, audiind Rapoartele prezentate, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Bugetul de stat, ca parte componentă a bugetului public național, constituie totalitatea preponderentă a veniturilor și cheltuielilor publice, instrumentul de relații interbugetare cu celelalte verigi ale sistemului bugetar. În acest context, semnificativ este faptul că exercițiul bugetar 2016 a fost realizat în condițiile aplicării noilor metodologii, clasificații bugetare, planurilor de conturi și raportării financiar-bugetare3.

Referitor la Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa nr.1), se consemnează următoarele.
Raportul în cauză a fost întocmit de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor cadrului regulator în materie de buget, în format comparabil cu indicii bugetului aprobat (cu rectificările ulterioare), informația raportată fiind bazată pe datele Trezoreriei de Stat și pe datele consolidate ale executorilor de buget, prezentând situațiile privind executarea bugetului de stat la 31.12.2016.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016” și Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
3 Art.3 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.

Recomandari (19)

1. Să elaboreze mecanismul de reflectare a sumelor încasate la buget sub formă de „Restituire a alocațiilor din anii precedenți”, cu respectarea regulilor noi de bugetare (constatarea din capitolul 3.7.6).

response:
Întru implementarea recomandarii date a fost stabilita urmatoarea măsură: Urmare consultarii practicii internaționale in domeniu, identificarea mecanismului de reflectare în buget a sumelor incasate de la restituirea alocațiilor anilor precedenți. Prin ordinul secretarului de stat „Privind modificarea si completarea Clasificației bugetare” Nr.151 din 21 decembrie 2017 (copia se anexeaza), au fost efectuate modificări în clasiflcația bugetara. Astfel sumele încasate la buget de la restituirea alocațiilor anilor precedenți vor fi reflectate începând cu 1 ianuarie 2018, la tipul IY ACTIVE financiare, la clasificația economică 418130 ”Ramburarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget”. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Prin ordinul secretarului de stat „Privind modificarea si completarea Clasificatiei bugetare” Nr.151 din 21 decembrie 2017 au fost efectuate modificari in clasificatia bugetara. Astfel sumele incasate la buget de la restituirea alocatiilor anilor precedenti sunt reflectate incepind cu 1 ianuarie 2018, la tipul IV ACTIVE financiare, la clasificatia economica 418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget (copia se anexeaza).

RO_5366_0378-18_MF.pdf

2. Să elaboreze, să aprobe și să implementeze Registrul/Lista obiectelor care necesită reparații capitale, prin atribuirea codurilor distincte fiecărui obiect, pentru asigurarea monitorizării volumului lucrărilor de reparații capitale efectuate și, respectiv, de resurse alocate (constatarea din capitolul 3.7.6).

response:
În prezent se efectueaza instruirea la locul de muncă a persoanelor (delegate de către autoritațile publice centrale) responsabile pentru completarea Sistemului informațional „Registrul proiectelor de investitii capitale”. Dat fiind faptul ca, în procesul de instruire s-a observat lipsa capacităților instituționale de creare, completare și actualizare continuă a informației privind proiectele de investiții capitale publice în curs de execuție, se consideră inoportun elaborarea unei baze de date suplimentare pentru obiective care necesită reparații capitale. Mai mult ca atât, la etapa elaborarii CBTM autoritățile identifică și înaintează propuneri privind necesitățile de efectuare a reparațiilor capitale. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: In prezent s-a finalizat instruirea la locul de munca a persoanelor (delegate de catre autoritatile publice centrale) responsabile pentru completarea Sistemului informational „Registrul proiectelor de investitii capitale”. Dat fiind faptul ca, in procesul de instruire s-a observat lipsa capacitatilor institutionale de creare, completare si actualizare continua a informatiei chiar si pentru proiectele de investitii capitale publice in curs de executie, se considera inoportun elaborarea unei baze de date suplimentare pentru obiective care necesita reparatii capitale. Acest fapt, va impovara si mai mult activitatea specialistilor autoritatilor publice locale si Ministerului Finantelor si va diminua eficienta muncii acestora. Mai mult ca atit, la etapa elaborarii CBTM autoritatile identifica si inainteaza propuneri privind necesitatile de efectuare a reparatiilor capitale si repartizeaza in baza prioritati lor acestora.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

3. Să examineze, de comun cu Întreprinderea de Stat „Fintehinform”, oportunitatea elaborării unui modul informațional pentru generalizarea și monitorizarea în dinamică a informațiilor aferente realizării indicatorilor de performanță în cadrul programelor de performanță (constatarea din capitolul 3.7.8).

response:
Generalizarea și monitorizarea în dinamică a informațiilor aferente realizarii indicatorilor de performanță în cadrul programelor de performanță este unul din obiectivele MF planificat pentru urmatorii doi ani. Recent, formatul raportului de performanță a fost imbunătățit în urma propunerilor parvenite în cadrul instruirii din aprilie curent a formatorilor din APC si APL în domeniul monitorizării și evaluării bugetelor pe programe. Astfel, MF va pune in aplicare Metodologia de monitorizare și implicit a raportului de performanță, și în funcție de necesitate va opera ajustari pentru a raspunde reacției autorităților/instituțiilor bugetare. Odata ce raportul va fi unul conform necesităților de raportare, MF va recurge la automatizarea acestuia în SIMF.

4. Să inițieze elaborarea pașapoartelor programelor de performanță, care să includă informații privind: perioada de implementare, organele responsabile de implementare, scopurile, obiectivele, domeniile de utilizare a fondurilor, indicatorii de performanță intermediari (în cazul programelor multianuale) și finali, termenele de realizare etc. (constatarea din capitolul 3.7.8).

response:
Metodologia de planificare bugetara prevede pentru acest scop aprobarea de catre fiecare autoritate/institutie bugetara a unui asemenea document care poartă titlul de ”Program”, iar specificul construcției programelor în Moldova presupune o conturare a acestora în jurul funcțiilor cu caracter permanent (ex. învățământ prefesional, tratament spitalicesc etc.), precum și definirea programului (sub) cu toate elementele lui strict pentru o singură autoritate. Acestea, de rând cu altele nu justifică elaborarea unui Pașaport al programului cu date suplimentare despre alți participanți la program, termen de implemetare etc.

5. Să asigure întocmirea actelor de verificare privind datoriile statului față de Adunarea Internațională a CSI pentru plata cotelor de membru (254,4 mii dolari SUA și 603,8 mii RUR) (constatarea din capitolul 3.8).

response:
Intru implementarea recomandarii date a fost stabilită urmatoarea măsură: Perfectarea solicitorii oficiale in adresa Parlamentului RM (copie: MAEIE) în calitate de autoritate națională responsabilă în cadrul organizației Internaționale și Adunării Interparlamentare a CSI, având drept scop verificarea datoriei RM formate peperioada de gestiune. Ministerul Finantelor, prin scrisoarea nr.17/2-3/110 din 9 octombrie 2017, remisă în adresa Parlamentului RM a solicitat verificarea datoriile statului față de Adunarea Interparlamentară CSI pentru plata cotelor de membru în suma de 254,4 mii USD si 603,8 mii RUB (sau echivalentul circa 5,3 mil.MDL). În acest sens prin demersul Parlamentului nr.DRE-5nr.496 din 17.10.2017, precum si nota Dlui Ion Lipciu, Vicesecretarul General, Reprezentantul Parlamentului RM în cadrul Adunarii Interparlamentare CSI (copia se anexează), a confirmat existența datoriilor istorice formate pe parcursul anilor 1997-2001 și a infirmat existența unor datorii începând cu 1992-1996. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Ministerul Finantelor, prin scrisoarea nr. 17/2- 3/110 din 9 octombrie 2017, remisa in adresa Parlamentului RM a solicitat verificarea datoriile statului fata de Adunarea Interparlamentara CSI pentru plata cotelor de membru in suma de 254,4 mii USD si 603,8 mii RUB (sau echivalentul circa 5,3 mil.MDL). In acest sens prin demersul Parlamentului nr.DRE-5nr.496 din 17.10.2017, precum si nota Dlui Ion Lipciu, Vicesecretarul General, Reprezentantul Parlamentului RM In cadrul Adunarii Interparlamentare CSI (copia se anexeaza), a confirmat existenta datoriilor istorice formate pe parcursul anilor 1997-2001 si a infirmat existenta unor datorii incepand cu 1992-1996.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

6. Să examineze oportunitatea elaborării, de comun cu Întreprinderea de Stat „Fintehinform”, a unui modul automatizat pentru înregistrarea și evidența cotelor de membru în organizațiile internaționale (constatarea din capitolul 3.8).

response:
A fost înaintată solicitare in adresa IS „ Fintehinform ”, și examinarea in comun a posibilitățiii elaborării unui modul automatizat pentru inregistrarea și evidența cotelor de membru in organizațiile internaționale. Prin scrisoarea nr. 17/2-8/111 din 9 octombrie 2017 s-a solicitat de la IS „Fintehinform” examinarea oportunității elaborarii unui modul automatizat pentru inregistrarea și evidența cotelor de membru în organizațiile internaționale. Despre oportunitatea elaborării și implementării modului se va informa ulterior. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Prin scrisoarea nr. 17/2-8/111 din 9 octombrie 2017 s-a solicitat de la I.S. „Fintehinform” examinarea oportunitatii elaborarii unui modul automatizat pentru inregistrarea si evidenta cotelor de membru in organizatiile internationale. IS ,,Fintehinform”a examinat posibilitatea elaborarii unui modul automatizat/rapoarte pentru inregistrarea si evidenta cotelor de membru in organizatiile internationale si a tinerii evidentei structurilor internationale cu capital subscris atit in valuta originara cat si in valuta nationala si a solicitat stabilirea unui format structurat in sensul initierii procedurii de elaborare a programului informational pentru crearea modulului nominalizat. Astfel, la etapa actuala, ministerul de comun cu IS„Fintehinform” sunt implicati in procesul structurarii informatiei existente, identificarea schemei de lucru a modulului, elaborarea sistemului de programare care va reflecta informatia conforma a datelor la introducere si raportare, sistemul si modul de gestionare la nivel operator/administrator, interfata grafica, etc.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

7. Să monitorizeze continuu riscurile valutare și apariția diferențelor de curs pozitive urmare a ținerii evidenței unor subscrieri la capital în organizațiile internaționale în moneda națională, asigurând ținerea evidenței acestora în valuta subscrierii (constatarea din capitolul 3.8).

response:
Elaborarea unui sislem de evidența a structurilor internaționale cu capital subscris, ținând evidența acestora atât în valuta originară (subscrierii) cât și în valuta națională. ÎS „Fintehinform” examinează posibilitatea elaborării unui modul automatizat/rapoarte pentru înregistrarea și evidența cotelor de membru in organizațiile internaționale și a ținerii evidenței structurilor internaționale cu capital subscris atât în valuta originară cât ți în valuta națională.

8. Să includă în clauzele Contractului de prestare a serviciilor „Agent de plată” nr.1 din 20.10.2015, încheiat cu MAIB, a unor prevederi exhaustive privind termenul în care mijloacele bănești destinate achitării documentelor executorii de la bugetul de stat și privind termenul în care acestea urmează a fi restituite în cazul neridicării lor de către beneficiari (constatarea din capitolul 3.9).

response:
Completarea contractului de prestare a serviciilor „Agent de plată” nr. 1 din 20.10.2015 incheiat cu MAIB cu clauza ce prevede termenul de restituite a mijloacelor bănești, în cazul neridicării lor de către beneficiari. A fost mtocmit proiectul de Acord Aditional nr. 1 la contractul de prestare a serviciilor „Agent de plata” nr.l din 20.10.2015 incheiat cu MAIB (se anexeaza), care la data de 23 noiembrie 2017 a fost expediat (prin e-mail) către MAIB pentru semnare. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: A fost intocmit proiectul de Acord Aditional nr. 1 la contractul de prestare a serviciilor „Agent de plata” nr.1 din 20.10.2015 incheiat cu MAIB (se anexeaza), care la data de 23 noiembrie 2017 a fost expediat (prin e-mail) catre MAIB pentru semnare. In rezultatul discutiilor, purtate cu BC „Moldova Agroindbank” referitor la Acordul Aditional, s-a stabilit ca clauzele contractuale stabilite in Acordul nr.1 de prestare a serviciilor „Agent de plata” din 20.10.2015, permit rambursarea mijloacelor banesti mentionate la solicitarea Ministerului Finantelor. Totodata, se examineaza de comun cu Directia contencios si controlul legalitatii stabilirea unui termen legal de pastrare a mijloacelor transferate de la bugetul de stat (copia scrisorii se anexeaza).

RO_5366_0378-18_MF.pdf

9. Să elaboreze criterii și să țină un registru de evidență a obiectelor de investiții capitale în curs de execuție finanțate de la bugetul de stat, asigurând transparența și prioritizarea finanțării lor (constatarea din capitolul 3.10).

response:
Cu suportul asistenței tehnice a Comisiei Europene a fost elaborat Sistemului informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale”. În prezent se efectuează instruirea la locul de muncă a persoanelor (delegate de către autoritățile publice centrale) responsabile pentru completarea Registrului nominalizat. Pe parcursul anului 2018 va fi elaborat un manual operațional de utilizare a bazei de date noi create. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Cu suportul Proiectului asistentei tehnice al Uniunii Europene „Imbunatatirea Reformei Managementului Finantelor Publice” a fost elaborat Sistemul informational „Registrul proiectelor de investitii capitale” (RPIC). In perioada ianuarie-februarie 2018 a fost efectuata instruirea la locul de munca a persoanelor din cadrul APC, responsabile pentru completarea Registrului nominalizat. In vederea responsabilizarii APC in ceea ce priveste obligativitatea si importanta completarii, actualizarii anuale a informatiei din RPIC, Ministerul Finantelor a expediat in adresa Guvernului scrisoarea informativa nr.l 1-03/230 din 7 martie 2018 (copia se anexeaza).

RO_5366_0378-18_MF.pdf

10. Să propună reglementări privind condițiile pentru includerea obiectelor de investiții capitale noi în registrul de evidență a obiectelor de investiții capitale în curs de execuție finanțate de la bugetul de stat, reieșind din prioritățile statului (constatarea din capitolul 3.10).

response:
Incepând cu anul 2018 Ministerul Finanțelor a preluat funcția de administrare a asistenței financiare externe. În acest context în prezent se elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare. În procesul de definitivare și amendare a tuturor actelor în cauză, în baza analizei efectuate în acest proces, se va reveni asupra modificărilor prevederilor HG nr.1029 din 19.12.2013 ”Cu rpivire la investițiile capitael publice”. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Incepind cu anul 2018 Ministerul Finantelor a preluat functia de administrare a asistentei financiare externe. In acest context in prezent se elaboreaza propuneri de modificare a actelor nonnative in vigoare. In procesul de defmitivare si amendare a tuturor actelor in cauza, in baza analizei efectuate in acest proces, se va reveni asupra modificarii prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013 „Cu privire la investitiile capitale publice”.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

11. Să perfecționeze/ajusteze SIMF prin elaborarea și includerea unui mecanism/algoritm în vederea rezervării resurselor destinate fondurilor de urgență, pentru utilizarea conformă a acestora în scopurile aprobate prin Hotărârile Guvernului (constatarea din capitolul 3.11).

response:
Sistemul informațional de gestionare a finanțelor publice a fost modificat întru introducerea unui algoritm de verificare a soldului de mijloace destinate efectuării cheltuielilor din Fondurile de urgență. Astfel, începind cu anul 2018, se va asigura verificarea soldului surselor alocate din Fondurile de urgenta. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Sistemul informational de gestionare a finantelor publice a fost modificat intru introducerea unui algoritm de verificare a soldului de mijloace destinate efectuarii cheltuielilor din Fondurile de urgenta. Astfel, incepind cu anul 2018, este asigurata verificarea soldului surselor alocate din Fondurile de urgenta..

RO_5366_0378-18_MF.pdf

12. Să asigure restituirea la bugetul de stat a transferurilor interbugetare destinate ramurii „Protecția socială”, neutilizate în anii 2015 și 2016, în valoare totală de 8,7 mil.lei (constatarea din capitolul 3.13).

response:
Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr. 08-17d/45 din 27 iunie 2017, a solicitat APL întreprinderea măsurilor cu privire la restituirea soldurilor mijloacelor financiare din transferurile cu destinație specială la ramură „Protecție socială”, neutilizate pe anul 2015 și 2016. La situația din 31 decembrie 2017 au fost restituite total 2,4 mil.lei, realocate 2,5 mil.lei si 4,3 mil.lei au fost restabilite în bugetul de stat prin rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017. Direcția finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială a monitorizat informația privind restituirea soldurilor mijloacelor financiare de către APL. Astfel, la situația din 03.10.2017 au fost restituite mijloace financiare în sumă de 1162,6 mii lei, din care CR Leova-240,6 mii lei, CR Strășeni-251,8 mii lei și CR Ștefan Voda - 670,2 mii lei. Totodată, se menționează ca 7 APL au realocat mijloace financiare din soldurile formate la 01.01.2017 prin deciziile consiliilor raionale, pentru ramura "Protecție socială” in suma de 3079,7 mii lei (Anenii Noi, Hîncești, Dubăsari, Rezina, Sîngerei, mun.Chișinău, UTA Gagauzia). Suma de 118,7 mii lei achitate în anul 2014 de către mun. Chișinău pentru serviciile de transport din contul mijloacelor proprii au fost luate în considerate în anul 2017 (scrisoarea DF a Consiliului municipal Chilșinău nr. 47/05-6/72 din 28.04.2017 se anexează). Astfel, soldul mijloacelor financiare la situația din 26 septembrie 2017 a constituit 4951,4 mii lei pentru 7 APL (Cahul, Călărași, Ialoveni, Soroca, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia). Suma de 4251,3 mii lei a fost restabilită în bugetul de stat prin rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 (Nota către conducere). Totodata, prin faxograma nr.08-17d/61 din 28.09.2017 s-a solicitat CR Soroca restituirea în bugetul de stat a sumei de 700,1 mii lei, care ulterior a fost restituită prin ordinul de plată nr.1338 din 11 decembrie 2017. Concomitent CR Anenii Noi a restituit 215,5 mii lei prin ordinul de plata nr.495 din 15 decembrie 2017 si Consiliul municipal Chișinău 363,2 mii lei prin ordinul de plata nr.6017 din 28 decembrie 2017 (copiile se anexeaza). Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Ministerul Finantelor, prin scrisoarea nr. OS- 17d/45 din 27 iunie 2017, a solicitat APL intreprinderea masurilor cu privire la restituirea soldurilor mijloacelor financiare din transferurile cu destinatie speciala la ramura „Protectie sociala”, neutilizate pe anul 2015 si 2016. La situatia din 31 decembrie 2017 au fost restituite total 2,4 mil.lei, realocate 2,5 mil.lei si 4,3 mil.lei au fost restabilite in bugetul de stat prin rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017. Directia finantele in ocrotirea sanatatii si protectie sociala a monitorizat informatia privind restituirea soldurilor mijloacelor financiare de catre APL. Astfel, la situatia din 03.10.2017 au fost restituite mijloace financiare in suma de 1162,6 mii lei, din care CR Leova- 240,6 mii lei, CR Straseni-251,8 mii lei si CR Stefan Voda - 670,2 mii lei. Totodata, se mentioneaza ca 7 APL au realocat mijloace financiare din soldurile formate la 01.01.201 prin deciziile consiliilor raionale, pentru ramura ’’Protectie sociala” in suma de 3079,7 mii lei (Anenii Noi, Hancesti, Dubasari, Rezina, Singerei, mini. Chisinau, UTA Gagauzia). Suma de 118,7 mii lei achitate in anul 2014 de catre mun. Chisinau pentru serviciile de transport din contul mijloacelor proprii au fost luate in considerate in anul 2017 (scrisoarea DF a Consiliului municipal Chisinau nr. 47/05-6/72 din 28.04.2017 se anexeaza). Astfel, soldul mijloacelor financiare la situatia din 26 septembrie 2017 a constituit 4951,4 mii lei pentru 7 APL (Cahul, Calarasi, Ialoveni, Soroca, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia). Suma de 4251,3 mii lei a fost restabilita in bugetul de stat prin rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 (Nota catre conducere). Totodata, prin faxograma nr.08-17d/61 din 28.09.2017 s-a solicitat CR Soroca restituirea in bugetul de stat a sumei de 700,1 mii lei, care ulterior a fost restituita prin ordinul de plata nr.1338 din 11 decembrie 2017. Concomitent CR Anenii Noi a restituit 215,5 mii lei prin ordinul de plata nr.495 din 15 decembrie 2017 si Consiliul municipal Chisinau 363,2 mii lei prin ordinul de plata nr.6017 din 28 decembrie 2017 (copiile se anexeaza). Alte informatii Ministerul Finantelor nu detine.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

13. Să asigure corelarea indicatorilor aferenți transferurilor interbugetare aprobate în bugetele UAT cu cele aprobate prin Legea bugetului de stat, inclusiv prin examinarea oportunităților de dezvoltare a SIMF sau de perfecționare a cadrului regulator (constatarea din capitolul 3.13).

response:
În adresa APL au fost remise 2 circulare ale MF privind necesitatea corelării volumelor tranferurilor cu prevedrile Legii bugetului de sta pe anul 2017 și nr.06/2-07 (nr.06/07 din 23.12.2016 și nr.06/2-17 din 04.04.2017 și nr.06/2-07 fin 16.11.2017). Astfel, autoritățile reprezentative li deliberative ale UAT, conform art.23 din Legea privind finanțel publice locale nr.3897 din 16.10.20103 și art.55, alin.(5) din L.finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicăriilegii bugetului de stat aduc în cocrcodanță bugetele proprii cu prevederile legii bugetului de stat anuale. În caz contrar are loc suspendarea efectuării transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat. se menționează că, la situația din 01.10.2017, în colucrare cu Direcțiile finanțe ale UAT a fost asigurată contrapunerea indicilor de plan ai volumelor transferurilor de la bugetul de stat (pe tipuri) către bugetele locale prevăzute în anexa nr.5 la Legea bugetului de stat pe anul 2017. Ținând cont de ultima modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 din 10.11.2017, precum și având în vedre că urmează exercițiul de încheiere și raportare pentru anul bugetar 2017, inclusiv a indicilor de plan pe articole consolidabile între bugetul de stat și bugetele locale, M.F. va analiza informația privind volumele transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute în Legea bugetului de stat și alte acte normative cu informația din planurile precizate ale bugetului locale (necorcodanța între planuri). Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: In adresa APL au fost remise 3 circulare ale Ministerului Finantelor privind necesitatea corelarii volumelor transferurilor cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279/2016 (nr.06/2-07 din 23.12.2016 si nr.06/2-17 din 04.04.2017 si nr.06/2-07 din 16.11.2017 (copiile se anexeaza). Autoritatile reprezentative si deliberative ale UAT, conform prevederilor Legii privind finantele publice locale, urmeaza in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat sa aduca in concordanta bugetele proprii cu prevederile legii bugetului de stat anuale, in caz contrar are loc suspendarea efectuarii transferurilor cu destinatie generala de la bugetul de stat. In sensul monitorizarii corelarii bugetelor locale cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, Directive fmante ale UAT prezenta m adresa Ministerului Finantelor (Sectia bugetelor UAT) informatia actualizata privind corelarea bugetelor locale. Informatia data se prezinta Directiei Trezoreria de Stat pentru suspendarea/anularea suspendarii a transferurilor cu destinatie generala de la bugetul de stat catre bugetele locale. De asemenea, la situatia din 01.10.2017, in conlucrare cu Directiile fmante ale UAT a fost asigurata corespunderea indicilor de plan ai volumelor transferurilor de la bugetul de stat (pe tipuri) catre bugetele locale prevazute in anexa nr.5 la Legea bugetului de stat pe anul 2017. Tinind cont de ultima modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 din 10.11.2017, precum si avind in vedere exercitiul de incheiere si raportare pentru anul bugetar 2017, inclusiv a indicilor de plan pe articole consolidabile intre bugetul de stat si bugetele locale, Ministerul Finantelor a analizat informatia privind volumele transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale prevazute in Legea bugetului de stat si alte acte normative cu informatia din planurile precizate ale bugetelor locale (neconcordanta intre planuri). Pentru asigurarea corespunderii volumelor transferurilor interbugetare aprobate in bugetele locale cu cele de la bugetul de stat a Post remisa in adresa APL faxograma nr.06/2-07 din 29.12.2017 privind deschiderea ciclurilor bugetare de modificare a bugetului local, cu lansarea acestuia pe WEB, ciclu care urma sa permita APL corectarea erorilor depistate la planurile precizate sau la executarea bugetului local (copia se anexeaza).

RO_5366_0378-18_MF.pdf

1. Să întreprindă măsuri de rigoare pentru supravegherea și limitarea riscurilor de sustenabilitate și vulnerabilitate cu menținerea datoriei de stat la un nivel sustenabil, în vederea excluderii consecințelor ulterioare pe termen lung la expuneri fiscale suplimentare și împovărarea bugetului de stat.

response:
În scopul implementării recomandării respective, Ministerul Finanțelor, pe parcursul perioadei de referință, a monitorizat și raportat lunar, în cadrul buletinelor statistice privind datoria de stat, implementarea prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”. Astfel, la situația din 30 noiembrie 2017, parametrii de risc aferenți datoriei de stat s-au încadrat în limitele stabilite în Program, înregistrând următoarele valori: -Ponderea datoriei de stat scadența în decurs de un an în totalul datoriei de stat: 20,3%; -Ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat: 43,7%; -Ponderea datoriei de stat intr-o anumită valuta străină în totalul datoriei de stat: 27,1%; -Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabila în totalul datoriei de stat: 30,2%. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Pe parcursul perioadei de referinta, Directia Datorii Publice din cadrul Ministerului Finantelor a monitorizat si raportat lunar, in cadrul buletinelor statistice privind datoria de stat, implementarea prevederilor stabilite m Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”, iar incepmd cu anul 2018 a Post monitorizata implementarea prevederilor stabilite in Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”. AstPel, la situatia din 28 Pebruarie 2018, parametrii de rise aPerenp datoriei de stat s-au incadrat in limitele stabilite in Program, inregi strand urmatoarele valori: -Ponderea datoriei de stat scadenta in decurs de un an in totalul datoriei de stat: 20,9%; -Ponderea datoriei de stat interne in totalul datoriei de stat: 44,3%; -Ponderea datoriei de stat intr-o anumita valuta straina in totalul datoriei de stat: 26,7%; - Ponderea datoriei de stat cu rata dobanzii variabila in totalul datoriei de stat: 30,6%.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

2. Să asigure un portofoliu al datoriei de stat interne, în aspectul maturității relevante pentru protejarea lichidităților statului.

response:
La situația din 31 decembrie 2017, ponderea majoră în VMS aflate in circulație au constituit bonurile de trezorerie cu scadența 364 zile (52,0%), urmată de bonurile de trezorerie cu scadența 182 zile (24,8%) și Obligațiuni de stat cu maturitatea de 2 ani (10,9%). Comparativ cu perioada similară a anului 2016, Obligațiunile de stat cu maturitatea de 2 și 3 ani în circulație s-au majorat cu 8,5 p.p. și 0,4 p.p. respectiv, cele cu scadența 182 zile s-au majorat cu 2,1 р.р. iar bonurile de trezorerie cu scadența 91 zile s-au micșorat cu 0,9 p.p. Scadența medie ponderată anuală a VMS emise la situația din 31 decembrie 2017 s-a majorat cu 76 zile față de situația de la inceputul anului și a constituit 287 zile. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: La situatia din 28 Pebruarie 2018, ponderea majora in VMS aPlate in circulafie au constituit bonurile de trezorerie cu scaden|a 364 zile (51,1%), urmata de bonurile de trezorerie cu scadenfa 182 zile (24,4%) §i Obligatiuni de stat cu maturitatea de 2 ani (12,4%). Comparativ cu perioada similara a anului 2017, Obligatiunile de stat cu maturitatea de 2 §i 3 ani in circulate s-au majorat cu 9,2 p.p. si 1,1 p.p. respectiv, cele cu scadenla 182 zile s-au majorat cu 1,7 p.p., iar bonurile de trezorerie cu scadența 91 zile s-au micșorat cu 2,4 p.p. Scadenla me die ponder atй anuala a VMS emise la situația din 28 februarie 2018 s-a majorat cu 42 zile fafa de situația de la inceputul anului și a constituit 329 zile.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

3. Să elaboreze și să aprobe indicatori-cheie pentru crearea unui sistem complex de evaluare a performanței managementului datoriei de stat, prin dezvoltarea lor și ajustarea la bunele practici și metodologii internaționale aferente domeniului.

response:
In trimestrul IV al anului 2017 a fost elaborat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”, la baza caruia a stat Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, din 29 octombrie 2017, elaborată de catre Ministerul Economiei și Infirastructurii și coordonată cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional pe parcursul lunii noiembrie 2017. Programul a fost avizat și coordonat de catre instituțiile interesate (Banca Națională a Moldovei, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei si Infrastructurii) și supus expertizei juridice. Ulterior, Programul a fost prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.13/4- 3/70/1055 din 19 decembrie 2017, fiind aprobat la ședinta Guvemului din 20 decembrie 2017. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: In trimestrul IV al anului 2017 a fost elaborat Programul „Managements datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”, la baza caruia a stat Prognoz actualizat a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, din 29 octombrie 2017, elaborate de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii si coordonata cu reprezentantii Fondului Monetar International pe parcursul lunii noiembrie 2017. Programul a fost avizat și coordonat de catre instituțiile interesate (Banca Naționala a Moldovei, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei si Infrastructurii) și supus expertizei juridice. Ulterior, Programul a fost prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 13/4-3/70/1055 din 19 decembrie 2017, fiind aprobat la sedinta Guvernului din 20 decembrie 2017 cu nr. 1148.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

4. Să monitorizeze continuu situația privind datoria de stat prin evaluarea permanentă a riscurilor asociate (de dobândă, valutar, de refinanțare, financiar etc.), în vederea reducerii vulnerabilității fiscale a Guvernului și diminuarea riscurilor de apariție a unor crize financiare ulterioare.

response:
Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborat Raportul privind situația in domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat si recreditării de stat pentru situația de la finele semestrului I al anului 2017. Ulterior, raportul mentionat a fost prezentat spre informare Guvemului și Parlamentului, fiind ulterior publicat pe pagina web a Ministerului Finantelor, la urmatorul link: http://mf.sov.md/ro/datoria-sectorului-Dublic/rapoarte/datoria Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: In perioada respective au fost elaborate trei Rapoarte privind situația in domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditarii de stat pentru situația de la finele semestrului I al anului 2017, pentru 9 luni ale anului 2017 si finele anului 2017. Ulterior, rapoartele menționate au fost prezentate spre informare Guvemului și Parlamentului și publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

5. Să elaboreze și să aprobe prevederi exhaustive pentru reglementarea procesului de luare a deciziilor privind termenele de circulație pentru care pot fi emise VMS.

response:
Ghidul privind contractarea datoriei de stat externe și interne urmează a fi elaborat in termenul stabilit (semestrul II 2018). Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Ghidul privind contractarea datoriei de stat exteme si interne urmează a fi elaborat in termenul stabilit (semestrul II 2018).

RO_5366_0378-18_MF.pdf

6. De comun cu Serviciul Fiscal de Stat și Inspecția Financiară, să intensifice în continuu măsurile impuse de cadrul regulator pentru disciplinarea beneficiarilor recreditați și a beneficiarilor garanțiilor de stat, în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate al căror termen de achitare a expirat

response:
Prin scrisoarea nr. 13/3-05-355 din 03.08.2017 și 13/3-05-420 din 06 noiembrie 2017 in adresa Serviciului Fiscal de Stat a fost remisă informația privind datoriile cu termen expirat la situația din 30 iunie 2017 ale beneficiarilor recreditați și a beneficiarilor garanțiilor de stat. De asemenea, în adresa ministerelor de resort, prin scrisoarea nr. 13/1-6-221 din 31 iulie 2017 și 13/1-6-316 din 13 noiembrie 2017 a fost expediată informația privind datoriile beneficiarilor recreditați si debitorilor garantați față de Ministerul Finanțelor, pentru imprumuturile/garanțiile acordate. Întru asigurarea în termen a rambursării imprumuturilor recreditate precum si achitării plăților de deservire ale acestora conform prevederilor contractuale, au fost remise in adresa beneficiarilor recreditati 58 cereri de plată. Astfel,in urma măsurilor întreprinse în această perioadă a fost incasata suma de 64866,9 mii lei. De asemenea a fost remisă cererea de Plată în adresa debitorului garantat (Î.S. ’’Fabrica de sticlă din Chișinau”). Din cauza contestarii succesiunii drepturilor și obligaâiilor ale ”SA Fabrica de sticla”, in perioada menționată nu au avut loc achitări la bugetul de stat de catre Î.S. Fabrica de sticla. În perioada de referință către beneficiarii recreditati au fost înaintate 13 avertizari privind rambursarea datoriilor cu termen de achitare expirat. La data de 04.09.2017 catre Trezoreria de stat a fost înaintată Nota raport cu privire la stoparea transferurilor cu destinație generală în vederea recuperării datoriilor expirate pentru imprumuturile recreditate de stat în cadrul proiectelor investiționale. Astfel, au fost stopate transferurile cu destinație generala de la bugetul de stat către autoritățile administrativ-teritoriale care au admis arierate in vederea recuperarii acestora in suma de 62 375,23 mii lei. Pe parcursul perioade de raportare nu a parvenit necesitatea de a înainta cereri privind intentarea procesului de insolvabilitate a beneficiarilor recreditati. În urma întreprinderii măsurilor privind executarea silită și suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale beneficiarilor recreditați, a fost prezentata de catre Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă nr.26-06/2- 12/3165 din 18.07.17 si a fost incasata sumade 781,4 mii lei in acest sens. În perioada de referința, prin scrisoarea nr. 13/4-5/54 din 28.09.2017 și nr. 13/4-5/72 din 21.12.2017, a fost remisa în adresa Inspecției Financiare informația cu privire la entitățile care au prezentat cu întârziere sau nu au prezentat, Raportul trimestrial privind debursarile si deservirea datoriei, precum si informatia generalizatoare referitoare la soldul datoriilor existente, debursarea și deservirea datoriilor formate in baza contractelor de imprumuturi interne și exteme incheiate de către unitățile administrativ- teritoriale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, întreprinderile de stat si municipale, acumulate în baza rapoartelor trimestriale privind debursarile și deservirea datoriei, prezentate de către entitățile indicate. Totodată, prin scrisoarea nr. 13/1-6/284 din 02.10.2017 au fost notificate: Primaria Municipiului Chisinau și S.A. Apa Canal Chișinău despre prezentarea rapoartelor incomplete întocmite în trimestrul 11 al anului 2017, fiind atenționate ca pe viitor rapoartele sa fie întocmite in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvemului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele masuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Pe parcursul perioadei de referinta prin scrisoarea nr. 13/3-05-3 55 din 03 august 2017, nr. 13/3-05-420 din 06 noiembrie 2017 si nr. 10/3-05-34 din 01 februarie 201В in adresa Serviciului Fiscal de Stat a fost remisa informatia privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor recreditati si a beneficiarilor garantiilor de stat la situatia din 30 iunie 2017, 30 septembrie 2017 si 31 decembrie 2017, De asemenea, in adresa ministerelor de resort, prin scrisoarea nr. 13/1-6-221 din 31 iulie 2017, nr. 13/1-6-316 din 13 noiembrie 2017 si nr.10/1-6-34 din 31 ianuarie 2018 a fost expediata informatia privind datoriile beneficiarilor recreditati si debitorilor garantati fata de Ministerul Finantelor, pentru imprumuturile/garanfi ile acordate. Intru asigurarea in termen a rambursarii imprumuturilor recreditate precum si achitarii platilor de deservire ale acestora conform prevederilor contractuale, au fost remise in adresa beneficiarilor recreditati 79 cereri de plata. De asemenea, au fost remise 2 cereri de plata in adresa debitorului garantat (Is ”Fabrica de sticla din Chisinau”). Totodata, Ministerul Finantelor a remis о scrisoare de avertizare in adresa !S ”Fabrica de sticla din Chisinau” in contextul intreprinderii masurilor de urgenta privind achitarea datoriilor expirate, in caz contrar urmind sa se aplice incasarea silita a creantei mentionate. In perioada de referinta catre beneficiarii recreditati au fost inaintate 14 avertizari privind rambursarea datoriilor cu termen de achitare expirat. La data de 04 septembrie 2017 si 03 ianuarie 2018 catre Directia Trezoreria de stat au fost inaintate Note raport in rezultatul carora au fost stopate transferurile cu destinatie generala de la bugetul de stat catre autoritatile administrativ- teritoriale care au admis arierate in vederea recuperarii acestora.De asemenea, informatii actualizate privind sumele arierate fata de bugetul de stat au fost prezentate Directiei Trezoreria de stat la data de 24 octombrie 2017, 05 decembrie 2017 si 22 decembrie 2017. In perioada respectiva nu au fost inaintate cereri privind intentarea procesului de insolvabilitate a beneficiarii or recreditati. In urma intreprinderii masurilor privind executarea silita si suspendarea operatiunilor la conturile bancare ale beneficiarilor recreditati de catre Serviciului Fiscal de Stat a fost prezentata darea de seama nr.26-06/2-12/3165 din 18 iulie 2017, nr. 26-06/2-12/7176 din 13 octombrie 2017 si nr. 26-06/1-09/377 din 15 ianuarie 2018. In urma masurilor intreprinse a fost mcasata suma de 2396,0 mil lei. In perioada de referinta, Directia datorii publice a remis in adresa Inspec|iei Financiare prin scrisorile nr. 13/4-5/54 din 28 septembrie 2017, nr. 13/4-5/72 din 21 decembrie 2017 si nr. 10/4- 5/15/16 din 14 martie 2018 informatia cuprivire la entitatile care au prezentat cu intarziere sau nu au prezentat, Raportul trimestrial privind debursarile §i deservirea datoriei, precum si informapa generalizatoare referitoare la soldul datoriilor existente, debursarea §i deservirea datoriilor formate in baza contractelor de imprumuturi interne §i externe incheiate de catre unitaple admini strati v-teritoriale, societaple comerciale cu capital integral sau majoritar public, intreprinderile de stat §i municipale, acumulate in baza rapoartelor trimestriale privind debursarile și deservirea datoriei, prezentate de catre entitaple indicate. Astfel, in urma controalelor efectuate, persoanelor cu fimctii de raspundere le-au fost intocmite procese-verbale si aplicate sanctiuni in suma totala de 3,5 mii lei. Totodata, in perioada respective prin scrisoarea nr. 13/1-6/284 din 02 octombrie 2017 au fost notificate: Primaria Municipiului Chisinau si S.A. Apa Canal Chisinau despre prezentarea rapoartelor incomplete intocmite in trimestrul II al anului 2017, fiind atentionate ca pe viitor rapoartele sa fie intocmite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului nr.l 136 din 18 octombrie 2007, cu privire la unele masuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garantiile de stat si recreditarea de stat.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

Cerinte (5)

2.1.1. examinarea rezultatelor auditurilor în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a lacunelor în conformitate cu recomandările cuprinse în Rapoartele de audit;

response:
Scris. nr.03-02/1/02 din 24.01.2018: au fost intreprinse urmatoarele actiuni: - a fost elaborat si aprobat, prin Ordinul ministrului finantelor nr.114 din 3 august 2017, Planul de masuri privind implementarea recomandarilor Gurtii de Conturi; - in data de 26 septembrie 2017 au fost examinate rezultatele auditului consemnate in raportul auditului in cadrul sedintei Colegiului Ministerului Finantelor; - a fost elaborat si aprobat Planul de actiuni si termenii de implementare a recomandarilor misiunii de audit incluse in Hotarârea Curtii de Conturi nr.23 din 31 mai 2017 „Сu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performantei managementului datoriei sectorului public pe anul 2016”, prin Extrasul din procesul-verbal al sedintei Colegiului Ministerului Finantelor nr.5 din 26 septembrie 2017. Sunt anexate ducumente confirmative. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: au fost intreprinse urmatoarele actiuni: - a fost elaborat si aprobat, prin Ordinul ministrului finantelor nr. 114 din 3 august 2017, Planul de masuri privind implementarea recomandarilor Curtii de Conturi privind executarea bugetului de stat pe anul 2016; - in data de 26 septembrie 2017 au fost examinate rezultatele auditului consemnate in raportul auditului in cadrul sedintei Colegiului Ministerului Finantelor; - a fost elaborat si aprobat Planul de actiuni si termenii de implementare a recomandarilor misiunii de audit incluse in Hotarirea Curtii de Conturi nr.23 din 31 mai 2017 „Си privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 si la Raportul auditului performantei managementului datoriei sectorului public pe anul 2016”, prin Extrasul din procesul-verbal al sedintei Colegiului Ministerului Finantelor nr.5 din 26 septembrie 2017.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

2.1.2. dispunerea acțiunilor de rigoare privind dezvoltarea și ajustarea posibilităților Sistemului Informațional destinat generalizării rapoartelor financiare ale instituțiilor bugetare, în special a celor aferente Clasificației bugetare organizaționale 1;

response:
A fost stabilită următoarea măsură: 1.Examinarea posibilitatii de ajustare a Sistemului Informational in scopul generalizarii rapoartelor financiare la nivel de autoritati publice centrale. In anul 2017 a fost elaborate si testată generalizarea de către Ministerul Finantelor a rapoartelor financiare la nivel de autoritate publica centrala. Pentru anul 2018 sunt planificate lucrari de dezvoltare a functionalitatii respective intru generalizarea rapoartelor financiare ale institutiilor bugetare subordonate de către autoritatile publice centrale. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: In anul 2017 a fost elaborata si testata generalizarea de catre Ministerul Finantelor a rapoartelor financiare la nivel de autoritate publica centrala. Pentru anul 2018 sunt planificate lucrari de dezvoltare a functionalitatii respective intru generalizarea rapoartelor financiare ale institutiilor bugetare subordonate de catre autoritatile publice centrale.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

2.1.3. reglementarea consecutivității și criteriilor pentru achitarea documentelor executorii de la bugetul de stat, precum și asigurarea coerenței acestora în corespundere cu prevederile legale (constatările din capitolul 3.9 din Raportul de audit, Anexa nr.1);

response:
Consecutivitatea si criteriile pentru achitarea documentelor executorii de la bugetul de stat sunt reglementate in punctul 22 din Regulamentul privind managementul lichidităților bugetului de stat aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 03 din 09.01.17, care prevede că, documentele executorii din bugetul de stat se executa pe masura prezentarii notelor de catre Directia juridica a Ministerului Finantelor, aprobate de ministru/viceministru al finantelor, în limita soldului disponibil de mijloace banesti in contul bugetului de stat, iar la hotaririle si deciziile Curții Europene ținând cont și de termenul limită indicat de către Direcția juridică în notele respective. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Documentele executorii se executa pe masura prezentarii acestora de catre Directia contencios si controlul legalitatii la Directia Trezoreria de Stat, in ordine cronologica si in limita soldului disponibil de mijloace banesti in contul bugetului de stat.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

2.1.4. de comun cu organele de resort (Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal), întreprinderea măsurilor în vederea fortificării controlului privind conformitatea aplicării facilităților fiscale și vamale, asigurării evidenței și raportării conforme a acestora;

response:
Intru implementarea recomandarii date au fost stabilite urmatoarele masuri: 1. Elaborarea unui raport prin intermediul Sistemului Informational după tipurile de facilități conform codificarii aprobate de Minisierul Finanfelor. In scopul sistematizarii informatiei referitor la facilitatile fiscale aferente impozitului pe venit si impozitelor si taxelor locale, SFS a initiat procedura de elaborare a produsului informational care va contine situatia generalizatoare aferente fiecarui tip de facilitate. Totodata, se mentioneaza ca formularele darilor de seama fiscale, în partea ce tine de impozitele directe, precum si impozitele si taxele locale reglementeaza modalitatea de specificare a facilitatilor fiscale de catre contribuabilii beneficiari. In acest sens, sistemul informational al SFS permite generarea rapoartelor aferente fiecărui tip de facilitate fiscală la aceste impozite si taxe. În partea ce tine de taxa pe valoarea adaugata este de mentionat ca acest fapt nu este posibil, reiesind din considerentul ca facilitatea fiscala este aplicabila la toate etapele circuitului economic a marfii/serviciului. Suplimentar, de catre I.S. „Fiscservinform” desfășoară lucrari privind prestarea serviciilor de mentenanță adaptivă pentru SIA „Documente fiscale interne” si SIA „Intrare autorizata”. 2.Analiza riscurilor privind agenda economici care au beneficial de tratament tarifar favorabil și rămân sub supravegherea vamală. Serviciul Vamal a întocmit Raportul privind rezultatele realizarii supravegherii vamale, care conține analiza privind agentii economici asupra carora exista suspiciuni de încălcare a legislației vamale. Copia Raportului nr. 4317 din 29.06.2017 se anexeaza. În urma efectuării analizei de risc a agenților economici care au beneficiat de tratament tarifar favorabil si rămân sub supravegherea vamala, în perioada 2017 au fost inclusi in programele de activitate a subdiviziunilor de control ulterior 73 agenți economici cu impactul bugetar cel mai semnificativ. 3. Evidența, conform anexei nr.8 a Ordinului SV nr. 138-0 din 18.04.2017, a agenților economici care au beneficiat de tratament tarifar favorabil și rămân sub supravegherea vamala. Conform anexei nr. 8 a Ordinului Serviciului Vamal nr. 138-0 din 18.04.2017 (copia se anexeaza) au fost identificati 498 de agenti economici. Totodată, a fost stabilit că, în perioada 29.08.2014-30.06.2017, au beneficiat de tratamente tarifare favorabile prin utilizarea facilitatilor vamale și fiscale la importul mărfurilor în funcție de destinația lor finală 1733 agenți economici cu valoarea în vamă totală în suma de in suma de 9106,72 min. lei. Raportarea privind rezultatele supravegherii vamale conform Ordinului SV nr. 457-O din 19.11.2015. Prin Raportul nr. 4317 din 29.06.2017 a fost informata conducerea Serviciului Vamal despre gradul de conformare a agentilor economici prin prezentarea informatiilor și documentelor justificative. La finele fiecarei săptămâni, prin notele informative privind activitatea subdiviziunilor de control ulterior se informează conducerea despre rezultatele controalelor finisate. Elaborarea circularelor către birourile vamale referitor la includerea/excluderea facilităților vamale. În conformitate cu prevederile art.I, III, XVI, VII ale Legii nr.288 din 15.12.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, referitor la modificările operate în Codul fiscal nr.1163-ХIII din 24.04.1997. Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal au fost elaborate Ordinele SV nr.549-O din 29.12.2017 si nr.550 din 29.12.2017 (copiile se anexeaza). Totodata, a fost elaborată circulara 784-C din 28.12.17 cu privire la aplicarea cotelor taxei vamale pentru anul 2018 conform Acordului de Asociere RM- UE (copia se anexeaza). 6. Participarea in calitate de formatori la cursurile de instruire pentru colaboratorii vamali (in cadrul Centrului de instruire). Pe parcursul perioadei de raportare a fost organizate instruiri pentru inspectorii stagiari din cadrul Serviciului Vamal, cu tema „Studiu desfșurat al legislației vamale”. Copiile Ordinelor Serviciului Vamal cu privire la participarea la activitatea de instruire se anexeaza. Direcția venituri vamale va asigura instruirea permanenta a colaboratorilor vamali cu privire la punerea in aplicare a facilităților fiscale și vamale, conform programului de instruire a colaboratorilor vamali. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018: Prin Ordinul ministrului finantelor nr.45 din 15.02.2018 a fost aprobat „Registrul unic al facilitatilor fiscale si vamale” cu scopul aplicarii sistemului de codificare unic (copia se anexeaza). Serviciul Fiscal de Stat a initial procedura de elaborare a produsului informational care va conține situatia generalizatoare aferenta fiecarui tip de facilitate - formularul „IFIS ”.La moment, formularul „IFIS” se afla in proces de testare. Lansarea acestuia este programata pe parcursul anului curent (2018). Totodata, se mentioneaza ca formularele darilor de seama fiscale, in partea ce tine de impozitele directe, precum si impozitele si taxele locale reglementeaza modalitatea de specificare a facilitatilor fiscale de catre contribuabilii beneficiari. In acest sens, sistemul informational al Serviciului Fiscal de Stat pennite generarea rapoartelor aferente fiecarui tip de facilitate fiscala la aceste impozite si taxe. In partea ce tine de taxa pe valoarea adaugata este de mentionat ca acest fapt nu este posibil, reiesind din considerentul ca facilitatea fiscala este aplicabila la toate etapele circuitului economic a marfii/serviciului. Prin Raportul nr. 4317 din 29.06.2017 (copia se anexeaza) a fost informata conducerea Serviciului Vamal despre agentii economici asupra carora exista suspiciuni de incalcare a legislatiei vamale. Urmare analizei de rise a agentilor economici care au beneficiat de tratament tarifar favorabil si ramin sub supravegherea vamala in perioada 2017 au fost inclusi in programele de activitate a subdiviziunilor de control ulterior 73 agenti economici cu impactul bugetar cel mai semnificativ. La moment, alte informatii Ministerul Finantelor nu detine. Conform anexei nr. 8 a Ordinului Serviciului Vamal nr. 138-0 din 18.04.2017 (copia se anexeaza) au fost identificati 498 de agenti economici. Urmare evidentei, a fost stability ca in perioada 29.08.2014-30.06.2017, au beneficiat de tratamente tarifare favorabile prin utilizarea facilitatilor vamale si fiscale la importul marfurilor in functie de destinatia lor fmala 1733 agenti economici cu valoarea in vama totala in suma de 9 106,72 min. lei. La moment, alte informatii Ministerul Finantelor nu deține. Prin Raportul nr. 4317 din 29.06.2017 a fost infoimata conducerea Serviciului Vamal despre gradul de conformare a agentilor economici prin prezentarea informatiilor si documentelor justificative. La finele fiecarei saptamini, prin notele informative privind activitatea subdiviziunilor de control ulterior se informeaza conducerea despre rezultatele controalelor finisate. Intru aplicarea uniforma a prevederilor Acordului de Comert Liber dintre Republica Moldova si Republica Turcia (in continuare - Acord), semnat la Chisinau la 11.09.2014 si ratificat prin Legea nr.49 din 31.03.2016 (Monitorul Oficial nr.l 14-122/227 din 29.04.2016), care a intrat in vigoare din 01.11.2016, a fost elaborata Circulara Serviciului Vamal nr.607-C din 10.10.2017 prin care sunt informati colaboratorii vamali despre cotele taxei vamale aplicabile de la 01.11.2017 pana la 31.10.2018 (copia se anexeaza). Intru aplicarea uniforma a prevederilor Acordului de Asociere intre Republica Moldova si Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, a fost elaborata Circulara Serviciului Vamal nr.784-C din 28.12.2017 prin care Serviciul Vamal atentioneaza, ca la importul marfurilor originare din Uniunea Europeana, cu conditia prezentarii dovezii de origine a marfurilor, in anul 2018 se vor aplica urmatoarele cote ale taxei vamale in conformitate cu pct.4 lit.a) si lit.b) al Anexei XV (copia se anexeaza). In conformitate cu prevederile art.I, III, VII ale Legii nr.288 din 15.12.2017 pentru modificarea si completarea unor acte legislative, referitor la modificarile operate in Codul fiscal nr. 1163- XIII din 24.04.1997, Legea nr.l380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tarifol vamal, Legea nr.l417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea in aplicare a Titlului III al Codului Fiscal, care se pun in aplicare de la 01.01.2018, precum si intru reglementarea modului de evidenta informatica, au fost elaborate Ordinele Serviciului Vamal nr.549-0 din 29.12.2017 si nr.550 din 29.12.2017 (copiile se anexeaza). In scopul aplicarii uniforme a facilitatilor fiscale si vamale prevazute de Hotararea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, ca urmare a completarii Anexei nr.3 cu pct.6!, a fost elaborata Circulara Serviciului Vamal nr.l39-C din 05.03.2018 (copia se anexeaza). Serviciul Vamal asigura instruirea permanenta a colaboratorilor vamali cu privire la punerea in aplicare a facilitatilor fiscale si vamale, confonn programului de instruire a colaboratorilor vamali. Pentru perioada semestrului I anul 2017, au fost organizate instruiri pentru inspectorii stagiari din cadrul Serviciului Vamal, cu tema „Studiu desfasurat al legislatiei vamale” prin ordinele: OSV m. 07-p/i din 07.01.2017, OSV nr. 14-p/i din 27.02.2017, OSV nr. 55p/i din 30.05,2017 (copiile se anexeaza).Incepind cu anul 2018 au fost organizate instruiri, conform OSV nr.03 p/i din 25.01.2018, OSV nr. 17 p/i din 20.02.2018 ,OSV nr.20 p/i din 27.02.2018 (copiile se anexeaza), Serviciul Vamal asigura prezentarea rapoartelor complete si in termenul stabilit catre Ministerul Finantelor si Consiliul Concurentei, in baza informatiei prezentate desfasurat de catre Directiei dezvoltare si securitate informational! Totodata, se mentioneaza ca, Ministerul Finantelor, de comun cu membrii Consiliului Concurentei, Serviciului Vamal si Serviciului Fiscal de Stat au participat la data de 21.02.2018 la о sedinta de revizuire a facilitatilor fiscale si vamale incluse in noul protect al Codului Vamal ce cad sub notiunea de Ajutor de Stat confonn prevederilor art.3 alin.(l) al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire laajutorul de stat si la data de 28.02.2018, respectiv 03.03.2018 - la 2 sedinte de lucru privind examinarea facilitatilor fiscale si vamale ce cad sub notiunea de Ajutor de Stat, in partea ce tine de Titlul III si IV din Codul Fiscal ( TVA si Accize). In urma sedintelor organizate, s-a decis ca Consiliul Concurentei urmeaza sa informeze oficial Ministerul Finantelor despre facilitatile fiscale si vamale care corespund notiunii de ajutor de stat si care urmeaza a fi raportate anual de catre Serviciul Vamal.Acordarea accesului la „SI Portal SV”, colaboratorilor Serviciului Vamal se efectueaza in baza solicitarilor formulate in adresa Directiei dezvoltare si securitate informationala. Pentru utilizatorii institutiilor publice a Republicii Moldova, accesul la „SI Portal SV” se acorda in baza unui acord de asociere. Lista utilizatorilor institutiilor publice care au acces la „SI Portal SV” : ’ Ministerul Afacerilor Interne - 46 utilizatori; Procuratura Generala - 23 utilizatori; Centrul National Anticoruptie - 44 utilizatori; Inspectoratul General Fiscal - 256 utilizatori; Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultura- 17 utilizatori.

RO_5366_0378-18_MF.pdf

2.1.5. dezvoltarea managementului datoriei de stat prin îmbunătățirea gestionării și monitorizării riscurilor pentru asigurarea deservirii datoriei în termenele prevăzute (Raportul de audit, Anexa nr.2);

response:
Intru implementarea recomandarii date a fost stabilită urmatoarea masură: Analiza conditiilor financiere ale imprumuturilor externe la etapa de negocieri și etapa emiterii VMS cu scadenta pe termen lung. Pe parcursul perioadei de referința, au fost analizate trei oferte de debursare cu opțiuni multiple de condiții financiare din contul imprumuturilor acordate de catre Banca Europeana de Investiții intru realizarea proiectelor „Livada Moldovei” și de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Penitenciarului din Chisinau” în valoare Penitenciarului din Chisinau” in valoare în valoare totală de 5,9 mil.EUR, fiind acceptată cea mai optimă varianta în termeni de maturitate a imprumutului și rata a dobanzii, pentru fiecare imprumut in parte. În perioada de referința, au fost semnate 5 acorduri de imprumut/finanțare, printre care: 1) Acordul de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistenta Macro-financiara pentru Republica Moldova si Memorandumul de Înțelegere ca parte integranta a acestui Acord in valoare de 60,0 mil. euro, semnat la 23 noiembrie 2017. Acordul prevede maturitate maxima de 15 ani, rambursarea principalului - о singura plata, rata dobanzii aplicabila pentru fiecare tranșa va depinde de costul la care se va imprumuta Comisia Europeana pe piața financiara internațională. 2) Acordul de Finanțare cu Asociația Internaționala de Dezvoltare privind realizarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentate in valoare de 10,9 mil.DST, semnat la 28 noiembrie 2017, care prevede maturitate de 30 ani 30 inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobanzii de 1,25% anual, taxa de deservire de 0,75% anual. 3) Acordul de imprumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 5,0 mil. USD privind realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnat la 28 noiembrie 2017, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobanzii anuală flotantă compusă din rata de referință USD Libor pentru 6 luni + marja variabila (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursată și о taxă anticipată de 0,25% din suma imprumutului. 4) Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții pentru realizarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017. Condițiile aferente contractului de finanțare sunt: valoarea împrumutului constituie 80,0 mil. Euro (echivalentul a 94,5 mil.dolari SUA), maturitatea imprumutului: 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, comision de angajament: 0,5%. Rata dobanzii va fi stabilită in dependență de ratele aplicabile pe piața internaționala. 5) Acordul de imprumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrica dintre Republica Moldova si Romania, Faza I”, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017. Condițiile aferente contractului de finanțare sunt: valoarea imprumutului constituie 80,0 mil. Euro (echivalentul a 94,5 mil. dolari SUA), maturitatea imprumutului: 16 ani, inclusiv 3 ani perioada de grație, comision de angajament: 0,5%. Rata dobânzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională. De asemenea, în perioada menționată, au fost negociate 2 acorduri de împrumut/finanțare, pentru care: 1) Acorduri de Finanțare cu Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea proiectului ”Adoptarea la schimbările climaterice” în valaoare de 9,3 mil.lei DST care prevede maturitatea de 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobânzii de la 1,13% anual până la 1,25% anual și o taxă de deservire de 0,75% anual. 2) Acorduri de împrumut cu BIRD privind realizarea proiectului ”Adoptarea la schimbările climaterice” în valoare de 12,4 mil.USD, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani de grație, rata dobânzii flotantă compusă din rata de referință USD Libor pentru 6 luni+marja variabilă, un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursată și o taxă anticipată de 0,25% din suma împrumutului. Intru diminuarea riscului de refinantare a datoriei de stat interne, politica de emisiune a valorilor mobiliare de stat promovata de catre Ministerul Finantelor s-a axat pe plasarea pe piata interna a VMS cu scadente mai lungi, de 364 zile, 2 ani si 3 ani. Astfel, la situatia din 31 decembrie 2017, cca 1/2 din volumul VMS aflate in circulatie a revenit bonurilor de trezorerie cu scadența de 364 zile (52,0%), iar Obligațiunilor de stat cu scadenfa de 2 ani și 3 ani, câte 10,9% și 2,7% respectiv. Comparativ cu perioada similara a anului 2016, ponderea Obligatiunilor de stat cu maturitatea de 2 și 3 ani aflate în circulatie s-a majorat cu 8,5 p.p. și 0,4 p.p. respectiv. Concomitent, Ministerul Finantelor a monitorizat permanent situatia pe piața primara a VMS și a comercializat VMS doar la rate acceptabile ale dobanzii. Ca rezultat, rata medie ponderata a dobanzii la VMS comercializate în anul 2017 a constituit 6,76%, care comparativ cu anul 2016 s-a micșorat de 2,3 ori. Scris.Min.Fin nr.03-02/1/13 din 13.04.2018:Pe parcursul perioadei de referința, au fost analizate trei oferte de debursare cu opțiuni multiple de condiții financiare din contul imprumuturilor acordate de catre Banca Europeana de Investiții intru realizarea proiectelor „Livada Moldovei” și de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Penitenciarului din Chisinau” si a proiectului „Construcția locuințelor pentru paturile socialmente vulnerabile II” in valoare totala de 6,4 mil. EUR, fiind acceptata cea mai optima varianta in termeni de maturitate a imprumutului și rata a dobanzii, pentru fiecare imprumut in parte. In perioada de referinta, au fost semnate 6 acorduri de împrumut/finanțare, printre care: 1) Acordul de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistenta Macro-financiara pentru Republica Moldova si Memorandumul de Intelegere ca parte integranta a acestui Acord in valoare de 60.0 mil. euro, semnat la 23 noiembrie 2017. Acordul prevede maturitate maxima de 15 ani, rambursarea principalului - о singura plata, rata dobanzii aplicabila pentru flecare tranșa va depinde de costul la care se va imprumuta Comisia Europeana pe piața financiara internaționala. 2) Acordul de Finanțare cu Asociația Internaționala de Dezvoltare privind realizarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale in valoare de 10,9 mil. DST, semnat la 28 noiembrie 2017, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobanzii de 1,25% anual, taxa de deservire de 0,75% anual. 3) Acordul de imprumut cu Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare in valoare de 5.0 mil. USD privind realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnat la 28 noiembrie 2017, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobanzii anuala flotanta compusa din rata de referință USD Libor pentru 6 luni + marja variabila (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursata și о taxa anticipata de 0,25% din suma imprumutului. 4) Contractul de finantare dintre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții pentru realizarea proiectului „Interconectarea retelelor de energie electrică dintre Republica Moldova si Romania, Faza I”, semnat la Chisinau la 20 decembrie 2017. Conditiile aferente contractului de finantare sunt: valoarea imprumutului constituie 80,0 mil. Euro (echivalentul a 94,5 mil. dolari SUA), maturitatea imprumutului: 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, comision de angajament: 0,5%. Rata dobanzii va fi stabilita in dependenta de ratele aplicabile pe piata internationala. 5) Acordul de imprumut dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Interconectarea retelelor de energie electrică dintre Republica Moldova si Romania, Faza I”, semnat la Chisinau la 20 decembrie 2017. Conditiile aferente contractului de Finantare sunt: valoarea imprumutului constituie 80,0 mil. Euro (echivalentul a 94,5 mil. dolari SUA), maturitatea imprumutului: 16 ani, inclusiv 3 ani perioada de grație, comision de angajament: 0,5%. Rata dobanzii va fi stabilita in dependenta de ratele aplicabile pe piata internationala. 6) Acordul de Finantare cu Asociația Internationala de Dezvoltare privind realizarea proiectului Finantarea aditionala pentru Reforma Educatiei in Moldova in valoare de 7,1 mil. DST, semnat la 12 martie 2018, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobanzii de 1,25% anual, taxa de deservire de 0,75% anual. De asemenea, in perioada menționata, au fost negociate 2 acorduri de imprumut/ finantare, printre care: 1) Acordul de Finantare cu Asociația Internationala de Dezvoltare privind realizarea proiectului „Аdaptarea la schimbarile climaterice” in valoare de 9,3 mil. DST care prevede maturitatea de 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobanzii de la 1,13% anual pana la 1,25% anual și о taxa de deservire de 0,75% anual. 2) Acordul de imprumut cu Banca Internaționala pentru Reconstructie și Dezvoltare privind realizarea proiectului „Adaptarea la schimbarile climaterice” in valoare de 12,4 mil. USD, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobanzii anuala fiotanta compusa din rata de referința USD Libor pentru 6 luni + marja variabila (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursata și о taxa anticipată de 0,25% din suma imprumutului. Intru diminuarea riscului de refinantare a datoriei de stat interne, politica de emisiune a valorilor mobiliare de stat promovata de catre Ministerul Finantelor s-a axat pe plasarea pe piata interna a VMS cu scadente mai lungi, de 364 zile, 2 ani si 3 ani. Astfel, la situatia din 28 februarie 2018, 67,2% din volumul VMS aflate in circulatie a revenit bonurilor de trezorerie cu scadenta de 364 zile (51,1%), iar Obligatiunilor de stat cu scadenta de 2 ani si 3 ani, cate 12,4% si 3,7% respectiv. Comparativ cu perioada similara a anului 2017, ponderea Obligatiunilor de stat cu maturitatea de 2 și 3 ani aflate in circulatie s-a majorat cu 9,2 p.p. si 1,1 p.p. respectiv. Concomitent, Ministerul Finantelor a monitorizat permanent situatia pe piața primara a VMS și a comercializat VMS doar la rate acceptabile ale dobanzii. Ca rezultat, rata medie ponderata a dobanzii la VMS comercializate in 2 luni ale anului 2018 a constituit 5,48%, care comparativ cu perioada similara a anului 2017 s-a micsorat cu 0,33 p.p.

RO_5366_0378-18_MF.pdf