Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.23 din 31 mai 2017 „Cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2016”

Numar 253-264 din data de 2017-05-31 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 19

Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi1, fiind exercitate potrivit Standardelor de audit aplicabile2, cadrului regulator intern, precum și bunelor practici aferente.
Pentru susținerea constatărilor, formularea concluziilor și recomandărilor, auditurile s-au desfăşurat la Ministerul Finanţelor, cu colectarea probelor de audit de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor, unii executori primari de buget etc.

Examinând constatările și concluziile auditului, audiind Rapoartele prezentate, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Bugetul de stat, ca parte componentă a bugetului public național, constituie totalitatea preponderentă a veniturilor și cheltuielilor publice, instrumentul de relații interbugetare cu celelalte verigi ale sistemului bugetar. În acest context, semnificativ este faptul că exercițiul bugetar 2016 a fost realizat în condițiile aplicării noilor metodologii, clasificații bugetare, planurilor de conturi și raportării financiar-bugetare3.

Referitor la Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa nr.1), se consemnează următoarele.
Raportul în cauză a fost întocmit de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor cadrului regulator în materie de buget, în format comparabil cu indicii bugetului aprobat (cu rectificările ulterioare), informația raportată fiind bazată pe datele Trezoreriei de Stat și pe datele consolidate ale executorilor de buget, prezentând situațiile privind executarea bugetului de stat la 31.12.2016.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016” și Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
3 Art.3 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.

Recomandari (19)

1. Să elaboreze mecanismul de reflectare a sumelor încasate la buget sub formă de „Restituire a alocațiilor din anii precedenți”, cu respectarea regulilor noi de bugetare (constatarea din capitolul 3.7.6).

2. Să elaboreze, să aprobe și să implementeze Registrul/Lista obiectelor care necesită reparații capitale, prin atribuirea codurilor distincte fiecărui obiect, pentru asigurarea monitorizării volumului lucrărilor de reparații capitale efectuate și, respectiv, de resurse alocate (constatarea din capitolul 3.7.6).

3. Să examineze, de comun cu Întreprinderea de Stat „Fintehinform”, oportunitatea elaborării unui modul informațional pentru generalizarea și monitorizarea în dinamică a informațiilor aferente realizării indicatorilor de performanță în cadrul programelor de performanță (constatarea din capitolul 3.7.8).

4. Să inițieze elaborarea pașapoartelor programelor de performanță, care să includă informații privind: perioada de implementare, organele responsabile de implementare, scopurile, obiectivele, domeniile de utilizare a fondurilor, indicatorii de performanță intermediari (în cazul programelor multianuale) și finali, termenele de realizare etc. (constatarea din capitolul 3.7.8).

5. Să asigure întocmirea actelor de verificare privind datoriile statului față de Adunarea Internațională a CSI pentru plata cotelor de membru (254,4 mii dolari SUA și 603,8 mii RUR) (constatarea din capitolul 3.8).

6. Să examineze oportunitatea elaborării, de comun cu Întreprinderea de Stat „Fintehinform”, a unui modul automatizat pentru înregistrarea și evidența cotelor de membru în organizațiile internaționale (constatarea din capitolul 3.8).

7. Să monitorizeze continuu riscurile valutare și apariția diferențelor de curs pozitive urmare a ținerii evidenței unor subscrieri la capital în organizațiile internaționale în moneda națională, asigurând ținerea evidenței acestora în valuta subscrierii (constatarea din capitolul 3.8).

8. Să includă în clauzele Contractului de prestare a serviciilor „Agent de plată” nr.1 din 20.10.2015, încheiat cu MAIB, a unor prevederi exhaustive privind termenul în care mijloacele bănești destinate achitării documentelor executorii de la bugetul de stat și privind termenul în care acestea urmează a fi restituite în cazul neridicării lor de către beneficiari (constatarea din capitolul 3.9).

9. Să elaboreze criterii și să țină un registru de evidență a obiectelor de investiții capitale în curs de execuție finanțate de la bugetul de stat, asigurând transparența și prioritizarea finanțării lor (constatarea din capitolul 3.10).

10. Să propună reglementări privind condițiile pentru includerea obiectelor de investiții capitale noi în registrul de evidență a obiectelor de investiții capitale în curs de execuție finanțate de la bugetul de stat, reieșind din prioritățile statului (constatarea din capitolul 3.10).

11. Să perfecționeze/ajusteze SIMF prin elaborarea și includerea unui mecanism/algoritm în vederea rezervării resurselor destinate fondurilor de urgență, pentru utilizarea conformă a acestora în scopurile aprobate prin Hotărârile Guvernului (constatarea din capitolul 3.11).

12. Să asigure restituirea la bugetul de stat a transferurilor interbugetare destinate ramurii „Protecția socială”, neutilizate în anii 2015 și 2016, în valoare totală de 8,7 mil.lei (constatarea din capitolul 3.13).

13. Să asigure corelarea indicatorilor aferenți transferurilor interbugetare aprobate în bugetele UAT cu cele aprobate prin Legea bugetului de stat, inclusiv prin examinarea oportunităților de dezvoltare a SIMF sau de perfecționare a cadrului regulator (constatarea din capitolul 3.13).

1. Să întreprindă măsuri de rigoare pentru supravegherea și limitarea riscurilor de sustenabilitate și vulnerabilitate cu menținerea datoriei de stat la un nivel sustenabil, în vederea excluderii consecințelor ulterioare pe termen lung la expuneri fiscale suplimentare și împovărarea bugetului de stat.

2. Să asigure un portofoliu al datoriei de stat interne, în aspectul maturității relevante pentru protejarea lichidităților statului.

3. Să elaboreze și să aprobe indicatori-cheie pentru crearea unui sistem complex de evaluare a performanței managementului datoriei de stat, prin dezvoltarea lor și ajustarea la bunele practici și metodologii internaționale aferente domeniului.

4. Să monitorizeze continuu situația privind datoria de stat prin evaluarea permanentă a riscurilor asociate (de dobândă, valutar, de refinanțare, financiar etc.), în vederea reducerii vulnerabilității fiscale a Guvernului și diminuarea riscurilor de apariție a unor crize financiare ulterioare.

5. Să elaboreze și să aprobe prevederi exhaustive pentru reglementarea procesului de luare a deciziilor privind termenele de circulație pentru care pot fi emise VMS.

6. De comun cu Serviciul Fiscal de Stat și Inspecția Financiară, să intensifice în continuu măsurile impuse de cadrul regulator pentru disciplinarea beneficiarilor recreditați și a beneficiarilor garanțiilor de stat, în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate al căror termen de achitare a expirat

Cerinte (5)

2.1.1. examinarea rezultatelor auditurilor în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a lacunelor în conformitate cu recomandările cuprinse în Rapoartele de audit;

2.1.2. dispunerea acțiunilor de rigoare privind dezvoltarea și ajustarea posibilităților Sistemului Informațional destinat generalizării rapoartelor financiare ale instituțiilor bugetare, în special a celor aferente Clasificației bugetare organizaționale 1;

2.1.3. reglementarea consecutivității și criteriilor pentru achitarea documentelor executorii de la bugetul de stat, precum și asigurarea coerenței acestora în corespundere cu prevederile legale (constatările din capitolul 3.9 din Raportul de audit, Anexa nr.1);

2.1.4. de comun cu organele de resort (Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal), întreprinderea măsurilor în vederea fortificării controlului privind conformitatea aplicării facilităților fiscale și vamale, asigurării evidenței și raportării conforme a acestora;

2.1.5. dezvoltarea managementului datoriei de stat prin îmbunătățirea gestionării și monitorizării riscurilor pentru asigurarea deservirii datoriei în termenele prevăzute (Raportul de audit, Anexa nr.2);