Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÂREA nr. 30 din 04 iulie 2017 ”Privind Raportul auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri ,,Cricova” S.A. și Centrul de Business și Turism ,,Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016””

Numar 289-300 din data de 2017-07-04 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 22

Recomandari (22)

1. să solicite de la directorii generali ai societăților auditate, întreprinderea acțiunilor de tragere la răspundere a angajaților care nu și-au exercitat funcțiile în modul corespunzător.

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: Conform Ordinului nr.41 din 01.02.2018 a fost încetată acțiunea Contractului individual de muncă încheiat cu Cojoc Dorel, vicedirector general (cu anexarea documentelor justificative).

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

1. să solicite de la directorii generali ai societăților auditate, întreprinderea acțiunilor de tragere la răspundere a angajaților care nu și-au exercitat funcțiile în modul corespunzător.

2. să asigure revizuirea statutelor societăților și regulamentelor Consiliilor societăților, cu ajustarea acestora la prevederile legale (pct. 3.1.1. lit.b), lit.c) și lit.h)).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: Au fost elaborate, aprobate și înregistrate modificări la Statutul societății și la regulamentul Consiliului societății (cu anexarea documentelor justificative).

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

2. să asigure revizuirea statutelor societăților și regulamentelor Consiliilor societăților, cu ajustarea acestora la prevederile legale (pct. 3.1.1. lit.b), lit.c) și lit.h)).

response:
Scris.CBT ,,Cricova-Vin" S.A. nr.11.06/02 din 11.06.2018: Au fost elaborate, aprobate și inregistrate modificari la Statutul societații și la regulamentul Consiliului societații (anexa documente justificative).

RO_5535_0562-18_CBT_Cricova.pdf

3. să elaboreze și să înainteze spre aprobare în modul stabilit regulamentele de activitate ale organului executiv (pct.3.1.1. lit.f)).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat în modul stabilit Regulamentul de activitate a organului executiv (cu anexarea documentelor justificative).

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

3. să elaboreze și să înainteze spre aprobare în modul stabilit regulamentele de activitate ale organului executiv (pct.3.1.1. lit.f))

response:
Scrisoarea CBT "Cricova-Vin" S.A. nr.3101/3 din 31.01.18, Scris.CBT ,,Cricova-Vin" S.A. nr.11.06/02 din 11.06.2018: A fost elaborat și aprobat în modul stabilit Regulamentul de activitate a organului executiv (anexă documente justificative).

RO_5132_Raspuns CBT.pdf

4. să asigure implementarea procedurilor de control, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management financiar și control prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia (pct.3.1.2.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul nr.348 din 14.12.2017 ,,Cu privire la stabilirea unor acțiuni ce țin de implementarea procedurilor de control și îmbunătățire și consolidare a sistemului de management financiar și control la Combinatul de Vinuri ,,Cricova" S.A. (cu anexarea documentelor justificative). Comentariu: implementarea la CV ,,Cricova" S.A. a procedurilor de control, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management financiar și control prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia, este un proces complex ce necesită un volum mare de lucru, cunoștințe specializate în domeniul de referință, precum și existența unei experiențe similare de executare a unor astfel de activități, se impune concluzia cu privire la necesitatea contractării unor servicii de consulting în domeniul menționat.La moment se duc negocieri în vederea contractării unor asemenea servicii.

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

4. să asigure implementarea procedurilor de control, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management financiar și control prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia (pct.3.1.2.).

response:
Scrisoarea CBT "Cricova-Vin" S.A. nr.3101/3 din 31.01.18, Scris.CBT ,,Cricova-Vin" S.A. nr.11.06/02 din 11.06.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.05/1 din 09.01.2018 “Cu privire la stabilirea unor actiuni ce tin de implementarea procedurilor de control și îmbunatatire și consolidare a sistemului de management financiar și control la C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.” Comentariu: implementarea la C.B.T. „Cricova-Vin” S.A. a procedurilor de control, precum si actiunilor eficiente în vederea imbunatatirii și consolidarii sistemului de management financiar și control prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia, este un proces complex ce necesita un volum mare de lucru, cunoștinte specializate in domeniul de referința, precum și existența unei experiențe similare de executare a unor astfel de activitați, se impune concluzia cu privire la necesitatea contractarii unor servicii de consulting in domeniul menționat. La moment se duc negocieri in vederea contractarii unor asemenea servicii.

RO_5132_Raspuns CBT.pdf

5. să elaboreze proceduri interne cu privire la modul de desfășurare a achizițiilor și să asigure respectarea principiilor de transparență, economicitate și eficiență, inclusiv cu stabilirea limitei de efectuare a achizițiilor în lipsa relațiilor contractuale (pct.3.2.2.);

response:
Scrisoarea CBT "Cricova-Vin" S.A. nr.3101/3 din 31.01.18. A avut loc elaborarea planului anual de achizitii si procedurii de achizitii, este in curs de elaborare, termen limita de implimentare 01.03.2018.

RO_5132_Raspuns CBT.pdf

6. să asigure elaborarea unui program de dezvoltare pe termen mediu/lung cu stabilirea obiectivelor/direcțiilor de dezvoltare a societății și stipularea indicatorilor de performanță măsurabili aferenți realizării obiectivelor (pct.3.1.2.5.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat Programul de dezvoltare a Combinatului de Vinuri ,,Cricova" S.A. pe perioada anilor 2018-2022

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

7. să asigure optimizarea costurilor în agricultură (pct.3.2.3.2).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: pe parcursul anului 2017 a fost asigurată obținerea unei recolte mai înalte comparativ cu anul 2016. Astfelîn 2017 au fost obținute 5569 tone de struguri comparative cu 4276 tone de struguri în 2016. Ca rezultat costurile de producere a strugurilor au scăzut și au fost mai mici față de prețurile medii de achiziție (5,04 lei/kg costuri de producere și 5,40 lei/kg prețul mediu de achiziție).

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

8. să definească atribuții și responsabilități clare pentru persoanele responsabile de evidența, executarea și monitorizarea contractelor de achiziție (pct.3.2.2.1.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.04 din 22.01.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor reguli și proceduri cu privire la efectuarea achizițiilor la Combinatul de Vinuri ,,Cricova" S.A." A fost elaborat și aprobat ,,Regulamentul privind controlul aprovizionării"

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

9. să elaboreze și să aprobe metodologiile fundamentate aferente formării prețurilor la producția fabricată (pct.3.2.3.2.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat la data de 30.11.2017 ,,Regulamentul vizând modalitatea de calculare și stabilire a prețurilor la producția vinicolă fabricată de Combinat"

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

10. să asigure contractarea și monitorizarea adecvată a contractelor de livrare a producției (pct.3.3.1.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.05 din 22.01.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor reguli și proceduri cu privire la contractarea și monitorizarea contractelor de livrare a producției" A fost elaborat și aprobat ,,Regulamentul privind procese referitoare la clienți" A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.51 din 27.02.2018 ,,Cu privire la desemnarea persoanelor împuternicite cu dreptul de a semna documente și împuternicirile lor"

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

11. să întreprindă acțiuni pentru recuperarea oportună a creanțelor, în scopul evitării blocajelor financiare și menținerii echilibrului financiar durabil al societății (pct.3.3.1.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.02 din 19.01.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor reguli și proceduri cu privire la recuperarea creanțelor la Combinatul de Vinuri ,,Cricova" S.A." Comentariu: Ordinul Nr.02 din 19.01.2018 se va aplica cu începere din data de 01.05.2018

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

12. să asigure evidența corespunzătoare a îndatorărilor societății, precum și a costurilor aferente pentru susținerea procesului decizional privind evaluarea/respectarea raportului cost-eficiență a îndatorărilor (pct.3.3.2.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.329 din 30.11.2017 ,,Referitor la modul de evidență și raportare a îndatorărilor"

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

13. să asigure înregistrarea și inventarierea tuturor mărcilor aferente producției fabricate, inclusiv cu elaborarea registrului acestora (pct.3.1.2.9.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.340 din 12.12.2017 ,,Cu privire la stabilirea unor reguli și proceduri la evidenșa mărcilor comerciale la Combinatul de Vinuri ,,Cricova" S.A."

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

14. să prezinte consiliului societății spre examinare toate metodele de repartizare a costurilor indirecte aferente fabricării produselor/prestării serviciilor, fundamentate prin calculele de rigoare, și să fie aprobată metoda optimă/eficientă a acestora (pct.3.2.3.2.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: Modul de repartizare a cheltuielilor indirecte pentru formarea prețurilor de vînzare de la societate au fost reflectate în ,,Regulamentul vizînd modalitatea de calculare și stabilire a prețurilor la producția vinicolă fabricată de Combinat". În ce privește modalitatea de repartizare a cheltuielilor indirecte la reflectarea acestora în contabilitate acest lucru este definitivat și reflectat în politica de contabilitate a combinatului. Totodată, repartizarea acestor cheltuieli se efectuează conform Standartelor Naționale de Contabilitate, iar pentru formarea prețurilor ține de atribuțiile organului executiv. Comentariu: Conducerea combinatului urmează să prezinte spre examinare modalitățile de repartizare a cheltuielilor indirecte noului consiliu format după adunarea generală a acționarilor pentru anul 2017.

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

15. să asigure elaborarea/aprobarea nomenclatorului, componenței, modului de contabilizare și calculare a costurilor serviciilor prestate (pct.3.2.3.1.).

response:
Scris.CBT ,,Cricova-Vin" S.A. nr.11.06/02 din 11.06.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr. 177 din 29.12.2017 “Cu privire la modul de evidența contabila a calcularii costurilor serviciilor prestate, nomenclatorului și componentei”.

RO_5535_0562-18_CBT_Cricova.pdf

16. să asigure elaborarea/aprobarea metodologiilor adecvate pentru formarea prețurilor la serviciile prestate (pct.3.2.3.1.).

response:
Scrisoarea CBT "Cricova-Vin" S.A. nr.3101/3 din 31.01.18, Scris.CBT ,,Cricova-Vin" S.A. nr.11.06/02 din 11.06.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr. 178 din 29.12.2017 “Cu privire la modul de formare a preturilor la serviciile prestate”

RO_5132_Raspuns CBT.pdf

17. să revizuiască/perfecționeze cadrul regulator intern privind remunerarea muncii personalului societății, cu racordarea sistemului de remunerare la rezultatele cost-eficiență (pct.3.2.4.3.).

response:
Scrisoarea CBT "Cricova-Vin" S.A. nr.3101/3 din 31.01.18, Scris.CBT ,,Cricova-Vin" S.A. nr.11.06/02 din 11.06.2018: Au fost elaborate acte interne privind stabilirea cadrului regulator intern privind remunerarea muncii personalului societații, cu racordarea sistemului de remunerare la rezultatele de cost-eficiența.

RO_5132_Raspuns CBT.pdf

5. să elaboreze proceduri interne cu privire la modul de desfășurare a achizițiilor și să asigure respectarea principiilor de transparență, economicitate și eficiență, inclusiv cu stabilirea limitei de efectuare a achizițiilor în lipsa relațiilor contractuale (pct.3.2.2.).

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.04 din 22.01.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor reguli și proceduri cu privire la efectuarea achizițiilor la Combinatul de Vinuri ,,Cricova" S.A." A fost elaborat și aprobat ,,Regulamentul privind controlul aprovizionării" A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.51 din 27.02.2018 ,,Cu privire la desemnarea persoanelor împuternicite cu dreptul de a semna documente și împuternicirile lor". Comentariu: Ordinul Nr.04 din 22.01.2018 se va aplica cu începere din data de 01.05.2018.

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf

Cerinte (6)

2.1. aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării/consolidării sistemului de management financiar și control, precum și remedierii iregularităților constatate de audit, potrivit recomandărilor înaintate de către auditul public extern

response:
Scrisoarea CBT "Cricova-Vin" S.A. nr.3101/3 din 31.01.18, Scris.CBT ,,Cricova-Vin" S.A. nr.11.06/02 din 11.06.2018: A fost aprobat Planul de actiuni privind implementarea de catre C.B.T. „Cricova- Vin” S.A. a recomandarilor Hotararii Curtii de Conturi nr.30 din 04.07.2017 cu privire la RAPORTUL auditului performantei „Eficienta administrarii patrimoniului public de catre Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. și Centrul de Business si Turism „Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016”

RO_5132_Raspuns CBT.pdf

2.2. să asigure transmiterea integrală a terenului atribuit prin Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 Combinatului de Vinuri ,,Cricova” S.A.

response:
Scris.Prim.or. Cricova nr.05-5/343 din 26.03.2018: Fata de Intreprinderea mentionata, nu are careva terenuri pentru a fi transmise in conformitate cu „Legea pentru aprobarea listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului” nr. 668-XIII din 23.11.1995 (cu anexarea documenteor justificative).

RO_5345_0293-18_Prim.CRICOVA.pdf

2.3. se cere dispunerea unor controale tematice privind calcularea bazei impozabile la comercializarea metalului uzat.

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/29 din 03.01.2018: Rezultatele auditului au fost examinate si prin Indicatia SFS nr.46 din 07 august 2017,,Cu privire la monitorizarea F1CC nr.30 din 04.07.2017” a fost dispusa planificarea controlului fiscal tematic la S.A. Cricova privind stabilirea corectitudinii calcularii si achitarii TVA, iar dupa necesitate si de contrapunere, la agentii economici ce au beneficiat de comercializarea metalului uzat. Respectiv, in temeiul deciziei nr.249 din 22.08.2017, la S.A. Cricova a fost initiat si efectuat un control fiscal, aferent cerintei CC sub aspectul estimarii bazei impozabile provenite de la comercializarea metalului uzat in perioada 01.01.2015-31.12.2016. Controlul a fost efectuat incepand cu 23.08.2017 si finalizat la 05.09.2017 prin actul nr.3-567026 (copia se anexeaza). Asupra cazului de incalcare a legislatiei, comis de S.A. Cricova, la 22.09.2017 a fost emisa decizia nr.211 (se anexeaza), prin care contribuabilului a fost aplicata sanctiunea fiscala corespunzatoare. Comentariul SFS: In urma actiunilor de control efectuate, s-a stabilit ca livrarile metalului uzat in adresa cumparatorilor ce nu intrunesc prevederile art. 103, alin.(94) din Codul fiscal, au fost calificate de S.A. Cricova ca livrari impozabile cu TVA pe principii generale, la cota de 20% sau in suma totala de 171 951 lei. Pentru livrarile efectuate in adresa persoanelor fizice, agentul economic a aplicat MCC cu memorie fiscala si a eliberat cumparatorilor bonuri de casa, confirmate prin vizualizarea datelor imprimate pe banda MCC. Prin decizia nr.211 au fost aplicate amenzi in suma de 72,0 mii lei.

RO_5346_0026-18_SFS.pdf

2.4.1. să monitorizeze îndeplinirea de către Oficiul Național al Viei și Vinului a atribuțiilor și sarcinilor privind promovarea comercializării produselor vinicole pe piața internă și cea externă, efectuarea studiilor de marketing în vederea determinării pieţelor-ţintă pentru desfacerea produselor vitivinicole, precum și a studiilor și analizelor în domeniul viticulturii și vinificației.

response:
Scris.MADRM nr.01/01-600 din 07.02.2018: Ministerul (trei angajati) fiind membru al Consiliului de coordonare. in conformitate cu cerintelor actelor legislative in vigoare, in permanenta monitorizeaza activitatea Oficiului. In Programul strategic al Oficiului 2017-2020 este mentionata tendinta spre egalarea exporturilor vinurilor imbuteliate fata de cele in vrac (la moment 30/70. in 2020 - 50/50), spre dublarea suprafetelor de vita de vie plantate cu struguri pentru producerca vinurilor cu IGP (acum 6000 ha), spre dezvoltarea. in continuare. a turismului vitivinicol si dublarea numarului de turisti. Pietele tinta, asupra carora Oficiul si-a indreptat activitatea de promovare, au fost identificarea în urma unui studiu efectuat în noiembrie 2013 de către compania Magenta Consulting. Astfel, au fost stabilite cinci piețe: România, Cehia, Polonia, China și SUA. Către 2020 se propune majorarea exportul produselor vitivinicole, pe fiecare din aceste pieți cu a câte 5 la sută. Totodată, se propune penetrarea mai simțitoare pe piețele asiatică și scandinavă. Anual, pentru executarea obiectivelor propuse, pentru creșterea notorietății brandului ,,Wine of Moldova" și pentru a poziționa Republica Moldova ca producător de vinuri autentice, Oficiul petrece diferite campanii de promovare atît național cât și internațional. În anul 2017 s-a atins obiectivul propus ca Moldova sa fie cunoscuta pe plan mondial: exportul de produse vitivinicole. dupa geografia exporturilor este de a cite cca 30 la suta, din volumul total de exporturi, pe piata CSI pe piata UE si pe alte pieti. In același timp, cea mai valoroasa performanța a sectorului este sporirea calitații vinurilor, confirmata prin distinctiile obținute la cele mai prestigioase concursurile și expozițiile internaționale. Astfel, in anul 2017, vinurile din Republica Moldova au fost premiate cu peste 300 medalii.

RO_5270_Raspuns MADRM.pdf

2.4.2. să elaboreze Strategia de dezvoltare în domeniul vinicol și viticol și să asigure implementarea acesteia.

response:
Scris.MADRM nr.01/01-600 din 07.02.2018: La momenlul actual, sectorul vitivinicol se conduce in activitatea sa de Programul de restabilire si dezvoltare a viticulturii si vinificatiei in anii 2002-2020, aprobat prin HG 1313 din 07.10.2002. In luna iunie 2017, Ministerul, in comun cu Oficiul National al Viei si Vinului si cu proiectul de Competitivitate din Moldova al USAID si Guvernului Suediei, a organizat о sedinta desfasurata cu sectorul vitivinicol în cadrul careia sau stabilit ca, odata cu schimbarea de dezvoltare a sectorului, a apărut necesitatea elaborării unei noi strategii. Totodată, au fost stabilite unele priorități de bază, care vor fi parte componentă a strategiei, numită generic ,,Vinul Moldovei 2030". La momentul actual, se lucrează asupra elaborării acestor compartimente, ce vor fi incluse în proiectul Strategiei care, pînă la finele anului 2018, se preconizează a fi prezentat Guvernului pentru examinare și aprobare.

RO_5270_Raspuns MADRM.pdf

2.1. aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării/consolidării sistemului de management financiar și control, precum și remedierii iregularităților constatate de audit, potrivit recomandărilor înaintate de către auditul public extern

response:
Scris.CV,,Cricova" S.A. nr.17/91 din 05.04.2018: A fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea de către CV ,,Cricova" S.A. a recomandărilor HCC nr.30 din 04.07.2017 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri ,,Cricova" S.A. și Centrul de Bussiness și Turism ,,Cricova-Vin" S.A. în perioada 2015-2016 (cu anexarea documentelor justificative).

RO_5353_0341-18_CV_Cricova_SA.pdf