Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÂREA nr. 30 din 04 iulie 2017 ”Privind Raportul auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri ,,Cricova” S.A. și Centrul de Business și Turism ,,Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016””

Numar 289-300 din data de 2017-07-04 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 22

Recomandari (22)

1. să solicite de la directorii generali ai societăților auditate, întreprinderea acțiunilor de tragere la răspundere a angajaților care nu și-au exercitat funcțiile în modul corespunzător.

1. să solicite de la directorii generali ai societăților auditate, întreprinderea acțiunilor de tragere la răspundere a angajaților care nu și-au exercitat funcțiile în modul corespunzător.

2. să asigure revizuirea statutelor societăților și regulamentelor Consiliilor societăților, cu ajustarea acestora la prevederile legale (pct. 3.1.1. lit.b), lit.c) și lit.h));

2. să asigure revizuirea statutelor societăților și regulamentelor Consiliilor societăților, cu ajustarea acestora la prevederile legale (pct. 3.1.1. lit.b), lit.c) și lit.h));

3. să elaboreze și să înainteze spre aprobare în modul stabilit regulamentele de activitate ale organului executiv (pct.3.1.1. lit.f));

3. să elaboreze și să înainteze spre aprobare în modul stabilit regulamentele de activitate ale organului executiv (pct.3.1.1. lit.f));

4. să asigure implementarea procedurilor de control, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management financiar și control prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia (pct.3.1.2.);

4. să asigure implementarea procedurilor de control, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management financiar și control prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia (pct.3.1.2.);

5. să elaboreze proceduri interne cu privire la modul de desfășurare a achizițiilor și să asigure respectarea principiilor de transparență, economicitate și eficiență, inclusiv cu stabilirea limitei de efectuare a achizițiilor în lipsa relațiilor contractuale (pct.3.2.2.);

5. să elaboreze proceduri interne cu privire la modul de desfășurare a achizițiilor și să asigure respectarea principiilor de transparență, economicitate și eficiență, inclusiv cu stabilirea limitei de efectuare a achizițiilor în lipsa relațiilor contractuale (pct.3.2.2.);

6. să asigure elaborarea unui program de dezvoltare pe termen mediu/lung cu stabilirea obiectivelor/direcțiilor de dezvoltare a societății și stipularea indicatorilor de performanță măsurabili aferenți realizării obiectivelor (pct.3.1.2.5.);

7. să asigure optimizarea costurilor în agricultură (pct.3.2.3.2);

8. să definească atribuții și responsabilități clare pentru persoanele responsabile de evidența, executarea și monitorizarea contractelor de achiziție (pct.3.2.2.1.);

9. să elaboreze și să aprobe metodologiile fundamentate aferente formării prețurilor la producția fabricată (pct.3.2.3.2.);

10. să asigure contractarea și monitorizarea adecvată a contractelor de livrare a producției (pct.3.3.1.);

11. să întreprindă acțiuni pentru recuperarea oportună a creanțelor, în scopul evitării blocajelor financiare și menținerii echilibrului financiar durabil al societății (pct.3.3.1.);

12. să asigure evidența corespunzătoare a îndatorărilor societății, precum și a costurilor aferente pentru susținerea procesului decizional privind evaluarea/respectarea raportului cost-eficiență a îndatorărilor (pct.3.3.2.);

13. să asigure înregistrarea și inventarierea tuturor mărcilor aferente producției fabricate, inclusiv cu elaborarea registrului acestora (pct.3.1.2.9.);

14. să prezinte consiliului societății spre examinare toate metodele de repartizare a costurilor indirecte aferente fabricării produselor/prestării serviciilor, fundamentate prin calculele de rigoare, și să fie aprobată metoda optimă/eficientă a acestora (pct.3.2.3.2.);

15. să asigure elaborarea/aprobarea nomenclatorului, componenței, modului de contabilizare și calculare a costurilor serviciilor prestate (pct.3.2.3.1.);

16. să asigure elaborarea/aprobarea metodologiilor adecvate pentru formarea prețurilor la serviciile prestate (pct.3.2.3.1.);

17. să revizuiască/perfecționeze cadrul regulator intern privind remunerarea muncii personalului societății, cu racordarea sistemului de remunerare la rezultatele cost-eficiență (pct.3.2.4.3.).

Cerinte (6)

1. aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării/consolidării sistemului de management financiar și control, precum și remedierii iregularităților constatate de audit, potrivit recomandărilor înaintate de către auditul public extern

1. aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării/consolidării sistemului de management financiar și control, precum și remedierii iregularităților constatate de audit, potrivit recomandărilor înaintate de către auditul public extern

2. să asigure transmiterea integrală a terenului atribuit prin Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 Combinatului de Vinuri ,,Cricova” S.A.

3. se cere dispunerea unor controale tematice privind calcularea bazei impozabile la comercializarea metalului uzat;

4.1. să monitorizeze îndeplinirea de către Oficiul Național al Viei și Vinului a atribuțiilor și sarcinilor privind promovarea comercializării produselor vinicole pe piața internă și cea externă, efectuarea studiilor de marketing în vederea determinării pieţelor-ţintă pentru desfacerea produselor vitivinicole, precum și a studiilor și analizelor în domeniul viticulturii și vinificației;

4.2. să elaboreze Strategia de dezvoltare în domeniul vinicol și viticol și să asigure implementarea acesteia;