Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÂREA nr.34 din 20 iulie 2017 ”Cu privire la Raportul auditului financiar privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, pe exercițiul bugetar 2016”

Numar 289-300 din data de 2017-07-20 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 3

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului Educației, director executiv al Proiectului, dna Elena Cernei; coordonatorului Proiectului, dl Sergiu Harea; consultantului în managementul financiar al Proiectului, dna Nadejda Botea; ofițerului pe operațiuni în educație al Băncii Mondiale în Republica Moldova, dna Lucia Casap; șefului adjunct al Direcției finanțele în învățământ, cultură și știință a Ministerului Finanțelor, dna Oxana Șoclea; șefului Secției metodologia evidenței contabile în sistemul bugetar a Ministerului Finanțelor, dna Lilia Zaharcu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului financiar privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ,,Reforma învățământului în Moldova”, pe exercițiul bugetar 2016.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20172, ținându-se cont de angajamentul stabilit în Acordul de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Reformă a Educației din Moldova la data de 07.02.2013. Astfel, au fost auditate Rapoartele financiare interimare prezentate Băncii Mondiale și Rapoartele bugetare prezentate Ministerului Finanțelor la data de 31 decembrie 2016 ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”.
Auditul public extern a fost planificat și desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)3, cu bunele practici în domeniul auditului financiar și cu termenii de referință elaborați de Banca Mondială. Obiectivele auditului public extern au fost determinate de sistemele de raportare financiară aplicate în cadrul Proiectului.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (3)

în comun cu echipa de consultanți ai Proiectului: 1.Să asigure revizuirea Planului de procurări și redistribuirea sumei de 12,0 mii dolari SUA, destinată auditului Proiectului pentru perioada 2013-2015 (recomandare reiterată din HCC nr.27 din 19.07.2016);

response:
Scris.MECC nr.11/15-3057 din 15.09.2017: Aprobarea modificarilor privind amendamentele la Acordul de Finantare dintre Republica Moldova si Asociatia Internatională pentru Dezvoltare privind realizarea PRIM si inaintarea acestora in Parlamentul R. Moldova, cu modificarea ulterioara a Planului de procurari. Scris.MECC nr.08-09/950 din 23.03.2018: În data de 07.07.2017 a fost promulgata Legea nr.129 ”pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finantare dintre Republica Moldova și Asociatia Intemationala pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reforma Învatamantului in Moldova”. Planul de procurari a fost revizuit si mijloacele preconizate pentru auditul financiar in suma de 30,0 mii dolari SUA au fost redistribute la procurari de echipamente pentru oficiu. La 30 noiembrie 2017 Banca Mondiala a aprobat planul de procurari actualizat (Anexa nr. 13).

RO_5319_0249-18_MECC.pdf

în comun cu Ministerul Finanțelor: 2.Să asigure sistematizarea datelor privind salarizarea cadrelor didactice și să instituie activități de control pentru raportarea și expedierea rapoartelor interimare cu date complete către Banca Mondială (constatarea 4.1.3 din Capitolul IV. Aspectele-cheie de audit);

response:
Scris.MECC nr.11/15-3057 din 15.09.2017: Stabilirea unui grup de lucru comun cu Ministerul Finantelor cu insarcinarea de elaborare si implementare a activitatilor de control privind raportarea si expedierea rapoartelor interimare cu date complete catre Banca Mondiala privind salarizarea cadrelor didactice. Raspunsul MinFin nr.03-02/1/04 din 29.01.2018: Min Fin a prezentat prin scris.nr.17/185 din 23.10.2017, informația solicitată de către MECC privind cheltuielile salariale din învățământul primar, gimnazial și liceal pentru 2016 și pentru semestrul I al a.2017. Scris.MECC nr.08-09/950 din 23.03.2018: In urma solicitarilor Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, Ministerul Finantelor a prezentat datele generalizate privind salarizarea cadrelor didactice la situatia 30 iunie 2017. In baza acestor date MECC a intocmit raportul privind salarizarea cadrelor didactice și 1-a expediat Bancii Mondiale impreuna cu raportul financiar interimar pentru trimestrul 3 și a fost primit acceptul raportului de catre BM (Anexa nr. 14).

RO_5167_0104.pdf
RO_5319_0249-18_MECC.pdf

în comun cu Ministerul Finanțelor: 3.Să fortifice activitățile de control și de monitorizare prin sporirea conlucrării între părțile responsabile, în vederea valorificării resurselor financiare conform destinației și în termenul prevăzut pentru implementarea tuturor Componentelor (recomandare reiterată) (constatarea 4.1.1 din Capitolul IV. Aspectele-cheie de audit).

response:
Scris.MECC nr.11/15-3057 din 15.09.2017: Planificarea activitatilor necesare implementarii Reformei Invatamantului in Moldova si bugetarea resurselor financiare pentru ele. Organizarea eficienta a derularii activitatilor. Scris.MECC nr.08-09/950 din 23.03.2018: Saptamanal este întrunita ședinta de lucru la Secretarul general al MECC cu echipa proiectului și responsabili ai Ministerului, privind implementarea activitatilor proiectului. Totodata a fost restructurat Proiectul PRIM și pentru о mai buna valorificare, indicatorii ce tin de renovarea școlilor au fost transmise spre realizare catre FISM, care are capacitate mai mare de implementare iar debursarile si achizitiile de lucrari și servicii se vor efectua conform regulilor Bancii Mondiale.(Legea nr. 129 din 07 iulie 2017)

RO_5319_0249-18_MECC.pdf

Cerinte (3)

2.1.să stabilească în Politica de contabilitate a Ministerului Educației aspectele ce țin de evidența contabilă a proiectelor finanțate din sursele externe conform normelor de evidență contabilă în vigoare (cerință neexecutată din Hotărârea Curții de Conturi nr.27 din 19 iulie 2016);

response:
Scris.MECC nr.11/15-3057 din 15.09.2017: La elaborarea Politicii de contabilitate a Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii se va tine cont de cerintele Curtii de Conturi cu privire la aspectele ce tin de evidenta contabila a proiectelor finantate din sursele externe conform normelor de evidenta contabila in vigoare. Scris.MECC nr.08-09/950 din 23.03.2018: Ministerul Educatiei a elaborat si aprobat Politica de contabilitate care include evidenta contabila a proiectelor finantate din sursele externe conform normelor de evidenta contabila in vigoare și a fost coordonat cu Ministerul Finantelor la 31.07.2017 (Anexa nr. 11).

RO_5319_0249-18_MECC.pdf

2.2.să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă a valorii documentației de proiectare și verificare de 11,0 mil.lei din anul 2015 și de 3,1 mil.lei din anul 2016, cu transmiterea ulterioară a acestora către autoritățile publice locale beneficiare de investiții.

response:
Scris.MECC nr.11/15-3057 din 15.09.2017: Elaborarea si inaintarea pentru aprobare a proiectului hotararii de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit a documentatiei de proiect proprietarilor institutiilor de învatamant. Scris.MECC nr.08-09/950 din 23.03.2018: Prin întocmirea notei contabile nr.10 din luna iulie 2017 au fost luate la evidenta contabila conforma prin majorarea contul contabil 311120 și micșorarea contului 318130 cu suma 10965,4 mii lei la 30.06.2016. La 03 noiembrie 2017 a fost aprobata HG nr.881 ”cu privire la transmiterea unor bunuri” și au fost transmise proiectele de execuție APL in luna decembrie 2017. (Anexa nr. 12).

RO_5319_0249-18_MECC.pdf

3.2.pentru informare și implementarea recomandărilor;

response:
Raspunsul MinFin nr.03-02/1/04 din 29.01.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_5167_0104.pdf