Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÂREA nr.34 din 20 iulie 2017 ”Cu privire la Raportul auditului financiar privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, pe exercițiul bugetar 2016”

Numar 289-300 din data de 2017-07-20 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 3

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului Educației, director executiv al Proiectului, dna Elena Cernei; coordonatorului Proiectului, dl Sergiu Harea; consultantului în managementul financiar al Proiectului, dna Nadejda Botea; ofițerului pe operațiuni în educație al Băncii Mondiale în Republica Moldova, dna Lucia Casap; șefului adjunct al Direcției finanțele în învățământ, cultură și știință a Ministerului Finanțelor, dna Oxana Șoclea; șefului Secției metodologia evidenței contabile în sistemul bugetar a Ministerului Finanțelor, dna Lilia Zaharcu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului financiar privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ,,Reforma învățământului în Moldova”, pe exercițiul bugetar 2016.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20172, ținându-se cont de angajamentul stabilit în Acordul de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Reformă a Educației din Moldova la data de 07.02.2013. Astfel, au fost auditate Rapoartele financiare interimare prezentate Băncii Mondiale și Rapoartele bugetare prezentate Ministerului Finanțelor la data de 31 decembrie 2016 ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”.
Auditul public extern a fost planificat și desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)3, cu bunele practici în domeniul auditului financiar și cu termenii de referință elaborați de Banca Mondială. Obiectivele auditului public extern au fost determinate de sistemele de raportare financiară aplicate în cadrul Proiectului.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (3)

în comun cu echipa de consultanți ai Proiectului: 1.Să asigure revizuirea Planului de procurări și redistribuirea sumei de 12,0 mii dolari SUA, destinată auditului Proiectului pentru perioada 2013-2015 (recomandare reiterată din HCC nr.27 din 19.07.2016);

în comun cu Ministerul Finanțelor: 2.Să asigure sistematizarea datelor privind salarizarea cadrelor didactice și să instituie activități de control pentru raportarea și expedierea rapoartelor interimare cu date complete către Banca Mondială (constatarea 4.1.3 din Capitolul IV. Aspectele-cheie de audit);

în comun cu Ministerul Finanțelor: 3.Să fortifice activitățile de control și de monitorizare prin sporirea conlucrării între părțile responsabile, în vederea valorificării resurselor financiare conform destinației și în termenul prevăzut pentru implementarea tuturor Componentelor (recomandare reiterată) (constatarea 4.1.1 din Capitolul IV. Aspectele-cheie de audit).

Cerinte (3)

2.1.să stabilească în Politica de contabilitate a Ministerului Educației aspectele ce țin de evidența contabilă a proiectelor finanțate din sursele externe conform normelor de evidență contabilă în vigoare (cerință neexecutată din Hotărârea Curții de Conturi nr.27 din 19 iulie 2016);

2.2.să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă a valorii documentației de proiectare și verificare de 11,0 mil.lei din anul 2015 și de 3,1 mil.lei din anul 2016, cu transmiterea ulterioară a acestora către autoritățile publice locale beneficiare de investiții.

3.2.pentru informare și implementarea recomandărilor;