Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.28 din 22 iunie 2017 asupra Raportului auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional

Numar 277-288 din data de 2017-06-22 Nr. cerinte: 41 Nr. recomandari: 16

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului sănătății dna Aliona Serbulenco, secretarului de stat în cadrul Ministerului Mediului dna Inga Podoroghin, șefului Direcției prevenirea poluării și managementul deșeurilor a Ministerului Mediului dna Svetlana Bolocan, șefului Direcției finanțe și evidență contabilă a Ministerului Mediului dna Mariana Covic,  șefului adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat dl Vadim Stîngaci, secretarului de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor dl Dorin Andros, șefului adjunct al Direcției finanțele economiei naționale și cheltuieli capitale a Ministerului Finanțelor dna Lilia Taban, directorului interimar al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice dl Vasile Benea, șefului Întreprinderii de Stat cu Destinație Specială (ÎSDS) „Obiectele Speciale nr.5101, 5102” din subordinea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (SPCSE) al Ministerului Afacerilor Interne dl Iulian Gîscă, directorului adjunct al Agenției pentru Geologie şi Resurse Minerale dl Igor Lungu, directorului general al S.A. „Apă-Canal Chișinău” dna Veronica Herța, șefului Direcției salubrizare și amenajare din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău dl Vasile Efros, inginerului securității muncii în cadrul Î.M. Regia „Autosalubritate” a Consiliului municipal Chișinău dl Valeriu Bolișoi, directorului comercial al S.A. „Termoelectrica” dl Victor Puiu, precum şi a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1), lit. a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi2,  Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi3, cadrul regulator intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și recomandărilor, auditul s-a desfășurat la Aparatul central al Ministerului Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, ÎSDS „Obiectele speciale nr.5101, 5102” din subordinea SPCSE al Ministerului Afacerilor Interne, Agenția pentru Geologie şi Resurse Minerale, Primăria mun. Chișinău, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, Î.M. Regia „Autosalubritate” a Consiliului municipal Chișinău, precum și s-au colectat probe de audit la 8 Consilii municipale, 25 Consilii raionale și UTA Găgăuzia, care sunt parte a sistemului de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție, cuprinzând perioada anilor 2015-2016.
Examinând rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Sistemul actual de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție din Republica Moldova nu este integrat și bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” și pe un mecanism de responsabilitate extinsă a producătorului pentru gestiunea deșeurilor, similar celui comunitar, urmare cărui fapt acesta nu asigură minimalizarea potențialelor amenințări pentru mediul înconjurător şi populație. Astfel, circa 80% din deșeurile de producție generate anual în țară sunt eliminate la depozite și gunoiști, de rând cu cele menajere solide, excepție făcând deșeurile periculoase, care sunt stocate pe teritoriul unor agenți economici, din lipsa unor întreprinderi dotate cu tehnologii și utilaj special pentru distrugerea/eliminarea lor.
Cadrul legislativ-normativ național în materie de deșeuri până în prezent nu este racordat pe deplin la prevederile legislației și standardelor internaționale, ceea ce nu asigură realizarea măsurilor de protecție a mediului şi sănătății populației, prevenirea sau reducerea efectelor adverse, determinate de generarea şi gestiunea deșeurilor, precum şi reducerea efectelor negative generate de folosirea resurselor şi creșterea eficienței utilizării acestora.
În domeniul gestiunii deșeurilor, substanțelor chimice și poluării industriale, pericolelor industriale, din totalul de 18 acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în anii 2014-2016 conform Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, nu au fost realizate 11 acțiuni,  nivelul de realizare constituind 39,0%.
Un impact negativ asupra atingerii obiectivelor stabilite în documentele de politici și strategii în domeniul gestiunii deșeurilor a fost nealocarea din fondurile speciale a mijloacelor financiare necesare, iar unele dintre cele alocate s-au  utilizat contrar scopului propus. Ca urmare, la executarea funcției de administrare și management public, Ministerul Mediului și unele instituții din subordine nu au asigurat în deplină măsură conformitatea per sistem, auditul relevând unele probleme și deficiențe la implementarea, evaluarea și raportarea sistemului de control intern.
Actualul sistem de control ecologic de stat este ineficient, datorită neefectuării controalelor în baza riscurilor, fiind necesară consolidarea capacităților instituționale şi tehnice în domeniul respectiv.
Formularea concluziei generale de audit rezultă din neconformitățile/deficiențele și problematicile constatate în cadrul sistemului actual de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție, nesoluționarea rora va avea un impact negativ asupra mediului și sănătății populației. În acest sens, concluzia auditului indică necesitatea sporirii trecerii de la economia liniară existentă în Republica Moldova la economia circulară bazată pe reciclare.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016” și Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (16)

1.Să elaboreze un Plan de acțiuni și să instituie proceduri de monitorizare și control intern care ar asigura eliminarea neconformităților constatate la atingerea indicatorilor de performanță și obiectivelor de politici stabilite în Planurile de acțiuni privind implementarea strategiilor de mediu, de gestiune a deșeurilor, precum și de reducere/eliminare a poluanților organici persistenți (3.2).

2.Să elaboreze și să promoveze acte legislativ-normative în materie de deșeuri în conformitate cu prevederile legislației și standardelor internaționale, inclusiv pentru realizarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere RM-UE, la capitolele „Protecția Mediului” și „Politici climatice”(3.1).

3.Să asigure, în limitele competenței, implementarea sistemului integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură, bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” și pe un mecanism de responsabilitate extinsă a producătorului pentru gestiunea deșeurilor, similar celui comunitar, precum și promovarea politicii de stat în domeniul vizat (3.2).

4.Să planifice și să utilizeze mijloacele financiare în conformitate cu Strategiile aprobate în domeniul creării sistemului integrat de gestiune a deșeurilor, prioritizînd resursele financiare conform obiectivelor de politici definite (3.4).

5.Să propună revizuirea, după caz, a instrumentelor fiscale de mediu, care să eficientizeze sistemul de plăți și taxe ecologice, pentru reducerea poluării cu deșeuri (3.6).

6.În limitele competenței, să organizeze, împreună cu alte autorități, programe de instruire şi educare a populației în domeniul gestiunii deșeurilor (3.2.3).

7.Să realizeze reforma instituțională a autorității centrale de mediu și a autorităților subordonate în vederea eficientizării activității acestora, cu fundamentarea şi racordarea statelor de personal la sarcinile şi volumul efectiv de lucru, asigurarea delimitării atribuțiilor aferente politicilor sectoriale şi celor operaționale, neadmițând suprapuneri/dublări de competențe (3.1), (4.5.3).

8.Să asigure reformarea și eficientizarea sistemului de supraveghere și control ecologic de stat în conformitate cu reforma inițiată la nivel național și să perfecționeze sistemul de indicatori de performanță și obiective privind micșorarea presiunii asupra mediului de afaceri (3.7.1).

9.Să planifice și să efectueze controalele de stat în baza riscurilor, fortificând capacitățile tehnico-umane ale organelor de control în vederea asigurării respectării legislației de mediu, pentru reducerea pericolelor asupra mediului înconjurător și sănătății populației (3.7.1).

10.Să elaboreze Clasificatorul întreprinderilor pe categorii de pericol și Normele metodologice privind efectuarea controalelor ecologice de stat, inclusiv în domeniul gestiunii deșeurilor periculoase și de producție (3.7.1).

11.Să asigure supravegherea de stat a cerințelor sanitaro-epidemiologice în domeniul gestiunii deșeurilor de orice natură, precum și să urgenteze transpunerea prevederilor legislației comunitare în cadrul normativ național în materie de deșeuri, inclusiv medicale, în scopul implementării politicilor naționale de domeniu (3.3.9).

12.Să asigure identificarea mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii regionale de gestiune a deșeurilor medicale, inclusiv centre și instalații de stocare/eliminare a deșeurilor periculoase conforme cu standardele internaționale de mediu, pentru îmbunătățirea situației sanitaro-epidemiologice din țară (3.3.9).

13. Să asigure implementarea obiectivelor strategice privind crearea infrastructurii regionale de gestiune a deșeurilor de orice natură, cu elaborarea și aprobarea normativelor de proiectare, construcție şi exploatare a depozitelor de deșeuri, identificând și redistribuind mijloace financiare pentru atingerea politicilor naționale în domeniul vizat (3.7.2).

14.Să asigure un management adecvat al deșeurilor radioactive, precum și să efectueze controale de stat în baza riscurilor, fortificând capacitățile tehnico-umane ale organelor de control în vederea garantării securității radiologice a populației și mediului înconjurător (3.7.2).

15.Să asigure dezvoltarea și consolidarea sistemului de infrastructură, cu implementarea unor tehnologii de depozitare definitivă, pentru reducerea volumului deșeurilor radioactive stocate în depozite, asigurând un control adecvat al deșeurilor respective (3.7.2).

16.Să asigure măsuri, proceduri și orientări pentru prevenirea și reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte negative asupra mediului și sănătății umane, rezultate din gestiunea deșeurilor din industria extractivă, precum și măsurile necesare pentru interzicerea abandonului sau depozitării necontrolate a deșeurilor extractive (3.3.8).

Cerinte (41)

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris. CR Edineț nr.728/02/1-19 din 20.12.2017: Ținem sa mentionam, ca sistemul actual de gestiune a deseurilor, inclusiv cele periculoase și de productie in raion si republică nu este integral si nici bazat pe activitati conforme cu «Ierarhia deseurilor» si pe un mecanism de responsabilitate extinsa a producatorului pentru gestiunea deseurilor. In acest context este necesara ajustarea cadrului juridic national în materie de deșeuri la prevederile legislatiei si standardelor internaționale, cu elaborarea politicii de stat si a masurilor de protectie a mediului si sanatatii populatiei, care sa asigure prevenirea sau reducerea efectelor adverse, determinate de genararea si gestiunea deseurilor, precum si reducerea efectelor negative generate de folosirea resurselor Si cresterea eficientei utilizarii acestora.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.nr.05 din 04.01.2018: a fost elaborat planul de activitate pentru 2018.

RO_5160_0034-18.pdf

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris. CR Taraclia nr.03-17/679 din 02.08.2017: Согласно Постановлению Правительства Nr. 248 от 10.04.2013 об утверждении стратегии по управлению отходами РМ на 2013-2027гг., в Южном регионе третьем субрегионе разработано и утверждено ТЭО проекта управления отходами в Южном регионе третьем субрегионе, проведена оценка влияния на окружающую среду. Центральными органами власти ведется работа по поиску и утверждению финансового покрытия, способа и формы финансирования проекта. Районным Советом Тараклия утверждено технико-экономическое обоснование проекта «Управления отходами в Южном регионе, третьем субрегионе РМ». Примэрией г. Тараклия, 1. выделен земельный участок площадью 2,7га., под размещение средней перевалочной станции вне черты г. Тараклия; 2. изменено назначение земельного участка под перевалочную станцию из сельскохозяйственного оборота под строительство; 3. кадастровым офисом, филиал Тараклия, изменено назначения земельного участка из сельскохозяйственного значения под строительство средней перевалочной станции;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR Leova nr.443-02/4-7.1 din 01.12.2017: In localitatile raionului Leova nu se regasesc intreprinderi industriale la care procesul tehnologic de activitate poate sa produca deșeuri periculoase.Deșeurile acumulate in localitatile raionului prezinta: deșeuri solide și menajere.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris. CR Nisporeni nr.230 din 28.09.2017: IMSP SR Nisporeni a incheiat un contract cu Intreprinderea Municipală Gospodaria Comunala a or.Nisporeni nr.84/1-3 din 01.01.2016 cu privire la depozitarea și evacuarea deșeurilor anatomopatologice la groapa BEKKARI și Contract cu IMSP SR Telenești. nr.l55 din 22.06.2016 cu privire la tratarea deșeurilor medicale periculoase (infectioase). Scris. IMSP Nisporeni nr.01-14/222 din 19.09.2017: În instituție este aprobat Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, care este actualizat în anul 2016. Este desemnată persoana responsabilă de CDAM.Problema gestionării deșeurilor medicale este abordată periodic la consiliile medicale, Consiliul Teritorial de Sănătate Publică. Datorită faptului că, instituțiile nu dispun de sisteme locale de neutralizare este organizată colectarea deșeurilor medicale în recipiente speciale și centralizat colectate la CS Nisporeni, în spațiul de depozitare temporară a deșeurilor medicale. Transportarea în afara IMSP se face în baza contractului nr.24 din 20.02.2017 cu 2 instituții medicale: deșeurilor menagere cu SA Apa Canal Nisporeni, ce sunt transportate la poligonul de depozitare și neutralizare din or.Nisporeni și cu SRL Ecostat din or.Chișinău-deșeurile medicale.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;