Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.28 din 22 iunie 2017 asupra Raportului auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional

Numar 277-288 din data de 2017-06-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului sănătății dna Aliona Serbulenco, secretarului de stat în cadrul Ministerului Mediului dna Inga Podoroghin, șefului Direcției prevenirea poluării și managementul deșeurilor a Ministerului Mediului dna Svetlana Bolocan, șefului Direcției finanțe și evidență contabilă a Ministerului Mediului dna Mariana Covic,  șefului adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat dl Vadim Stîngaci, secretarului de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor dl Dorin Andros, șefului adjunct al Direcției finanțele economiei naționale și cheltuieli capitale a Ministerului Finanțelor dna Lilia Taban, directorului interimar al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice dl Vasile Benea, șefului Întreprinderii de Stat cu Destinație Specială (ÎSDS) „Obiectele Speciale nr.5101, 5102” din subordinea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (SPCSE) al Ministerului Afacerilor Interne dl Iulian Gîscă, directorului adjunct al Agenției pentru Geologie şi Resurse Minerale dl Igor Lungu, directorului general al S.A. „Apă-Canal Chișinău” dna Veronica Herța, șefului Direcției salubrizare și amenajare din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău dl Vasile Efros, inginerului securității muncii în cadrul Î.M. Regia „Autosalubritate” a Consiliului municipal Chișinău dl Valeriu Bolișoi, directorului comercial al S.A. „Termoelectrica” dl Victor Puiu, precum şi a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1), lit. a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi2,  Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi3, cadrul regulator intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și recomandărilor, auditul s-a desfășurat la Aparatul central al Ministerului Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, ÎSDS „Obiectele speciale nr.5101, 5102” din subordinea SPCSE al Ministerului Afacerilor Interne, Agenția pentru Geologie şi Resurse Minerale, Primăria mun. Chișinău, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, Î.M. Regia „Autosalubritate” a Consiliului municipal Chișinău, precum și s-au colectat probe de audit la 8 Consilii municipale, 25 Consilii raionale și UTA Găgăuzia, care sunt parte a sistemului de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție, cuprinzând perioada anilor 2015-2016.
Examinând rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Sistemul actual de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție din Republica Moldova nu este integrat și bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” și pe un mecanism de responsabilitate extinsă a producătorului pentru gestiunea deșeurilor, similar celui comunitar, urmare cărui fapt acesta nu asigură minimalizarea potențialelor amenințări pentru mediul înconjurător şi populație. Astfel, circa 80% din deșeurile de producție generate anual în țară sunt eliminate la depozite și gunoiști, de rând cu cele menajere solide, excepție făcând deșeurile periculoase, care sunt stocate pe teritoriul unor agenți economici, din lipsa unor întreprinderi dotate cu tehnologii și utilaj special pentru distrugerea/eliminarea lor.
Cadrul legislativ-normativ național în materie de deșeuri până în prezent nu este racordat pe deplin la prevederile legislației și standardelor internaționale, ceea ce nu asigură realizarea măsurilor de protecție a mediului şi sănătății populației, prevenirea sau reducerea efectelor adverse, determinate de generarea şi gestiunea deșeurilor, precum şi reducerea efectelor negative generate de folosirea resurselor şi creșterea eficienței utilizării acestora.
În domeniul gestiunii deșeurilor, substanțelor chimice și poluării industriale, pericolelor industriale, din totalul de 18 acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în anii 2014-2016 conform Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, nu au fost realizate 11 acțiuni,  nivelul de realizare constituind 39,0%.
Un impact negativ asupra atingerii obiectivelor stabilite în documentele de politici și strategii în domeniul gestiunii deșeurilor a fost nealocarea din fondurile speciale a mijloacelor financiare necesare, iar unele dintre cele alocate s-au  utilizat contrar scopului propus. Ca urmare, la executarea funcției de administrare și management public, Ministerul Mediului și unele instituții din subordine nu au asigurat în deplină măsură conformitatea per sistem, auditul relevând unele probleme și deficiențe la implementarea, evaluarea și raportarea sistemului de control intern.
Actualul sistem de control ecologic de stat este ineficient, datorită neefectuării controalelor în baza riscurilor, fiind necesară consolidarea capacităților instituționale şi tehnice în domeniul respectiv.
Formularea concluziei generale de audit rezultă din neconformitățile/deficiențele și problematicile constatate în cadrul sistemului actual de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție, nesoluționarea rora va avea un impact negativ asupra mediului și sănătății populației. În acest sens, concluzia auditului indică necesitatea sporirii trecerii de la economia liniară existentă în Republica Moldova la economia circulară bazată pe reciclare.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016” și Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)