Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.28 din 22 iunie 2017 asupra Raportului auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional

Numar 277-288 din data de 2017-06-22 Nr. cerinte: 41 Nr. recomandari: 16

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului sănătății dna Aliona Serbulenco, secretarului de stat în cadrul Ministerului Mediului dna Inga Podoroghin, șefului Direcției prevenirea poluării și managementul deșeurilor a Ministerului Mediului dna Svetlana Bolocan, șefului Direcției finanțe și evidență contabilă a Ministerului Mediului dna Mariana Covic,  șefului adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat dl Vadim Stîngaci, secretarului de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor dl Dorin Andros, șefului adjunct al Direcției finanțele economiei naționale și cheltuieli capitale a Ministerului Finanțelor dna Lilia Taban, directorului interimar al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice dl Vasile Benea, șefului Întreprinderii de Stat cu Destinație Specială (ÎSDS) „Obiectele Speciale nr.5101, 5102” din subordinea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (SPCSE) al Ministerului Afacerilor Interne dl Iulian Gîscă, directorului adjunct al Agenției pentru Geologie şi Resurse Minerale dl Igor Lungu, directorului general al S.A. „Apă-Canal Chișinău” dna Veronica Herța, șefului Direcției salubrizare și amenajare din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău dl Vasile Efros, inginerului securității muncii în cadrul Î.M. Regia „Autosalubritate” a Consiliului municipal Chișinău dl Valeriu Bolișoi, directorului comercial al S.A. „Termoelectrica” dl Victor Puiu, precum şi a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1), lit. a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi2,  Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi3, cadrul regulator intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și recomandărilor, auditul s-a desfășurat la Aparatul central al Ministerului Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, ÎSDS „Obiectele speciale nr.5101, 5102” din subordinea SPCSE al Ministerului Afacerilor Interne, Agenția pentru Geologie şi Resurse Minerale, Primăria mun. Chișinău, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, Î.M. Regia „Autosalubritate” a Consiliului municipal Chișinău, precum și s-au colectat probe de audit la 8 Consilii municipale, 25 Consilii raionale și UTA Găgăuzia, care sunt parte a sistemului de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție, cuprinzând perioada anilor 2015-2016.
Examinând rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Sistemul actual de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție din Republica Moldova nu este integrat și bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” și pe un mecanism de responsabilitate extinsă a producătorului pentru gestiunea deșeurilor, similar celui comunitar, urmare cărui fapt acesta nu asigură minimalizarea potențialelor amenințări pentru mediul înconjurător şi populație. Astfel, circa 80% din deșeurile de producție generate anual în țară sunt eliminate la depozite și gunoiști, de rând cu cele menajere solide, excepție făcând deșeurile periculoase, care sunt stocate pe teritoriul unor agenți economici, din lipsa unor întreprinderi dotate cu tehnologii și utilaj special pentru distrugerea/eliminarea lor.
Cadrul legislativ-normativ național în materie de deșeuri până în prezent nu este racordat pe deplin la prevederile legislației și standardelor internaționale, ceea ce nu asigură realizarea măsurilor de protecție a mediului şi sănătății populației, prevenirea sau reducerea efectelor adverse, determinate de generarea şi gestiunea deșeurilor, precum şi reducerea efectelor negative generate de folosirea resurselor şi creșterea eficienței utilizării acestora.
În domeniul gestiunii deșeurilor, substanțelor chimice și poluării industriale, pericolelor industriale, din totalul de 18 acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în anii 2014-2016 conform Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, nu au fost realizate 11 acțiuni,  nivelul de realizare constituind 39,0%.
Un impact negativ asupra atingerii obiectivelor stabilite în documentele de politici și strategii în domeniul gestiunii deșeurilor a fost nealocarea din fondurile speciale a mijloacelor financiare necesare, iar unele dintre cele alocate s-au  utilizat contrar scopului propus. Ca urmare, la executarea funcției de administrare și management public, Ministerul Mediului și unele instituții din subordine nu au asigurat în deplină măsură conformitatea per sistem, auditul relevând unele probleme și deficiențe la implementarea, evaluarea și raportarea sistemului de control intern.
Actualul sistem de control ecologic de stat este ineficient, datorită neefectuării controalelor în baza riscurilor, fiind necesară consolidarea capacităților instituționale şi tehnice în domeniul respectiv.
Formularea concluziei generale de audit rezultă din neconformitățile/deficiențele și problematicile constatate în cadrul sistemului actual de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție, nesoluționarea rora va avea un impact negativ asupra mediului și sănătății populației. În acest sens, concluzia auditului indică necesitatea sporirii trecerii de la economia liniară existentă în Republica Moldova la economia circulară bazată pe reciclare.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016” și Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (16)

1.Să elaboreze un Plan de acțiuni și să instituie proceduri de monitorizare și control intern care ar asigura eliminarea neconformităților constatate la atingerea indicatorilor de performanță și obiectivelor de politici stabilite în Planurile de acțiuni privind implementarea strategiilor de mediu, de gestiune a deșeurilor, precum și de reducere/eliminare a poluanților organici persistenți (3.2).

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2957 din 19.06.2018: 1. Realizarea in mare parte a acțiunilor menționate in Planul de actiuni privind implementarea Strategiei de gestionare a deseurilor in Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 248 din 10.04.2013, este preconizata cu atragerea surselor financiare din partea donatorilor internaționali (BEI, BERD, GIZ Moldova etc.) și, ca urmare, depinde de posibilitațile și termenii de atragere a investițiiilor straine și de condițiile și regulile care reies din prevederile actelor normative existente ale organismelor internationale. Bazindu-se pe acest fapt și luind in considerare prevederile pct. 2, a Hotaririi Guvernului nr. 248 din 10.04.2013, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului conlucreaza cu organismele internationale si potentialii donatori, in scopul atragerii volumului necesar de investitii pentru a permite dezvoltarea durabila a sectorului, in conformitate cu necesitatile prioritare si intr-un ritm accesibil pentru societate si economic fezabil pentru implementarea Planului de actiuni la Strategia de gestionare a deseurilor in Republica Moldova pentru anii 2013-2027.

2.Să elaboreze și să promoveze acte legislativ-normative în materie de deșeuri în conformitate cu prevederile legislației și standardelor internaționale, inclusiv pentru realizarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere RM-UE, la capitolele „Protecția Mediului” și „Politici climatice”(3.1).

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2957 din 19.06.2018: Pentru dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor la nivel regional prin armonizarea cadrului legislativ, a fost continuat procesul de transpunere a Directivelor europene in conformitate cu Hotarirea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Planului national de actiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana, in perioada 2017-2019, prin care statul s-a obligat sa preia directivele UE cu transpunerea acestora, prin aprobarea noului cadru legal la nivel national. Astfel, a fost continuat procesul de elaborare si adoptare a cadrului legal, inclusiv si accesarea asistentei tehnice pentru dezvoltarea Studiilor de fezabilitate pentru cele 8 regiuni de management a deseurilor. Un pas important, a fost adoptarea Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deseurile, (care a intrat in vigoare pe data de 23.12.2017), care stabileste reglementari ajustate la principiile si standardele europene de gestionare a deseurilor, prevederi bazate pe ierarhia deseurilor privind valorificarea, reutilizarea, reciclarea, eliminarea deseurilor, alte prevederi regulatorii privind autorizarea, controlul, importul, transportarea transfrontaliera și exportul acestora, peste hotare, precum și gestionarea anumitor categorii de deseuri. Legea menționata reglementeaza un mecanism nou, aplicat in majoritatea tarilor europene - cum ar fi, principiul „responsabilitatații extinse a producatorului” care presupune intreprinderea in mod obligatoriu a masurilor care reprezinta totalitatea de obligatii impuse producatorilor, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea si valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz, de catre persoanele fizice sau juridice (producatorul produsului) care, la nivel profesional, proiecteaza, produc, prelucreaza, trateaza, vind și/sau importa baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, vehicule, uleiuri și ambalaje. Acest aspect, va incuraja dezvoltarea producerea și comercializarea produselor cu utilizari multiple si reducerea cantitatilor de deseuri din mediul inconjurator. In același timp, art. 25 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deseurile, stabileste procedura de autorizare a activitatilor de gestionarea a deseurilor, inclusiv a celor periculoase in conformitate cu prevederile Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activitatii de intreprinzator. Concomitent, se dezvolta mecanismele de implementare a prevederilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deseurile, prin aprobarea urmatoarelor acte normative: - Hotarirea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea Listei deseurilor, care prezinta Clasificatorul deseurilor periculoase și nepericuloase; - Hotarirea Guvernului nr. 212 din 7 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deseurile de echipamente electrice si electronice, care prevede gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice și prezinta unul din instrumentele de aplicare a mecanismului de responsabilitate extinsa a producatorului; - Hotarirea Guvernului nr. 373 din 24 aprilie 2018 Regulamentul privind Registrul national al emisiilor si al transferului de poluanti; - Hotarirea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instructiunii cu privire la tinerea evidentei si transmiterea datelor si informatiilor despre deseuri si gestionarea acestora. Acest act normativ stabileste in mod procedural actiunile de pregatire si transmitere a datelor si informatiei despre deseuri si gestionarea acestora, asigurind raportarea corecta a datelor privind deseurile generate. Totodata, la diverse etape de promovare sunt 4 acte normative care urmeaza a fi propuse spre aprobare la Guvern, cum ar fi: - proiectul Conceptului Sistemului Informational Automatizat „Managementul Deseurilor”, a fost aprobat in sedinta Guvernului din 05.06.2018; - proiecul hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deseurilor (care este la etapa de a fi remis Ministerului Justitiei pentru expertiza jurdica); - proiectul hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele si deseurile de ambalaje (care este la etapa de a fi transmis Guvernului pentru aprobare in sedinta de Guvern); - proiectul hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile si acumulatori si deseurile din baterii si acumulatori (a fost examinat și avizat pozitiv in cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activitatii de intreprinzator AIR-ul la proiect, in data de 28.03.2018); - proiectul hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind uleiurile uzate (a fost examinat și avizat pozitiv in cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activitatii de intreprinzator AIR-ul la proiect, la data de 28.03.2018). Aceste reglementari vor contribui la cresterea gradului de responsabilizare a producatorilor, importatorilor, distribuitorilor si generatorilor de deseuri fiind aplicat principiul de „responsabilitale extinsă a producatorului”, inclusiv si crearea climatului favorabil pentru dezvoltarea sectorului privat in valorificarea anumitor fluxuri de deseuri, accentul fiind pus pe informarea si constientizarea populatiei in gestionarea deseurilor. Concomitent, pentru crearea bazei normative in constructii Ministerul Economiei și Infrastructurii a initiat procesul de elaborare a documentului normativ CP ,,Poligoane de depozitare de deseuri menajere. Norme de proiectare”. Finalizarea elaborarii acestuia este prevazuta la sfirșitul anului 2019. Conform cap. XVII „Politici Climatice” din Acordul de Asociere RM-UE au fost realizate urmatoarele actiuni: Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului a elaborat si promovat spre aprobare proiectul hotaririi Guvernului cu privire la instituirea si functionarea Sistemului national de monitorizare si raportare a emisiilor de Gaze cu Efect de Sera (GES) si altor informatii relevante pentru schimbarile climatice. Acesta transpune Regulamentul Uniunii Europene nr. 525/2013 a Parlamentului European si Consiliului din 21.05.2013 si are ca obiectiv crearea cadrului normativ in vederea consolidarii capacitatii institutionale si asigurarii monitorizarii tuturor emisiilor antropice de GES. Totodata, a fost elaborat proiectul Regulamentului ,,cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activitatilor in domeniul schimbarilor climatice”, in conformitate cu prevederile Conventiei-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC). Republica Moldova a ratificat Acordul de la Paris prin Legea nr. 78 din 04 mai 2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris. Acest acord vine sa asigure implementarea prevederilor Convenției-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro in anul 1992, la care Republica Moldova este parte din anul 1995 (Hotararea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 404-XI11 din 16.03.95) si substituie Protocolul de la Kyoto (Legea nr. 29-XV din 13.02.2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Natiunilor Unite cu privire la schimbarea climei), a doua perioada de angajament a caruia vizeaza intervalul 2013 - 2020. In conformitate cu obligațiunile fața de CONUSC, Republica Moldova a elaborat și a prezentat catre cea de-a 21 Conferinta a Parților la Convenția-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei, care a avut loc in decembrie 2015, la Paris, documentul ’’Contributia Naționala Determinata Intentionata” pentru noul Acord Climatic de la Paris. Astfel, Contributia Naționala Determinata Intentionata a Republicii Moldova este orientata spre reducerea necondiționată, catre anul 2030, a emisiilor totale naționale de gaze cu efect de sera nete, cu nu mai putin de 67% comparativ cu nivelul anului 1990. La nivel national Contributia Naționala Determinata Intentionata a fost transpusa in Strategia de dezvoltare cu emisii reduse (Hotarirea de Guvern nr. 1470 din 30.12.2016), care stabileste actiuni concrete de atingere a tintei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 67% necondiționat si 78% conditionat. Conform Obiectivului specific 7. Reducerea necondiționata, pina in anul 2030, a emisiilor de gaze cu efect de sera provenite de la sectorul deseurilor cu 38% și reducerea de gaze cu efect de sera conditionat pina la 47% comparativ cu anul 1990, sunt stabilite un sir de actiuni de reducere a emisiilor de gaze provenite de la deseuri. Pentru realizarea acestor angajamente, Republica Moldova dezvolta proiecte de actiuni adecvate de atenuare la nivel national (proiecte NAMA). Pina in prezent, R.M. a inregistrat 8 proiecte NAMA in Registrul oficial al CONUSC pentru proiectele NAMA. Unu din ele este destinat managementului deseurilor. Proiectele sunt inregistrate in Registrul NAMA al CONUSC.

3.Să asigure, în limitele competenței, implementarea sistemului integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură, bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” și pe un mecanism de responsabilitate extinsă a producătorului pentru gestiunea deșeurilor, similar celui comunitar, precum și promovarea politicii de stat în domeniul vizat (3.2).

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2957 din 19.06.2018: Pentru crearea asociatiilor intercomunale (interraionale) pentru implementarea unui management integrat al deseurilor la nivel intercomunal/ interraional in regiuni, in anul 2017, Ministerul Mediului a negociat cu Agenția de Cooperare Internatională a Germaniei (GIZ) asistenta tehnica pentru acordarea suportului administrațiilor publice locale privind crearea Asociatiilor din zonele de management al deseurilor, inclusiv si a operatorilor care presteaza servicii de salubrizare. Concomitent, cu suportul BEI in cadrul asistentei acordate pentru dezvoltarea Studiilor de fezabilitate, APL vor beneficia de asistenta tehnica necesara pentru crearea Asociatiilor de management al deseurilor (care vor fi constituite din reprezentantii APL). Asistenta va fi acordata si operatorilor regionali care vor presta servicii de gestionare a deseurilor (colectare, transportare, sortare si depozitare a deseurilor municipale) si vor fi parte integranta a intregului sistem. In acelasi timp, administratiile publice locale din Regiunea de Dezvoltare Centru au initial procesul de creare a Asociatiei de management al deseurilor dupa modelul Asociatiei pentru Managementul deseurilor in Regiunea de Dezvoltare Sud. Totodata, in Raionul Criuleni au fost create 4 asociatii intercomunale de gestionare a deseurilor cu centrele in com. Hrușova, Balabanești, Hirtopul Mare și Pașcani. Ca rezultat al mobilizarii resurselor interne si atragerii investitiilor straine au fost lansate si realizate activitati de implementare a noilor proiecte care prevad solutionarea problemei deseurilor cu organizarea activitatilor de colectare si eliminare a deseurilor. Pe parcursul anului 2017 de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului au fost autorizati 5 agenti economici care desfasoara activitatea de gestionare a deseurilor municipale (colectarea, transportarea, reciclarea etc.). Lista agentilor economici autorizati poate fi accesata pe pagina oficiala a ministerului www.madrm.gov.md. In r-nul Criuleni in domeniul gestionarii deseurilor la nivel de comunitate activeaza 9 intreprinderi care presteaza servicii de salubrizare (in mediul urban activeaza 1 intreprindere și in mediul rural activeaza 8 intreprinderi). In r-nul Caușeni în s. Ursoaia și s. Cirnațeni au fost create servicii noi de colectare a deseurilor. In r-nul Taraclia a fost infiintata Intreprinderea Municipală „Uniserv - Com”.

4.Să planifice și să utilizeze mijloacele financiare în conformitate cu Strategiile aprobate în domeniul creării sistemului integrat de gestiune a deșeurilor, prioritizînd resursele financiare conform obiectivelor de politici definite (3.4).

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2957 din 19.06.2018: Pe parcursul anului 2017 autoritatile publice locale au realizat proiecte investitionale care au permis procurarea si dotarea cu echipamente si tehnică specializată serviciile de salubrizare, in total in cadrul proiectelor investitionale cu suportul USAID si FEN, inclusiv si in cadrul proiectului SARD, au fost procurate 473 pubele (tomberoane) si 3159 containere, inclusiv si 10 camioane specializate de colectarea deseurilor și 75 echipamente specializate de intretinere (tractoare si echipamente cu remorca, camioane specializate pentru salubrizarea strazilor, autogredere) după cum urmează: - r-nul Criuleni a fost construită stația de transfer din com. Urusova; - r-nul Orhei in s. Teleseu au fost procurate 300 tomberoane in suma de 323 000 lei, proiectul fiind finanțat de Fondul Ecologic Național (FEN) si din bugetul local, in s. Vișcăuți in parcul din localitate au fost instalate 15 tomberoane in suma de 15 000 lei, finanțat din FEN; - in mun. Chisinău, de către I.M. Regia „Autosalubritate” au fost procurate si instalate 692 containere in cadrul unui proiect finantat din FEN; - r-nul Stefan -Voda prin intermediul Agentiei de Dezvoltare Sud, au fost procurate și instalate 34 containere, 30 containere de colectare a plasticului, 5 containere din polietilena de inalta densitate. Prin intermediul finanțarii USAID au fost procurate si instalate 40 containere si 38 pubele din palstic; - r-nul Basarabeasca din finantarea USAID au fost procurate și instalate 120 tomberoane in suma de 275 000 lei; - r-nul Nisporeni au fost procurate și instalate 62 containere in suma de 117 000 lei, finanțat de FEN; - r-nul Taraclia au fost procurate și instalate 30 containere, in s. Vinogradovka, Salcia, Budai, Musaitu in cadrul proiectului finanțat de SARD au fost procurate și instalate 2027 containere; - r-nul Taraclia a procurat 1 autospeciala, in satele Vinogradovka, Salcia, Budai, Musaitu in cadrul proiectului finanțat de SARD au fost procurate 1 autospeciala și 1 excavator. In mun. Balți a fost procurat urmatorul transport specializat si echipamente: - 5 camioane specializate (autogunoiere) de marca ,,MAZ” cu capacitate de ridicare 10m3 și 17 m3; - 4 tractoare „Belorusi”- 82 echipamente cu remorca; - 2 tractoare „Belorusi”- 80 echipamente cu remorca; - 3 tractoare „Belorusi”- 320 echipamente cu remorca; - 1 autogreder; - camion specializat ,,GAZ”-3507; - camion specializat pentru salubrizarea strazilor; - procurate și instalate 239 containere. In r-nul Ștefan Voda prin intermediul Agenției de Dezvoltare Sud a fost procurat 1 buldozer pe șenile ,,Agromaș” și din finantarea USAID a fost procurat autocamion model ,,GAZ” 3309. In r-nul Singerei a fost procurata 1 autospeciala. Concomitent, odata cu reforma autoritatilor publice centrale, dupa instituirea noului Minister al Agriculturii Dezvoltarii Regionale si Mediului a fost posibil de identificat solutii de pentru crearea platformei juridice in vederea stabilirii unui sistem de colectare și transportare a deseurilor periculoase. Astfel, pe parcursul anului 2017 ministerul a initiat procedura de inregistrare a I.S. „Centrul de Gestionare a Deseurilor Periculoase”. Ca urmare a procesarii listei intreprinderilor subordonate ministerului a fost identificata intreprinderea de Stat ’’Administrarea Generala” care a fost reorganizata in Centrul de gestionare a deseurilor periculoase, avind sediul administratiei amplasat pe str. Constantin Tanase, 6 (M.O. 451 -463 din 30 decembrie 2017). Intreprinderea de Stat „Centrul de gestionarea deseurilor periculoase” a fost inregistrat de catre Agenția Servicii Publice, cu eliberarea Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr. 375646 din 01.02.2018. Respectiv, urmeaza crearea bazei tehnico-materială a Centrului, in baza potentialelor terenuri identificate din cadrul institutiilor subordonate ministerului, si inregistrarea la cadastru a edificiilor de pe terenul identificat. Dupa finalizarea tuturor procedurilor legale vor fi transferate Centrului bunurile si terenul identificat conform legislatiei in vigoare. Concomitent urmeaza aplicarea la proiectele investitionale pentru initierea procesului de proiectare si constructie a Centrului. Pentru solutionarea problemelor deseurilor medicale, de catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, au fost create rețelele de colectare separata a deseurilor infecțioase și tratarea lor inainte de a fi eliminate, in 2 municipii si 20 raioane dupa cum urmeaza: in mun. Chisinau, si mun. Balți, r-le Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Cimislia, Causeni, Donduseni, Drochia, Edinet, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Rezina, Riscani, Singerei, Soroca, Șoldanesti, Floresti si Falesti. In 12 instituții medico-sanitare din mun. Chisinau, si r-le Anenii Noi, Briceni, Cahul, Hincesti, Nisporeni, Orhei, Rezina, Soroca, Straseni, Șoldanesti si Taraclia au raportat asigurarea cu autoclave pentru dezinfectia deseurilor infectioase In mun. Chisinau, Balți, si 16 raioane: Anenii Noi, Briceni, Cahul, Criuleni, Donduseni, Drochia, Edineț Florești, Hîncești, Leova, Nisporeni, Soroca, Singerei, Orhei, Rișcani și Vulcanești, au fost externizate serviciile de tratare a deseurilor infecțioase prin contractarea agenților economici specializați S.R.L. „UISPAC”, S.R.L. „ECOSTAT” etc. Totodata, pentru neasigurarea gestionarii sigure a deseurilor, inclusiv a celor periculoase organele de supraveghere de stat a sanatații publice au intreprins masuri de constringere. Astfel, in perioada de referința au fost emise 86 prescripții sanitare, intocmite 53 procese-verbale de constatare a contravențiilor și emise 2 decizii de sistare a activitații. Actiunile de reducere a numarului de gunoisti existente prin amenajarea a 4-6 depozite de deșeuri menajere solide intercomunale la nivel regional, sunt organizate, anual, de catre Inspectoratul Ecologic de Stat, in cadrul desfasurarii Campaniei de primavara de salubrizare si amenajare a localitatilor, care continua pana in preajma Zilei Mondiale a Mediului 5 iunie. In cadrul actiunilor de salubrizare pe parcursul anului 2017 de catre Inspectoratul Ecologic de Stat au fost depistate 3122 gunoisti neautorizate cu suprafata de 246,64 ha, din acestea - 2661 gunoisti, cu suprafata de 174,74 ha au fast lichidate. Prin urmare, au fost incheiate 489 procese-verbale cu privire la contraventie persoanelor fizice, juridice si cu functii de raspundere. Referitor la elaborarea planurilor de inchidere a depozitelor de deșeuri neconforme cu cerințele Uniunii Europene. In conformitate cu prevederile Strategiei de gestionare a deseurilor in Republica Moldova pentru anii 2013-2027, se elaboreaza Studiile de Fezabilitate pentru cele 8 Regiuni de management al deseurilor. Astfel, in cadrul Studiilor de Fezabilitate vor fi identificate optiunile pentru inchiderea gunoistilor neconforme, odata cu constructia noilor poligoane regionale de depozitare a deseurilor cit si de dezvoltare a infrastructurii de management al deseurilor, prin construcția stațiilor de transfer, stațiilor de sortare etc. Fapt ce va permite, elaborarea planurilor de inchidere a depozitelor de deșeuri conforme și neconforme, in conformitate cu cerințele legislative a Uniunii Europene. La moment, sint pregatite pentru implementare trei Studii de Fezabilitate in Regiunile de management a deseurilor (RMD) nr. 1, 5 și 8 (au fost selectate terenuri pentru proiectarea depozitelor regionale in, or. Cahul, or. Causeni, s. Floritoaia Veche, r-nul Ungheni or. Donduseni), inclusiv pentru proiectarea statiilor de transfer au fost selectate terenurile in s. Cania, r-nul Cantemir, or. Taraclia, or. Causeni, s. Niscani, r-nul Ungheni, or. Briceni, or. Edinet și or. Ocnita. In acest context, RMD nr. 1- r-nul Cantemir, mun. Cahul, r-nul Taraclia si UTA Gagauzia (Vulcanesti si Ceadir-Lunga) se poate propune ca proiect pilot; RMD nr. 5 - r-nele Ungheni, Nisporeni si Calarasi si RMD nr. 8 - r-nul Briceni, r- nul Ocnita, r-nul Edinet, r-nul Donduseni, Studiiile de Fezabilitate au fost finalizate și urmeaza eliberarea Acordului de mediu inițierea implementarii acestora. Concomitent, in RMD nr. 2 si 3, Studiile de Fezabilitate urmeaza a fi structurate in baza conceptelor de prefezabilitate, iar in RMD nr. 4, 6 și 7 Studiile de Fezabilitate au fost dezvoltate pina la etapa soluțiilor tehnice pentru terenurile stațiilor de transfer, selectate pentru regiunile menționate. Luind in consideratie finalizarea etapizata a SF, respectiv si implementarea va fi realizata etapizat, reiesind si din posibilitatea identificarii investitiilor pentru sectorul public, inclusiv cu componenta de grant. Beneficiarii acestor proiecte vor fi: populatia, autoritatile publice locale, operatorii și agentii economici care vor presta servicii de colectare si valorificare a deseurilor. In scopul imbunatatirii factorilor de mediu, continua activitatile pentru decontaminarea terenurilor contaminate istoric cu pesticide. Astfel, in cadrul Proiectului regional FAO GCP/RER/040/EC „Imbunatațirea capacitaților de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spațiu sovietic, ca model de abordare și prevenire a poluarii cauzate de utilizare a pesticidelor” coordonat de MAIA si Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, a fost planificata reambalarea, evacuarea și distrugerea pesticidelor inutilizabile si interzise, ambalaj și materiale contaminate din depozitul satului Pașcani, raionul Criuleni. In anul 2017 au fost eliminate 214 tone de stocuri perimate de pesticide. Concomitent, in anul 2017 a fost continuata realizarea proiectului „NATO/PpP- OSCE/ENVESC privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase in Republica Moldova”, finanțat de țarile membre NATO și coordonat de catre Ministerul Apararii. Pentru susținerea realizarii acestor activitați Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului a eliberat acordurile de export pentru 400 t de deseuri de pesticide solide din R. Moldova in Polonia cu tranzit prin Ucraina, cu nr. MD 212 din 25.10.2017 si 50 t deseuri de ambalaje contaminate cu pesticide cu nr. MD 213 din 25.10.2017. Totodata, in perioada anilor 2016-2017 au fost realizate activitatile de evaluare a riscurilor asociate cu depozitul de pesticide inutilizabile și interzise din s. Cișmichioi, r- nul Vulcanești in cadrul proiectului „Reducerea riscurilor asociate cu deșeurile periculoase de la poligonul Cișmichioi”, finanțat de catre Agenția Ceha pentru Dezvoltare (CZDA) in baza Memorandumului de ințelegere intre Agenția Ceha pentru Dezvoltare și fostul Ministerul Mediului și Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor. Proiectul in cauza a avut drept obiectiv realizarea a unui studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide de langa s. Cismichioi, r-nul Vulcanești in scopul evaluarii situatiei ecologice in zona, elaborarii recomandarilor privind gestionarea de mai departe a acestui obiect, determinarii mai exact a cantitatilor si categoriilor de substante depozitate si estimarii costurilor pentru lucrarile de evacuare si distrugere in eventualitatea realizarii acestor masuri. Proiectul s-a finalizat la sfarsitul lunii septembrie 2017 cu trei rapoarte detaliate, care conțin concluzii si recomandari privind, investigatiile de teren, evaluarea riscurilor și studiul de fezabilitate. In baza acestor rezultate partea ceha a elaborat un Raport tehnic (proiect de executie) privind realizarea lucrarilor de remediere la poligonul menționat, in scopul conservarii lui si reducerii la minimum a riscurilor de poluare legate de acest obiect, exprimindu-și disponibilitatea de finantare a acestor lucrari. Propunerile date au fost sustinute si de autoritatile din UTA Gagauzia prin scrisoarea nr. 999 din 15 noiembrie 2017, adresata Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului. Referitor la decontaminarea zonelor contaminate istoric și actualmente abandonate, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului a finalizat activitatile prevazute In proiectul „ Remedierea contaminarii apelor subterane cu produse petroliere de la baza aeriana ex-sovietica Marculesti" (faza II), finantat de catre Agenția Ceha pentru Dezvoltare, in baza Memorandumului de Intelegere incheiat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului. Astfel, au fost transmise in gestiunea ministerului 3 statii de remediere si interventie pentru decontaminarea apelor. Sursele generatoare de deseuri biodegradabile sunt deseurile vegetale si cele din sectorul zootehnic care reprezinta cel mai inalt potential de producere a ingrasamintelor organice și a biogazului prin tehnologia fermentarii anaerobe, care nu este utilizata suficient in practica autohtona. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deseurile, reglementarea gestionarii biodeșeurilor sunt stabilite de art. 56 din Legea citata. Concomitent, la momentul actual functioneaza in s. Colonita, mun. Chisinau (G.T. „Moraru Vasile Ion”) Statia de obtinere a biogazului din deseuri biodegradabile, care colecteaza si prelucreaza deseurile cu producerea biogazului si a energiei electrice. Totodata, in Raional Criuleni exista mai multe intreprinderi care gestioneaza deseurile animaliere cum ar fi, S.R.L. „Porcobello” din s. Cimișeni și S.A. „Avicola Vadul lui Voda” din com. Balabanești. Astfel, pentru crearea retelelor de colectare separata a deseurilor biodegradabile odata cu constructia si dezvoltarea noii infrastructuri integrate de gestionare a deseurilor bazata pe regiunile de management al deseurilor, pe linga depozitele de deseuri municipale este prevazuta constructia statiilor de compostare, fiind exclusa pe viitor amestecarea si depozitarea acestora in comun cu deseurile municipale. Concomitent, la momentul actual se atesta cresterea cerintei pe piata si tendinte de valorificare energetica a deseurilor. In acest context, Ministerul Economiei si Infrastructurii implementeaza etapa a II-a a proiectului ,,Energie si Biomasa in Moldova ”, finantat de Uniunea Europeana, co-finantat si implementat de PNUD Moldova, care contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei din surse regenerabile, in special, biomasa din deseuri agricole. Astfel, in 2017 pentru certificarea brichetelor produse, a fost creat primul Laborator de testare a calitatii biocombustibilului din cadrul Universitații Agrare. Respectiv, producatorii de biocombustibil din R. Moldova iși deschid noi piete de desfacere datorita certificatelor de calitate eliberate de singurul laborator acreditat din tara, sa testeze parametrii fizici și chimici ai biocombustibilului. Pe parcursul anului 2017, in Raional Criuleni au fost promovate 3 proiecte de valorificare energetica a deseurilor in localitațile Baltata, Isnovat și Pașcani. Actualmente, in colectarea deseurilor de ambalaje si crearea capacitatilor de colectare sint antrenati agentii economici autorizati in domeniul managementului deseurilor. Lista agentilor economici este plasata pe pagina oficiala a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului www.madrm.gov.md. Conform noilor prevederi legale stabilite de Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deseurile, responsabilitatea le revine producatorilor si importatorilor de ambalaje pentru care va fi aplicat principiul de „responsabilitate extinsa a producatorului”, inclusiv si dupa aprobarea proiectului hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele si deseurile de ambalaje, vor fi create sisteme colective sau individiale de colectare și valorificare a deseurilor de ambalaje. Pentru crearea retelei de colectare a deseurilor infectioase in r-nul Criuleni au fost create 2 rețele de colectare separata a deseurilor infectioase de la I.M.S.P. Centrul de Sanatate Criuleni. In 12 instituții medico-sanitare din mun. Chisinau si r-le Anenii Noi, Briceni, Cahul, Hincesti, Nisporeni, Orhei, Rezina, Soroca, Straseni, Șoldanesti si Taraclia au fost instalate autoclave pentru dezinfectia deseurilor infectioase. Concomitent, in colectarea deseurilor infectioase si crearea capacitatilor de pretratare a acestora sunt antrenati 2 agenti economici autorizati de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului cum ar fi, S.R.L. „UISPAC” si SRL „ECOSTAT”. Lista agentilor economici este plasata pe pagina oficiala a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului www.madrm.gov.md Totodata, noile prevederi legale stabilite de art. 17 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deseurile, interzic incinerarea si coincinerarea deseurilor de orice provenienta, cu exceptia deseurilor rezultate din activitatea medicală. Astfel, dupa aprobarea reglementarilor privind gestionarea deseurilor infectioase, vor fi stabilite criteriile de baza pentru incinerarea deșeurilor infecțioase. Crearea capacitaților de tratare a deșeurilor contaminate cu substanțe periculoase din constructii și demolari, in vederea recuperarii sau eliminarii. Aceasta actiune necesita investitii si interes din partea sectorului privat, deoarece crearea capacitatilor de tratare a deseurilor contaminate cu substante periculoase din constructii și demolari, implică tehnologii performante si echipe specializate. Concomitent, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului prin intermediul I.S. „Centrul de gestionarea deseurilor periculoase”; care urmeaza a fi dezvoltat cu investitiile donatorilor externi, va oferi solutii viabile generatorilor de deseuri pentru tratarea deseurilor contaminate cu substante periculoase din constructii și demolari

5.Să propună revizuirea, după caz, a instrumentelor fiscale de mediu, care să eficientizeze sistemul de plăți și taxe ecologice, pentru reducerea poluării cu deșeuri (3.6).

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2957 din 19.06.2018: Un pas important in prevenirea poluarii este adoptarea Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deseurile, care, la data de 23 decembrie 2017 a intrat in vigoare, si care prin art. 12, a introdus instrumentul de responsabilitate extinsa a producatorului si cerintele principale privind responsabilitatea extinsa a producatorului (REP). Responsabilitatea extinsa a producatorului reprezinta totalitatea de obligatii impuse producatorilor, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea si valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz. Totodata, in anul 2016, a fost adoptata Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (politica bugetar - fiscala) prin care au fost aprobate modificari la Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protectia mediului inconjurator si Legea nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului. Aceste modificari servesc drept baza legala pentru promovarea unui nou mecanism de incasare si gestionare a platilor pentru poluare, echitabil atat pentru producatorii autohtoni, cat si pentru importatorii de marfuri, utilizandu-se sistemul fiscal de colectare a taxelor de mediu. Astfel, in anul 2017 a fost implementata reforma sistemului de plati si taxe ecologice conform modificarilor la Legea nr. 1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, care au intrat in vigoare incepind cu 1 ianuarie 2017 si prevedeau schimbarea procedurii de achitare a platilor pentru poluare, uniformizarea taxei de 2% pentru intreaga lista de marfuri din Anexa nr. 8, si transmiterea responsabilitatii de control al achitarii catre Serviciul Fiscal de Stat. In rezultat, procedura de achitare si raportare a platilor pentru poluare a fost automatizata. In acest sens Ministerul Finantelor si Serviciul Fiscal de Stat au elaborat formulare speciale de Dari de seama cu calculele respective, precum si instructiuni de completare a acestor dari de seama. Astfel, formularul darii de seama privind plata pentru emisiile de poluanti, deversari si depozitarea deseurilor (.EMPOLDEP 17) și Instructiunea de completare a acestuia au fost stabilite prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 21 din 02 februarie 2017 (http://www.fisc.md), iar formularul si instructiunea cu privire la modul de completare a darii de seama privind taxa pentru marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaza poluarea mediului (POLMED 17) au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 05 din 11 ianuarie 2017 ( http://www.fisc.ind/poluare.aspx). Prin Legea nr. 313 din 22.12.2017, au fost aprobate noi modificari si completari la Legea nr. 1540/1998, care vin sa imbunatateasca procedurile expuse mai sus. Urmeaza initierea activitatilor de elaborare a cadrului normativ de punere in aplicare a Legii nr. 313 din 22.12.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (Articolul 14). Pe data de 13 februarie 2018 a fost organizata о sedinta de lucru a reprezentantilor Directiei cu specialistii din IPM in vederea initierii elaborarii unei Instructiuni noi privind calculul platii pentru poluarea mediului, reiesind din noile modificări legislative. Totodată a fost elaborat Ordinul MADRM (nr.60 din 20 martie 2018) de creare a unui grup de lucru responsabil pentru elaborarea Instructiunii privind calculul platii pentru poluarea mediului. De asemenea, conform Legii nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (politica bugetar - fiscala), Fondul Ecologic National a fost unificat intr-un singur fond, prin lichidarea Fondurilor ecologice locale.

6.În limitele competenței, să organizeze, împreună cu alte autorități, programe de instruire şi educare a populației în domeniul gestiunii deșeurilor (3.2.3).

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2957 din 19.06.2018: MADRM, in limitele competentei, organizeaza, impreuna cu alte autoritati, programe de instruire și educare a populatiei in domeniul protectiei mediului si gestiunii deseurilor, in scopul asigurarii unui nivel inalt de educație ecologica a populatiei Republicii Moldova si pentru sporirea nivelului de cunoștințe privind prioritațile in domeniul protectiei mediului și dezvoltarii durabile in randurile elevilor. Astfel, la universitațile de stat sau la cele private activeaza facultați sau specialitați ce implementeaza educatia ecologica, dupa cum urmeaza: - Universitatea de Stat din Moldova, in anul 2017 a desfasurat admiterea la specialitatile Ecologie și Protecția mediului ambiant. Discipline cu continut in domeniul ecologiei, de asemenea, se contin și la specialitatile Silvicultura si gradini publice, Geologie, Meteorologie; - Universitatea Tehnica a Moldovei - specialitatile Ingineria și protecția apelor, Ingineria mediului; - Universitatea de Stat din Tiraspol - specialitatile Biologie și Ecologie; - Universitatea Agrara de Stat din Moldova - specialitatile Protecția plantelor, Ingineria mediului; Ecologie; - Universitatea Libera Internaponala din Moldova - specialitatea Ecologie etc. Programe postdoctorale in domeniul dezvoltarii durabile/educatiei ecologice se realizeaza la: - Universitatea de Stat din Moldova, catedra interuniversitara de ecologie și protecția mediului. - Studii de doctorat, ciclul III/programe postdoctorale - Institutul National de Ecologie, unde exista unicul consiliu științific specializat la specialitatea ecologia. - Universitatea Tehnica a Moldovei, Institutul de Geografie al Academiei de Știinte a Moldovei, in cadrul carora funcționeaza și consiliile specializate respective pentru susținerea tezelor de doctorat. In cadrul Colegiului de ecologie din Chisinau, la specialitatea ,,Ecologia și protecția mediului ambiant" a fost revizuit modulul ,,Starea actuala si tendințele de schimbare a mediului și climei” din curriculumul la disciplina ,,Protecția mediului ambiant" si curriculumul la disciplina ,,Dezvoltarea durabila". In Planul-cadru pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal, anul de studii 2017 - 2018, sunt oferite discipline optionale pe domenii prioritare, cum ar fi: Educatia economica si antreprenoriala, Educatia pentru sanătate, Educatia interculturala. In lista orientativa a disciplinelor optionale se regaseste Educatia ecologica pentru elevii claselor a I-a - XII-а. Fiecare elev studiaza, in mod obligatoriu, cel putin о disciplina optionala. Odata exprimata optiunea pentru о anumita disciplina, frecventarea ei si realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. In editia anului 2017, a fost organizata olimpiada nationala de ecologie la care au participat 64 de elevi din 23 de raioane/municipii. La olimpiada internaționala de ecologie, care s-a desfasurat in Olanda, echipa din Republica Moldova a obpnut trei medalii de bronz. Pentru, desfasurarea programelor de instruire profesionala la toate nivelele, atit in sectorul public cît și în cel privat în gestionarea deșeurilor inclusiv pentru cele periculoase, accentul principal s-a pus pe informarea si constientizarea diverselor categorii de subiecti care sunt parte a noului cadru legal. Pe parcursul anului 2017 au fost organizate sedinte de lucru, seminare, mese rotunde etc. cu participarea ONG-urilor, agentilor economici, reprezentantilor institutiilor de stat cu scopul prezentarii noului cadru legal si lansarea dialogului intre partile interesate in vederea stabilirii mecanismului de implementare a principiului „responsabilitatii extinse a producatorului”, care vor fi supuse consultarilor pentru facilitarea mecanismul de aplicare a prevederilor in domeniile vizate. In data de 14.03.2017, in parteneriat cu Agenția Slovaca de Mediu a fost organizat seminarul cu reprezentantii mediului de afaceri și organelor de specialitate privind aspectele de raportare a deseurilor periculoase in cadrul Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor periculoase și al eliminarii acestora. Seminarul a fost realizat in comun cu Oficiul Prevenirea Poluarii Mediului in cadrul proiectului „Fortificarea capacitatilor de implementare a Conventiei de la Basel prin îndeplinirea obligatiunilor de raportare”. Proiectul si-a propus sa defineasca și sa ofere solutii pentru inventarierea deseurilor periculoase și altor tipuri de deseuri, sa stabileasca modul de colectare a datelor și metodologia natională de raportare, rezultatul final al proiectului final va permite asigurarea raportarii anuale catre Secretariatul Conventiei de la Basel. In data de 17.03.2017, a fost organizat seminarul cu tematica „Provocari și oportunitati in implementarea noului cadru legal de gestionare a deseurilor'’'' organizat in cadrul proiectului GEF/UNEP „Evaluarea initiala privind implementarea Conventiei de la Minamata cu privire la mercur in Republica Moldova”. Seminarul a fost organizat cu scopul prezentarii și discutarii noului cadru legal de gestionare a deseurilor cu accent pe obligatiunile și responsabilitatile autoritatilor, care sunt specificate in Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deseurile. Concomitent, in perioada anului 2017 in mun. Balți de catre A.O. „Caroma Nord” și „Centrul Regional de Mediu in Moldova” au fost organizate și petrecute 4 dezbateri cu tematica-gestionarea eficienta a deseurilor in mun. Balți. In r-nul Telenesti au fost desfașurate instruiri la toate nivelele atit in sectorul public, cit si in cel privat in gestionarea deseurilor, inclusiv pentru cele periculoase. In r-nul Ungheni au fost realizate activitați de informare si constientizare a populatiei din r-nul Ungheni. In r-nul Basarabeasca au fost organizate ore de educație ecologica prin institutiile de invațămint si la intrunirile cu cetatenii prin primarii. Pentru organizarea instruirilor la aplicarea noului sistem de raportare a datelor privind gestionarea deseurilor, inclusiv a celor periculoase, Ministerul Agriculturii Dezvoltarii Regionale si Mediului in parteneriat cu A.O. „EcoContact” a organizat seminarul de instruire privind dezvoltarea Registrului national al emisiilor si transferului de poluanți (RETP) in Republica Moldova in cadrul proiectului „Suport pentru stabilirea si promovarea Registrelor naționale al emisiilor și transferului de poluanti in tarile Balcanice de Vest și Republica Moldova'". Proiectul dat a fost implementat de Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est cu suportul metodologic si financiar al Ministerului Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcțiilor si Securitatii Nucleare al Germaniei in cadrul Programului de Asistenta Consultativa (APP) pentru protectia mediului in tarile Europei Centrale si de Est, Caucaz, Asia Centrala si alte tari din vecinatate Uniunii Europene si supravegheat de Agenția Federala de Mediu al Germaniei (UBA). Seminarele s-au axat pe instruirea autoritatilor publice centrale si agentilor economici in functie de activitatea (minerit si activitate avicola). Obiectivul instruirilor a fost: - dezvoltarea capacitatilor operatorilor in baza sistemului de raportare RETP a cadrului legislativ național a protocolului UNECE și a Directivei privind RETP -prezentarea evolutiilor planificate in ceea ce priveste RETP Moldova si demonstrarea utilizarii instrumentelor de raportare prin exemple din alte tari. - oferirea exemplelor de metode de masurare, calculare sau estimare a emisiilor si degajarilor precum si validarea si controlul calitatii raportarii. - identificarea si discutarea solutiilor la dificultatile care apar in procesul de raportare practica, in ceea ce priveste rolul autoritatilor si facilitatilor precum si intarirea propunerilor cu privire la modul de realizare a progreselor in crearea unui sistem de raportare unui sistem operational RETP. In data de 15.02,2017 a fost desfasurata sedinta Comitetului de Coordonare și a Grupului de lucru in cadrul „Proiectului Global pentru Belarus, Cambodgia, Ecuador, Kazakstan, Republica Moldova și Peru privind punerea în aplicare a Registrului national al emisiilor și transferului de poluanti (RETP) ca un instrument pentru raportare, diseminare și de sensibilizare privind emisiile de poluanti organici persistenti”. Concomitent, proiectul a fost orientat la dezvoltarea cadrului legal cu aprobarea in final a Hotaririi Guvernului nr. 373 din 24 aprilie 2018 Regulamentul privind Registrul national al emisiilor si al transferului de poluanti. Procesul de informare si constientizare a agentilor economici in aplicarea prevederilor hotararii mentionate, continua si in anul 2018. Au fost organizate in comun cu Agenția de Cooperare Internatională a Germaniei (GIZ) sedinte de lucru cu participarea reprezentantilor administratiilor publice locale. In cadrul carora au fost discutate obligatiunile de asumare in baza principiului „responsabilitatii extinse a producatorului și a principiului „poluatorul plateste” cit și promovarea realizarii Studiilor de Fezabilitate in Regiunile de management al deseurilor. Totodata, reprezentantii Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale au participat pe parcursul anului 2017 la 6 sedinte de lucru a Comitetelor Directoare Locale in sectorul managementul deseurilor, inclusiv si la sedintele de lucru in cadrul APL-urilor in ceea ce priveste consultarile publice asupra localitatilor de amplasare a depozitelor regionale și statiilor de transfer pentru organizarea campaniilor de constientizare asupra consecintelor practicilor necorespunzatoare in domeniul gestionarii deseurilor, inclusiv a celor periculoase din punct de vedere al protectiei mediului. De asemenea, de catre minister, permanent, dar si pe parcursul anului 2017 au fost intreprinse un sir de actiuni pentru informarea și constientizarea publicului din tara cu problematica de mediu, care s-au realizat prin mediatizarea activitatii ministerului si a campaniilor nationale de salubrizare, inverzire, amenajare, a concursurilor si altor activitati de amploare organizate de catre minister, fiind plasate pe site-ul ministerului 225 informatii privind protectia mediului, remise 45 comunicate de presa, s-a participat la 14 mese rotunde si la 18 emisiuni. Totodata, au fost mediatizate si organizate evenimente de constientizare ecologica si de implicare a societatii in actiuni de mediu, ca Campania de salubrizare de primavara, in cadrul careia inspectorii de mediu au organizat raiduri ecologice in comun cu reprezentantii APL urbane/rurale, in rezultatul carora au fost concretizate volumele de lucru pentru lichidarea gunoistilor stihiinice formate in parcuri, paduri, fasii de protectie a drumurilor, pe terenuri agricole si publice si Campania de salubrizare de toamna „Hai, Moldova!” organizata la 23 septembrie 2017, de Ziua Curateniei Mondiale.

7.Să realizeze reforma instituțională a autorității centrale de mediu și a autorităților subordonate în vederea eficientizării activității acestora, cu fundamentarea şi racordarea statelor de personal la sarcinile şi volumul efectiv de lucru, asigurarea delimitării atribuțiilor aferente politicilor sectoriale şi celor operaționale, neadmițând suprapuneri/dublări de competențe (3.1), (4.5.3).

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2957 din 19.06.2018: In ceea ce priveste asigurarea reformei institutionale in sectorul de mediu, aceasta s-a realizat reiesind din procesul de reforma a administratiei publice centrale. Astfel, in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr. 594 din 26.07.2017 cu privire la restructurarea administratiei publice centrale de specialitate a fost reorganizat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor in Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, prin absorbtia Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si a Ministerului Mediului, devenind succesor de drepturi si obligatii al acestora. Prin Hotarirea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și functionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, au fost create in cadrul Ministerului doua structuri noi responsabile pentru evaluarea impactului asupra mediului si pentru politicile in domeniul aerului si schimbarilor climatice. De asemenea, a fost aprobata HG nr. 887 din 01.11.2017 cu privire la crearea Inspectoratului pentru Protectia Mediului, in conformitate cu care a fost initiat procesul de elaborare si promovare a proiectului Hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului pentru Protectia Mediului. Totodata, in conformitate cu prevederile Art. CX, alin.(4) al Legii nr. 185 din 21 septembrie 2017, pe parcursul anului 2018 va fi creata Agenția de Mediu - ca organ emitent al actelor permisive in domeniul mediului. In acest scop cu suportul Ambasadei Suediei, a fost elaborat, avizat cu institutiile interesate si definitivat proiectul Hotaririi Guvernului privind constituirea, organizarea si functionarea Agentiei de Mediu. In cadrul sedintei Guvernului din 05 iunie 2018 au fost aprobate ambele proiecte vizate prin Hotarirea Guvernului cu privire la organizarea si functionarea Inspectoratului pentru Protectia Mediului si respectiv prin Hotarirea Guvernului cu privire la constituirea, organizarea si functionarea Agentiei de Mediu.

8.Să asigure reformarea și eficientizarea sistemului de supraveghere și control ecologic de stat în conformitate cu reforma inițiată la nivel național și să perfecționeze sistemul de indicatori de performanță și obiective privind micșorarea presiunii asupra mediului de afaceri (3.7.1).

response:
Scris.IES nr.723 din 04.06.2018: Intru realizarea reformei institutionale si functionale in domeniul controlului ecologic, care deruleaza in cadrul reformei organelor de control la nivel national, reglementata prin amendamentele aduse cadrului normativ legislativ de Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea si completarea unor acte legislative, avind ca baza Hotarirea Guvernului nr.887 din 01.11.2017 cu privire la crearea Inspectoratului pentru Protectia Mediului, au fost elaborate si avizate in modul corespunzator proiectele  Hotarârilor de Guvern cu privire la organizarea si functionarea Inspectoratului pentru Protectia Mediului si Agentiei de Mediu. Ambele proiecte au fost remise Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr.01/01-1232 din 07.03.2018 (se anexeaza).

9.Să planifice și să efectueze controalele de stat în baza riscurilor, fortificând capacitățile tehnico-umane ale organelor de control în vederea asigurării respectării legislației de mediu, pentru reducerea pericolelor asupra mediului înconjurător și sănătății populației (3.7.1).

response:
Scris.IES nr.723 din 04.06.2018: În partea ce tine de planificarea controalelor de stat in baza riscurilor, mentionam ca actualmente se afla in examinare proiectul „Metodologiei privind controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator in baza analizei riscurilor in domeniul protectiei mediului si utilizarii resurselor naturale”, care a fost elaborată in conformitate cu „Metodologia generala privind controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator in baza analizei riscurilor”, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 379 din 25 aprilie 2018 „Cu privire la controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator in baza analizei riscurilor”. Metodologia are ca scop cresterea obiectivitatii, eficientei si fiabilitatii deciziilor privind efectuarea controalelor, precum și utilizarea corecta a resurselor de efectuare a controlului, eficientizarea controlului și supravegherea de stat a activitatii de intreprinzator si reducerea presiunii asupra mediului de afaceri.

10.Să elaboreze Clasificatorul întreprinderilor pe categorii de pericol și Normele metodologice privind efectuarea controalelor ecologice de stat, inclusiv în domeniul gestiunii deșeurilor periculoase și de producție (3.7.1).

response:
Scris.IES nr.723 din 04.06.2018: Referitor la elaborarea clasificatorului intreprinderilor pe categorii de pericol in funcție de cantitatea și componenta poluanților, precum și a normelor metodologice de evaluare a riscurilor pentru planificarea și efectuarea controalelor mentionam, ca elaborarea unui asemenea clasificator, este un proces complex, care include in sine necesitatea efectuarii unui studiu riguros si amplu a activitatilor economice, gruparea acestora conform clasificatorului CAEM si includerea informatiei despre acestea in baze de date performante interconectate, cu datele detinute inclusiv de alte servicii sau instituții de stat. „Metodologia privind controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator in baza analizei riscurilor in domeniul protectiei mediului si utilizarii resurselor naturale ” urmeaza sa contina in anexa lista domeniilor si/sau subdomeniile de activitate, conform Clasificatorului activitatilor din economia Republicii Moldova (CAEM Rev.2) cu atribuirea activitatilor economice prin prisma indicatorilor de risc caracteristice domeniului gestionarii deseurilor incluse in metodologia sectoriala.

11.Să asigure supravegherea de stat a cerințelor sanitaro-epidemiologice în domeniul gestiunii deșeurilor de orice natură, precum și să urgenteze transpunerea prevederilor legislației comunitare în cadrul normativ național în materie de deșeuri, inclusiv medicale, în scopul implementării politicilor naționale de domeniu (3.3.9).

response:
Scris.MSMPS nr.01-3553 din 04.06.2018: Bazele juridice, politica de stat și masurile necesare pentru protecția mediului și a sanatatii populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deseurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora, sunt stabilite prin Legea privind deseurile nr. 209/2016. Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 209/2016, subdiviziunile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Sanatate (centrele de sanatate publica), din subordinea MSMPS, exercita monitorizarea departamentala a cerințelor de gestionare a deseurilor rezultate din activitațile medicale. Conform art. 55 din Legea nr. 209/2016, gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, inclusiv a celor periculoase, se efectueaza in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei, ținind cont de prevederile prezentei legi, de cerințele aprobate de Guvern, de prevederile Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotarirea Parlamentului nr. 1599- XIII din 10 martie 1998, precum si de cele ale documentelor directoare adoptate in cadrul acesteia. Astfel, in vederea asigurarii implementarii prevederilor legale citate supra, MSMPS a elaborat proiectul hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.  Regulamentul sanitar privind gestionarea deseurilor rezultate din activilatea medicală stabilește cerințe privind colectarea separata pe categorii, ambalarea, stocarea temporară, transportarea in cadrul instituțiilor producătoare, tratarea și eliminarea deșeurile rezultate din activitatea medicala (in continuare DAM), о atenție deosebita acordandu-se deseurilor periculoase pentru a preveni afectarea starii de sanatate a populației, beneficiarilor și prestatorilor de servicii medicale precum și contaminarea mediului. Acest proiect va fortifica cadrul normativ existent in domeniul cu cerințe specifice privind planul local de gestionare al DAM, obligațiunile producatorilor de deșeuri, tipurile de deșeuri noi, metodele de tratare, securitatea muncii și managementul cazurilor de urgența, clasificarea DAM. Un capitol aparte in proiect este adjudecat procesului de evidență si raportare a datelor si informatiilor privind deșeurile produse si gestionarea acestora. Astfel, fiecare producător de DAM va fi obligat să asigure о evidența. cronologica a cantitatii separata pentru fiecare tip de deseuri, a informatiei privind gestionarea acestora, inclusiv metodelor de tratare si sa transmită anual informatia respectivă in adresa Agentiei de Mediu prin intermediul, Sistemului Informational Automatizat „Managementul Deseurilor" (SIAMD). Proiectul a fost avizat de catre autoritatile competente (Ministerul Finantelor, Ministerul Economiei si Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Oficiul Avocatul Poporului, Confederatia Natională a Patronatelor, Confederatia Natională a Sindicatelor, Centrul National Anticoruptie). La data de 17 aprilie 2018 a avut loc о sedintă comună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, in rezultatul careia autoritatile au ajuns la un consens asupra proiectului. Iar la 22 mai 2018, proiectul a fost remis pentru expertizare Ministerului Justitiei (scrisoarea MSMPS nr. 04/1231). De asemenea, in scopul eficientizării controlului de stat, conform competentelor prevăzute de Legile nr. 131/2012, nr. 10/2009 si Hotărarea Guvernului nr. 1090/2017, in cadrul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica a fost instituită subdiviziunea Directia control de stat in sănatate (Inspectorat), care va fi responsabilă nemijlocit de efectuarea controalelor in domeniul sănătătii publice, respectarea procedurilor si metodologiilor de control in baza analizei riscurilor.

12.Să asigure identificarea mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii regionale de gestiune a deșeurilor medicale, inclusiv centre și instalații de stocare/eliminare a deșeurilor periculoase conforme cu standardele internaționale de mediu, pentru îmbunătățirea situației sanitaro-epidemiologice din țară (3.3.9).

response:
Scris.MSMPS nr.01-3553 din 04.06.2018: Bazele juridice, politica de stat și masurile necesare pentru protecția mediului și a sanatatii populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deseurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora, sunt stabilite prin Legea privind deseurile nr. 209/2016. Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 209/2016, subdiviziunile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Sanatate (centrele de sanatate publica), din subordinea MSMPS, exercita monitorizarea departamentala a cerințelor de gestionare a deseurilor rezultate din activitațile medicale. Conform art. 55 din Legea nr. 209/2016, gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, inclusiv a celor periculoase, se efectueaza in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei, ținind cont de prevederile prezentei legi, de cerințele aprobate de Guvern, de prevederile Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotarirea Parlamentului nr. 1599- XIII din 10 martie 1998, precum si de cele ale documentelor directoare adoptate in cadrul acesteia. Astfel, in vederea asigurarii implementarii prevederilor legale citate supra, MSMPS a elaborat proiectul hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.  Regulamentul sanitar privind gestionarea deseurilor rezultate din activilatea medicală stabilește cerințe privind colectarea separata pe categorii, ambalarea, stocarea temporară, transportarea in cadrul instituțiilor producătoare, tratarea și eliminarea deșeurile rezultate din activitatea medicala (in continuare DAM), о atenție deosebita acordandu-se deseurilor periculoase pentru a preveni afectarea starii de sanatate a populației, beneficiarilor și prestatorilor de servicii medicale precum și contaminarea mediului. Acest proiect va fortifica cadrul normativ existent in domeniul cu cerințe specifice privind planul local de gestionare al DAM, obligațiunile producatorilor de deșeuri, tipurile de deșeuri noi, metodele de tratare, securitatea muncii și managementul cazurilor de urgența, clasificarea DAM. Un capitol aparte in proiect este adjudecat procesului de evidență si raportare a datelor si informatiilor privind deșeurile produse si gestionarea acestora. Astfel, fiecare producător de DAM va fi obligat să asigure о evidența. cronologica a cantitatii separata pentru fiecare tip de deseuri, a informatiei privind gestionarea acestora, inclusiv metodelor de tratare si sa transmită anual informatia respectivă in adresa Agentiei de Mediu prin intermediul, Sistemului Informational Automatizat „Managementul Deseurilor" (SIAMD). Proiectul a fost avizat de catre autoritatile competente (Ministerul Finantelor, Ministerul Economiei si Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Oficiul Avocatul Poporului, Confederatia Natională a Patronatelor, Confederatia Natională a Sindicatelor, Centrul National Anticoruptie). La data de 17 aprilie 2018 a avut loc о sedintă comună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, in rezultatul careia autoritatile au ajuns la un consens asupra proiectului. Iar la 22 mai 2018, proiectul a fost remis pentru expertizare Ministerului Justitiei (scrisoarea MSMPS nr. 04/1231). De asemenea, in scopul eficientizării controlului de stat, conform competentelor prevăzute de Legile nr. 131/2012, nr. 10/2009 si Hotărarea Guvernului nr. 1090/2017, in cadrul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica a fost instituită subdiviziunea Directia control de stat in sănatate (Inspectorat), care va fi responsabilă nemijlocit de efectuarea controalelor in domeniul sănătătii publice, respectarea procedurilor si metodologiilor de control in baza analizei riscurilor.

13. Să asigure implementarea obiectivelor strategice privind crearea infrastructurii regionale de gestiune a deșeurilor de orice natură, cu elaborarea și aprobarea normativelor de proiectare, construcție şi exploatare a depozitelor de deșeuri, identificând și redistribuind mijloace financiare pentru atingerea politicilor naționale în domeniul vizat (3.7.2).

response:
Scris. MEI nr.16-5285 din 18.05.2018: referitor la obligatiunea fostului MDRC privind implicarea la implementarea Strategiei de gestionare a deseurilor in R.M pentru anii 2013-2027, unde exista factori externi care influenteaza activitatile de elaborare a DNC si anume: 1. In anul 2013 au avut loc doua licitatii privind elaborarea DNC, in datele 27.07.2013 si 30.07.2013, iar din partea Ministerului Mediului au venit propuneri la Planul tematic la sfarsitul lunii septembrie, referitor la proiectarea depozitelor de deseuri (in total 5 teme). 2. In anul 2014 nu a avut loc licitatia privind elaborarea documentelor normative din lipsa de fmantare. 3. In anul 2015, in baza scrisorii nr. 12/AP-09/100 din 01.07.2015, Agenda Achizitii Publice a sistat temporar din 07.07.2015 publicarea in Buletinul Achizitiilor Publice a invitatiilor de participare la procedurile de achizitii publice de bunuri, servicii §i lucrari. De asemenea, din 23.02.2016 a fost anuntata sistarea temporara a publicarii in Buletinul Achizitiilor Publice a invitatiilor de participare la procedurile de achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari care nu sunt strict necesare pentru asigurarea functionalitatii institutiilor bugetare, de catre Agenda Achizitii Publice, in baza scrisorii nr. 06/1-17/2 din 25.01.2016 privind suspendarea cheltuielilor bugetare, conform art. 57, alin. (1) si art. 67 din Legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-dscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (cu modificarile ulterioare). Desi Ministerul Finantelor, prin scrisoareanr. 11/1-2/09/421 din 15.03.2016, apermis destasurarea procedurii de achizitii publice pentru elaborarea reglementarilor tehnice in constructii alocarea mijloacelor a ramas la nivelul anilor precedenti, ceea ce nu acopera angajamentele luate de catre MDCR in cadrul actelor legislative necesare in mod prioritar de a fi elaborate. Prin urmare, neavand timp de 2 ani fmantare pentru elaborarea documentelor normative, in anul 2016 s-au acumulat multe teme pentru elaborare. Desi prin Hotararea de Guvern nr. 248 din 10.04.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deseurilor in Republica Moldova pentru anii 2013-2027 a fost aprobata fmantarea elaborarii normativelor in constructii pentru proiectarea, constructia §i exploatarea depozitelor de deseuri din Fondul Ecologic National in valoare de 155 079 lei, acesti bani nu au fost alocati.

14.Să asigure un management adecvat al deșeurilor radioactive, precum și să efectueze controale de stat în baza riscurilor, fortificând capacitățile tehnico-umane ale organelor de control în vederea garantării securității radiologice a populației și mediului înconjurător (3.7.2).

response:
Scris.ANRANR nr.01-04/160 din 21.05.2018: A fost angajata si instruita о persoana pentru gestionarea Registrului national al surselor de radiatii ionizante, asigurand un management adecvat al deseurilor radioactive prin evidenta si monitorizarea corespunzatoare a acestora. Scris.MADRM nr.01/01-2957 din 19.06.2018: Agenția Natională de Reglementare a Activitatilor Nucleare si Radiologice a efectuat urmatoarele: - a initiat procedura de elaborare a metodologiei de planificare a controlului in domeniul activitatilor nucleare si radiologice in baza analizei criteriilor de risc conform noii metodologii generate aprobate prin HG cu privire la controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator in baza analizei riscurilor nr.379 din 25 aprilie 2018. La planificarea controalelor se va lua in consideratie categorizarea surselor si a obiectivelor nucleare si radiologice in scopul fortificarii capacitatilor tehnico-umane si garantarii securitatii radiologice a populatiei si mediului inconjurator. - a fost angajata si instruita о persoana pentru gestionarea Registrului national al surselor de radiatii ionizante, asigurand un management adecvat al deseurilor radioactive prin evidenta si monitorizarea corespunzatoare a acestora.

15.Să asigure dezvoltarea și consolidarea sistemului de infrastructură, cu implementarea unor tehnologii de depozitare definitivă, pentru reducerea volumului deșeurilor radioactive stocate în depozite, asigurând un control adecvat al deșeurilor respective (3.7.2).

16.Să asigure măsuri, proceduri și orientări pentru prevenirea și reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte negative asupra mediului și sănătății umane, rezultate din gestiunea deșeurilor din industria extractivă, precum și măsurile necesare pentru interzicerea abandonului sau depozitării necontrolate a deșeurilor extractive (3.3.8).

response:
Scris.AGRM nr.352/07 din 31.05.2018: Conform prevederilor art. 11. pet.2, lit.a) al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, de competenta Agentiei este efectuarea expertizei documentației tehnice (tehnologice) de proiect privind exploatarea zacamintelor de substanțe minerale utile, construirea construcțiilor subterane nelegate de extragerea substanțelor minerale utile, etapa la care este verificata corespunderea documentației tehnice (tehnologice) de proiect principalelor cerinte de proiectare, construire și dare in exploatare a construcțiilor legate de folosirea subsolului si conținerea in proiect a urmatoarele aspecte: - modul de depozitare, evidența și pastrare a substanțelor minerale utile temporar nefolosite și a deseurilor de producție ce conțin componente utile, - masurile luate in vederea excluderii interacțiunii substanțelor nocive și deseurilor de producție cu rocile utile; - folosirea raționala a rocilor și a stratului de sol fertil decopertat, precum și a deșeurilor de producție; - depozitarea si pastrarea semiproduselor si deseurilor de la prelucrare temporar nefolosite, ce exclud impactul daunator asupra mediului inconjurator. Prin urmare, asigurarea si executarea de catre Agenție a recomandarilor Curții de Conturi privind masurile si procedurile pentru prevenirea si reducerea pe cat posibil a oricaror efecte negative asupra mediului si sanatii umane, rezultate din gestiunea deseurilor din industria extractiva, precum si masurile necesare pentru interzicerea abandonului sau depozitarii necontrolate a deseurilor extractive, are loc prin prisma competentelor atribuite Agentiei si anume a efectuarii expertizei documentației tehnice (tehnologice) de proiect privind exploatarea zacamintelor de substance minerale utile, construirea construcțiilor subterane nelegate de extragerea substanțelor minerale utile.

Cerinte (41)

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.MADRM nr.01/012957 din 19.06.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi și s-a elaborat și aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2018.

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris. MEI nr.16-5285 din 18.05.2018: In prezent este in curs de elaborare Codul Practic „СР C Poligoane de depozitare a deseurilor menajere. Norme de proiectare” conform contractului prestari servicii nr. 01/2017 din 15 august 2017 - pentru elaborarea documentelor normative, prestator ICSC ,,INCERCOM„ I.S. In acest sens a fost prezentat primul draft pentru analiza si discutii in cadrul comitetului tehnic specializat, din cadrul MEI, pentru a fi recomandat spre aprobare. Cheltuielile privind elaborarea si coordonarea sunt efectuate exclusiv din Fondul privind elaborarea documentelor normative in constructii (DNC) bugetate pe MEI.

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.IES nr.723 din 04.06.2018: Sarcina executarii recomandarilor din Raportul auditului de conformitate asociat auditului performantei privind gestionarea deseurilor periculoase si de productie, impactul aditional si a Hotaririi mentionate, a fost inclusa in Planul de masuri al Directiei inspectare generala a Inspectoratului Ecologic de Stat pentru anul 2018 la pct.3.13 din obiectivul 3 „Asigurarea si dezvoltarea sistemului de control in domeniul protectiei mediului” (se anexeaza).

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.ANRANR nr.01-04/160 din 21.05.2018: A initiat procedura de elaborare a metodologiei de planificare a controlului in domeniul activitatilor nucleare si radiologice in baza analizei criteriilor de rise conform noii metodologii generale aprobate prin HG cu privire la controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator in baza analizei riscurilor nr.379 din 25 aprilie 2018. La planificarea controalelor se va lua in considerate categorizarea surselor si a obiectivelor nucleare si radiologice in scopul fortificarii capacitatilor tehnico-umane si garantarii securitatii radiologice a populatiei si mediului inconjurator.

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.AGRM nr.352/07 din 31.05.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.MSMPS nr.01-3553 din 04.06.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. se cere examinarea rezultatelor auditului, elaborarea și aprobarea planurilor de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.Prim_Satul Nou nr.91 din 30.05.2018: Pe teritoriul s. Satul Nou nu sunt spații de depozitare a deșeurilor, iar gunoiștele neautorizate au fost lichidate. Deasemenea va comunicam că suntem în cadrul proiectului ,,Managementul deșeurilor solide", avem încheiat contract privind colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor cu întreprinderea ,,Servcom" Cimișlia începînd cu anul 2016. Toate familiile au primit pubele, iar în fiecare zi de miercuri, deșeurile se colectează și se transportă la s.Mihailovca unde este amenajată una din gunoiștele autorizate din r.Cimișlia. Scris.CR_Cimișlia nr.171 din 04.06.2018: Deseurile raionului Cimislia reprezinta totalitatea deseurilor provenite din gospodarie si deseurilor similare care provin din activitati comerciale, industriale si administrative, in raionul Cimislia aproape toate deseurile sunt eliminate la gunoisti, care reprezinta singura optiune de eliminare a deseurilor. Administrația raionului Cimislia intreprinde actiuni concrete in vederea realizarii Strategiei de gestionare a deseurilor in Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr.248 din 10.04.2013 si este permanent in cautarea partenerilor, fondurilor si surselor financiare pentru realizarea prevederilor din strategie. Cu sprijinul financiar al Agentiei Suedeze pentru Cooperare si Dezvoltare Internationala, Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est in a.2014 a fost elaborat si aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/23 din 26.09.2014 Planul Local de Actiuni pentru Mediu al raionului pentru anii 2014- 2020. In teritoriul raionului activeaza 3 intreprinderi municipale de salubrizare: ’’Servcom Cimislia”, ’’Servicii Publice Cimislia” si ’’Tulumba”. A fost implementat proiectul investitional ’’Instituirea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor menajere solide”. Realizarea proiectului a inceput in a.2014 cu suportul Fondului Ecologic National, care prevedea I etapa de realizare a proiectului: - s-au valorificat 5 318 324,33 lei, inclusiv 4 250 000 lei din FEN; - s-au procurat 3 (trei) autogunoiere IVECO DEYLI cu capacitatea de 7+1 m3, 10780 pubele europene de 120,0 litri; - s-au amenajat 2 (doua) gunoisti intercomunale in s.Mihailovca si Marienfeld, cu suprafata de 9100 si 17800 m2 fiecare; - s-au plantat 1000 pueti de salcim boieresc pe perimentrul ambelor gunoiști;  - au fost amenajate 2 drumuri de acces (varianta alba) spre gunoistile respective cu lungimea de 60,0 si 110,0 m respectiv fiecare si un teren pentru descarcarea DMS cu suprafata de 150 m2 la gunoistea din s.Mihailovca. In anul 2016, din 5 119 812,0 lei planificati pentru etapa II a proiectului, au fost valorificati 4 563 156,74 lei, inclusiv din FEN 3 768 248 lei, din sursele caruia au fost procurate: un buldoexcavator, 2 tractoare pentru evacuarea deseurilor menajere solide din localitatile rurale ale raionului. Cu regret, proiectul ’’Instituirea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor menajere solide” (etapa III), elaborat de catre specialistii Consiliului raional Cimislia si aplicat in a.2016 Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor in cadrul Apelului de propuneri de proiecte, nu a fost acceptat spre finantare. In urma implementarii unui alt proiect ecologic ’’Amenajarea gunoistii pentru 11 primarii din raioul Cimislia” finantat de catre Ambasada Republicii Polone la Chisinau si cofinantat de catre Consiliul raional, costul total al caruia a constituit 488,8 mii lei, au fost executate urmatoarele lucrari si servicii: - s-a amenajat terenul gunoistii din s.Mihailovca: s-a construit ingradirea metalica precum si s-a instalat о poarta; - s-a procurat un tractor si о remorca pentru necesitatile gunoistii; - s-a construit si instalat un punct de control pentru paza; - s-a organizat о companie informationala la tema serviciilor comunale in localitatile rurale, si anume: s-au elaborat (si distribuite in 11 primarii) 5000 pliante, un banner, 12 panouri informative; - s-a elaborat si difuzat spotul publicitar ’’Colecteaza educat pentru satul tau curat”; - s-a realizat filmul ’’Amenajarea gunoistii pentru 11 primarii din raionul Cimislia, difuzat spotul si filmat respectiv de catre AO ’’Prospect”. Termenul de exploatare a gunoistii din s.Mihailovca este de 5-7 ani, pina la constructia statiilor de transfer si poligonului subregional. Aceste activitati sunt efectuate in coordonare cu Strategia de gestionare integrata a deseurilor solide Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova (plasata pe web. pagina Agentiei de Dezvoltare Sud: www.adrsud.md). Proiectul a contribuit la lichidarea gunoistilor neautorizate din teritoriul a 16 localitati rurale ale raionului. In total in a.2016 au fost lichidate 33 gunoisti neautorizate cu suprafata totala de 6,52 ha. Toate bunurile (tehnica specializata, pubelele) obtinute in urma implementarii acestor 2 proiecte au fost transmise in gestiune economica IM ’’Servcom Cimislia”.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Cantemir nr.213 din 04.06.2018: Consiliul raional Cantemir a întreprins unele măsuri precum: Produsul 1.1: Strategia oraseneasa de Mediu. Produsul 1.2: Planul local de mediu. Produsul 2.1: Acorduri de colaborare dintre cele 27 localitati si primaria Cantemir. Produsul 2.2: Deciziile din fiecare primarie cu privire la participarea in proiect. Produsul 3.1 este inițiat: • 17731 buc. tomberoane de plastic V 1201 • 500 buc. Containere zincate V 1,1 m3 • 4 autospeciale cu capacitatea de 16 m3. • 3 autospeciale cu capacitatea de 6 m3 • Bulldozer 1 imitate. • Autospeciala dotata cu coș și faraș, • Platforma cu autospeciala 1 unitate, • Tocator de crengi 1 unitate. Produsul 4.1: Tariful pentru serviciile salubrizare stabilit. Produsul 4.2: Cotracte cu gospodariile si agentii economici din localitati. Produsul 4.3: Personalul Operatorului instruit. Produsul 4.4: Planul de durabilitate elaborat Produsul 5.1: Comitete cetațenești in fiecare localitate. Produsul 5.2: Campanii de salubrizare in fiecare localitate Produsul 5.3: Panouri informative instalate. Produsul 5.4: Campanii de informare cu privire la proiect in fiecare localitate.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris. CR Edineț nr.728/02/1-19 din 20.12.2017: Ținem sa mentionam, ca sistemul actual de gestiune a deseurilor, inclusiv cele periculoase și de productie in raion si republică nu este integral si nici bazat pe activitati conforme cu «Ierarhia deseurilor» si pe un mecanism de responsabilitate extinsa a producatorului pentru gestiunea deseurilor. In acest context este necesara ajustarea cadrului juridic national în materie de deșeuri la prevederile legislatiei si standardelor internaționale, cu elaborarea politicii de stat si a masurilor de protectie a mediului si sanatatii populatiei, care sa asigure prevenirea sau reducerea efectelor adverse, determinate de genararea si gestiunea deseurilor, precum si reducerea efectelor negative generate de folosirea resurselor Si cresterea eficientei utilizarii acestora.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Căușeni nr.281/10 din 23.05.2018: In raionul Caușeni deșeurile periculoase de la Spitalul raional Caușeni, Centrele de Sanatate și Oficiile Medicilor de Familie sunt gestionate în baza unui contract cu Intreprinderea „ECOSTAT”, licentiata in colectarea transportare in laboratoare speciale de decontaminare si sterilizare a deseurilor periculoase. In an sunt neutralizate circa 2800 kg de deșeuri periculoase de la insitutiile medicale din raion. Pentru inhumarea cadavrelor animalelor, pasarilor in raion sunt 19 gropi biotermice Becare, construite pe langa fostele ferme de animale. In fiecare localitate autoritatile publice locale au amenajat locuri de depozitare a deseurilor. In anul 2013 in orașul Causeni a fost implementat proiectul regional privind eficienta managementului deseurilor menajere solide in cadrul caruia au lost construite 20 platforme, pe care au fost amplasate 80 containere zincate, iar IM Salubrizare Caușeni a fost asigurata cu tractor. In conformitate cu Strategia de gestionare integrata a deșeurilor solide in Regiunea de Dezvoltare Sud în anul 2015 primaria orașului Caușeni în parteneriat cu I.M. ,,BONCOM” S.R.L a elaborat planul general al depozitului regional pentru deșeuri menajere. Consiliile locale Salcuta, Coșcalia au alocat terenuri pentru constructia substatiilor regionale de transfer a deșeurilor solide. In anul 2015 primariile Copanca, Gradinita și Plop Știubei în parteneriat cu ÎM „Salubizare Caușeni” a implementat proiectul privind regionalizarea serviciului de salubrizare. In: cadrul proiectului in localitatile beneficiare au fost construite platforme și amplasate containere pentru depozitarea deșeurilor menajere. In anul 2017 primariile Copanca și Gradinita au implementat proiectul de consolidate a serviciilor de salubrizare. IM „Service Copanca” a fost dotata cu tractor pentru evacuarea deșeurilor și peste 600 gospodarii particulate au lost asigurate cu tomberoane.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Criuleni nr.259 din 05.06.2018: Pina in prezent Lucrarile preconizate in cadrul Proiectului "Imbunatatirea capacitatilor de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spatiu sovietic, ca model de abordare si prevenire a poluarii cauzate de poluarea pesticidelor” incheiat intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Natiunilor Unite pentru Agricultura si Alimentatie. (FAO) si implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, s-a finisat. Au fost evacuate si expediate catre Polonia de la depozitul din s. Pascani, r-1 Criuleni, 361 tone de deseuri de pesticide pentru incinerare. Ambalarea si transportarea pesticidelor a fost efectuata de catre compania ’’Deconta” din Cehia astfel fiind eliminate efectele negative provocate asupra sanatatii cetatenilor si a mediului. La momentul actual se lucreaza la elaborarea si amplasarea optima a obiectivelor de infrastructură raionala de importanță nationala pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activitați conforme cu ’’Ierarhia deseurilor” privind valorificarea tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau inhumarea deseurilor cu conditia respectarii cerintelor de mediu. Din lipsa surselor financiare implementarea obiectivelor nominalizate se desfasoara mai lent decit am dori.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.nr.05 din 04.01.2018: a fost elaborat planul de activitate pentru 2018.

RO_5160_0034-18.pdf

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Rezina nr.292 din 29.05.2018: În raionul Rezina sunt coordonate (nu dispun autorizatie de mediu) cu Inspecția Ecologica Rezina și se exploateaza 37 de depozite pentru deșeuri menajere solide (DDMS) care ocupa о suprafața totala de 21,8 ha si 77 de gunoiști stihiinice care ocupa insumat о suprafața totala de 6,27 ha, toate fiind pe spațiile verzi ale primariilor. Anual sunt lichidate circa 30 de gunoiști stihiinice, dar tot anual numarul acestora creste cu aproximativ aceasi cifra, numarul total al acestora raminind constant. Majoritatea gunoiștilor comunale sunt utilizate de pe timpul fostei URSS și nu indeplinesc cerințele ecologice minime. Colectarea deseurilor menajere solide in orașul Rezina și suburbii se face nesortata in containere metalice de aproximativ 1 m3 care sunt amplasate pe platforme betonate, intre 2 și 4 containere pe о platforma in dependentă de cat de aglomerata este zona limitrofa platformei. Evacuarea este asigurata de Î.M. „Servicii comunal Locative Rezina” cu mașini speciale la gunoistea orașeneasca ce ocupa о suprafața de 1.2 ha. In celelalte localitați ale raionului evacuarea deșeurilor menajere dar și a gunoiului de grajd nu este asigurata centralizat. Depozitarea se efectueaza in gospodariile cetațenilor și fiecare iși asigura evacuarea cu mijloace proprii. Desi colectarea centralizata și selectiva a deșeurilor constituie un obiectiv important pentru majoritatea primariilor din raionul Rezina, fapt confirmat și de planurile de dezvoltare locala elaborate de primarii, la momentul de fața colectarea și evacuarea centralizata se efectueaza doar in orașul Rezina și satele ce intra in componența acestuia. Alte patru localitați (Meseni, Peciște, Mateuți și Lipceni) au aderat la proiectul implementat de GIZ pentru raioanele Florești-Șoldanești-Rezina, in cadrul caruia au fost amenajate in localitațile sus menționate 30 platforme, containere au fost instalate doar in localitatea Lipceni, 15 containere a cate 1 m3 si 50 a cite 0.24 m3. Celelalte primarii la moment nu sunt implicate in nici un proiect. 1. Gestionarea deșeurilor de producție Deșeuri de producție in raionul Rezina s-au format ca rezultat a activitații de extractie a blocurilor de calcar taiat de la doua mine (Lalova p Mateuți), metal uzat si cauciucuri uzate (colectate din toata republica si utilizate ca combustibil alternativ la Lafarge Ciment Moldova S.A.). 2. Deșeuri periculoase О cantitate de pesticide inutilizabile și interzise (34,120 tone) anterior depozitate la fostul depozit de materiale explozive al Armatei Naționale a RM din s. Papauți, in cadrul proiectului finanțat de Republica Ceha și implementat de Deconta Cehia, a fost evacuata la SAVA GmbH in Germania pentru a fi nimicite. Pe teritoriul raionului Rezina avem 3 terenuri puternic contaminate cu pesticide din categoria poluantilor organici persistenti (POPs). Este vorba de fostele depozite de pesticide de pe vremea URSS. Pesticidele de aici au fost anterior evacuate, insa resturile de construcții si terenurile aferente raman a fi surse puternice de contaminare a aerului si apei din respectivele localitati. Demersurile noastre catre Ministerul Mediului pentru lichidarea acestora raman a fi nesolutionate din cauza lipsei de mijloace financiare de la bugetul de stat, fiind necesare zeci de milioane de lei. Totodata lucrul in aceasta directie este ingreunat si de legislatia care a fost modificata in ultima perioada. 3. Valorificarea deseurilor Singura intreprindere ce activeaza in domeniul colectarii și evacuarii deșeurilor este intreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative Rezina” care nu dispune de Autorizație de gestionare a deșeurilor. Autorizație pentru arderea cauciucurilor deține Lafarge Ciment (Moldova) S.A., care colecteaza cauciucuri și le utilizeaza ca și combustibil alternativ la fabricarea cimentului. Alți agenți economici ce se ocupa cu colectarea și gestionarea deșeurilor in raion nu sunt. 4. Substance chimice Anual in raionul Rezina, in agricultura sunt utilizate circa 1100 tone ingrașaminte chimice și 40 tone produse de uz fitosanitar. In raionul Rezina sunt in jur de 50 utilizatori de fertilizanți din care numai 30 detin autorizații pentru transportarea, pastrarea și folosirea substanțelor chimice. Toți acesti utilizatori procura cantitatea necesara pentru introducerea imediata, pastrarea preparatelor in depozite facandu-se temporar, pana la posibilitatea de aplicare. Cu comercializarea preparatelor fitosanitare in raion se ocupa numai 3 magazine agricole care funcționeaza autorizat. Majoritatea preparatelor de catre agenții economici se procura de la diferiti agenți economici din or. Chișinau și Orhei.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Ștefan Vodă nr.136/02/1-10 din 23.05.2018: Gestionarea deșeurilor menajere solide In raion sunt la evidenta 31 depozite de acumulare a deșeurilor solide menajere și de producție. Suprafața totala a depozitelor de deșeuri menajere solide constituie 30,5 ha, care sunt amplasate in 26 localitați rurale a raionului și un depozit de deșeuri solide menajere in localitatea urbana. Din 31 de gunoiști așa numite autorizate, corespund cerințelor sanitare - ecologice numai 9 depozite menajere solide din localitațile: s. Carahasani - 3,0 ha; s. Olanești -1,5 ha; s. Palanca - 1,6 ha; s. Slobozia -1,0 ha; s. Ștefanești - 0,9 ha; s. Talmaza - 2,0 ha; s. Rascaietii Noi - 0,2 ha; s. Tudora - 0,8 ha, din ele 4 au fost construite conform proiectului de executie și avizate pozitiv de IES dar 5 depozite au fost construite și acomodate la cele tipice in s. Carahasani - 1; s. Olanești - 1; s. Talmaza - 1; s. Rascaieți - 1; or. Ștefan- Voda-1. Celelalte 22 nu corespund in totalmente cerintelor sanitaro-ecologice și nu au fost avizate de Inspecția Ecologica și anume : s. Lazo - 1; s. Antonești - 1; s. Brezoaiei - 1; s. Caplani - 3; s. Cioburciu — 1; s. Crocmaz - 2; s. Copceac - 1; s. Ermoclia - 1; s. Marianca de Jos - 1; s. Popeasca - 2; s. Cioburciu - 1; s. Talmaza - 2; s. Volintiri - 2; s. Rascaieti - 1; Majoritatea poligoanelor pentru depozitarea deșeurilor menajere solide au inceput sa activeze din anii 70 - 80 a secolului trecut și au fost legalizate la nivel local prin hotaririle consiliilor locale s-au hotaririle sovietelor satești nu sunt adaptate la cadrul legal actual. De catre Inspecția Ecologica s-au inventariat și monitorizat 26 localitati ce tine de depistarea și lichidarea focarelor de poluare a resurselor funciare și acvatice. In total s-au depistat 71 gropi de gunoi nesancționate ре о suprafata de aproximativ 12,03 ha, pe parcurs fiind lichidate 52 cu evacuarea deșeurilor la gunoiști autorizate in volum de 392 m3 ре о suprafata de 29,86 ha. Din 31 gunoiști au fost efectuate lucrari de amenajare la 29. 2. Gestionarea degeurilor de productie Deșeurile de productie vegetale fitotehnice (paie, porumb, bete de floarea soarelui.....) de catre agentii economici generatorii acestor deșeuri le-au utilizat in sol ca ingrașamint organic in volum de - 18,7 mil tone. Totodata au fost formate deșeuri de la creșterea animalelor in volum de 3,2 mil tone (baligar) care tot a fost introdus in sol ca îngrașamint in volum de 3,2 mii tone pe cimpurile agricole gestionate de agenții economici din teritoriu. De catre fabricile de bauturi alcoolice din teritoriu au fost formate deșeuri de producere (Ciorchine, tescovina, drojdii, e.c.t) in volum de 29,7 mii tone din care au fost predate localnicilor pentru necesitati casnice in volum de 16,9 mii tone dintre care drojdiile s-au evacuat prin contract la SA „Romanești” r-ul. Strașeni. Ceia ce tine de deșeurile cu continut de cauciuc (anvelope uzate) in volum de 0,3 tone au fost predate agentului economic SA „Lafrage Ciment” din or. Rezina. Deșeurile de fer uzat in volum de 18 tone a fost livrat la SA „Metal feros” din mun. Chisinau. 3. Deseuri periculoase In raionul Ștefan Voda în anul 2017 deșeurile periculoase formate oglindite in tabela nr. 5 dintre care au fost transmise agenților economici autorizați din Republica spre reciclare și neutralizare. 4. Valoriflcarea deșeurilor In r-ul. Ștefan Voda exista un singur agent economic care activeaza in domeniul gestionarii deșeurilor in or. Ștefan Voda DP „Ара Canal Ștefan Voda” care in anul 2017 a colectat, transportat și depozitat deseuri menajere de la populatie in volum de 10,034 mii m3, deșeurile au fost depozitate la gunoistea autorizata a or. Ștefan Voda. Din anul 2012 in or. Ștefan Voda au fost instalate și containere din plasa metalica pentru colectarea deșeurilor din masa plastica unde deseurile sunt colectate și compactate apoi transportate la reciclare prin contract cu SRL „MB - Plastic” or. Taraclia. In anul 2017 au fost colectate 10 m3 de deșeuri din masa plastica. Totodata in cadrul implementarii strategice de Gestionare a deșeurilor in RM pentru ani 2013 - 2027 in or. Ștefan Voda s-a procurat un automobil specializat in colectarea centralizata a deșeurilor menajere solide cu instalarea suplementara 20 pubele din masa plastica cu roti, proiect finantat din sursele USAID prin ADR Sud. Pe teritoriul raionului la moment sunt amplasate 2 secții de brichetare pe teritoriul primariilor Feștelita și Palanca. Brichetele pentru incalzire sunt un combustibil solid altemativ produs din deșeuri agricole preponderent paie. Brichetele de la ambele intreprinderi capata о forma cilindrica sub presiune inalta și la temperatura ridicata și se caracterizeaza sub duritate inalta, ceia ce permite pastrarea acestora timp indelungat. 5. Substance chimice. In raionul Stefan Voda sunt la evidenta - 8 depozite de pastrare a pesticidelor, care utilizeaza produsele de uz fitosanitar in agricultura - „Focaro Agro” SRL, „Miturix Agro” SRL, SRL „Traditional”, SRL „Carahasani Agro”, SRL „Crocmaz Agro”, SA „Nistru Olanești”, SRL „Iridrea”, prim. Palanca.In anul 2017 au fost efectuate tratari chimice la combaterea bolilor și daunatorilor pe о suprafața de 44812 ha terenuri agricole. La combaterea buruienilor a fost utilizate erbicide pe о suprafala de 42550 ha. Utilizarea mijloacelor de uz fitosanitar a constituit 80 tone 270 kg . Intensitatea PUF la ha pe terenurile agricole alcatuiește 1,28 kg /ha (dupa preparat) și respectiv 1,0 kg/ha (dupa substanța activa). In majoritatea gospodariilor agricole PUFF sunt pastrate vremelnic pina la (3 - 4 zile) in brigazile de tractoare s-au la stațiile de pregatire a soluțiilor. In raion există 3 stații de pregatire a solutiilor chimice in functiune și anume: SRL „Carahasani Agro” - 1, SRL „Cioburciu Agro” - 1, SRL „Focaro Agro” - 1, stațiuni mobile de pregatire a solutiilor - 35.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris. CR Taraclia nr.03-17/679 din 02.08.2017: Согласно Постановлению Правительства Nr. 248 от 10.04.2013 об утверждении стратегии по управлению отходами РМ на 2013-2027гг., в Южном регионе третьем субрегионе разработано и утверждено ТЭО проекта управления отходами в Южном регионе третьем субрегионе, проведена оценка влияния на окружающую среду. Центральными органами власти ведется работа по поиску и утверждению финансового покрытия, способа и формы финансирования проекта. Районным Советом Тараклия утверждено технико-экономическое обоснование проекта «Управления отходами в Южном регионе, третьем субрегионе РМ». Примэрией г. Тараклия, 1. выделен земельный участок площадью 2,7га., под размещение средней перевалочной станции вне черты г. Тараклия; 2. изменено назначение земельного участка под перевалочную станцию из сельскохозяйственного оборота под строительство; 3. кадастровым офисом, филиал Тараклия, изменено назначения земельного участка из сельскохозяйственного значения под строительство средней перевалочной станции;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Orhei nr.02/8-7-146 din 21.05.2018: raionul Orhei face parte din regiunea nr.6 (Orhei, Rezina, Teleseu, Șoldanești), care prevede: • Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor menajere conform standardelor UE, bazate pe abordare regionala. • Constructia in fiecare regiune de management a deseurilor a unui depozit regional si statii de transfer, de compactoare si sortare a deseurilor. Cu suportul Companiei de consultant COWI-GOPA, Agentiei de Cooperare Intemationala a Germaniei (GIZ), in regiune, s-au petrecut 2 sedinte ale Grupului de lucru pentru Regiunea nr.6 (Orhei, Telenesti, Rezina, Soldanesti) pe 20 iunie 2016 si 13 martie 2018, unde s-a examinat starea de lucru, privitor la selectarea terenului pentru amplasarea depozitului regional de deseuri. Terenul, care corespunde cerintelor, a fost identificat in localitatea Dâșcova, primaria comunei Putintei, raionul Orhei, iar Consiliul local a luat decizia pentru alocarea terenului, dar, ulterior, aceasta decizie a fost retrasa. În prezent, se duce lucrul in privinta selectarii altui teren pentru depozitul regional cu primariile: Neculaieuca, Braviceni, Ghetlova si Pelivan, care a corespunde cerintelor respective, insa, activitatea decurge foarte anevoios din cauza dezinformatiei populatiei. La moment, in raionul Orhei deseurile sunt depozitate la 69 depozite, amenajate in cele 38 primarii. Deseurile periculoase taxice (lampile cu mercur utilizate) se pastreaza la depozitele SA”Galanta”; SA ’’Orhei -Vit” și SA ”ASPA” in numar de peste 17279 unitati. Deseurile, ce contin compuși de cianura, se pastreaza pe teritoriul fabricilor de vin SA ’’Vinul Codrilor” si SA ’’Manvin” in rezervoare speciale de beton armat in volum de 78,275 tone. Deseurile medicale si seringile uzate de la institutiile medicale din raionul Orhei sunt colectate si evacuate conform contractelor, incheiate cu SRL ’’Ecostat” din mun. Chisinau si Spitalul raional Telenesti, care dispun de autoclave pentru nimicirea lor.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Drochia nr.472 din 31.05.2018: La momentul actual, proiecte coordonate cu autoritatile de resort, in scopul amplasarii optime a obiectivelor de infrastructura regionala de importanta natională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor de orice natura bazat pe activitati conforme cu „ierarhia deseurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau inhumarea deseurilor, in raionul Drochia nu exista. Toate tentativele anterioare de a implementa un astfel de proiect au esuat. Totodata, tinem sa mentionam ca suntem dispusi spre colaborare cu autoritatile de resort in scopul executarii Hotararii sus nominalizate, inclusiv prin participarea la sedintele Comisiei Regionale Sectoriale in domeniul Managementului Deseurilor Solide in Regiunea de Dezvoltare Nord (CRS MDS), organizate de Agenția de Dezvoltare Regionala Nord (ADR Nord) in parteneriat cu Agenția de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ).

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Rîșcani nr.02/1-20-303 din 28.05.2018: S-a creat comisia raională privind examinarea starii gunoistilor coordonate existente in localitatile raionului (respectarea cerintelor de exploatare, existenta fisiilor forestiere de protectie, ingradire, functionalitatea gropilor Bekkari s.a.) A demarat concursul anual din raion ”Cea mai salubra si mai amenajata localitate” Lichidarea gunoistilor neautorizate-s-au lichidat 12 mini gunoiști cu S=5,15 ha, s-au salubrizat terenurile publice și spațiile verzi pe o suprafața de peste 100 ha, s-au evacuat deșeurile în volum de 397 m.c. S-a asigurat evacuarea deseurilor menajere solide, deseurilor animaliere de la populatie prin intermediul serviciilor locale; Pe teriotoriul raionului se implementeaza proiectul ’’sistem de colectare si transport al deseurilor menajere pe raza microregiunii internaționale Rîșcani". In curs de realizare este crearea întreprinderilor municipale intercomunitare pentru prestarea serviciilor populației, organizarea colectării separate a deșeurilor: eclectronice, echipamente casnice, baterii și acumulatori portabili uzați. In stadiul de examinare este stabilirea/selectarea unui teren pentru crearea poligonului raional intercomunitar pentru depozitarea deșeurilor menajere solide în conformitate cu cerințele de construcție, sanitare, ecologice. S-a realizat stabilirea tipurilor, cantităților, volumului substanțelor/preparatelor chimice cu termen expirat în instituțiile de învățământ din raionul Rîșcani. La etapa de examinare este identificarea (sau construcția) unui depozit pentru păstrarea temporară a produselor de uz fitosanitar cu termen de valabilitate expirat și iradiat (interzis) conform Regulamentului de Stat al produselor de uz fitosanitar. S-a realizat organizarea/desfășurarea Olimpiadei ecologice. S-au desfășurat ore ecologice cu genericul: 1. O zi fără automobilul meu; 2. Plasticul-prietenul sau dușmanul omului; 3. Cauzele Încălzirii globale; 4. Povestea apei. Apa izvorul vieții. S-au colectat informații privind volumul de produse de uz fitosanitar existente cu termen de valabilitate expirat și iradiat.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Sîngerei nr.02/1-22/309 din 23.05.2018: In cadrul raionului Singerei conform Strategiei de gestionare a deseurilor in Republica Moldova au fost organizate 5 comisii de lucru de selectare a terenului pentru amplasarea depozitului regional si a statiilor de transfer. Pe teritoriul com. Heciul-Nou r. Singerei a fost identificat un teren cu suprafata de aproximativ 30 ha, care a fost propus ca depozit regional. Ulterior au avut loc două sedinte ale Consiliului Comunal Heciul-Nou, astfel propunerea de a aloca terenul pentru constructia depozitului regional, nu a fost sustinuta de catre consilierii locali. in final s-a propus un alt loc din extravilanul s. Bilicenii-Vechi r. Singerei care urmeaza sa fie examinat de catre expertii in domeniu si propus consilierilor pentru constructia depozitului regional. Comentariu: La moment pe teritoriul raionului Singerei activeaza 4 intreprinderi municipale care se ocupa cu colectarea, transportarea și depozitarea deseurilor menajere solide din sectoarele urbane și rurale: - intreprinderea Municipală “Direcția Gospodariei Comunale și de Locuințe” din Singerei, care deserveste 25 platforme pe care au fost amplasate 125 containere de depozitare selectiva a deseurilor. - IM “ Direcția Gospodariei Comunale și Locuințe" Biruința colecteaza și transporta la rampa deșeurile de la populația orașelului Biruința, satelor : Alexandreni, Heciul-Nou, Heciul-Vechi, Țîplești, Țîplețești, Grigorești. - IM Servcom Chișcareni colecteaza și transporta la rampa deșeurile de la populația com.Chișcareni - IМ Indmetalcongaz - fondata de catre Consiliuil raional Singerei colecteaza și transporta deșeurile de la populația com. Pepeni, Prepelita, Grigorăuca si Singereii-Noi r.Singerei, intreprinderea evacuează deseurile la gunoistea or. Telenesti.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.Prim. mun.Chișinău nr.02-109/5366/2017 din 29.05.2018: Întru implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor in Republica Moldova pentru anii 2013-2027 cu suportul financiar al BERD si BFI depozitul de deseuri din Tintareni este preconizat de a servi ca un obiectiv de infrastructură de importanta natională (Regiunea 4 Chisinau) pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor. Tinand cont de faptul, ca incepand cu anul 2011 a fost sistata activitatea de stocare a deseurilor menajere solide la depozitul nominalizat, Primaria municipiului Chisinau s-a angajat la realizarea masurilor de modernizare a depozitului existent pentru deseuri, astfel incat acesta sa corespunda tuturor standardelor de mediu conform Directivelor Uniunii Europene in domeniul gestionarii deseurilor si protectiei mediului. Astfel, in anul 2015 a fost incheiat un contract de finantare intre Primaria municipiului Chisinau si Banca Europeana pentru Reconstructii si Dezvoltare (BERD) in vederea modernizarii depozitului pentru deșeuri menajere de pe teritoriul comunei Tintareni. În acest sens, BERD-ul a contractat compania germana de consultantă Fichtner cu sediul in orasul Stuttgard, Germania, care a elaborat Studiul de fezabilitate in vederea modernizarii depozitului nominalizat, inclusiv au fost elaborate studiile geologice si hidrologice, care prezinta urmatoarele concluzii: 1. Depozitul pentru deseuri de pe teritoriul comunei Tintareni nu are vreun impact asupra apei potabile din comuna Tintareni, precum și asupra apelor utilizate in agricultura pe terenurile aferente depozitului; 2. Principalele substante chimice, a caror concentratii depasesc normele si au fost depistate in fantanile din localitate sunt sulfatul (SO4)2- si nitratul (N03)-. S-a constatat ca sursa acestor substante nu о reprezinta depozitul pentru deseuri, ci excesul de ingrasaminte chimice utilizate in agricultură pe teritoriul comunei Tintareni; 3. Structura geologica de sub depozitul pentru deseuri e stabila si nu s-a depistat nici о penetrare a levigatului prin fundatia depozitului; 4. Digul și panta acestuia nu sunt stabile in cazul unui cutremur de 7 grade pe scara Richter, de aceea este nevoie urgenta de consolidare a acestuia pentru a evita un dezastru ecologic pe teritoriul comunei Tintareni. Suma totala care se propune a fi investita la modernizarea depozitului pentru deseuri de pe teritoriul comunei Tintareni este de 18 853 650 euro. E de mentionat faptul ca actualmente se reorganizeaza serviciul ecologic si in Regulamentul de activitate al noii structuri vor fi prevazute activitati concrete ce tin de gestionarea deseurilor periculoase și de productie. Rapoartele statistice la capitolul „deseuri” anual, de catre conducatorii intreprinderilor, organizatiilor si agentii economici, sunt prezentate Agentiei Ecologice Chisinau si Directiei generale de statistica a mun. Chisinau.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Basarabeasca nr.229 din 18.05.2018: In baza recomandarilor |Strategiei de gestionare a deseurilor in Republica Moldova raionul Basarabeasca face parte din Regiunea 2-Leova-Cimislia - Basarabeasca . În cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud a fost formata Asociația pentru Managementul Deseurilor in Regiunea de Dezvoltare Sud (AMD Sud),fiind constituita de unitațile administrativ-teritoriale de nivelul I și II, care iși vede rolul in facilitarea gestionarii eficiente a deseurilor in regiune și in atragerea investițiilor in acest sector. În conlucrare cu ADR SUD toate primariile sunt implicate in proiectul regional Leova-Cimișlia- Basarabeasca ,,Asistența tehnica și tratarea deseurilor solide in regiunea de sud a Moldovei” susținut de partenerii din Cehia si Germania. Din cadrul acestui proiect or. Basarabeasca a fost dotat cu о masina speciala si tomberoane in suma 2295,6 mii lei. La fel prin Programul USAID s-au distribuit pentru or. Basarabeasca 120 tomberoane in valoare de 275 mii lei. Anual se desfasoara concursul „Cea mai amenajata localitate”; sunt organizate ore de educatie ecologica prin instituțiile de invațamint si la intrunirele cu cetațenii prin primarii. Planul de acțiuni privind implimentarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 se anexează.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Șoldănești nr.148 din 05.06.2018: Incepind cu anul 2012 in raionul Soldanești s-a implimentat un proiect Îmbunatațirea sistemului de management a deseurilor solide in raioanle Șoldanești, Rezina si Floresti”, cu suportul financiar al Agentiei Internaționala de Cooperare a Germaniei GIZ și Agenția de Dezvoltare Regionala Centru ADR. In cadrul acestui proiect s-au demarat mai multe investitii de dezvolatare a infrastructurii locale de management a deseurilor au fost construite in localitațile raionului 261 de platforme de colectare a deseurilor, au fost achiziționate 1739 de pubele de 0,24 m3 și 803 de containere de 1,1 m3 pentru colectarea deseurilor, au fost achiziționate 2 autospeciale de model MAN de 14m3 si 22 m3, 3 tractoare și 4 remorci, utilaj de procesare a deseurilor vegetale și producere a compostului, cit și о linie semimobila de sortare a deșeurilor reciclabile. Gestionarea deseurilor municipale in raionul Șoldanești se face de catre operatorul regional S.A. „Salubritate Soldanesti” care a fost fondat la 15.01.2015 de catre 22 de APL-uri de nivelul I si 1 APL de nivelul II, Consiliul Raional Șoldanești. Pina in prezent la serviciul de salubrizare sunt conectate 10 localitați (s. Șestaci, s. Olișcani, s. Samașcani, s.Șlipca, s. Mihuleni, s. Glinjeni, s. Salcia, com. Climauții de Jos, s. Cobilea și or. Soldanesti), satele Cotiujenii Mari, Pohoana, Rogojeni si Dobrusa au un serviciu de salubrizare separat care este gestionat de intreprinderea municipala care a fost fondata de catre aceste primarii, dar totodata sunt acponari și in cadrul S.A. „Salubritate Șoldanesti”. Restul localitatilor din raion inca nu sint conectate la serviciul de salubrizare, chiar daca dispun de tot necesarul pentru a demara acest serviciu la nivel local. În cadrul proiectului a fost elaborat studiul de fezabilitate ce prevedea constructia „Centrului Intercomunitar de Management a Deseurilor Solide” unde urmau a fi construite stația de sortare a deseurilor, stația de compost cit si poligonul de depozitare cu tratarea mecanico biologica a deseurilor dupa standardele Uniunii Europene. Pina la demararea construcției acestui CIMDS au fost lichidate gunoistele neautorizate la nivel local și amenajate 4 gunoisti temporare pentru depozitarea deseurilor pina la darea in exploatare a CIMDS.  Lucrarile de costrucție a CIMDS nu au fost pornite din motiv ca nu a fost eliberat Avizul de Mediu de catre autoritațile centrale competente de acest domeniu. Astazi deseurile sint stocate doar la gunoiștea temporara din or. Soldanesti. Centrele de Sanatate din raionul Soldanesti (or. Soldanesti, sat, Oliscani, Raspopeni, Cotiujenii Mari, Vadul Rascov) au incheiat contract cu Spitalul raional Telenesti ce presteaza servicii de tratare a deseurilor medicale periculoase (infectioase) fiind autorizati in acest domeniu. Deseurile infectioase se colecteaza in saci de polietelena de culoare galbena de inalta densitate cu pictograma “pericol biologic textile” , infectioase textile si deseurile taitoare - intepetoare se colecteaza in cutii cu pereti rezistenti la actiuni mecanice - containere cu сараc bine inchise pentru evitarea scurgerii de lichide. Deseurile menajere se colecteaza in containere si se evacueaza de catre serviciul de S.A. Salubrizare de la platforma amenajata. IMSP “SR Soldanesti” evacueaza deseurile mentionate procesate in acelas mod in orasul Cahul la SRL “ Trisung” conform contractului nr. 16/2018 de prestarea seviciilor din 16.01.2018. Operatorii agricoli din raion care intrebuinteaza produs de uz fitosanitar si fertilizanti pentru a lucra impotriva bolilor, daunatorilor, buruienilor dupa intrebuintare ambalajul din plastic este returnizat distribuitorilor de la care se procura. Ambalajul de hirtie cutie din carton, saci de la semintele tratate se ard. Fiecare operator agricol are loc special (groapa) unde se ard. Pentru distrugerea cadavrelor de animale pentru 33 localitati a raionului a fost construita о groapa Bekkari la complexul de porcine SRL “Carneval” din sat. Cotiujenii Mari

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Hîncești nr.02/1-20/1-216 din 20.04.2018: S-a realizat un Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor pe r-nul Hîncești pentru anii 2018-2027 (anexa Planul).

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Ialoveni nr.02/1-7-227 din 12.06.2018: 1. Din cele 26 rampe existente pe teritoriul localitatilor raionului, doar 6 sunt autorizate de catre toate serviciile desconcentrate din teritoriu și corespund conditiilor sanitare-ecologice, fiind amplasate in localitatile: Ialoveni, Carbuna, Gangura, Homuteanovca, Alexandrovca, Misovca. 14 — rampe corespund cerintelor și pot fi autorizate in localitatile: Varatic, Cigarleni, Hansca, Rusestii Noi, Sociteni, Ulmu, Vasieni, Zambreni, Pojoreni, Razeni, Horodca, Țipala, Nimoreni. 7 - rampe nu corespund cerintelor sanitar-ecologice in localitatile: Bardar, Puhoi, Danceni, Horești, Malcoci, Molesti, Suruceni. 2. Colectarea și transportul deseurilor rurale/urbane se face prin firmele de salubritate autorizate. Deșeurile menajere rezultate de la populatie și de la agenți economici, sunt colectate in recipient de diferite capacitați, amplasați in locuri special amenajate in acest scop, sau individual in gospodariile populatiei. 3. Raionul Ialoveni dispune sase intreprinderi ce colecteaza centralizat: IM ’’Gospodaria Locativ Comunala Ialoveni”, IM ’’Conprimserv Bardar”, ÎM ’’Gospodaria Locativ Comunala Costesti”, IM ”Dănceni Service” IM “Rusestii Noi” si IM ’’Milmincom” din Milestii Mici. 4. Producatorii de deșeuri au obligația intocmirii planurilor proprii de gestionare/prevenire a deșeurilor, care cuprind masuri pentru diminuarea sau limitarea generarii de deșeuri, reutilizarea și/sau valorificarea acestora și eliminarea deșeurilor ce nu pot fi valorificate prin procedee și instalații autorizate. De asemenea, au obligația de a ține evidenta gestiunii deșeurilor. In timpul perioadei de raport nu s-au construit platforme noi. 5. In anul 2017 s-au efectuat 58 - razii de salubrizare, in rezultatul carora au fost intomite 19 - acte de control si 21 - procese-verbale pentru nerespectarea regulilor de gestionare a deseurilor. 6. In baza proceselor-verbale intocmite, au fost inaintate sanctiuni sub forma de amenda in marime de 20400 lei, din care s-au achitat 10500 lei. Prejudicii, cazuri iesite din comun la capitolul dat nu au fost inregistrate. 7. In cadrul raziilor de salubrizare, din anul de raport, au fost depistate 29 gunoisti stihiinice, cu о suprafata totala de 6 ha. Acestea au fost lichidate atit pe parcursul bilunarului ecologic cit si pe parcursul intregului an. 8. Pe parcursul perioadei date primariile raionului au organizat si efectuat lucrari de lichidare a microgunoistilor neautorizate, amenajarea depozitelor conform cerintelor sanitare si ecologice, amenajarea fintinilor si izvoarelor si a corpurilor de apa, lucrari de curatare si amenajare a spatiilor verzi, sădirea arborilor si arbustilor in lacalitati si altele.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR Leova nr.443-02/4-7.1 din 01.12.2017: In localitatile raionului Leova nu se regasesc intreprinderi industriale la care procesul tehnologic de activitate poate sa produca deșeuri periculoase.Deșeurile acumulate in localitatile raionului prezinta: deșeuri solide și menajere.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris. CR Nisporeni nr.230 din 28.09.2017: IMSP SR Nisporeni a incheiat un contract cu Intreprinderea Municipală Gospodaria Comunala a or.Nisporeni nr.84/1-3 din 01.01.2016 cu privire la depozitarea și evacuarea deșeurilor anatomopatologice la groapa BEKKARI și Contract cu IMSP SR Telenești. nr.l55 din 22.06.2016 cu privire la tratarea deșeurilor medicale periculoase (infectioase). Scris. IMSP Nisporeni nr.01-14/222 din 19.09.2017: În instituție este aprobat Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, care este actualizat în anul 2016. Este desemnată persoana responsabilă de CDAM.Problema gestionării deșeurilor medicale este abordată periodic la consiliile medicale, Consiliul Teritorial de Sănătate Publică. Datorită faptului că, instituțiile nu dispun de sisteme locale de neutralizare este organizată colectarea deșeurilor medicale în recipiente speciale și centralizat colectate la CS Nisporeni, în spațiul de depozitare temporară a deșeurilor medicale. Transportarea în afara IMSP se face în baza contractului nr.24 din 20.02.2017 cu 2 instituții medicale: deșeurilor menagere cu SA Apa Canal Nisporeni, ce sunt transportate la poligonul de depozitare și neutralizare din or.Nisporeni și cu SRL Ecostat din or.Chișinău-deșeurile medicale.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Soroca nr.i02/1-20/422 din 13.06.2018: Sistemul existent de gestionare a deșeurilor Sistemul de gestionare a deșeurilor existent reprezinta о gama de depozite de inhumare a deșeurilor amplasate aproape in fiecare localitate. Depozitele nu corespund cerințelor de amplasare și amenajare a lor. Depozitele sunt localizate divers, fiind in gropi de siloz (s.Șeptelici. s.Cremenciug. s.Vadeni. s.Baxani. s.Redi-Cerisnovat. s.Iorjnita); lutarii (s.Tatarauca Noua. Regina Maria); nisiparii (s.Slobozia Cremene. s.Vasilcau); depozite de cereale (s.Badiceni); depozite de chimicale (s.Slobozia și s.Varancau). Сараcitați potențiale pentru extinderea serviciilor pentru localitațile din vecinatate le au depozitele din localitațile - s.Ocolina (pentru s.Tepilova); s.Regina Maria. s.Solcani (pentru s.Curesnita Noua); s.Parcani (pentru s.Voloave); s.Vasilcau (pentru s.Trifauti); s.Holosnita (pentru s.Curesnita). In raion sunt identificate și depozite care necesita acțiuni de remediere urgente - s.Bulboci. s.Egoreni. s.Cerlina. s.Varancau. Raionul a benefieiat de finanțare din FEN pentru imbunatațirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor. Cu suportul financiar al FNDR (2012), in raion a fost implementat proiectul Stabilirea unui management integrat de gestionare a deșeurilor menajere solide in RDN (or. Soroca). In cadrul acestui proiect au fost elaborate documentele tehnice pentru construcția unui depozit de deșeuri. a stației de sortare a deșeurilor, platformei de colectare a DMS. Prestatori de servicii Pana nu demult, serviciile de salubrizare existau doar in or. Soroca. insa la momentul actual in unele localitați rurale, precum s.Rudi. s.Septelici. s.Schineni. s.Bulboci. s.Bulbocii Noi. s.Regina Maria sunt executate lucrari de salubirizare prin intermediul intreprinderilor municipale. Pentru a putea extinde serviciile de salubrizare in localitațile din vecinatate este necesar de a dota cu tomberoane localitațile date si cu mai mult echipament serviciul. Intreținerea serviciului existent ii revine autoritaților publice locale din raionul Soroca. In orasul Soroca exista un singur Serviciu de salubrizare - Gospodaria l.ocativ Comunala Soroca. care este dotat cu 3 autospeciale. 1 buldozer și 2 tractoare cu remorca. In or. Soroca separat se colecteaza plasticul. PET-uri, metale și hartie. Intreprinderile municipale de salubrizare din raionul Soroca presteaza servicii de colectare și transportare a deșeurilor menajere la depozitele existente din localitați. Aceste intreprinderi sunt create in conformitate cu prcvederile legislației privind administrația publica locala și serviciile publice de gospodarie comunala. alte acte normative in acest domeniu. Nivelul de calitate al serviciilor prestate in diferite localitați este diferit.. Evacuarea deșeurilor din localitati la depozite este organizata cu diferita frecvență, in dependentă de dotarea serviciului cu tehnica necesara pontru colectare și unități de transport disponibile in fiecare localitate.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Glodeni nr.18802/1-17 din 21.05.2018: - S-a creat comisia raională privind examinarea stării gunoiștilor coordonate existente în localitățile raionului (respectarea cerințelor de exploatare, existența fîșiilor forestiere de protecție, îngrădire, funcționalitatea gropilor Bekkari ș.a.); - Au fost lichidate 20 mini gunoiști; - Au fost instalate 250 containere pentru deșeuri menajere în or.Glodeni; - S-au creat 3 ÎM în s.Sturzovca, s.Viișoara, s.Petrunea; - Primăria or.Glodeni este în stadiul de examinare pentru stabilirea/selectarea unui teren pentru crearea poligonului raional intercomunitar pentru depozitarea deșeurilor menajere solide în conformitate cu cerințele de construcție, sanitare, ecologice; - Stabilirea tipurilor, cantităților, volumului substanțelor/preparatelor chimice cu termen expirat în instituțiile de învățământ din raionul Glodeni se află la etapa de totalizare; - Identificarea produselor de uz fitosanitar cu termen de valabilitate expirat și iradiat (interzis) conform Regulamentului de Stat al produselor de uz fitosanitar se află la etapa de examinare; - Planificarea/proiectarea lucrărilor de lichidare a fostului depozit de păstrare a produselor de uz fitosanitar de pe teritoriul s.Petrunea r-nul Glodeni se află la etapa de examinare.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Fălești nr.02/1-09-135 din 19.06.2018: Prin prezenta, Va informam ca la moment in raion nu exista intreprinderi generatoare de deșeuri periculoase și nu avem cazuri de depozitare a lor la gunoiști cu cele menagere solide. Deșeurile periculoase de la institutiile medicale , in baza de contract, sunt ridicate regulat de catre о firma specializata . Cerintele mentionate in punctul 2.2 din Hotarirea Curtii de Conturi nr. 28 din 28.06.2017 vor fi respectate la amplasarea obiectivelor regionale de importanta nationala pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor tinind cont de valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea sau inhumarea deșeurilor cu respectarea cerintelor de protectie a mediului.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.CR_Cahul nr.306 din 16.05.2018: In anul 2014 a fost initiat procesul de elaborare a Studiului de fezabilitate privind implementarea proiectului regional ’’Management integrat al deseurilor solide in Zona de management 1 a Regiunii de Dezvoltare Sud” care vizeaza raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadar-Lunga si Vulcanesti, cu suportul si susținerea financiara a Agentiei de Cooperare Internationala a Germaniei GIZ, prin intermediului ADR Sud. In cadrul acestui proces a fost selectat terenul pentru amplasarea depozitului regional - actualul depozit de deseuri care functioneaza in municipiul Cahul, amplasat la cca 10 km de or. Cahul, 45 km de or. Taraclia, 55 km de or. Cantemir, 25 km de or Vulcanesti si 85 km de orașul Ceadar-Lunga. Studiul a fost finalizat in anul 2016, fiind ulterior elaborat un Studiu de Impact asupra Mediului a proiectului dat, care a fost supus dezbaterilor publice in toate localitatile raionului, la 15 iunie 2017 fiind emis Acordul de Mediu nr. 06 de catre Ministerul Mediului (la acea etapa). Planul de amenajare a teritoriului raionului Cahul si Studiul de fezabilitate privind crearea ’’Sistemului de Management Integrat al Deseurilor solide in Zona de management al Deseurilor pentru Regiunii de Dezvoltare Sud” au fost aprobate de Consiliul raional Cahul prin Deciziile nr. 02/05-IV din 09.06.2016 si nr.02/06-IV din 21.03.2017. (se anexeaza). In martie 2016, fiind lansat un Apel de Propuneri de proiecte in cadrul Fondului National de Dezvoltare Regionala, Consiliul raional Cahul, conform instructiunii pentru utilizatori privind inaintarea propunerilor de proiecte pentru finantare din FNDR, in cadrul primei etape a prezentat nota conceptuala privind crearea ’’Sistemului de management integrat al deseurilor in raionul Cahul”, la etapa a II a depus cererea completa de finantare privind crearea ’’Sistemului de management integrat al deseurilor in raionul Cahul”, proiect care prevede cresterea standardului de viața al populației și imbunatațirea calitații mediului din raionul Cahul, prin dezvoltarea Si implementarea unui sistem durabil de management al deseurilor, cu un buget total de 43.964.970,33 lei. In urma evaluarii cererii complete de finantare din punct de vedere administrativ, al eligibilitatii, tehnice si financiare de catre reprezentantii ADR Sud, CRD. MDRC - proiectul a acumulat punctaj maxim, ulterior fiind inaintat pentru evaluare la comisia interministeriala. Dupa toate etapele de evaluare proiectul vizat se numara printre cele 52 de proiecte aprobate de catre Consiliul National de Coordonare a Dezvoltarii Regionale care vor primi finantare din FNDR. Proiectul vizeaza realizarea unei ample companii de conștientizare a populatiei din raion, precum si amplasarea a 99 platforme de colectare a deseurilor in preajma institutiilor publice din raion, achizitionarea a 4 autospeciale cu capacitate 16 m3; 8 autospeciale cu capacitate 6 m3, achizitionarea a 23.418 pubele pentru colectarea deseurilor cu capacitatea 120 litri si 198 containere pentru colectarea separata a deseurilor capacitate 1.1 m3. Procesul de implementare a proiectului dat nu a demarat insa, din cauza insuficientei de surse financiare din FNDR, urmand sa fie finantat in perioada care urmeaza. Totodata, pentru realizarea masurilor ce țin de infrastructura sistemului (depozitul regional, statiile de sortare si statiile de transfer), Consiliul raional Cahul, in repetate randuri a solicitat sustinerea Ministerelor de resort, Agentiei de Cooperare Internationala a Germaniei si Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud privind facilitarea procesului de negociere si alocare a resurselor financiare oferite de catre UE in calitate de grant (cca 5.85 milioane euro), si a creditelor oferite de catre BEI (4,15 milioane euro) si BERD (4,15 milioane euro). Lipsa surselor financiare tergiverseaza procesul de implementare a proiectului si face imposibila dezvoltarea sectorului respectiv in Zona de Management al Deseurilor nr.1.

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

2.2. se cere să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de mediu;

response:
Scris.Prim_Bălți nr.P-03-11/1978 din 19.09.2018: Recomandarile Curtii de Conturi au fost studiate, analizate și vor fi puse la bazele imbunatatirii gestionarii deșeurilor municipale in general și a deșeurilor toxice in particular. Statul stabileste bazele juridice si politica de masuri necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei prin prevenirea s-au reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora. Administratia publica locala, in vederea implementarii legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor, in limita posibilitatilor realizeaza activitati de creare a unui sistem eficient de gestiune integrate a deseurilor municipale. Ca prioritati, segmentele principale reprezinta: • colectarea, asigurarea etapizata a conditiilor pentru colectare separata, transportare, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor; • depozitarea deseurilor municipale doar in locurile special amenajate in corespundere cu documentatia de urbanism, in acest context conform strategiei privind gestionarea deseurilor pentru perioada an. 2013-2027, unul dintre principii este regionalizarea, care prevede impartirea in 8 regiuni și gestionarea integrală a deseurilor, municipiul Balti face parte din regiunea a 7-ea. Bazandu-ne pe scrisoarea parvenita de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Protectiei Mediului nr.01/01-2186 din 03-05-2018 semnata de catre Liviu Volconovici, pentru alegerea terenului de pamint care sa serveasca ca poligon regional de stocare si reciclare a deseurilor, a fost formata comisia care conform dispozitiei primarului mun. Balti nr. 187 din 30.05.2018 a examinat 4 locatii pentru depozitarea deșeurilor municipale, 3 dintre ele apartinind raionului Singerei și 1 raionului Falești. Comisia a pregatit și a prezentat Guvernului Republicii Moldova un raport privind studierea subiectului sus mentionat pentru determinarea locului poligonului regional. In rezultat a fost aprobata Hotararea Guvernului nr 804 din 01 august 2018 cu privire la declararea utilitatii publice a lucrarilor de interes comun pentru amenajarea poligonului de acumulare si depozitare a deseurilor din localitatile r-ului Sangerei si mun. Balti. La momentul actual, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului este in proces de implementare a prevederilor Hotararii Guvernului nr 804 din 01 august 2018; Autoritatile administratiei publice locale contribuie la stabilirea unui sistem de management integrat al deseurilor la nivel regional si asigura cooperarea interraionala in vederea constituirii asociatiilor regionale de management al deseurilor. Gestionarea anumitor categorii de deseuri pe care nu le putem include in lista deseurilor municipale, se reglementeaza prin acte legislative si prin actele normative aprobate de Guvern aplicabile in dependentă de provinienta deseurilor. In prezent pe teritoriul administrativ al mun. Balti lipsesc careva subdiviziuni s-au agenti economici specializati care sa presteze servicii de gestionare a deseurilor radioactive, materiilor ficale, explozibilor dezafectati, subproduselor de origine animala, resturilor biologice. Reiesind din cele expuse mai sus și luind in consideratie schimbarile strategiei nationale pentru colectarea, depozitarea și eliminarea tuturor tipurilor de deseuri, primaria mun. Balti va depune toate eforturile necesare pentru implementarea cu succes a obiectivelor stabilite in cadrul proiectelor si programelor statale si regionale.