Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÂREA nr.32 din 05 iulie 2017 ”Privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a unor entități din subordine în anul 2016”

Numar 301-315 din data de 2017-07-05 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 13

Curtea de Conturi, în prezența directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor dl Gheorghe Gaberi, directorului Instituției Publice Centrul Republican de Diagnostică Veterinară dl Nicolae Gangal, șefilor Direcțiilor Municipale pentru Siguranța Alimentelor: Chișinău - dl Roman Vengher; Bălți - dl Iurie Postolachi, șefului Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Edineț dl Cazimir Carpovici, precum şi a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unor instituții din subordine pe anul 2016 (Anexa nr.1) și Raportul de audit privind conformitatea activității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a unor entități din subordine în anul 2016 (Anexa nr.2).

1  Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).

Recomandari (13)

1. Să identifice și să evalueze riscurile privind activitățile și operațiunile desfășurate în cadrul sistemului ANSA, cu întocmirea și ținerea Registrului riscurilor (Anexa nr.1, pct. 1.1.).

2. Să completeze şi ajusteze politicile de contabilitate proprii la prevederile politicii de contabilitate-tip, aprobată de MF (Anexa nr.1, pct. 1.3.).

3. Să adopte măsuri în vederea utilizării unui sistem informațional de evidenţă contabilă unificat pentru întregul sistem al ANSA (Anexa nr.1, pct. 1.4.).

4. Să examineze situaţia privind casarea mijloacelor fixe al căror termen de utilizare a expirat si/sau utilizarea cărora este imposibilă, cu întreprinderea măsurilor ce se impun (Anexa nr.7).

5. Să efectueze inventarierea totală a bunurilor proprietate publică de stat pe întregul sistem al ANSA, pentru asigurarea raportării reale a situațiilor patrimoniale (pct. 4.2.3.).

1. Să analizeze situația privind bunurile imobile publice aflate în stare dezastruoasă și să întreprindă măsuri pentru luarea deciziilor de rigoare (pct. 3.3.1.).

2. Să elaboreze un cadru metodologic referitor la modul de formare a tarifelor, conform competențelor atribuite în domeniul asigurării controlului sanitar-veterinar și fitosanitar, și, după caz, să ajusteze cadrul legal aferent domeniului (pct. 3.4.1.).

3. Să elaboreze și să aprobe reglementări interne aferente divizării responsabilităților și împuternicirilor angajaților care au dreptul de a semna actele permisive (pct. 3.4.2.).

4. Să asigure dezvoltarea SI „Registrul privind eliberarea actelor permisive”, cu includerea în acesta a tarifului aplicat (pct. 3.4.2.).

5. Să analizeze situația privind existența Laboratoarelor de expertiză sanitar-veterinară în fiecare piață, cu întreprinderea măsurilor pentru instituirea lor în cazul lipsei acestora (pct. 3.4.3.).

6. Să asigure toate Laboratoarele de expertiză sanitar-veterinară din piețe cu condițiile corespunzătoare pentru efectuarea expertizelor sanitar-veterinare (pct. 3.4.3.).

7. Să doteze Laboratoarele de expertiză sanitar-veterinară cu mașini de casă și de control cu memorie fiscală, astfel asigurând integritatea veniturilor pasibile încasării (pct. 3.4.3.).

8. Să asigure o abordare unică privind aplicarea costurilor pentru efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor de origine animală și vegetală comercializate, în scopul minimizării riscului de neacumulare integrală a veniturilor pasibile încasării (pct. 3.4.3.).

Cerinte (6)

2.1. Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare conform competențelor în vederea implementării recomandărilor expuse în Rapoartele de audit, cu întocmirea unui plan de măsuri aferent acțiunilor punctuale de remediere a carențelor și neregulilor constatate de audit, precum și pentru: 2.1.1. întreprinderea măsurilor ce țin de înregistrarea și gestionarea patrimoniului public;

response:
Scris nr.01-6/1517 din 12.07.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni fiind stabilite termenele și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi (Ordinul nr.221 din 30 iunie 2017)

2.1.2. dezvoltarea unui sistem eficient de management financiar şi control intern, cu descrierea integrală a proceselor de bază, identificarea şi evaluarea riscurilor aferente acestor procese, inclusiv cu evaluarea deficiențelor existente;

2.2. Consiliilor locale și Primăriilor municipiilor Cahul și Edineț, pentru întreprinderea măsurilor impuse de cadrul regulator, cu implicarea organelor abilitate, pentru excluderea practicii de comercializare a produselor de origine animală în afara pavilioanelor specializate și în locurile neautorizate;

2.2. Consiliilor locale și Primăriilor municipiilor Cahul și Edineț, pentru întreprinderea măsurilor impuse de cadrul regulator, cu implicarea organelor abilitate, pentru excluderea practicii de comercializare a produselor de origine animală în afara pavilioanelor specializate și în locurile neautorizate;

2.3. pentru examinare conform competențelor, precum și pentru operarea modificărilor în Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, prin completarea cu reglementări exhaustive privind reflectarea în evidența contabilă de către instituțiile bugetare a terenurilor la prețul normativ, ceea ce va reduce implicarea resurselor financiare suplimentare aferente evaluării lor de către organele cadastrale;

2.5. în comun cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru documentare și întreprinderea măsurilor de completare, actualizare și ajustare a normelor de consum aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și gospodăriei drumurilor nr.172 din 09.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil și lubrifianți în transportul auto” la modelele/mărcile autoturismelor străine utilizate, dar neincluse în acesta;