Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÂREA nr.32 din 05 iulie 2017 ”Privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a unor entități din subordine în anul 2016”

Numar 301-315 din data de 2017-07-05 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 14

Curtea de Conturi, în prezența directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor dl Gheorghe Gaberi, directorului Instituției Publice Centrul Republican de Diagnostică Veterinară dl Nicolae Gangal, șefilor Direcțiilor Municipale pentru Siguranța Alimentelor: Chișinău - dl Roman Vengher; Bălți - dl Iurie Postolachi, șefului Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Edineț dl Cazimir Carpovici, precum şi a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unor instituții din subordine pe anul 2016 (Anexa nr.1) și Raportul de audit privind conformitatea activității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a unor entități din subordine în anul 2016 (Anexa nr.2).

1  Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).

Recomandari (14)

1. Să identifice și să evalueze riscurile privind activitățile și operațiunile desfășurate în cadrul sistemului ANSA, cu întocmirea și ținerea Registrului riscurilor (Anexa nr.1, pct. 1.1.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18 A fost emis Ordinul nr.199 din 19.06.2017 cu privire la aprobarea Registrului riscurilor ANSA. A fost evaluată implementarea sistemului de management financiar și control și controlul intern al ANSA: a. Formularul de autoevaluare a sistemului de management financiar și control din cadrul ANSA completat. b. Raport privind organizarea si funcționarea sistemului de management financiar și control pe 2017. Scrisoarea ANSA nr.01-6/2559 din 14.08.2018

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

2. Să completeze şi ajusteze politicile de contabilitate proprii la prevederile politicii de contabilitate-tip, aprobată de MF (Anexa nr.1, pct. 1.3.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. A fost emis Ordinul nr.224 din 30.06.2017 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate pe anul 2018. A fost emis Ordinul nr.43 din 29.01.2018 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate a ANSA pentru anul 2018.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

3. Să adopte măsuri în vederea utilizării unui sistem informațional de evidenţă contabilă unificat pentru întregul sistem al ANSA (Anexa nr.1, pct. 1.4.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. A fost emis Ordinul 225 din 30.06.2017 cu privire la aprobarea utilizării unui sistem informațional de evidență contabilă unificat. Astfel, la nivel de subdiviziuni ale ANSA, din 38 instituții subordonate, în 34 instituții evidența contabilă se ține cu aplicarea sistemului informațional complex și multifuncțional cu ajutorul căruia se generează datele și rapoartele financiare ale entităților. Celelalte subdiviziuni ale ANSA (4 entități: Dubăsari, Taraclia, Glodeni, Strășeni) țin evidenta contabila manual, cu utilizarea parțială a aplicației Excel.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

4. Să examineze situaţia privind casarea mijloacelor fixe al căror termen de utilizare a expirat si/sau utilizarea cărora este imposibilă, cu întreprinderea măsurilor ce se impun (Anexa nr.7).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. A fost emis Ordinul nr.229 din 04.07.2017 cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, precum și evaluarea bunurilor imobile proprietate publică a statului. Agenția, la recomandările auditorilor de la Curtea de Conturi, în luna septembrie 2017 a casat mijlocele fixe uzate complet de la Posturile de Control Sanitar Veterinare și Fitosanitare Leușeni, Criva, Tudora, Sculeni, Lipcani, Briceni (linii de dezinfecție, pompe, vagoane, în suma de 1233,3 mii lei. DMSA Chișinău -237,5 mii lei din acestea pe parcursul anului 2017 au fost casate mijloace fixe în sumă de 53,2 mii lei, iar restul vor fi casate în 2018. I.P.CRDV-165,6 mii lei vor fi casate în 2018.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

5. Să efectueze inventarierea totală a bunurilor proprietate publică de stat pe întregul sistem al ANSA, pentru asigurarea raportării reale a situațiilor patrimoniale (pct. 4.2.3.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. A fost emis Ordinul 228 din 04.07.2017 cu privire la bunurile imobile proprietate publică a statului.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

6. Să întreprindă măsuri pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor publice de stat gestionate de ANSA și structurile subordonate, cu planificarea în bugetele proprii a resurselor financiare necesare (pct. 4.4.2.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. ANSA și structurile subordonate, au întreprins măsuri pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor publice de stat gestionate în perioada 2017-2018. Scrisoarea nr.01-6/2143 din 09.08.2019. Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), în contextul implementării cerinţelor şi recomandărilor, înaintate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.32 din 05.07.2017, cu privire la Raportul situaţiilor financiare consolidate de ANSA, şi unor instituţii din subordine, pe anul 2016 şi Raportul de audit, privind conformitatea activităţii ANSA şi a unor entităţi din subordine, şi în particular, situaţia privind întreprinderea măsurilor pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale, asupra bunurilor imobile, publice de stat, aflate în gestiunea ANSA, vă aducem la cunoştinţă că din momentul instituirii ANSA, şi pînă în prezent, nu au fost supuse aprobării, bunurile imobile, aflate în administrarea ANSA, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.351 din 23.03.2005, cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile, proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile. Totodată, vă informăm, că în gestiunea economică ANSA, se află circa 140 bunuri imobile, care nu sînt înregistrate în Cadastru. La moment, înregistrarea în Cadastru, a bunurilor imobile cu pricină, prezintă dificultăţi (lipseşte înregistrarea primară a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile), şi în virtutea circumstanţelor survenite, poate fi efectuată, doar în temeiul aprobării acestora, prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005. /V In acest context, ANSA a solicitat, Agenţiei Proprietăţii Publice (Scrisoarea nr.01- 6/3275 din 30.10.2018), examinarea şi aprobarea corespunzătoare, a listei bunurilor imobile, proprietate publică a statului, din gestiunea ANSA, în conformitate cu prevederile, stipulate în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.351 din 23.03.2005. De menţionat, că pînă în prezent, nu avem informaţii, privind aprobarea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea ANSA. Prin urmare, ANSA a solicitat (Scrisoare nr. 01-6/1873 din 18.07.2019), repetat, prezentarea informaţiei, privind derularea procesului cu pricină, şi anume, etapa la care se află, şi care sînt termenii de finalizare, a aprobării bunurilor imobile, din administrarea ANSA.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf
RO_6787_Raspuns HC 32 2017 ANSA 09.08.2019.pdf

1. Să analizeze situația privind bunurile imobile publice aflate în stare dezastruoasă și să întreprindă măsuri pentru luarea deciziilor de rigoare (pct. 3.3.1.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. A fost emis Ordinul nr. 229 și nr.228 din 04.07.2017 cu privire la bunurile imobile proprietate publică a statului. Pe parcursul anului 2017, Agenția a identificat imobilele care au necesitate de a fi reparate. Totodată, menționăm că ANSA a pregătit lista clădirilor care să fie incluse în Programul cu privire la implementarea obligației privind renovarea clădirilor administrației publice centrale de specialitate, la solicitarea Ministerului Economiei (scrisoarea nr.07-3435 din 02.04.2018).

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

2. Să elaboreze un cadru metodologic referitor la modul de formare a tarifelor, conform competențelor atribuite în domeniul asigurării controlului sanitar-veterinar și fitosanitar, și, după caz, să ajusteze cadrul legal aferent domeniului (pct. 3.4.1.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. A fost emis ordinul nr.401 din 28.11.2017 cu privire la crearea grupului de lucru în scopul elaborării cadrului metodologic referitor la modul de formare a tarifelor. ANSA, la moment trece prin procesul de reformă a administrației publice, unde odată cu aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (remis spre avizare) în termen de 6 luni din data intrării în vigoare a Hotărârii, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele acestora.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

3. Să elaboreze și să aprobe reglementări interne aferente divizării responsabilităților și împuternicirilor angajaților care au dreptul de a semna actele permisive (pct. 3.4.2.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. A fost emis ordinul nr.100 din 20.03.2017 cu privire la aprobarea actelor administrative și stabilirea unor responsabilități, procese-verbale cu privire la contravenții. A fost emis ordinul nr.120 din 03.04.2017 cu privire la implementarea Sistemului Informatic Automatizat Managmentul eliberării certificatelor fitosanitare, cu aprobarea listei persoanelor responsabile de utilizarea acestuia și eliberarea certificatelor fitosanitare. A fost emis ordinul nr.403 din 30.11.2017 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile privind elaborarea, eliberarea, semnarea actelor permisive și a altor acte în baza procedurilor.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

4. Să asigure dezvoltarea SI „Registrul privind eliberarea actelor permisive”, cu includerea în acesta a tarifului aplicat (pct. 3.4.2.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. Persoanele responsabile de gestionarea SI „Registrul privind eliberarea actelor permisive” vor include în acesta și tarifului aplicat în anul 2018.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

5. Să analizeze situația privind existența Laboratoarelor de expertiză sanitar-veterinară în fiecare piață, cu întreprinderea măsurilor pentru instituirea lor în cazul lipsei acestora (pct. 3.4.3.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. Existența Laboratoarelor de expertiză sanitar-veterinară în fiecare piață îi revine conform legislației în vigoare agentului economic, deținătorul pieței.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

6. Să asigure toate Laboratoarele de expertiză sanitar-veterinară din piețe cu condițiile corespunzătoare pentru efectuarea expertizelor sanitar-veterinare (pct. 3.4.3.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018. S-a planificat în Bugetele subdiviziunilor teritoriale pe anul 2018 mijloace financiare pentru crearea condițiilor corespunzătoare la efectuarea expertizelor sanitar-veterinare în cadrul Laboratoarelor de expertiză din piețe. ANSA a întreprins în limitele posibilităților sale un șir de măsuri pentru crearea condițiilor corespunzătoare la efectuarea expertizelor sanitar-veterinare. De exemplu, în raionul Briceni a fost amenajat laboratorul din piață și asigurat cu utilajul necesar performant. În anul 2017, DRSA Ocnița a procurat de 100,0 mii lei utilaj pentru efectuarea expertizelor sanitar-veterinare.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf

7. Să doteze Laboratoarele de expertiză sanitar-veterinară cu mașini de casă și de control cu memorie fiscală, astfel asigurând integritatea veniturilor pasibile încasării (pct. 3.4.3.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. DRSA Sîngerei a asigurat Laboratorul de expertiză sanitar- veterinară cu mașini de casă și de control cu memorie fiscală, DRSA Telenești a comunicat că și la momentul controlului efectuat de auditorii CC, dețineau aparat de casă și de control cu memorie. DRSA Leova si Strășeni au planificat procurarea aparatelor de casă în anul 2018.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

8. Să asigure o abordare unică privind aplicarea costurilor pentru efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor de origine animală și vegetală comercializate, în scopul minimizării riscului de neacumulare integrală a veniturilor pasibile încasării (pct. 3.4.3.).

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018, nr.01-6/2559 din 14.08.18. Se va elabora о Procedură unică privind aplicarea costurilor pentru efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor de origine animală și vegetală comercializate.

RO_5409_Raspuns ANSA 02.05.18 HC 32.2017.pdf
RO_5880_Raspuns ANSA 14.08.18 HC 32.2017.pdf

Cerinte (6)

2.1.1. Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare conform competențelor în vederea implementării recomandărilor expuse în Rapoartele de audit, cu întocmirea unui plan de măsuri aferent acțiunilor punctuale de remediere a carențelor și neregulilor constatate de audit, precum și pentru întreprinderea măsurilor ce țin de înregistrarea și gestionarea patrimoniului public;

response:
Scris nr.01-6/1517 din 12.07.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni fiind stabilite termenele și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi (Ordinul nr.221 din 30 iunie 2017) Scris. ANSA nr.01-6/2143 din 09.08.2019: din momentul instituirii ANSA, şi pînă în prezent, nu au fost supuse aprobării, bunurile imobile, aflate în administrarea ANSA, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.351 din 23.03.2005, cu privire la aprobarea lisielor bunurilor imobile, proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile. Totodată, vă informăm, că în gestiunea economică ANSA, se află circa 140 bunuri imobile, care nu sînt înregistrate în Cadastru. La moment, înregistrarea în Cadastru, a bunurilor imobile cu pricină, prezintă dificultăţi (lipseşte înregistrarea primară a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile), şi în virtutea circumstanţelor survenite, poate fi efectuată, doar în temeiul aprobării acestora, prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005. în acest context, ANSA a solicitat, Agenţiei Proprietăţii Publice (Scrisoarea nr.01- 6/3275 din 30.10.2018), examinarea şi aprobarea corespunzătoare, a listei bunurilor imobile, proprietate publică a statului, din gestiunea ANSA, în conformitate cu prevederile, stipulate în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.351 din 23.03.2005. De menţionat, că pînă în prezent, nu avem informatii, privind aprobarea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea ANSA. Prin urmare, ANSA a solicitat (Scrisoare nr. 01-6/1873 din 18.07.2019), repetat, prezentarea informaţiei, privind derularea procesului cu pricină, şi anume, etapa la care se află, şi care sînt termenii de finalizare, a aprobării bunurilor imobile, din administrarea ANSA.

RO_6836_HCC.32 nr.744-19.pdf

2.1.2. dezvoltarea unui sistem eficient de management financiar şi control intern, cu descrierea integrală a proceselor de bază, identificarea şi evaluarea riscurilor aferente acestor procese, inclusiv cu evaluarea deficiențelor existente;

response:
Scrisoarea ANSA nr.01-6/1322 din 02.05.2018. A fost aprobat Ordinul nr.199 din 19.06.2017 Cu privire la aprobarea Registrului Riscurilor ANSA

2.2. Consiliilor locale și Primăriilor municipiilor Cahul și Edineț, pentru întreprinderea măsurilor impuse de cadrul regulator, cu implicarea organelor abilitate, pentru excluderea practicii de comercializare a produselor de origine animală în afara pavilioanelor specializate și în locurile neautorizate.

2.2. Consiliilor locale și Primăriilor municipiilor Cahul și Edineț, pentru întreprinderea măsurilor impuse de cadrul regulator, cu implicarea organelor abilitate, pentru excluderea practicii de comercializare a produselor de origine animală în afara pavilioanelor specializate și în locurile neautorizate.

2.3. pentru examinare conform competențelor, precum și pentru operarea modificărilor în Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, prin completarea cu reglementări exhaustive privind reflectarea în evidența contabilă de către instituțiile bugetare a terenurilor la prețul normativ, ceea ce va reduce implicarea resurselor financiare suplimentare aferente evaluării lor de către organele cadastrale;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/34 din 10.08.2018.Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.163 din 28 decembrie 2017 au fost modificate și completate Normele metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 cu reglementari privind reflectarea în evidența contabilă a terenurilor la prețul normativ (punctul 1.4.5). (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 18-26 art. 46 din 19.01.2018)

RO_5754_Raspuns MF 10.08.18 HC 32.2017.pdf

2.5. în comun cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru documentare și întreprinderea măsurilor de completare, actualizare și ajustare a normelor de consum aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și gospodăriei drumurilor nr.172 din 09.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil și lubrifianți în transportul auto” la modelele/mărcile autoturismelor străine utilizate, dar neincluse în acesta;

response:
Scrisoarea MEI nr.14/4-7514 din 17.07.2018. Urmare a examinării demersului Guvernului nr. 21-06-6250 din 14.08.2017 și Hotărârii Curții de Conturi nr. 32 din 05.07.2017, Ministerul Economiei și Infrastructurii vă informează că prin Ordinul nr. 348 din 11.07.2018, normele de consum de combustibil și lubrifianți în transportul auto au fost suplinite cu noi modele de autoturisme. Suplimentar, vă informăm că Ministerul Economiei și Infrastructurii va continua colaborarea cu importatorii auto autorizați în vederea completării ordinului și cu alte norme.

RO_5755_Raspuns MEI 17.07.18 HC 32.2017.pdf