Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 39 din 19 septembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare la 31 decembrie 2016

Numar 364-370 din data de 2017-09-19 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 4

Managementul operațional ineficient al entității, nerespectarea cadrului legal, neorganizarea proceselor de control intern la gestionarea patrimoniului public au determinat:
  1. înregistrarea și raportarea necorespunzătoare a capitalului propriu (24848,6 mii lei);
  2. nereevaluarea unor mijloace fixe cu majorarea concomitentă a capitalului propriu, amortizate totalmente, dar utilizate în activitatea operațională (cu valoarea inițială de 9349,7 mii lei, sau 54,7% din totalul mijloacelor fixe);
  3. majorarea costurilor și, respectiv, diminuarea rezultatului financiar derivat din  stabilirea neconformă a duratei de funcționare utilă a imobilizărilor necorporale și amortizarea acestora (1705,9 mii lei);
  4. neajustarea politicii contabile la prevederile actelor normative ce reglementează metoda provizioanelor, afectând astfel veridicitatea informațiilor din situațiile financiare (552,8 mii lei):
  5. nerespectarea cadrului legislativ-normativ în vigoare, fiind admise cheltuieli neregulamentare aferente remunerării muncii personalului autorității (1515,7 mii lei);
  6. neînregistrarea în conturi distincte a unor venituri aferente dobânzilor la valorile mobiliare de stat (115,4 mii lei), precum și neînregistrarea și neacumularea unor venituri posibile (65,3 mii lei);
  7. absența procedurilor de formare a taxelor și plăților aferente altor surse legale de venituri.
               Cele menționate au servit motiv pentru exprimarea opiniei de audit cu rezerve.  

Recomandari (4)

1. Să dispună/implementeze acțiuni de remediere a controlului intern, descriere schematică/narativă a proceselor operaționale, evaluare și monitorizare sistematică și înregistrare a riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (planificarea bugetului, salarizare, inventariere, constituirea provizioanelor) (pct.6.1. din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CNPF nr.10-1043 din 19.04.2018: Au fost elaborate descrierile grafice ale proceselor operationale ce tin de exercitiul economico-financiar aferente planificarii bugetului, evidentei taxelor si platilor percepute, salarizarii, inventarierii, provizioanelor pentru concediile nefolosite și creantele compromise. Totodata, subdiviziunile structurale de profil au elaborat sapte descrieri grafice ale proceselor operationale ce vizeaza activitatea de baza a CNPF. A fost asigurata gestionarea si monitorizarea riscurilor, s-au reevaluat riscurile aferente proceselor de baza si revizuit Registrul riscurilor in cadrul CNPF.

RO_5368_0387-18_CNPF.pdf

2. Să actualizeze politica contabilă la normele regulatorii în vederea asigurării evidenței contabile aferente inventarierii, înregistrării, evaluării și raportării conforme a capitalului propriu, a imobilizărilor corporale și necorporale, a creanțelor și provizioanelor, a veniturilor și rezultatelor financiare (pct.4.1.-4.4. și pct.4.6. din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CNPF nr.10-1043 din 19.04.2018: A fost elaborată politica de contabilitate pentru anul 2018 si aprobată in cadrul sedintei Consiliului de Administrație al CNPF. Politica de contabilitate a fost intocmita in conformitate cu cerintele și recomandarile echipei de audit a Curtii de Conturi, tinandu-se cont de obiectiile si propunerile Ministerului Finantelor. A fost intocmita nota contabila de corectare, unde au fost atribuite la capitalul neînregistrat și exclusa de la contul datoriilor fata de proprietari suma de 24 848,6 mii lei. S-a revizuit valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale conform prevederilor cadrului normativ. In baza procesului verbal al sedintei Comisiei de inventariere privind rezultatele inventarierii bunurilor din 26.12.2017, a fost reevaluata valoarea si durata de functionare utila a imobilizarilor corporale identificate si reflectate in evidenta contabila a CNPF. Pentru anul 2017 a fost modificata metoda reflectarii în evidenta contabila a veniturilor aferente dobanzilor din plasarea valorilor mobiliare de stat , atribuindu-le la contul "Venituri anticipate curente” in conformitate cu SNC. Au fost constituite provizioane aferente concediilor de odihna nefolosite si creantelor compromise. cu inregistrarea respectivă, in evidenta contabila a CNPF.

RO_5368_0387-18_CNPF.pdf

3. Să ajusteze cadrul normativ intern aferent salarizării angajaților în contextul definirii clare a criteriilor de stabilire a sporului lunar privind intensitatea muncii și respectării limitei cuantumului salariului de funcție lunar al personalului de conducere la achitarea premiilor unice (pct.4.5. din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CNPF nr.10-1043 din 19.04.2018: A fost elaborat si aprobat la sedinta Consiliului de Administratie Regulamentul cu privire la sistemul de retribuire si stimulare a salariatilor CNPF, unde s-au luat in calcul recomandarile expuse in Raportul auditului situațiilor financiare ale CNPF la 31.12.2016, fiind amendat sistemul de remunerare a salariatilor si excluse sporurile la salariu, care contin aceiasi indici de performanta.

RO_5368_0387-18_CNPF.pdf

4. Să asigure evaluarea, respectiv, planificarea veniturilor din alte surse legale, prin aprobarea procedurilor descrise aferente acestora, cu includerea corespunzătoare în metodologia de elaborare a bugetului propriu (pct.4.7. din prezentul Raport de audit).

response:
Scris.CNPF nr.10-1043 din 19.04.2018: A fost elaborată metodologia de formare a taxelor si platilor aferente altor surse legale in concordanta cu prevederile Legii Contabilitatii si SNC.

RO_5368_0387-18_CNPF.pdf

Cerinte (1)

2.1. Comisiei Naționale a Pieței Financiare, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.CNPF nr.10-1043 din 19.04.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_5368_0387-18_CNPF.pdf