Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 39 din 19 septembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare la 31 decembrie 2016

Numar 364-370 din data de 2017-09-19 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 4

Managementul operațional ineficient al entității, nerespectarea cadrului legal, neorganizarea proceselor de control intern la gestionarea patrimoniului public au determinat:
  1. înregistrarea și raportarea necorespunzătoare a capitalului propriu (24848,6 mii lei);
  2. nereevaluarea unor mijloace fixe cu majorarea concomitentă a capitalului propriu, amortizate totalmente, dar utilizate în activitatea operațională (cu valoarea inițială de 9349,7 mii lei, sau 54,7% din totalul mijloacelor fixe);
  3. majorarea costurilor și, respectiv, diminuarea rezultatului financiar derivat din  stabilirea neconformă a duratei de funcționare utilă a imobilizărilor necorporale și amortizarea acestora (1705,9 mii lei);
  4. neajustarea politicii contabile la prevederile actelor normative ce reglementează metoda provizioanelor, afectând astfel veridicitatea informațiilor din situațiile financiare (552,8 mii lei):
  5. nerespectarea cadrului legislativ-normativ în vigoare, fiind admise cheltuieli neregulamentare aferente remunerării muncii personalului autorității (1515,7 mii lei);
  6. neînregistrarea în conturi distincte a unor venituri aferente dobânzilor la valorile mobiliare de stat (115,4 mii lei), precum și neînregistrarea și neacumularea unor venituri posibile (65,3 mii lei);
  7. absența procedurilor de formare a taxelor și plăților aferente altor surse legale de venituri.
               Cele menționate au servit motiv pentru exprimarea opiniei de audit cu rezerve.  

Recomandari (4)

1. Să dispună/implementeze acțiuni de remediere a controlului intern, descriere schematică/narativă a proceselor operaționale, evaluare și monitorizare sistematică și înregistrare a riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (planificarea bugetului, salarizare, inventariere, constituirea provizioanelor) (pct.6.1. din prezentul Raport de audit);

2. Să actualizeze politica contabilă la normele regulatorii în vederea asigurării evidenței contabile aferente inventarierii, înregistrării, evaluării și raportării conforme a capitalului propriu, a imobilizărilor corporale și necorporale, a creanțelor și provizioanelor, a veniturilor și rezultatelor financiare (pct.4.1.-4.4. și pct.4.6. din prezentul Raport de audit);

3. Să ajusteze cadrul normativ intern aferent salarizării angajaților în contextul definirii clare a criteriilor de stabilire a sporului lunar privind intensitatea muncii și respectării limitei cuantumului salariului de funcție lunar al personalului de conducere la achitarea premiilor unice (pct.4.5. din prezentul Raport de audit);

4. Să asigure evaluarea, respectiv, planificarea veniturilor din alte surse legale, prin aprobarea procedurilor descrise aferente acestora, cu includerea corespunzătoare în metodologia de elaborare a bugetului propriu (pct.4.7. din prezentul Raport de audit).

Cerinte (1)

2.1. Comisiei Naționale a Pieței Financiare, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;