Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 59 din 20 septembrie 2011 privind Raportul auditului regularităţii pentru exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi la unele instituţii din subordine

Numar din data de 2011-09-20 Nr. cerinte: 16 Nr. recomandari: 38

Curtea de Conturi, în prezenţa consultantului principal al Comisiei permanente a Parlamentului economie, buget şi finanţe dl A.Conişescu, viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor dl B.Gherasim, contabilului-şef al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor dna V. Calancea, şefului Serviciului transport naval al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor dl Ig.Zaharia, directorului Instituţiei publice "Agenţia Naţională Transport Auto" dl T.Călugăreanu, managerului-şef al Întreprinderii de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor" dl V.Panurco şi contabilului-şef dna S.Cheibaş, directorului Întreprinderii de Stat "Servicii Transport Auto" dl I.Gamarţ, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului Direcţiei audit intern a Ministerului Economiei dl Iu.Spasov, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii pentru exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi la unele instituţii din subordine.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2]. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că raportul consolidat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, precum şi rapoartele instituţiilor din subordine, supuse auditului, pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale ale acestora, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul a fost efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare, precum şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a  constatat:

Verificările efectuate în cadrul auditului la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (în continuare - MTID) şi la unele instituţii din subordine, precum şi constatările expuse în rapoartele aprobate prin prezenta Hotărîre relevă:

♦ Neînsuşirea pe deplin de către minister a mijloacelor financiare aprobate prin legea bugetară anuală în aspectul surselor, nefiind valorificate limite de alocaţii, în total pe toate sursele, în sumă de 290,8 mil.lei, ceea ce constituie 26,3% din limita precizată.

♦ Neregularităţi la efectuarea achiziţiilor publice, care se exprimă prin organizarea neadecvată a activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii, monitorizării procedurilor de efectuare, raportare şi bună execuţie a achiziţiilor.

♦ Nerespectarea întocmai a regulilor generale de organizare a evidenţei contabile, încălcarea procedurilor reglementate la gruparea şi înregistrarea elementelor contabile, la casarea combustibilului, în lipsa aprobării normelor de consum de către conducătorul instituţiei, au condiţionat unele abateri, dar care n-au influenţat semnificativ situaţiile financiare raportate.

♦ Lipsa reglementărilor interne ce ţin de acordarea premiilor, ajutoarelor materiale, stabilirea suplimentelor la salariu în cadrul unor instituţii din subordine au condiţionat încălcarea actelor normative şi legislative ce reglementează aceste domenii.

♦ Necorelarea în modul stabilit a unor prevederi regulamentare a condiţionat situaţia ca Instituţia publică "Căpitănia portului Giurgiuleşti" să rateze încasarea unor venituri, iar în unele cazuri, înregistrarea navelor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova se efectuează pînă la achitarea taxelor de înregistrare, acestea contribuind atît la formarea datoriilor debitoare, cît şi la apariţia riscului de neachitare.

♦ Nereglementarea prescripţiilor contabile specifice anumitor ramuri, domenii şi sectoare de activitate pentru instituţiile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor condiţionează riscul privind corectitudinea evidenţei contabile şi raportarea veridică a unor situaţii financiare.

♦ Lipsa unui management eficient, precum şi a sistemului de control intern privind utilizarea mijloacelor financiare a influenţat semnificativ asupra situaţiei economico-financiare a MTID şi entităţilor din subordine. Exercitarea de către MTID a funcţiilor de fondator al întreprinderilor de stat şi de administrator al patrimoniului public, prin intermediul reprezentanţilor statului în societăţile comerciale al căror capital social include cota statului, denotă mai multe deficienţe care indică necesitatea îmbunătăţirii activităţii acestora.

♦ MTID, prin acţiunile sale, a intervenit neregulamentar în activitatea unor instituţii subordonate şi unităţi economice ale căror fondator şi deţinător al cotei statului este ministerul, acest fapt fiind condiţionat şi de planificarea insuficientă a mijloacelor bugetare pentru întreţinerea activităţii ministerului. De asemenea, MTID n-a asigurat consolidarea capacităţilor pentru întreprinderile de întreţinere a drumurilor, fapt ce cauzează ineficienţa gestionării patrimoniului cotă-parte a statului în Societăţile pe Acţiuni ,,Drumuri".

♦ Neelaborarea regulamentului în baza căruia Autoritatea Aeronautică Civilă urma să-şi exercite funcţiile şi atribuţiile, precum şi alte elemente necesare activităţii acesteia au cauzat incertitudini în asigurarea funcţionalităţii instituţionale a unor entităţi instituite juridic din domeniul de activitate pentru care responsabilitatea îi revine MTID, ceea ce creează riscul administrării neconforme a fondurilor publice.

♦ Din toate sursele disponibile de finanţare pentru implementarea Proiectului de susţinere a Programului în sectorul drumurilor, MTID, prin intermediul Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" (în continuare - Î.S. ,,ASD"), a asigurat absorbţia a numai 33,2% din resurse, deşi perioada de timp în care trebuia implementat Proiectul este spre final. La situaţia din 31.12.2010, din contul împrumutului acordat de BERD de 30 mil.euro nu s-a efectuat nici o debursare. Totodată, grantul în sumă de 12,0 mil.euro, acordat de către Comisia Europeană, nu a fost valorificat, fiind înregistrat în soldul bugetului de stat. Tergiversarea de către Comitetul de evaluare al Î.S. "ASD" a procesului de desemnare a cîştigătorilor licitaţiei de achiziţionare a lucrărilor de reabilitare a drumurilor a condus la anularea de către creditorii externi (Banca Mondială, BERD) a unei tranşe a creditelor în sumă totală de 20,3 mil. euro.

♦ Nestabilirea unui mecanism eficient de coordonare, executare, monitorizare şi raportare între părţile implicate în procesul de organizare, achiziţionare, executare şi monitorizare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie a obiectivelor de investiţii capitale, aprobate MTID, a condiţionat un nivel redus (65,5%) de absorbţie a mijloacelor publice destinate investiţiilor în infrastructura drumurilor, rămînînd nevalorificate alocaţii aprobate în bugetul de stat pentru aceste scopuri de circa 62,7 mil.lei.

♦ Procesul de organizare şi achiziţionare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie a obiectivelor de investiţii capitale aprobate conform legii bugetare anuale, efectuat de MTID prin intermediul Î.S. "ASD" se desfăşoară defectuos, cu nerespectarea cadrului legal, totodată, acestea fiind cauzate şi de lipsa reglementărilor exclusive ce ţin de transmiterea de către minister a drepturilor de beneficiar către Î.S. "ASD" .

♦ Lipsa unei monitorizări eficiente asupra îndeplinirii obligaţiunilor contractuale de către antreprenori a condiţionat: prelungirea nefondată a termenului de executare a lucrărilor; încheierea contractului de achiziţie fără constituirea garanţiei de bună execuţie a lucrărilor; lipsa în obligaţiunile contractuale a sancţiunilor faţă de operatorii economici care nu execută volumele lucrărilor în termenul contractat şi, respectiv, neaplicarea lor; utilizarea neeficientă a mijloacelor publice alocate de la bugetul de stat în aceste scopuri. Concomitent, Î.S. "ASD", neasigurînd monitorizarea eficientă asupra executării depline şi în termen a lucrărilor contractate, a permis contractarea şi efectuarea unor lucrări suplimentare, precum şi substituirea unor tipuri de lucrări prin altele. Acestea denotă nivelul insuficient de exercitare a obligaţiilor sale în calitate de beneficiar şi pot crea premise pentru admiterea neregularităţilor la utilizarea fondurilor publice.

♦ Venitul obţinut de Î.S. "ASD" din activitatea operaţională este determinat global de volumul de producţie şi comercializare achitat din contul mijloacelor bugetare prevăzute pentru întreţinerea infrastructurii drumurilor. Sistemul neadecvat al organizării şi ţinerii evidenţei contabile a entităţii este determinat de: neinventarierea drumurilor, a lucrărilor în curs de execuţie, a zonelor de protecţie a drumurilor etc.; neevaluarea costului drumurilor; lipsa reglementării aspectelor ce ţin de înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor de finanţare a lucrărilor din contul mijloacelor bugetare.

♦ Î.S. "ASD" n-a înregistrat la organele cadastrale drepturile de proprietate asupra bunurilor administrate şi n-a transferat la bugetul de stat o parte din veniturile acumulate din locaţiunea terenurilor.

♦ MTID n-a reglementat modul de inventariere a infrastructurii drumurilor, cu stabilirea regulilor specifice de inventariere în ramura respectivă, iar aceste situaţii denaturează în aspecte semnificative plenitudinea şi corectitudinea evidenţei contabile a întreprinderii, precum şi veridicitatea raportării situaţiilor financiar-economice, condiţionînd riscul integrităţii bunurilor statului.

♦ Actuala modalitate de reflectare în evidenţa contabilă a Î.S. ,,ASD" a taxei pe valoarea adăugată la lucrările de reparaţie, întreţinere, finanţate din fondul rutier, nu corespunde cerinţelor Codului fiscal, în partea ce ţine de taxa pe valoarea adăugată obţinută în rezultatul finanţării lucrărilor achitate din mijloacele publice.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii pentru exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi la unele instituţii din subordine şi Raportul auditului regularităţii pentru exerciţiul bugetar 2010 la Întreprinderea de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor", conform Anexelor nr. 1 şi nr.2, care sînt părţi componente ale prezentei Hotărîri.

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit:

2.1. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Instituţiilor publice "Agenţia Naţională Transport Auto" şi "Căpitănia portului Giurgiuleşti", Întreprinderilor de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor" şi "Servicii Transport Auto", pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere examinarea situaţiilor ce ţin de: nivelul de valorificare a limitelor bugetare abrobate; acumularea veniturilor din locaţiunea terenurilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor, precum şi finanţărea cheltuielilor din contul mijloacelor bugetului de stat (inclusiv fondul rutier) prin intermediul Întreprinderii de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor";

2.3. Guvernului, pentru documentare, şi se propune audierea factorilor de decizie ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor referitor la realizarea funcţiilor de bază pe domeniul de competenţă, prin prisma neregulilor şi deficienţelor constatate de auditele Curţii de Conturi, inclusiv întreprinderea măsurilor privind darea în exploatare a Portului de pasageri Giurgiuleşti, precum şi retrocedarea ministerului a clădirii S.A. ,,Institutul pentru Proiectarea Drumurilor Auto";

2.4. Parlamentului, pentru informare.

3. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să întreprindă măsuri privind:

3.1. audierea factorilor de decizie ai entităţilor verificate, prin prisma constatărilor şi concluziilor auditului, cu monitorizarea implementării recomandărilor şi cu asigurarea remedierii situaţiilor vizate conform domeniilor de competenţă;

3.2. examinarea situaţiilor economico-financiare ale unităţilor economice ale căror fondator şi deţinător al cotei statului este ministerul, asigurînd dezvoltarea capacităţilor acestora, precum şi excluderea practicii de imixtiune în activitatea lor prin dezafectarea mijloacelor, ce duce la netransparenţa gestionării fondurilor publice;

3.3. achiziţionarea de către Întreprinderea de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor" din contul mijloacelor fondului rutier a bitumului, cu dezafectarea acestora şi neobţinerea beneficiilor pentru asigurarea dezvoltării capacităţilor întreprinderii;

3.4. examinarea stării financiare a Întreprinderii de Stat "Servicii Transport Auto", cu determinarea scopurilor strategice şi sarcinilor prioritare pentru remedierea acesteia, asigurînd dezvoltarea capacităţilor în cadrul fiecărui domeniu de competenţă, cu luarea deciziei referitor la situaţia aferentă existenţei datoriilor formate în rezultatul contractării creditului bancar;

3.5. reglementarea transmiterii funcţiei de beneficiar Î.S. ,,ASD", cu determinarea funcţiilor şi responsabilităţilor concrete în partea ce ţine de gestionarea fondurilor publice, urmare implicării acesteia în activităţi ce revin exclusiv unei instituţii publice;

3.6. întreprinderea acţiunilor concrete pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale unităţilor economice din domeniul de întreţinere a drumurilor, asigurînd eficienţa gestionării patrimoniului statului;

3.7. elaborarea şi aprobarea reglementărilor necesare asigurării funcţionalităţii activităţii Autorităţii Aeronautice Civile.

4. Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, să examineze situaţiile ce ţin de: finanţarea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a cheltuielilor din mijloacele aprobate şi alocate acestuia din contul bugetului de stat (inclusiv din fondul rutier) prin intermediul Întreprinderii de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor", cu determinarea reglementărilor necesare, a modalităţii de organizare şi ţinere a evidenţei contabile, precum şi de raportare financiară a părţilor implicate în acest proces.

5. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele se remit, pentru examinare după competenţă, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.  

6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea subpct. 2.1. şi subpct. 2.2., pct.3 şi pct.4 se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011'' (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (38)

1. Să asigure organizarea şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile regulamentare.

2. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și achiziții publice.

3. Să excludă practica vicioasă de intervenire în activitatea instituțiilor din subordine, precum și a întreprinderilor de stat fondate de minister.

4. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea ținerii conforme a evidenței contabile și raportării financiare

6. Să monitorizeze nivelul de executare a veniturilor și cheltuielilor pe parcursul anului de gestiune, pentru a ajusta prevederile aprobate conform situației reale, precum și să planifice transferarea excedentului de mijloace la veniturile bugetului de stat în cazurile cînd veniturile acumulate depăşesc volumul cheltuielilor necesare.

7. Să asigure un control optimal asupra derulării procesului de achiziţii publice pentru efectuarea acestora potrivit prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, cu asigurarea conformității utilizării mijloacelor publice.

8. Să întreprindă măsuri pentru încasarea mijloacelor pînă la prestarea serviciilor, pentru a exclude formarea datoriilor debitoare.

9. Să asigure corelarea prevederilor regulamentelor I.P. „Căpitănia portului Giurgiulești" cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1175 din 31.10.2007, cu elaborarea mecanismului de supraveghere a respectării siguranței navigației pe căile interioare și în bazinele acvatice, de înregistrare și ținere a evidenței navelor de tonaj mic, precum și a nomenclatorului acestor servicii, cu stabilirea taxelor.

10. Să ajusteze statele de personal și funcțiile I.P. „Căpitănia portului Giurgiulești”, reieșind din necesitățile reale.

11. Să excludă practica vicioasă de intervenire în activitatea instituțiilor din subordine prin solicitarea de a suporta cheltuieli pentru detaşarea personalului ministerului.

12. Să asigure conformarea organizării ținerii evidenței contabile și raportării financiare cu prevederile cadrului normativ.

13. Să informeze Consiliul de administraţie al entităţii despre rezultatele auditului, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare asupra redresării situaţiei, asigurînd înlăturarea neregulilor stabilite.

14. Să examineze situația la Î.S. „Servicii Transport Auto", cu luarea deciziilor de competență.

15. Să întreprindă acțiuni relevante privind consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor publice din subordine, ale întreprinderilor de stat fondate și societăților pe acțiuni în care administrează pachetul de acțiuni al statului, prin asigurarea unui management eficient al gestionării patrimoniului de stat, precum și în conformitate cu cadrul legal.

17. Să asigure, prin intermediul reprezentanților statului, îmbunătățirea procesului de administrare a patrimoniului public, întru îmbunătățirea indicilor.

18. Să excludă practica de utilizare a mijloacelor unităților economice și instituțiilor subordonate în interesele ministerului.

19. Să asigure luarea măsurilor concrete de consolidare a capacităților pentru întreprinderile de întreținere a drumurilor.

20. Să asigure elaborarea şi aprobarea actelor normative referitor la activităţile desfăşurate în domeniul siguranţei traficului rutier, inclusiv a instrucţiunii privind autorizarea agenţilor economici care efectuează testarea tehnică a autovehiculelor.

21. Să asigure ţinerea registrului de evidenţă a autorizaţiilor, cu utilizarea formularelor tipizate.

22. Să întreprindă măsuri de rigoare privind asigurarea funcţionalității în cadrul legii a activităţii Autorităţii Aeronautice Civile.

23. Să implementeze un sistem eficient de management financiar și control intern, pentru a asigura o bună guvernare a fondurilor publice.

24. Să asigure delimitarea funcţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor între MTID şi Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”.

1. Reglementarea modului de coordonare, executare, monitorizare şi raportare de către părţile implicate în procesul de organizare, achiziţionare, executare şi monitorizare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie a obiectivelor de investiţii capitale finanţate din fondurile publice.

2. Determinarea clară a relaţiilor interdepartamentale, precum şi a competenţelor şi responsabilităţilor pentru toate structurile cu atribuţii respective la acest capitol, fiind monitorizate procesele de achiziții și de executare a lucrărilor în termen, cu asigurarea cadrului calității în construcții.

Să asigure: 3. Organizarea şi desfăşurarea procesului de achiziţii publice în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal, fiind respectată și transparenţa achiziţionării, cu selectarea celor mai avantajoase achiziții pentru utilizarea cu maximă eficienţă a surselor alocate în scopul investiţiei în sectorul drumurilor.

4. Implementarea unui proces eficient al monitorizării îndeplinirii obligaţiunilor contractuale de către antreprenori, cu includerea în clauzele contractuale a prevederilor ce ţin de nerespectarea termenelor de execuţie a volumelor de lucrări contractate.

5. Implementarea unui sistem eficient al managementului financiar și de control intern pentru asigurarea utilizării conforme a mijloacelor publice.

6. Să reglementeze modul de inventariere a infrastructurii drumurilor publice, cu stabilirea regulilor specifice de inventariere în ramura respectivă, fiind efectuată inventarierea lor.

6. Să reglementeze modul de inventariere a infrastructurii drumurilor publice, cu stabilirea regulilor specifice de inventariere în ramura respectivă, fiind efectuată inventarierea lor.

7. Să asigure reglementarea aspectelor ce țin de evidența contabilă a operaţiunilor de finanțare a lucrărilor din contul mijloacelor bugetare.

7. Să asigure reglementarea aspectelor ce țin de evidența contabilă a operaţiunilor de finanțare a lucrărilor din contul mijloacelor bugetare.

8. Să asigure continuitatea procesului de delimitare a terenurilor ocupate de drumurile publice, precum și să inițieze delimitarea zonelor de protecție a drumurilor, concomitent fiind înregistrate și drepturile legale asupra acestora.

9. Să asigure regularitatea înregistrării la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor administrate.

10. Să efectueze defalcarea integrală la bugetul de stat a veniturilor acumulate din locațiunea terenurilor.

11. Să efectueze inventarierea obiectelor amplasate în zonele de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților.

Recomandări conducerii MTID şi Î.S. „ASD”: 12. Să examineze oportunitatea efectuării activităților de comercializare a bitumului, cu utilizarea resurselor întreprinderii și cu direcționarea în aceste scopuri a mijloacelor fondului rutier, în lipsa obținerii unor beneficii din urma tranzacțiilor respective.

Recomandări conducerii MTID şi Î.S. „ASD”: 12. Să examineze oportunitatea efectuării activităților de comercializare a bitumului, cu utilizarea resurselor întreprinderii și cu direcționarea în aceste scopuri a mijloacelor fondului rutier, în lipsa obținerii unor beneficii din urma tranzacțiilor respective.

13. Să asigure implementarea integrală a recomandărilor înaintate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.36 din 03.06.2010, precum și din prezentul Raport.

Cerinte (16)

2.1. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Instituțiilor publice „Agenţia Naţională Transport Auto” și „Căpitănia portului Giurgiuleşti”, Întreprinderilor de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” și „Servicii Transport Auto”, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Instituțiilor publice „Agenţia Naţională Transport Auto” și „Căpitănia portului Giurgiuleşti”, Întreprinderilor de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” și „Servicii Transport Auto”, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Instituțiilor publice „Agenţia Naţională Transport Auto" și „Căpitănia portului Giurgiuleşti", Întreprinderilor de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor" și „Servicii Transport Auto", pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Instituțiilor publice „Agenţia Naţională Transport Auto" și „Căpitănia portului Giurgiuleşti", Întreprinderilor de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor" și „Servicii Transport Auto", pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Instituțiilor publice „Agenţia Naţională Transport Auto" și „Căpitănia portului Giurgiuleşti", Întreprinderilor de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor" și „Servicii Transport Auto", pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere examinarea situațiilor ce țin de: nivelul de valorificare a limitelor bugetare abrobate; acumularea veniturilor din locațiunea terenurilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor, precum și finanțărea cheltuielilor din contul mijloacelor bugetului de stat (inclusiv fondul rutier) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor”;

3. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să întreprindă măsuri privind: 3.1. audierea factorilor de decizie ai entităților verificate, prin prisma constatărilor și concluziilor auditului, cu monitorizarea implementării recomandărilor și cu asigurarea remedierii situațiilor vizate conform domeniilor de competență;

3.2. examinarea situațiilor economico-financiare ale unităților economice ale căror fondator și deținător al cotei statului este ministerul, asigurînd dezvoltarea capacităților acestora, precum și excluderea practicii de imixtiune în activitatea lor prin dezafectarea mijloacelor, ce duce la netransparența gestionării fondurilor publice;

3.3. achiziționarea de către Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor" din contul mijloacelor fondului rutier a bitumului, cu dezafectarea acestora și neobținerea beneficiilor pentru asigurarea dezvoltării capacităților întreprinderii;

3.4. examinarea stării financiare a Întreprinderii de Stat „Servicii Transport Auto”, cu determinarea scopurilor strategice și sarcinilor prioritare pentru remedierea acesteia, asigurînd dezvoltarea capacităților în cadrul fiecărui domeniu de competență, cu luarea deciziei referitor la situația aferentă existenței datoriilor formate în rezultatul contractării creditului bancar;

3.5. reglementarea transmiterii funcţiei de beneficiar Î.S. ,,ASD”, cu determinarea funcţiilor şi responsabilităţilor concrete în partea ce ţine de gestionarea fondurilor publice, urmare implicării acesteia în activități ce revin exclusiv unei instituții publice;

3.6. întreprinderea acțiunilor concrete pentru consolidarea capacităților instituționale ale unităților economice din domeniul de întreținere a drumurilor, asigurînd eficiența gestionării patrimoniului statului;

3.7. elaborarea și aprobarea reglementărilor necesare asigurării funcționalității activităţii Autorităţii Aeronautice Civile.

4. Ministerul Finanțelor, în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, să examineze situațiile ce țin de: finanțarea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a cheltuielilor din mijloacele aprobate și alocate acestuia din contul bugetului de stat (inclusiv din fondul rutier) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor”, cu determinarea reglementărilor necesare, a modalității de organizare și ținere a evidenţei contabile, precum și de raportare financiară a părților implicate în acest proces.

4. Ministerul Finanțelor, în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, să examineze situațiile ce țin de: finanțarea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a cheltuielilor din mijloacele aprobate și alocate acestuia din contul bugetului de stat (inclusiv din fondul rutier) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor", cu determinarea reglementărilor necesare, a modalității de organizare și ținere a evidenţei contabile, precum și de raportare financiară a părților implicate în acest proces.

4. Ministerul Finanțelor, în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, să examineze situațiile ce țin de: finanțarea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a cheltuielilor din mijloacele aprobate și alocate acestuia din contul bugetului de stat (inclusiv din fondul rutier) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor”, cu determinarea reglementărilor necesare, a modalității de organizare și ținere a evidenţei contabile, precum și de raportare financiară a părților implicate în acest proces.