Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.44 din 22 septembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare la Autoritatea Națională de Integritate pe exercițiul bugetar 2016

Numar 371-382 din data de 2017-09-22 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 5

 Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

în anul 2016 Autoritatea Națională de Integritate a gestionat resurse financiare publice alocate din bugetul de stat în sumă de 4931,3 mii lei, precum și active nefinanciare în sumă de 463,6 mii lei.
Deși Autoritatea Națională de Integritate a asigurat condițiile de pregătire și organizare a sistemului de control intern, precum și organizarea evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității1 și cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar2, evaluările auditului public extern în aspectul situațiilor financiare relevă unele rezerve ale sistemului de control intern în cadrul Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2016.
În viziunea auditului public extern, un factor care a avut impact asupra organizării și implementării de către conducerea Autorității Naționale de Integritate a sistemului de control intern, în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public este nefinalizarea procesului de reorganizare a entității, fapt care limitează performanța instituțională comparativ cu asumările și resursele utilizate.
Prin prisma competențelor și responsabilităților în domeniul finanțelor publice ce revin conducerii Autorității Naționale de Integritate, în baza evaluărilor și activităților desfășurate, misiunea de audit conchide că gestionarea resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2016 a fost, în general, conformă prevederilor legale. Concomitent, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situației financiare și celei patrimoniale la data de 31 decembrie 2016, acestea fiind întocmite în conformitate cu normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar3, fiind exprimată opinie fără rezerve.

1 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61).
2 Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (în continuare – Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015).
3 Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015.

Recomandari (5)

1. Să asigure consolidarea sistemului de control intern, prin elaborarea unui plan de acțiuni privind implementarea/dezvoltarea sistemului MFC, descrierea schematică/narativă a proceselor operaționale, identificarea, evaluarea, monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale privind gestionarea resurselor financiare publice și a patrimoniului public (capitolul 4.1.).

2. Să asigure corectarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor bugetare și atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare (subcapitolul 4.3.3.).

3. Să asigure corectarea înregistrărilor contabile aferente activelor nefinanciare, cu atribuirea și reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă (subcapitolul 4.3.4.).

4. Să asigure recepționarea de la furnizorul produselor petroliere a documentelor primare pentru contabilizarea în termenul stabilit a tranzacției economice, în scopul evitării formării datoriilor (capitolul 4.5.).

5. Să asigure efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu reglementările în vigoare, cu reflectarea veridică a rezultatelor și adoptarea deciziilor de rigoare (subcapitolul 4.6.).

Cerinte (1)

2.1. Autorității Naționale de Integritate, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;