Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.44 din 22 septembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare la Autoritatea Națională de Integritate pe exercițiul bugetar 2016

Numar 371-382 din data de 2017-09-22 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 5

 Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

în anul 2016 Autoritatea Națională de Integritate a gestionat resurse financiare publice alocate din bugetul de stat în sumă de 4931,3 mii lei, precum și active nefinanciare în sumă de 463,6 mii lei.
Deși Autoritatea Națională de Integritate a asigurat condițiile de pregătire și organizare a sistemului de control intern, precum și organizarea evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității1 și cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar2, evaluările auditului public extern în aspectul situațiilor financiare relevă unele rezerve ale sistemului de control intern în cadrul Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2016.
În viziunea auditului public extern, un factor care a avut impact asupra organizării și implementării de către conducerea Autorității Naționale de Integritate a sistemului de control intern, în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public este nefinalizarea procesului de reorganizare a entității, fapt care limitează performanța instituțională comparativ cu asumările și resursele utilizate.
Prin prisma competențelor și responsabilităților în domeniul finanțelor publice ce revin conducerii Autorității Naționale de Integritate, în baza evaluărilor și activităților desfășurate, misiunea de audit conchide că gestionarea resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2016 a fost, în general, conformă prevederilor legale. Concomitent, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situației financiare și celei patrimoniale la data de 31 decembrie 2016, acestea fiind întocmite în conformitate cu normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar3, fiind exprimată opinie fără rezerve.

1 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61).
2 Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (în continuare – Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015).
3 Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015.

Recomandari (5)

1. Să asigure consolidarea sistemului de control intern, prin elaborarea unui plan de acțiuni privind implementarea/dezvoltarea sistemului MFC, descrierea schematică/narativă a proceselor operaționale, identificarea, evaluarea, monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale privind gestionarea resurselor financiare publice și a patrimoniului public (capitolul 4.1.).

response:
Scris.ANI nr.07/267 din 10.04.2018: scopul asigurarii procesului de control intern, ANI a inclus in Statele de personal о unitate de auditor intern in cadrul Servicului securitate, audit si control al i integritSfii, care se regaseste in noua Schema de incadrare a ANI din 05 martie 2018. Acesteia i se vor atribui functiile de asigurare a controlui intern in cadrul ANI conform competentelor. Deasemenea in procesul de elaborare a competentelor Serviciului vom asigura indeplinirea pe deplin a masurii conform recomandarilor din Raportul Curtii de Conturi.

RO_6788_0355-18_ANI.pdf

2. Să asigure corectarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor bugetare și atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare (subcapitolul 4.3.3.).

response:
Scris.ANI nr.07/267 din 10.04.2018: Situatiile constatate de catre Curtea de Conturi la acest capitol au fost remediate pe parcursul auditului și s-a luat act ca pina la finalizarea auditului de catre ANI a fost prezentata balanta de solduri privind corectarea inregistrarilor contabile aferente cheltuielilor cu atribuirea lor conform clasificatiei bugetare a urmatoarelor coduri eco: - 273200 „Indemnizatia la incetarea raporturilor de munca” cu 222180 „Remunerearea muncii” in suma de 7,5 mii lei; - 222400 „Cneituieli de transport'" cu 222500„Reparatii curente” in suma de 18,9 mii lei, - totodata sa efectuat trecerea la cheltuieli a pieselor de schimb 332 in suma de 53,8 mii lei si a produselor alimentare (apa potabila) 333 in suma de 2,7 mii lei. - deasemenea pentru lichidrea datoriei creditoare a fost asigurata restituirea sumei de 7,7 mii lei de la contul mijloacelor intrate temporar in posesia institutiei drept garantie pentru oferta depusa de catre ofertant in cadrul licitatiei publice de achizitionare a serviciilor de digitizare a declaratiilor de avere si interese personale a subiectilor declararii.

RO_6788_0355-18_ANI.pdf

3. Să asigure corectarea înregistrărilor contabile aferente activelor nefinanciare, cu atribuirea și reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă (subcapitolul 4.3.4.).

response:
Scris.ANI nr.07/267 din 10.04.2018: • AANI in conformitate cu normelor metodologice sa efectuat calcularea si refelectarea în urmatoarea perioada de raportare a uzurii mijloacelor fixe si a amortizarii activelor nemateriale, in acest scop sau întreprins masuri de precautie privind aplicarea calculelor automatizate prin intermediul programului de evidenta contabila, pentru excluderea pe viitor a unor asemenea cazuri. • I În rezultatul atribuirii Materialelor la Mijloace fixe conform tabelei de trecere, comisia ANI care a asigurat efectuarea acestei treceri a considerat oportun ca unele bunuri care nu depașesc valoarea de 1950 lei per.unitate si la care nu se calculeaza uzura, sa fie atribuite la grupa de materiale. Conform recomandarilor CC, in scopul asigurarii reflectarii conforme în evidenta contabila a unor grupe de conturi a urmat trecere acestora de la codul eco 316 la 314 in suma de 23,5 mii lei.

RO_6788_0355-18_ANI.pdf

4. Să asigure recepționarea de la furnizorul produselor petroliere a documentelor primare pentru contabilizarea în termenul stabilit a tranzacției economice, în scopul evitării formării datoriilor (capitolul 4.5.).

response:
Scris.ANI nr.07/267 din 10.04.2018: Conform cadrului normativ stabilit de catre Ministerul de Finante, ANI efectuiaza achitarile cu furnizorii de bunuri si servicii numai în baza documentelor primare (factura fiscala) iar platile in avans fara facturi pentru asemenea achizitie nu se admit. Deoarece furnizorul de produse petroliere de la care ANI achizitioneaza motorina, are posibilitatea sa emita facturile fiscale cu ultima zi a lunii in care livreaza produsul, achitarea acestea se face la începutul urmatoarei luni. Totodata mentionam ca achitarile prin intermediul Trezoreriei nu se accepta pina in ultima zi a anului 31 decembrie, dar se stabileste о data limită dupa care nu mai e posibila finantarea acestora, fapt care conduce la transferul cheltuielilor in urmatoarea perioada de gestine. La fel se intimpla si cu alti fumizori care emit facturile cu ultima zi a anului, cheltuielile se reflecta in urmatoarea perioada de gestiune. In acest sens este imposibila evitarea formarii datoriilor în raport cu asemenea furnizori.

RO_6788_0355-18_ANI.pdf

5. Să asigure efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu reglementările în vigoare, cu reflectarea veridică a rezultatelor și adoptarea deciziilor de rigoare (subcapitolul 4.6.).

response:
Scris.ANI nr.07/267 din 10.04.2018: ANI a organizat si a efectuat inventarierea generala a tuturor elementelor de activ si a obligatiunilor in conformitate cu Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.60 din 29.05.2012, cu reflectarea veridica a rezultatelor in procesul verbal de efectuare a inventarierei la sfirsitul urmatoarei perioade de gestiune cu starea la 31.12.2017. In scopul asigurarii inventarierii generale a elementelor de activ si a obligatiunilor in conformitate cu reglementarile in vigoare ANI a decis formarea grupului de lucru permanent (componenta comisiei de inventariere) care va efectua periodic inventarierea in cadrul entitatii.

RO_6788_0355-18_ANI.pdf

Cerinte (1)

2.1. Autorității Naționale de Integritate, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris. ANI nr.07/267 din 10.04.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_6788_0355-18_ANI.pdf