Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 47 din 28 septembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ,,Filiera Vinului”

Numar 383-388 din data de 2017-09-28 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 5

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi conform Programului activităţii de audit pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016, având ca scop evaluarea eficienței activităților și măsurilor întreprinse de instituțiile responsabile și de beneficiarii resurselor creditare la implementarea Programului, precum și determinarea acțiunilor care urmează a fi realizate în vederea eficientizării utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor achiziționate în cadrul Programului.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit și bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și formularea recomandărilor, auditul s-a desfășurat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare1, Ministerul Finanțelor, Instituția Publică „Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”, cu colectarea probelor de audit la Instituția Publică „Directoratul Liniei de Credit”, precum și la 37 de beneficiari (56%) ai Programului.
Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Programul a fost conceput pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vinicolă a Republicii Moldova. În acest scop, Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții au semnat în anul 2010 un Contract de finanțare, în vederea obținerii unui credit în valoare de 75,0 mil. euro, destinat implementării reformei structurale în sectorul vitivinicol. Restructurarea sectorului vitivinicol s-a efectuat prin intermediul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului”.
Promotor al Programului a fost desemnat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar responsabilă de implementarea Programului Instituția Publică ,,Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”.

1 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a fost reorganizat în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, conform Hotărârii Guvernului nr.594 din 26.07.2017 „Cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate”.

Recomandari (5)

1. Să elaboreze un plan de măsuri privind promovarea și dezvoltarea bunelor practici ce țin de producerea vinurilor de calitate cu D.O.P. și I.G.P..

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-2213 din 04.05.2018, nr. 01/01-4914 din 23.10.18. Sectorul vitivinicol de producere a vinurilor cu DOP și IGP al Republicii Moldova (armonizarea cu cadrul CE inclusiv și cu bunele practici) este reglementat de Legea viei și vinului nr. 57/2006, Reglementarea tehnică „Organizarea pieței vitivinicole”, aprobată prin HG nr. 356/2015 si de Caietele de sarcini cu privire la producerea vinurilor cu IGP si DOP. Pentru executarea prevederilor actelor normative, în anul 2013, a fost creată IP Oficiul Național al Viei și Vinului și instituit Fondul Viei și Vinului. Ministerul (trei angajați) fiind membru al Consiliului de coordonare, în conformitate cu cerințele actelor legislative în vigoare, în permanență monitorizează activitatea Oficiului. Cât privește promovarea vinurilor cu IGP, atunci anual Oficiul, prin intermediul Consiliului de coordonare aprobă planul de activitate. În Programul strategic al Oficiului 2017-2020 este menționată tendința spre egalarea exporturilor vinurilor îmbuteliate față de cele în vrac (la moment 30/70, în 2020 - 50/50), spre dublarea suprafețelor de viță de vie plantate cu struguri pentru producerea vinurilor cu IGP (acum 8600 ha), spre dezvoltarea, în continuare, a turismului vitivinicol și dublarea numărului de turiști. Piețele țintă, asupra cărora Oficiul și-a îndreptat activitatea de promovare, au fost identificarea în urma unui studiu efectuat în noiembrie 2013 de către compania Magenta Consulting. Astfel, au fost stabilite cinci piețe: România, Cehia, Polonia, China și SUA. Totodată, о atenție sporită se acordă și promovării culturii consumului de vin pe piața Republicii Moldova. Către 2020 se propune majorarea exportului produselor vitivinicole, pe fiecare din aceste piețe cu a câte 5 la sută. Totodată, se propune penetrarea mai simțitoare pe piețele asiatică și scandinavă. Anual, pentru executarea obiectivelor propuse, pentru creșterea notorietății brandului „Wine of Moldova” și pentru a poziționa Republica Moldova ca producător de vinuri autentice, Oficiul petrece diferite campanii de promovare atât național cât și internațional, în anul 2017 s-a atins obiectivul propus ca Moldova sa fie cunoscută pe plan mondial: exportul de produse vitivinicole, după geografia exporturilor este de a câte cca 30 la sută, din volumul total de exporturi, pe piața CSI, pe piața UE și pe alte piețe. În același timp, cea mai valoroasă performanță a sectorului este sporirea calității vinurilor, confirmată prin distincțiile obținute la cele mai prestigioase concursuri și expoziții internaționale. Astfel, în anul 2017, vinurile din Republica Moldova au fost premiate cu peste 300 medalii. Pentru a putea prezenta consumatorilor toate aspectele vinurilor cu DOP și IGP și pentru о promovare mai efectivă a acestora pe piețele de desfacere, în anul 2017, s-a desfășurat Proiectul „Struguri de calitate” unul din scopurile căruia a fost aprecierea tipicității vinurilor produse în cele trei areale vitivinicole cu indicație geografică. Au fost stabilite patru loturi demonstrative plantate cu soiuri de struguri atât autohtoni cât și internaționale și, în rezultatul muncii de un an de zile, s-au stabilit toți indicii și parametrii ce caracterizează produsele fabricare în fiecare areal geografic. Oficiul, în permanență, monitorizează producătorii și producerea vinurilor cu IGP, verificând anual plantațiile și ducând evidența loturilor certificate. Conform raportului prezentat de către Oficiu, la finele anului 2017, avem înregistrate național și internațional 4 asociații, sunt luate în evidență 8600 ha de plantații cu struguri pentru IGP, 64 producători dintre care 24 sunt producători de struguri. După petrecerea campaniei de procesare a strugurilor, au fost declarate vinuri materie primă cu IGP: pentru vinuri spumante - 70,6 mii dal; pentru vinuri - 1500 mii dal și pentru distilare — 1237 mii dal. Potențialul producerii vinurilor cu IGP îmbuteliat este de cca 2 mil. butelii. Actualmente, Oficiul acordă consultări pentru înregistrarea a două Asociații pentru producerea vinurilor cu denumire de origine protejata (DOP). La zi avem înregistrate: a) 2 DOP „Ciumai” și ,,Romanești” - protejate pe teritoriul RM și UE; b) 4 IGP (IGP„Codru”, ,,Ștefan Vodă” și „Valul lui Traian” - pentru vinuri, și IGP „Divin” - pentru rachiu de vin învechit) - protejate pe teritoriul RM și UE.

RO_5418_Raspuns MADRM 04.05.18 HC 47.2017.pdf
RO_5986_Raspuns MADRM 23.10.18 HC 47.2017.pdf

2. Să asigure supravegherea eficientă a procesului de implementare a PI, cu documentarea activităților respective.

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-2213 din 04.05.2018. Ministerul a asigurat supraveghea eficientă a procesului de implementare a proiectelor investiționale derulate în cadrul Programului „Filiera Vinului” prin participarea în cadrul comisiilor de monitorizare a procesului respectiv, cu perfectarea rapoartelor de evaluare, iar a celor realizate de întreprinderile organizațiile și instituțiile de stat și prin intermediul consiliilor de administrare. Referitor la entitățile private, Ministerul va continua activitatea de monitorizare și după finalizarea Proiectului menționat, pe о perioadă de cel puțin trei ani, cu elaborarea unor note informative. Deoarece Programul „Filiera Vinului” s-a finisat în 2017, toate recomandările Curții de Conturi vor fi implementate în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”.

RO_5418_Raspuns MADRM 04.05.18 HC 47.2017.pdf
RO_5986_Raspuns MADRM 23.10.18 HC 47.2017.pdf

1. Să elaboreze norme privind procedurile de constituire/aprobare și evaluare a gajului, pentru eliminarea riscurilor aferente nerambursării împrumuturilor recreditate acordate.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/17 din 03.05.18. A fost aprobat Ordinul MF nr.90 din 02.05.18 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de aprobare și evaluare a gajului/ ipotecii", care prevede procedurile de constituire/ aprobare și evaluare a gajului, pentru eliminarea riscurilor aferente nerambursării împrumuturilor recreditate acordate.

RO_5413_Raspuns MF 03.05.18 HC 47.2017.pdf

1. Să intensifice controlul intern aferent procesului de planificare și efectuare a achizițiilor, în vederea asigurării conformității acestuia.

response:
Scrisoarea UCIMPRSV "Filiera Vinului" nr.59-18 din 27.04.2018. În vederea executării cerinței din pct.2.1 din Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol din RM "Filiera Vinuiui", aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 28.09.2017, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol "Filiera Vinuiui", Vă remite spre informare regulamentul Unității cu privire la organizarea procesului de achiziții (35 file).

RO_5401_Raspuns UCIMPRSV FV HC 47.2017.pdf

2. Să elaboreze și să aprobe o metodologie privind modul de monitorizare a rezultatelor implementării Programului.

response:
Scrisoarea UCIMPRSV "Filiera Vinului" nr.59-18 din 27.04.2018. În vederea executarii cerinței din pct.2.1 din Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol din RM "Filiera Vinuiui", aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 28.09.2017, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol "Filiera Vinuiui", Vă remite spre informare regulamentul Unității cu privire la organizarea procesului de achiziții și regulamentul Unității privind modul de monitorizare a rezultatelor implementarii Programului (30 file).

RO_5401_Raspuns UCIMPRSV FV HC 47.2017.pdf

Cerinte (6)

pentru documentare, și se cere să întreprindă acțiuni punctuale conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-2213 din 04.05.2018. Este prezentat răspunsul asupra implementării recomandărilor.

RO_5418_Raspuns MADRM 04.05.18 HC 47.2017.pdf

pentru documentare, și se cere să întreprindă acțiuni punctuale conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/17 din 03.05.18. A fost prezentat răspuns asupra implementării recomandării nr.1.

2.1. Pentru documentare, și se cere să întreprindă acțiuni punctuale conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.

response:
Scrisoarea UCIMPRSV "Filiera Vinului" nr.59-18 din 27.04.2018. În vederea executarii cerinței din pct.2.1 din Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol din RM "Filiera Vinuiui", aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 28.09.2017, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol "Filiera Vinuiui", Vă remite spre informare regulamentul Unității cu privire la organizarea procesului de achiziții (35 file) și regulamentul Unității privind modul de monitorizare a rezultatelor implementarii Programului (30 file).

RO_5401_Raspuns UCIMPRSV FV HC 47.2017.pdf

2.2.1. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare, și se cere: 2.2.1. să dispună unele măsuri și acțiuni pentru responsabilizarea managementului instituțional abilitat cu implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol și asumarea de către factorii de decizie ai acestuia a măsurilor de creștere a eficienței și eficacității utilizării finanțelor publice și de realizare cu succes a activităților gestionate în cadrul Programului;

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-2213 din 04.05.2018. În scopul responsabilizării managementului instituțional, abilitat cu implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, anual i-au fost stabilite obiective concrete. Pentru anul 2017 acestea au fost următoarele: beneficiari consultați - 1350; planuri de afaceri elaborate și aprobate - 20; proiecte investiționale aprobate de BEI -20; valoarea finanțărilor aprobate de BEI (mil. euro) -16,3. Conform demersului Ministerului Finanțelor din 30.04.2018, remis în adresa Băncii Europene de Investiții, Proiectul respectiv s-a finalizat în decembrie 2017.

RO_5418_Raspuns MADRM 04.05.18 HC 47.2017.pdf

2.2.2. să intensifice monitorizarea respectării de către responsabilii de implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol a perioadelor de valorificare a împrumuturilor externe, pentru neadmiterea cazurilor de tergiversare a implementării măsurilor finanțate din cadrul Programului respectiv, care determină majorarea costurilor suportate de Guvern pentru întreținerea Unităților de implementare a proiectelor și programelor investiționale și, după caz, majorarea costurilor de deservire a împrumuturilor externe contractate;

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-2213 din 04.05.2018. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Ministerul Finanțelor, prin intermediul reprezentaților acestora în Consiliul de Coordonare, precum și prin audierea rapoartelor de activitate de către conducerea MADRM, au monitorizat acțiunile Unității de implementare referitor la respectarea perioadelor de valorificare a împrumutului oferit de BEI. Pe parcursul anului 2017 au fost valorificate 6,6 mil euro din cele 16,3 mil euro preconizate (38,7 %), iar cumulativ pe toți anii de implementare (2012-2017) - 49 mil euro din 75 mil euro, ceea ce constituie 65,3 la sută. În legătură cu finalizarea Proiectului nominalizat în anul 2017, nevalorificate au fost 9,7 mil euro, iar cumulativ - 26 mil euro. Principalele cauze de nevalorificare a împrumutului extern, oferit de BEI au fost: ameliorarea anevoioasă a situației în sectorul vitivinicol; numărul limitat de bănci, acceptate de finanțator; neaprobarea unor proiecte din sfera educației și științei.

RO_5418_Raspuns MADRM 04.05.18 HC 47.2017.pdf

2.2.3. să inițieze reglementarea la nivel național a modului de salarizare a angajaților Unităților de implementare a programelor și proiectelor investiționale finanțate din surse externe.

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-2213 din 04.05.2018. Modul de salarizare a angajaților unităților de implementare a programelor și proiectelor investiționale, finanțate din surse externe a fost negociat cu fiecare finanțator și prevăzut în contractele semnate. Oportunitatea elaborării unui act normativ referitor la salarizarea angajaților unităților respective se examinează de către Ministerul Finanțelor.

RO_5418_Raspuns MADRM 04.05.18 HC 47.2017.pdf