Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 47 din 28 septembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ,,Filiera Vinului”

Numar 383-388 din data de 2017-09-28 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 5

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi conform Programului activităţii de audit pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016, având ca scop evaluarea eficienței activităților și măsurilor întreprinse de instituțiile responsabile și de beneficiarii resurselor creditare la implementarea Programului, precum și determinarea acțiunilor care urmează a fi realizate în vederea eficientizării utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor achiziționate în cadrul Programului.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit și bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și formularea recomandărilor, auditul s-a desfășurat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare1, Ministerul Finanțelor, Instituția Publică „Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”, cu colectarea probelor de audit la Instituția Publică „Directoratul Liniei de Credit”, precum și la 37 de beneficiari (56%) ai Programului.
Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Programul a fost conceput pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vinicolă a Republicii Moldova. În acest scop, Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții au semnat în anul 2010 un Contract de finanțare, în vederea obținerii unui credit în valoare de 75,0 mil. euro, destinat implementării reformei structurale în sectorul vitivinicol. Restructurarea sectorului vitivinicol s-a efectuat prin intermediul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului”.
Promotor al Programului a fost desemnat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar responsabilă de implementarea Programului Instituția Publică ,,Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”.

1 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a fost reorganizat în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, conform Hotărârii Guvernului nr.594 din 26.07.2017 „Cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate”.

Recomandari (5)

1. Să elaboreze un plan de măsuri privind promovarea și dezvoltarea bunelor practici ce țin de producerea vinurilor de calitate cu D.O.P. și I.G.P..

2. Să asigure supravegherea eficientă a procesului de implementare a PI, cu documentarea activităților respective.

1. Să elaboreze norme privind procedurile de constituire/aprobare și evaluare a gajului, pentru eliminarea riscurilor aferente nerambursării împrumuturilor recreditate acordate.

1. Să intensifice controlul intern aferent procesului de planificare și efectuare a achizițiilor, în vederea asigurării conformității acestuia.

2. Să elaboreze și să aprobe o metodologie privind modul de monitorizare a rezultatelor implementării Programului.

Cerinte (6)

pentru documentare, și se cere să întreprindă acțiuni punctuale conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

pentru documentare, și se cere să întreprindă acțiuni punctuale conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

pentru documentare, și se cere să întreprindă acțiuni punctuale conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2.1. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare, și se cere: 2.2.1. să dispună unele măsuri și acțiuni pentru responsabilizarea managementului instituțional abilitat cu implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol și asumarea de către factorii de decizie ai acestuia a măsurilor de creștere a eficienței și eficacității utilizării finanțelor publice și de realizare cu succes a activităților gestionate în cadrul Programului;

2.2.2. să intensifice monitorizarea respectării de către responsabilii de implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol a perioadelor de valorificare a împrumuturilor externe, pentru neadmiterea cazurilor de tergiversare a implementării măsurilor finanțate din cadrul Programului respectiv, care determină majorarea costurilor suportate de Guvern pentru întreținerea Unităților de implementare a proiectelor și programelor investiționale și, după caz, majorarea costurilor de deservire a împrumuturilor externe contractate;

2.2.3. să inițieze reglementarea la nivel național a modului de salarizare a angajaților Unităților de implementare a programelor și proiectelor investiționale finanțate din surse externe;