Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 58 din 20 septembrie 2011 privind Raportul auditului „Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010)”

Numar din data de 2011-09-20 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 10

Curtea de Conturi, în prezenţa consultantului principal al Comisiei permanente a Parlamentului economie, buget şi finanţe dl A.Conişescu, viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor dl B.Gherasim, contabilului-şef al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor dna V.Calancea, managerului-şef al Întreprinderii de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor" dl V.Panurco şi contabilului-şef dna S.Cheibaş, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului Direcţiei audit intern a Ministerului Economiei dl Iu.Spasov, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului "Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010)".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2] la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (în continuare - MTID), Întreprinderea de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor" (în continuare - Î.S. "ASD"), precum şi s-au solicitat informaţii de la terţe persoane (Ministerul Finanţelor, antreprenori etc.).

Obiectivele auditului au constat în: (i) Evaluarea preliminară a rezultatelor implementării Proiectului de susţinere a Programului în sectorul drumurilor şi (ii) Evaluarea nivelului de valorificare a surselor externe, cu formularea unor recomandări în scopul îmbunătăţirii proceselor aferente implementării Proiectului.

Auditul a fost efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi proceduri de fond. În funcţie de contextul în care au fost aplicate de auditori, acestea au inclus examinări, observări, confirmări, intervievări etc.

Examinând rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a  constatat:

Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor (în continuare - PSPSD) reprezintă un suport direct pentru implementarea Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017[4], fiind considerat o activitate-pilot, care se preconizează că va fi urmată de intervenţii mai mari pe termen lung pentru dezvoltarea sectorului drumurilor.

Conform Documentului de Evaluare al Proiectului, activităţile în cadrul PSPSD urmau să fie finanţate, în principal, prin intermediul a trei Acorduri separate de finanţare, semnate între Republica Moldova şi fiecare donator: (i) credit oferit de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (în continuare - AID), în valoare echivalentă cu 16,0 mil. dol.SUA; (ii) împrumut oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (în continuare - BERD), în valoare de 12,5 mil. euro; şi (iii) credit oferit de Banca Europeană pentru Investiţii (în continuare - BEI), în valoare de 12,5 mil.euro. Astfel, creditarea totală care urma a fi primită de la cei trei donatori trebuia să constituie echivalentul a circa 48,7 mil.dol.SUA (prima tranşă), la rata medie de schimb valabilă pînă la demararea PSPSD (semestrul I al anului 2007). Ulterior, în aceste scopuri au fost preconizate surse conform Acordului de grant încheiat cu AID - 725,0 mii dol.SUA şi Acordului de grant cu Comisia Europeană (în cadrul Facilităţii de Investiţii pentru Vecinătate) - 12,0 mil. euro.  

Perioada de implementare a Proiectului, stabilită în Acordul de implementare a PSPSD, este primul semestru al anului 2007 - al doilea semestru al anului 2011.

Constatările auditului Proiectului de susţinere a Programului în sectorul drumurilor relevă faptul că, deşi autorităţile publice centrale responsabile de implementarea acestui Proiect au obţinut anumite rezultate, valorificarea fondurilor externe predestinate implementării acestuia înregistrează un nivel scăzut. Astfel, constatările auditului denotă:

♦ Nivelul redus de debursare şi valorificare a mijloacelor creditare, fapt ce indică necesitatea de fortificare a capacităţilor instituţionale ale autorităţilor responsabile de implementarea Proiectului, precum şi de responsabilizare de către acestea a executorilor de lucrări în cadrul Proiectului. Din toate sursele disponibile de finanţare, Î.S. "ASD" a asigurat absorbţia a numai 33,2% din resurse, iar acest fapt poate genera precedente referitor la realizarea termenului de implementare a Proiectului.

♦ Tergiversarea de către Comitetul de evaluare din cadrul Î.S. "ASD" a procesului de desemnare a cîştigătorilor licitaţiei de achiziţionare a lucrărilor de reabilitare a drumurilor a condus la anularea de către creditorii externi (Banca Mondială, BERD) a unei tranşe a creditelor în sumă totală de 20,3 mil.euro. Totodată, din contul împrumutului acordat de BERD în sumă de 30,0 mil.euro nu s-a efectuat nici o debursare, iar grantul în sumă de 12,0 mil.euro acordat de către Comisia Europeană nu a fost valorificat.

♦ Costurile pentru reabilitarea reţelei rutiere urmau să deţină o pondere de circa 90% din resursele Proiectului, fiind planificate 90,99%, real executarea constituind 83,4%. Î.S. "ASD" nu a reuşit să reabiliteze 2 din 3 porţiuni de drumuri selectate, fiind reabilitaţi 14,2 km din 57,1 km preconizaţi.

În aceste condiţii, obiectivul propus al Proiectului de a reduce costurile transportului rutier pentru utilizatorii drumurilor din Republica Moldova, prin îmbunătăţirea condiţiilor/stării şi calităţii reţelei de drumuri, precum şi a modului de administrare a drumurilor, la momentul actual, nu poate fi considerat realizat pentru perioada aferentă desfăşurării.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului "Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010)", care este parte componentă a prezentei Hotărîri.

2. Hotărîrea şi Raportul auditului "Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010) " se remit:

2.1. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, pentru examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, în vederea asigurării implementării recomandărilor auditului şi sporirii gradului de responsabilitate a factorilor de decizie pentru monitorizarea şi realizarea activităţilor Proiectului de susţinere a Programului în sectorul drumurilor;

2.2. Întreprinderii de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor", pentru asigurarea implementării recomandărilor auditului, precum şi pentru realizarea conformă şi în termen a activităţilor aferente implementării nemijlocite a Proiectului, în special a lucrărilor de reabilitare a drumurilor, utilizînd conform destinaţiei şi eficient fondurile externe;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, privind rezultatele auditului;

2.4. Guvernului, pentru documentare şi luare de atitudine privind nivelul scăzut de valorificare a surselor externe alocate pentru implementarea Proiectului de susţinere a Programului în sectorul drumurilor, iar prin intermediul Comitetului de supraveghere[5] - intensificarea supravegherii realizării Proiectului;

2.5. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpunctelor 2.1., 2.2. şi 2.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011''.

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[4] Hotărîrea Guvernului nr.85 din 01.02.2008 "Cu privire la aprobarea Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017".

[5] Instituit prin Dispoziția nr.20-d din 14.03.2008 a Prim-ministrului (cu modificările ulterioare).

Recomandari (10)

1. MTID și Î.S. „ASD” să asigure executarea activităților prestabilite în termenele prevăzute la implementarea Proiectului, cu utilizarea eficientă și eficace a fondurilor externe pentru realizarea obiectivului acestuia.

1. MTID și Î.S. „ASD” să asigure executarea activităților prestabilite în termenele prevăzute la implementarea Proiectului, cu utilizarea eficientă și eficace a fondurilor externe pentru realizarea obiectivului acestuia.

2: MTID și Î.S. „ASD” să stabilească responsabilități distincte de coordonare, executare, monitorizare și raportare între părțile implicate în implementarea Proiectului.

3: MTID și Î.S. „ASD" să asigure implementarea unui sistem eficient de gestionare a investițiilor în drumuri, cu utilizarea fondurilor externe, acesta fiind adecvat cerințelor donatorilor.

3: MTID și Î.S. „ASD” să asigure implementarea unui sistem eficient de gestionare a investițiilor în drumuri, cu utilizarea fondurilor externe, acesta fiind adecvat cerințelor donatorilor.

4: Î.S. „ASD" să asigure dezvoltarea capacităților de achiziționare adecvată, conform condițiilor prestabilite și cadrului juridic.

5: Î.S. „ASD” și MTID să asigure intensificarea acțiunilor de monitorizare a activităților, prin realizarea deplină și în termen a obiectivului Proiectului, fiind respectate condițiile acordurilor de finanțare.

5: Î.S. „ASD” și MTID să asigure intensificarea acțiunilor de monitorizare a activităților, prin realizarea deplină și în termen a obiectivului Proiectului, fiind respectate condițiile acordurilor de finanțare.

6: Î.S. „ASD" și MTID să asigure îndeplinirea calitativă de către executori a lucrărilor de reabilitare a drumurilor și a altor tipuri de servicii, fiind respectate clauzele contractuale și condițiile de utilizare a fondurilor externe.

6: Î.S. „ASD” și MTID să asigure îndeplinirea calitativă de către executori a lucrărilor de reabilitare a drumurilor și a altor tipuri de servicii, fiind respectate clauzele contractuale și condițiile de utilizare a fondurilor externe.

Cerinte (3)

2.1. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, în vederea asigurării implementării recomandărilor auditului și sporirii gradului de responsabilitate a factorilor de decizie pentru monitorizarea și realizarea activităților Proiectului de susținere a Programului în sectorul drumurilor;

2.2. Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, pentru asigurarea implementării recomandărilor auditului, precum și pentru realizarea conformă și în termen a activităților aferente implementării nemijlocite a Proiectului, în special a lucrărilor de reabilitare a drumurilor, utilizînd conform destinației și eficient fondurile externe;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, privind rezultatele auditului;