Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 58 din 15 noiembrie 2017 cu privire la Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație”

Numar din data de 2017-11-15 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20171, la solicitarea Ministerului Educației (reorganizat în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării2) și Băncii Mondiale, în condițiile prevăzute de Acordul de grant încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.16 din 03.03.20163. Astfel, au fost auditate Rapoartele financiare interimare prezentate Băncii Mondiale la data de 31 decembrie 2016 și la 30 septembrie 2017 ale Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație”. Auditul public extern a fost planificat și desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)4, cu bunele practici în domeniul auditului financiar și cu termenii de referință elaborați de Banca Mondială. Obiectivele auditului public extern au fost determinate de sistemele de raportare financiară aplicate în cadrul Proiectului.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Parlamentului nr.189 din 21.07.2017 pentru aprobarea listei ministerelor; Hotărârea Guvernului nr.594 din 26.07.2017 ,,Cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate”; Hotărârea Guvernului nr.691 din 30.08.2017 ,,Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
3 Legea nr.16 din 03.03.2016 pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF019354 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)”.
4 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (0)

Cerinte (1)

2. Prezenta Hotărâre și Raportul de audit se remit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și se cere să asigure evaluarea și luarea în evidență a Sistemului Informațional de Management în Educație, precum și înregistrarea conformă în evidența contabilă a bunurilor și cheltuielilor de modernizare efectuate din contul Grantului în sumă totală de 5346,07 mii lei.