Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.55 din 8 noiembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”

Numar 1-6 din data de 2017-11-08 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 9

Proiectul „Agricultura competitivă în Moldova” a fost conceput pentru a spori  calitatea produselor  agricole și competitivitatea acestora pe piața internă și cea externă, diversificarea piețelor de desfacere și creșterea exporturilor. În acest scop, Guvernul Republicii Moldova a contractat de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare un împrumut în valoare totală de cca 27,40 mil.DST1 și de la GEF (Facilitatea Globală de Mediu) două granturi în valoare de 4,44 mil.dol.SUA, iar de la Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare -18,77  mil.SEK2.
Misiunea de audit asupra Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” a constat în evaluarea eficienței activităților și măsurilor întreprinse de către entitățile responsabile de implementarea cu succes a Proiectului, precum și a eficacității  utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor achiziționate în cadrul acestuia.
Responsabili de implementarea Proiectului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare3 și Ministerul Mediului4, Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, fiind responsabilă de acordarea asistenței fiduciare și de gestionarea generală a implementării Proiectului, și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură –respectiv, de implementarea subproiectelor în cadrul componentelor Proiectului și de managementul financiar al granturilor și compensațiilor. Finalizarea Proiectului a fost prevăzută inițial în iunie 2017, ulterior termenul de implementare fiind prelungit până în iunie 2019.
       Evaluările efectuate de audit denotă că activitățile prevăzute în  Proiect au contribuit la modernizarea sistemului de management al siguranței alimentelor, la crearea și susținerea grupurilor de producători agricoli în vederea comercializării producției horticole de valoare înaltă și consolidării capacităților instituționale și ale producătorilor agricoli în domeniul managementului durabil al terenurilor.

1 Drepturi Speciale de Tragere.
2 Coroana Suedeză.
3 Reorganizat prin absorbție în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
4 Reorganizat prin absorbție în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Recomandari (9)

1. MADRM, în comun cu UCIMPA, să definească indicatorii relevanți pentru măsurarea progreselor în activitatea grupurilor de producători (subcapitolul 3.2.7).

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-3157 din 28.06.18. Prin ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.155 din 27 iunie 2018 a fost aprobată în redacție nouă Anexa nr.3 "Cadrul de rezultate și monitorizarea indicatorilor” din Manualul Operațional al proiectului "Agricultura Competitiva in Moldova” (MAC-P).

RO_5654_Raspuns MADRM 28.06.18 HC 55.2017.pdf

2. MADRM, în comun cu UCIMPA, să elaboreze metodologia de calcul și de colectare a datelor aferentă indicatorului „Creșterea volumului de vânzări de culturi cu valoare înaltă (în țară și exporturi) de către grupurile de producători vizate”, pentru a putea evalua performanțele atinse în cadrul activităților desfășurate de către grupurile de producători (subcapitolul 3.1.8).

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-3157 din 28.06.18. Prin ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.155 din 27 iunie 2018 a fost aprobată în redacție nouă Anexa nr.3 "Cadrul de rezultate și monitorizarea indicatorilor” din Manualul Operațional al proiectului "Agricultura Competitiva în Moldova” (MAC-P). UCIMPA a elaborat metodologia de calcul și de colectare a datelor aferentă indicatorului "Creșterea volumului de vânzări de culturi cu valoare înaltă (în țară și exporturi) de către grupurile de producători vizate”; Indicatorul de dezvoltare a proiectului conține definiția, documente confirmative, perioada de colectare și raportare a acestora, precum și entitățile responsabile de raportare a datelor; Indicatorul de dezvoltare a proiectului este parte a cadrului de rezultate (Anexa nr. 1)

3. MADRM, în comun cu UCIMPA și AIPA, să elaboreze un set de documente standardizate obligatorii, care să fie prezentate de către grupurile de producători cu o periodicitate prestabilită, în vederea monitorizării volumelor de producție și vânzări (subcapitolul 3.2.7).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. MADRM, in comun cu UCIMPA si AIPA au elaborat pentru grupurile de producatori agricoli, modele noi de rapoarte privind implementarea planului de recunoastere. Modelele sunt definitivate, fiind propuse spre aprobare. Scrisoarea MADRM nr.01/01-3157 din 28.06.18. UCIMPA, în comun acord cu MADRM și AIPA a elaborat un set de documente standardizate obligatorii, care să fie prezentate de către grupurile de producători recunoscute. De asemenea, se află în stadiu de modificare și completare Regulamentul cu privire la procedura de recunoaștere a grupurilor de producători, aprobat prin ordinul MAIA nr.81 din 12 mai 2017. Scrisoarea AIPA nr.444/10 din 24.07.2018.MADRM, în comun cu UCIMPA și AIPA, au elaborat pentru grupurile de producători agricoli modele noi de rapoarte privind implementarea planului de recunoaștere. Au fost solicitate de la grupurile de producători prezentarea datelor conform modelelor de rapoarte noi. Grupurile de producători au prezentat rapoartele de implementare a planurilor de recunoaștere. La moment toate datele sunt prelucrate de către UCIMPA în vederea stabilirii daca modelele noi răspund tuturor aspectelor privind monitorizarea comercializării producției. După definitivare modelele vor fi propuse spre aprobare. Scrisoarea MADRM nr.582 din 09.10.2018

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5654_Raspuns MADRM 28.06.18 HC 55.2017.pdf
RO_5758_Raspuns AIPA 24.07.18 HC 55.2017.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

4. MADRM, în comun cu AIPA, să asigure restituirea mijloacelor bănești de către beneficiarii considerați neeligibili de către Banca Mondială (în sumă de 5139655,76 lei, aferente a 33 de dosare ) și de către audit (5042802,73 lei, conform Anexelor nr.10, nr.11, nr.12) (subcapitolele 3.2.6 și 3.2.8).

response:
Scrisoarea AIPA nr.444/10 din 24.07.2018. În scopul acumulării probelor necesare demarării procedurii de rambursare a mijloacelor financiare de către beneficiarii considerați neeligibili de către Banca Mondiala (în suma de 5139655,76 lei, aferente a 33 de dosare) și de către audit (5042802,73 lei, conform Anexelor nr.10, nr.l1, nr.12) (subcapitolele 3.2.6 și 3.2.8), AIPA prin scrisoarea nr. 04/07 din 03.01.2018, a solicitat Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială (în continuare, UCIMPA), prezentarea copiilor autorizate de pe înscrisurile ce confirm iregularitățile depistate. Prin scrisoarea nr. 69 din 19.01.2018, UCIMPA a comunicat Agenției că cele 40 de plăți compensatorii au fost declarate neeligibile de către Banca Mondiala, iar auditul efectuat de către Curtea de Conturi doar a confirmat acest fapt. Adițional au fost remise copiile de pe cele 32 înscrisuri pe care le dețin. Totodată, AIPA a înaintat către Curtea de Conturi a RM demersul nr. 195/07 din 19.03.2018, prin care a solicitat prezentarea copiilor, autentificate în modul stabilit, de pe documentele confirmative ce au stat la baza formulării constatărilor și a recomandării menționate. Curtea de Conturi a RM, prin scrisoarea nr.342 din 04.04.2018, a remis documentele deținute pe marginea subiectului menționat, precum și informația generalizată privind neconformitățile depistate în dosarele de solicitare a sprijinului financiar. În același context, Direcția finanțe și buget a AIPA a prezentat copiile de pe procesele- verbale ale Comisii centrale de examinare a dosarelor de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, precum și copia Ordinelor de plată privind achitarea către producătorii agricoli a sprijinului financiar acordat. În urma examinării și aprecierii tuturor materialelor pertinente cauzei, s-a propus instituirea unui grup de lucru, compus din reprezentanți ai AIPA, precum și din reprezentanți ai MADRM, în scopul examinării posibilității înaintării acțiunilor civile privind rambursarea mijloacelor financiare de către producătorii agricoli menționați. Întru confirmarea celor expuse se anexează copia Notei informative a Direcției juridice din cadrul AIPA pe 8 file.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5758_Raspuns AIPA 24.07.18 HC 55.2017.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

5. MADRM, în comun cu AIPA, să întreprindă măsurile care se impun pentru reflectarea conformă în evidența contabilă a valorii bunurilor transmise de la balanța AIPA la balanța MADRM (subcapitolul 3.2.9.2).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. Prin factura WB nr.0425254 din 21.01.2016 si Actul de transmitere din 21.01.2016 Agenda de Interventie si Plati pentru Agricultura a transmis din proprietatea sa in proprietatea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare calculatorul de tip NB Apple MacBookPro MF840RS/A, anul producerii 2015, la pretul de bilant 39748,91 lei (cost initial 52998,55 lei si uzura 13249,64 lei). Conform constatarii Curtii de Conturi, bunurile achizitionate de UCIMPA pentru dotarea AIPA nu pot fi transmise persoanelor terte. Din acest motiv la 31.12.2017 prin factura WA nr. 0208030 si actul de primire-predare din 31.12.2017 calculatorul de tip NB Apple MacBookPro MF840RS/A, anul producerii 2015 a fost transmis de catre MADRM catre AIPA la valoarea de 52998,55 lei si uzura 48582 lei. Calculatorul mentionat a fost transmis in gestiune dlui Tihon Roman, Seful Oficiului directorului prin actul din 31.12.2017. Bunurile transmise de la AIPA catre oficiile teritoriale in suma de 332,6 mii lei au fost identificate in cadrul inventarierii, care s-a desfasurat in baza Ordinului AIPA nr. 156 din 01.12.2017. In cadrul desfasurarii procedurii de inventariere, listele de inventariere, borderourile de confruntare, procesele verbale au fost semnate de responsabilii din oficiile teritoriale, fapt care confirm raspunderea materiala asupra bunurilor a responsabililor, care anterior nu au semnat actele respective.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

6. AIPA să asigure restabilirea în evidența contabilă a datoriilor aferente Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli restituite de către un agent economic (46,7 mii lei) (subcapitolul 3.2.12).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. Pentru restabilirea in evidenta contabila a datoriilor aferente Fondului de subventionare a producatorilor agricoli, si anume pentru agentului economic SRL Dimilita-Rex a sumei de 46 700 lei din anul 2015 a fost efectuata operatiunea contabila Dt 419220 Ct 723000, prin care s-a restabilit creanta la Fondul de subventionare a producatorilor agricol, contul 419220 „Creanta ale clientilor din afara sistemului bugetar”, prin contul 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedent ale institutiilor bugetare” . Totodata, s-a restabilit datoria la Proiectul Agricultura Competitiva MAC-P prin operatiunea contabila Dt 723000 Ct 519220, prin contul 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedenti ale institutiilor bugetare” si contul 519220 „Datoria fata de furnizori din afara sistemului bugetar”. Corectarea s-a efectuat prin contul 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedenti ale institutiilor bugetare”, cu anexarea notelor de contabilitate nr.6 si nr.7 pentru data de 27 martie 2018.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

7. AIPA să asigure înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor procurate din mijloacele Proiectului (subcapitolul 3.2.9.2).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. Bunurile materiale - 2 dispozitive de retea Powercom SMK-1500A-RM in suma totala de 22710 lei au fost inregistrate in evidenta contabila a AIPA si transmise in gestiune sefului Sectiei Tehnologii informationale Podubnii Marin.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

8. UCIMPA, în comun cu AIPA, să elaboreze, iar AIPA să aprobe și să aplice o metodologie și o procedură de monitorizare a implementării proiectelor investiționale de către grupurile de producători, în vederea asigurării respectării condițiilor de eligibilitate (subcapitolele 3.2.1, 3.2.7).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. La moment, AIPA in comun cu UCIMPA elaboreaza Metodologia privind procedurile de verificare si monitorizare a utilizarii granturilor acordate prin intermediul Agentiei in cadrul programului de granturi investitionale competitive ”Acces la pietele de desfacere” in cadrul proiectului ”Agricultura Competitiva”, realizat la nivel de 75 %. Dupa aprobare in modul stabilit, aceasta va fi prezentata Curtii de Conturi. Scrisoarea AIPA nr.444/10 din 24.07.2018. UCIMPA, în comun cu AIPA, au elaborat Metodologia privind procedurile de verificare și monitorizare a utilizării granturilor acordate prin intermediul Agenției în cadrul programului de granturi investiționale competitive ”Acces la piețele de desfacere” în cadrul proiectului "Agricultura Competitivă". După aprobare în modul stabilit, aceasta va fi prezentată Curții de Conturi.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5758_Raspuns AIPA 24.07.18 HC 55.2017.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

9. MADRM, în comun cu ANSA, să decidă la balanța căreia dintre acestea urmează a fi reflectate cele două SIA (SIA „LIMS” și SIA „MMSVS”), procurate din mijloacele Proiectului, pentru a exclude riscul trecerii la cheltuieli de către ANSA a sumelor aferente dezvoltării SIA, care sunt înregistrate la balanța MADRM (subcapitolul 3.1.6).

Cerinte (6)

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole, finanțate de Banca Mondială, și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pentru documentare, și se cere realizarea activităților punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole, finanțate de Banca Mondială, și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pentru documentare, și se cere realizarea activităților punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018.

RO_5758_Raspuns AIPA 24.07.18 HC 55.2017.pdf

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole, finanțate de Banca Mondială, și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pentru documentare, și se cere realizarea activităților punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. A elaborat si aprobat un Plan de actiuni privind implementarea cerintelor/recomandarilor, cu indicarea subdiviziunilor responsabile si stabilirea termenului spre executare/implementare (Anexa 1).

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole, finanțate de Banca Mondială, și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pentru documentare, și se cere realizarea activităților punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scris. nr. 01/01-17 din 03.01.2018: Părțile implicate in implementarea proiectului MAC-P au analizat recomandările echipei de audit și au elaborat comentarii privind modalitatea de realizare a recomandărilor cu termeni clari. Toate comentariile propuse de fiecare parte implicata (MADRM, AIPA, și UCIMPA) au fost discutate in cadrul unei ședințe de lucru si au fost expediate pe 8 decembrie 2017 in adresa Curții de Conturi (se anexează). Totodată, părțile implicate in realizarea proiectului MAC-P vor raporta trimestrial echipei CCRM progresul înregistrat la fiecare recomandare. Scrisoarea MADRM nr.01/01-3157 din 28.06.18.

RO_5093_MADRM_55.pdf
RO_5654_Raspuns MADRM 28.06.18 HC 55.2017.pdf

2.2. se cere efectuarea controlului asupra volumelor și costului lucrărilor executate pentru construcția și reconstrucția obiectivelor: Punctele de inspecție la frontieră Criva, Tudora, Leușeni și Giurgiulești, precum și Laboratorul regional pentru zona de nord (Bălți), finanțate din sursele Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (subcapitolele 3.1.2 și 3.1.4 din Raportul de audit);

response:
Scrisoarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică nr.740/AST din 12.07.18. În conformitate cu prevederile art.5 al Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25.06.1996 „Сu privire la controlul de stat al calității în construcții), prin comunicarea cu nr.215/AST din 21.04.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică a inițiat controlul de specialitate la următoarele obiective: 1. Punctul de inspecție la frontiera Criva; 2. Punctul de inspecție la frontiera Tudora; 3. Punctul de inspecție la frontiera Leușeni; 4. Punctul de inspecție la frontiera Giurgiulești; 5. Laboratorul regional pentru zona de nord (Bălți).

RO_5380_ASP 21.04.18 HC 55.2017.pdf
RO_5674_Raspuns AST 12.07.18 HC 55.2017.pdf

2.3. se cere verificarea operațiunilor și a tranzacțiilor aferente lucrărilor de construcție și reconstrucție a obiectivelor: Punctele de inspecție la frontieră Criva, Tudora, Leușeni și Giurgiulești, precum și Laboratorul regional pentru zona de nord (Bălți), finanțate din sursele Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (subcapitolele 3.1.2 și 3.1.4 din Raportul de audit).

response:
Scrisoarea IF nr.27-07-01/703 din 04.07.18. Inspecția Financiară, suplimentar la nr. 27-07-01/459 din 18.04.2018, Vă informează, că întru executarea cerinței din pct. 2.3 din Hotărârea Curții de Conturi nr. 55 din 08.11.2017 privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”, a efectuat, conform competenței, inspectări tematice la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială, precum și la antreprenorii Reprezentanța Permanentă a S.A. „Iasicon” si S.R.L. „Acar-Construct”. Materialele inspectărilor financiare efectuate au fost remise Centrului Național Anticorupție pentru examinare. Anexat, Vă remitem Nota informativă privind rezultatele verificărilor efectuate ре 11 file.

RO_5371_Raspuns IF 18.04.18 HC 55.2017.pdf
RO_5628_Raspuns IF 04.07.18 HC 55.2017.pdf