Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.55 din 8 noiembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”

Numar 1-6 din data de 2017-11-08 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 9

Proiectul „Agricultura competitivă în Moldova” a fost conceput pentru a spori  calitatea produselor  agricole și competitivitatea acestora pe piața internă și cea externă, diversificarea piețelor de desfacere și creșterea exporturilor. În acest scop, Guvernul Republicii Moldova a contractat de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare un împrumut în valoare totală de cca 27,40 mil.DST1 și de la GEF (Facilitatea Globală de Mediu) două granturi în valoare de 4,44 mil.dol.SUA, iar de la Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare -18,77  mil.SEK2.
Misiunea de audit asupra Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” a constat în evaluarea eficienței activităților și măsurilor întreprinse de către entitățile responsabile de implementarea cu succes a Proiectului, precum și a eficacității  utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor achiziționate în cadrul acestuia.
Responsabili de implementarea Proiectului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare3 și Ministerul Mediului4, Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, fiind responsabilă de acordarea asistenței fiduciare și de gestionarea generală a implementării Proiectului, și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură –respectiv, de implementarea subproiectelor în cadrul componentelor Proiectului și de managementul financiar al granturilor și compensațiilor. Finalizarea Proiectului a fost prevăzută inițial în iunie 2017, ulterior termenul de implementare fiind prelungit până în iunie 2019.
       Evaluările efectuate de audit denotă că activitățile prevăzute în  Proiect au contribuit la modernizarea sistemului de management al siguranței alimentelor, la crearea și susținerea grupurilor de producători agricoli în vederea comercializării producției horticole de valoare înaltă și consolidării capacităților instituționale și ale producătorilor agricoli în domeniul managementului durabil al terenurilor.

1 Drepturi Speciale de Tragere.
2 Coroana Suedeză.
3 Reorganizat prin absorbție în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
4 Reorganizat prin absorbție în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Recomandari (9)

1. MADRM, în comun cu UCIMPA, să definească indicatorii relevanți pentru măsurarea progreselor în activitatea grupurilor de producători (subcapitolul 3.2.7).

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-3157 din 28.06.18. Prin ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.155 din 27 iunie 2018 a fost aprobată în redacție nouă Anexa nr.3 "Cadrul de rezultate și monitorizarea indicatorilor” din Manualul Operațional al proiectului "Agricultura Competitiva in Moldova” (MAC-P). Scris. UCIMPA nr.G/72 din 29.11.2019: a definitiv indicatorii relevanţi pentru măsurarea progreselor în activitatea grupurilor de prcxlucători. Aceşti indicatori sunt parte a Manualului operaţional al Proiectului.

RO_5654_Raspuns MADRM 28.06.18 HC 55.2017.pdf

2. MADRM, în comun cu UCIMPA, să elaboreze metodologia de calcul și de colectare a datelor aferentă indicatorului „Creșterea volumului de vânzări de culturi cu valoare înaltă (în țară și exporturi) de către grupurile de producători vizate”, pentru a putea evalua performanțele atinse în cadrul activităților desfășurate de către grupurile de producători (subcapitolul 3.1.8).

response:
Scrisoarea MADRM nr.01/01-3157 din 28.06.18. Prin ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.155 din 27 iunie 2018 a fost aprobată în redacție nouă Anexa nr.3 "Cadrul de rezultate și monitorizarea indicatorilor” din Manualul Operațional al proiectului "Agricultura Competitiva în Moldova” (MAC-P). UCIMPA a elaborat metodologia de calcul și de colectare a datelor aferentă indicatorului "Creșterea volumului de vânzări de culturi cu valoare înaltă (în țară și exporturi) de către grupurile de producători vizate”; Indicatorul de dezvoltare a proiectului conține definiția, documente confirmative, perioada de colectare și raportare a acestora, precum și entitățile responsabile de raportare a datelor; Indicatorul de dezvoltare a proiectului este parte a cadrului de rezultate (Anexa nr. 1) Scris. UCIMPA nr.G/72 din 29.11.2019: a elaborat un set de acte standardizate obligatorii care sunt prezentate de către grupurile de producători în vederea monitorizarii volumelor de producţie şi vînzări, precum şi au fost organizate 3 instruiri specializate pentru administratorii şi contabilii grupurilor de producători, cu privire la la modalitatea de completare şi raportare a rezultatelor.

3. MADRM, în comun cu UCIMPA și AIPA, să elaboreze un set de documente standardizate obligatorii, care să fie prezentate de către grupurile de producători cu o periodicitate prestabilită, în vederea monitorizării volumelor de producție și vânzări (subcapitolul 3.2.7).

response:
Scrisoarea AIPA nr.724/10 din 15.12.2018. MADRM, in comun cu UCIMPA si AIPA au elaborat pentru grupurile de producatori agricoli, modele noi de rapoarte privind implementarea planului de recunoastere. Au fost solicitate de la grupurile de producători prezentarea datelor conform modelelor de rapoarte noi. Grupurile de producători au prezentat rapoartele de implementare a planurilor de recunoaştere. La moment toate datele sunt prelucrate de către UCIMPA în vederea stabilirii dacă modelele noi răspund tuturor aspectelor privind monitorizarea comercializării producţiei. După definitivare modelele vor fi propuse spre aprobare. Modelele rapoartelor elaborate au fost anexate pe 8 file la Informaţia prezentată de AIPA Curţii de Conturi prin scrisoarea nr.247/10 din 03.04.2018. Grupurile de producători au prezentat pînă la 15.11.2018 rapoarte privind implementarea planului de recunoaştere atît în baza modelelor aprobate cît şi în baza modeleor noi elaborate, dar care încă nu au fost aprobate. Modelele noi conţin o informaţie mai amplă, necesară pentru monitorizarea şî evaluarea impactului asocierii producătorilor agricoli in grupuri de producători. Modelele urmează a fi înaintate spre aprobate doar după aprobarea modificărilor la Legea 312 din 20.12.2013 privind grupurile de producători agricoli. La rîndul său, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură a elaborat Ghidul privind procedura de aprobare a Planului de recunoaştere a grupurilor de producători. Ghidul va fi aplicat de către personalul AIPA, care este direct implicat în recunoaşterea Grupurilor de Producători. Documentul cuprinde descrierea întregului proces de aprobare a planului de recunoaştere, cadrul legal în domeniu şi responsabilităţile membrilor grupului de lucru. După aprobarea Ghidului, acesta va fi prezentat Curţii de Conturi. Scrisoarea MADRM nr.01/01-3157 din 28.06.18. UCIMPA, în comun acord cu MADRM și AIPA a elaborat un set de documente standardizate obligatorii, care să fie prezentate de către grupurile de producători recunoscute. De asemenea, se află în stadiu de modificare și completare Regulamentul cu privire la procedura de recunoaștere a grupurilor de producători, aprobat prin ordinul MAIA nr.81 din 12 mai 2017. Scrisoarea AIPA nr.444/10 din 24.07.2018.MADRM, în comun cu UCIMPA și AIPA, au elaborat pentru grupurile de producători agricoli modele noi de rapoarte privind implementarea planului de recunoaștere. Au fost solicitate de la grupurile de producători prezentarea datelor conform modelelor de rapoarte noi. Grupurile de producători au prezentat rapoartele de implementare a planurilor de recunoaștere. La moment toate datele sunt prelucrate de către UCIMPA în vederea stabilirii daca modelele noi răspund tuturor aspectelor privind monitorizarea comercializării producției. După definitivare modelele vor fi propuse spre aprobare. Scrisoarea MADRM nr.582 din 09.10.2018 Scris. AIPA nr. 910 din 27.11.2019: AIPA de comun cu UCIMPA şi MADRM au elaborat un set de documente standardizate obligatorii, care sunt prezentate de către grupurile de producători în vederea monitorizării volumelor de producţie şi vânzări. Scris. UCIMPA nr.G/72 din 29.11.2019: a elaborat un set de acte standardizate obligatorii care sunt prezentate de către grupurile de producători în vederea monitorizarii volumelor de producţie şi vînzări, precum şi au fost organizate 3 instruiri specializate pentru administratorii şi contabilii grupurilor de producători, cu privire la la modalitatea de completare şi raportare a rezultatelor.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5654_Raspuns MADRM 28.06.18 HC 55.2017.pdf
RO_5758_Raspuns AIPA 24.07.18 HC 55.2017.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf
RO_6107_Raspuns AIPA 15.12.18 HC 55.2017.pdf

4. MADRM, în comun cu AIPA, să asigure restituirea mijloacelor bănești de către beneficiarii considerați neeligibili de către Banca Mondială (în sumă de 5139655,76 lei, aferente a 33 de dosare ) și de către audit (5042802,73 lei, conform Anexelor nr.10, nr.11, nr.12) (subcapitolele 3.2.6 și 3.2.8).

response:
Scrisoarea AIPA nr.724/10 din 15.12.2018. Urmare a demersului AIPA nr. 195/07 din 19.03.2018, Curtea de Conturi, prin scrisoarea nr.342 din 04.04.2018, a remis documentele deţinute pe marginea subiectului menţionat, precum şi informaţia generalizată privind neconformităţile depistate în dosarele de solicitare a sprijinului financiar. In urma examinării înscrisurilor existente, în scopul recuperării mijloacelor financiare acordate, AIPA a demarat procedura de rambursare a mijloacelor financiare înaintând somaţii către 11 producători agricoli. Urmare a somaţiilor AIPA, privind rambursarea compensaţiilor acordate, producătorii agricoli, GŢ „Rîhlea Ion”; SRL „GVM Nord”; GŢ „Medveţchii Aliona”; Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul, şi-au manifestat dezacordul faţă de constatările indicate în Raportul Curţii de Conturi, anexând diverse documente prin care îşi întemeiază obiecţiile. Totodată, menţionăm că mai mulţi beneficiari de sprijin financiar s-au adresat Curţii de Conturi, prin care au solicitat revizuirea constatărilor expuse în Raportul de audit menţionat. Prin răspunsurile Curţii de Conturi, la petiţiile beneficiarilor de sprijin financiar: GŢ„Rîhlea Ion”, GŢ„Medveţchi Aliona”, SRL„GVM Nord, copie Agenţiei, se menţionează că situaţia dată urmează a fi clarificată de comun cu AIPA, întru înlăturarea divergenţelor şi datelor contradictorii în actele prezentate. În acest context, pentru a nu admite încălcarea drepturilor producătorilor agricoli, prin scrisoarea nr. 568/07 din 03.10.2018, AIPA a solicitat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului crearea unei comisii mixte, formată din reprezentanţi ai MADRM, Curţii de Conturi, UCIMPA şi ai AIPA, care să identifice soluţii eficiente şi oportune în privinţa situaţiei create. Urmare a solicitării menţionate MADRM, prin demersal nr.1004 din 29.10.2018, a solicitat elaborarea unei note informative detaliate, cu indicarea situaţiei fiecărui beneficiar declarat neeligibil de către Banca Mondială şi auditul Curţii de Conturi, inclusiv acţiunile întreprinse pentru recuperarea mijloacelor financiare. Adiţional s-a solicitat remiterea Notei informative în adresa Ministerului, Curţii de Conturi şi Unităţii Consolidate pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii. Prin scrisoarea nr. 701/07 din 05 decembrie 2018 IP AIPA a remis Nota informativă detaliată către Curtea de Conturi. In vederea prevenirii unor cheltuieli de judecare a cauzei, sub forma cheltuielilor de asistenţă juridică, care pot apărea ca urmare a pierderii eventualelor procese de AIPA din lipsa temeiurilor juridice şi/sau a probelor care să servească la constatarea circumstanţelor, ce justifică pretenţiile şi obiecţiile Agenţiei, în nota remisă s-a propus efectuarea, de către instituţiile abilitate şi/sau părţile interesate, a reevaluării obiective a probelor şi circumstanţelor aferente fiecărui dosar de subvenţionare, invocat în Raportul auditului performanţei Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr.55 din 08.11.2017. întru confirmarea celor expuse se anexează copia notei explicative a Direcţiei juridice din cadrul AIPA nr.219/07 din 05.12.2018, pe 1 filă. Scris. AIPA nr. 910 din 27.11.2019: au fost analizate probele pertinente care au stat la baza constatării de audit privind restituirea inijloacelor băneşti de către beneficiarii menţionate conform Anexelor nr. 10, nr.l 1 şi nr. 12 , astfel, a fost remisă o scrisoare adresată către UCIMPA, CCRM nr. 701/07 din 05.12.2018, inclusiv şi MADRM, cu prezentarea decifrării detaliate per agent economic cu explicare lipsei temeiului de înaintare a acţiunii în judecată. în privinţa dosarelor de solicitare a sprijinului financiar depuse de GŢ „Rîhlea Ion”, GŢ „Medveţchi Aliona” şi GŢ „Caduc Andrei”, în urma examinării înscrisurilor a fost demarată procedura de rambursare a mijloacelor fmanciare şi înaintate acţiuni în instanţa de judecată care se află la moment pe rol.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5758_Raspuns AIPA 24.07.18 HC 55.2017.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf
RO_6107_Raspuns AIPA 15.12.18 HC 55.2017.pdf

5. MADRM, în comun cu AIPA, să întreprindă măsurile care se impun pentru reflectarea conformă în evidența contabilă a valorii bunurilor transmise de la balanța AIPA la balanța MADRM (subcapitolul 3.2.9.2).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. Prin factura WB nr.0425254 din 21.01.2016 si Actul de transmitere din 21.01.2016 Agenda de Interventie si Plati pentru Agricultura a transmis din proprietatea sa in proprietatea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare calculatorul de tip NB Apple MacBookPro MF840RS/A, anul producerii 2015, la pretul de bilant 39748,91 lei (cost initial 52998,55 lei si uzura 13249,64 lei). Conform constatarii Curtii de Conturi, bunurile achizitionate de UCIMPA pentru dotarea AIPA nu pot fi transmise persoanelor terte. Din acest motiv la 31.12.2017 prin factura WA nr. 0208030 si actul de primire-predare din 31.12.2017 calculatorul de tip NB Apple MacBookPro MF840RS/A, anul producerii 2015 a fost transmis de catre MADRM catre AIPA la valoarea de 52998,55 lei si uzura 48582 lei. Calculatorul mentionat a fost transmis in gestiune dlui Tihon Roman, Seful Oficiului directorului prin actul din 31.12.2017. Bunurile transmise de la AIPA catre oficiile teritoriale in suma de 332,6 mii lei au fost identificate in cadrul inventarierii, care s-a desfasurat in baza Ordinului AIPA nr. 156 din 01.12.2017. In cadrul desfasurarii procedurii de inventariere, listele de inventariere, borderourile de confruntare, procesele verbale au fost semnate de responsabilii din oficiile teritoriale, fapt care confirm raspunderea materiala asupra bunurilor a responsabililor, care anterior nu au semnat actele respective. Scris. AIPA nr. 910 din 27.11.2019: au fost întreprinse toate măsurile necesare de reflectare conformă în evidenţa contabilă a valorii bunurilor transmise de la balanţa AIPA la balanţa MADRM.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

6. AIPA să asigure restabilirea în evidența contabilă a datoriilor aferente Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli restituite de către un agent economic (46,7 mii lei) (subcapitolul 3.2.12).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. Scris. AIPA nr. 910 din 27.11.2019: Pentru restabilirea in evidenta contabila a datoriilor aferente Fondului de subventionare a producatorilor agricoli, si anume pentru agentului economic SRL Dimilita-Rex a sumei de 46 700 lei din anul 2015 a fost efectuata operatiunea contabila Dt 419220 Ct 723000, prin care s-a restabilit creanta la Fondul de subventionare a producatorilor agricol, contul 419220 „Creanta ale clientilor din afara sistemului bugetar”, prin contul 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedent ale institutiilor bugetare” . Totodata, s-a restabilit datoria la Proiectul Agricultura Competitiva MAC-P prin operatiunea contabila Dt 723000 Ct 519220, prin contul 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedenti ale institutiilor bugetare” si contul 519220 „Datoria fata de furnizori din afara sistemului bugetar”. Corectarea s-a efectuat prin contul 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedenti ale institutiilor bugetare”, cu anexarea notelor de contabilitate nr.6 si nr.7 pentru data de 27 martie 2018.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

7. AIPA să asigure înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor procurate din mijloacele Proiectului (subcapitolul 3.2.9.2).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018; Scris. AIPA nr. 910 din 27.11.2019: Bunurile materiale - 2 dispozitive de retea Powercom SMK-1500A-RM in suma totala de 22710 lei au fost inregistrate in evidenta contabila a AIPA si transmise in gestiune sefului Sectiei Tehnologii informationale.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf

8. UCIMPA, în comun cu AIPA, să elaboreze, iar AIPA să aprobe și să aplice o metodologie și o procedură de monitorizare a implementării proiectelor investiționale de către grupurile de producători, în vederea asigurării respectării condițiilor de eligibilitate (subcapitolele 3.2.1, 3.2.7).

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. La moment, AIPA in comun cu UCIMPA elaboreaza Metodologia privind procedurile de verificare si monitorizare a utilizarii granturilor acordate prin intermediul Agentiei in cadrul programului de granturi investitionale competitive ”Acces la pietele de desfacere” in cadrul proiectului ”Agricultura Competitiva”, realizat la nivel de 75 %. Scrisoarea AIPA nr.724/10 din 15.12.2018. La moment procedura de monitorizare şi evaluare a implementării proiectelor investiţionale de către grupurile de producători se ajustează prevederilor Legii privind grupurile de producători agricoli nr.312 din 20.12.2013. După aprobare în modul stabilit, aceasta va fi prezentată Curții de Conturi. Scris. AIPA nr. 910 din 27.11.2019: a fost implementată parţial. Proiectul Metodologiei privind monitorizarea implementării proiectelor investiţionale este elaborat. La moment urmează a fi operate modificările Legii nr 312 din 20.12.2013 cu privire la grupurile de producători Şi asociaţiile acestora, ca rezultat al acesteia va fi ajustată şi aprobată metodologia. Scris. UCIMPA nr.G/72 din 29.11.2019: a elaborat Proiectul Metodologiei şi procedura de monitorizare a implementării proiectelor investiţionale. de către grupurile de producători, în vederea asigurării respectării condiţiilor de eligibilitate, care a fost transmis către AIPA pentru aprobare.

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf
RO_5758_Raspuns AIPA 24.07.18 HC 55.2017.pdf
RO_5989_Raspuns AIPA 09.10.18 HC 55.2017.pdf
RO_6107_Raspuns AIPA 15.12.18 HC 55.2017.pdf

9. MADRM, în comun cu ANSA, să decidă la balanța căreia dintre acestea urmează a fi reflectate cele două SIA (SIA „LIMS” și SIA „MMSVS”), procurate din mijloacele Proiectului, pentru a exclude riscul trecerii la cheltuieli de către ANSA a sumelor aferente dezvoltării SIA, care sunt înregistrate la balanța MADRM (subcapitolul 3.1.6).

Cerinte (6)

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole, finanțate de Banca Mondială, și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pentru documentare, și se cere realizarea activităților punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scris. ANSA din 13.12.2019 nr. 01-6/3591: referitor la problema sistemelor informaţionale Managmentul Măsurilor Sanitar Veterianre (MMSV) şi Managmentul laboaratoarelor (LIMS), a fost elaborat un proiect de Hotărîre de Guvem (număr unic 692/MADRM/2019), care se află la faza de avizare de către instituţiile interesate .

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole, finanțate de Banca Mondială, și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pentru documentare, și se cere realizarea activităților punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018.

RO_5758_Raspuns AIPA 24.07.18 HC 55.2017.pdf

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole, finanțate de Banca Mondială, și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pentru documentare, și se cere realizarea activităților punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea AIPA nr.247/10 din 03.04.2018. Scris. AIPA nr. 910 din 27.11.2019: A elaborat si aprobat un Plan de actiuni privind implementarea cerintelor/recomandarilor, cu indicarea subdiviziunilor responsabile si stabilirea termenului spre executare/implementare (Anexa 1).

RO_5364_Raspuns AIPA 03.04.18 HC 55.2016.pdf

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole, finanțate de Banca Mondială, și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pentru documentare, și se cere realizarea activităților punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scris. nr. 01/01-17 din 03.01.2018,Scrisoarea MADRM nr.01/01-3157 din 28.06.18,Scris.MaDRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: Părțile implicate in implementarea proiectului MAC-P au analizat recomandările echipei de audit și au elaborat comentarii privind modalitatea de realizare a recomandărilor cu termeni clari. Toate comentariile propuse de fiecare parte implicata (MADRM, AIPA, și UCIMPA) au fost discutate in cadrul unei ședințe de lucru si au fost expediate pe 8 decembrie 2017 in adresa Curții de Conturi (se anexează). Totodată, părțile implicate in realizarea proiectului MAC-P vor raporta trimestrial echipei CCRM progresul înregistrat la fiecare recomandare.

RO_5093_MADRM_55.pdf
RO_5654_Raspuns MADRM 28.06.18 HC 55.2017.pdf

2.2. se cere efectuarea controlului asupra volumelor și costului lucrărilor executate pentru construcția și reconstrucția obiectivelor: Punctele de inspecție la frontieră Criva, Tudora, Leușeni și Giurgiulești, precum și Laboratorul regional pentru zona de nord (Bălți), finanțate din sursele Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (subcapitolele 3.1.2 și 3.1.4 din Raportul de audit);

response:
Scrisoarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică nr.740/AST din 12.07.18. În conformitate cu prevederile art.5 al Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25.06.1996 „Сu privire la controlul de stat al calității în construcții), prin comunicarea cu nr.215/AST din 21.04.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică a inițiat controlul de specialitate la următoarele obiective: 1. Punctul de inspecție la frontiera Criva; 2. Punctul de inspecție la frontiera Tudora; 3. Punctul de inspecție la frontiera Leușeni; 4. Punctul de inspecție la frontiera Giurgiulești; 5. Laboratorul regional pentru zona de nord (Bălți).

RO_5380_ASP 21.04.18 HC 55.2017.pdf
RO_5674_Raspuns AST 12.07.18 HC 55.2017.pdf

2.3. se cere verificarea operațiunilor și a tranzacțiilor aferente lucrărilor de construcție și reconstrucție a obiectivelor: Punctele de inspecție la frontieră Criva, Tudora, Leușeni și Giurgiulești, precum și Laboratorul regional pentru zona de nord (Bălți), finanțate din sursele Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (subcapitolele 3.1.2 și 3.1.4 din Raportul de audit).

response:
Scrisoarea IF nr.27-07-01/703 din 04.07.18. Inspecția Financiară, suplimentar la nr. 27-07-01/459 din 18.04.2018, Vă informează, că întru executarea cerinței din pct. 2.3 din Hotărârea Curții de Conturi nr. 55 din 08.11.2017 privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”, a efectuat, conform competenței, inspectări tematice la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială, precum și la antreprenorii Reprezentanța Permanentă a S.A. „Iasicon” si S.R.L. „Acar-Construct”. Materialele inspectărilor financiare efectuate au fost remise Centrului Național Anticorupție pentru examinare. Anexat, Vă remitem Nota informativă privind rezultatele verificărilor efectuate ре 11 file.

RO_5371_Raspuns IF 18.04.18 HC 55.2017.pdf
RO_5628_Raspuns IF 04.07.18 HC 55.2017.pdf