Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 60 din 21 noiembrie 2017 cu privire la Raportul de audit al performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?”

Numar 7-17 din data de 2017-11-21 Nr. cerinte: 31 Nr. recomandari: 68

Auditul a fost efectuat în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, potrivit Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20171, în scopul evaluării performanței Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, prin determinarea rezultatelor și progreselor înregistrate, precum și a problemelor ce pot afecta impactul ulterior al acestuia, cu identificarea metodelor și căilor adecvate de optimizare a rezultatelor, precum și înaintarea recomandărilor pentru îmbunătățirea managementului viitoarelor proiecte de dezvoltare a tehnologiilor informaționale.
Misiunea de audit a fost planificată și realizată conform Standardelor Internaționale de Audit relevante (ISSAI)2, puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern, Manualelor de audit al performanței și privind auditul tehnologiilor informaționale (în continuare – TI), precum și bunelor practici în domeniu.
Acțiunile de audit au fost realizate la Cancelaria de Stat, Instituția Publică „Centrul de Guvernare Electronică (e-Government)”, în continuare – Centrul de Guvernare Electronică, după caz, CGE, precum și la beneficiarii serviciilor electronice dezvoltate din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării (Autoritatea Națională de Integritate, Agenția Națională Transport Auto, Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Inspectoratul Ecologic de Stat etc.).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 05.12.2016 Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017”.
2 ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță”, ISSAI 5300 „Linii directorii privind auditul TI” și ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Sistemelor de securitate informațională – Ghidul privind revizuirea sistemelor de securitate informațională în autoritățile publice”, puse în aplicare prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013 și, respectiv, nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (68)

1. să revizuiască și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit, Statutul Centrului de Guvernare Electronică, în scopul ajustării formei organizatorico-juridice, a modului de finanțare a activității și a recrutării și remunerării personalului instituției publice (pct. 3.1.4. lit. a), b), c), f));

2. să asigure aprobarea de către Consiliul de administrare al Centrului de Guvernare Electronică a statelor de personal ale instituției în modul stabilit (pct.3.1.4. lit.c));

3. să elaboreze și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit, cadrul de reglementare privind definirea noțiunilor serviciul public, serviciul electronic public, precum și a noțiunilor conexe (pct.3.3.2. lit.a), c));

4. să definească și să demareze instituirea nomenclatorului tipurilor de entități în vederea clasificării autorităților publice cu diverse forme organizatorico-juridice (pct.3.1.1. lit. c));

5. să întreprindă activitățile necesare implementării unui cadru complex de indicatori de progres și de performanță şi a instrumentelor fiabile şi exacte de colectare/analiză a acestora pentru domeniul TIC şi pentru Programul strategic, pentru a putea fi evaluate corect progresele, calculate beneficiile şi prevenite abaterile de la direcțiile de dezvoltare (pct.3.4);

6. să întreprindă în termene restrânse toate acțiunile necesare elaborării cadrului normativ şi setului de standarde, precum şi instituirii sistemelor de management al riscurilor în realizarea acțiunilor Programului strategic atât în cadrul CGE, cât şi la nivel de AAPC şi de proiecte (pct.3.4);

7. să asigure efectuarea inventarierii integrale a tuturor sistemelor și resurselor informaționale de stat și ajustarea datelor registrului respectiv (pct.3.3.1. lit.c));

8. să identifice căi fiabile de instruire a personalului de specialitate în domeniul TIC, precum şi a angajaților subdiviziunilor e-Transformare, pentru îmbunătățirea continuă a cunoștințelor acestora și asigurarea durabilității şi continuității procesului de modernizare tehnologică a guvernării (pct.3.2. lit. e));

9. să elaboreze și să aprobe cadrul metodologic cu privire la procedura de selectare și prioritizare a serviciilor publice pentru digitizare, în scopul dezvoltării serviciilor cu grad de solicitare sporit (pct.3.3.2.2. lit. a), b), c), d));

11. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor (SIGEDIA) (pct.3.3.1. lit. g);

10. să elaboreze și să aprobe cadrul metodologic privind digitizarea serviciilor publice, care să includă procesul de automatizare a business-proceselor aferente, respectiv, eficientizarea activității de guvernare (pct.3.3.2.4. lit. a),);

12. să realizeze analize aplicative la nivelul entităților din sectorul public în scopul evaluării cauzelor de neutilizare a serviciilor din platforma MCloud și a serviciilor electronice de platformă, cu înaintarea, în caz de necesitate, a propunerilor de modificare a cadrului normativ-legislativ pentru valorificarea în deplină măsură a serviciilor respective (pct.3.3.1. lit. c));

13. să examineze și să determine și înainteze în modul stabilit propuneri privind administrarea și mentenanța Sistemelor Informaționale găzduite în platforma tehnologică MCloud, astfel încât să se asigure gestiunea eficientă și conformă a resurselor alocate (pct.3.1.3. lit. d));

14. să se implice activ şi să stimuleze trecerea la utilizarea Platformei guvernamentale comune de către autoritățile publice centrale, astfel încât să poată fi valorificat potențialul tehnologic şi funcțional prin generarea economiilor necesare trecerii la principiul de finanțare graduală a Centrului de Guvernare Electronică (pct.3.4);

15. să întreprindă activitățile corespunzătoare în vederea excluderii cazurilor de lansare a produselor TI în lipsa regulamentelor/reglementărilor necesare (pct.3.4);

16. să elaboreze și să înainteze, în moduls stabilit, spre aprobare, a catalogului de servicii aferente platformei MCloud și a metodologiei de calculare a taxelor la serviciile prestate contra plată persoanelor juridice de drept privat (pct.3.3.1, lit.c));

17. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional „Registrul digital agricol” dezvoltat din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (pct.3.3.2.3.);

17. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional „Registrul digital agricol” dezvoltat din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (pct.3.3.2.3.);

17. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional „Registrul digital agricol” dezvoltat din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (pct.3.3.2.3.);

17. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional „Registrul digital agricol” dezvoltat din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (pct.3.3.2.3.);

18. să instituie sistemul de management financiar și control eficient, inclusiv elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate, în scopul asigurării continuității activității Centrului (pct.3.1.4. lit. g));

19. să revizuiască modelul contractual pentru elaborarea și furnizarea de către instituție către beneficiari a serviciului electronic sectorial dezvoltat, în așa mod ca să fie create rapoarte juridice între furnizor și beneficiar, pentru responsabilizarea acestora (pct.3.3.6.);

20. să asigure testarea sistemelor informaționale astfel încât deficiențele tehnice să fie detectate și eliminate în timpul oportun (pct.3.3.2.4. și 3.3.2.5.);

21. să intensifice procedurile de evaluare a necesităților autorităților publice de servicii de platformă, precum și de monitorizare a utilizării lor (pct.3.3.1, lit. d));

22. să revizuiască și să instituie o Politică de securitate și protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu cadrul normativ-legislativ relevant (3.3.1. lit. e));

23. să stabilească un mecanism eficient de dezvoltare a capacităților personalului implicat, prin instruire cu privire la administrarea, integrarea și utilizarea serviciilor din platforma MCloud (pct.3.3.1. lit. c));

24. să intensifice procedurile de monitorizare și control asupra implementării prevederilor contractuale de către furnizorul platformei și Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, în scopul asigurării calității serviciilor prestate (pct.3.3.1. lit. d));

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
Scris.STI nr.8/8-1812 din 16.03.2018: s-au elaborat Procedurile operationale cu privire la ordinea de verificare a cererilor privind eliberarea cazierelor judiciare, cazierelor detaliate și cazierelor contravenționale de către Direcția servicii publice și guvernamentale a Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul STI nr. 8 din 12.03.2018.

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

28. să asigure ajustarea valorii SI Arhiva digitizată cu valoarea arhivei scanate în cadrul Proiectului (pct.3.3.9. lit. b);

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

30. să asigure consolidarea și implementarea cadrului de management al serviciilor TI, inclusiv prin stabilirea și monitorizarea/evaluarea indicatorilor de performanță și de calitate în prevederile contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, în vederea conformării cu cele mai înalte standarde de bună practică în domeniu (3.3.1. lit. d));

30. să asigure consolidarea și implementarea cadrului de management al serviciilor TI, inclusiv prin stabilirea și monitorizarea/evaluarea indicatorilor de performanță și de calitate în prevederile contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, în vederea conformării cu cele mai înalte standarde de bună practică în domeniu (3.3.1. lit. d));

31. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale (pct.3.3.1 lit.f) și pct.3.4.);

31. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale (pct.3.3.1 lit.f) și pct.3.4.);

31. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale (pct.3.3.1 lit.f) și pct.3.4.);

31. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale (pct.3.3.1 lit.f) și pct.3.4.);

32. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru (pct. 3.3.1 lit. f) și pct.3.4);

32. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru (pct. 3.3.1 lit. f) și pct.3.4);

32. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru (pct. 3.3.1 lit. f) și pct.3.4);

32. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru (pct. 3.3.1 lit. f) și pct.3.4);

33. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate aferent Platformei guvernamentale (pct.3.3.1. lit.e) și pct. 3.4.).

33. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate aferent Platformei guvernamentale (pct.3.3.1. lit.e) și pct. 3.4.).

33. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate aferent Platformei guvernamentale (pct.3.3.1. lit.e) și pct. 3.4.).

33. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate aferent Platformei guvernamentale (pct.3.3.1. lit.e) și pct. 3.4.).

Cerinte (31)

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se cere stabilirea cadrului regulator privind modul de bugetare a acțiunilor de avizare/coordonare a mijloacelor financiare necesare elaborării resurselor informaționale de stat și dezvoltării/modernizării infrastructurii, indiferent de sursa de finanțare a acestora;

2.3. Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, pentru informare, și se cere întreprinderea măsurilor corespunzătoare de conformare a autorităților publice nominalizate în Raportul de audit cu rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal;

2.4.1. examinarea oportunității de reglementare a procesului de modernizare tehnologică, cu elaborarea și înaintarea unui proiect de lege pentru redistribuirea/centralizarea funcțiilor de monitorizare și coordonare privind activitățile de transformare a guvernării, precum și privind elaborarea, evaluarea și avizarea bugetării, pentru crearea/dezvoltarea resurselor informaționale de stat și a infrastructurii centrelor de date;

2.4.2. stabilirea unui set minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de către entitățile desemnate responsabile de executarea Hotărârilor Guvernului, inclusiv Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale”, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora;

2.4.3. în comun cu Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Centrul de Guvernare Electronică, să asigure elaborarea şi aprobarea unei metodologii fiabile pentru evaluarea şi măsurarea impactului procesului de e-Transformare a Guvernării, în contextul reformei administrației publice şi a serviciilor publice;

2.4.4. în comun cu Cancelaria de Stat, să remodeleze interacțiunea dintre Centrul de Guvernare Electronică și autoritățile publice, pentru asigurarea durabilității și continuității serviciilor electronice publice;

2.4.5. în comun cu Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat și Centrul de Guvernare Electronică, să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a metodologiilor de calculare şi de aprobare a economiilor obținute din utilizarea Platformei guvernamentale comune, pentru garantarea continuității procesului de finanțare a Centrului de Guvernare Electronică;

2.4.6. în comun cu Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică și Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale”, să examineze situația și riscurile expuse de audit privind Serviciul guvernamental de Plăți Electronice (MPay) și să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării sustenabilității acestuia;

2.4.7. să reglementeze la nivel național modul de remunerare a angajaților din instituțiile publice care activează pe principiul de autogestiune;