Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 60 din 21 noiembrie 2017 cu privire la Raportul de audit al performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?”

Numar 7-17 din data de 2017-11-21 Nr. cerinte: 31 Nr. recomandari: 68

Auditul a fost efectuat în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, potrivit Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20171, în scopul evaluării performanței Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, prin determinarea rezultatelor și progreselor înregistrate, precum și a problemelor ce pot afecta impactul ulterior al acestuia, cu identificarea metodelor și căilor adecvate de optimizare a rezultatelor, precum și înaintarea recomandărilor pentru îmbunătățirea managementului viitoarelor proiecte de dezvoltare a tehnologiilor informaționale.
Misiunea de audit a fost planificată și realizată conform Standardelor Internaționale de Audit relevante (ISSAI)2, puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern, Manualelor de audit al performanței și privind auditul tehnologiilor informaționale (în continuare – TI), precum și bunelor practici în domeniu.
Acțiunile de audit au fost realizate la Cancelaria de Stat, Instituția Publică „Centrul de Guvernare Electronică (e-Government)”, în continuare – Centrul de Guvernare Electronică, după caz, CGE, precum și la beneficiarii serviciilor electronice dezvoltate din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării (Autoritatea Națională de Integritate, Agenția Națională Transport Auto, Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Inspectoratul Ecologic de Stat etc.).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 05.12.2016 Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017”.
2 ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță”, ISSAI 5300 „Linii directorii privind auditul TI” și ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Sistemelor de securitate informațională – Ghidul privind revizuirea sistemelor de securitate informațională în autoritățile publice”, puse în aplicare prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013 și, respectiv, nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (68)

1. să revizuiască și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit, Statutul Centrului de Guvernare Electronică, în scopul ajustării formei organizatorico-juridice, a modului de finanțare a activității și a recrutării și remunerării personalului instituției publice (pct. 3.1.4. lit. a), b), c), f));

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Prin Hotararea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 a fost modificata denumirea Institutiei publice „Central de Guvernare Electronica (Е-Government)” in Institutia publica „Agenția de Guvernare Electronica” si expus in redactie noua Statutul Agentiei. Noul Statut al institutiei a fost perfectionat, tinand cont inclusiv de constatarile si recomandarile din Raportul de audit referitoare la ajustarea formei organizatorico-juridice, a modului de finanțare a activitații a recrutarii si remunerarii personalului institutiei publice.

2. să asigure aprobarea de către Consiliul de administrare al Centrului de Guvernare Electronică a statelor de personal ale instituției în modul stabilit (pct.3.1.4. lit.c));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: In legătura cu aprobarea, prin Hotărarea Guvernului nr.414 din 08.05,2018 ,,Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat”. În redactie nouă a Statutului Institutiei publice „Agenția de Guvernare Electronică” au fost elaborate proiectele noii structuri și a organigramei institutiei, care, actualmente, se аflă in proces de definitivare. Ținand cont de competentele Centrului de Implementare a Reformelor, stabilite in Statutul institutiei, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 11 din 18.01.2017, și in scopul executarii Deciziei Nr.1 din 12.06.2018 a Consiliului AGE, proiectele respective urmeaza a fi coordonate cu CIR. Ulterior, după aprobarea de către Consiliul AGE a structurii și efectivului-limită ale Agentiei va fi elaborat și aprobat de către Director statul de personal al institutiei. Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: In legatura cu aprobarea, prin HG nr.414 /2018, to redactie nouă a Statutului Institutiei publice „Agenția de Guvernare Electronică” au fost elaborate proiectele noii structuri si a organigramei institutiei, care, actualmente, se află în proces de definitivare. Tinand cont de competentele Centrului de Implementare a Reformelor, stabilite în Statutul institutiei, aprobat prin HG nr. 11/2017, si în scopul executarii Deciziei Nr.l din 12.06.2018 a Consiliului AGE, proiectele respective urmează a fi coordonate cu CIR. Ulterior, dupa aprobarea de către Consiliul AGE a structurii si efectivului-limita ale Agentiei vor fi elaborate si aprobate statele de personal ale institutiei. Ulterior, prin Ordinul Nr.3005-40 din 22.10.2018, Directorul AGE a aprobat Statul de personal al Agentiei pentru anul 2019. Prin urmare, consideram necesar excluderea recomandarii in cauza din regim de monitorizare.

3. să elaboreze și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit, cadrul de reglementare privind definirea noțiunilor serviciul public, serviciul electronic public, precum și a noțiunilor conexe (pct.3.3.2. lit.a), c));

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: In procesul de actualizare a Planului de actiuni pe anul 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administratiei publice pentru anii 2016-2020 s-a propus a fi prelungit termenul de elaborare a proiectului de lege, reiesind din complexitatea procedurii. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: La moment, definitia notiunii „serviciu public” se conține în pct.2 din HG nr.330/2012 „Cu privire la crearea și administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice”. Totodată, potrivit acțiunii 22 din Planul de actiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administratiei publice pentru anii 2016-2020, aprobat prin HG nr.1351/2016, a fost planificata elaborarea si aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice, initial pentru iunie 2018. Tinand cont de complexitatea viitorului proiect de lege, în cadrul exercitiului de elaborare a Planului de actiuni privind implementarea SRAP pentru anii 2019-2020, activitatea de elaborare a proiectului de lege privind serviciile publice a fost transferată pentru Trimestrul II al anului 2019.

4. să definească și să demareze instituirea nomenclatorului tipurilor de entități în vederea clasificării autorităților publice cu diverse forme organizatorico-juridice (pct.3.1.1. lit. c));

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Lista autoritatilor administratiei pubiice centrale (prevazuta de capitolul II din HG nr. 1001/2011), care cad sub incidenta prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publica statutul funcționarului public va fi revazuta si aprobata odata cu finalizarea reformei APC, avind in vedere ca urmeaza a fi create/organizate/instituite toate autoritatile administratiei publice centrale si structurile organizatorice din sfera lor de competenta (agentii, inspectorate, servicii publice desconcentrate).

5. să întreprindă activitățile necesare implementării unui cadru complex de indicatori de progres și de performanță şi a instrumentelor fiabile şi exacte de colectare/analiză a acestora pentru domeniul TIC şi pentru Programul strategic, pentru a putea fi evaluate corect progresele, calculate beneficiile şi prevenite abaterile de la direcțiile de dezvoltare (pct.3.4);

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: Despre măsurile întreprinse se va raporta în semestrul II.

6. să întreprindă în termene restrânse toate acțiunile necesare elaborării cadrului normativ şi setului de standarde, precum şi instituirii sistemelor de management al riscurilor în realizarea acțiunilor Programului strategic atât în cadrul CGE, cât şi la nivel de AAPC şi de proiecte (pct.3.4);

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Lista autoritatilor administratiei pubiice centrale (prevazuta de capitolul II din HG nr. 1001/2011), care cad sub incidenta prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publica statutul funcționarului public va fi revazuta si aprobata odata cu finalizarea reformei APC, avind in vedere ca urmeaza a fi create/organizate/instituite toate autoritatile administratiei publice centrale si structurile organizatorice din sfera lor de competenta (agentii, inspectorate, servicii publice desconcentrate). In legatura cu aprobarea, prin Hotararea Guvernului nr.414 din 08.05.2018, in redactie noua a Statutului Institutiei publice „Agenția de Guvernare Electronica”, s-a considerat oportun ca activitatea de elaborare a PDI a Agentiei sa fie initiata dupa aprobarea de catre Consiliul Agentiei a noii structuri, efectivului-limita ale institutiei si, respectiv, de catre Directorul Agentiei a statelor de personal ate institutiei. Ulterior, prin Ordinul nr.3005-40 din 22.10.2018, Directorul AGE a aprobat Statul de personal al Agenției pentru anul 2019.

7. să asigure efectuarea inventarierii integrale a tuturor sistemelor și resurselor informaționale de stat și ajustarea datelor registrului respectiv (pct.3.3.1. lit.c));

response:
Scris.MEI nr. 08-7102 din 05.07.2018: Mentionam ca conform p.32 alin 2) lit. b) din Hotarirea Guvernului nr. 414 din 08.05.2018 „Сu privire la masurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat”, I.P. „Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica” in comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronica” urmeaza sa efectueze, in termen de 6 luni, inventarierea tuturor centrelor de date, precum si, in termen de 9 luni, inventarierea sistemelor si resurselor informationale de stat existente. Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: Exercitiul de inventariere a SI și a resurselor informationale de stat urmeaza a fi initiat de catre STISC in comun cu AGE, in conformitate in termenii stabiliți prin Hotărarea Guvernului nr.414 din 08.05.2018, dupa finalizarea procedurii de reorganizare a CTS in STISC. Astfel, potrivit pct.32 din Hotărarea Guvernului nr.414 din 08.05.2018, STISC urmeaza: 1) sa integreze centrul de date propriu in platforma MCloud; 2) in comun cu AGE: a) să efectueze toate masurile ce se impun in scopul integrarii ceentrelor de date și echipamentelor preluate in platforma MCloud; b) să efectueze, in termen de 6 luni, inventarierea tuturor centrelor de date in sectorul public și, in termen de 9 luni, inventarierea resurselor și sistemelor informaționale de stat existente; c) ca rezultat al inventarierii centrelor de date, sa prezinte Guvernului propuneri privind optimizarea și eficientizarea lor; 3)ca rezultat al inventarierii sistemelor informationale de stat, începand cu 1 ianuarie 2019, să preia administrarea și mentinerea acestora, cu exceptiile stabilite, Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandari, inclusiv in contextul executarii Hotararii Guvernului nr.414 din 08.05.2018, se va raporta ulterior. 2, fn rczultatul inventarierii sus-men(innate, Registrul resurselor 51 sistemelor informajionaie de stat urmeazS a fi ajustat de catre Agenfia Servicii Publice, care, potrivit art.7 alin.(2) din Lcgca nr.71/2007 cu privirc la registre, este posesorul acestui Registru. Scris.STISC nr.1.4/679/44-18 din 10.12.2018: Au fost intreprinse urmatoarele actiuni: - a fost formata comisia de inventariere; - au fost elaborate chestionarele de inventariere a sistemelor informationale de stat si a centrelor de date; - chestionarele au fost transmise Autoritatilor Administratiei Publice spre examinare si completare. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Exercițiul de inventariere a SI si a resurselor informationale de stat a fost initiat de catre STISC in comun cu AGE, in conformitate si in termenii stabiliți prin HG nr.414/2018, dupa finalizarea procedurii de reorganizare a CTS in STISC. In rezultatul inventarierii sus-menționate, Registrul resurselor și sistemelor informationale de stat urmeaza a fi ajustat de catre Agenția Servicii Publice, care, potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr.71/2007 cu privire la registre, este posesorul acestui Registru.

8. să identifice căi fiabile de instruire a personalului de specialitate în domeniul TIC, precum şi a angajaților subdiviziunilor e-Transformare, pentru îmbunătățirea continuă a cunoștințelor acestora și asigurarea durabilității şi continuității procesului de modernizare tehnologică a guvernării (pct.3.2. lit. e));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019:: Sunt planificate training-uri pentru coordonatorii de modernizare și e-transformare și angajații subdiviziunilor e-Transformare și implementată Platforma E-Learning. Acțiunile respective urmeaza a fi realizate in cadrul implementării Proiectului Bancii Mondiale ,,Modernizarea serviciilor guvernamentale” (acronim - MGSP). Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandari se va raporta ulterior.

9. să elaboreze și să aprobe cadrul metodologic cu privire la procedura de selectare și prioritizare a serviciilor publice pentru digitizare, în scopul dezvoltării serviciilor cu grad de solicitare sporit (pct.3.3.2.2. lit. a), b), c), d));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019:: Actiunea respectiva urmeaza a fi realizata, iar indicatorul stabilit urmeaza a fi atins in cadrul implementarii proiectului „Modernizarea sei-viciilor guvernamentale” (MGSP). Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandari se va raporta ulterior.

11. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor (SIGEDIA) (pct.3.3.1. lit. g);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: În cadrul implementarii Proiectului MGSP se planifica dezvoltarea Platformei guvernamentale de schimb de documente inter-institutionale, inclusiv de arhivare electronică de documentelor (MDocs), care va inlocui conceptul SIGEDIA., dezvoltată. Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandari se va raporta ulterior. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Actiunea respectiva urmeaza a fi realizata, iar indicatorul stabilit urmeaza a fi atins in cadrul implementarii proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale,, (MGSP).

10. să elaboreze și să aprobe cadrul metodologic privind digitizarea serviciilor publice, care să includă procesul de automatizare a business-proceselor aferente, respectiv, eficientizarea activității de guvernare (pct.3.3.2.4. lit. a),);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019:: Actiunea respectiva urmeaza a fi realizata, iar indicatorul stabilit urmeaza a fi atins in cadrul implementarii proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP). Despre progresul înregistrat in implementarea acestei recomandari se va raporta ulterior.

12. să realizeze analize aplicative la nivelul entităților din sectorul public în scopul evaluării cauzelor de neutilizare a serviciilor din platforma MCloud și a serviciilor electronice de platformă, cu înaintarea, în caz de necesitate, a propunerilor de modificare a cadrului normativ-legislativ pentru valorificarea în deplină măsură a serviciilor respective (pct.3.3.1. lit. c));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: La 08.05.2018 a fost emisă Hotararea Guvernului nr.414 „Сu privire la masurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public și de raționalizare a administrarii sistemelor informaționale de stat”. Actul normativ respectiv a fost aprobat in contextul implementarii Strategiei privind reforma administratiei publice pentru anii 2016-2020 (aprobate prin Hotararea Guvernului nr.911/2016) și a Planului de acțiuni pe anii 2016- 2018 pentru implementarea acestei Strategii (aprobat prin Ноtărâгеа Guvernului nr. 1351/2016), in cadrui etapei a doua a restructurarii structurale a administratiei publice centrale de specialitate, care se referă la reconsiderarea rolului entitaților din sfera de competenta a ministerelor și altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului, in special a intreprinderilor de stat in care aceștia au caiitatea de fondator- in speță a intreprinderilor de stat cu profil TI. Este oportun de menționat că Hotărarea Guvernului nr.414 din 08,05.2018 are drept scop și asigurarea realizarii activitaților din Strategia naționala de dezvoltare a societăți informaționale „Moldova digitală 2020” (aprobata prin Hotararea Guvernului nr.857/2013), in partea ce ține de necesitatea stabilirii delimitarii clare a functiilor de elaborare a politicii statutului in domeniul securitații cibernetice de funcțiile implementare a politicii in acest domeniu, precum și de functiile de efectuare a auditarii securitatii cibernetice. Astfel, prin Hotararea Guvernului nr.414 08.05.2018 a fost constituita baza normativa pentru reformarea serviciilor de tehnologii informaționale in sectorul guvernamental pentru: - imbunătățirea calitații serviciilor TI prestate autorităților publice; - asigurarea continuității și sustenabilității proiectelor TI implementate in sectorul public; - asigurarea securitătii cibernetice in procesele interne ale autorităților, precum și în procesele de livrare a serviciilor publice la nivelul necesar; - promovarea tehnologiilor inovatoare in spațiu guvernamental; - eficientizarea cheltuielilor pentru asigurarea serviciilor TI in Guvern cu valorificarea tuturor investițiilor facute de stat in proiectele TI, Cu relevanță la recomandarea respectivă din Raportul auditului, menționăm că Hotararea Guvernului nr.414 08.05.2018 a stipulat о serie de masuri și reforme institutionale, in baza infrastructurilor si instituțiilor existente. În rezultatul implementarii acestor masuri, ministerele și alte autoritați administrative centrale subordonate Guvernului vor fi absolvite de necesitatea gestionarii implementarii și administrarii proiectelor TI - lucru impropriu acestor autoritați - acestora revenindu-le partea de planificare strategica a utilizarii tehnologiilor moderne in sectorul corespunzator (strategiile sectoriale de e-guvernare), participarea la conceptualizarea soluțiilor/proiectelorTI și utilizarea solutiiior implementate. Deasemenea, Hotararea Guvernului nr.414 08.05.2018 prevede și reorganizarea I.S. „Centrul de telecomunicații speciale” in Instituția publică „Serviciul Tehnologii informationale și Securitate Cibernetica” (STISC), cu urmatoarele competențe de baza; gestionarea infrastructurii guvernamentale de rețele informaționale și de centre de date, asigurarea securitații cibernetice a infrastructurilor și soluțiilor TI guvernamentale, acționarea in calitate de autoritate de certificare a cheilor publice pentru sectorul guvernamental, administrarea tehnica a sistemelor informaționale de stat. In acest context, noua institutie publică va lua in posesie și administrare platforma MCloud о va extinde prin consolidarea centrelor de date existente in spatiul guvernamental, astfel asigurand o raționalizare și o aliniere a tuturor centrelor de date la cerințele de securitate și disponibilitate conform clasificarii datelor și a serviciilor. STISC, in conlucrare cu posesorii sistemelor informaționale de stat, va asigura migrarea sistemelor in platforma MCloud și va prelua administrarea tehnică a acestora, aplicand proceduri unificate de administrare, de asigurare a calitatii și de suport utilizatori. Pe dimensiunea dezvoltarii sistemelor informationale de stat, Hotararea Guvernului nr.414 08.05.2018 prevede consolidarea capacitaților de management al proiectelor, de analiza și proiectare, dar și de asigurare a calitații soluțiilor TI la etapa de acceptare pe baza AGE. În cadrul instituției vor activa specialisti atașați diferitor sectoare, care impreuna cu specialisti in materie din cadrul ministerelor vor asigura desfășurarea calitativă a tuturor acrivitaților necesare cictului de viață a sistemelor informationale de stat. Totodată, dezvoltarea tuturor sistemelor informationale va urma aceleași reguli, practici si proceduri astfel asigurindu-se nivelul acceptabil de calitate, de documentare sustenabilitate. Un lucru important in acest proces va fi asigurarea continuitatii proceselor de dezvoltare a solutiilor TI in cadrul ministerelor. Avand in vedere faptut ca in cadrul unei specializări (analiză, proiectare, asigurare a calitații, management proiecte) vor activa mai multi specialisti, pentru un sector vor fi dedicate doua persoane responsabile, astfel daca din diferite motive un specialist iși inceteaza activitatea, atunci continuitatea procesului este asigurata de о altă реrsoană, cunoscatoare a domeniului. Acest lucru este dificil de realizat astazi in structurile guvernamentale. Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandari, inclusiv in contextul executării Hotararii Guvernului nr.414 din 08.05.2018, se va raporta ulterior.

13. să examineze și să determine și înainteze în modul stabilit propuneri privind administrarea și mentenanța Sistemelor Informaționale găzduite în platforma tehnologică MCloud, astfel încât să se asigure gestiunea eficientă și conformă a resurselor alocate (pct.3.1.3. lit. d));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Prin HG nr.414 din 08.05.2018 ,,Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a adminitsrării sistemelor informaționale de stat", ÎS ,,Centrul de telecomunicații și Securitate Cibernetică"(STISC), cu următoarele competențe de bază: gestionarea infracstructurii guvernamentale de rețele informaționale și de centre de date, asigurarea securității cibernetice a infrastructurilor și soluțiilor TI guvernamentale, acționarea în calitate de autoritate de certificare a cheilor publice pentru sectorul guvernamental, administrarea tehnică a sistemelor informaționale de stat. În acest context, noua instituție publică va lua în posesie și administrare platfoma MCloud și o va extinde prin consolidarea centrelor de date existente în spațiul guvernamental, astfel asigurând o raționalizare și o aliniere a tuturor centrelor de date la cerințele de securitate și disponibilitate conform clasificării datelor și a seriviilor. STISC, în conlucrare cu posesorii sistemelor informaționale de stat, va asigura migrarea sistemelor în platforma MCloud și va prelua administrarea tehnică a acetora, aplicând proceduri unificate de administrare, de asigurare a calității și de suport utilizatori. Scris.STISC nr.1.4/679/44-18 din 10.12.2018: Au fost intreprinse urmatoarele actiuni: - a fost formata comisia de inventariere; - au fost elaborate chestionarele de inventariere a sistemelor informationale de stat si a centrelor de date; - chestionarele au fost transmise Autoritatilor Administratiei Publice spre examinare si completare.

14. să se implice activ şi să stimuleze trecerea la utilizarea Platformei guvernamentale comune de către autoritățile publice centrale, astfel încât să poată fi valorificat potențialul tehnologic şi funcțional prin generarea economiilor necesare trecerii la principiul de finanțare graduală a Centrului de Guvernare Electronică (pct.3.4);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Hotărarea Guvernului nr.414 din 08.05.201 8 prevede trecerea platformei MCloud din posesia AGE in posesia STISC. In executarea actului normativ respectiv STISC urmeaza si extinde platforma MCloud, prin consolidarea centrelor de date existente in spațiul guvernamental, si, in conlucrare cu posesorii sistemelor informationale de stat, sa asigure migrarea sistemelor in platforma MCloud și sa preia administrarea tehnica a sistemelor respective, aplicand proceduri unificate de administrare, de asigurare a calitații și de suport utiiizatori. Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandari, inclusiv in contextul executarii Hotararii Guvernului nr.414 din 08.05.2018 se va raporta ulterior. Scris.STISC nr.1.4/679/44-18 din 10.12.2018: A fost aprobata Hotarirea de Guvern nr.255 din 27.03.2018 cu privire la modificarea Hotaririi de Guvern nr.222 din 01.04.2011 cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea guvernarii si Hotarirea Guvernului nr.414 din 18.05.2018 cu privire la masurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat (in continuare Hotarirea Guvernului nr. 414/2018).

15. să întreprindă activitățile corespunzătoare în vederea excluderii cazurilor de lansare a produselor TI în lipsa regulamentelor/reglementărilor necesare (pct.3.4);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Actiunea respectiva urmeaza a fi realizata, iar indicatorul stabilit urmeaza a fi atins in cadrul implementarii proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP).

16. să elaboreze și să înainteze, în moduls stabilit, spre aprobare, a catalogului de servicii aferente platformei MCloud și a metodologiei de calculare a taxelor la serviciile prestate contra plată persoanelor juridice de drept privat (pct.3.3.1, lit.c));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Potrivit HG nr.414 din 08.05.2018, se prevede trecerea platformei MCloud din administrarea AGE în administrarea STISC, care va prelua calitatea de posesor al acestei platforme, AGE revenind calitatea de dezvoltator al platformei MCloud. Astfel, potrivit pct.8 din HG nr.128 din 20.02.2014 ,,Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)", cu modificările introduse prin HG nr.414 din 08.05.2018, AGE, în comun cu STISC urmează să elaboreze catalogul de servicii aferente platformei MCloud. În ceea ce privește metodologia de calculare a taxelor la serviciile prestate contra plată persoanelor juridice de drept privat, potrivit pct.13 HG nr.414 din 08.05.2018, Cancelaria de Stat urmează: 1) în termen de 3 luni, să elaboreze și să prezinte Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către STISC, inclusiv celor pentru utilizarea platformei MCloud; 2) în termen de 2 luni de la data adoptării Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către STISC, să elaboreze și să prezinte Guvernului spre aprobare Nomenclatorul serviciilor prestate de către STISC și tarifele la acestea. Despre progresul înregistrat în implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.STISC nr.1.4/679/44-18 din 10.12.2018: Platforma guvernamentala comuna MCloud a fost transmisa in posesia I.P. „Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica” in luna octombrie 2018 in baza Hotaririi Guvernului nr.414/2018, institutia fiind limitata in timp pentru a realiza actiunile prevazute in punctul nominalizat, prin urmare realizarea acestora va fi asigurata in perioada ce urmeaza.

17. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional „Registrul digital agricol” dezvoltat din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (pct.3.3.2.3.);

17. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional „Registrul digital agricol” dezvoltat din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (pct.3.3.2.3.);

response:
Scris.STISC nr.1.4/679/44-18 din 10.12.2018: in contextul reorganizarii prin transformare a I.S.”Centrul de telecomunicatii speciale” in I.P. “Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibemetica” si absorbtia ulterioara a I.S. “Centrul Informational Agricol”, a aparut necesitatea de a raporta si asupra punctului nominalizat. Reiesind din cele mentionate comunicam ca prerogativa de elaborare si aprobare a Sistemului Informational „Registrul digital agricol apartine posesorului acestuia Ministerul Agriculturii Dezvoltarii Regionale si Mediului. Mai mult, I.S. “Centrul Informational Agricor la data de 21.12.2017 prin scrisoarea nr.10-2/493 a expediat la adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului Planul de actiuni privind utilizarea Sistemului Informational “Registrul Digital Agricol”, ca executare a cerintelor Curtii de Conturi conform Hotaririi Curtii de Conturi nr.60 din 21.11.2017.

17. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional „Registrul digital agricol” dezvoltat din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (pct.3.3.2.3.);

response:
Scris.ANSA nr.01-6-3875 din 28.12.2018: A fost elaborat Planul de actiuni privind utilizarea SIA RDA de catre CIA si a fost remis in adresa MADRM prin demersul nr. 10-2/493 la data de 21.12.2017, (se anexeaza); A fost elaborat de catre CIA proiectul Hotararii de Guvern privind conceptul tehnic al SIA RDA si a fost remis spre promovare catre MADRM si la alte autoritati competente;

17. să elaboreze și să prezinte Guvernului propuneri cu privire la posibila utilizare a Sistemului Informațional „Registrul digital agricol” dezvoltat din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (pct.3.3.2.3.);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Cu referire la transmiterea Sistemului Informational „Registrul digital agricol" (RDA), informam că AGE a expediat MADRM/ANSA demersul cu solicitarea de a primi in administrare acest SI. Suntem in asteptarea răspunsului respectiv. In cazul eventualului dezacord din partea autoritaților antrenate in transmitere, luand in considerare prevederile pct. 10 subpct.2) lit.b) din regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, aprobat prin HG nr.901 din 31.12.2015 http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362638), AGE își rezervă dreptul de a sesiza Guvernul pentru adoptarea deciziei definitive de transmitere, actul de transmitere urmând a fi aprobat chiar și fără acordul părții care și-a exprimat dezacordul. Despre progresul înregistrat în implimentarea acestei recomandări se va raporta ulterior.

18. să instituie sistemul de management financiar și control eficient, inclusiv elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate, în scopul asigurării continuității activității Centrului (pct.3.1.4. lit. g));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Pe dimensiunea dezvoltarii sistemelor informaționale de stat, Hotărarea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 prevede inclusiv consolidarea capacitaților de management al proiectelor, de analiză și proiectare, dar si de asigurare a calitații soluțiilor TI la etapa de acceptare pe baza AGE. Concomitent, prin Hotararea Guvernului respectiva a fost aprobat Statutul AGE, conform caruia Agenția va activa in baza principiilor de autogestiune și una din sursele de finantare a careia vor fi veniturile obținute din prestarea serviciilor. Astfel, AGE va iniția implementarea recomandarii respective, dupa aprobarea de către Consiliul institutiei a structurii efectivului-limita ale Agenției, precum și aprobarea de catre Director a statului de personal al Agenției. In acest sens, precizam ca, potrivit cerintelor legislatiei, in viitoarea structură a Agentiei va fi instituita funcția de audit intern si control (operational si financiar). Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: În legătură cu aprobarea, prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018 Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat”, în redacție nouă a Statutului AGE au fost elaborate proiectele noii structuri și a organigramei instituției. În cadrul ședinței Consiliului AGE din 05.102018 au fost aprobate structura și organigrama AGE și stabilit efectivul-limită al instituției. Ulterior, prin Ordinul Nr.3005-40 din 22.10.2018, Directorul AGE a aprobat Statul de personal al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” pentru anul 2019. De menționat că, potrivit cerințelor legislației, în noua structură și în statul de personal al AGE pentru anul 2019 a fost instituită funcția de audit intern și control (operațional și financiar). Suplinirea poziției respective este prevăzută în planul de angajări pentru anul 2019. Odată cu ocuparea funcției respective, auditorul intern va fi responsabil de elaborarea unui sistem de management financiar și control eficient, inclusiv de elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate, în scopul asigurării continuității activității AGE.

19. să revizuiască modelul contractual pentru elaborarea și furnizarea de către instituție către beneficiari a serviciului electronic sectorial dezvoltat, în așa mod ca să fie create rapoarte juridice între furnizor și beneficiar, pentru responsabilizarea acestora (pct.3.3.6.);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Acțiunea respectiva urmează a fi realizată în cadrul implementarii Proiectului MGSP. Despre progresul înregistrat in implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: Activitățile legate de realizarea acestei recomandări au fost transferate pentru anul 2019, urmând a fi realizate în cadrul implementării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP). Precizăm că Proiectul MGSP, finanțat de Banca Mondială cu contribuția Guvernului Republicii Moldova, a fost lansat și a intrat în efectivitate la 25 iunie 2018. MGSP va fi implementat pe parcursul a cinci ani (de la 25.06.2018-25.06.2023). A se vedea: http://projects.worldbank.org/P148537/?lang=en&tab=overview și http://projects.worldbank.org/P148537/?lang=en&tab=results.

20. să asigure testarea sistemelor informaționale astfel încât deficiențele tehnice să fie detectate și eliminate în timpul oportun (pct.3.3.2.4. și 3.3.2.5.);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Acțiunea respectivă urmeaza a fi realizata in cadrul implementarii Proiectului MGSP. Despre progresul inregistrat în implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: Activitățile legate de realizarea acestei recomandări poartă caracter permanent și continuu. AGE va ține cont de această recomandare și pe perioada de implementare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP).

21. să intensifice procedurile de evaluare a necesităților autorităților publice de servicii de platformă, precum și de monitorizare a utilizării lor (pct.3.3.1, lit. d));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Evaluarea necesităților va fi efectuata prin intermediul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea Guvernarii, in context, informam că, prin Hotărarea Guvernului nr.255 din 27,03.2018 ,,Cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum si la abrogarea unei dispoziții a Guvernului”, au fost aprobate amendamente la H.G. nr.222 din 01.04.2011 ,,Cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor pentru e- Transformare” http ://lex .justice.md/index.php?actiоn=view&view=doc&lang=1&id=374806). Astfel, cu referire la esenta recomandarii, menționăm ca, prin amendamentele introduse, a fost aprobat Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea guvernarii. Regulamentul stabileste misiunea Consiliului de coordonare a activităților pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării în cadrul administrației pubiice centrale de specialitate, de evaluare și de monitorizare a implementarii acestora, precum si de propunere a interventiilor justificate ale Guvernului, prin oferirea soluțiilor eficiente pentru sporirea calității serviciilor guvernamentale si a actului de guvernare, asigurand un raport optim dintre rezultatele scontate si costurile preconizate. De asemenea, Regulamentul Consiliului prevede ca una din funcțiile de baza ale acestuia constă în participarea la elaborarea si implementarea documentelor de politici publice, a cadrului de reglementare si melodologie in domeniul modernizarii serviciilor guvernamentale si e-Transformariii guvernării, precum si în monitorizarea aplicarii acestora in ministere, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului si în structurile organizationale din sfera lor de competentă. Dupa aprobarea, prin Ordinul Secretarului general al Guvernului, a componenței nominale a Consiliului, urmeaza a fi convocata prima sedința ordinara a acestui organ colegial, in cadrul căreia se preconizează si inițierea procesului de evaluare si masurare a impactului procesului de e-Transformare a Guvernării, in contextul reformei administratiei publice si a serviciiior publice, intru executarea pct.8 din Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale e-Transformarea guvernării, prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.406-A din 02.07.2018, a fost aprobată componenta nominala a acestui Consiliu (documentul confirmativ se atașeaza). Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandări, inclusiv prin executarea Hotararii Guvernului nr.222 din 01.04.2011, cu modificările si completările ulterioare, se va raporta ulterior. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: Evaluarea necesităților autorităților publice de servicii de platformă, precum și monitorizarea utilizării lor se efectuează și va fi efectuată permanent prin intermediul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea Guvernării, ținând cont de un nivel înalt de reprezentativitate în cadrul acestuia și misiunea organului colegial respectiv (a se vedea în acest sens Hotărârea Guvernului nr.222/2011 „Cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare”, cu modificările ulterioare).

22. să revizuiască și să instituie o Politică de securitate și protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu cadrul normativ-legislativ relevant (3.3.1. lit. e));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: La 11.07.2018 a fost emis Ordinul Dircetorului AGE Nr.3005-20 „Privind unele măsuri de asigurare a securitatii informatiei si a securitații cibernetice in cadrul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”” (documentul confirmativ se atașeaza). Prin acest Ordin au fost aprobate: Politica de securitate a informatiei a AGE; Politica de securitate cibernetică a AGE; Politica privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in AGE; Politica de control al accesului la sistemele informaționale din AGE; Politica de management al incidentelor de securitate a informației a AGE; Politica de securitate fizică a echipamentelor de tehnologii informaționale in AGE; Politica de securitate fizică a sediului AGE. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: Conform Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin HG nr.1123/2010, a fost emis Ordinul Directorului AGE Nr.3005-10 din 11.04.2018 „Privind desemnarea persoanei responsabile de politica de securitate a datelor cu caracter personal” (documentul confirmativ a fost prezentat Curții de Conturi la raportarea anterioară). Prin acest Ordin au fost stabilite expres atribuțiile persoanei responsabile de politica de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv ce țin de: • completarea și prezentarea CNPDCP, în modul stabilit, a notificărilor pentru înregistrarea sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal gestionate de AGE în Registru de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, precum și pentru modificarea și radierea înregistrărilor; • informarea imediată a CNPDCP despre incidente de securitate informațională care au avut loc în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal de către personalul AGE etc. Ulterior, prin Ordinul Directorului AGE Nr.3005-20 din 11.07.2018 „Privind unele măsuri de asigurare a securității informației și a securității cibernetice în cadrul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”” au fost aprobate o serie de politici interne privind securitatea cibernetică și a informației, inclusiv Politica privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în AGE.

23. să stabilească un mecanism eficient de dezvoltare a capacităților personalului implicat, prin instruire cu privire la administrarea, integrarea și utilizarea serviciilor din platforma MCloud (pct.3.3.1. lit. c));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Acțiunea respectivă va fi realizată in cadrul implementării Proiectului MGSP. Se planifică efectuarea unor training-uri periodice pentru cresterea capacităților de administrare, integrare și utilizare a serviciilor din platforma MCloud prin intermediul platformei de E-Learning. Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.STISC nr.1.4/679/44-18 din 10.12.2018: În contextul preluarii calitatii de posesor al Platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) in baza Hotaririi de Guvern nr.414/2018 a disparut necesitatea executarii actiunilor prevazute in acest punct. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: AGE va ține cont de această recomandare și pe perioada de implementare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP). Astfel, se planifică efectuarea unor training-uri periodice pentru creșterea capacităților de administrare, integrare și utilizare a serviciilor din platforma MCloud prin intermediul platformei de E-Learning.

24. să intensifice procedurile de monitorizare și control asupra implementării prevederilor contractuale de către furnizorul platformei și Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, în scopul asigurării calității serviciilor prestate (pct.3.3.1. lit. d));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Se planifică elaborarea și aprobarea, in modul stabilit, a regulamentelor de administrare a platformelor guvernamentale, ca parte componentă a contractelor cu furnizorii. Actiunea respectivă va fi realizată in cadrul implementării Proiectului MGSP. Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.STISC nr.1.4/679/44-18 din 10.12.2018: În contextul preluarii calitatii de posesor al Platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), precum si rezilierii contractelor de prestari servicii incheiate intre I.P. “Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica” cu I.P. “Agenția de Guvernare Electronica”, s-a epuizat si necesitatea executarii prevederilor prezentei actiuni. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: Activitățile legate de realizarea acestei recomandări poartă caracter permanent și continuu. AGE va ține cont de această recomandare și pe perioada de implementare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP). Se planifică elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a regulamentelor de administrare a platformelor guvernamentale noi, ca parte componentă a contractelor cu furnizorii.

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

response:
Scris.ANSA nr.01-6-3875 din 28.12.2018: În cadrul proiectului „е-transformare a Guvernarii” au fost elaborate si puse in utilizare urmatoarele SIA : în scopul inregistrarii operatorilor din domeniul fitosanitar si automatizarea procesului de eliberare a certificatelor fitosanitare, conform prevederilor Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protectia plantelor si la carantina fitosanitara ANSA prin intermediul subdiviziunilor teritoriale care elibereaza certificatul fitosanitar la exportul produselor vegetale din Republica Moldova in alte state, fiind creat Sistemul informational automatizat MECF „Managementul eliberarii certificatelor fitosanitare” implementat prin Ordinul ANSA nr. 120 din 03.04.2017, (se anexeaza) - ANSA a incheiat contract cu CIA in valoare de 175000,0 lei (din bugetul ANSA); - In conformitate cu Proiectul Agricultura Competitiva in Moldova, precum si : • in scopul asigurarii sanatafii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, realizarea siguranfei produselor de origine animala destinate consumului uman, salubritatea §i calitatea furajelor, testarea §i autorizarea produselor medicinale de uz veterinar §i a substan(elor utilizate in activitafile de diagnostic veterinar, protecfia teritoriului farii fa(a de bolile infecfioase prin organizarea activitafii sanitar- veterinare, in temeiul art. 15 alin (2) din Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinara a fost creat Sistemul informational automatizat MMSVS „Managementul masurilor sanitar-veterinare strategice”, implementat prin Ordin Comun ANSA nr. 33 din 24.02.2015 si MADRM nr. 57 din 21.03.2016 (se anexeaza); • in scopul implementarii unor procese ample de restructurare si modernizare a sectorului agroalimentar, pentru indeplinirea cerintelor de siguranta alimentara si calitate a produselor alimentare, conform Hotaririi Guvernului nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare agricola si rurala pentru anii 2014-2020 a fost creat Sistemul informational automatizat LIMS „Management al Laboratoarelor”, implementat prin Ordinul Comun ANSA nr. 33 din 24.02.2016 si MADRM nr. 58 din 21.03.2016, (se anexeaza); ■ in anul 2017 pentru mentenanta acestor sisteme informationale au fost incheiate 2 contracte cu CIA: LIMS - 109380,0 lei, MMSVS- 145920,0 lei, iar pentru anii 2018-2019 s-a planificat suma de 600,0 mil lei; - Conform proiectului nominalizat, ANSA urmeaza sa-si exercite functia de utilizator al sistemelor. -de asemenea, in cadrul ANSA se utilizeaza SITA, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 507 din 18.07.2012; -a fost elaborat de catre ANSA proiectul de contract pentru implementarea Serviciului Guvernamental de Plati Electronice (serviciul MPay).

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

25. să întreprindă măsurile necesare privind utilizarea argumentată economic a serviciilor electronice elaborate în cadrul Proiectului (pct.3.3.4);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: Cu referire la transmiterea Sistemului Informational „Registrul digital agricol” (RDA), informăm că AGE a expediat MADRM/ANSA demersul cu solicitarea de a primi in administrare acest SI. Suntem in așteptarea raspunsului respectiv. In cazul eventualului dezacord din partea autoritaților antrenate in transmitere, luand in considerare prevederile pct.10 subpct.2) lit.b) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin HG nr.901 din 31.12.2015 http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362638), AGE iși rezerva dreptul de a sesiza Guvernul pentru adoptarea deciziei definitive de transmitere, actul de transmitere urmand a fi aprobat chiar și fară acordul parții care și-a exprimat dezacordul. Despre progresul inregistrat in implementarea acestei recomandari se va raporta ulterior. Totodaia, in conformitate cu prevederile pct. 10 subpct.2) lit.b) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin H.G. nr.901 din 31.12.2015: prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 111-A din 16.02,2018, Sistemul informational „е-Autorizatie transport” a fost transmis, cu titlu gratuit, din administrarea fostului CGE in administrarea Agenției Naționale Transport Auto; prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 293-A din 16.05.2017, Sistemul informational „e-Integritate” a fost transmis, cu titlu gratuit, din administrarea fostului CGE în administrarea Autoritații Naționale de Integritate. De mentionat că procedurile de transmitere a SI ,,e-Autorizatie transport” și a SI ,,e- Integritate” au fost finalizate prin semnarea și aprobarea, în modul stabilit, a actelor de transmitere respective (seturile de documente confirmative, aferente procedurii de transmitere, se atașeaza). Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: 1. Cu referire la transmiterea Sistemului Informational „Registrul digital agricol” (RDA), AGE a expediat MADRM/ANSA demersul cu solicitarea de a primi in administrare acest SI. Totodata, in conformitate cu prevederile pct. 10 subpct,2) lit.b) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin H.G.nr.901/2015: - prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.lll-A din 16.02.2018, Sistemul informational „e-Autorizație transport” a fost transmis, cu titlu gratuit, din administrarea CGE in administrarea Agentiei Nationale Transport Auto; -prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 293-A din 16.05.2017, Sistemul informational ,,e-Integritate” a fost transmis, cu titlu gratuit, din administrarea CGE in administrarea Autoritatii Nationale de Integritate. 2. Procedurile de transmitere a SI ,,e-Autorizatie transport” si a SI „e-Integritate” au fost finalizate prin semnarea si aprobarea, a actelor de transmitere respective.

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
Scris.ASP nr.01/74 din 04.01.2019: in conformitate cu prevederile pct. 14 din Planul de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.753 din 14.06.2016, la data de 09 iulie 2018 a avut loc lansarea Sistemului informational automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (S1A GEAP), care asigura depunerea declarațiilor/cererilor pentru obținerea actelor permisive in regim on-line, precum și digitizarea proceselor de recepționare, examinare și eliberare a actelor permisive pentru toate autoritațile emitente. Sistemul in cauza va permite realizarea/implementarea conceptului de Ghișeu unic, prin intermediul centrelor multifuncționale ale ASP. În legatura cu lansarea SIA GEAP , sistemul informational “E-Licențiere ” a fost arhivat. Au fost aprobate: - Regulamentul privind asigurarea securitații datelor cu caracter personal din cadrul Sistemului informational „Registrul de stat al unitaților de drept” (Ordinul ASP nr. 108 din 19.02.2018 - copia se anexeaza); Acordul-tip privind utilizarea Sistemului informational „Acces activ la Registrul bunurilor imobile” (Ordinul ASP nr. 595 din 20.09.2018 - copia se anexeaza).A fost definitivat și transmis spre coordonare subdiviziunilor structurale ale Agenției proiectul Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul Sistemului informational automatizat „ Registrul actelor de stare civila ”. Totodata, au fost expediate in adresa Centrului National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 13 notificari cu privire la inregistrarea regulamentelor sistemelor informaționale de evidența a datelor cu caracter personal (copia - se anexeaza), din care 9 au fost inregistrate. La momentul actual, la etapa de elaborare avem 4 regulamente ale sistemelor informaționale de evidentă a datelor cu caracter personal. Scris.ASP nr.01/3646 din 01.07.2019: În temeiul art.23 alin.(1) al Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și HG nr.296/2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, prin Ordinul ASP nr.320 din 24.05.2019 cu privire la sistemele de evidență a datelor cu caracter personal al Agenției Servicii Publice (copia se anexează) a fost: a) abrogat Ordinul ASP nr.114 din 13.10.2017 cu privire la sistemele de evidență a datelor cu caracter personal ale Instituției Publice ,,Agenția Servicii Publice"; b) aprobată Lista sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal ale Agenției Servicii Publice (Anexa nr.1) c) aprobată Lista subdiviziunilor Agenției Servicii Publice, care vor elabora regulamente pentru utilizarea sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal (Anexa nr.2) d) desemnat dl Jarinov Boris, șef al Secției protecție a datelor cu caracter personal a Direcției securitate informațională din cadrul Direcției generale producere, în calitate de persoană responsabilă de notificarea operatorului și a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal. Ca urmare a consultării subdiviziunilor structurale ale Agenției Servicii Publice pe marginea proiectului Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Sistemului informațional automatizat ,,Registrul actelor de stare civilă" s-a stabilit că Sistemul informațional automatizat ,,Registrul actelor de stare civilă", ca și celelalte sisteme informaționale utilizate în domeniul de stare civilă, sunt parte componentă a Registrului de stat al populației, protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal ale căruia se asigură în temeiul prevederilor Politicii de securitate a datelor cu caracter personal al Agenției Servicii Publice, aprobată prin Ordinul ASP nr.89 din 12.02.2018 și ale Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul SIA Registrul de stat al populației, aprobat prin Ordinul ASP nr.304 din 14.05.2018. În scopul implementării unei soluții informatice noi destinate actualizării conturului ,,Acte de stare civilă" al Registrului de stat al populației, prin Ordinul ASP nr.258 din 24.04.2019 (copia se anexează) a fost stabilită inițierea lucrărilor în cadrul Proiectului ,,Implementarea subsistemului ,,Acte de stare civilă" a SIS ,,Registrul de Stat al Populației". Astfel, Sistemul informa'ional automatizat ,,Registrul actelor de stare civila" și Sistemul informațional "e-Servicii Stare Civilă", elaborate în contextul Acordului colaborare din 12.11.2013 între Centrul de Guvernare Electronică și serviciul Stare Civilă în vederea sporirii eficienței prestării serviciilor publice și utilizării pe larg a tehnologiilor informaționale moderne, precum și celelalte sisteme informaționale din domeniul de stare civilă, vor fi integrate într-un singur Subsistem informațional ,,Acte de stare civilă" parte componentă a registrului de stat al populației. A fost elaborat și aprobat Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal din cadrul Sistemului informațional ,,Registrul de stat al unităților de drept" (Ordinul ASP nr.108 din 19.02.2018-copia se anexează). Până în prezent, de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal au fost înregistrate 11 sisteme informaționale de evidență a datelor cu caracter personal (copiile demersurilor în adresa CNPDCP și deciziilor acestuia - se anexează). La momentul actual, la etapa de elaborare sunt 8 regulamente ale sistemelor informaționale de evidență a datelor cu caracter personal. Scris.ASP nr.01/7413 din 17.12.2019: In perioada de referința, Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a inregistrat sistemul informational de evidentă a datelor cu caracter personal „Sistemul de gestionare și emitere a actelor permisive”, operator fiind Ministerul Economiei §i Infrastructurii, iar depnator - Agenda Servicii Publice (copia procesului- verbal - se anexeaza). In total, de catre CNPDCP au fost inregistrate 12 sisteme informationale. În același timp, au fost elaborate și aprobate 2 regulamente ale sistemelor informationale de evident a datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza: 1) Regulamentul cu privire la asigurarea securitatii datelor cu caracter personal din cadrul SIA „Е-services. Portalul serviciilor electronice” (Ordinul ASP nr.500 din 16 august 2019 - copia se anexeaza); 2) Regulamentul privind utilizarea Sistemului Informational Automatizat „Sistemul de monitorizare video securizat (Ordinul ASP nr.500 din 16 august 2019 - copia se anexeaza). In total au fost elaborate și aprobate 5 regulamente ale sistemelor informaționale de evident a datelor cu caracter personal. La momentul actual, la etapa de elaborare sunt 3 regulamente ale sistemelor informaționale de evidența a datelor cu caracter personal.

RO_7005_1107-19_ASP.pdf

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
Scris.CNAM nr.08-10/84/1034 din 05.07.2018: Odata cu implementarea formularului tipizat IPC 18, subsistemul ”e-CNAM” a devenit inutil și nu a fost necesara elaborarea si aprobarea reglementarilor aferente serviciului digitizat”e-CNAM”. Scris.CNAM nr.08-10/07150 din 11.01.2019: Urmare a celor relatate nu a fost necesară elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente serviciului digitizat ,,e-CNAM"

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/8357 din 09.07.2018: In conformitate cu Proiectul de modernizare a administrarii fiscale, finantat in baza Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Acordului de finantare dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.225 din 23.09.2016, Serviciul Fiscal de Stat urmeaza sa implementeze un Sistem Informational Integrat de Management Fiscal care va asigura unificarea sistemului informational in suportul tuturor functiilor operationale pentru toate impozitele si taxele administrate de autoritatea fiscala. Pe parcursul semestrului I al anului 2018, Serviciul Fiscal de Stat si-a axat eforturile pe realizarea studiului de fezabilitate a sistemului informational pentru a fi analizata о noua optiune de extindere si modernizare a solutiilor si infrastructurii fiscale existente. Astfel, tinind cont de faptul ca sistemul informational ,,e-Factura'’ este parte componentă a Sistemului Informational Fiscal, odata cu definitivarea implementarii Sistemului Informational Integrat de Management Fiscal, acesta va fi inregistrat la Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal. Scris.SFS nr.26-07/02-17/277 din 14.01.2019: A fost aprobat Ordinul directorului SFS nr.717 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Reghulamentului privind organizarea, administrarea și funcționarea Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat preconizează înregistrarea Sistemului Informațional la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în trimestrul I 2019.

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
Scris.STI nr.8/8-1812 din 16.03.2018: s-au elaborat Procedurile operationale cu privire la ordinea de verificare a cererilor privind eliberarea cazierelor judiciare, cazierelor detaliate și cazierelor contravenționale de către Direcția servicii publice și guvernamentale a Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul STI nr. 8 din 12.03.2018.

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-10474 din 27.12.2018: A fost elaborate: - Politica de securitate privind protectia datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale gestionate de ANTA, aprobataprin Ordinul nr.26 din 04.04.2018 (Anexa nr.4); - Regulamentul privind Protectia Datelor cu caracter Personal in cadrul ANTA, care a fost aprobat prin Ordinul nr.27 din 04.04.2018 (Anexa nr.5); »Au fost ajustate Specificatiile functionale si conceptiea tehnica al sistemului informational ,,e-Autorizatie transport” si au fost remise MEI pentru consultare in scopul aprobarii???

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
răspunsul STI al MAI

RO_5313_STI_0236-18.pdf

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
Scris.MEI nr. 08-7102 din 05.07.2018: Mentionam ca crearea si tinerea Registrului resurselor și sistemelor informationale de stat revine I.P. „Agenția Servicii Publice”, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) al Legii nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre (modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017).

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

26. să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a reglementărilor necesare conform legislației aferente sistemelor informaționale dezvoltate din contul Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și înregistrarea acestora în Registrele de stat corespunzătoare (pct.3.3.8.)

response:
Scris.ASP nr.01/3925 din 27.06.2018: 1. Prin Ordinul ASP nr. 114 din 13.10.2017 „Сu privire la sistemele de evidența a datelor cu caracter personal ale Institutiei Publice „Agenția Servicii Publice” (copia se anexeaza) a fost: a) aprobata Lista sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal a Agentiei Servicii Publice (Anexa nr.l) b) aprobata Lista subdiviziunilor implicate, responsabile de elaborarea regulamentelor privind utilizarea sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal (Anexa nr.2); c) desemnat dl Jarinov Boris, șef al Sectiei protectie a datelor cu caracter personal a Directiei securitate formationala și certificare a cheilor publice din cadrul Directiei generale producere, in calitate de persoana responsabila de notificarea operatorului și a sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta a operatoriilor de date cu caracter personal.  2. Prin Ordinul ASP nr. 89 din 12.02.2018 „Си privire la aprobarea Politicii de securitate a datelor cu caracter personal a Instituției Publice „Agenția Servicii Publice ” (copia se anexeaza) a fost: a) aprobata Politica de securitate a datelor cu caracter personal a Institutiei publice „Agenția Servicii Publice”; b) desemnat dl Buceatchi Pavel, șef al Departamentului tehnologic, in calitate de persoana responsabila de implementarea și monitorizarea respectarii prevederilor Politicii de securitate a datelor cu caracter personal; c) desemnata Directia securitate informationala și certificare a cheilor publice - subdiviziune responsabila de implementarea și monitorizarea respectarii prevederilor Politicii de securitate a datelor cu caracter personal. 3. In perioada de raport: a) au fost expediate in adresa Centrului National de Protectie a Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) notificari cu privire la inregistrarea regulamentelor sistemelor informationale de evidenta a datelor cu caracter personal (total - 11); b) se afla la etapa de coordonare și aprobare 2 regulamente ale sistemelor informationale de evidenta a datelor cu caracter personal; c) se afla la etapa de elaborare 3 regulamente ale sistemelor informationale de evidenta a datelor cu caracter personal. De asemenea, potrivit prevederilor art. 23, alin. (1) al Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și in temeiul art. 2 din Ordinul ASP nr. 114 din 13 octombrie 2017 „Сu privire la sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal ale Instituției Publice,,Agenția Servicii Publice ” au fost elaborate: - Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul Sistemului informational „Registrul de stat al populatiei”, aprobat prin Ordinul ASP nr.304 din 14 mai 2018 (copia se anexeaza); - Regulamentul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din fișierul manual de evidenta a persoanelor, aprobat prin Ordinul ASP nr.236 din 20.04.2018 (copia se anexeaza). Concomitent, Agentia Servicii Publice informeaza ca potrivit Raportului de audit vizat s-a constatat ca, urmare a instabilitatii normelor și regulilor, necoordonarii digitizarii serviciilor publice in contextul modificarilor in cadrul regulator care se planifica cel putin pe termen mediu, unele servicii publice elaborate și lansate iși vor pierde in curand din actualitate. Astfel s-a intamplat in cazul SI „ e-Licențiere ”, care in contextul abrogarii Legii nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activitatii de intreprinzator, о mare parte din functionalitatile SIA nu mai sunt utilizate. In conformitate cu prevederile pct. 14 din Planul de actiuni privind implementarea solutiilor de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.753 din 14.06.2016, pentru luna iunie a fost preconizata lansarea Sistemului informational automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), care va inlocui sistemul existent SI “E-Licențiere.” Ulterior, va fi efectuata migrarea datelor din sistemul vechi in SIA GEAP. Totodata, va informam ca prin Hotararea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 a fost aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), iar prin Hotararea Guvernului nr.551 din 13.06.2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive. Regulamentul vizat stabilește procedurile și mecanismul de inregistrare și evidenta a informatiei sistematizate acumulate pe parcursul crearii și tinerii Registrului actelor permisive al Republicii Moldova, care se formeaza in cadrul functionarii SIA GEAP. A fost elaborat și se afla la etapa de coordonare proiectul ordinului ASP „ Cu privire la aprobarea Acordului-tip privind utilizarea Sistemului informational „Acces activ la Registrul bunurilor imobile ". A fost elaborat și se afla la etapa de defmitivare proiectul regulamentului cu privire la Sistemul informational automatizat „Registrul actelor de stare civila”. Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: AGE nu dispune de informații relevante privind elaborarea de către autoritațile vizate a reglementărilor aferente SI dezvoltate in cadrul Proiectului GeT, ce figurează in Raportul de audit in speta al Curtii de Contiiri. Totodata, conform competențelor proprii, AGE va asigura avizarea proiectelor reglementarilor respective la etapa coordonării acestora. Astfel, recomandam ca informația privind mersul realizarii acțunii respective sa fie solicitate nemijlocit de la autoritațile de specialitate - beneficiari ai SI respective, și anume: - de la MEI (care a preluat domeniul construcțiilor de la fostul Minister al Dezvoltarii Regionale și Constructiilor) pentru SI „Е-Documente Normative in Constructii”; - de la MAEIE pentru SI ,,e-Viza”; - de la ANTA pentru SI „е-Autorizape transport”; - de la Agenția Servicii Publice pentru SI „e-Licențiere”; - de la Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI pentru SI ,,e-Cazier juridic”; - de la Serviciul Fiscal de Stat pentru SI „е-Factura” („Factura fiscal a electronică”); - de la CNAM pentru SI „е-CNAM” (e-serviciul „Raportare catre Compania Natională de Asigurări in Medicină”); - de la ANI pentru SI „e-Integritate". De asemenea, informația privind mersul realizării acțiunii respective vor fi raportate nemijlocit de către autoritățile de specialitate-beneficiari ai SI respective, enumerate mai sus.

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

response:
Scris.CNAM nr.08-10/84/1034 din 05.07.2018: Odata cu implementarea formularului tipizat IPC 18, subsistemul ”e-CNAM” a devenit inutil și nu a fost necesara elaborarea si aprobarea reglementarilor aferente serviciului digitizat”e-CNAM”. Din aceste considerente, nu a existat temei si necesitate pentru preluarea sistemului ”e-CNAM” la balanta CNAM si contabilizarea acestuia. Totodata, platforma ,,e-Raportare” a fost transmisa in gestiunea IS Fiscservinform”. Scris.CNAM nr.08-10/07150 din 11.01.2019: Nu a existat temei și necesitate pentru preluarea sistemului ”e-CNAM” la balanța CNAM și contabilizarea acestuia. Totodată, platforma ,,e-Raportare" a fost transmisă în gestiunea IP,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe"

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-10474 din 27.12.2018: La data de 16.03.2018 sistemului informational „е-Autorizatie transport” a fost transmis cu titlu gratuit de la balanta I.P. „Centrul de Guvernare Electronica” la balanta Agentiei Nationale Transport Auto, valoarea acestuia fiind de 3 834 752,70 lei moldovenesti (Trei milioane opt sute treizeci si patru mii sapte sute cincizeci si doi lei 70 bani), in conformitate cu prevederile ordinului Cancelariei de Stat nr. 111-A din 16 februarie 2018, conform specificatiilor functionale valabile la 16 octombrie 2016 (Anexa nr.6). Actualmente a fost fmalizata dezvoltarea aplicatiei de depunere a cerilor de solicitare ale autorizatilor CEMT care a fost lansata in productie fiind accesibila pe portalul ,,e- Autorizatie transport” https://autorizatiiauto. aov.md. Totodata, urmare modificarilor la Regulamentul privind elaborarea si utilizarea autorizatiilor de transporturi rutiere s-a instituit Grupul de lucru responsabil de elaborarea caietului de sarcini privind ajustarea SI E-Autorizatie transport la conditiile legislatiei in vigoare.

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

response:
Scris.MEI nr. 08-7102 din 05.07.2018: MEI urmeaza sa preia în posesie Sistemul informational „Portalul de documente normative in constructii ednc.gov.md” elaborat din contul proiectului e-Transformare a Guvernarii. In acest sens, Cancelaria de Stat urmeaza sa emita un Ordin de transmitere la bilantul MEI a sistemului in cauza, in baza caruia Comisia de transmitere va efectua primirea/predarea sistemului in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

response:
Scris.MEI nr. 08-7102 din 05.07.2018: MEI urmeaza sa preia în posesie Sistemul informational „Portalul de documente normative in constructii ednc.gov.md” elaborat din contul proiectului e-Transformare a Guvernarii. In acest sens, Cancelaria de Stat urmeaza sa emita un Ordin de transmitere la bilantul MEI a sistemului in cauza, in baza caruia Comisia de transmitere va efectua primirea/predarea sistemului in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

27. să asigure transmiterea-preluarea și contabilizarea regulamentară a sistemelor informaționale dezvoltate în cadrul Proiectului, pentru asigurarea administrării și mentenanței post-implementare (pct.3.3.9. lit. a));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: Despre realizarea acțiunii de transmitere din administrarea AGE in administrarea Ministerului Economiei și Infrastructurii a SI „E-Documente Acte normative in constructie” se va raporta ulterior. Cu referire la SI „Platforma comuna pentru autorizarea de mediu pentru folosința specială a apei”, informam ca, prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.290-A din 23.03.2018, SI respectiv a fost transmis din administrarea CGE in administrarea MADRM. Procesul de transmitere a fost deja finalizat (setul de documente confirmative, aferent procedurii de transmitere, se atașeaaza). Cu privire la transmiterea SI „Registrul digital agricol” (RDA) - a se vedea informația de la recomandarea 25 din prezentul Plan de actiuni. Referitor la transmiterea in administrarea ANTA a SI ,,e-Autorizație transport”, procedura respectivă a fost finalizată - a se vedea informatia de la pct.25 din prezentul Plan de acțiuni. Cu referire la realizarea actiunii de transmitere din administrarea AGE in administrarea CNAM a SI „е-CNAM” se va raporta ulterior. De menționat că la momentul raportarii au fost finalizate precedurile de transmitere la MADRM a SI „Platforma comună pentru autorizarea de mediu pentru folosința specială a apei” și la ANTA a SI ,,e-Autorizatie transport”, prin semnarea și aprobarea, in modul stabilit, a actelor de transmitere respective. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.461-A din 04.09.2018 Sistemul informational „e-Documente Normative in Constructii” a fost transmis din administrarea AGE in administrarea Ministerului Economiei si Infrastructurii. Procedura de transmitere a SI respectiv a fost finalizata prin semnarea si aprobarea, in modul stabilit, a actului de transmitere si emiterea de catre AGE a facturii. Cu referire la SI „Platforma comuna pentru autorizarea de mediu pentru folosinta speciala a apei”, prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.290-A din 23.03.2018, SI respectiv a fost transmis din administrarea CGE (actuala AGE) in administrarea MADRM. Procesul de transmitere a fost deja finalizat. Referitor la transmiterea in administrarea ANTA a SI ,,e-Autorizatie transport”, procedura respectivă a fost finalizata - a se vedea informatia de la pct.25 din prezentul Plan de actiuni. Cu referire la transmiterea SI „Registrul digital agricol” (RDA) - a se vedea informatia prezentata la recomandarea 17 din Raportul de audit - pct.17 din prezentul tabel Cu referire la transmiterea din administrarea AGE in administrarea CNAM a SI ,,e- CNAM” (e-serviciul „Raportare catre Compania Natională de Asigurari in Medicina”) consideram ca monitorizarea acestei recomandări urmeaza a fi anulata, dat fiind ca nu mai este relevantă - a se vedea in acest sens argumentarea cu referire la recomandarea 26 din Raportul de audit (pet.26 din prezentul Tabel). La momentul raportarii au fost finalizate procedurile de transmitere la MADRM a SI „Platforma comuna pentru autorizarea de mediu pentru folosinta speciala a apei”, la ANTA a SI ,,e-Autorizatie transport” și la MEI a SI ,,e-Documente Normative in Constructii”, prin semnarea si aprobarea, in modul stabilit, a actelor de transmitere respective și emiterea facturilor. Prin uvmare, consideram necesar excluderea recomanddrii in carna din regim de monitorizare.

28. să asigure ajustarea valorii SI Arhiva digitizată cu valoarea arhivei scanate în cadrul Proiectului (pct.3.3.9. lit. b);

response:
Scris.ASP nr.01/3925 din 27.06.2018: Centrul de Guvernare Electronica a solicitat executarea transmiterii cheltuielilor conform cerintelor legislatiei, care reglementeaza tinerea conforma a evidentei contabile (scrisoarea nr. 01/2240 din 11.04.2018). Astfel, in baza facturii fiscale ЕUJ000120167 din 18.04.2018, eliberata de catre Centrul de Guvernare Electronica (copia se anexeaza), au fost transmise cheltuielile pentru digitizarea a 20 mln. de pagini a unei parti a arhivelor oficiilor cadastrale teritoriale, efectuata in anii 2015-2016, in suma de 19216176,75 lei. Ca rezultat, valoarea de bilant/intrare a arhivei digitizate constituie 30406837,27 lei.

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-10474 din 27.12.2018: A fost incheiat Acordul cu privire la utilizarea platformei guvemamentale de registre si acte permisive (PGRAP) nr. 3009-222 din 08 octombrie 2018 intre Institutia publica „Agentia de Guvemare Electronica” si Autoritatea administrativa „Agentia Nationala Transport Auto” (Anexa nr. 7).

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
Scris.ANSA nr.01-6-3875 din 28.12.2018: Durabilitatea si functionalitatea eficienta a SIA este asigurata de utilizarea sistemelor informationale sus enumerate la nivel central si local, in procedurile de eliberare a actelor permisive ce tin de competenta ANSA; utilizarea eficienta a sistemelor informationale se asigura prin efectuarea seminarelor instructive cu angajatii ANSA din aparatul central si din subdiviziunile teritoriale; eficienta sistemelor informationale este asigurata inclusiv de crearea si functionarea in cadrul ANSA a ghiseului unic pentru eliberarea actelor permisive in conformitate cu Ordinul ANSA nr.414 din 30.12.2016, (se anexeaza);

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
Scris.MEI nr. 08-7102 din 05.07.2018: MEI nu detine aplicatii in cadrul Platformei guvernamentale de registre și acte permisive. Totodata, va informam ca, in conformitate cu Hotarirea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 si Hotarirea Guvernului nr.551 din 13.06.2018, este in proces de implementare si urmeaza a fi dat in exploatare Sistemul informational automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, care va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atit pentru antreprenori, cit și pentru autoritatile publice emitente. Se propune ca toate autoritatile publice care elibereaza acte permisive sa utilizeze un singur sistem informational pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a actelor permisive, comunicare și schimb de informatii intre autoritatile publice implicate in eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor și eliberare a actelor permisive. Autoritatile publice care in prezent gestioneaza procesul de eliberare a actelor permisive prin intermediul sistemelor informationale vor elabora interfete electronice compatibile cu sistemul informational propus pentru a permite depunerea cererilor in format electronic.

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
Scris.MEI nr. 08-7102 din 05.07.2018: MEI nu detine aplicatii in cadrul Platformei guvernamentale de registre și acte permisive. Totodata, va informam ca, in conformitate cu Hotarirea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 si Hotarirea Guvernului nr.551 din 13.06.2018, este in proces de implementare si urmeaza a fi dat in exploatare Sistemul informational automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, care va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atit pentru antreprenori, cit și pentru autoritatile publice emitente. Se propune ca toate autoritatile publice care elibereaza acte permisive sa utilizeze un singur sistem informational pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a actelor permisive, comunicare și schimb de informatii intre autoritatile publice implicate in eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor și eliberare a actelor permisive. Autoritatile publice care in prezent gestioneaza procesul de eliberare a actelor permisive prin intermediul sistemelor informationale vor elabora interfete electronice compatibile cu sistemul informational propus pentru a permite depunerea cererilor in format electronic.

29. să întreprindă măsurile necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: In legatura cu finalizarea procedurilor de transmitere in administrarea MADRM a SI „Platforma comuna pentru autorizarea de mediu pentru folosinta speciala a apei” si, respectiv, în administrarea ANTA a SI „е-Autorizatie transport”, AGE a Intreprins masurile de rigoare pentru preluarea de catre responsabilii de la autoritatile respective a memoriei institutionale in ceea ce priveste implementarea si functionarea SI intentionate. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: In legatura cu finalizarea procedurilor de transmitere in administrarea MADRM a SI „Platforma comuna pentru autorizarea de mediu pentru folosinta speciala a apei”, in administrarea ANTA a SI „е-Autorizație transport”, in administrarea MEI a SI „e- Documente Normative in Constructii”, AGE a intreprins masurile de rigoare pentru preluarea de catre responsabilii de la autoritatile respective a memoriei institutionale in ceea ce priveste implementarea și functionarea SI respective. Prin urmare, consideram necesar excluderea recomandarii in cauza din regim de monitorizare.

30. să asigure consolidarea și implementarea cadrului de management al serviciilor TI, inclusiv prin stabilirea și monitorizarea/evaluarea indicatorilor de performanță și de calitate în prevederile contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, în vederea conformării cu cele mai înalte standarde de bună practică în domeniu (3.3.1. lit. d));

response:
Scris.STISC nr.88 din 11.07.2018: Instituția asigură respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți de către IP ,,Centrul de Guvernare Electronică" în contractele de prestări servicii semnate de acestea.

30. să asigure consolidarea și implementarea cadrului de management al serviciilor TI, inclusiv prin stabilirea și monitorizarea/evaluarea indicatorilor de performanță și de calitate în prevederile contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, în vederea conformării cu cele mai înalte standarde de bună practică în domeniu (3.3.1. lit. d));

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Prin Hotararea Guvernului nr.414 din 08.05.2018, se prevede trecerea platformei MCloud din administrarea AGE in administrarea STISC (succesor de drepturi și obligatii ale CTS), care va preluaca calitatea de posesor al acestei platforme, AGE revenind calitatea de dezvoltator al plalformei MCloud. În aceasta ordine de idei, menționăm că recomandarea respectiva urmeaza a fi soluționată in conformitate sarcinile și termenii stabiliți in Ноtărâгеа Guvernului nr.414 din 08.05.2018. Pentru celelalte platforme tehnologice și e-serviciile guvernamentale aflate in gestiunea AGE, se prevede ca elemente de monitorizare/evaluare a indicatorilor de performanta și de calitate a serviciilor prestate sa fie incluse in contractele cu furnizorii de servicii de administrare și mentenanță pentru anul 2019. Despre progresul inregistrat în implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.STISC nr.1.4/679/44-18 din 10.12.2018: Platforma tehnologica guvernamentala comuna (MCloud) a trecut in posesia I.P.„Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica” in baza Hotaririi Guvernului nr.414/2018, fapt care a dus la rezilierea contractelor de prestari servicii incheiate intre I.P.„Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica” si I.P.”Agentia de Guvernare Electronica”, prin urmare acordurile dintre I.P.„Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica” si beneficiarii platformei vor fi semnate de catre institutie conform modelului de acord care va fi aprobat de catre Cancelaria de Stat. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: În executarea HG nr.414/2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat”, platforma MCloud a fost transmisă din administrarea AGE în administrarea Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică (STISC), care a preluat calitatea de posesor al acestei platforme, AGE revenind calitatea de dezvoltator al platformei MCloud. În această ordine de idei, informăm că această recomandare va fi soluționată în conformitate sarcinile și termenii stabiliți în HG nr.414/2018. Pentru celelalte platforme tehnologice și e-serviciile guvernamentale aflate în gestiunea AGE, elemente de monitorizare/evaluare a indicatorilor de performanță și de calitate a serviciilor prestate se includ în contractele cu furnizorii de servicii de administrare și mentenanță.

31. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale (pct.3.3.1 lit.f) și pct.3.4.);

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: În legatura cu finalizarea procedurilor de transmitere in administrarea MADRM a SI „Platforma comuna pentru autorizarea de mediu pentru folosinta speciala a apei” și, respectiv, in administrarea ANTA a SI „eAutorizatie transport”, AGE a intreprins masurile de rigoare pentru preluarea de catre responsabilii de la autoritatile respective a memoriei institutionale in ceea ce priveste implementarea si functionarea SI respective. Despre masurile suplimentare intreprinse se va raporta ulterior. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: La 08.10.2018, AGE a semnat cu ANTA Acordul nr.3009-222 cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP).

31. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale (pct.3.3.1 lit.f) și pct.3.4.);

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-10474 din 27.12.2018: A fost incheiat Acordul cu privire la utilizarea platformei guvemamentale de registre si acte permisive (PGRAP) nr. 3009-222 din 08 octombrie 2018 intre Institutia publica „Agentia de Guvemare Electronica” si Autoritatea administrativa „Agentia Nationala Transport Auto” (Anexa nr. 7).

31. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale (pct.3.3.1 lit.f) și pct.3.4.);

31. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale (pct.3.3.1 lit.f) și pct.3.4.);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Despre progresul înregistrat în implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: La 08.10.2018, AGE a semnat cu ANTA Acordul nr.3009-222 cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP) (documentul confirmativ se atașează).

32. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru (pct. 3.3.1 lit. f) și pct.3.4);

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Despre progresul înregistrat în implementarea acestei recomandări se va raporta ulterior. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: Prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.655 din 23.11.2015, a fost aprobat Acordul-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP)” - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362697. Cerințele privind recuperarea în caz de dezastru pentru PGRAP şi aplicaţiile sale, prin efectuarea copiilor de rezervă efectuarea copiilor de rezervă depline pentru sisteme, stocarea acestora în condiții ce asigură integritatea copiilor de rezervă efectuate, precum și întocmirea proceselor-verbale privind efectuarea copiilor de rezervă, cu participarea a cel puțin 3 specialiști, sunt incluse în Regulile de prestare și utilizare a serviciilor din PGRAP, care sunt anexate la la acordurile cu privire la utilizarea PGRAP, încheiate între AGE și beneficiarii aplicațiilor dezvoltate şi funcționale.

32. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru (pct. 3.3.1 lit. f) și pct.3.4);

32. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru (pct. 3.3.1 lit. f) și pct.3.4);

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-10474 din 27.12.2018: Conform HG Nr. 717 din 29.08.2014 privind platforma guvemamentala de registre și acte permisive (PGRAP) responsabil este „Institutia publica „Agenda de Guvemare Electronica” iar Confomi HG Nr. 414 din 08.05.2018 cu privire la masurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat detinator si administrator al platformei a fost numit Institutia publica „Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica”

32. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru (pct. 3.3.1 lit. f) și pct.3.4);

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: Despre mersul implementarii actiunii respective se va raporta in semestrul II. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.655 din 23.11.2015, a fost aprobat Acordul-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP)” - privind recuperarea in caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, prin efectuarea copiilor de rezerva efectuarea copiilor de rezerva depline pentru sisteme, stocarea acestora in conditii ce asigura integritatea copiilor de rezerva efectuate, precum si intocmirea proceselor-verbale privind efectuarea copiilor de rezerva, cu participarea a cel putin 3 specialisti, sunt incluse in Regulile de prestare si utilizare a serviciilor din PGRAP, care sunt anexate la acordurile cu privire la utilizarea PGRAP, incheiate intre AGE si beneficiarii aplicatiilor dezvoltate și functional. Prin urmare, consideram necesar excluderea recomandarii in cauza din regim de monitorizare.

33. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate aferent Platformei guvernamentale (pct.3.3.1. lit.e) și pct. 3.4.).

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 a prevazut preluarea de catre STISC de la AGE a funcțiilor de posesie și administrare a platformei MCloud. Drept consecință, in perspectiva raportarilor ulterioare propunem ca informatia privind implementarea acestei recomandari să fie solicitata de la STISC. Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: Conform HG nr.414/2018, calitatea de posesor al platformei MCloud a fost preluată de către STISC, în timp ce AGE i-a revenit calitatea de dezvoltator al platformei MCloud. În aceste circumstanțe, recomandarea respectivă urmează a fi realizată în continuare de către STISC.

33. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate aferent Platformei guvernamentale (pct.3.3.1. lit.e) și pct. 3.4.).

33. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate aferent Platformei guvernamentale (pct.3.3.1. lit.e) și pct. 3.4.).

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-10474 din 27.12.2018: Este implementat in stricta concordanta cu legislatia fiind gazduit in MCloud conform HG nr. 128 din 20 februarie 2014 privind utilizarea, administrarea si dezvoltarea platformei tehnologice guvemamentale comune si fiind conectat la serviciul electronic guvemamental de jumalizare (MLog) aprobat prin HG nr. 708 din 28.08.2014.

33. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate aferent Platformei guvernamentale (pct.3.3.1. lit.e) și pct. 3.4.).

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: : HG nr.414 din 08.05.2018 prevede preluarea de catre STISC de la AGE a functiilor de posesie si administrare a platformei MCloud. Despre mersul implementarii actiunii respective se va raporta ulterior.

Cerinte (31)

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: La 01.03.2018, Secretarul general al Guvernului a aprobat Planul de acțiuni privind realizarea în anul 2018 a recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017. Ținând cont de exercitarea de către Cancelaria de Stat a funcțiilor de fondator al AGE, în Planul de acțiuni respectiv au fost integrate și cerințele și recomandările în care este vizat Centrul de Guvernare Electronică – actuala Agenție de Guvernare Electronică. Persoana responsabilă de raportarea pe marginea executării acestui Plan a fost desemnat dl Eduard Fricațel, Șeful Secției juridice și resurse umane din cadrul Agenției (date de contact: tel. 022 82-00-21, eduard.fricatel@egov.md).

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.STISC nr.88 din 11.07.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi și s-a elaborat un plan de acțiuni.

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-10474 din 27.12.2018: A fost elaborat Planul de actiuni privind implementarea recomandarilor expuse in Hotarirea Curtii de Conturi nr, 60 din 21.11.2017 si a fost aprobat prin ordinul Directorului ANTA nr. 4 din 05.01.2018 (Anexa nr.l).

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1.1. implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018: Informăm că, la 01.03.2018, Secretarul general al Guvernului a aprobat Planul de acțiuni privind realizarea în anul 2018 a recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017. Ținînd cont de exercitarea de către Cancelaria de Stat a funcțiilor de fondator al AGE, în Planul de acțiuni respectiv au fost integrate și cerințele și recomandările în care este vizat Centrul de Guvernare Electronică-actuala Agenție de Guvernare Electronică. Persoana responsabilă de raportarea pe marginea executării acestui Plan a fost desemnat dl Eduard Fricațel, Consultant juridic în cadrul Agenției.

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronica(AGE) nr.3004-228 din 12.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: În scopul executarii cerinței respective și la demersul CNPDCP nr.02.2-06/687 din 28.03.2018, AGE a întreprins următoarele musuri: 1. Conform Cerintelor fața de asigurarea securitații datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr, 1123 din 14.12.2010, a fost emis Ordinul Directorului institutiei nr.3005-10 din 11.04.2018 „Privind desemnarea persoanei responsabile de politica de securitate a datelor cu caracter personal” (documentul confirmativ se atașeaza). Prin acest Ordin au fost stabilite expres atribuțiile persoanei responsabile de politica de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv ce țin de: • completarea și prezentarea CNPDCP, in modul stabilit, a notificărilor pentru inregistrarea sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal gestionate de AGE in Registrul de evidența a operatorilor de date cu caracter personal, precum și pentru modificarea radierea înregistrarilor, • informarea imediata a CNPDCP despre incidente de securitate informationala care au avut loc in cadrul prelucrarii datelor cu caracter personal de către personalul AGE etc. 2. Au fost identificate sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal gestionate de AGE. Acestea vor fi notificate CNPDCP, in terment rezonabil, in ordinea definitivării seturilor de acte necesare pentru inregistrare in Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, și anume: - Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) (instituit prin Hotararea Guvernului nr.1090 din 31.12.2013); - Serviciul electronic guvernamental integrat de semnatura electronica (MSign) (instituit prin Hotararea Guvernului nr.405 din 02,06,2014); - Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) (instituit prin Hotararea Guvernului nr.708 din 28.08.2014). - Cu referire la Platforma de interoperabilitate (MConnect), mentionam că, potrivit Hotararea Guvernului nr.656 din 05.09.2012 51 Hotararea Guvernului nr.404 din 02.06.2014, aceasta se afla in pilotare, iar termenul de pilotare va expira la 31.12.2018. Potrivit pct.7(1) din Hotararea Guvernului nr.404 din 02.06.2014, pe perioada pilotarii platformei MConnect, AGE, in numele participantilor la schimbul de date conectați la platforma, asigura doar transportul datelor de la furnizorii de date catre consumatorii de date. Mai mult, în momentul de față, se află in procedura legislative pachetul de legi in domeniul schimbului de date și interoperabilității (proiectele legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitate și al legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative). După intrarea in vigoare a legilor respective urmeaza a fi promovat cadrul normativ secundar pentru asigurarea implementerii acestora, inclusiv Regulamentul privind utilizarea platformei MConnect. Ulterior, in termen rezonabil, și platforma MConnect va fi modificata CNPDCP pentru a fi inregistrata in Registrul de evidentă a operatorilor de date cu caracter personal. Referindu-ne la Platforma tehnologica guvernamentală comună (MCloud), menționam ca, potrivit Regulamentului privind utiiizarea și administrarea eficientă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), aprobat prin Ноtărâreа Guvernului nr.128 din 20.02.2014, platforma MCloud reprezinta o infrastructură informatională guvernamentala comună care funcționează in baza tehnologiei de „cloud computing” - model de furnizare a serviciilor TI, care permite accesul, la cerere, pe bază de rețea, la totalitatea configurabila a resurselor de calcul virtualizabile (de exemplu, rețele, servere, echipamente de stocare, aplicații și servicii), ce pot fi puse rapid la dispozitie cu un efort minim de administrare sau interacțiune cu furnizorul acestor servicii. Pornind de la această definitie a platformei MCloud, menționăm ca AGE nu are, in momentul de față, о opinie clară privind obligativitatea notificarii acestei infrastructuri informaționale la CNPDCP ca un sistem de evidență a datelor cu caracter personal, in sensul art.3 din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. In aceiași ordine de idei, este important de menționat ca, potrivit Hotararea Guvernului nr.414 din 08.05.2018, calitatea de posesor al platformei MCloud a fost preluata de către Instituția publică „Serviciul Tehnologii informaționale Securitate Cibernetica” (acronim - STISC), care este succesorul de drepturi și obligatii al IS. „Centrul de telecomunicatii speciale”), in timp ce AGE i-a revenit calitatea de dezvoltator al platformei MCloud. Astfel, in conditiile intrarii in vigoare a actului normativ enunțat, dupa finalizarea procedurii de transmitere a platformei MCloud din administrarea AGE in administrarea STISC, subiectul privind necesitatea notificării acestei infrastructuri informaționale la CNPDCP urmează a fi examinat de noul posesor al platformei MCloud, în comun cu AGE, pentru a о formula о pozitie consolidate, in acest sens. A fost finalizat setul de acte necesar pentru inregistrarea in Registrul de evidența a operatorilor de date cu caracter personal a Serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MFass): - Declarația de aplicabilitate la Cerințele fata de asigurarea securitații datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informationale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010; - Regulamentul de administrare și mentenanță a sistemului „Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)” in cadrul AGE. In timpul cel mai apropiat, Serviciul MPass va fi notificat CNPDCP ca un sistem de evidentă a datelor cu caracter personal gestionat de AGE, pentru a fi inregistrat in modul stabilit. Celelalte sisteme din gestiune a AGE, identificate ca sisteme de evidența a datelor cu caracter personal, vor fi notificate CNPDCP, in termeni rezonabili, in ordinea definitivării seturilor de acte necesare pentru inregistrare. Despre progresul inregistrat in implementarea cerinței respective se va raporta ulterior.

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

response:
Scris.Agenția de Guvernare Electronică nr.3004-09 din 11.01.2019: În scopul executării cerinței 2.1.2. din Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017 (în continuare – HCC nr.60/2017) și la demersul CNPDCP nr.02.2-06/687 din 28.03.2018, AGE a întreprins următoarele măsuri: 1) Conform Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin HG nr.1123/2010, a fost emis Ordinul Directorului AGE Nr.3005-10 din 11.04.2018 „Privind desemnarea persoanei responsabile de politica de securitate a datelor cu caracter personal” (documentul confirmativ a fost prezentat Curții de Conturi la raportarea anterioară). Prin acest Ordin au fost stabilite expres atribuțiile persoanei responsabile de politica de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv: • completarea și prezentarea CNPDCP, în modul stabilit, a notificărilor pentru înregistrarea sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal gestionate de AGE în Registru de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, precum și pentru modificarea și radierea înregistrărilor; • informarea imediată a CNPDCP despre incidente de securitate informațională care au avut loc în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal de către personalul AGE etc. 2) Ulterior, prin Ordinul Directorului AGE Nr.3005-20 din 11.07.2018 „Privind unele măsuri de asigurare a securității informației și a securității cibernetice în cadrul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”” au fost aprobate o serie de politici interne privind securitatea cibernetică și a informației, inclusiv Politica privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în AGE. 3) Până la emiterea HCC nr.60/2017, din sistemele de evidență a datelor cu caracter personal gestionate de AGE, a fost notificat CNPDCP și înregistrat în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) - numărul de înregistrare 0000077-001. 4) Au fost identificate și alte sistemele de evidență a datelor cu caracter personal gestionate de AGE, și anume: a) Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) (instituit prin H.G.nr.1090/2013); b) Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (instituit prin H.G.nr.405/2014); c) Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) (instituit prin H.G.nr.708/2014). d) Platforma de interoperabilitate (MConnect). Pentru accelerarea, pe intern, a procesului de notificare a CNPDCP privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru sistemele de evidență a datelor cu caracter personal, precum și pentru reînregistrarea Serviciului MPay, în vederea asigurării conformării cu prevederile legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal (inclusiv în implementarea recomandării 6 din Raportul auditului performanței ,,În ce măsură managementul Serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay)”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.58 din 31.07.2018) a fost emis Ordinul Directorului AGE nr.3005-30 din 12.09.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de management al securității cibernetice și de audit intern de securitate în Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” pentru perioada septembrie-decembrie 2018” (documentul confirmativ se atașează). Notificarea sistemelor respective de evidență a datelor cu caracter personal se face treptat, odată cu finalizarea informațiilor necesare privind măsurile de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. În acest sens, AGE confirmă angajamentul său ferm privind finalizarea acestui exercițiu în termen rezonabil, ținând cont de complexitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Astfel, Serviciul MPass a fost înregistrat la CNPDCP la 23.11.2018, fiindu-i atribuit numărul de înregistrare 0000077-002. La 06.11.2018 AGE a depus la Ghișeul unic al CNPDCP notificarea pentru înregistrarea în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal a Serviciului MSign. La 08.11.2018 AGE a depus la Ghișeul unic al CNPDCP notificarea pentru reînregistrarea Serviciului MPay. La moment notificările respective sunt în proces de verificare prealabilă, AGE fiind în așteptarea deciziei CNPDCP. Cu referire la înregistrarea platformei de interoperabilitate (MConnect) precizăm că, potrivit H.G.nr.656/2012 și H.G.nr.404/2014, până la 31.12.2018, aceasta se afla în pilotare. Potrivit pct.71 din H.G.nr.404/2014, pe perioada pilotării platformei MConnect, AGE, în numele participanților la schimbul de date conectați la platformă, a asigurat doar transportul datelor de la furnizorii de date către consumatorii de date. La 19.07.2018 Parlamentul a adoptat pachetul de legi în domeniul schimbului de date și interoperabilității – L.nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate și L.nr.143/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care au intrat în vigoare la 10.11.2018. Astfel, L.nr.142/2018 reglementează, la nivelul normelor primare, raporturile ce apar în procesul schimbului de date între autoritățile/instituțiile publice care dețin SI de stat, între persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin SI de stat, precum și în procesul schimbului de date între SI deținute de autoritățile/instituțiile publice și SI deținute de persoane juridice de drept privat și persoane fizice, ultimele în măsura în care își manifestă intenția de a participa benevol la schimbul de date. În executarea L.nr.142/2018, se află în proces de definitivare și urmează a fi prezentat spre examinare Guvernului proiectul HG „Privind platforma de interoperabilitate (MConnect)”, care prevede aprobarea Regulamentului privind modul de conectare la platforma de interoperabilitate (MConnect) și utilizare a acesteia. După emiterea actului normativ respectiv și platforma MConnect va fi notificată CNPDCP pentru a fi înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal. Referindu-ne la Platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), considerăm necesar de clarificat că, potrivit Regulamentului privind utilizarea şi administrarea eficientă a platformei MCloud, aprobat prin HG nr.128/2014, platforma MCloud reprezintă o infrastructură informațională guvernamentală comună care funcționează în baza tehnologiei de „cloud computing” - model de furnizare a serviciilor TI, care permite accesul, la cerere, pe bază de reţea, la totalitatea configurabilă a resurselor de calcul virtualizabile (de exemplu, reţele, servere, echipamente de stocare, aplicaţii şi servicii), ce pot fi puse rapid la dispoziţie cu un efort minim de administrare sau interacţiune cu furnizorul acestor servicii. Pornind de la această definiție a platformei MCloud, considerăm că această infrastructură informațională nu reprezintă un sistem de evidență a datelor cu caracter personal în sensul art.3 din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și, prin urmare, nu necesită a fi notificată la CNPDCP.

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

response:
Scris.MEI nr. 08-7102 din 05.07.2018: Prin Ordinul MEI nr.328 din 28.06.2018 a fost aprobata Politica de securitate a datelor cu caracter personal in cadrul MEI si definite sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal, stabilite persoanele responsabile. Totodata, prin Ordinul MEI nr.307 din 21.06.2018 a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea securitatii datelor cu caracter personal din cadrul Sistemului informational automatizat de gestionare si eliberare a actelor permisive. Sistemul in cauza a fost notificat si inregistrat in cadrul SI „Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal”.

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

response:
Scris.STISC nr.88 din 11.07.2018: A fost aprobată HG nr.414 din 18.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a cetrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat.

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

response:
Scris.CNAM nr. 08-10/84/1034 din 05.07.2018, Scris.CNAM nr.08-10/07150 din 11.01.2019: Prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 126 din 04.10.2017 a fost aprobat formularul tipizat - Forma IPC 18. Astfel, din 01 ianuarie 2018, Raportul privind calcularea si transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala (formularul MED 08) si listele de evidenta nominala a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/1) sunt incluse in Darea de seama privind retinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala si a contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii calculate (formularul tipizat IPC 18). Odata cu implementarea formularului tipizat IPC 18, subsistemul ”e-CNAM” a devenit inutil si ca urmare a disparut necesitatea inregistrarii acestuia in Registrul operatorilor de date cu caracter personal detinut de Centrul National de Protectie a Datelor cu Caracter Personal.

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-10474 din 27.12.2018: A fost imputernicita persoana de a reprezenta ANTA la CNPDCP, in vederea notificarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin Ordinul nr.28.04.04.2018 (Anexa nr. 1). Sefii subdiviziunilor structurale ai ANTA au elaborat in modul stabilit regulamentele aferente protectiei datelor cu caracter personal, care au fost prezentate Serviciului Tehnologii Informationale si Serviciului Juridic ale ANTA. ANTA a depus 10 ID cereri privind notificarea la CNPDCP (Anexa nr.3).

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

response:
Scris.ANSA nr.01-6-3875 din 28.12.2018: S-au identificat SIA si resursele informationale care gestioneaza date cu caracter personal utilizate de ANSA; S-au identificat persoanele responsabile de protectia datelor cu caracter personal si de conformare la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protectiei datelor cu caracter personal prin Ordinul ANSA nr. 471 din 15.08.2018 (se anexeaza); S-au elaborat si notificat regulamente de tinere a registrelor informationale in conformitate cu recomandarile CNPDCP si remise CNPDCP prin scrisoarea nr. 01 -6/2982 din 28.09.2018 (se anexeaza);

2.1.2. conformării la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu înregistrarea, în modul stabilit, în Registrul operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal;

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se cere stabilirea cadrului regulator privind modul de bugetare a acțiunilor de avizare/coordonare a mijloacelor financiare necesare elaborării resurselor informaționale de stat și dezvoltării/modernizării infrastructurii, indiferent de sursa de finanțare a acestora;

response:
Scris.Min Fin nr.03-02/1/24 din 12.07.2018: in conformitate cu pct.22 al Hotaririi Guvernului nr.414 din 08.05.2018 „Cu privire la masurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat’’, ministerele, alte autoritati administrative centrale, autoritatile/institutiile publice autonome vor crea si vor dezvolta resurse si sisteme informationale de stat, indiferent de sursele de finantare, in coordonare cu Institutia Publica „Agenția de Guvernare Electronică”. Cadrul regulator privind modul de bugetare este compus din urmatoarele documente: 1. Legea finantelor publice si responsabilitătii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, care stabileste principii, reguli si proceduri unice de elaborare, aprobare si executare a bugetelor pentru toate autoritatile bugetare si institutiile publice la autogestiune (in temeiul articolelor 1 (2), 7,21,51,52 si 53)). 2. Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea si modificarea bugetului aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.209 din 24.12.2015. 3. Clasificatia bugetara aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.208 din 24.12.2015. Astfel, se considers că cadrul regulator existent acoperă si modul de bugetare a actiunilor ce tin de elaborarea resurselor informaționale de stat.

2.3. Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, pentru informare, și se cere întreprinderea măsurilor corespunzătoare de conformare a autorităților publice nominalizate în Raportul de audit cu rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal;

response:
Scris.CNPDC nr.02/2-04/712 din 12.03.2019: Din start urmeaza a mentiona ca, in vederea demararii procedurilor de notificare si inregistrare a sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal gestionate de catre Cancelaria de Stat, I.P. Agenția de Guvernare Eletronica, Ministerul Economiei si Infrastructură, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, I.P. Agenția Servicii Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Natională pentru Siguranta Alimentelor, Agenția Natională Transport Auto, Autoritatea Natională de Integritate, Compania Natională de Asigurari in Medicina, I.P. Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica (in continuare - autoritatile publice vizate in Raportul de audit al Curtii de Conturi), CNPDCP a solicitat acestora, prin inaintarea a 42 de interpelari, efectuarea actiunilor concrete, dupa cum urmeaza: 1. desemnarea persoanei/-lor/subdiviziunilor responsabile de protectia datelor cu caracter personal pentru intreprinderea masurilor corespunzatoare de conformare la rigorile cadrului normativ aferent protectiei datelor cu caracter personal; 2. identificarea exhaustivă a tuturor sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal gestionate de catre autoritatile publice vizate in Raportul de audit al Curtii de Conturi, reglementarea acestor sisteme, precum si notificarea lor CNPDCP; 3. identificarea persoanelor imputernicite de catre operatorii de date cu caracter personal si, dupa caz, revizuirea clauzelor contractuale sau prevederilor actului juridic prin care persoanele imputernicite de catre operatori primesc instructiunile de rigoare ce tin de prelucrarea datelor cu caracter personal in numele si pe seama operatorilor,  precum și asigurarea confidentialitatii si securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal; 4. elaborarea unui plan de actiuni privind asigurarea implementarii recomandarilor expuse in Raportul de audit al Curtii de Conturi prin realizarea actiunilor menționate supra. Pe parcursul perioadei raportate, CNPDCP a asigurat suportul informational necesar, oferind 39 de consultatii angajatilor autoritatilor publice vizate in Raportul de audit al Curtii de Conturi in scopul conformarii acestor operatori de date la prevederile art. 23 din Legea privind protectia datelor cu caracter personal, Regulamentului Registrului de evidenta a operatori lor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 si Cerințelor fața de asigurarea securitatii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010. Suplimentar, in vederea stabilirii nivelului de indeplinire a obligatiei legale si imperative enuntate supra, CNPDCP a organizat 12 sedinte de lucru cu reprezentatii autoritatilor publice vizate in Raportul de audit al Curtii de Conturi. Mai jos, sunt relatate actiunile intreprinse de catre autoritatile publice vizate in vederea notificarii și inregistrarii sistemelor de evidenta indicate in Raportul de audit al Curtii de Conturi: 1. Referitor la Registrul de Stat al Controalelor mentionam ca, acesta a fost înregistrat la 12 martie 2019 in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal. Totodata, a fost notificat Registrul de Stat al Actelor Locale de catre Cancelaria de Stat si, la moment, se examineaza de CNPDCP in cadrul procedurii de verificare prealabila. La fel, entitatea vizata a notificat alte 3 sisteme de evidenta: Evidenta resurselor umane; Evidenta contabila si Evidenta petitiilor, asupra carora au fost emise deciziile de refuz, din motiv ca aceste notificari contineau careva erori. 2. In privinta Serviciul electronic guvernamental de autentificare si control al accesului (MPass) relevam ca, acesta a fost inregistrat la 23 noiembrie 2018 in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal. Totodata, au fost notificate sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal: Serviciul guvernamental de semnatura eletronica (MSign) si Serviciului Guvernamental de Plati Eletronice (MPay) de catre I.P. Agenția de Guvernare Electronica (in continuare - AGE) si, la moment se examineaza de CNPDCP in cadrul procedurii de verificare prealabila. Mai mult, prin scrisoarea nr. 3004-124 din 20 aprilie 2018, AGE a comunicat despre identificarea altor sisteme de evidenta: Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) si Platforma de interoperabilitate (MConnect) care vor fi notificate CNPDCP, in termeni rezonabili, in ordinea definitivarii seturilor de acte necesare a fi prezentate pentru inregistrarea respectivelor sisteme de evidenta in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal. 3. In ceea ce privește Sistemul informational automatizat de gestionare si eliberare a actelor permisive subliniem ca, sistemul dat a fost inregistrat la 9 iulie 2018 in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal. Totodata, prin scrisoarea nr. 05/4-12468 din 8 decembrie 2018, Ministerul Economiei si Infrastructurii (in continuare - MEI) a identificat si alte 7 sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal: Evidenta solicitarilor rezidentilor parcului pentru tehnologia informatiei in vederea acordarii avizului pentru dreptul de aflare temporara pe teritoriui Republicii Moldova și pentru acordarea/prelungirea dreptului de sedere provizorie pe teritoriui Republicii Moldova; Evidenta corespondentei; Evidenta petitiilor; Evidenta privind gestionarea resurselor umane; Evidenta contabila; Evidenta conferirii titlului onorific „Maestru în tehnologia informatiei si comunicatii” si a „Diplomei de Onoare” si Evidenta serviciilor de certificare a cheilor publice prestate angajatilor МЕI, care au fost notificate in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal si asupra carora au fost emise decizii de refuz, din motivul ca aceste notificari contineau careva erori. Ulterior, la 19 februarie 2019 au fost depuse 4 notificari ajustate pentru urmatoarefe sisteme de evidenta: Evidenta corespondentei; Evidenta petitiilor; Evidenta privind gestionarea resurselor umane si Evidenta contabila. 4. Privitor la Sistemul Informational Automatizat „Registrul Digital Agricol” relevam ca, prin scrisoarca nr. 01/01/4960 din 25 noiembrie 2018, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului (in continuare — MADRM) a comunicat ca, sistemul de evidenta dat nu functioneaza si nu a fost transmis de la AGE la autoritatea publica mentionata supra, iar Sistemul informational Platforma comuna pentru Autorizarea de Mediu pentru Folosinta Speciala a Apei este in posesia/detinerea fostei I.S. Centrul Informational Agricol, in prezent – I.P. Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica si nu este reflectat in evidenta contabila a MADRM. Totodata, de catre entitatea vizata au fost inregistrate alte 4 sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal: Evidenta petitiilor parvenite in adresa MADRM; Evidenta supravegherii prin mijloace video; Evidenta resurselor umane si Evidenta contabila. 5. In privinta Sistemului informational de gestionare a vizelor (in continuare ~ e- Visa) mentionam ca, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene nu a notificat sistemul de evidenta indicat supra, ci doar a informat prin scrisoarea nr. DC/1/401/5283 din 7 mai 2018 despre identificarea a 5 sisteme de evidenta: Sistemul informational automatizat „Consul”; Baza de date „Diplomat”; Baza de date „privind jurnalistii straini acreditati In Repub lie a Moldova” si Baza de date „privind agentii economici care presteaza/vand servicii/bunuri”, inclusiv cel vizat. Mai mult, prin scrisoarca nr. DC/1/401/13651 din 4 decembrie 2018, ministerul vizat a comunicat ca, sistemul de evidenta e-Visa la momentul actual este functional si este utilizat in activitatea consulara a Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, precum si a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare în strainatate. 6. Referitor la Sistemul informational „Acces activ la Registrul bunurilor imobile” relevam ca, sistemul de evidenta mentionat nu a fost notificat CNPDCP de catre I.P. Agenția Servicii Publice (in continuare ASP). Pe cind Sistemul informational automatizat „Registrul actelor de stare civila" a fost notificat in anul 2015 de catre Serviciul de Stare Civila al Ministerului Justitiei si, respectiv, urmeaza a fi depusa о notificare de catre ASP in acest sens. Ce tine de Sistemul informational ,,e-Licentiere” mentionam ca, acest sistem si-a pierdut din actualitate, din considerentul ca a fost abrogată Legea privind reglementarea prin licentiere a activitatii de Intreprinzator. De asemenea, au fost inregistrate alte 11 sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal de catre ASP, cum ar fi: Sistemul informational automatizat „Portalul corporativ intranet al ASP”; Sistemul informational manual „Evidenta ștampilelor”; Registrul fisierului manual de evidenta a petitiilor; Registrul Centrului de certificare a cheilor publice; Sistemul de gestionare a accesului la resursele informaționale; Registrul de stat al transporturilor; Sistemul informational de cautare „Acces Web"; Registrul de stat al conducatorilor de vehicule: Evidenta resurselor umane; Sistemul „Producerea documentelor" si Sistemul informational „Biroul de permise". 7. In ceea ce priveste Sistemul informational automatizat ,,e-Cazier" (in continuare ~ SIA ,,e-Cazier") subliniem ca, acest sistem a fost notificat in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal de catre Ministerul Afacerilor Interne si a fost emisa decizia de refuz a înregistrarii acestui sistem de evidenta a datelor cu caracter personal, din motiv ca regulamentul cu privire la modalitatea de tinere a SIA ,,e-Cazier" nu a fost instituit de Guvern sau de о alta autoritate publica abilitata printr-un act normativ, fapt prevazut de art. 16 alin. (1) si alin. (3) al Legii cu privire la registre. 8. Privitor la Serviciul „Е-factura” relevant ca, potrivit Regulamentului privind prelucrarea si protectia informatiilor ce contin date cu caracter personal in cadrul Sistemului Informational al Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul nr. 368 din 03 octombrie 2017, acest serviciu reprezinta о aplicatie de proces din cadrul Sistemului informational al Serviciului Fiscal de Stat (in continuare - SISFS). Totodata, Serviciului Fiscal de Stat a notificat SISFS in anul 2017 si a fost emisa decizia de refuz, din motiv ca regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a sistemului mentionat nu a fost instituit de Guvern sau de о alta autoritate publica abilitata printr-un act normativ, fapt prevazut de art. 16 alin. (1) si alin. (3) al Legii cu privire la registre. Ulterior, prin Legea nr. 229 din 1 noiembrie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, a fost completat Codul Fiscal cu art. 133 alin. (1) pet. 17 si art. 164 alin. (1) în vederea acordarii dreptului de a administra si dezvolta SISFS, precum si de a aproba Regulamentul privind continutul, modul de tinere și gestionare a SISFS, inclusiv si procedurile de înregistrare, modificare sau anulare a informatiei din acesta de catre Serviciul Fiscal de Stat. 9. Referitor la sistemele de evidenta gestionate de catre Agenția Natională pentru Siguranta Alimentelor subliniem ca, entitatea vizata a notificat 2 sisteme de evidenta in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal: Evidenta contabila si Evidenta resurselor umane, asupra carora au fost emise deciziile de refuz, din motiv ca aceste notificari contineau careva erori. 10. In ceea ce priveste Sistemul informational „е-Autorizatie transport" (in continuare - SI ,,e-Autorizatia transport") menționam ca, sistemul de evidenta indicat mai sus nu a fost notificat de catre Agenția Natională Transport Auto, din considerentul ca sistemul vizat nu a fost lansat datorita modificarilor majore in legislatie care au impactat arhitectura si functionalitatile de baza ale acestuia, fapt comunicat prin scrisoarea nr. 02/1-1-7091 din 4 octombrie 2018. Totodata, a fost inregistrat sistemul de evidenta supravegherea prin mijloace video si a fost notificat sistemul de evidenta contabila, fiind emisa decizia de refuz, din considerentul ca sistemul vizat continea careva erori. 11. In privinta Sistemului informational automatizat „e-Integritate" subliniem ca acesta a fost inregistrat la 23 martie 2018 in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal. Totodata, prin scrisoarea nr. 06/337 din 2 mai 2018, Autoritatea Natională de Integritate a comunicat despre identificarea altor 4 sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal: evidenta contabila; Evidenta corespondentei; Evidenta resurselor umane si Evidenta supravegherii video, iar prin scrisoarea nr. 07/820 din 16 august 2018, s-a angajat ca, odata cu schimbarea sediului, va demara procedura de notificare a sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal indicate mai sus. 12. Privitor la Serviciul de prezentare electronica a rapoartelor e-CNAM, relevam ca prin scrisoarea nr. 09.10/19/681 din 27 aprilie 2018, Compania Natională de Asigurari in Medicina a relatat ca, acest serviciu a fost inchis definitiv, din considerentul ca de la 1 ianuarie 2018 fosta I.S. „Fiscservinform” a dezvoltat canalul unic de raportare unificata IPC 18. La fel, de catre entitatea vizata au fost inregistrare alte 5 sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal, cum ar fi: Evidenta contabila; Evidenta controlului-acces; Evidenta resurselor umane; Evidenta formularelor l-27d și 1-61d si Evidenta supravegherii prin mijloace video, precum si au fost notificate 3 sisteme de evidenta: Evidenta petitiilor; Sistemul informational „Medicamente Compensate” si Evidenta si gestionarea cauzelor judiciare, fiind emise decizii de refuz, din considerentul ca acestea contineau careva erori. Ulterior, la 19 februarie 2019 a fost depusa о notificare ajustata pentru urmatorul sistem de evidenta: Evidenta petitiilor, iar la 11 martie 2019 - Evidenta si gestionarea cauzelor judiciare. 13. Referitor la platforma tehnologica guvernamentala comuna (MCloud) mentionam ca, I.P. Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica nu a notificat acest sistem, iar prin scrisoarea nr. 3004-362 din 13 august 2018, AGE a mentionat ca, in conformitate cu pct. 21 din Hotararea Guvernului nr. 414 din 8 mai 2018 cu privire la masurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat, I.P. Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica are calitate de posesor al platformei respective. In acelasi timp, au fost inregistrare alte 3 sisteme de evidenta: Evidenta petitiilor; Evidenta resurselor umane si Evidenta secretariatului, inclusiv au fost notificate 3 sisteme de evidenta: Evidenta supravegherii video; Evidenta controlului-acces si Evidenta contabila si, la moment, se examineaza de CNPDCP in cadrul procedurii de verificare prealabila. Ca urmare a depistarii mai multor carente in privinta notificarii si inregistrarii sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal indicate in Raportul de audit al Curtii de Conturi, CNPDCP a sesizat Prim-ministrul Republicii Moldova, solicitind luarea de atitudine de catre autoritatile publice vizate fata de conformarea la rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protectiei datelor cu caracter personal. Subsecvent, in baza sesizarii inaintate de CNPDCP, Prim-ministrul Republicii Moldova a dispus autoritatilor publice vizate intreprinderea actiunilor ce se impun in vederea demararii procedurii de notificare si inregistrare a sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal indicate in Raportul de audit al Curtii de Conturi, cu informarea Cancelariei de Stat si a Autoritatii nationale de protectie a datelor cu caracter personal in acest sens.

2.4.1. examinarea oportunității de reglementare a procesului de modernizare tehnologică, cu elaborarea și înaintarea unui proiect de lege pentru redistribuirea/centralizarea funcțiilor de monitorizare și coordonare privind activitățile de transformare a guvernării, precum și privind elaborarea, evaluarea și avizarea bugetării, pentru crearea/dezvoltarea resurselor informaționale de stat și a infrastructurii centrelor de date;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: 1. La 08.05.2018 a fost emisa HG nr.414 „Cu privire la masurile de consolidare a centrelor de date m sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat”. Actul normativ respectiv a fost aprobat in contextul implementarii Strategiei privind reforma administratiei publice pentru anii 2016- 2020 (aprobata prin HG nr.911/2016) si a Planului de actiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea acestei Strategii (aprobat prin HG nr.l351/2016), In cadrul etapei a doua a restructurarii structurale a administratiei publice centrale de specialitate, care se refera la reconsiderarea rolului entitatilor din sfera de competenta a ministerelor si altor autoritati administrative centrale subordonate Guvernului, in special a întreprinderiior de stat in care acestia au calitatea de fondator — in speta a întreprinderilor de stat cu profil TI. calitatea de fondator — in speta a întreprinderilor de stat cu profil TI. Astfel, prin HG 414 din 08.05.2018 a fost constituita baza normativa pentru reformarea serviciilor de tehnologii informationale în sectorul guvernamental pentru: • îmbunatatirea calitatii serviciilor TI prestate autoritatilor publice; • asigurarea continuitatii si sustenabilitatii proiectelor TI implementate în sectorul public; • asigurarea securitatii cibernetice în procesele interne ale autoritatilor, precum si în procesele de livrare a serviciilor publice la nivelul necesar; • promovarea tehnologiilor inovatoare în spatiu guvernamental; • eficientizarea cheltuielilor pentru asigurarea serviciilor TI în Guvern cu valorificarea tuturor investitiilor facute de stat în proiectele TI. HG nr.414 din 08.05.2018 prevede reorganizarea I.S. „Centrul de telecomunicatii speciale” în Institutia publica „Serviciul Tehnologii informationale si Securitate Cibernetica” (STISC) cu urmatoarele competențe de baza: gestionarea infrastructurii guvernamentale de retele informationale si de centre de date, asigurarea securitatii cibernetice a infrastructurilor si solutiilor TI guvernamentale, actionarea în calitate de autoritate de certificare a cheilor publice pentru sectorul guvernamental, administrarea tehnica a sistemelor informationale de stat. In acest context, noua institutie publica va lua în posesie și administrare platforma MCloud si о va extinde prin consolidarea centrelor de date existente în spatiul guvernamental, astfel asigurand о rationalizare si о aliniere a tuturor centrelor de date la cerintele de securitate si disponibilitate conform clasificarii datelor si a serviciilor. STISC, în conlucrare cu posesorii sistemelor informationale de stat, va asigura migrarea sistemelor în platforma MCloud si va prelua administrarea tehnica a acestora, aplicand proceduri unificate de administrare, de asigurare a calitatii si de suport utilizatori. 2. Motivul stoparii proiectului HG cu privire la Comisia pentru investitii inteligente în tehnologiile informationale a fost aprobarea HG nr.414 „Сu privire la masurile de consolidare a centrelor de date in sectorul public si de rationalizare a administrarii sistemelor informationale de stat” conform careia toate competencele au trecut la Serviciul Tehnologii Informationale si Securitate Cibernetica.

2.4.2. stabilirea unui set minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de către entitățile desemnate responsabile de executarea Hotărârilor Guvernului, inclusiv Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale”, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Сu referire la indicatorii de performanta 1 si 2, actiunile respective urmeaza a fi realizate, iar indicatorii stabiliti urmeaza a fi atinsi in cadrul implementarii proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP). 3. Сu referire la setul minim de indicatori ai performantei la prestarea serviciilor de administrate si mentenanta a platformei MCloud, precizam ca HG nr.414 din 08.05.2018 prevede trecerea platformei MCloud din posesia AGE in posesia STISC. In executarea actului normativ respectiv STISC urmeaza sa extinda platforma MCloud, prin consolidarea centrelor de date existente in spatiul guvernamental, si, in conlucrare cu posesorii sistemelor informationale de stat, sa asigure migrarea sistemelor în platforma MCloud si sa preia administrarea tehnica a sistemelor respective, aplicand proceduri unificate de administrare, de asigurare a calitatii si de suport utilizatori. Prin urmare, Contractul Nr.3009-157/2 din 02.01.2018 de prestare a complexului de servicii privind mentenanta și administrarea platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), incheiat intre fostele CGE si CTS pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, urmeaza a fi reziliat

2.4.3. în comun cu Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Centrul de Guvernare Electronică, să asigure elaborarea şi aprobarea unei metodologii fiabile pentru evaluarea şi măsurarea impactului procesului de e-Transformare a Guvernării, în contextul reformei administrației publice şi a serviciilor publice;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Prin HG nr.255 din 27.03.2018 „Cu privire la modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului, precum și la abrogarea unei dispozitii a Guvernului”, au fost aprobate amendamente la HG nr.222 din 01.04.2011 „Cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare”. Prin amendamentele introduse, a fost aprobat Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea guvernarii. Regulamentul stabileste misiunea Consiliului de coordonare a activitatilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea guvernarii in cadrul administratiei publice centrale de specialitate, de evaluare si de monitorizare a implementarii acestora, precum si de propunere a interventiilor justificate ale Guvernului, prin oferirea solutiilor eficiente pentru sporirea calitatii serviciilor guvernamentale si a actului de guvernare, asigurand un raport optim dintre rezultatele scontate și costurile preconizate. De asemenea, Regulamentul Consiliului prevede ca una din functiile de baza ale acestuia consta in participarea la elaborarea si implementarea documentelor de politici publice, a cadrului de reglementare si metodologic in domeniul modernizarii serviciilor guvernamentale si e-Transformarii guvernarii, precum si in monitorizarea aplicarii acestora in ministere, alte autoritati administrative centrale subordonate Guvernului si in structurile organizationale din sfera de competenta. Intru executarea pct. 8 din Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea guvernarii, prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.406-A din 02.07.2018, a fost aprobata componenta nominala a acestui Consiliu.

2.4.4. în comun cu Cancelaria de Stat, să remodeleze interacțiunea dintre Centrul de Guvernare Electronică și autoritățile publice, pentru asigurarea durabilității și continuității serviciilor electronice publice;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: Prin HG nr.255 din 27.03.2018 „Cu privire la modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului, precum și la abrogarea unei dispozitii a Guvernului”, au fost aprobate amendamente la HG nr.222 din 01.04.2011 „Cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare”. Prin amendamentele introduse, a fost aprobat Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea guvernarii. Regulamentul stabileste misiunea Consiliului de coordonare a activitatilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea guvernarii in cadrul administratiei publice centrale de specialitate, de evaluare si de monitorizare a implementarii acestora, precum si de propunere a interventiilor justificate ale Guvernului, prin oferirea solutiilor eficiente pentru sporirea calitatii serviciilor guvernamentale si a actului de guvernare, asigurand un raport optim dintre rezultatele scontate și costurile preconizate. De asemenea, Regulamentul Consiliului prevede ca una din functiile de baza ale acestuia consta in participarea la elaborarea si implementarea documentelor de politici publice, a cadrului de reglementare si metodologic in domeniul modernizarii serviciilor guvernamentale si e-Transformarii guvernarii, precum si in monitorizarea aplicarii acestora in ministere, alte autoritati administrative centrale subordonate Guvernului si in structurile organizationale din sfera de competenta. Intru executarea pct. 8 din Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale si e-Transformarea guvernarii, prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.406-A din 02.07.2018, a fost aprobata componenta nominala a acestui Consiliu. Despre masurile suplimentare intreprinse se va raporta ulterior. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: 1. Pentru asigurarea durabilitătii și continuitatii serviciilor electronice publice instituite si dezvoltarea e-serviciilor noi, interactiunea dintre AGE și autoritațile publice va fi efectuata pe platforma Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernarii, ținand cont de un nivel inalt de reprezentativitate in cadrul acestuia și misiunea organului colegial respectiv.

2.4.5. în comun cu Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat și Centrul de Guvernare Electronică, să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a metodologiilor de calculare şi de aprobare a economiilor obținute din utilizarea Platformei guvernamentale comune, pentru garantarea continuității procesului de finanțare a Centrului de Guvernare Electronică;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: Prin Hotararea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 a fost modificata denumirea Institutiei publice „Centrul de Guvernare Electronica (Е-Government)” in Institutia publica „Agenția de Guvernare Electronica” si expus in redactie noua Statutul Agentiei. Noul Statut al institutiei a fost perfectionat tinind cont inclusiv de constatarile si recomandarile din Raportul de audit referitoare la ajustarea formei organizatorico-juridice, a modului de finantare a activitații și a recrutarii și remunerarii personalului institutiei publice. Potrivit noului Statut al institutiei, Agentia va activa in baza principiilor de autogestiune. Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Potrivit HG nr.414/2018, calitatea de posesor al platformei MCloud a fost preluată de către Institutia publica „Serviciul Tehnologii informationale și Securitate Cibernetica” care este succesorul de drepturi și obligatii ale I.S. „Centrul de telecomunicatii speciale”, in timp ce AGE i-a revenit calitatea de dezvoltator al platformei MCloud. In executarea actului normativ respectiv, prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.460-А din 04.09.2018, platforma MCloud a fost transmisa, cu titlu gratuit, din administrarea AGE in administrarea STISC. Procedura de transmitere a platformei MCloud a fost finalizată la 25.10.2018, prin emiterea de AGE catre STISC a documentelor primare - actului de transmitere si a facturii. In context, consideram necesar exchiderea cerinței in cauza din regim de monitorizare, dat fiind ca nu mai este relevanta.

2.4.6. în comun cu Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică și Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale”, să examineze situația și riscurile expuse de audit privind Serviciul guvernamental de Plăți Electronice (MPay) și să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării sustenabilității acestuia;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018: La 04.04.2018, CGE (actualmente AGE) a receptionat Dispozitia de audit nr.47 din 29.03.2018 a Presedintelui Curtii de Conturi, prin care a fost informata ca, urmare a finalizarii studiului preliminar, Curtea de Conturi demareaza auditul performantei gestionarii Serviciului Guvernamental de Plati Eiectronice (MPay). Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Prin Hotararea Curtii de Conturi nr.58 dm 31.07.2018 a fost aprobat Raportul auditului performantei „In ce masura managementul Serviciului Guvernamental de Plati Electronice (MPay) asigura atingerea impactului scontat?”. Recomandarea 6 din Raport pune in sarcina AGE in comun cu CNPDCP, tinand cont de complexitatea Serviciului MPay, sa reexamineze modul de operare al acestuia la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si de inregistrare in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal in vederea asigurarii conformarii cu prevederile cadrului legislativ- normativ in domeniu. La moment, recomandarea in cauza este in curs de realizare. În acest context, dat fiind reiterarea in Raportul auditului performantei „In ce masura managementul Serviciului Guvernamental de Plati Electronice (MPay) asigura atingerea impactului scontat?” a cerintei de la pct.2.4.6 din HCC nr.60/2017, consideram necesar excluderea cerintei in cauza din regim de monitorizare.

2.4.7. să reglementeze la nivel național modul de remunerare a angajaților din instituțiile publice care activează pe principiul de autogestiune;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-5822 din 16.07.2018, Scris.Cancelaria de Stat nr.21-06-298 din 17.01.2019: Conform Conceptului reformei administratiei publice, autoritatile publice care s-au aflat la autogestiune si aveau prerogative de putere publica si functii de control sunt in proces de reorganizare si se transforma in autoritati publice centrale subordonate Guvernului sau autoritati administrative subordonate ministerelor potrivit domeniilor de competenta, si respectiv bugetul se va elabora, aproba si administra in conformitate cu principiile, regulile si procedurile stabilite de Legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181/2014. In acest sens, a fost aprobata Hotarirea Guvernului nr.534 din 06.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative a fost aprobat in sedinta Guvernului din 23.05.2018, remisa Parlamentului spre promovare.