Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.61 din 27 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Internatului psihoneurologic, mun. Bălți

Numar din data de 2017-11-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Internatul psihoneurologic, mun. Bălți (în continuare – Internatul) reprezintă o instituție publică de plasament temporar, care prestează servicii socio-medicale persoanelor adulte cu dizabilități mintale, pentru o perioadă temporară sau permanent, iar conducerea este responsabilă de asigurarea, întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare, în conformitate cu cadrul general aplicabil de raportare financiară, precum și de implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient, în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public.
Evaluările auditului public extern denotă că, pentru perioada auditată, conducerea entității nu a asigurat implementarea conformă a sistemului de management financiar și control, precum nu a elaborat și aprobat politici contabile în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar1.
Aceste circumstanțe au determinat admiterea în anul 2016 de către Internat a denaturărilor semnificative în evidența contabilă și în raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public.
Raportul privind veniturile și cheltuielile a fost denaturat cu 14,2 mii lei la venituri și cu 3632,7 mii lei la cheltuieli, ceea ce a depășit nivelul materialității de 7 ori. De asemenea, bilanțul contabil a fost denaturat cu 3798,6 mii lei, ceea ce a depășit nivelul materialității de 4 ori.
       De rând cu acestea, neconformitățile constatate de audit la desfășurarea achizițiilor publice au condus la denaturări semnificative prin majorarea cheltuielilor cauzate de prezența indicilor de fraudă (414,9 mii lei), generate de contractarea și achiziționarea neregulamentară a bunurilor, de lipsa planificării și executării neconforme a achizițiilor publice, încheierea nejustificată a contractelor de valoare mică, precum și de neevaluarea prețurilor de piață și a necesităților reale (21 de contracte în sumă de 1408,3 mii lei), nerespectându-se principiile de transparență și tratament echitabil al ofertelor.

1 Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)