Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.61 din 27 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Internatului psihoneurologic, mun. Bălți

Numar 18-26 din data de 2017-11-27 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 15

Internatul psihoneurologic, mun. Bălți (în continuare – Internatul) reprezintă o instituție publică de plasament temporar, care prestează servicii socio-medicale persoanelor adulte cu dizabilități mintale, pentru o perioadă temporară sau permanent, iar conducerea este responsabilă de asigurarea, întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare, în conformitate cu cadrul general aplicabil de raportare financiară, precum și de implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient, în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public.
Evaluările auditului public extern denotă că, pentru perioada auditată, conducerea entității nu a asigurat implementarea conformă a sistemului de management financiar și control, precum nu a elaborat și aprobat politici contabile în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar1.
Aceste circumstanțe au determinat admiterea în anul 2016 de către Internat a denaturărilor semnificative în evidența contabilă și în raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public.
Raportul privind veniturile și cheltuielile a fost denaturat cu 14,2 mii lei la venituri și cu 3632,7 mii lei la cheltuieli, ceea ce a depășit nivelul materialității de 7 ori. De asemenea, bilanțul contabil a fost denaturat cu 3798,6 mii lei, ceea ce a depășit nivelul materialității de 4 ori.
       De rând cu acestea, neconformitățile constatate de audit la desfășurarea achizițiilor publice au condus la denaturări semnificative prin majorarea cheltuielilor cauzate de prezența indicilor de fraudă (414,9 mii lei), generate de contractarea și achiziționarea neregulamentară a bunurilor, de lipsa planificării și executării neconforme a achizițiilor publice, încheierea nejustificată a contractelor de valoare mică, precum și de neevaluarea prețurilor de piață și a necesităților reale (21 de contracte în sumă de 1408,3 mii lei), nerespectându-se principiile de transparență și tratament echitabil al ofertelor.

1 Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Recomandari (15)

1.1. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile de planificare și justificare fundamentată (în conformitate cu normele regulamentare) a necesităților reale de resurse bugetare (pct. 6.1.).

1.2. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile de planificare a achizițiilor publice necesare pe tipuri de bunuri și produse (pct.6.3.).

1.3. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile de organizare și desfășurare a achizițiilor publice (pct.6.3.2.).

1.4. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile de evidență, control și monitorizare a achizițiilor publice (pct.4.1.).

1.5. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile de organizare și desfășurare a inventarierii potrivit Ordinului ministrului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 (pct.4.2.).

1.6. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile de monitorizare și control asupra realizării conforme a muncii prin cumul (pct.4.5.).

1.7. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile de casare a mijloacelor fixe potrivit Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 (pct.6.4.).

1.8. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile de acordare a spațiilor neutilizate în locațiune, cu asigurarea recuperării: veniturilor aferente spațiilor efectiv folosite în sumă de 12,9 mii lei (constatate – 21,7 mii lei, dintre care restituite pe parcursul misiunii de audit – 8,8 mii lei) (pct. 4.6.1.); cheltuielilor de la energia electrică consumată în sumă de 79,8 mii lei (constatate – 480,0 mii lei, dintre care restituite pe parcursul misiunii – 400,2 mii lei) (pct. 4.6.1.).

2. Să ajusteze Politica de contabilitate conform prevederilor normative (pct.6.5.).

3. Să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor privind calcularea și achitarea unor plăți cu caracter stimulator, a ajutorului material ținând cont de normele legale în vigoare (pct.4.5.).

4. Să asigure restabilirea de către persoanele responsabile a mijloacelor financiare în cuantumul lipsurilor constatate în cadrul inventarierii în sumă de 61,7 mii lei (constatate – 61,8 mii lei, dintre care restituite pe parcursul misiunii – 0,1 mii lei) (pct.4.2. și pct.4.6.1.).

5.1. Să asigure recuperarea mijloacelor financiare alocate și utilizate nejustificat pentru alimentarea angajaților Internatului (52,6 mii lei) (subpct.4.4.).

5.2. Să asigure recuperarea mijloacelor financiare alocate și utilizate nejustificat pentru acordarea ajutorului material calculat neconform în sume majorate nejustificat (148,9 mii lei) (pct.4.5.).

5.3. Să asigure recuperarea mijloacelor financiare alocate și utilizate nejustificat pentru acordarea neregulamentară a premiilor lunare pentru angajații sancționați (33,2 mii lei) (pct.4.5.).

6. Să asigure înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a 4 construcții în valoare de 119,0 mii lei, precum și a terenului de 0,0765 ha (pct.4.6.1.).

Cerinte (5)

2.1. implementarea recomandărilor din Raportul de audit

2.2. Agenției Naționale Asistență Socială, pentru luare de atitudine potrivit competențelor.

2.3. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru luare de atitudine în calitate de fondator al entității și se cere examinarea în ședințele Colegiului a Raportului auditului situațiilor financiare ale Internatului psihoneurologic, mun. Bălți, cu evaluarea aspectelor privind neexecutarea pe deplin a atribuțiilor de către managerul entității.

2.4.1. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și se cere organizarea și desfășurarea instruirilor cu entitățile publice privind implementarea sistemului de management financiar și control, a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, precum și a reglementărilor aferente achizițiilor publice.

2.4.2. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și se cere elaborarea/ajustarea cadrului de raportare (Formularul FD-044), în special cu reglementarea componentei ce ține de materialele circulante.