Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.64 din 29 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar încheiat la 31 decembrie 2016

Numar 33-39 din data de 2017-11-29 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 7

Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ de stat constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, este finanțat integral de la bugetul de stat, conducerea fiind responsabilă de asigurarea atingerii obiectivelor, cu respectarea principiilor, disciplinei și responsabilităților bugetare în domeniul de competență.
Misiunea de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar încheiat la 31 decembrie 2016 a analizat și a evaluat caracteristicile datelor contabile, care trebuie să ofere o imagine fidelă și corectă, fără să conțină erori semnificative, precum și efecte ale acestora. De asemenea, managerul Comisiei Electorale Centrale este responsabil de implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient și care să asigure buna guvernare a finanțelor publice.
       Urmare verificărilor efectuate, auditul relevă prezența unor deficiențe, determinate de nerespectarea prevederilor legale aferente domeniilor: retribuirea muncii, achizițiile  publice, gestionarea patrimoniului, ținerea evidenței contabile și raportarea financiară  în sistemul bugetar1, care denaturează situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2016. Astfel, aceste deficiențe au generat:
  • executarea cheltuielilor pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2016 la nivel de 86,1% (126,03 mil. lei) din bugetul precizat de 146,46 mil. lei, nefiind valorificate alocații în sumă de 20,43 mil. lei;
  • neînregistrarea în evidența contabilă a unui imobil în valoare de 0,8 mil. lei și a terenului aferent acestuia cu valoarea de 5,9 mil.lei, precum și neajustarea valorii clădirii administrative, care în evidența contabilă este diminuată cu 6,8 mil.lei;
  • neînregistrarea în evidența contabilă a valorii softului TI SIAS „Alegeri” și a altor active materiale transmise cu titlu gratuit în sumă de 6,4 mil. lei;
  • neînregistrarea și neraportarea veniturilor și cheltuielilor în sumă de 1,6 mil. lei, mijloace acordate de partenerii externi pentru campania de informare și educație civică a cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 30.10.2016;

1 Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Recomandari (7)

1. Să asigure activităţi privind fortificarea implementării sistemului de management financiar şi control prin stabilirea obiectivelor operaţionale, implementarea managementului riscurilor, evaluarea activităţilor de control, documentarea proceselor de bază și instituirea unui sistem de informare, comunicare şi documentare internă (subcapitolul 4.3).

2. Să asigure retribuirea personalului de bază în strictă conformitate cu cadrul normativ-legal, aprobând reglementări interne referitor la prestarea și achitarea muncii peste durata zilnică maximă (subcapitolul 4.5).

3. Să asigure planificarea achizițiilor bunurilor, lucrărilor și serviciilor tinând cont de necesitățile reale și cu respectarea prevederilor cadrului legal (subcapitolul 4.6).

4. Să asigure conformitatea modului de evidență și a procesului de inventariere a patrimoniului cu contabilizarea corespunzătoare a operaţiunilor economice legate de acesta, precum și să implementeze/consolideze sistemul de control intern aferent procesului de casare a bunurilor cu dezvoltarea reglementărilor privind particularitățile evidenței contabile aferente acestor procese. (paragraful 4.1.2).

5. Să întreprindă măsuri concrete de legalizare și contabilizare a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor CEC (paragraful 4.1.3).

6. Să aprobe un plan de măsuri concrete privind sporirea utilizării eficiente a alocațiilor destinate pentru executarea planului de instruiri ale funcționarilor electorali, consolidând elementele sistemului de management financiar şi control intern aferente procesului (capitolul VI).

7. în comun cu Comisia Electorală Centrală, precum și cu alte părți oportune: Să reglementeze procedura de planificare, utilizare și raportare conformă cadrului legal de raportare financiară a alocațiilor de la bugetul de stat destinate pentru activitatea BESV de peste hotarele țării (subcapitolul 4.4).

Cerinte (3)

2.1.1.asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

2.1.2. examinarea cauzelor neexecutării cerințelor Curții de Conturi și recomandărilor de audit anterior înaintate, cu întreprinderea măsurilor pentru realizarea lor, prezentul audit reiterând necesitatea executării lor;

1.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare şi luare de atitudine privind necesitatea propunerii de modificări oportune, în comun cu Comisia Electorală Centrală, în scopul optimizării cheltuielilor bugetare prin redimensionarea numărului de membri ai comisiilor/birourilor electorale în funcție de numărul de alegători;