Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 65 din 30 noiembrie 2017 privind Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova

Numar 18-26 din data de 2017-11-30 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 9

Activitatea de monitorizare a sistemului de sănătate în Republica Moldova trebuie să se axeze pe evaluarea și măsurarea efectelor poluării, iar implementarea unui sistem eficient de avertizare precoce pentru țară este de cea mai mare importanță, pentru a reduce vulnerabilitatea populației la efectele păgubitoare ale poluării aerului.
În același timp, consolidarea eforturilor Republicii Moldova în vederea îmbunătățirii calității aerului în condițiile unor politici corecte va determina în mod progresiv apropierea acestora de standardele europene de calitate.
Uniunea Europeană atrage atenția asupra globalizării problemei privind poluarea aerului și recunoaște intenția Republicii Moldova de a se alinia la standardele europene, solicitând acțiuni și soluții practice eficiente care să asigure gestionarea durabilă a resursei de aer.
Prin cercetarea problemelor din domeniu la nivel național, principalele vulnerabilități ce țin de asigurarea calității aerului în Republica Moldova, identificate de audit, sunt nearmonizarea cadrului juridic existent cu cel comunitar, informarea ineficientă cu privire la nivelul real de poluare a aerului, coordonarea intersectorială deficientă, precum și ineficiența sistemului de monitorizare a calității aerului.
În contextul celor expuse, Plenul Curții de Conturi concluzionează că politicile naționale existente nu asigură un sistem de management integrat al calității aerului, iar măsurile întreprinse de către responsabilii în domeniu sunt inferioare celor comunitare și nu sunt efective și eficiente.
Pentru excluderea problemelor identificate, sunt necesare acțiuni prompte în materie de remediere a deficiențelor constatate, de consolidare a capacităților instituționale, de asigurare a gestiunii durabile a domeniului, ceea ce va permite alinierea la standardele europene de calitate și resimțirea precoce a beneficiilor unui aer curat.

Recomandari (9)

4.1 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 1 an să elaboreze și să propună Guvernului spre aprobare modificări în structura modelului de Raport de inspecţie tehnică periodică a vehiculului, în vederea includerii rezultatelor verificării parametrilor, inclusiv a celor ecologici.

response:
Scris.ME nr. 05/2-1526 din 13.02.2018: Proiectul in cauza este deja in proces de elaborare. Scris.MADRM nr.13-07/188 din 18.01.2019, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: În scopul realizarii acestei recomandari, Ministerul Economiei si Infrastructurii a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la inspectia tehnica periodica a vehiculelor rutiere care include noul model al Raportului de inspectiei tehnica. Proiectul regulamentului a fost consultat si avizat cu institutiile interesate si urmeaza a fi promovat in sedinta de Guvern. Scris.MADRM nr.13-07/321 din 23.01.2020: Conform informației prezentate de către MEI pe parcursul anului 2019, de către Institutul de Standardizare din Moldova au fost adoptate 569 standarde europene și internaționale care descriu metode de încercări pentru determinarea emisiilor de poluanți sau a altor aspecte de poluare. Acestea vor permite implementarea prevederilor pentru mijloacele de transport, în scopul verificării parametrilor, inclusiv a celor ecologici. Totodată au fost adoptate standardele europene care definesc cerințe de calitate pentru carburanți: - SM EN 228+A1Ș2017 Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare; - SM EN 590+A1Ș2017 Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare. La moment, MEI este în proces de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere, care include noul model al Raportului de inspecție tehnică. Proiectul va fi consultat și avizat cu instituțiile interesate, conform prevederilor legislației în vigoare.

RO_5314_ME_0149.pdf
RO_6104_36-19_MADRM.pdf
RO_6693_540-19_MADRM.pdf
RO_7157_81-20_MADRM.pdf

4.2 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 18 luni, să elaboreze și să aprobe o metodologie unică de evaluare și determinare a concentrațiilor de fond în conformitate cu atribuțiile delegate.

response:
Scris.MADRM nr.13-07/188 din 18.01.2019, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: Realizarea acestei recomandari a fost initiata. Astfel, Agenția Natională pentru Sanatate Publica si Serviciului Hidrometeorologic de Stat au organizat la data 11.01.2018 о sedinta comuna in cadrul careia au fost aprobate concentratiile de fond ale poluantilor in aerul atmosferic din mun. Chisinau (6 parametri) si concentratiile particulelor in suspensie PM10 in aerul atmosferic pentru mun. Chisinau si or. Leova. Realizarea activitatii va continua pe parcursul anului 2019.

RO_6104_36-19_MADRM.pdf
RO_6693_540-19_MADRM.pdf

4.3 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 1 an, să elaboreze și să aprobe planuri de acțiuni comune privind organizarea și desfășurarea controalelor și evaluarea calității testării tehnice.

response:
Scrisoarea IGP nr.34/2-323 din 24.01.2018. Prin Dispoziția nr.34/2-10 din 17.01.2018 a fost aprobat Planul de acțiuni în vederea execitării recomandărilor CCRM. Scris.MADRM nr.13-07/188 din 18.01.2019, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: Intru executarea acestei recomandari de catre Ministerul Afacerilor Interne (in continuare MAI) a fost remisa spre executare Dispozitia Inspectoratului General al Politiei (in continuare IGP) din subordinea MAI nr. 34/2-10 din 17.01.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de actiuni in vederea executarii recomandarilor Curtii de Conturi privind Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului in Republica Moldova”. Au fost stabilite masuri separate de actiuni ale subdiviziunilor specializate si celor teritoriale ale Politiei. Astfel, angajatii Politiei, de comun acord cu inspectorii pentru protectia mediului din raioane au supus controlului din punct de vedere al securitatii ecologice 27 394 unitati de transport, stabilindu-se ca nu corespund rigorilor ecologice 1 651 mijloace de transport. La fel, in scopul asigurarii respectarii legislatiei in vigoare privind siguranta traficului rutier si a standardelor privind exploatarea vehiculelor, respectarii calitatii lucrarilor din domeniul inspectiei tehnice periodice, de catre angajatii Inspectoratelor teritoriale de politie ale IGP au fost supuse controlului 73 statii autorizate cu drept de inspectie tehnica a autovehiculelor si remorcilor acestora. În rezultatul activitatii de preventie, Politia a documentat 8689 încalcari contraventionale in domeniu, totodata au fost remise 21 prescriptii agentilor economici privind lichidarea neajunsurilor in activitate, iar Agentiei Nationale Transport Auto i-a fost solicitata intreprinderea masurilor de rigoare in 14 cazuri, orientate spre înlaturarea deficientelor depistate, cu aplicarea masurilor ce se impun si informarea IGP in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

RO_5306_Raspuns IGP 24.01.2018.pdf
RO_6104_36-19_MADRM.pdf
RO_6693_540-19_MADRM.pdf

4.4 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Biroul Național de Statistică, în termen de 3 ani, să ajusteze formularul Raportului anual nr. 1-AER ,,Protecţia aerului atmosferic” în conformitate cu cerințele Agenției Europene de Mediu, pentru asigurarea raportării către Secretariatul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi.

4.5 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 1 an să organizeze activitatea instituțiilor subordonate în vederea separării funcției de eliberare a autorizațiilor de cea de control.

response:
Scris.MADRM nr.13-07/188 din 18.01.2019, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: Functiile de elaborare a politicii in domeniu protectiei mediului, de implementare si efectuare a controlului de stat au fost delimitate. Mentionam ca, functia de reglementare prin autorizare a activitatilor cu impact asupra calitatii mediului ii revine Agentiei de Mediu, conform Hotaririi Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea si functionarea Agentiei de Mediu, iar exercitarea controlului si supravegherii de stat asupra respectarii actelor normative în domeniul protecției mediului si utilizarii rationale a resurselor naturale ii revine Inspectoratului pentru Protectia Mediului conform Hotaririi Guvernului nr. 548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea si functionarea Inspectoratului pentru Protectia Mediului. Astfel, toate actele permisive care erau eliberate de catre MADRM si IPM acum sunt eliberate de catre Agenția de Mediu. Scris.MADRM nr.13-07/321 din 23.01.2020: Funcțiile de elaborare a politicii în domeniu protecției mediului, de implementare și efectuare a controlului de stat au fost delimitate. Menționăm că, funcția de reglementare prin autorizare a activităților cu impact asupra calității mediului îi revine Agenției de Mediu, conform HG nr.549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, iar exercitarea constrolului și supravegherii de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale îi revine Inspectoratului pentru Protecția Mediului conform HG nr.548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Astfel, toate actele permisive care erau eliberate de către MADRM și IPM acum sunt eliberate de către Agenția de Mediu.

RO_6104_36-19_MADRM.pdf
RO_6693_540-19_MADRM.pdf
RO_7157_81-20_MADRM.pdf

4.6 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 1 an să reglemeneteze exhaustiv criteriile privind determinarea numărului de unități convenționale de sancționare în temeiul art.147 și art.149 din Codul contravențonal.

response:
Scris.MADRM nr.13-07/188 din 18.01.2019, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: Coraportul sanctiunilor aplicate persoanelor fizice si juridice, este semnificativ inclinat spre cele aplicate persoanelor fizice. Potrivit prevederilor art. 41 al Codului Contravențional, sanctiunea contraventionala se aplica in functie de caracterul si de gradul prejudiciabil al contraventiei, de statutul juridic al persoanei si de circumstantele atenuante si agravante. Scris.MADRM nr.13-07/321 din 23.01.2020: Coraportul sancțiunilor aplicate persoanelor fizice și juridice, este semnificativ înclinat spre cele aplicate persoanelor fizice. Potrivit prevederilor art.41 al Codului Contravențional, sancțiunea contravențională se aplică în funcție de caracterul și de gradul prejudiciabil al convenției, de statutul juridic al persoanei și de circumstanțele atenuante și agravante.

RO_6104_36-19_MADRM.pdf
RO_6693_540-19_MADRM.pdf
RO_7157_81-20_MADRM.pdf

4.7.1 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 1 an să reglementeze procedurile de autorizare a emisiilor de poluanți în atmosferă de la sursele fixe.

response:
Scris.MADRM nr.13-07/188 din 18.01.2019, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: În conformitate cu Hotarirea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea si functionarea Agentiei de Mediu, autorizatia de emisie a poluantilor in atmosfera (AEPA) se elibereaza de catre Agenția de Mediu. Conform prevederilor Legii nr. 1422 din 17 decembrie 1997 privind protectia aerului atmosferic, sunt pasibili de detinerea AEPA toate persoanele fizice si juridice, a carora activitate afecteaza sau poate afecta, direct sau indirect, calitatea aerului atmosferic, prin emisii de la sursele fixe de poluare. AEPA se elibereaza de catre autoritatea emitenta în baza solutiilor de proiect pentru primul an de activitate pentru obiectele si activitatile economice noi, cit si extinderea, modernizarea, reconstructia sau reprofilarea întreprinderilor în functiune, documentatia de proiect a carora a fost supusa expertizei ecologice de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 851-XII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologica si Instructiunea despre ordinea de organizare si efectuare a expertizei ecologice de stat aprobata prin Ordinul Ministrului Ecologiei, Constructiilor si Dezvoltarii Teritoriale nr. 188 din 10 septembrie 2002. Mentionam ca, procedura de autorizare a agentilor economici, inclusiv in domeniul emisiilor de poluanti în atmosfera, urmeaza a fi reformată si creata autorizatia integrate de mediu care va fi actul administrativ emis de catre Agenția de Mediu si va înlocui 4 autorizatii eliberate la moment (gestionarea deseurilor, utilizarea apelor, emisii de poluanti in atmosfera și deversari de ape uzate), care va acorda dreptul de a exploata în totalitate sau în parte о instalatie, în anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Acest tip de autorizatie va fi introdus în legislatia nationala în urma transpunerii prevederilor Directivei UE 2010/75 privind emisiile industriale, activitate planificata pentru anul 2019. Scris.MADRM nr.13-07/321 din 23.01.2020: În conformitate cu HG nr.549 din 13.06.2018 cu privire la costituirea, organizarea și functionarea Agentiei de Mediu, autorizatia de emisie a poluantilor in atmosfera (AEPA) se elibereaza de catre Agenda de Mediu. Conform prevederilor Legii nr. 1422 din 17 decembrie 1997 privind protectia aerului atmosferic, sunt pasibili de detinerea AEPA toate persoanele fizice si juridice, a carora activitate afecteaza sau poate afecta, direct sau indirect, calitatea aerului atmosferic, prin emisii de la sursele fixe de poluare. Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 185/2017 pentru modificarea si complete și unor acte legislative, art. 12 din Legea nr. 1422/1997 care reglementeaza procedura de eliberare a autorizatiei in cauza a fost expus in redactie noua fiind ajustat la prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea activitatii de intreprinzator. In conformitate cu aceste prevederi si in vederea eficientizarii sistemului de eliberare a actelor permisive si asigurarii transparentei in acest sens, Agenda de Mediu a emis Ordinul nr. 18 din 29 martie 2019 pentru aprobarea pasapoartelor actelor permisive, iar in Anexa nr. 11 a acestui Ordin a fost aprobat pasaportul Autorizatiei pentru emisia in atmosfera a poluantilor de la surse fixe. Pasaportul este plasat pe pagina web-oficiala a Agentiei de Mediu. Totodata, Agenda de Mediu a inceput sa implementeze prevederile Hotaririi Guvernului nr. 550/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informational automatizat de gestionare si eliberare a actelor permisive si ale Hotaririi Guvernului nr.551/2018 pentru aprobare Regulamentului cu privire la modul de tinere a Registrului actelor permisive. În acest sens, Autorizatia pentru emisia in atmosfera a poluantilor de la surse fixe de poluare a fost integrată in Sistemul informational automatizat de gestionare si eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), pentru a facilita procedura de depunere a cererilor de eliberare a actelor permisive si pentru a putea face acest lucru de la distanta. La moment, sistemul este in proces de testare si urmeaza ca Agenda de Mediu sa utilizeze doar acest si stem la eliberarea actelor permisive, asigurind transparent acestui proces. Le fel, in scopul dezvoltarii sistemului de monitorizare a emisiilor de poluanti in atmosfera, prin Hotarirea Guvernului nr. 373/2018 a fost aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informational Automatizat „Registrul national el emisiilor si al transferului de poluanti”, care va fi detinut de catre Agenda de Mediu si prin care, operatorii care desfasoara una sau mai multe activitati, care genereaza emisii de poluanti in mediu, sunt obligati sa raporteze anual aceste emisii, Agentiei de Mediu. AM va evalua calitatea datelor furnizate de catre operatori si va face accesibile publicului, prin intermediul paginii web a RETP, datele din Registrul national al emisiilor si al transferului de poluanti. Mentionam ca, procedura de autorizare a agentilor economici, inclusiv in domeniul emisiilor de poluanti in atmosfera, urmeaza a fi reformat si creata autorizatia integrate de mediu care va fi actul administrate emis de catre Agenția de Mediu si va inlocui 4 autorizatii eliberate la moment (gestionarea deseurilor, utilizarea apelor, emisii de poluanti in atmosfera si deversari de ape uzate), care va acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte о instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalada corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Acest tip de autorizatie va fi introdus in legislatia nationals in urma transpunerii prevederilor Directivei UE 2010/75 privind emisiile industriale. In 2019, MADRM a initiat elaborarea proiectului de lege privind emisiile industriale care transpune Directiva respective

RO_6104_36-19_MADRM.pdf
RO_6693_540-19_MADRM.pdf
RO_7157_81-20_MADRM.pdf

4.7.2 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 1 an să reglementeze procedurile de control ecologic, cu determinarea tipului, etapelor, criteriilor și rezultatelor de control, inclusiv: - cu stabilirea clară a subiecților supuși autorizărilor emisiilor de poluanți atmosferici; - pentru verificarea acțiunilor întreprinse de către poluatori în vederea reducerii emisiilor de poluanți, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile, prin prisma încheierii contractelor cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat și asigurării respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 935 din 11.10.1999 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici”.

response:
Scris.MADRM nr.13-07/188 din 18.01.2019, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: La moment, Inspectoratul pentru Protectia Mediului (în continuare IPM) în activitatea sa de efectuare a controlului de stat se conduce de prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activitatii de întreprinzator si Hotaririi Guvernului nr.464 din 23 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului privind tinerea registrului de stat al controalelor. La fel, in baza Hotararii Guvernului nr. 379 din 25 aprilie 2018 pentru aprobarea Metodologiei generate privind controlul de stat asupra activitatii de întreprinzator in baza analizei riscurilor, IPM a analizat si selectat criteriile de risc specifice domeniului de protectie a aerului atmosferic in functie de persoana pasibila controlului si obiectul controlului. Totodata, în vederea realizarii Hotaririi Guvernului nr. 963 din 3 octombrie 2018 (Monitorul Oficial nr. 410-415 din 02 noiembrie 2018) care aproba metodologia de control pentru IPM, inspectorii pentru protectia mediului au elaborat listele de verificare pe domeniile de control ale IPM. În urma delimitarii functiilor de control ecologic de stat cu cele de autorizare, in cadrul IPM a fost instituita Directia Metodologie, evaluarea riscurilor si planificarea controalelor, care are ca functie elaborarea regulamentelor, instructiunilor, actelor procedurale privind procesele operationale in procedura de control de stat si procesul contraventional si coordonare a activitatilor privind controlul de stat al Inspectoratului, etc. Scris.MADRM nr.13-07/321 din 23.01.2020: La moment, Inspectoratul pentru Protectia Mediului (in continuare IPM) in activitatea sa de efectuare a controlului de stat se conduce de prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privlnd controlul de stat asupra activitatii de mtreprinzator și Hotaririi Guvernului nr. 464 din 23 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului privind tinerea registrului de stat al controalelor. La fel, in baza Hotararii Guvernului nr. 379 din 25 aprilie 2018 pentru aprobarea Metodologiei generate privind controlul de stat asupra activitatii de mtreprinzator in baza analizei riscurilor, IPM a analizat si selectat criteriile de rise specifice domeniului de protectie a aerului atmosferic in functie de persoana pasibila controlului si obiectul controlului. Totodata, in vederea realizarii Hotaririi Guvernului nr. 963 din 3 octombrie 2018 (Monitorul Oficial nr. 410-415 din 02 noiembrie 2018) care aproba metodologia de control pentru IPM, inspectorii pentru protectia mediului au elaborat listele de verificare pe domeniile de control ate IPM. In urma delimitarii fimctiilor de control ecologic de stat cu cele de autorizare, in cadrul IPM a fost instituita Directia Metodologie, evaluarea riscurilor si planificarea controalelor, care are ca functie elaborarea regulamentelor, instructiunilor, actelor procedurale privind procesele operationale in procedura de control de stat §i procesul contraventional si coordonare a activitatilor privind controlul de stat al Inspectoratului, etc. Ca urmare reformei institutionale, Agenția de Mediu a preluat de la SHS functia de monitorizare a calitatii aerului atmosferic si emitere sistemica de prognoze ate poluarii aerului atmosferic in cazul manifestarii conditiilor meteorologice nefavorabile (CMN), care este parte componentă si indispensabila a activitatilor cu privire la protectia mediului ambiant. In baza H.G. nr. 549/2018 agentii economici sunt obligati sa reglementeze degajarile substantelor nocive (efectueze masuri de reducere a degajarilor substantelor nocive) in perioada conditiilor meteorologice nefavorabile. Conform listei agentilor economici cu rise sporit pentru mediu si sanatatea populatiei care a fost coordonat cu organele de control de mediu, in anul 2019 AM a intocmit si incheiat 9 contracte privind „Prognoza poluarii. Mesaje de avertizare și recomandari privind regimul de lucru al intreprinderilor in perioada conditiilor meteorologice nefavorabile (CMN). In scopul prevenirii si cresterii concentratiei periculoase a poluantilor în aer, agentilor economici din mun. Chisinau, mun. Balti si or. Rezina în intervalul martie- noiembrie 2019, le-au fost intocmite si transmise 103 avertismente cu recomandari privind reglementare degajarilor (reducerea pe termen scurt a emisiilor nocive, cu circa 15-20%, conform planurilor elaborate). Astfel, recomandarile propuse de catre Curtea de Conturi in conformitate cu Hotarirea Curtii de Conturi nr. 65 din 30 noiembrie 2017 privind Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului in Republica Moldova in mare parte sunt realizate sau in curs de realizare si urmeaza a fi defmitivate in termeni proximi. Pe parcursul anului 2019, Sectia politlci de aer si schimbari climatice, a asigurat elaborarea politicilor in domeniul protectiei aemlui atmosferic cu respectarea obiectivelor de dezvoltare durabila. In conformitate cu planul anual de actiuni al MADRM, a fost elaborat proiectul de lege privind calitate aerului atmosferic care transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul si hidrocarburile aromatice policiclice in aerul inconjurator si partial Directiva 2001/81/CE privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici. La moment proiectul de lege se afla la etapa de avizare interna cu subdiviziunile MADRM si institutiile subordonate, la fel se elaboreaza Analiza impactului la proiect in conformitate cu H.G. nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiza a impactului in procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative. Adoptarea proiectului legii privind calitatea aerului atmosferic va permite atingerea obiectivului privind crearea unui sistem integrat de management al calitatii aerului si reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera cu 30% pina in anul 2023, prevazutin Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 (H.G. nr. 301/2014). Proiectul Legii isi propune crearea cadrului legal in vederea consolidarii capacitatilor institutional in identificarea si punerea in aplicare a celor mai efeciente masuri de reducere a emisiilor la niveluri care sa minimizeze efectele nocive asupra sanatatii umane si a mediului ambiant ca intreg, in scopul de a imbunatati monitorizarea si evaluarea calitatii aemlui si de a garanta furnizarea informatii cu privire la calitatea aerului atmosferic publicului in corespundere cu prevederile Directivelor europene. Crearea Sistemului National de Monitorizare si Gestionare a Calitatii Aemlui pe intreg teritoriului Republicii Moldova va permite obtinerea datelor veridice privind nivelul de poluare a aemlui si va asigura prevenirea dezvoltarii unor activitati economice, care pot avea un potential impact semnificativ asupra calitatii aemlui atmosferic in anumite zone sau aglomerari unde limitele emisiilor de poluanti sunt depasite. La fel, implementarea Sistemului National de Monitorizare si Gestionare a Calitatii Aerului va contribui la respectarea unuia din principiile fundamental in domeniul protectiei mediului inconjurator „poluatorul plateste”. Astfel, datele obtinute in urma monitoringului calitatii aerului atmosferic, vor permite identificarea locatiei unde nivelul de poluare depaseste normativele stabilite, astfel va putea fi determinat agentul economic de pe urma activitatii caruia este poluat aerul atmosferic si aplicate masuri de diminuare sau compensare a acestor efecte. Adoptarea si aplicarea legii privind calitatea aerului atmosferic va contribui la realizarea urmatoarelor ODD-uri si tinte: • ODD 3 Sanatate si stare de bine/ tinta - pina in 2030, reducerea mortalitatii si morbiditatii provocate de produsele chimice periculoase si poluarea si contaminarea aerului si apei. • ODD 11 Orase si comunitati durabile/ tinta - pina in 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului in orașe, inclusiv prin acordarea unei atentii deosebite calitatii aerului si gestionarii deseurilor municipale si de alt tip. La fel, MADRM este in proces de elaborare si altor acte normative care au ca obiectiv de baza protectia aerului atmosferic ca intreg prin limitarea si controluf emisiilor de compusi organic! volatili (COV), gazelor cu efect de sera (GES) si a hidrocluorofluorocarburilor halogenate (HCFC). Astfel, au fost dezvoltate urmatoarele acte normative : -Regulamentul privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea si din distributia benzinei de la terminale la statiile de alimentare cu produse petroliere - a fost avizat pozitiv de catre Grupul de lucru a Comisia de reglementare a activitatii de intreprinzator; - proiectul Legii privind aderarea Republicii Moldova la Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind substantele care distrug stratul de ozon — se afla la etapa de avizare; - proiectul hotarfrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de coordonare a actiunilor adecvate de atenuare la nivel national - se afla la etapa de elaborare a Anaiizei impactului; Totodata, pe parcursul anului au fost aprobate 2 acte normative: - Hotarirea Guvernului nr. 483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea si atestarea specialistilor in domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi si gaze fluorurate cu efect de sera; - Hotarirea Guvernului nr. 107/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al impactului biocarburantilor si al biolichidelor asupra emisiilor de gaze cu efect de sera.

RO_6104_36-19_MADRM.pdf
RO_6693_540-19_MADRM.pdf
RO_7157_81-20_MADRM.pdf

4.8. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 3 ani, să elaboreze și să aprobe o metodologie privind estimarea stării de sănătate a populației în raport cu nivelul de poluare a aerului.

response:
Scrisoarea MSMPS nr.01-5972 din 04.01.2018. MSMPS comunică că va elabora metodologiile solicitate în termenii stabiliți de legislație.

RO_5260_Raspuns MSMPS.pdf

Cerinte (4)

2.1 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.

response:
Scris.MADRM nr.13-07/188 din 18.01.2019, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: Va informam ca, urmare a reformei Guvernamentale, pe linga instituirea a 2 autoritati administrative de specialitate in domeniul protectiei mediului, Inspectoratul pentru Protectia Mediului si Agenția de Mediu, care au consolidat potențialul institutional in domeniul gestionarii calitatii aerului, în cadrul MADRM a fost creata Sectia politici de aer si schimbari climatice, aceasta asigurind elaborarea politicilor in domeniul protectiei aerului atmosferic cu respectarea obiectivelor de dezvoltare durabila, Drept rezultat, pe parcursul anului 2018, a fost elaborată Strategia privind protectia aerului atmosferic pentru anii 2019-2028, care se axeaza pe instituirea unui sistem integral de management al calitatii aerului conform criteriilor si cerintelor UE, Strategia va servi ca baza pentru elaborarea cadrului legislativ-normativ in corespundere cu prevederile directivelor europene, evaluarea și gestionarea integrată a calitatii aerului, identificarea si punerea in aplicare a celor mai eficiente masuri de reducere a emisiilor, adaptarea procedurilor de соlectare, evaluare si raportare a datelor privind calitatea aerului, promovarea activitatilor de conștientizare și informare cu privire la importanta masurilor de prevenire a poluarii aerului atmosferic și crearea sistemului de informare și participare a publicului la luarea deciziilor. Proiectul Strategiei a fost definitivat si urmeaza sa fie aprobat in sedința de Guvern.

RO_6104_36-19_MADRM.pdf
RO_6693_540-19_MADRM.pdf

2.1 Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.

2.1 Ministerul Afacerilor Interne pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

response:
Scris. IGP nr.34/2-323 din 24.01.2018: Inspectoratul General al Poliției expediaza spre informare Dispozipa nr.34/2-10 din 17 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni in vederea executarii recomandarilor din Raportul auditului Curții de Conturi a Republicii Moldova. Suplimentar, se menționeaza ca acțiunile referitor la supravegherea și controlul starii tehnice a vehiculelor in traficul rutier, depistarea și documentarea cazurilor de exploatare a vehiculelor cu defecțiuni tehnice incompatibile cu incadrarea in trafic a acestora, precum si controlul respectarii calitații lucrarilor din domeniul inspecției tehnice periodice efectuate de persoane care practica activitate de intreprinzator in acest domeniu, vor fi posibile de realizat la finele trimestrului II, deoarece la realizarea acestora se folosesc mijloace tehnice care, conform procedurilor de masura legala aprobate, pot fi utilizate numai in anumite condiții climaterice ale mediului ambiant: temperatura aerului: mai mare de + 5° C, norme prestabilite a umiditați relative a aerului si presiunii atmosferice, foarte dificil de realizat in sezonul de iarna. Scris. MAI nr.INP/2050 din 13.04.2018: A fost elaborată si remisă spre executare Dispozitia Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne nr.34/2- 10 din 17 ianuarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de actiuni in vederea executarii recomandarilor Curtii de Conturi din Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului in Republica Moldova”, in baza căreia au fost initiate procedurile de executare preconizate si stabilite măsurile separate de actiuni ale subdiviziunilor specializate si celor teritoriale ale Poliției. In acest context, subdiviziunile Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne pe parcursul trimestrului I al anului 2018 au intreprins masuri eficiente intru asigurarea securitații ecologice a mediului, desfașurand pe teritoriul țării, supravegberea permanentă a exploatării conform rigorilor ecologice a transportului auto. Angajatii Politiei, de comun acord cu angajatii serviciilor ecologice raionale, au supus controlului din punct de vedere al securității ecologice 4248 unitați de transport, ca rezultat, s-a stabilit ca nu corespund rigorilor ecologice 211 mijloace de transport. In scopul asigurarii respectării necondiționate a legislației in vigoare privind siguranța traficului rutier și a standardelor privind exploatarea vehiculelor, respectarii calitații lucrărilor din domeniul inspecției tehnice periodice, de către angajatii Inspectoratelor teritoriale de poliție ale Inspectoratului General al Politiei, au fost supuse controlului, activitatea a 48 stații autorizate cu drept de inspectie tehnica a autovehiculelor și remorcilor acestora. In rezultatul activitatii de preventie, de catre angajatii Politiei au fost remise 11 prescriptii agentilor economici privind lichidarea neajunsurilor in activitate, iar autoritatii administrative „Agenția Natională Transport Auto”, in 7 cazuri i-a fost solicitata intreprinderea masurilor de rigoare orientate la lichidarea neajunsurilor depistate cu aplicarea masurilor ce se impun si informarea Inspectoratului General al Politiei in termenul prevazut de legislatia in vigoare. Realizarea masurilor nominalizate de catre Ministerul Afacerilor Interne, precum și conlucrarea in aceasta direcție cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, vor contribui esențial la sporirea securitatii ecologice și asigurarii unui grad avansat de siguranța ecologică a traficului. Scris.MAI nr.INP 3859 din 10.07.2018: a fost elaborată si remisa spre executare Dispozitia Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne nr.34/2-10 din 17 ianuarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de actiuni in vederea executarii recomandarilor Curtii de Conturi din Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului in Republica Moldova”, in baza careia au fost initiate procedurile de executare preconizate si stabilite masurile separate de actiuni ale subdiviziunilor specializate si celor teritoriale ale Politiei. In acest context, subdiviziunile Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne pe parcursul trimestrului II al anului 2018 au intreprins masuri eficiente intru asigurarea securitații ecologice a mediului, desfașurand pe teritoriul tarii, supravegherea permanenta a exploatarii conform rigorilor ecologice a transportului auto. Angajatii Politiei, de comun acord cu angajatii serviciilor ecologice raionale, au supus controlului din punct de vedere al securitații ecologice 7516 unitați de transport, stabilindu-se ca nu corespund rigorilor ecologice - 612 mijloace de transport. In scopul asigurarii respectarii neconditionate a legislaliei in vigoare privind siguranta traficului rutier și a standardelor privind exploatarea vehiculelor, respectarii calitatii lucrarilor din domeniul inspectiei tehnice periodice, de catre angajatii Inspectoratelor teritoriale de poliție ale Inspectoratului General al Politiei, au fost supuse controlului, activitatea a 40 stații autorizate cu drept de inspectie tehnica a autovehiculelor și remorcilor acestora. In rezultatul activitatii de preventie, de catre angajatii Politiei au fost documentate 193 incalcari contraventionale din domeniu, totodata au fost remise 7 prescriptii agentilor economici privind lichidarea neajunsurilor in activitate, iar autoritatii administrative „Agenția Nationala Transport Auto”, in 4 cazuri i-a fost solicitata intreprinderea masurilor de rigoare orientate la lichidarea neajunsurilor depistate cu aplicarea masurilor ce se impun si informarea Inspectoratului General al Politiei in termenul prevazut de legislatia in vigoare. Realizarea masurilor nominalizate de catre Ministerul Afacerilor Interne, precum și conlucrarea in aceasta direcție cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, vor contribui esențial la sporirea securitatii ecologice și asigurarii unui grad avansat de siguranța ecologica a traficului. Scris.nr.INP 6510 din 30.11.2018: În scopul executării recomandărilor, a fost elaborată și remisă spre executare subdiviziunilor subordonate Dispoziția Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne nr.34/2-10 din 17 ianuarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea executării recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova", în baza căreia au fost inițiate procedurile de executare preconizate și stabilite măsurile separate de acțiuni ale subdiviziunilor specializate și celor teritoriale ale Poliției. In acest context, Politia pe parcursul anului 2018 a intreprins măsuri eficiente intru asigurarea securității ecologice a mediului, desfașurand pe teritoriul țării, supravegherea permanentă a exploatării conform rigorilor ecologice a transportului auto. Angajatii Politiei, de comun cu angajații serviciilor ecologice raionale, au supus controlului din punct de vedere al securitații ecologice 27394 unitați de transport, stabilindu-se ca nu corespund rigorilor ecologice 1651 mijloace de transport. In scopul asigurarii respectării necondiționate a legislației in vigoare privind siguranța traficului rutier și a standardelor privind exploatarea vehiculelor, respectarii calitații lucrărilor din domeniul inspecției tehnice periodice, de către angajatii Inspectoratelor teritoriale de poliție ale Inspectoratului General al Politiei, a fost supusa controlului, activitatea tuturor 73 statii autorizate cu drept de inspectie tehnica a autovehiculelor și remorcilor acestora. In rezultatul activitatii de preventie, au fost documentate 8689 incalcari contraventionale din domeniu, totodata au fost remise 21 prescriptii agentilor economici privind lichidarea neajunsurilor in activitate, iar in 14 cazuri, autoritatii administrative „Agenția Natională Transport Auto”, i-a fost solicitata intreprinderea masurilor de rigoare orientate la lichidarea neajunsurilor depistate cu aplicarea masurilor ce se impun si informarea Inspectoratului General al Politiei in termenul prevazut de legislatia in vigoare. Realizarea masurilor nominalizate de catre Ministerul Afacerilor Interne, precum și conlucrarea in aceasta direcție cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, vor contribui esențial la sporirea securitatii ecologice și asigurarii unui grad avansat de siguranță ecologică a traficului.

RO_5306_Raspuns IGP 24.01.2018.pdf
RO_5365_0373-18_MAI.pdf
RO_5667_0702-18_MAI.pdf
RO_5922_1011-18_MAI.pdf

2.1 Biroul Național de Statistică pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.