Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 65 din 30 noiembrie 2017 privind Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova

Numar 18-26 din data de 2017-11-30 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 9

Activitatea de monitorizare a sistemului de sănătate în Republica Moldova trebuie să se axeze pe evaluarea și măsurarea efectelor poluării, iar implementarea unui sistem eficient de avertizare precoce pentru țară este de cea mai mare importanță, pentru a reduce vulnerabilitatea populației la efectele păgubitoare ale poluării aerului.
În același timp, consolidarea eforturilor Republicii Moldova în vederea îmbunătățirii calității aerului în condițiile unor politici corecte va determina în mod progresiv apropierea acestora de standardele europene de calitate.
Uniunea Europeană atrage atenția asupra globalizării problemei privind poluarea aerului și recunoaște intenția Republicii Moldova de a se alinia la standardele europene, solicitând acțiuni și soluții practice eficiente care să asigure gestionarea durabilă a resursei de aer.
Prin cercetarea problemelor din domeniu la nivel național, principalele vulnerabilități ce țin de asigurarea calității aerului în Republica Moldova, identificate de audit, sunt nearmonizarea cadrului juridic existent cu cel comunitar, informarea ineficientă cu privire la nivelul real de poluare a aerului, coordonarea intersectorială deficientă, precum și ineficiența sistemului de monitorizare a calității aerului.
În contextul celor expuse, Plenul Curții de Conturi concluzionează că politicile naționale existente nu asigură un sistem de management integrat al calității aerului, iar măsurile întreprinse de către responsabilii în domeniu sunt inferioare celor comunitare și nu sunt efective și eficiente.
Pentru excluderea problemelor identificate, sunt necesare acțiuni prompte în materie de remediere a deficiențelor constatate, de consolidare a capacităților instituționale, de asigurare a gestiunii durabile a domeniului, ceea ce va permite alinierea la standardele europene de calitate și resimțirea precoce a beneficiilor unui aer curat.

Recomandari (9)

4.1 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 1 an să elaboreze și să propună Guvernului spre aprobare modificări în structura modelului de Raport de inspecţie tehnică periodică a vehiculului, în vederea includerii rezultatelor verificării parametrilor, inclusiv a celor ecologici.

response:
Scris.ME nr. 05/2-1526 din 13.02.2018: Proiectul in cauza este deja in proces de elaborare.

4.2 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 18 luni, să elaboreze și să aprobe o metodologie unică de evaluare și determinare a concentrațiilor de fond în conformitate cu atribuțiile delegate.

4.3 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 1 an, să elaboreze și să aprobe planuri de acțiuni comune privind organizarea și desfășurarea controalelor și evaluarea calității testării tehnice.

response:
Scrisoarea IGP nr.34/2-323 din 24.01.2018. Prin Dispoziția nr.34/2-10 din 17.01.2018 a fost aprobat Planul de acțiuni în vederea execitării recomandărilor CCRM.

RO_5306_Raspuns IGP 24.01.2018.pdf

4.4 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Biroul Național de Statistică, în termen de 3 ani, să ajusteze formularul Raportului anual nr. 1-AER ,,Protecţia aerului atmosferic” în conformitate cu cerințele Agenției Europene de Mediu, pentru asigurarea raportării către Secretariatul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi.

4.5 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 1 an să organizeze activitatea instituțiilor subordonate în vederea separării funcției de eliberare a autorizațiilor de cea de control.

4.6 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 1 an să reglemeneteze exhaustiv criteriile privind determinarea numărului de unități convenționale de sancționare în temeiul art.147 și art.149 din Codul contravențonal.

4.7.1 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 1 an să reglementeze procedurile de autorizare a emisiilor de poluanți în atmosferă de la sursele fixe.

4.7.2 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 1 an să reglementeze procedurile de control ecologic, cu determinarea tipului, etapelor, criteriilor și rezultatelor de control, inclusiv: - cu stabilirea clară a subiecților supuși autorizărilor emisiilor de poluanți atmosferici; - pentru verificarea acțiunilor întreprinse de către poluatori în vederea reducerii emisiilor de poluanți, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile, prin prisma încheierii contractelor cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat și asigurării respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 935 din 11.10.1999 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici”.

4.8. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 3 ani, să elaboreze și să aprobe o metodologie privind estimarea stării de sănătate a populației în raport cu nivelul de poluare a aerului.

response:
Scrisoarea MSMPS nr.01-5972 din 04.01.2018. MSMPS comunică că va elabora metodologiile solicitate în termenii stabiliți de legislație.

RO_5260_Raspuns MSMPS.pdf

Cerinte (4)

2.1 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.

2.1 Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.

2.1 Ministerul Afacerilor Interne pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

response:
Scris. IGP nr.34/2-323 din 24.01.2018: Inspectoratul General al Poliției expediaza spre informare Dispozipa nr.34/2-10 din 17 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni in vederea executarii recomandarilor din Raportul auditului Curții de Conturi a Republicii Moldova. Suplimentar, se menționeaza ca acțiunile referitor la supravegherea și controlul starii tehnice a vehiculelor in traficul rutier, depistarea și documentarea cazurilor de exploatare a vehiculelor cu defecțiuni tehnice incompatibile cu incadrarea in trafic a acestora, precum si controlul respectarii calitații lucrarilor din domeniul inspecției tehnice periodice efectuate de persoane care practica activitate de intreprinzator in acest domeniu, vor fi posibile de realizat la finele trimestrului II, deoarece la realizarea acestora se folosesc mijloace tehnice care, conform procedurilor de masura legala aprobate, pot fi utilizate numai in anumite condiții climaterice ale mediului ambiant: temperatura aerului: mai mare de + 5° C, norme prestabilite a umiditați relative a aerului si presiunii atmosferice, foarte dificil de realizat in sezonul de iarna. Scris. MAI nr.INP/2050 din 13.04.2018: A fost elaborată si remisă spre executare Dispozitia Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne nr.34/2- 10 din 17 ianuarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de actiuni in vederea executarii recomandarilor Curtii de Conturi din Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului in Republica Moldova”, in baza căreia au fost initiate procedurile de executare preconizate si stabilite măsurile separate de actiuni ale subdiviziunilor specializate si celor teritoriale ale Poliției. In acest context, subdiviziunile Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne pe parcursul trimestrului I al anului 2018 au intreprins masuri eficiente intru asigurarea securitații ecologice a mediului, desfașurand pe teritoriul țării, supravegberea permanentă a exploatării conform rigorilor ecologice a transportului auto. Angajatii Politiei, de comun acord cu angajatii serviciilor ecologice raionale, au supus controlului din punct de vedere al securității ecologice 4248 unitați de transport, ca rezultat, s-a stabilit ca nu corespund rigorilor ecologice 211 mijloace de transport. In scopul asigurarii respectării necondiționate a legislației in vigoare privind siguranța traficului rutier și a standardelor privind exploatarea vehiculelor, respectarii calitații lucrărilor din domeniul inspecției tehnice periodice, de către angajatii Inspectoratelor teritoriale de poliție ale Inspectoratului General al Politiei, au fost supuse controlului, activitatea a 48 stații autorizate cu drept de inspectie tehnica a autovehiculelor și remorcilor acestora. In rezultatul activitatii de preventie, de catre angajatii Politiei au fost remise 11 prescriptii agentilor economici privind lichidarea neajunsurilor in activitate, iar autoritatii administrative „Agenția Natională Transport Auto”, in 7 cazuri i-a fost solicitata intreprinderea masurilor de rigoare orientate la lichidarea neajunsurilor depistate cu aplicarea masurilor ce se impun si informarea Inspectoratului General al Politiei in termenul prevazut de legislatia in vigoare. Realizarea masurilor nominalizate de catre Ministerul Afacerilor Interne, precum și conlucrarea in aceasta direcție cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, vor contribui esențial la sporirea securitatii ecologice și asigurarii unui grad avansat de siguranța ecologică a traficului. Scris.MAI nr.INP 3859 din 10.07.2018: a fost elaborată si remisa spre executare Dispozitia Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne nr.34/2-10 din 17 ianuarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de actiuni in vederea executarii recomandarilor Curtii de Conturi din Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului in Republica Moldova”, in baza careia au fost initiate procedurile de executare preconizate si stabilite masurile separate de actiuni ale subdiviziunilor specializate si celor teritoriale ale Politiei. In acest context, subdiviziunile Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne pe parcursul trimestrului II al anului 2018 au intreprins masuri eficiente intru asigurarea securitații ecologice a mediului, desfașurand pe teritoriul tarii, supravegherea permanenta a exploatarii conform rigorilor ecologice a transportului auto. Angajatii Politiei, de comun acord cu angajatii serviciilor ecologice raionale, au supus controlului din punct de vedere al securitații ecologice 7516 unitați de transport, stabilindu-se ca nu corespund rigorilor ecologice - 612 mijloace de transport. In scopul asigurarii respectarii neconditionate a legislaliei in vigoare privind siguranta traficului rutier și a standardelor privind exploatarea vehiculelor, respectarii calitatii lucrarilor din domeniul inspectiei tehnice periodice, de catre angajatii Inspectoratelor teritoriale de poliție ale Inspectoratului General al Politiei, au fost supuse controlului, activitatea a 40 stații autorizate cu drept de inspectie tehnica a autovehiculelor și remorcilor acestora. In rezultatul activitatii de preventie, de catre angajatii Politiei au fost documentate 193 incalcari contraventionale din domeniu, totodata au fost remise 7 prescriptii agentilor economici privind lichidarea neajunsurilor in activitate, iar autoritatii administrative „Agenția Nationala Transport Auto”, in 4 cazuri i-a fost solicitata intreprinderea masurilor de rigoare orientate la lichidarea neajunsurilor depistate cu aplicarea masurilor ce se impun si informarea Inspectoratului General al Politiei in termenul prevazut de legislatia in vigoare. Realizarea masurilor nominalizate de catre Ministerul Afacerilor Interne, precum și conlucrarea in aceasta direcție cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, vor contribui esențial la sporirea securitatii ecologice și asigurarii unui grad avansat de siguranța ecologica a traficului. Scris.nr.INP 6510 din 30.11.2018: În scopul executării recomandărilor, a fost elaborată și remisă spre executare subdiviziunilor subordonate Dispoziția Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne nr.34/2-10 din 17 ianuarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea executării recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova", în baza căreia au fost inițiate procedurile de executare preconizate și stabilite măsurile separate de acțiuni ale subdiviziunilor specializate și celor teritoriale ale Poliției. In acest context, Politia pe parcursul anului 2018 a intreprins măsuri eficiente intru asigurarea securității ecologice a mediului, desfașurand pe teritoriul țării, supravegherea permanentă a exploatării conform rigorilor ecologice a transportului auto. Angajatii Politiei, de comun cu angajații serviciilor ecologice raionale, au supus controlului din punct de vedere al securitații ecologice 27394 unitați de transport, stabilindu-se ca nu corespund rigorilor ecologice 1651 mijloace de transport. In scopul asigurarii respectării necondiționate a legislației in vigoare privind siguranța traficului rutier și a standardelor privind exploatarea vehiculelor, respectarii calitații lucrărilor din domeniul inspecției tehnice periodice, de către angajatii Inspectoratelor teritoriale de poliție ale Inspectoratului General al Politiei, a fost supusa controlului, activitatea tuturor 73 statii autorizate cu drept de inspectie tehnica a autovehiculelor și remorcilor acestora. In rezultatul activitatii de preventie, au fost documentate 8689 incalcari contraventionale din domeniu, totodata au fost remise 21 prescriptii agentilor economici privind lichidarea neajunsurilor in activitate, iar in 14 cazuri, autoritatii administrative „Agenția Natională Transport Auto”, i-a fost solicitata intreprinderea masurilor de rigoare orientate la lichidarea neajunsurilor depistate cu aplicarea masurilor ce se impun si informarea Inspectoratului General al Politiei in termenul prevazut de legislatia in vigoare. Realizarea masurilor nominalizate de catre Ministerul Afacerilor Interne, precum și conlucrarea in aceasta direcție cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, vor contribui esențial la sporirea securitatii ecologice și asigurarii unui grad avansat de siguranță ecologică a traficului.

2.1 Biroul Național de Statistică pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.