Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărîrea nr. 69 din 19 decembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței„Asigură Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin controalele efectuate, că toate produsele alimentare provenite din import sunt sigure și nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor?”

Numar 40-47 din data de 2017-12-19 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 5

Activitatea de audit a fost orientată spre realizarea obiectivului de audit: ,,Garantează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor că produsele alimentare provenite din import sunt sigure și inofensive?, prin determinarea faptului dacă sistemul de management și control aferent procedurilor de import în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - ANSA) este funcțional și eficace, precum și prin evaluarea problemelor și punctelor slabe, care au generat tergiversarea implementării politicilor de rigoare în domeniul siguranței alimentare, acordând  o atenție sporită nivelului de implementare a măsurilor prestabilite în Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Probele de audit au fost colectate de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară și de la Î.S. „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului”.

Recomandari (5)

1. Să delege persoane responsabile de implementarea și raportarea documentelor de politici în domeniul siguranței alimentare, cu includerea responsabilităților respective în fișa postului (subcapitolul 3.1.1.).

2. Să întreprindă măsuri de rigoare în vederea realizării acțiunilor restante, prevăzute în Planul Național de Acțiuni pe perioada 2014-2016 pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (subcapitolul 3.1.2.).

3. Să elaboreze proceduri aferente operațiunilor de import al produselor de origine animală și vegetală, inclusiv al celor care conțin organisme modificate genetic (subcapitolele 3.2.1. și 3.2.7.).

4. Să ajusteze procedurile existente aferente controlului la importul de produse alimentare de origine animală și vegetală cu cadrul normativ și legislativ în vigoare (subcapitolul 3.2.1.).

5. Să instituie o procedură distinctă de comunicare între părțile implicate în procesul de prelevare, transportare și comunicare a rezultatelor privind probele prelevate la produsele alimentare de import (subcapitolul 3.2.8.).

Cerinte (4)

2.1. pentru documentare, și se cere să întreprindă acțiuni punctuale, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2.1. înaintarea propunerilor de revizuire a prescripțiilor Hotărârii Guvernului nr.603 din 20.05.2003 cu privire la Comisia Națională pentru Securitatea Biologică, în vederea stabilirii componenței nominale a acestei Comisii;

response:
Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea modificărilor în Hotărârea Guvernului Nr.603 din 20 mai 2003 cu privire la Comisia Națională pentru Securitatea Biologica a fost elaborat si supus procedurii de avizare (scr. 01/01/2103 din 18.12.2017 se anexează). Persoanele incluse in componenta Comisiei au fost înaintate oficial de instituțiile vizate in Hotărârea Guvernului Nr.603 din 20 mai 2003. Prin scr. nr. 01/01-130 din 15.01.2018 proiectul a fost remis Ministerului Justiției pentru expertiza juridica si prin scr. 01/01-131 din 15.01.2018 - Centrului National Anticorupție pentru a fi supus expertizei anticorupție.

RO_5094_MADRM_69.pdf
RO_5142_0106_MADRM.pdf

2.2.2. realizarea acțiunilor privind urgentarea aprobării Strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2017– 2022;

response:
Scis nr. 01/01-320 din 25.01.2018: a fost aprobată Strategia în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2018-2022 prin HG nr.1150 din 20.12.2017 (publicată în MO nr.18-26 din 19.01.2018).

RO_5094_MADRM_69.pdf

2.3. Serviciului Vamal, pentru autosesizare pe marginea situațiilor descrise în subcapitolul 3.2.6. din Raportul de audit, și se cere: 2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea creării unei platforme unice de schimb de informații în scopul îmbunătățirii calității controalelor efectuate de către ANSA la importul produselor alimentare, astfel încât mărfurile supuse controlului sanitar-veterinar și fitosanitar să nu poată intra în țară fără verificarea la frontieră a siguranței lor