Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.63 din 28 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiareale Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r-nul Dubăsari

Numar 27-32 din data de 2017-11-28 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 18

Evaluările auditului public extern denotă că conducerea entității, în perioada auditată, nu a asigurat implementarea conformă a sistemului de management financiar și control, precum și nu a elaborat și nu a aprobat politici contabile ținând cont de Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar1.
Circumstanțele menționate au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public. Auditul nu a dispus de posibilitatea de a audita rapoartele financiare ale entității pe 9 luni ale anului 2017, astfel fiind verificate rapoartele pe primul semestru al anului 2017, iar unii indicatori și unele tranzacții au fost testate pentru perioada de 9 luni ale anului 2017.
Printre cele mai semnificative denaturări, determinate de neconformități și carențe, se relevă următoarele:
  • lipsa procesului de control intern reglementat, conform și etapizat aferent achizițiilor publice a determinat contractarea și achiziționarea neconformă a bunurilor, cu stabilirea câștigătorului în lipsa transparenței și prezentării documentelor obligatorii, ceea ce nu oferă credibilitatea achizițiilor în sumă de 4673,4 mii lei, precum și indică prezența indicilor de fraudă în sumă de 34,2 mii lei;
  • procesul defectuos al evidenței bunurilor achiziționate, consumului și trecerii la cheltuieli a acestora a condiționat admiterea cheltuielilor nejustificate, cu indici de fraudă, în sumă de 370,4 mii lei;

1 Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (în continuare – Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015).

Recomandari (18)

1.1 Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii procedurilor aferente proceselor operaționale de bază, în special, planificarea și justificarea necesităților reale de resurse bugetare - pct.6.1.

response:
A fost angajat o nouă unitate de economist, pentru monitorizarea mai eficientă a planificării necesităților bugetare, cu întocmirea fișei postului, cu descrierea atribuțiilor (anexa 29). Întocmirea proiectului de buget pentru anul 2019, care se prezintă în perioada iulie-august 2018 (evaluarea auditului).

1.2. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, planificarea achizițiilor publice necesare pe tipuri de bunuri și produse - pct.6.1.

response:
A fost angajat o nouă unitate de economist, pentru monitorizarea mai eficientă a planificării necesităților bugetare. Întocmirea ordinului privind constituirea grupului de lucru pentru achiziții, cu indicarea obligațiunilor și funcțiile fiecărui membru al grupului (anexa 30). (Evaluarea auditului).

1.3. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice - pct.4.1.

response:
S-a întocmit planul de achiziții pentru anul 2018, coordonat cu Agenția Națională Asistență Socială (anexa 31) (Evaluarea auditului).

1.4. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, evidența, controlul și monitorizarea achizițiilor publice - pct.4.1.1.

response:
Întocmirea ordinului privind constituirea grupului de lucru pentru achiziții, cu indicarea obligațiunilor și funcțiile fiecărui membru al grupului, fiind desemnată persoana responsabilă de evidența controlului și monitorizarea achizițiilor publice, președintele grupului de lucru Vitalie Oprea (anexa 30) (Evaluarea auditului).

1.5. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, organizarea și desfășurarea inventarierii potrivit Ordinului ministrului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 - pct.4.4.

response:
Întru respectarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012, în cadrul Centrului în baza ordinului nr. 75 din 11.06.2018 (anexa 32), contabilul șef a efectuat pe data de 13.06.2018, instruirea personalului privind inventarierea, fiind întocmit procesul verbal nr. 6 din 13.06.2018 ( anexa 33). Conform ordinului nr. 71 din 11.06.2018 (anexa 1), s-a efectuat inventarierea farmaciei. Ulterioar urmează inventarierea tuturor gestionarilor de bunuri materiale respectînd prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 (Evaluarea auditului).

1.6. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, monitorizarea și controlul asupra realizării conforme a muncii prin cumul - pct.4.2.

response:
Conform art. 86 alin. (1) lit. Y1) din Codul Muncii al RM, la data de 31.12.2017 s-a desfăcut contractul individual de muncă cu specialistul serviciul personal, fiind angajat la data de 01.02.2018 un specialist tînăr, care implimentează în lucru prevederile legislației în vigoare (anexa 34, 35). Întocmirea ordinului nr. 76 din 11.06.2018 (anexa 36) privind revizuirea dosarelor angajaților Centrului, pentru efectuarea completărilor contractelor individuale de muncă și întocmirea fișelor de post, cu stipularea detaliată a atribuțiilor de serviciu. Întocmirea ordinului privind costituirea comisiei, pentru verificarea îndeplinirii regimului de muncă, îndeosebi a persoanelor angajate prin cumul ordinul nr.77 din 11.06.2018 (anexa37). (Evaluarea auditului).

1.7. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, casarea mijloacelor fixe potrivit Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 - pct.6.2.

response:
În baza ordinului nr. 75 din 11.06.2018 (anexa 32) contabilul șef a efectuat pe data de 13.06.2018, instruirea personalului privind casarea mijloacelor fixe, conform Hotărîrii Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, fiind întocmit procesul verbal nr. 6 din 13.06.2018 (anexa 33).

1.8. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, evaluarea activelor gestionate, dar neînregistrate în evidența contabilă, inclusiv a clădirilor, construcțiilor și a terenurilor transmise în folosință în conformitate cu prevederile legale, și reflectarea acestora în evidența contabilă - pct.4.5.

response:
"Actualizarea Registrului Bunurilor Imobile (anexa 2); luarea la evidență contabilă a șapte imobile (anexa 3, 3.1); luarea la evidență - Gard din sectie de ciment cu lungime de 795 m, (anexa 4) Gard din beton 55 m (anexa 4) Rezervuar de apa cu temeliea de beton 2 descideri (anexa 4) Drumuri betonate, asfaltate 2 km(anexa 4). Gard din plasa de metal 224 m(anexa 4) Bisetca (foișor Mihai Eminescu) (anexa 3) Bisetca de odihnă (foișor malul Nistrului)(anexa 3) Coș de fum (Corn de gaz) (anexa 5) S-a întocmit scrisoarea nr. 93 din 20.06.2018 privind prezentarea bazei legale a prezentării Dării de seamă privind bunurile imobile proprietatte publică a statului cu indicarea cazangeriei ca proprietate a Liceului. (anexa 39) "Parțial realizat nefiind luată la evidența contabilă centrala termică autonomă 42,6 m2 cu nr. cadastral 3816102.003.09, deoarece conform Anexei 22/12 al HG 351 din 23.03.2005, bunul imobil dat se află în proprietatea Ministerului Educației (anexa 6), de asemenea conform Anexei 19 al aceeași HG bunul dat se află și în proprietatea Ministerului Muncii Protecției Sociale, pentru a soluționa corect situația dată, precum și diferența în suprafață urmează să ne consultăm cu Ministerul Muncii și ei la rîndul său să ducă tratative cu Ministerul Educației (Evaluarea auditului).

1.9. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, soluționarea, în comun cu Liceul local, a aspectului privind dispunerea de date ale valorii investițiilor realizate pentru bunurile imobile transmise în locațiune de către Centru, în scopul ajustarii evidenței contabile - pct.4.8.

response:
S-a întocmit scrisoarea nr. 93 din 20.06.2018 privind prezentarea documentelor confirmative de către Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, privind investițiilor și volumul lucrărilor îndeplinite asupra imobilului transmis în locațiune. (anexa 39). Urmează a fi analizat și întocmit un contract actualizat fără plată, privind bunurile imobile aflate în locațiunea Liceului M. Eminescu, precum și actul de primire-predare în baza contractului de arendă nr. 266 din 21.06.2010 (anexa 25).

2. Să asigure corectarea erorilor în evidența contabilă la nivel de grup de conturi și subconturi de nivelul II - pct.6.4.

response:
S-a trecut la nivel de grup de conturi, conform (anexei 28)

3. Să înainteze, în modul stabilit, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (fondatorul instituției), pentru prezentare ulterioară Guvernului, propuneri în vederea modificării/actualizării Listei bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 - pct.4.5

response:
Actualizarea Registrului Bunurilor Imobile (anexa 2); Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului (anexa 7).

4. Să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor privind calcularea și achitarea unor plăți cu caracter stimulator, inclusiv a ajutorului material, ținând cont de normele legale în vigoare - pct.4.2.

response:
Sa elaborarea și s-a coordonat cu Agenția Națională Asigurare Socială a regulamentul cu privire la stimularea materială a colaboratorilor Centrulu Republican de Reabilitare a Invalizilor, Veteranilor Muncii și războiului s. Cocieri (anexa 8); S-a întocmit ordinul privind stabilirea sporului lunar pentru specificul profilului instituției (anexa 10); S-a întocmit ordinul privind acordarea sporului lunar pentru înalta competență profesională, intensitatea muncii (anexa 9); S-a întocmit ordinul privind sporul lunar la salariu pentru instituțiile bugetare din stînga Nistrului (anexa 10); Se întocmesc lunar ordine privind acordarea premiului lunar de 33,3% cu indicarea persoanelor sancționate care nu benificiază de premii (anexa 11); Acordarea premiilor unice cu monitorizarea detaliată pentru a nu depăși salariul de funcție (anexa 12); Se întocmesc ordine privin acordarea suplimentelor, cu indicarea criteriilor de stabilire (anexa 13).

5. Să înregistreze conform în evidența contabilă mijloacele fixe, potrivit caracteristicilor prevăzute de cadrul normativ, precum şi să le atribuie corect codului corespunzător Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, cu determinarea duratei utile de funcționare şi a coeficientului anual al uzurii - pct.4.5.

response:
"S-a îregistrat în contabilitate mijloacele fixe, potrivit cadrului normativ cu atribuirea codului conform „Catalogului Mijloacelor Fixe”: luarea la evidență contabilă a șapte imobile (anexa 3, 3.1); luarea la evidență - Gard din sectie de ciment cu lungime de 795 m, (anexa 4) Gard din beton 55 m (anexa 4) Rezervuar de apa cu temeliea de beton 2 descideri (anexa 4) Drumuri betonate, asfaltate 2 km (anexa 4) Gard din plasa de metal 224 m (anexa 4) Bisetca (foișor Mihai Eminescu) (anexa 3) Bisetca de odihnă (foișor malul Nistrului)(anexa 3) Coș de fum (Corn de gaz) (anexa 5)"

6. Să corecteze erorile, admise în evidența contabilă, aferente cheltuielilor de uzură - pct.4.8.

response:
S-a luat la evidență mijloacele fixe, care nu erau în contabilitate, cu calcularea uzurii la sfirșitul anului 2017 (anexa22,23,24).

7. Să asigure realizarea inventarierii calitative, cu ajustarea/corectarea datelor din evidența contabilă aferente indicatorilor/conturilor ,,Clădiri”, ,,Construcții speciale”, ,,Instalații de transmisie”, ,,Mașini și utilaje”, ,,Mijloace de transport” - pct.6.2.

response:
S-a efectuat inventarierea „Clădiri”, „Construcții speciale”, „Instalații de transmisie”, „Mașini și utilaje”, „Mijloace de transport”, cu indicarea numerelor de inventar.

8. Să asigure recuperarea de către persoanele responsabile a mijloacelor financiare în cuantumul lipsurilor, constatate în cadrul inventarierii, în sumă de 7,0 mii lei - pct.4.4.

response:
S-a restituit suma lipsurilor constatate în cadrul inventarierii Curții de Conturi, la farmacie, cu depunerea sumei 1804,17 lei în casă (anexa 17.1), de către persoana responsabilă Caraiman Dan (anexa 17) și luarea la evidență a surplusurilor constatate în urma inventarierii (anexa 7.2) ; Depunerea sumei de 100,00 lei în casă (anexa 18.1), de către Istrati Rodica, în urma inventarierii la produse alimentare (anexa 18) și luarea la evidență a surplusurilor constate la produse alimentare (anexa 19); S-a luat la evidență teracota 4,48 mp în valoare de 873,60 lei (anexa 20) . În baza procesului verbal nr.5 din 06.06.2018, s-au restituit 19 buc de „smesiteli” în valoare de 6653,23 lei (anexa 26).

9. Să asigure restabilirea, în modul stabilit, a plăților salariale acordate contrar prevederilor legale, și anume: ajutorului material (în sumă de 137,6 mii lei), premiilor lunare pentru angajații sancționați (în sumă de 12,7 mii lei), premiului anual acordat directorului (în sumă 1,4 mii lei), ajutorului material în mărime dublă (în sumă de 17,6 mii lei) - pct.4.2.

response:
În baza ordinului nr. 168 din 05.12.2017, s-a restituit ajutorul material plătit greșit din anii 2016, 2017, în sumă 161823,25 lei( anexa 14); În baza notei contabile de corectare din 31.10.2017, s-a efectuat recalcul ajutorului material în mărime dublă, restituinduse 6205,36 lei (anexa 15); Conform notei contabile de corectare din 31.10.2017 a fost restitui premia anuală a directorului pentru activitatea anului 2015, în sumă de 1460,00 lei; La fel au fost depuși în casă 3000,00 lei (anexa 16), ajutor material în sumă dublă de la Cerlat Irina care nu activează în cadrul Centrului. S-au scris scrisori la domiciliu, cu solicitarea restituirii sumelor (anexa 38).

10. Să asigure înregistrarea, potrivit Registrul bunurilor imobile, a 8 construcții în valoare de 128,6 mii lei, precum și a terenului aferent (12,6932 ha) în valoare de 16396,7 mii lei - pct.4.5.

response:
Actualizarea Registrului Bunurilor Imobile (anexa 2); luarea la evidență contabilă a șapte imobile (anexa 3, 3.1); S-a luat la evidență greșit terenul în valoare de 16396,7 lei, astfel în luna iunie s-a făcut notă de corectare prin luarea la evidența contabilă a valorii totale (anexa 27, 27.1).

Cerinte (6)

2.1. Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com.Cocieri, r-nul Dubăsari, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

2.2. Agenției Naționale Asistență Socială, pentru luare de atitudine potrivit competențelor.

2.3. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru luare de atitudine în calitate de fondator al entității, cu întreprinderea măsurilor de ajustare a datelor aferente patrimoniului public primit în gestiune, transmis în locațiune, precum și celui înregistrat în evidența contabilă a entității.

response:
Scrisoarea nr.01/1697 din 05.07.2018. A fost înregistrat în evidența contabilă a instituției terenul cu suprafața de 5,4557 ha estimat la 7047,1 mii lei. Au fost întreprinse măsuri în vederea ajustării valorii terenului cu suprafața de 12.6932 ha în sumă de 16380,3 mii lei.

RO_5767_Raspuns MSMPS 05.07.18 HC 46.2018.pdf

2.4.1. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor, cu întreprinderea următoarelor măsuri: organizarea și desfășurarea instruirilor cu entitățile publice privind implementarea sistemului de management financiar și control, aplicarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, precum și a reglementărilor aferente achizițiilor publice.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/26 din 24.07.2018. Privind implementarea sistemului de management financiar și control 1. seminarul de instruire cu tematica „Răspunderea managerială, Management financiar și control”, desfășurat pe data de 10 noiembrie 2017, la care au participat 35 manageri operaționali din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare - MSMPS) și instituțiile subordonate (Anexa nr. 1); 2. seminarul de instruire cu tematica „Cerințele Standardelor naționale de control intern în sectorul public”, desfășurat pe data de 10 aprilie 2018, la care au participat 67 manageri operationali din cadrul MSMPS și instituțiilor subordonate, inclusiv din entitățile publice vizate în rapoartele Curții de Conturi (Anexa nr. 2). În cadrul seminarelor respective a fost pus un accent deosebit pe conștientizarea rolurilor și responsabilităților ce revin managerilor operaționali din cadrul entităților publice în organizarea și dezvoltarea sistemului de management financiar și control, inclusiv pe aspectele practice aferente managementului riscurilor, identificării și descrierii proceselor. - privind implementarea Normelor metodologice ce țin de evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. -Pe parcursul anului 2015 în luna iunie 2016, Ministerul Finanțelor a desfășurat cursuri de instruire privind aplicarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și modul de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare. Pe data de 30 ianuarie 2018, în cadrul Agenției Achiziții Publice, a fost desfășurat seminarul de instruire privind prevederile generate ale etapelor procesului de achiziții publice din cadrul instituțiilor subordonate Agenției Naționale Asistență Socială, la care au participat și reprezentanți ai Centrului Republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, raionul Dubăsari.

RO_5742_Raspuns MF 24.07.18 HC 63.2017.pdf

2.4.2. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor, cu întreprinderea următoarelor măsuri: aducerea în concordanță a prevederilor regulatorii referitor la clasificarea mijloacelor fixe şi activelor nemateriale pentru care se calculează uzura cu reglementările privind datele/indicatorii ce determină durata de funcționare utilă a fiecărei grupe de mijloace fixe și active nemateriale potrivit Catalogului aprobat de Guvern.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/26 din 24.07.2018. A fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.127 din 16 iulie 2018 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015. Calculul amortizării activelor nemateriale este reglementat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor din punctul 3.3.175.

RO_5742_Raspuns MF 24.07.18 HC 63.2017.pdf

2.4.3. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor, cu întreprinderea următoarelor măsuri: ajustarea cadrului de raportare (Forma FD-044), cu reglementarea componentei ce ține de stocurile de materiale circulante.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/26 din 24.07.2018. În conformitate cu Normele metodologice privind evidenta contabila în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015, cu completările și modificările ulterioare, Raportul privind executarea bugetului (Forma FD-044) - prevede reflectarea informației privind bugetul aprobat/precizat, executarea veniturilor și cheltuielilor de casă și efective, activelor nefinanciare și financiare, total create și datorii, inclusiv creanțe cu termen expirat și datorii cu termen de achitare expirat (arierate). Informația ce tine de circulația stocurilor de materiale circulante atât soldul la început de an, cât și la finele anului, conform Normelor menționate, este reflectată în Raportul privind circulația stocului de materiale circulante și a rezervelor de stat (Forma FD-046), care constituie parte componentă a Raportului financiar întocmit și prezentat de către autorități/instituții bugetare. Prin urmare, se consideră inoportun de a include în Forma FD-044 și componenta stocurilor de materiale circulante.

RO_5742_Raspuns MF 24.07.18 HC 63.2017.pdf