Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.63 din 28 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiareale Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r-nul Dubăsari

Numar 27-32 din data de 2017-11-28 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 18

Evaluările auditului public extern denotă că conducerea entității, în perioada auditată, nu a asigurat implementarea conformă a sistemului de management financiar și control, precum și nu a elaborat și nu a aprobat politici contabile ținând cont de Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar1.
Circumstanțele menționate au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public. Auditul nu a dispus de posibilitatea de a audita rapoartele financiare ale entității pe 9 luni ale anului 2017, astfel fiind verificate rapoartele pe primul semestru al anului 2017, iar unii indicatori și unele tranzacții au fost testate pentru perioada de 9 luni ale anului 2017.
Printre cele mai semnificative denaturări, determinate de neconformități și carențe, se relevă următoarele:
  • lipsa procesului de control intern reglementat, conform și etapizat aferent achizițiilor publice a determinat contractarea și achiziționarea neconformă a bunurilor, cu stabilirea câștigătorului în lipsa transparenței și prezentării documentelor obligatorii, ceea ce nu oferă credibilitatea achizițiilor în sumă de 4673,4 mii lei, precum și indică prezența indicilor de fraudă în sumă de 34,2 mii lei;
  • procesul defectuos al evidenței bunurilor achiziționate, consumului și trecerii la cheltuieli a acestora a condiționat admiterea cheltuielilor nejustificate, cu indici de fraudă, în sumă de 370,4 mii lei;

1 Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (în continuare – Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015).

Recomandari (18)

1.1 Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii procedurilor aferente proceselor operaționale de bază, în special, planificarea și justificarea necesităților reale de resurse bugetare - pct.6.1.

1.2. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, planificarea achizițiilor publice necesare pe tipuri de bunuri și produse - pct.6.1.

1.3. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice - pct.4.1.

1.4. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, evidența, controlul și monitorizarea achizițiilor publice - pct.4.1.1.

1.5. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, organizarea și desfășurarea inventarierii potrivit Ordinului ministrului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 - pct.4.4.

1.6. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, monitorizarea și controlul asupra realizării conforme a muncii prin cumul - pct.4.2.

1.7. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, casarea mijloacelor fixe potrivit Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 - pct.6.2.

1.8. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, evaluarea activelor gestionate, dar neînregistrate în evidența contabilă, inclusiv a clădirilor, construcțiilor și a terenurilor transmise în folosință în conformitate cu prevederile legale, și reflectarea acestora în evidența contabilă - pct.4.5.

1.9. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special, soluționarea, în comun cu Liceul local, a aspectului privind dispunerea de date ale valorii investițiilor realizate pentru bunurile imobile transmise în locațiune de către Centru, în scopul ajustarii evidenței contabile - pct.4.8.

2. Să asigure corectarea erorilor în evidența contabilă la nivel de grup de conturi și subconturi de nivelul II - pct.6.4.

3. Să înainteze, în modul stabilit, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (fondatorul instituției), pentru prezentare ulterioară Guvernului, propuneri în vederea modificării/actualizării Listei bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 - pct.4.5

4. Să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor privind calcularea și achitarea unor plăți cu caracter stimulator, inclusiv a ajutorului material, ținând cont de normele legale în vigoare - pct.4.2.

5. Să înregistreze conform în evidența contabilă mijloacele fixe, potrivit caracteristicilor prevăzute de cadrul normativ, precum şi să le atribuie corect codului corespunzător Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, cu determinarea duratei utile de funcționare şi a coeficientului anual al uzurii - pct.4.5.

6. Să corecteze erorile, admise în evidența contabilă, aferente cheltuielilor de uzură - pct.4.8.

7. Să asigure realizarea inventarierii calitative, cu ajustarea/corectarea datelor din evidența contabilă aferente indicatorilor/conturilor ,,Clădiri”, ,,Construcții speciale”, ,,Instalații de transmisie”, ,,Mașini și utilaje”, ,,Mijloace de transport” - pct.6.2.

8. Să asigure recuperarea de către persoanele responsabile a mijloacelor financiare în cuantumul lipsurilor, constatate în cadrul inventarierii, în sumă de 7,0 mii lei - pct.4.4.

9. Să asigure restabilirea, în modul stabilit, a plăților salariale acordate contrar prevederilor legale, și anume: ajutorului material (în sumă de 137,6 mii lei), premiilor lunare pentru angajații sancționați (în sumă de 12,7 mii lei), premiului anual acordat directorului (în sumă 1,4 mii lei), ajutorului material în mărime dublă (în sumă de 17,6 mii lei) - pct.4.2.

10. Să asigure înregistrarea, potrivit Registrul bunurilor imobile, a 8 construcții în valoare de 128,6 mii lei, precum și a terenului aferent (12,6932 ha) în valoare de 16396,7 mii lei - pct.4.5.

Cerinte (6)

2.1. Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com.Cocieri, r-nul Dubăsari, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

2.2. Agenției Naționale Asistență Socială, pentru luare de atitudine potrivit competențelor.

2.3. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru luare de atitudine în calitate de fondator al entității, cu întreprinderea măsurilor de ajustare a datelor aferente patrimoniului public primit în gestiune, transmis în locațiune, precum și celui înregistrat în evidența contabilă a entității.

2.4.1. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor, cu întreprinderea următoarelor măsuri: organizarea și desfășurarea instruirilor cu entitățile publice privind implementarea sistemului de management financiar și control, aplicarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, precum și a reglementărilor aferente achizițiilor publice.

2.4.2. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor, cu întreprinderea următoarelor măsuri: aducerea în concordanță a prevederilor regulatorii referitor la clasificarea mijloacelor fixe şi activelor nemateriale pentru care se calculează uzura cu reglementările privind datele/indicatorii ce determină durata de funcționare utilă a fiecărei grupe de mijloace fixe și active nemateriale potrivit Catalogului aprobat de Guvern.

2.4.3. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor, cu întreprinderea următoarelor măsuri: ajustarea cadrului de raportare (Forma FD-044), cu reglementarea componentei ce ține de stocurile de materiale circulante.