Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 62 din 27 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău

Numar din data de 2017-11-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău (în continuare-Azilul) reprezintă o instituție socială de plasament temporar sau de lungă durată, care prestează servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice sau persoane adulte cu dezabilități fizice. Conducerea entității are responsabilitatea de a întocmi şi a prezenta a rapoartele financiare, cu asigurarea respectării cadrului general de raportare financiară, precum și de a implementa un sistem de management financiar şi control intern eficient, în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public.
Managerul Azilului, în perioada auditată, nu a asigurat organizarea evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității1 și cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar2. Evaluările auditului public extern în aspectul situațiilor financiare relevă lipsa activităților privind implementarea sistemului de control intern în cadrul entității. Aceste circumstanțe au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și în raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public.

1 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (în continuare - Legea contabilității).
2 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (în continuare – Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015).

Recomandari (0)

Cerinte (0)