Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 62 din 27 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău

Numar 40-47 din data de 2017-11-28 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 14

Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău (în continuare-Azilul) reprezintă o instituție socială de plasament temporar sau de lungă durată, care prestează servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice sau persoane adulte cu dezabilități fizice. Conducerea entității are responsabilitatea de a întocmi şi a prezenta a rapoartele financiare, cu asigurarea respectării cadrului general de raportare financiară, precum și de a implementa un sistem de management financiar şi control intern eficient, în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public.
Managerul Azilului, în perioada auditată, nu a asigurat organizarea evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității1 și cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar2. Evaluările auditului public extern în aspectul situațiilor financiare relevă lipsa activităților privind implementarea sistemului de control intern în cadrul entității. Aceste circumstanțe au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și în raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public.

1 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (în continuare - Legea contabilității).
2 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (în continuare – Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015).

Recomandari (14)

1.1 Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de planificare și justificare a necesităților reale de resurse bugetare (pct.6.1.1, 6.1.2).

1.2. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de planificare a achizițiilor publice necesare pe tipuri de bunuri și produse (pct.4.2.).

1.3. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de organizare și desfășurare a achizițiilor publice (pct.4.2.).

1.4. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de evidență, control și monitorizare a achizițiilor publice (pct.4.2.).

1.5. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de organizare și desfășurare a inventarierii potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 (pct.4.6.4).

1.6. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de monitorizare și control asupra procesului de calculare și achitare a plăților salariale (pct.4.4.).

1.7. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de casare a mijloacelor fixe (pct.4.5.).

2. Să elaboreze și să aprobe Politica de contabilitate în conformitate cu prevederile normative (pct.6.6).

3. Să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor privind calcularea și achitarea unor plăți de ordin stimulator, conform normelor legale în vigoare (pct.4.4.)

4. Să asigure restabilirea de către persoanele responsabile a resurselor financiare publice în cuantumul lipsurilor constatate în cadrul inventarierii în sumă de 3,5 mii lei, precum și înregistrarea în evidența contabilă a surplusurilor în sumă de 1,9 mii lei (pct.4.6.1).

5. Să asigure recuperarea mijloacelor financiare alocate și utilizate nejustificat pentru: - achitarea ilegală unor angajați, în anul 2016, a sumei de 8,9 mii lei (pct. 4.4); - achitarea neconformă a sporului pentru categoria de calificare, în sumă de 17,0 mii lei (pct.4.4).

6. Să asigure înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor în valoare de 51,7 mii lei (pct.4.6.4).

7. Să asigure evaluarea și înregistrarea terenului aferent potrivit normelor legale (pct. 4.5).

8. Să restabilească evidența contabilă prin prisma normelor stabilite, în special: - evidența și raportarea deplină a veniturilor (pct.4.1); - inventarierea și ajustarea situațiilor raportate aferente creanțelor și datoriilor (pct.4.8); - inventarierea și deținerea datelor actualizate în registrele de evidență a stocurilor de materiale, precum și a Notelor contabile (pct.4.6.1, 4.6.2, 4.6.3); - atribuirea conformă a mijloacelor fixe în aspectul calificării acestora, ținând cont de destinația și durata de exploatare utilă , cu asigurarea calculării conforme a uzurii (pct.4.7).

Cerinte (5)

2.1. Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit și restabilirea evidenței contabile, repartizarea bunurilor către beneficiari potrivit cerințelor regulamentare, inclusiv a celor din stocuri.

2.2. Agenției Naționale Asistență Socială, pentru luare de atitudine potrivit competențelor.

2.3. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru luare de atitudine în calitate de fondator al entității, și se cere examinarea în ședințele Colegiului a Raportului auditului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun.Chișinău în anii 2016-2017 (9 luni), cu evaluarea aspectelor privind neexecutarea pe deplin a atribuțiilor de către managerul entității.

2.4.1. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și se cere organizarea și desfășurarea instruirilor cu entitățile publice privind implementarea managementului financiar și control, a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, precum și a reglementărilor aferente achizițiilor publice.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/22 din 08.06.2018. Au fost desfășurate următparele seminare: 1. seminarul de instruire cu tematica „Răspunderea managerială, Management financiar și control”, desfășurat pe data de 10 noiembrie 2017. 2. seminarul de instruire cu tematica „Cerințele Standardelor naționale de control intern în sectorul public”, desfășurat pe data de 10 aprilie 2018. -Pe parcursul anului 2015 și în luna iunie 2016, Ministerul Finanțelor a desfășurat cursuri de instruire privind aplicarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și modul de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare. -Pe data de 30 ianuarie 2018, în cadrul Agenției Achiziții Publice, a fost desfășurat seminarul de instruire privind prevederile generale ale etapelor procesului de achiziții publice din cadrul instituțiilor subordonate Agenției Naționale Asistență Socială, la care au participat și reprezentanți ai Azilului Republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău.

RO_5656_Raspuns MF 08.06.18 HC 62.2017.pdf

2.4.2. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și se cere elaborarea și ajustarea cadrului de raportare (Forma FD-044), în special cu reglementarea componentei ce ține de stocurile de materiale circulante.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/22 din 08.06.2018. În conformitate cu Normele metodologice privind evidenta contabila în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015, cu completările și modificările ulterioare, Raportul privind executarea bugetului (Forma FD-044) - prevede reflectarea informației privind bugetul aprobat/precizat, executarea veniturilor și cheltuielilor de casă și efective, activelor nefinanciare și financiare, total create și datorii, inclusiv creanțe cu termen expirat și datorii cu termen de achitare expirat (arierate). Informația ce tine de circulația stocurilor de materiale circulante atât soldul la început de an, cât și la finele anului, conform Normelor menționate, este reflectată în Raportul privind circulația stocului de materiale circulante și a rezervelor de stat (Forma FD-046), care constituie parte componentă a Raportului financiar întocmit și prezentat de către autorități/instituții bugetare.

RO_5656_Raspuns MF 08.06.18 HC 62.2017.pdf