Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 62 din 27 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău

Numar 40-47 din data de 2017-11-28 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 14

Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău (în continuare-Azilul) reprezintă o instituție socială de plasament temporar sau de lungă durată, care prestează servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice sau persoane adulte cu dezabilități fizice. Conducerea entității are responsabilitatea de a întocmi şi a prezenta a rapoartele financiare, cu asigurarea respectării cadrului general de raportare financiară, precum și de a implementa un sistem de management financiar şi control intern eficient, în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public.
Managerul Azilului, în perioada auditată, nu a asigurat organizarea evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității1 și cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar2. Evaluările auditului public extern în aspectul situațiilor financiare relevă lipsa activităților privind implementarea sistemului de control intern în cadrul entității. Aceste circumstanțe au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și în raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public.

1 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (în continuare - Legea contabilității).
2 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (în continuare – Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015).

Recomandari (14)

1.1 Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de planificare și justificare a necesităților reale de resurse bugetare (pct.6.1.1, 6.1.2).

response:
Entitatea a efectuat planul de achiziții publice pentru anul 2018, nefiind stabilit un grup de lucru implicat în planificarea și justificarea necesităților reale de resurse bugetare. (evaluarea auditului).

1.2. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de planificare a achizițiilor publice necesare pe tipuri de bunuri și produse (pct.4.2.).

response:
Pentru anul 2018 entitatea a efectuat planificarea achizițiilor publice pe tipuri de bunuri și servicii, neasigurând stabilirea unui grup de lucru implicat în planificarea necesităților reale de resurse bugetare. (evaluarea auditului).

1.3. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de organizare și desfășurare a achizițiilor publice (pct.4.2.).

response:
Potrivit ordinului nr.135-ab din 17.04.2018 ”Cu privire la crearea grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor publice” a fost instituit grupul de lucru pentru efectuarea achizițiilor de mărfuri, medicamente, produse alimentare pentru anul 2018, fiind specificate responsabilitățile pentru fiecare persoană implicată. (evaluarea auditului).

1.4. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de evidență, control și monitorizare a achizițiilor publice (pct.4.2.).

response:
Azilul republican pentru invalizi și pensionari nu a asigurat implementarea sistemului de management financiar și control, nefiind delegate persoane responsabile de controlul și monitorizarea achizițiilor publice. (evaluarea auditului).

1.5. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de organizare și desfășurare a inventarierii potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 (pct.4.6.4).

response:
În conformitate cu ordinul nr. 364-ab, din 06.12.2017 ”Cu privire la inventarierea anuală” a fost efectuată inventarierea anuală a medicamentelor și produselor medicale, situația la 30.11.2017; De asemenea, potrivit ordinului nr. 365-ab, din 06.12.2017 a fost desfășurată inventarierea anuală a mijloacelor bănești, situația la 30.11.2017. Inventarierea anuală a fost efectuată formal, nefiind supuse inventarierii toate bunurile gestionate de către entitate, nefiind întocmite procese verbale ale comisiei de inventariere ce reflectă rezultatele stabilite. (evaluarea auditului).

1.6. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de monitorizare și control asupra procesului de calculare și achitare a plăților salariale (pct.4.4.).

response:
Entitatea a emis ordinul nr.108-ab din 28.03.2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea materială”, care stabilește modul și condițiile de acordare a premiilor și plăților stimulatorii, stabilite în urma proceselor-verbale ale comisiei pentru dialog social angajator-salariați. (evaluarea auditului).

1.7. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază, în special de casare a mijloacelor fixe (pct.4.5.).

response:
Evaluarea auditului este că recomandarea nu este implementată.

2. Să elaboreze și să aprobe Politica de contabilitate în conformitate cu prevederile normative (pct.6.6).

response:
Politica de Contabilitate a fost aprobată prin Ordinul nr. 02 - ab din 05.01.2018. Deși politica de contabilitate a fost aprobată, aceasta nu reflectă în totalitate modul de evidență contabilă în conformitate cu specificul activității entității. (evaluarea auditului).

3. Să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor privind calcularea și achitarea unor plăți de ordin stimulator, conform normelor legale în vigoare (pct.4.4.)

response:
Entitatea a aprobat ordinul nr.330-ab din 08.11.2017 ”Cu privire la constituirea Comisiei pentru dialog social angajator-salariați” cu întocmirea lunară a proceselor- verbale cu privire la acordarea plăților de ordin stimulator. (evaluarea auditului).

4. Să asigure restabilirea de către persoanele responsabile a resurselor financiare publice în cuantumul lipsurilor constatate în cadrul inventarierii în sumă de 3,5 mii lei, precum și înregistrarea în evidența contabilă a surplusurilor în sumă de 1,9 mii lei (pct.4.6.1).

response:
În conformitate cu Ordinul nr. 357-ab din 04.02.2017 ”Cu privire la repararea benevolă a prejudiciului material de către angajat” au fost compensate bănesc de către șeful depozitului material lipsurile constatate în cadrul inventarierii în sumă de 3,5 mii lei, cu achitarea totală a sumei respective în casieria instituției (dispoziție de încasare în casă nr.87 din 18.12.2017). Surplusurile de bunuri luate în evidența contabilă urmare a desfășurării procedurii de inventariere anuală nu confirmă plenitudinea bunurilor luate în evidență. (evaluarea auditului).

5. Să asigure recuperarea mijloacelor financiare alocate și utilizate nejustificat pentru: - achitarea ilegală unor angajați, în anul 2016, a sumei de 8,9 mii lei (pct. 4.4); - achitarea neconformă a sporului pentru categoria de calificare, în sumă de 17,0 mii lei (pct.4.4).

response:
Evaluarea audituluie este că recomandarea nu a fost implementată.

6. Să asigure înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor în valoare de 51,7 mii lei (pct.4.6.4).

response:
În conformitate cu ordinul 299-ab din 09.10.2017 ”Cu privire la efectuarea inventarierii în sala de festivități” a fost desfășurată inventarierea bunurilor depozitate, fiind luate la evidență surplusurile depistate și predate la depozit. (evaluarea auditului).

7. Să asigure evaluarea și înregistrarea terenului aferent potrivit normelor legale (pct. 4.5).

response:
Evaluarea audituluie este că recomandarea nu a fost implementată.

8. Să restabilească evidența contabilă prin prisma normelor stabilite, în special: - evidența și raportarea deplină a veniturilor (pct.4.1); - inventarierea și ajustarea situațiilor raportate aferente creanțelor și datoriilor (pct.4.8); - inventarierea și deținerea datelor actualizate în registrele de evidență a stocurilor de materiale, precum și a Notelor contabile (pct.4.6.1, 4.6.2, 4.6.3); - atribuirea conformă a mijloacelor fixe în aspectul calificării acestora, ținând cont de destinația și durata de exploatare utilă , cu asigurarea calculării conforme a uzurii (pct.4.7).

response:
Evaluarea audituluie este că recomandarea nu a fost implementată.

Cerinte (5)

2.1. Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit și restabilirea evidenței contabile, repartizarea bunurilor către beneficiari potrivit cerințelor regulamentare, inclusiv a celor din stocuri.

response:
Potrivit documentelor prezentate (listele de repartizare a bunurilor către tutelați) la situația din 31.12.2017 entitatea a asigurat repartizarea bunurilor potrivit cerințelor regulamentare. (Evaluarea auditului.)

2.2. Agenției Naționale Asistență Socială, pentru luare de atitudine potrivit competențelor.

2.3. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru luare de atitudine în calitate de fondator al entității, și se cere examinarea în ședințele Colegiului a Raportului auditului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun.Chișinău în anii 2016-2017 (9 luni), cu evaluarea aspectelor privind neexecutarea pe deplin a atribuțiilor de către managerul entității.

response:
Scrisoarea nr.01/1697 din 05.07.2018. Managerului Azilului Republican pentru invalizi și pensionari din municipiul Chișinău i-a fost aplicată sancțiune disciplinară.

RO_5768_Raspuns MSMPS 05.07.18 HC 46.2018.pdf

2.4.1. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și se cere organizarea și desfășurarea instruirilor cu entitățile publice privind implementarea managementului financiar și control, a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, precum și a reglementărilor aferente achizițiilor publice.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/22 din 08.06.2018. Au fost desfășurate următparele seminare: 1. seminarul de instruire cu tematica „Răspunderea managerială, Management financiar și control”, desfășurat pe data de 10 noiembrie 2017. 2. seminarul de instruire cu tematica „Cerințele Standardelor naționale de control intern în sectorul public”, desfășurat pe data de 10 aprilie 2018. -Pe parcursul anului 2015 și în luna iunie 2016, Ministerul Finanțelor a desfășurat cursuri de instruire privind aplicarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și modul de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare. -Pe data de 30 ianuarie 2018, în cadrul Agenției Achiziții Publice, a fost desfășurat seminarul de instruire privind prevederile generale ale etapelor procesului de achiziții publice din cadrul instituțiilor subordonate Agenției Naționale Asistență Socială, la care au participat și reprezentanți ai Azilului Republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău.

RO_5656_Raspuns MF 08.06.18 HC 62.2017.pdf

2.4.2. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și se cere elaborarea și ajustarea cadrului de raportare (Forma FD-044), în special cu reglementarea componentei ce ține de stocurile de materiale circulante.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/22 din 08.06.2018. În conformitate cu Normele metodologice privind evidenta contabila în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015, cu completările și modificările ulterioare, Raportul privind executarea bugetului (Forma FD-044) - prevede reflectarea informației privind bugetul aprobat/precizat, executarea veniturilor și cheltuielilor de casă și efective, activelor nefinanciare și financiare, total create și datorii, inclusiv creanțe cu termen expirat și datorii cu termen de achitare expirat (arierate). Informația ce tine de circulația stocurilor de materiale circulante atât soldul la început de an, cât și la finele anului, conform Normelor menționate, este reflectată în Raportul privind circulația stocului de materiale circulante și a rezervelor de stat (Forma FD-046), care constituie parte componentă a Raportului financiar întocmit și prezentat de către autorități/instituții bugetare.

RO_5656_Raspuns MF 08.06.18 HC 62.2017.pdf