Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.66 din 05 decembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Sunt gestionate în mod eficient și eficace mijloacele financiare ale Fondului rutier în vederea asigurării dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate?”

Numar 67-76 din data de 2017-12-05 Nr. cerinte: 15 Nr. recomandari: 32

Pentru a asigura finanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii rutiere, a fost constituit, din impozite și taxe rutiere, Fondul rutier, care este utilizat, preponderent, pentru întreținerea periodică și reconstrucția drumurilor publice, cu asigurarea securității la trafic.
Astfel, în conformitate cu atribuțiile legale, au fost realizate următoarele acțiuni:
  • elaborarea și dezvoltarea conceptului de eficientizare a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor locale, prin aprobarea noii liste  a rețelelor de drum regionale, precum și a metodologiei de finanțare a acestora din Fondul rutier, cu transmiterea ulterioară către administrațiile publice locale;
  • controlul sarcinii pe axă a unităților de transport, cu aplicarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni depășesc limitele admise;
  • aplicarea modalităților de executare silită a obligațiilor fiscale, cu încasarea mijloacelor bănești de pe conturile bancare ale restanțierilor și efectuarea controalelor fiscale la fața locului în scopul colectării taxelor rutiere;
  • efectuarea activităților de control ulterior prin audituri post-vămuire,  pentru reverificarea declarațiilor vamale;
  • asigurarea perceperii dreptului de import;
  • desfășurarea Campaniilor de redresare a situației la compartimentul securitatea traficului rutier, în scopul reducerii numărului de accidente;
  • realizarea măsurilor în aspectul prevenirii deteriorării îmbrăcămintei rutiere pe drumurile publice, precum și al neadmiterii încălcării regulilor de folosire a drumurilor de către transportatorii autovehiculelor de mare tonaj;
  • realizarea lucrărilor de întreținere periodică prin restabilirea îmbrăcămintei rutiere (straturi de egalizare, restabilirea îmbrăcămintei din pietriș, tratament bituminos, aplicarea straturilor din beton asfaltic).

Recomandari (32)

1. Să asigure elaborarea cadrului normativ necesar pentru atingerea obiectivelor naționale în domeniul transporturilor, care ar asigura realizarea obiectivelor propuse în normele regulamentare privind omologarea autovehiculelor - (pct. 4.2.2.2).

2. Să asigure elaborarea, definitivarea și punerea în aplicare a mecanismelor de evidență, calculare, încasare și control al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în RM, clasificate la poziția tarifară 8703 (vinieta) - (pct. 4.2.2.2).

3. Să elaboreze criteriile de prioritizare la distribuirea mijloacelor fondului rutier - (pct. 4.3.1).

4. Să asigure publicarea în Monitorul Oficial a Instrucțiunii privind clasificarea și definitivarea lucrărilor de reconstrucție, reparație și întreținere a drumurilor publice conform modului stabilit, pentru asigurarea producerii efectelor juridice - (pct. 4.3.2).

5. în comun cu Agenția Națională de Transport Auto și Societățile pe acțiuni: Să revizuiască oportunitatea dării în comodat a automobilelor și cântarelor mobile, pentru reducerea costurilor de arendă suportate de A.A.„ANTA” și sporirea încasărilor la BS - (pct.4.2.2.2.).

6. Să revizuiască formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM (TFD 13), prin completarea acesteia cu următorii indicatori: (i) autovehiculele aflate la evidență, din care utilizate în proces de producere; (ii) autovehiculele din locațiune, fapt care va spori încasările la BS și va exclude divergențele între datele declarate de agenții economici și datele RST - (pct.4.2.4).

7. Să întreprindă măsuri pentru consolidarea capacităților de colectare a restanțelor față de BS privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni depășesc limitele admise, prin aplicarea măsurilor de rigoare pentru responsabilizarea contribuabililor - (pct.4.2.3).

8. în comun cu Agenția Servicii Publice : Să revadă serviciile informaționale contractate în aspectul stabilirii clare și sigure a situației privind accesul la date concludente și de beneficiu din Registrul de Stat al Transporturilor, inclusiv cu procesarea datelor privind autovehiculele supuse testării tehnice - (pct.4.2.2.2).

9. în comun cu Agenția Națională Transport Auto : Să efectueze analiza factorială privind divergențele aferente sumelor calculate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculare ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni depășesc limitele admise și să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță a acestor date - (pct.4.2.2.2).

10. Să aplice algoritmul înscris în SIA ,,Unipass” în vederea implementării corespunzătoare a normelor stabilite privitor la taxarea transportatorilor care circulă cu autovehicule ce depășesc limitele admise de greutăți în RM - (pct.4.2.2.2).

11. în comun cu Agenția Națională de Transport Auto : Să negocieze și să încheie un Acord de colaborare în aspectul asigurării schimbului informațional în timp real, care va oferi posibilitatea realizării asistenței informaționale privind acordurile bilaterale între țări, tipul autorizației deținute de transportatori și alte aspecte din activitatea transporturilor auto internaționale de mărfuri și pasageri, prin utilizarea oportunităților informaționale oferite de către I.P. ,,Centrul de Guvernare Electronică” - (pct.4.2.2.3).

12. Să revizuiască formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, cu indicarea codului unic, pentru a fi posibilă identificarea plăților efectuate de contravenienți în urma adoptării deciziilor de aplicare a amenzilor - (pct.4.2.5).

13. în comun cu Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”: Să elaboreze un contract-standard, aprobat prin act normativ, cu privire la lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice efectuate de societățile pe acțiuni, pentru a exclude suprapunerea obiectelor de investiții aprobate de către acestea - (pct.4.3.3).

14. Să elaboreze proceduri de control intern cu descrierea operațională a proceselor aferente sarcinilor deținute de entitate în calitate de gestionar al rețelei de drumuri publice și de beneficiar al lucrărilor rutiere - (pct.4.3.1).

15.Să elaboreze norme interne cu referire la actualizarea termenului de păstrare a documentelor de executare a lucrărilor efectuate în baza unui proiect în cadrul câtorva contracte succesive - (pct.4.3.6.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

response:
Scrisoarea SA Drumuri Ialoveni nr.35 din 02.05.18. Pentru asigurarea desfășurării eficiente a activității economice a întreprinderii, consiliul societății a aprobat regulamentul cu privire la achiziții (se anexează extras din procesul verbal al ședintei nr. 11 din 28.03.2018).

RO_5412_Raspuns SA Drumuri Ialoveni 02.05.18 HC 66.2017.pdf

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

response:
Scrisoarea SA Drumuri Ialoveni nr.35 din 02.05.18. Cu privire la evitarea deteriorării și distrugerii bunurilor transmise de catre IS ASD pentru utilizare ,autospecialele au fost fixate pe suporturi, presiunea bandajelor pneumatice s-a redus la 70%-80% conform cerințelor.

RO_5412_Raspuns SA Drumuri Ialoveni 02.05.18 HC 66.2017.pdf

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

18.Să asigure restituirea în Fondul rutier a sumei de 61,4 mii lei aferentă majorării prețurilor pentru o tonă a produselor din asfalt - (pct.4.3.7).

response:
Scrisoarea nr.05-04/32 din 13.02.2018. S-a efectuat recalculul pentru suma aferentă majorării prețurilor pentru 1192,13 tone a produselor de asfalt conform proceselor verbale și notelor informative cu Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pe lunile august-septembrie 2016.

RO_5321_Raspuns SA Drumuri-Criuleni 13.02.18 HC 66.2017.pdf

Cerinte (15)

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.4. Cancelariei de Stat, pentru luare de atitudine și examinarea situațiilor constatate, cu întreprinderea măsurilor ce se impun;