Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 72 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației

Numar 48-57 din data de 2017-12-20 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 5

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi conform Programului activităţii de audit pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016, având ca scop evaluarea performanței domeniului, prin prisma eficienței și eficacității utilizării mijloacelor Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației, acordate în calitate de ajutoare materiale păturilor socialmente vulnerabile ale populației.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit1 și bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și formularea recomandărilor, auditul s-a desfășurat la Fondul republican de susținere socială a populației, 2 fonduri municipale de susținere socială a populației Chișinău și Bălți, și 3 fonduri locale – Orhei, Strășeni și Ialoveni.
Mijloacele acestor fonduri sunt constituite din fondurile speciale incluse în componența bugetelor respective ale bugetului public național, cele mai semnificative provenind din transferurile de la operatorii de telefonie mobilă, precum și din plățile suplimentare achitate la cumpărarea valutei străine.
Astfel, Curtea de Conturi și-a propus de a audita performanța formării și utilizării mijloacelor Fondului republican şi ale fondurilor locale de susținere socială a populației în perioada 2015-2017 (9 luni), în scopul identificării îmbunătățirilor necesare, pentru eficientizarea gestionării acestora și, respectiv, satisfacerea necesităților păturilor socialmente vulnerabile ale populației.
Auditarea formării veniturilor în această perioada a stabilit că acest proces a fost afectat de inconsecvența cadrului legal-normativ. Astfel, începând cu anul 2016 au fost dispersate funcțiile de administrare a veniturilor, adică Serviciul Fiscal de Stat deținea informațiile privind calcularea acestora, pe când fondurile de susținere socială a populației – pe cele achitate real. Lipsa pârghiilor de urmărire a plenitudinii calculării și achitării integrale a plăților la aceste fonduri a determinat neîncasarea veniturilor de la casele de schimb valutar în sumă de 2,7 mil.lei.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”; Hotărârea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (5)

1. Să determine criterii cuantificabile pentru stabilirea potențialilor titulari de asistență socială din Fondurile de susținere socială a populației (pct.3.2).

2. Să uniformizeze, la nivel național, etapele procesului de acordare a ajutoarelor materiale din Fondurile de susținere socială a populației (pct. 3.2).

3. Să stabilească criterii clar definite de diferențiere a cuantumului ajutorului material, în scopul tratării egale la nivel național a titularilor de ajutoare materiale (pct. 3.2).

4. Să determine modul de distribuire a mijloacelor pentru programe cu destinație specială, care ar asigura echitatea între beneficiarii de ajutoare (pct. 3.3).

5. Să asigure elaborarea modului de raportare a mijloacelor de asistență socială, utilizate din aceste fonduri, cu stabilirea scopului și indicatorilor de rezultat ce ar permite evaluarea impactului rezultatelor atinse la satisfacerea nevoilor beneficiarilor (3.4).

Cerinte (3)

2.1. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru documentare, și se cere să întreprindă acțiuni conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, și se cere să asigure, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, elaborarea reglementărilor privind procesul și modul de formare și administrare a veniturilor fondurilor de susținere socială a populației, pentru asigurarea acumulării integrale, precum și oferirea posibilității de valorificare deplină a mijloacelor publice.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/10 din 02.04.2018. Prin Legea cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 au fost aprobate modificari si completari la Legea Fondului republican si a fondurilor locale de sustinere sociala a populatiei nr.827 - XIV din 18.02.2000, care au avut drept scop reorganizarea Fondului republican si a fondurilor locale in Fondul de sustinere a populatiei, totodata a fost modificata destinatia utilizarii mijloacelor financiare ale fondului. Astfel, mijloacele Fondului de sustinere a populatiei se utilizeaza pentru finantarea programelor cu destinatie speciala in domeniul asistentei sociale, pachetului minim de servicii sociale conform conditiilor stabilite de Guvern si cantinelor de ajutor social. Totodata, se mentioneaza ca, prin Hotarirea Guvernului nr. 159 din 14 februarie 2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a ajutorului material. Actualmente, in vederea implementarii depline a prevederilor Legii nr.288 din 15 decembrie 2017, de catre Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale au fost elaborate si se afla in proces de promovare actele normative respective. Scrisoarea MF nr.03-02/1/36 din 16.08.2018. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.800 din 01.01.2018 „Pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material”.

RO_5347_Raspuns MF 02.04.18 HC 72.2017.pdf
RO_5764_Raspuns MF 16.08.18 HC 72.2017.pdf

2.3 Serviciului Fiscal de Stat, pentru documentare, și se cere să asigure verificarea declarării depline și în termen a veniturilor de către potențialii plătitori, prin contrapunerea datelor sale cu informațiile deținute de Banca Națională a Moldovei și verificarea plenitudinii încasării plăților în fondurile de susținere socială a populației, ținând cont de sumele declarate și cele achitate de facto la conturile fondurilor, precum și să întreprindă măsuri în vederea acumulării plăților netransferate.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/10 din 02.04.2018. Verificarea respectarii de catre casele de schimb valutar a Legii Fondului republican si a fondurilor locale de sustinere sociala a populatiei nr.827-XIV din 18.02.2000 se va efectua in baza identificarii si analizei riscurilor de neconformare la prevederile legislatiei fiscale si ulterior expirarii termenului limita pentru persoanele juridice de depunere a Declaratiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscala 2017. Concomitent, au fost intreprinse urmatoarele actiuni: 1. A fost emisa Indicatia Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 16 din 23.05.2017 in scopul monitorizarii activitatii caselor de schimb valutar si eficientizarii activitatii de control in domeniul dat (Anexa nr. 2). 2. A fost remisa Directiilor generale administrare fiscala scrisoarea nr.26- 10/1-05/3240 din 26.10.2017 prin care s-a dispus Directiilor deservire fiscala sa completeze lunar in mod electronic pasaportul unitatilor de schimb valutar in corespundere cu Indicatia mentionata, in vederea asigurarii conformarii caselor de schimb valutar la prevederile Legii nr.827-XIV din 18.02.2000 (Anexa nr. A). Suplimentar, pentru asigurarea conformarii contribuabililor la prevederile art.8 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 si Hotararii Guvemului nr.474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor in numerar, au fost dispuse efectuarea controalelor fiscale prin metoda de verificare operativa la 42 case de schimb valutar. Serviciul Fiscal de Stat a solicitat Bancii Nationale a Moldovei prezentarea informatiei referitor la volumul cumpararii/vanzarii valutei, inclusiv suma platilor suplimentare la vanzarea valutei straine (0,1% in fondurile locale de sustinere sociala a populatiei), prin scrisoarea nr.26-11/1-08/3487 din 16.03.2018 (Anexa nr. 4). Ulterior prezentarii informatiei solicitate, datele Serviciului Fiscal de Stat urmeaza a fi contrapuse cu datele Bancii Nationale a Moldovei. Urmare a solicitarii nr.26-11/2-08/3283 din 20.07.2017, Trezoreria de Stat furnizeaza informatiile aferente clasificatiei economice 142241 „Plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobila” si clasificatiei economice 142245 „ Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar”. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat asigura monitorizarea incasarii platilor la fondurile de sustinere sociala a populatiei in cadrul Sistemului Informational al Serviciului Fiscal de Stat. Scrisoarea MF nr.03-02/1/36 din 16.08.2018. Pe parcursul semestrului I al anului 2018, conform planului de controale, au fost efectuate 155 controale fiscale la fata locului prin metoda de verificare operativă la casele de schimb valutar, care au înregistrat un număr simbolic de tranzacții și la care în rezultatul controalelor fiscale anterioare au fost depistate încălcări. Astfel, în rezultatul controalelor fiscale efectuate au fost constatate încălcări în 72 cazuri, fiind aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 189 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 68,5 mii lei. Totodată, pentru luna august 2018 au fost incluși în planul de controale fiscale: 16 agenți economici, 36 case de schimb valutar. Contrapunerea datelor: În baza adresării nr. 26-11/1-08/3487 din 16.03.2018, Banca Națională a Moldovei prezintă periodic Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la volumul cumpărării/vânzării valutei străine de către băncile licențiate și casele de schimb valutar. Informația ulterior se remite în adresa Direcțiilor generale administrare fiscală pentru verificarea declarării și achitării depline în fondurile locale de susținere socială a populației a plăților suplimentare obligatorie la vânzarea valutei străine. Totodată, în scopul monitorizării activităților unităților de schimb valutar, trimestrial, de către Serviciul Fiscal de Stat, este organizată raportarea privind încălcările depistate și măsurile întreprinse de către subdiviziunile structurale ale acestuia. Verificarea plenitudinii încasării plăților în fondurile de susținere sociale a populației: Informația privind corectitudinea calculării și achitării plăților suplimentare obligatorii la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar se reflectă în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat „Contul Curent al Contribuabilului”, ca urmare a modificărilor operate în modul de determinare a plătitorului conform Registrului fiscal de evidență a contribuabililor. Informația respectivă este repartizată în sistemul informațional conform anexelor nr. 3 și nr.7 al Modului de achitare și evidență a plăților prin sistemul Trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2018, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.158 din 22.12.2017.

RO_5347_Raspuns MF 02.04.18 HC 72.2017.pdf
RO_5764_Raspuns MF 16.08.18 HC 72.2017.pdf