Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 71 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței asupra gestionării Fondului ecologic național în exercițiul bugetar 2016

Numar 77-83 din data de 2017-12-20 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 19

Fondul ecologic național a fost creat pentru colectarea de resurse suplimentare în vederea finanțării măsurilor de protecție a mediului și de reconstrucție a ecosistemelor. În acest sens, Guvernul are așteptări majore în privința raportului cost-eficiență cu referire la utilizarea mijloacelor fondului și impactul acestora asupra ecologiei.

Obiectivul general al FEN este crearea unui sistem eficient de management în domeniul ecologiei, care să contribuie la creșterea calității factorilor de mediu și să asigure un mediu natural curat, sănătos și durabil pentru populație.

Verificările auditului au identificat probleme și deficiențe majore în gestionarea mijloacelor FEN, care au limitat economicitatea, eficiența şi eficacitatea gestionării mijloacelor acestuia, precum şi atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din FEN. Astfel, s-a atestat că:
  • FEN nu are un sistem adecvat de planificare a resurselor necesare, pe parcursul ultimilor 5 ani fiind aprobate proiecte investiționale în lipsa resurselor financiare necesare, depășind bugetele aprobate cu 289,0 mil.lei per total;
  • mijloacele financiare ale FEN sunt direcționate, în mare parte, spre proiectele destinate aprovizionării cu apă potabilă a populației, și nu pe soluționarea problemelor de mediu și ecologie;
  • în cadrul regulator aferent gestionării mijloacelor FEN există neconcordanțe referitor la domeniile și direcțiile de utilizare a resurselor respective, precum și la termenul de prezentare a raportului final și la măsurile care urmează a fi întreprinse în cazul neprezentării acestuia;
  • ședințele Consiliului de administrație s-au desfășurat cu abateri de la cadrul regulator, fiind admisă substituirea unui membru al acestuia de către mai multe persoane;
  • modul și criteriile de preselecție, aprobare spre finanțare a proiectelor investiționale, precum și de distribuire a mijloacelor FEN necesită îmbunătățiri, unele proiecte fiind aprobate cu întârziere, în timp ce altele sunt examinate în regim de urgență;
  • unii beneficiari de proiecte investiționale finanțate din FEN nu au întrunit toate criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului;
  • nu a fost determinat de către experți modul de repartizare a proiectelor investiționale parvenite pentru expertizare;
  • expertizarea proiectelor investiționale de către experții în domeniu este una formală și superficială, unele compartimente din Fișa expertizei nefiind completate și evaluate de experții în domeniu, iar evaluările incluse în aceasta nu sunt corelate cu prevederile Regulamentului privind administrarea FEN;
  • lipsa unui cadru metodologic privind criteriile de prioritizare a proiectelor investiționale înaintate a determinat aprobarea acestora în lipsa  procedurilor de concurs și competitivitate;

Recomandari (19)

1. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe modele standardizate de Registre de evidență aferente activităților de gestionare a mijloacelor FEN (pct.3.1.3).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: Prin ordinul ministrului nr. 114 din 17.05.2019 (anexat — 10 pagini), au fost aprobate următoarele Registre de evidentă a FEN: l.Registru de evidență a documentelor de intrare, conform anexei nr. l . 2.Registru de evidentă a documentelor conform anexei nr.2. 3.Registru de evidentă a proiectelor înaintate la FEN, conform anexei nr.3. 4.Registru de evidentă a contractelor aprobate spre finantare din FEN, conform anexei nr.4, 5.Registru de evidentă a acordurilor aditionale de prelungire a contractelor de finantare din FEN, conform anexei nr.5. 6.Registru de evidență a ordonantelor de ridicare a dosarelor din FEN, conform anexei nr.6. 7.Registru de evidență a documentelor prezentate în cadrul implementării proiectelor finantate din FEN, conform anexei nr. 7. 8.Registru de evidentă a cererilor de Plată privind alocarea mijloacelor financiare la proiectele finanțate din FEN conform anexei nr.8.

2. MADRM, în comun cu FEN, să întreprindă măsuri de dezvoltare și ajustare a tuturor modulelor din SIA „FEN” , inclusiv includerea unui modul nou destinat monitorizării rezultatelor intermediare și finale atinse în cadrul implementării proiectelor finanțate din FEN (pct.3.1.3, pct.3.1.6.4).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: Vă informăm, că Serviciul fonduri de dezvoltare au încheiat un contract cu nr. 84/387 din 28.1 1.18, cu privire la servicii informationale de dezvoltare ajustare a modulelor din SI „FEN". In acest context, compania este aptă pentru întreprinderea actiunile de rigoare privind dezvoltarea ajustarea posibilitătilor, inculsiv includerea modulelor noi în Sistemului Informational „Fondul Ecologic National", specificat în punctul 2.1.2 din prezenta hotărîre. Serrviciul fonduri de Dezvoltare nu a prezentat nici o informatie referitor la ce modificări au fost în SI „FEN", ulterior si ce modificări vor urma. Informatia argumentată prin Nota informativă 07-11/507 din 06.06.2019 (Responsabil Valeriu Gobjila - MADRM) — anexă I pagini.

3. MADRM, în comun cu FEN, să întreprindă măsuri ce se impun pentru aducerea în concordanță a cadrului regulator aferent gestionării mijloacelor FEN în ceea ce privește direcțiile și domeniile de utilizare a mijloacelor FEN (pct.3.1.4).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: Informafia argumentată si executată prin Art.84 din Legea 1515 /2017.

4. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe în modul stabilit criteriile de selectare a proiectelor investiționale, spre selectare și evaluare în bază de concurs, creând condiții de competitivitate între proiectele investiționale înaintare la nivel de domeniu/direcție de utilizare a mijloacelor FEN, inclusiv prin elaborarea și aprobarea criteriilor de prioritizare a proiectelor de o relevanță majoră (pct.3.1.6, pct.3.1.6.4).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: In scopul evaluării indicatorilor de performantă realizati urmare a implementării proiectelor finantate din FEN, activitătilor măsurilor întreprinse de către responsabili beneficiari la implementarea proiectelor finantate din FEN, precum activitătile actiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea eficientizării utilizării mijloacelor financiare alocate din FEN, în acest sens Ministerul a instituit un GL prin Ordinul nr. 80 din 03 aprilie 2019 (Anexat - 3 pagini).

5. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe în modul stabilit criteriile de prioritizare a proiectelor investiționale înaintate spre finanțare din FEN pentru fiecare domeniu/direcție separat (pct.3.1.6, pct. 3.1.6.4).

6. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe modul de repartizare spre expertizare a proiectelor investiționale de către experții în domeniu (pct.3.1.6.2).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: Proiectul noului Regulament de administrare a Fondului Ecologic National (FEN prevede în Sectiunea 2. Grupul de Experti ai FEN, modul de repartizare spre expertizare a proicetelor investitionale de către expertii în domeniu, Sectiunea 2. Grupul de expert ai FEN. Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului de administrare Fondului Ecologic National a fost definitivat urmare a procesului de avizare cu institutiile interesate si urmează a fi remis către Centrul National Anticorupți pentru efectuarea expertizei anticorupție De asemenea, informăm că, în cadrul sedintei Consiliului de Administrare FEN dir 29.10.2018 a fost aprobată o nouă listă a experților proiectelor Fondului Ecologic National. (Anexa l). Informatia argumentatã prin Nota informativă nr. 17-08/51 din 14, 06.2019 (Responsabil Ion Lica - MADRM) — anexă 5 pagini.

7. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe în modul stabilit un model tipizat nou al Fișei de expertiză a proiectului investițional efectuată de experții în domeniu, astfel încât aceasta să confirme/justifice executarea de către experții în domeniu a obligațiunilor incluse în Regulamentul privind administrarea FEN, precum și să includă un sistem de punctaj prin care se va evalua și prioritizarea proiectelor înaintate prin relevanța și stringența implementării lor (pct.3.1.6.3).

8. MADRM, în comun cu FEN și CA, să elaboreze un format standardizat al deciziilor CA de aprobare, sistare, anulare, respingere și de scutire de contribuție de cel puțin 15% din valoarea proiectului, cu obligativitatea includerii în acestea a informației privind propunerile și obiecțiile expuse de membrii CA cu referire la fiecare proiect investițional în parte, precum și a pontajelor atribuite de experții în domeniu, cu asigurarea obligatorie a completării tuturor rubricilor și a informațiilor solicitate (pct.3.1.6.5).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: In prevederile regulamentului FEN si alte documente aferente, scutirea de 15%, nu este prevăzut.

9. MADRM, în comun cu FEN și CA, să întreprindă măsuri pentru determinarea unor proceduri scrise clare, care să includă o perioadă-limită de prezentare a proiectelor investiționale noi, ceea ce va face mult mai previzibilă informația privind necesarul de resurse financiare pentru a satisface cerințele înaintate de beneficiarii proiectelor investiționale, cu elaborarea unui plan de finanțare multianual, ceea ce va permite excluderea practicii de finanțare a proiectelor investiționale prin divizarea lor în etape și aprobarea etapelor ca proiecte investiționale noi (pct.3.1.6.7, pct.3.1.7).

10. MADRM, în comun cu FEN, să revizuiască modul de atribuire a numerelor contractelor de finanțare care fac parte dintr-un proiect investițional, astfel încât acesta să fie legat de numărul proiectului investițional (pct.3.1.7).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: Modalitatea de numerotare si evidentă a contractelor aprobate spre finanțare și atribuirea numerelor contractelor de finantare care fac parte dintr-un proiect investitional există doar în baza de date a Fondului Ecologic National (FEN). În baza de date este păstrat numărul Obiectului deja după numărul proiectului pe etape în parte, data depunerii cererii de grant spre finantare, beneficiarul, raionul, localitatea, locul realizării denumirea proiectului. O nouă modalitate de numerotare si evidență a contractelor deja aprobate spre finantare nu este posibilă din considerentele că va fi nevoie de rezilierea lor si semnarea unor noi, deja cu noua metodă de numerotare. Pentru contractele care vor fl încheiate pe viitor se va ține cont de recomandarea Curtii de Conturi si suplimentar se va atribui număr unic care va include toate etapele. Informatia argumentată prin Nota informativă nr. 17-08/41 din 28.05.2019 (Responsabil Maxim Cumpanici - MADRM) — anexă I pagini.

11. MADRM, în comun cu FEN și CA, să excludă practica de alocare a mijloacelor FEN beneficiarilor intermediari, ceea ce va exclude apariția litigiilor pe acest subiect (pct.3.2.1.2).

12. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe proceduri scrise referitor la modul de corectare a înscrisurilor și de argumentare a corectărilor efectuate de inginerii în construcții în procesele-verbale de executare a lucrărilor (pct.3.2.1.4).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: Toate necorespunderile, lacunele, calculele prezentate de beneficiarii de grant, vor fi examinate de către inginerii Fondului Ecologic National (FEN) si ulterior va fl elaborată o notă informativă privind acestea. Totodată beneficiarii de grant vor fl informati prin demers pentru a înlătura obiectiile în termini restrânsi. Informalia argumentatã prin Nota informativă nr. 17-08/41 din 28.05.2019 (Responsabil Maxim Cumpanici - MADRM) — anexă I pagini.

13. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe responsabilitățile experților în domeniu și ale inginerilor în construcții, astfel încât acestea să nu se suprapună (pct.3.2.1.4).

14. MADRM, în comun cu FEN, să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță a prevederilor Regulamentului privind administrarea FEN și ale contractelor de finanțare referitor la neprezentarea rapoartelor finale si la măsurile care se vor întreprinde în cazul nerespectării termenului-limită stabilit (pct.3.2.1.5).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: Noul Regulment de administrare a Fondului Ecologic National prevede în Capitolul VI Răspunderea juridică că, In cazul nerespectării prevederilor contractului de finantare și neprezentării rapoartelor finale privind realizarea lor în termenii indicati in contract (30 zile după fìnalizarea proiectului), se aplică procedurile juridice de rigoare. Beneficiarii proiectelor care au admis situatiile mentionate nu pot să aplice la următoarele apeluri de proiecte finanțate din FEN pînă la înlăturarea definitivă a neajunsurilor si încălcărilor evidentiate.Totodată, informăm că, contractele noi încheiate între FEN si Beneficiar vor fl aduse în concordantă cu prevederile Regulamentului privind administrarea FEN. Informafia argumentată prin Nota informativă nr. 17-08/51 din 14.06.2019 (Responsabil Ion Lica - MADRM) — anexă 5 pagini.

16. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe cerințe minime pentru prezentarea Rapoartelor de activitate ale FEN, care să releve situația reală a lucrurilor, precum și să conțină informații privind numărul proiectelor finalizate/date în exploatare, impactul scontat și realizat al proiectelor investiționale pe domenii, nivelul de finalizare a proiectelor finanțate de FEN etc. (pct.3.3.3).

17. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze indicatorii de performanță pentru fiecare direcție de utilizare a mijloacelor FEN, pentru a face posibilă evaluarea rezultatelor realizate în raport cu cele scontate (pct.3.3.3).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-29/2216 din 13.06.2019: Informăm că indicatorii de performantă pentru fiecare directie de utilizare a mijloacelor FEN (Anex nr. 2), pentru a face posibilă evaluarea rezultatelor realizate în raport cu cele scontate, au fost elaborati de comun acord cu fiecare direcție de profil a MADRM si institutiile subordonate acestuia. Totodată, în conformitate cu pct. 27 din Regulamentul privind administrarea Fondului Ecologic National, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 73 din 10 septembrie 2013, orice modificări si completări în textul Regulamentului pot fl efectuate doar după examinarea lor la sedinta Consiliului de Administrare FEN cu sustinerea lor majoritară de către membrii consiliului. Astfel, indicatorii de performantă elaborati vor fl propuși spre aprobare la sedinta Consiliului de Administrare FEN. Informatia argumentată prin Nota informativă nr.17-08/51 din 14.06.2019 (Responsabil Ion Lica - MADRM) — anexă 5 pagini.

15. să restabilească în evidența contabilă volumele de lucrări nereflectate în conturile 319230 „Instalații de transmisie în execuție” și 319240 „Pregătirea proiectelor” (pct.3.3.2).

15. să restabilească în evidența contabilă volumele de lucrări nereflectate în conturile 319230 „Instalații de transmisie în execuție” și 319240 „Pregătirea proiectelor” (pct.3.3.2).

15. să restabilească în evidența contabilă volumele de lucrări nereflectate în conturile 319230 „Instalații de transmisie în execuție” și 319240 „Pregătirea proiectelor” (pct.3.3.2).

Cerinte (5)

2.2.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1.2. să întreprindă acțiunile de rigoare privind dezvoltarea și ajustarea posibilităților Sistemului Informațional „Fondul Ecologic Național”, destinat generalizării informațiilor aferente implementării proiectelor investiționale finanțate din Fondul ecologic național;

response:
MADRM a încheiat un contract cu nr. 84/387 din 28.11.2018, cu privire la servicii informaționale de dezvoltare și ajustare a modulelor din SI ,,FEN,,

2.2.1. să elaboreze cadrul de politici privind evidența contabilă, care să asigure evidența în conturile extrabilanțiere a creanțelor FEN și a datoriilor primăriilor față de FEN.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/36 din 24.08.2018, Scris.MFIN nr. 03-02/1/16 din 27.02.2019: În scopul reglementării evidenței în conturile extrabilanțiere a creanțelor Fondului Ecologic National (FEN) și a datoriilor primăriilor față de FEN, a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.89 din 20.04.2018 „Privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015”(Monitorul Oficial al R. Moldova, 142-148/590, 04.05.2018). Astfel, potrivit modificărilor introduse prin pct. 3.8.31 1, evidența creanțelor FEN va fi ținută la subcontul de nivelul I „82251”, care cuprinde subcontul de nivelul II „822510” - destinat ținerii evidenței creanțelor FEN privind mijloacele bănești transferate către beneficiarii proiectelor investiționale. Totodată, potrivit modificărilor introduse prin pct.3.8.31 2, evidența datoriilor față de FEN va fi ținută la subcontul de nivelul I „82261”, care cuprinde subcontul de nivelul II „822610” - destinat ținerii evidenței datoriilor instituțiilor bugetare - beneficiari ai proiectelor investiționale față de FEN pentru mijloacele financiare primite și nevalorificate.

RO_5451_Raspuns MF 10.05.18 HC 71.2017.pdf
RO_5791_Raspuns MF 24.08.18 HC 71.2017.pdf

2.2.2. să elaboreze cadrul de politici privind evidența contabilă referitor la modul de transmitere și ținere a evidenței contabile a bunurilor proprietate publică transmise în gestiune persoanelor terțe;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/56 din 05.12.2018. Prin Ordinul ministrului finanţelor nr.171 din 05 octombrie 2018 au fost operate modificări şi completări în Planuri de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015. Astfel a fost completată descrierea subcontului de nivelul II 419800 „Alte creanţe” cu prevederi ce ţin de reflectarea valorii bunurilor transmise în gestiune economică la terţi. Totodată, se informează că, Ministerul Finanţelor este în proces de reformare a contabilităţii în sectorul public. In conformitate cu Conceptul şi Planul de acţiuni pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 159/2016, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 50-59 art. 202 din 17.02.2017) se elaborează Standardele Naţionale de Contabilitate în Sectorul Public (SNCSP), aliniate la standardele internaţionale IPSAS. La elaborarea şi implementarea standardelor prenotate se va ţine cont de cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi, în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale. Scris.MFIN nr. 03-02/1/16 din 27.02.2019: A fost aprobat Ordinul Ministrului finanțelor nr.212/2018 ,, privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015" (Monitorul Oficial al R.M nr. 24-28 art. 174 din 25.01.2019). Astfel, a fost introdus în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar un subcont nou 415310 ,, investiții în părți legate și nelegate" pentru reflectarea valorii bunurilor transmise în gestiunea economică părților legate și nelegate de către autoritățile bugetare. Respectiv, a fost exclusă din descrierea subcontului 419800 ,, alte creanțe" reflectarea creanțelor aferente bunurilor transmise în gestiune economică la terți.

RO_5451_Raspuns MF 10.05.18 HC 71.2017.pdf
RO_5791_Raspuns MF 24.08.18 HC 71.2017.pdf
RO_6101_Raspuns MF 05.12.18 HC 71.2017.pdf

2.3. Inspecției de Stat în Construcții, pentru informare, şi se cere efectuarea controlului asupra volumelor de lucrări executate în cadrul proiectelor supuse verificării de prezentul audit, cu luarea măsurilor conform prevederilor legale privitor la conformitatea includerii în procesele-verbale de executate a lucrărilor a cheltuielilor de regie, precum și componența acestora, în vederea evaluării sumelor achitate neregulamentar de către FEN cu nerespectarea condițiilor obligatorii incluse în Regulamentul privind administrarea Fondului ecologic național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr.73 din 10 septembrie 2013;

response:
Raspunsul AST nr.1607/AST din 05.11.18. La solicitarea Dvs. nr.06/01-35-18 din 17.01.2018 de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică au fost efectuate controalele inopinate de specialitate al volumelor și costurilor lucrărilor de construcție la următoare obiective: 1. „Rețele de canalizare ale satelor Seliște și Lucașeuca, comuna Seliște, raionul Orhei” executate de către antreprenorul F.C.I. „Capital” S.R.L.; 2. „Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a satului Brăviceni, raionului Orhei” de către antreprenorul S.A. „Orizont”. 4. „Aprovizionarea cu apă potabila a s. Plop, r-nul Dondu§eni” de către antreprenorul S.R.L. „Devastcom”. În rezultatul controlului volumelor și costului lucrărilor la obiectivul „Rețele de canalizare ale satelor Seliște și Lucașeuca, comuna Seliște, raionul Orhei” exagerări n-au fost constatate, la obiectivul „Lucrări de constructie a sistemului de apeduct, canalizare §i epurare a satului Brăviceni, raionului Orhei” au fost constatate exagerări în suma de 22,36 mii lei, la obiectivul „Lucrări de construcție a rețelelor de apă și canalizare, stațiilor de potabilizare și epurare a apelor reziduale” din sat. Stolniceni, r-1 Hîncești au fost constatate exagerări în sumă de 3194,87 mii lei, la obiectivul „Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Plop, r-nul Dondușeni” au fost constatate exagerări în sumă de 1668,06 mii lei. Materialele au fost remise organelor de drept CNA spre examinare sub aspect penal.

RO_5675_Raspuns AST 12.07.18 HC 71.2017.pdf
RO_5885_Raspuns AST 05.11.18 HC 71.2017.pdf