Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 71 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței asupra gestionării Fondului ecologic național în exercițiul bugetar 2016

Numar din data de 2017-12-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Fondul ecologic național a fost creat pentru colectarea de resurse suplimentare în vederea finanțării măsurilor de protecție a mediului și de reconstrucție a ecosistemelor. În acest sens, Guvernul are așteptări majore în privința raportului cost-eficiență cu referire la utilizarea mijloacelor fondului și impactul acestora asupra ecologiei.

Obiectivul general al FEN este crearea unui sistem eficient de management în domeniul ecologiei, care să contribuie la creșterea calității factorilor de mediu și să asigure un mediu natural curat, sănătos și durabil pentru populație.

Verificările auditului au identificat probleme și deficiențe majore în gestionarea mijloacelor FEN, care au limitat economicitatea, eficiența şi eficacitatea gestionării mijloacelor acestuia, precum şi atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din FEN. Astfel, s-a atestat că:
  • FEN nu are un sistem adecvat de planificare a resurselor necesare, pe parcursul ultimilor 5 ani fiind aprobate proiecte investiționale în lipsa resurselor financiare necesare, depășind bugetele aprobate cu 289,0 mil.lei per total;
  • mijloacele financiare ale FEN sunt direcționate, în mare parte, spre proiectele destinate aprovizionării cu apă potabilă a populației, și nu pe soluționarea problemelor de mediu și ecologie;
  • în cadrul regulator aferent gestionării mijloacelor FEN există neconcordanțe referitor la domeniile și direcțiile de utilizare a resurselor respective, precum și la termenul de prezentare a raportului final și la măsurile care urmează a fi întreprinse în cazul neprezentării acestuia;
  • ședințele Consiliului de administrație s-au desfășurat cu abateri de la cadrul regulator, fiind admisă substituirea unui membru al acestuia de către mai multe persoane;
  • modul și criteriile de preselecție, aprobare spre finanțare a proiectelor investiționale, precum și de distribuire a mijloacelor FEN necesită îmbunătățiri, unele proiecte fiind aprobate cu întârziere, în timp ce altele sunt examinate în regim de urgență;
  • unii beneficiari de proiecte investiționale finanțate din FEN nu au întrunit toate criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului;
  • nu a fost determinat de către experți modul de repartizare a proiectelor investiționale parvenite pentru expertizare;
  • expertizarea proiectelor investiționale de către experții în domeniu este una formală și superficială, unele compartimente din Fișa expertizei nefiind completate și evaluate de experții în domeniu, iar evaluările incluse în aceasta nu sunt corelate cu prevederile Regulamentului privind administrarea FEN;
  • lipsa unui cadru metodologic privind criteriile de prioritizare a proiectelor investiționale înaintate a determinat aprobarea acestora în lipsa  procedurilor de concurs și competitivitate;

Recomandari (0)

Cerinte (0)