Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 71 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței asupra gestionării Fondului ecologic național în exercițiul bugetar 2016

Numar 77-83 din data de 2017-12-20 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 19

Fondul ecologic național a fost creat pentru colectarea de resurse suplimentare în vederea finanțării măsurilor de protecție a mediului și de reconstrucție a ecosistemelor. În acest sens, Guvernul are așteptări majore în privința raportului cost-eficiență cu referire la utilizarea mijloacelor fondului și impactul acestora asupra ecologiei.

Obiectivul general al FEN este crearea unui sistem eficient de management în domeniul ecologiei, care să contribuie la creșterea calității factorilor de mediu și să asigure un mediu natural curat, sănătos și durabil pentru populație.

Verificările auditului au identificat probleme și deficiențe majore în gestionarea mijloacelor FEN, care au limitat economicitatea, eficiența şi eficacitatea gestionării mijloacelor acestuia, precum şi atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din FEN. Astfel, s-a atestat că:
  • FEN nu are un sistem adecvat de planificare a resurselor necesare, pe parcursul ultimilor 5 ani fiind aprobate proiecte investiționale în lipsa resurselor financiare necesare, depășind bugetele aprobate cu 289,0 mil.lei per total;
  • mijloacele financiare ale FEN sunt direcționate, în mare parte, spre proiectele destinate aprovizionării cu apă potabilă a populației, și nu pe soluționarea problemelor de mediu și ecologie;
  • în cadrul regulator aferent gestionării mijloacelor FEN există neconcordanțe referitor la domeniile și direcțiile de utilizare a resurselor respective, precum și la termenul de prezentare a raportului final și la măsurile care urmează a fi întreprinse în cazul neprezentării acestuia;
  • ședințele Consiliului de administrație s-au desfășurat cu abateri de la cadrul regulator, fiind admisă substituirea unui membru al acestuia de către mai multe persoane;
  • modul și criteriile de preselecție, aprobare spre finanțare a proiectelor investiționale, precum și de distribuire a mijloacelor FEN necesită îmbunătățiri, unele proiecte fiind aprobate cu întârziere, în timp ce altele sunt examinate în regim de urgență;
  • unii beneficiari de proiecte investiționale finanțate din FEN nu au întrunit toate criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului;
  • nu a fost determinat de către experți modul de repartizare a proiectelor investiționale parvenite pentru expertizare;
  • expertizarea proiectelor investiționale de către experții în domeniu este una formală și superficială, unele compartimente din Fișa expertizei nefiind completate și evaluate de experții în domeniu, iar evaluările incluse în aceasta nu sunt corelate cu prevederile Regulamentului privind administrarea FEN;
  • lipsa unui cadru metodologic privind criteriile de prioritizare a proiectelor investiționale înaintate a determinat aprobarea acestora în lipsa  procedurilor de concurs și competitivitate;

Recomandari (19)

1. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe modele standardizate de Registre de evidență aferente activităților de gestionare a mijloacelor FEN (pct.3.1.3).

2. MADRM, în comun cu FEN, să întreprindă măsuri de dezvoltare și ajustare a tuturor modulelor din SIA „FEN” , inclusiv includerea unui modul nou destinat monitorizării rezultatelor intermediare și finale atinse în cadrul implementării proiectelor finanțate din FEN (pct.3.1.3, pct.3.1.6.4).

3. MADRM, în comun cu FEN, să întreprindă măsuri ce se impun pentru aducerea în concordanță a cadrului regulator aferent gestionării mijloacelor FEN în ceea ce privește direcțiile și domeniile de utilizare a mijloacelor FEN (pct.3.1.4).

4. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe în modul stabilit criteriile de selectare a proiectelor investiționale, spre selectare și evaluare în bază de concurs, creând condiții de competitivitate între proiectele investiționale înaintare la nivel de domeniu/direcție de utilizare a mijloacelor FEN, inclusiv prin elaborarea și aprobarea criteriilor de prioritizare a proiectelor de o relevanță majoră (pct.3.1.6, pct.3.1.6.4).

5. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe în modul stabilit criteriile de prioritizare a proiectelor investiționale înaintate spre finanțare din FEN pentru fiecare domeniu/direcție separat (pct.3.1.6, pct. 3.1.6.4).

6. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe modul de repartizare spre expertizare a proiectelor investiționale de către experții în domeniu (pct.3.1.6.2).

7. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe în modul stabilit un model tipizat nou al Fișei de expertiză a proiectului investițional efectuată de experții în domeniu, astfel încât aceasta să confirme/justifice executarea de către experții în domeniu a obligațiunilor incluse în Regulamentul privind administrarea FEN, precum și să includă un sistem de punctaj prin care se va evalua și prioritizarea proiectelor înaintate prin relevanța și stringența implementării lor (pct.3.1.6.3).

8. MADRM, în comun cu FEN și CA, să elaboreze un format standardizat al deciziilor CA de aprobare, sistare, anulare, respingere și de scutire de contribuție de cel puțin 15% din valoarea proiectului, cu obligativitatea includerii în acestea a informației privind propunerile și obiecțiile expuse de membrii CA cu referire la fiecare proiect investițional în parte, precum și a pontajelor atribuite de experții în domeniu, cu asigurarea obligatorie a completării tuturor rubricilor și a informațiilor solicitate (pct.3.1.6.5).

9. MADRM, în comun cu FEN și CA, să întreprindă măsuri pentru determinarea unor proceduri scrise clare, care să includă o perioadă-limită de prezentare a proiectelor investiționale noi, ceea ce va face mult mai previzibilă informația privind necesarul de resurse financiare pentru a satisface cerințele înaintate de beneficiarii proiectelor investiționale, cu elaborarea unui plan de finanțare multianual, ceea ce va permite excluderea practicii de finanțare a proiectelor investiționale prin divizarea lor în etape și aprobarea etapelor ca proiecte investiționale noi (pct.3.1.6.7, pct.3.1.7).

10. MADRM, în comun cu FEN, să revizuiască modul de atribuire a numerelor contractelor de finanțare care fac parte dintr-un proiect investițional, astfel încât acesta să fie legat de numărul proiectului investițional (pct.3.1.7).

11. MADRM, în comun cu FEN și CA, să excludă practica de alocare a mijloacelor FEN beneficiarilor intermediari, ceea ce va exclude apariția litigiilor pe acest subiect (pct.3.2.1.2).

12. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe proceduri scrise referitor la modul de corectare a înscrisurilor și de argumentare a corectărilor efectuate de inginerii în construcții în procesele-verbale de executare a lucrărilor (pct.3.2.1.4).

13. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe responsabilitățile experților în domeniu și ale inginerilor în construcții, astfel încât acestea să nu se suprapună (pct.3.2.1.4).

14. MADRM, în comun cu FEN, să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță a prevederilor Regulamentului privind administrarea FEN și ale contractelor de finanțare referitor la neprezentarea rapoartelor finale si la măsurile care se vor întreprinde în cazul nerespectării termenului-limită stabilit (pct.3.2.1.5).

16. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze și să aprobe cerințe minime pentru prezentarea Rapoartelor de activitate ale FEN, care să releve situația reală a lucrurilor, precum și să conțină informații privind numărul proiectelor finalizate/date în exploatare, impactul scontat și realizat al proiectelor investiționale pe domenii, nivelul de finalizare a proiectelor finanțate de FEN etc. (pct.3.3.3).

17. MADRM, în comun cu FEN, să elaboreze indicatorii de performanță pentru fiecare direcție de utilizare a mijloacelor FEN, pentru a face posibilă evaluarea rezultatelor realizate în raport cu cele scontate (pct.3.3.3).

15. să restabilească în evidența contabilă volumele de lucrări nereflectate în conturile 319230 „Instalații de transmisie în execuție” și 319240 „Pregătirea proiectelor” (pct.3.3.2).

15. să restabilească în evidența contabilă volumele de lucrări nereflectate în conturile 319230 „Instalații de transmisie în execuție” și 319240 „Pregătirea proiectelor” (pct.3.3.2).

15. să restabilească în evidența contabilă volumele de lucrări nereflectate în conturile 319230 „Instalații de transmisie în execuție” și 319240 „Pregătirea proiectelor” (pct.3.3.2).

Cerinte (5)

2.2.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1.2. să întreprindă acțiunile de rigoare privind dezvoltarea și ajustarea posibilităților Sistemului Informațional „Fondul Ecologic Național”, destinat generalizării informațiilor aferente implementării proiectelor investiționale finanțate din Fondul ecologic național;

2.2.1. să elaboreze cadrul de politici privind evidența contabilă, care să asigure evidența în conturile extrabilanțiere a creanțelor FEN și a datoriilor primăriilor față de FEN.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/36 din 24.08.2018. În scopul reglementării evidenței în conturile extrabilanțiere a creanțelor Fondului Ecologic National (FEN) și a datoriilor primăriilor față de FEN, a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.89 din 20.04.2018 „Privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015”(Monitorul Oficial al R. Moldova, 142-148/590, 04.05.2018). Astfel, potrivit modificărilor introduse prin pct. 3.8.31 1, evidența creanțelor FEN va fi ținută la subcontul de nivelul I „82251”, care cuprinde subcontul de nivelul II „822510” - destinat ținerii evidenței creanțelor FEN privind mijloacele bănești transferate către beneficiarii proiectelor investiționale. Totodată, potrivit modificărilor introduse prin pct.3.8.31 2, evidența datoriilor față de FEN va fi ținută la subcontul de nivelul I „82261”, care cuprinde subcontul de nivelul II „822610” - destinat ținerii evidenței datoriilor instituțiilor bugetare - beneficiari ai proiectelor investiționale față de FEN pentru mijloacele financiare primite și nevalorificate.

RO_5451_Raspuns MF 10.05.18 HC 71.2017.pdf
RO_5791_Raspuns MF 24.08.18 HC 71.2017.pdf

2.2.2. să elaboreze cadrul de politici privind evidența contabilă referitor la modul de transmitere și ținere a evidenței contabile a bunurilor proprietate publică transmise în gestiune persoanelor terțe;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/36 din 24.08.2018. La moment este în proces de elaborare un proiect de ordin de completare a Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabila și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015, cu prevederi ce țin de evidența contabilă referitor la modul de transmitere și ținere a evidenței contabile a bunurilor proprietate publică transmise în gestiune persoanelor terțe. Sunt examinate suplimentar bunele practici internaționale pe chestiunea în cauză.

RO_5451_Raspuns MF 10.05.18 HC 71.2017.pdf
RO_5791_Raspuns MF 24.08.18 HC 71.2017.pdf

2.3. Inspecției de Stat în Construcții, pentru informare, şi se cere efectuarea controlului asupra volumelor de lucrări executate în cadrul proiectelor supuse verificării de prezentul audit, cu luarea măsurilor conform prevederilor legale privitor la conformitatea includerii în procesele-verbale de executate a lucrărilor a cheltuielilor de regie, precum și componența acestora, în vederea evaluării sumelor achitate neregulamentar de către FEN cu nerespectarea condițiilor obligatorii incluse în Regulamentul privind administrarea Fondului ecologic național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr.73 din 10 septembrie 2013;

response:
Raspunsul AST nr.1607/AST din 05.11.18. La solicitarea Dvs. nr.06/01-35-18 din 17.01.2018 de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică au fost efectuate controalele inopinate de specialitate al volumelor și costurilor lucrărilor de construcție la următoare obiective: 1. „Rețele de canalizare ale satelor Seliște și Lucașeuca, comuna Seliște, raionul Orhei” executate de către antreprenorul F.C.I. „Capital” S.R.L.; 2. „Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a satului Brăviceni, raionului Orhei” de către antreprenorul S.A. „Orizont”. 4. „Aprovizionarea cu apă potabila a s. Plop, r-nul Dondu§eni” de către antreprenorul S.R.L. „Devastcom”. În rezultatul controlului volumelor și costului lucrărilor la obiectivul „Rețele de canalizare ale satelor Seliște și Lucașeuca, comuna Seliște, raionul Orhei” exagerări n-au fost constatate, la obiectivul „Lucrări de constructie a sistemului de apeduct, canalizare §i epurare a satului Brăviceni, raionului Orhei” au fost constatate exagerări în suma de 22,36 mii lei, la obiectivul „Lucrări de construcție a rețelelor de apă și canalizare, stațiilor de potabilizare și epurare a apelor reziduale” din sat. Stolniceni, r-1 Hîncești au fost constatate exagerări în sumă de 3194,87 mii lei, la obiectivul „Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Plop, r-nul Dondușeni” au fost constatate exagerări în sumă de 1668,06 mii lei. Materialele au fost remise organelor de drept CNA spre examinare sub aspect penal.

RO_5675_Raspuns AST 12.07.18 HC 71.2017.pdf
RO_5885_Raspuns AST 05.11.18 HC 71.2017.pdf