Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2018 cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile

Numar 113-120 din data de 2018-02-13 Nr. cerinte: 99 Nr. recomandari: 56

Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și recomandărilor, auditul a cuprins activitățile și măsurile realizate în anul 2016 (cu extindere, în unele cazuri, în anii anteriori și ulteriori) de către factorii decizionali din cadrul autorităților publice locale și autorităților publice centrale (în continuare – APL și APC) privind asigurarea corespunzătoare a procesului de evidență, înregistrare, raportare și gestionare a patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile de către autoritățile respective.
Probele de audit au fost acumulate la Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC), Agenția Proprietății Publice (APP), Serviciul Fiscal de Stat (SFS), ÎS „Cadastru” (în prezent – Agenția Servicii Publice), autoritățile publice locale din municipiile Chișinău, Bălți, Cahul, Edineț, Soroca, precum și la alte UAT de nivelurile I și II.
Examinând rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
misiunea de audit rezumă că încălcările și carențele identificate în auditurile anterioare în procesul de evidență, înregistrare, raportare și gestionare a patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile au rămas practic aceleași, nefiind constatate acțiuni credibile de eliminare a problemelor persistente de către autoritățile responsabile, ceea ce a cauzat gestiunea ineficientă a acestora și, drept consecință, păgubirea bugetului.
În contextul acțiunilor de audit întreprinse, au fost identificate punctele slabe care au generat impedimente semnificative în realizarea proceselor indicate, ce se referă, în principal, la:
  • monitorizarea insuficientă din partea ARFC a realizării programelor de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, de delimitare a terenurilor proprietate publică, precum și de implementare a noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării; lipsa resurselor financiare suficiente și utilizarea ineficientă a acestora, ceea ce a întârziat nepermis de mult definitivarea acestor programe (înregistrarea masivă a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (inclusiv împroprietărirea)); inventarierea, delimitarea și luarea în evidență a bunurilor imobile proprietate publică; evaluarea în scopuri fiscale a bunurilor imobile proprietate privată;
  • lucrările de înregistrare a bunurilor imobile în I etapă (1998-2006) și cea de-a II (2007-2010) ale Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile au fost parțiale și efectuate cu mari abateri de la cadrul legal-normativ, fapt constatat și în Rapoartele anterioare ale Curții de Conturi. Ca urmare, la situația din 01.01.2017, din 30,45 mii km2 din teritoriul Republicii Moldova (fără localitățile din partea de est), în Registrul bunurilor imobile erau înregistrate terenuri cu suprafața de doar 20,56 mii km2, sau 32,5% din suprafața terenurilor țării nu erau identificate în natură și nu era stabilit proprietarul lor. Conform explicațiilor prezentate de APL, o cauză a acestei situații reprezintă tarifele exagerate pentru înregistrarea primară a bunurilor imobile;
  • nefinalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor conform prevederilor art.11 din Codul funciar. Astfel, conform datelor ÎS „Cadastru”, în Registrul bunurilor imobile la data de 01.01.2017 erau înregistrate 20591 de terenuri cu suprafața de 8679,5 ha proprietate publică de stat sau locală aferente caselor de locuit particulare, care urmau a fi trecute în proprietate privată;

Recomandari (56)

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

response:
A fost efectuate inventarierea terenurilor din mun. Cahul. S-a adoptat deciziile nr. 8/6(33/6)- XXV din 25.10.2018 cu privire la inregistrarea patrimoniului proprietate a unitatii administrativ- teritoriale Cahul. Pentru stabilirea platilor a fost adoptata decizia nr. 7/15(32/15)- XXV din 28.09.2018 cu privire la stabilirea platii anuale de folosire, decizia nr. 8/8(33/8)-XXV din 25.10.2018. Dat fiind faptul ca reactualizarea supra numita impune la realizarea unui volum mare de lucru si cheltueli financiare impunatoare. La zi starea lucrarilor este la etapa finalizarii acestui proces.

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

response:
Raportul auditului Curții de Conturi și Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2018 "Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, inregistrarii si gestionarii patrimoniului public" și darile de seama privind gestiunea patrimoniului public au fast examinate în ședinta Consiliului raional Cahul din 28.06.2018, Decizia nr.03/05-IV

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

response:
Scris.nr.36/01-08/605 din 25.06.2018: Activitatea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru este orientată spre înlăturarea iregularităţilor respective, conform competenţelor stabilite şi cadrului normativ în vigoare. În ceea ce ţine de lucrările de delimitare a bunurilor imobile, acestea sunt executate în termen de către Î.S. IPOT, cu excepţia situaţiilor aflate în litigiu (în instanţa de judecată).

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

response:
Scris.nr.01/1888 din 02.04.2019: Au fost соrectate neconcordanțele din Registrul bunurilor imobile, identificate de către echipa de audit și clasificate drept erori tehnice, pe parcursul misiunii de audit

1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Autoritățile publice ale municipiului Chișinău au întreprins măsuri în vederea corectării deficiențelor constatate și reflectate în Raportul Curtii de Conturi, în același timp înlăturarea tuturor iregularităților nu ține doar de voința și competenta administrației publice a municipiului Chișinău, dar și a altor părți implicate în procesul auditat, precum și de necesitatea perfectionării bazei legale aplicabile domeniului gestionării patrimoniului public, precum și elaborării mecanismelor de aplicare a prevederilor normative, precum și control asupra executării acestora.

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

response:
A fast efectuată inventarierea conforma si completa a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publica a Consiliul raional Cahul cu inregistrarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila a aparatului presedintelui.

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

response:
Scris.nr.P-03-11/1115 din 10.04.2019: La intocmirea Cadastrului Funciar primaria se conduce de Hotarirea Guvemului RM Nr. 24 din 01.01.1995 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conjinutul documentatiei cadastrului funciar” cu modificarile aprobate prin Hotarirea Guvemului RM Nr. 1261 din 16.11.2004 și Nr. 222 din 27.02.2007, totodata se ia in considerare decizia Consiliului satesc Elizaveta nr. 02/16 din 15.03.2019 “Cu privire la aprobarea darii de seama fimciara pentru anul 2018” și decizia Consiliului satesc Sadovoe nr. 1/6 din 21.01.2019 “Cu privire la aprobarea “Cadastrului Funciar” s. Sadovoe mun. Balti la 1 ianuarie 2019”. Drept temei la modificarea si completarea Cadastrului Funciar sunt deciziile Consiliului municipal Balti care sunt adoptate pe parcursul anului. Cadastrul Funciar al mun. Balti anual este verificat si coordonat de reprezentantii administratiilor publice centrale de profil.

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

response:
Scris.nr.36/01-08/605 din 25.06.2018: Procesul de întocmire a cadastrului funciar este reglementat de prevederile Legii privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247/1992 şi Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.24/1995, care sunt planificate pentru semestrul II al anului curent spre modificare şi completare în modul stabilit, în cadrul unui Grup de lucru creat în acest sens. Cu referire la modul de înregistrare în RBI precizăm că, acesta este stabilit de prevederile Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 şi Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul directorului general al ARFC nr.112/2005, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 423 din 17 octombrie 2005, la care se operează amendamente după necesitate, în modul stabilit. Scris.nr.36/01-08/866 din 17.10.2018: Proiectul de modificare a Legii nr.1247/1992 şi a Hotărârii Guvernului nr.24/1995, este în stagnare, ca urmare adoptării Legii nr. 173/2018, prin care au fost transmise competenţele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru de elaborare a politicilor în competenţa organelor centrale de specialitate ale statului.

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

response:
Scris.nr.01/1888 din 02.04.2019: Înregistrarile bunurilor imobile și drepturilor asupra lor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 1998, Instrucțiunii cu privire la iîregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul ARFC nr.112 din 22.06.2005. La solicitarea reprezentanților Autorităților publice locale, în scopul executării Hotarârii Guvernului nr.24 din 1995 „Pentru aprobarea Regulamenlului cu privire la conținutul documentației cadustrului funciar general, organele cadastrale teritoriale prezintă acestora, în format digital, informația din Registrul bunurilor imobile despre terenuri, proprietarii acestora și drepturile înregistrate, conform Ordinului ARFC nr. 171 din 2013.

2. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Prin scrisoarea 06-111/ 768 din 22.03.2018 PMC a asigurat prezentarea cadastrului funciar la situația din 01.01.2018. De menționat ca, cadrul legislativ-normativ nu prevede activități de corelare a datelor și de schimb de informații între RBI și cadastrul funciar, fapt ce în consecința conditionează neconcordanța datelor înregistrate. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) si art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1247 din 22.12.1992 „Privind reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare, cadastrul funciar de stat si monitoringul funciar” în mun. Chișinău urma a fi constituit Serviciul public desconcentrat al ARFC (nu exista în prezent), în responsabilitatea caruia (art. 20 alin. (12), lit. b)) urma a fi: (i) acordarea de ajutor autoritatilor APL la întocmirea cadastrului funciar, precum și sistematizarea cadastrelor funciare raionale și întocmirea cadastrului funciar republican. Până la constituirea Serviciului public desconcentrat, menționat mai sus, PMC și-a exprimat disponibilitatea cooperării in continuare in vederea sistematizari datelor necesare, cu condiția asistenței și suportului din partea organului cadastral local.

3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Începând cu anul 2017 APL Chișinău se confrunta cu impedimente în înregistrarea dreptului de proprietate municipală, asupra terenurilor după UTA, condiționate de interdicțiile impuse de Agenția Proprietătii Publice și ASP. Prin adresă nr. 03-04-539 din 18.02.2019, urmare a demersurilor PMC nr. 06-11/801 din 11.12.2018 si 01/1-08-69 din 14.01.2019, Agenția Proprietății Publice a cazut de acord sa se asigure finalizarea inregistrarii masive în RBI a terenurilor aferente construcțiilor locative, precum si bunurilor accesorii acestora, inclusiv garajelor cetățenilor amplasate pe terenul aferente construcțiilor locative, cu excepția fondului locativ transmis de către stat în gestiunea societăților comerciale/întreprinderilor de stat.

3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Patrimoniul proprietate publică, inregistrat dupa Consiliul raional Cahul a fast inregistrat la organele cadastrale, cu exceptia Centrului de sanatate din satul Lebedenco.

3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

5. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice;

response:
Au fost eliberate facturi, cu privire la arenda terenurilor, au fost trimise scrisori recomandate. Nota contabila, cu privire la calcularea si achitarea platilor pentru arenda terenurilor se anexeaza.

3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Scris.nr.P-03-11/1115 din 10.04.2019: În adresa s. Radoaia com. Heciul Nou a fost remisa scrisoarea (nr. 03- 12/1342 din 16.05.2018) la care a fost anexat si dosarul cadastral. Însa din motivul ca Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publica a fost aprobat prin Hotarirea Guvemului nr. 63 din 11.02.2019 si intrat in vigoare la 01.03.2019 pina in prezent de catre s. Radoaia com. Heciul Nou lucrarile de delimitare nu au fost executate. Primaria mun. Balti s-a adresat repetat catre primarul s. Radoaia com. Heciul Nou (scrisoarea nr. 03-12/483 din 27.03.2019). Primaria mun. Balti a depus cererea corespunzatoare catre Serviciul Cadastral Teritorial mun. Balti privind inregistrarea in registrul bunurilor imobile a constructiilor amplasate pe teritoriul taberei de odihna “Olimpieț”. Prin urmare, in rezultatul inregistrarii in registrul bunurilor imobile au fost introduse 46 de constructii din str. Veteranilor (nr. cadastral al terenului 03003141034, informatia se anexeaza) Primaria mun. Balti s-a adresat catre Serviciul Cadastral Teritorial mun. Balti cu cererea privind inregistrarea in registrul bunurilor imobile a constructiei cu numarul cadastral 030030452101 insa pe data de 02.04.2019 cererea a fost respinsa de catre registratorul Agentiei Servicii Publice. Prin urmare, urmeaza ca intreprinderea municipala care a construit si gestioneaza obiectul dat sa inlature chestiunile identificate de registrator. Întru executarea lucrarilor privind inregistrarea constructiilor proprietate publica a mun. Balti in registrul bunurilor immobile pe parcursul anului 2018 la cererea primariei mun. Balti de catre Serviciul Cadastral Teritorial mun. Balti au fost inregistrate 102 de constructii - bunuri imobile, cu drept de proprietate publica a mun. Balti (informatia se anexeaza). Întreprinderile municipale, institutiile publice si bugetare partial au executat chestiunea privind inregistrarea actelor de primire - predare a bunurilor aflate in gestiunea acestora. Primaria mun. Balti cu scopul controlului procesului dat a remis scrisoare in adresa institutiilor subordinate administratiei publice locale despre necesitatea executarii nr. 157 din 04.05.2018. si cu insarcinarea data de primarul mun. Balti privind efectuarea procedurii de prezentarea actelor de primire - predare catre ASP Serviciul Cadastral Teritorial Balti (scrisorile se anexeaza).

4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Conform prevederilor art. 285 alin (1) din Codul fiscal al RM „(1) Agenda Servicii Publice prezintă, zilnic, Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la fiecare obiect și subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informației și modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Serviciul Fiscal de Stat”, in vigoare din 01.01.2017. În vederea optimizării procesului de furnizare a datelor privind subiecții si obiectele impunerii pe segmentul de impozitare la nivel local, in contextul recomandarii Curtii de Conturi, PMC a solicitat Agentiei Servicii Publice, cât și Serviciului Fiscal de Stat conformarea prevederilor normative și punerea în aplicare a normei indicate mai sus. Conform raspunsului ASP (nr. 11-03/24166/2018 din 03.12.2018) „aplicare modificarilor la art. 285 al Codului Fiscal necesita implementarea unor noi solutii tehnologice, care vor permite schimbul de date intre instituții prin intermediul serviciilor web... și ca acestea vor fi finalizate în prima jumatate a anului 2019.

4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

response:
A fost adoptata decizia nr. 8/7(33/7)- XXV din 25.10.2018 cu privire la inregistrarea patrimoniului proprietate a unitatii administrativ- teritoriale Cahul- terenuri aferente Cooperativelor de garaje. Decizia nr. 8/9(33/9)-XXV din 25.10.2018 cu privire la stabilirea platii anuale de folosire a terenurilor aferente Cooperativelor de garaje. Persoanele juridice in cauza au fost notificate, privind necesitatea incheerii contractului de locatiune. Dat fiind faptul ca notificarile au fost trecute cu tacere la zi APL Cahul initiaza procedurile judiciare de percepere silita a platilor de locatiune datorate.

4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

response:
Registru de evidenta a bunurilor imobile, inregistrat dupa Consiliul raional Cahul, in care sunt indicate: codul cadastral al terenurilor, constructiilor si incaperilor, suprafata acestora, tipul si modul de folosinta a lor, proprietarii si gestionarii acestora, valoarea estimata, este tinut de Serviciul relatii funciare si cadastru si serveste drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietatii publice.

4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

response:
Scris.nr.P-03-11/1115 din 10.04.2019: Direcția arhitectură și construcții aplică ștampila pe sigiliul procedelor verbale de receptie, prezentate de benefeciar, intocmite in baza dosarului tehnic executat de serviciul Cadastral Teritorial Balti. Prin urmare, SCT Bălți dispune de informația pentru identificarea si evaluarea bimurilor imobile recepționate. În contracetele de arenda/locațiune a bunurilor proprietate publica este inclus punctul potrivit caruia arendașul trebuie să înregistreze contractul/locațiunea în registrul bunurilor imobile. Însa conform art. 3. înregistrarea drepturilor de folosința, locațiune/arenda: (1) Drepturile de folosința și de locațiune asupra bunurilor imobile, instituite pe un termen mai mare de 3 ani, precum si drepturile de arenda asupra terenurilor și asupra altor bunuri agricole, instituite pe un termen mai mare de 5 ani, sânt supuse înregistrării obligatorii. La cererea titularilor, drepturile de locațiune/arenda pot fi înregistrate și în cazul unor termene mai mici decât cele prevazute de prezentul aliniat.

5. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: În perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018 au fost elaborate și perfectate 258 de materiale privind incasarea datoriilor funciare in suma de circa 35 196 180 lei, dintre care 106 de beneficiari au achitat datoria pentru plafile funciare in suma de 3 426 164,57 lei. Pe parcursul perioadei sus-mentionate, instantele de judecata au emis 27 de hotarari cu privire la incasarea datoriei in suma - 3 406 408 lei, dintre care a fost executate 10 hotarari in suma de 535 873 lei §i neexecutate 17 hotarari in suma de 2 870 535 lei. În perioada 01 ianuarie 2019-01 martie 2019 au fost elaborate si perfectate 46 de materiale privind incasarea datoriilor funciare in suma de circa 8 009 076 lei, dintre care 4 beneficiari au achitat datoria pentru plafile funciare in suma de 68 691 lei.

5. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice;

5. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice;

5. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice;

5. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice;

response:
Scris.nr.P-03-11/1115 din 10.04.2019: Lunar au fost efectuate verificari a mijloacelor financiare parvenite din arenda loturilor de teren, în baza informației oferite de Direcția Generala Financiar -Economică, cu realizarea obligatorie a notițelor în contracte și introducerea datelor respective în programa de tip Excel. Au fost efectuate la timp calculele sumelor pentru plata arendei pentru anul 2018 și prima jumatate a anului 2019. În perioada data au fost identificați 407 debitori privind neachitarea la timp a plăților de arenda, au fost expediate 407 de inștiințări cu privire la achitarea datoriilor (inclusiv sumele revendicate in instantele de judecată în mărime de 9984805,49 lei). Pe perioada anului 2018 și primul trimestru a anului 2019 au fost expediate cu 3 luni inainte de expirarea termenelor de valabilitate a contractelor de arenda 182 de inștiințări în adresa arendatorilor, privind necesitatea de a se adresa la oficiul ”Ghișeului Unic” cu о cerere privind prelungirea termenelor contractului de arenda. Informația despre rezultatele controlului asupra litigiilor judecătorești referitor la recunoașterea datoriilor pentru arenda și folosința terenurilor precum și controlului asupra executarii hotaririlor judecatoresti in privinta datoriilor recunoscute pentru arenda si folosinta terenurilor este reflectata in documentele anexate (Informatie).

5. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice;

6. să desemneze persoanele responsabile de înregistrarea și evidența contractelor de arendă/locațiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuții în fișa postului;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Atribuțiile respective sunt reflectate în fișele de post ale personalului Direcției funciare din cadrul DGAURF și sunt realizate prin introducerea informațiilor îin Registrul unic electronic (Baza de date) de către funcționarii Direcției care perfectează contractele de arenda/ locatiune, vanzare-cumparare a terenurilor.

6. să desemneze persoanele responsabile de înregistrarea și evidența contractelor de arendă/locațiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuții în fișa postului;

6. să desemneze persoanele responsabile de înregistrarea și evidența contractelor de arendă/locațiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuții în fișa postului;

6. să desemneze persoanele responsabile de înregistrarea și evidența contractelor de arendă/locațiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuții în fișa postului;

6. să desemneze persoanele responsabile de înregistrarea și evidența contractelor de arendă/locațiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuții în fișa postului;

6. să desemneze persoanele responsabile de înregistrarea și evidența contractelor de arendă/locațiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuții în fișa postului;

response:
Scris.nr.P-03-11/1115 din 10.04.2019: A fost emisă dispoziția primarului nr. 76 din 27.03.2019 ”Cu privire la desemnarea persoanelor de răspundere pentru ținerea documentelor”, și anume a contractelor de arenda terenurilor și contractelor de vânzare - cumparare.

6. să desemneze persoanele responsabile de înregistrarea și evidența contractelor de arendă/locațiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuții în fișa postului;

response:
La efectuarea operatiunilor de vânzare, dare in arenda/locatiune a bunurilor imobile, precum si la prelungirea termenului de arenda/locatiune sunt respectate prevederile art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

7. să revizuiască contractul de comodat (efectuat în lipsa unei proceduri transparente stabilite de cadrul legal) încheiat cu SRL „Sud Invest Company” și administratorul Parcului Industrial Cahul, asigurând respectarea prevederilor legale;

response:
Contractul de comodat incheiat cu SRL ”Sud Invest Company” si administratorul Parcului Industrial Cahul nu a fast revizuit.

8. să asigure încasarea prejudiciului cauzat bugetului municipal din vânzarea terenului cu suprafața de 2,9483 ha;

response:
Terenul aferent SA „USBA" cu numarul cadastral 1701124.148 a fost vindut in conformitate cu legea 1308 - XIII din 25.07.1997. Potrivit legii 1308 - XIII din 25.07.1997 privind pretul normativ si modul de vinzare - cumpărare a pământului, art. 10, si conform Regulamentului cu privire la vinzarea - cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului 1428 din 16.12.2008, punct 2, 3, 22. (explicație: în anul 1973 terenul întreprinderii SA „USBA" suprafața totală 19,12 ha, la care pe parcursul anilor din motive ca persoana juridică în cauza era în dificultate financiară pentru a acoperi cheltuielele în vederea cumpărării integrale a terenului aferent supra numit, a fost devizat și separat în câteva terenuri. Este de reținut ca terenul cu numarul cadastral 1701124.148 în cauză reprezintă în sine nu altceva decât parte componentă a terenului inițial cu regim juridic de teren aferent între SA „USBA".

9. să inventarieze integral terenurile proprietate publică a statului, inclusiv cele aferente obiectivelor private;

response:
Scris.nr.36/01-08/605 din 25.06.2018: Lucrările de inventariere a terenurilor proprietate publică a statului şi ale centrelor raionale se efectuează de către Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului în cadrul executării lucrărilor de delimitare a proprietăţii publice.

9. să inventarieze integral terenurile proprietate publică a statului, inclusiv cele aferente obiectivelor private;

response:
Scris.nr.01/1888 din 02.04.2019: Va fi implemementat în perioada 2019 - 2023 în cadrul Proiectului Înregistrarea și evaluarea funciara, menționat în pct. 1.

9. să inventarieze integral terenurile proprietate publică a statului, inclusiv cele aferente obiectivelor private;

10. să prezinte informații către APL privind privatizarea terenurilor proprietate publică de stat aferente obiectivelor private, pentru raportarea acestora în cadastrul funciar;

11. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile;

12. să asigure raportarea completă a scutirilor acordate conform Codului fiscal.

response:
Scris.nr.26-07/2-17/7912 din 28.06.2018: A fost elaborat proiectul Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Informatiei privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar si taxele locale calculate de catre SCITL (forma I SCITL 19), care urmeaza sa reglementeze inclusiv raportarea de catre serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primariilor a informatiei privind inlesnirile acordate persoanelor fizice conform art.283 si art.284 din Codul fiscal. La moment, proiectul Ordinului se afla la etapa de avizare. Totodata, in scopul asigurarii raportarii complete a scutirilor acordate conform Codului fiscal, prin scrisoarea nr.26-11/1-12/3585 din 20.03.2018 a fost remis in adresa I.S. „Fiscservinform” Ordinul Ministerului Finantelor nr.45 din 15 februarie 2018 cu privire la aprobarea Registrului unic al facilitatilor fiscale și vamale, pentru implementarea formularului Informatia privind facilitate/ inlesnirile/ scutirile utilizate de catre contribuabil pe parcursul anului (formularul IFIS) in subsistemele din cadrul Sistemului informational al Serviciului Fiscal de Stat (modulul „Control fiscal— persoanejuridice etapa II” al SIA „Sistem de management al cazurilor”, SIA „Documente fiscale interne”, SIA „Rapoarte fiscale”, etc.). Scris.nr.26-07/2-17-16300 din 26.12.2018: În vederea creării și integrării unui web serviciu privind schimbul de informații, cu CNAS privind recepționarea informației cu referire la persoanele menționate la art. 283 alin.(I) din Codul Fiscal, a fost înaintată către Centrul de Guvernare Electronica solicitarea de demarare a procesului de semnare a Acordului adițional pentru schimbul de informații prin intermediul platformei MConect cu CNAS, prin scrisoarea nr. 26-19/3/09/15796 din 13.12.2018. Prin scrisoarea SFS nr. 26-08/3-10/2-10033 din 10.08.18, remisă I.P. ”CTIF”, s-a solicitat implementarea în SIA „Cadastrul Fiscal” a noului Nomenclator al scutirilor la impozitul pe bunurile imobiliare și codurile aferente acestora, conform Registrului unic al facilităților fiscale și vamale, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.45 din 15.02.2018. Totodată, modalitatea de acordare a scutirii de la plata impozitului pe bunurile imobiliare, în mod automatizat, în SIA „Cadastrul Fiscal” a fost expusă în Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA „Cadastru Fiscal”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 671 din 13 decembrie 2018. în vederea asigurării raportării complete a scutirilor acordate conform Codului Fiscal, prin Ordinul SFS nr. 376 din 10.07.2018 a fost anulată Darea de seamă (Forma BIPF1) și aprobată forma Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și prezentare a acesteia. Scris.nr.26-07/2-17-4253 din 05.04.2019: În vederea asigurării raportarii complete a scutirilor acordate conform Codului fiscal, prin Ordinul Directorul Serviciului Fiscal de Stat nr.376 din 10.07.2018 a fost anulata Darea de seama (Forma BIPF1) și aprobată forma Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și prezentare a acesteia. De asemenea, a fost implementat și în SIA „Cadastrul Fiscal” noul Nomenclator al scutirilor la impozitul pe bunurile imobiliare și codurile aferente acestora, conform Registrului unic al facilităților fiscale si vamale, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.45 din 15.02.2018. Totodată, în scopul optimizării schimbului de informații prin intermediul platforme de interoperabilitate MConect a fost solicitat Agenției de Guvernare Electronica a semnarea Acordului adițional privind consumarea de catre Serviciul Fiscal de Stat a datelor din sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurari Sociale, privind persoanele fizice care se încadreaza în prevederile art.283 alin.(1) Codul fiscal, care la moment se ajustează.

13. să revizuiască Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal”, în scopul stabilirii exacte a rapoartelor ce urmează să se extragă din sistem, care ar include datele necesare pentru monitorizarea impozitării tuturor bunurilor imobiliare și ar exclude dublarea unor date;

response:
Scris.nr.26-07/2-17-16300 din 26.12.2018: Prin Ordinul SFS nr. 671 din 13 decembrie 2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA „Cadastru Fiscal”, elaborat în scopul asigurării eficiente a procesului de administrare a impozitului respectiv.

14. să întreprindă măsuri de monitorizare a tuturor subiecților și obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, să analizeze permanent corectitudinea informaţiilor înregistrate în cadastrul fiscal, cu desemnarea persoanelor responsabile.

response:
Scris.nr.26-07/2-17/7912 din 28.06.2018: A fost aprobat Planul-tip de activitate comuna a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale, prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018, care stipuleaza actiunile ce urmeaza a fi intreprinse de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, autoritatea executiva a administratiei publice locale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor din cadrul primariilor, precum si termenele concrete de realizare a actiunilor de catre autoritatile responsabile. Ulterior, prin Indicatia Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 15 din 15.06.2018 s-a dispus subdiviziunilor responsabile din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și conducerii autoritatilor administratiei publice locale asigurarea elaborarii planurilor de activitate comuna a subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale conform Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018. Astfel, in rezultatul Indicatiei respective, au fost elaborate si aprobate 897 de planuri comune de activitate a subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale. Totodata, urmare a Indicatiei mentionate au fost desemnate persoanele din cadrul Directiilor deservire flscala responsabile de monitorizarea, coordonarea, îndrumarea si controlul serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul tuturor primariilor. În vederea dezvoltării SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL”, prin completarea acestuia cu informația despre bunurile imobiliare neevaluate pentru care se achită impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, la data de 15 octombrie a fost semnată sarcina tehnica aferenta sistemului menționat, care actualmente se află în faza de proiectare. În vederea monitorizării tuturor subiecților și obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și ajutorului perceptorilor fiscale privind calcularea și perceperea impozitelor și taxelor locale, conform Planurilor-tip de activitate comună a subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu autoritățile administrației publice locale, au fost organizate și desfășurate 3967 de seminare cu participarea a 8064 participanți (perceptori fiscali sau alte persoane din cadrul primariilor delegate cu funcții de calculare și percepere a impozitelor si taxelor locale) în 897 primarii. Scris nr.26-07/2-17/12377 din 04.10.2018: A fost aprobat Planul-tip de activitate comuna a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale, prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018, care stipuleaza actiunile ce urmeaza a fi intreprinse de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, autoritatea executiva a administratiei publice locale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor din cadrul primariilor, precum si termenele concrete de realizare a actiunilor de catre autoritatile responsabile. Ulterior, prin Indicatia Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.15 din 15.06.2018 s-a dispus subdiviziunilor responsabile din cadrul Serviciului Fiscal de Stat si conducerii autoritatilor administratiei publice locale asigurarea elaborarii planurilor de activitate comuna a subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale conform Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018. Astfel, in rezultatul indicatiei respective, au fost elaborate si aprobate 897 de planuri comune de activitate a subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale. Totodată, urmare a indicației menționate au fost desemnate persoanele din cadrul Directiilor deservire fiscala responsabile de monitorizarea, coordonarea, indrumarea si controlul serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul tuturor primariilor. În vederea dezvoltării SIA „Stingerea obligatiilor fiscale prin intermediul SCITL”, prin completarea acestuia cu informatia despre bunurile imobiliare neevaluate pentru care se achita impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, a fost elaborat proiectul sarcinii tehnice, care urmeaza a fi definitivat in baza propunerilor si obiecțiilor înaintate de subdiviziunile responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat. Scris.nr.26-07/2-17-4253 din 05.04.2019: a identificat actiunile ce urmeaza a fi mtreprinse de catre subdiviziunile structurale responsabile ale autoritatii fiscale, de comun cu autoritatile executive ale administratiei publice locale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor din cadrul primariilor, fiind aprobat Planul-tip de activitate comuna a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale, prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018. Ulterior, prin Indicatia Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.15 din 15.06.2018 s-a dispus subdiviziunilor responsabile din cadrul Serviciului Fiscal de Stat si conducerii autoritatilor administratiei publice locale, asigurarea elaborarii planurilor de activitate comuna a subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale, conform Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018. Astfel, au fost elaborate si aprobate 897 de planuri comune de activitate a subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale, precum si au fost desemnate persoanele responsabile din cadrul Directiilor deservire fiscala de monitorizarea, coordonarea, indrumarea si controlul serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul tuturor primariilor. Urmare a actiunilor de monitorizare mtreprinse de autoritatea fiscala, a fost elaborat si prezentat conducerii Serviciului Fiscal de Stat raportul nr.26-06/1-15-364 din 25.03.2019 privind actiunile realizate in conformitate cu Planurile de activitate comuna a subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administrate publice locale. Astfel, pe parcursul trimestrului I al anului 2019 au fost organizate si desfasurate 1612 de seminare cu participarea a 1987 participant (perceptori fiscali sau alte persoane din cadrul primariilor delegate cu functii de calculare si percepere a impozitelor si taxelor locale). De asemenea, in scopul dezvoltarii Sistemului Informational Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, a fost aprobat Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 160 din 03.04.2019 cu privire la lansarea în exploatare experimentală a SIA „Stingerea obligatiilor fiscale prin intermediul SCITL - versiunea 2.0”, si prevede completarea sistemului cu informatia despre bunurile imobiliare neevaluate pentru care se achita impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar (se anexeaza).

Cerinte (99)

2.1.1. implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris.nr.169 din 05.04.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_6402_331-19_Pres R Cahul.pdf

2.1.1. implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CR Criuleni nr.187 din 10.04.2019: Consiliul raional Criuleni monitorizează, îndeplinirea de către Autoritățile publice locale de nivelul I, a recomandărilor Curții de Conturi, stipulate în pct.2 din Hotarirea nr. 2 din 13.02.2018.

RO_6419_352-19_Presedintele Criuleni.pdf

2.1.1. implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris nr.02/1-20/1-219 din 23.04.2018: vă prezintă informația despre mersul realizării recomandărilor Curții de Conturi, expuse în Raportul anual asupra administrarii și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public. Scris nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Consiliul raional Hincesti a elaborat un Plan de actiuni relevant in vederea inlaturarii deficientilor si asigurarii implementarii recomandarilor CCRM, care a fost aprobat in cadrul sedintei CR Hincesti din 26.03.2018.

RO_6083_0426-18_CR Hincesti.pdf
RO_6417_361-19_PrRaionHincesti.pdf

2.1.1. implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. prim. or.Edineț nr.132 din 10.04.2019

RO_6412_345-19_prim.Edinet.pdf

2.1.1. implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1.1. implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris.nr.P-03-11/1244 din 15.05.2018: a aprobat planul de acțiuni prind executarea recomandărilor.(anexa copia dispozitiei primarulii nr.155 din 04.05.2018 si nr.157 din 04.05.2018) Scris. nr.P-03-11/1115 din 10.04.2019 și 01.07.2019: suplimentar a informat despre implementarea recomandărilor de audit (anexe)

RO_6097_0484-18_APL niv I mun.Balti.pdf
RO_6438_366-19_Primaria Balti.pdf
RO_6720_Raspuns HC 2 2019 CMB 01.07.19.pdf

2.1.1. implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. Prim mun. Cahul nr.02/1-14/6-266 din 11.02.2019:

2.1.1. implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Având în vedere faptul ca Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitarii bunurilor imobile si prescriptiile Inspecției financiare a Ministerului Finantelor efectuate în rezultatul verificarilor activității DGAURF denota deficiente similare, a fost elaborat un Plan de acțiuni comun, care a inclus activitati privind: - evaluarea exhaustive a terenurilor proprietate publica a municipiului Chisinau; - inregistrarea primara in evidenta contabila in calitate de proprietate publica a municipiului Chisinau a terenurilor evaluate; - evaluarea la prețul de piață a terenurilor proprietate publica a municipiului Chisinau, supuse deetatizarii; - inventarierea exhaustive a creanțelor și datoriilor existente cu înaintarea ulterioară a acțiuni lor în instanțele de judecate privind incasarea creantelor §i informarea conducerii administrate publice locale.

RO_6435_367-19_Prim.Chisinau.pdf

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public;

response:
Scris nr.02/1-20/1-219 din 23.04.2018: Decizia Consiliului raional nr.02/26 din 26.03.2018 și Planul de actiuni respectiv, aprobat de catre Consiliul raional. Scris nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Consiliul raional Hincesti a examinat si anterior rezultatele auditului gestionarii patrimoniului public in cadrul APL din raionul Hincesti si a aprobat о Decizie in acest sens in sedinta sa din 22.10.2015. Decizia CR Hincesti nr.05/02 din 22.10.2015 (Copia Deciziei se anexeaza).

RO_6085_0426-18_decizia si pl de actiuni.pdf

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Rezultatele auditului au fost examinate de comun cu prescriptiile Inspectiei Financiare a Ministerului Finantelor nr. 27-09-12/939 din 26.07.2017 si 27-09-12/942, în rezultat fiind aprobate decizia CMC nr. 9/10 din 19.02.2018 „Cu privire la aprobarea planului de actiuni privind implementarea recomanderilor Inspecției Financiare a Ministerului Finantelor al Republicii Moldova”.

2.1.3. asigurarea în termen de două luni a inventarierii conforme și complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală și înregistrarea acestora în evidența contabilă;

2.1.3. asigurarea în termen de două luni a inventarierii conforme și complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală și înregistrarea acestora în evidența contabilă;

response:
Scris. nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Institutiile publice de nivelul I si II au constituit Comisii de inventariere a bunurilor imobile si au efectuat inventarierea acestora pe perioada anului 2017. Toate institutiile vizate au intocmit Acte de inventariere conform procedurilor stabilite de legislate. Totodata, reiesind din complexitatea chestiunii, Presedintele raionului Hincesti a emis Dispozitia nr.46-d din 10.04.2019 privind instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietate publica a raionului pe perioada anului 2018. Termenul de realizare a acestui obiectiv este pina la 15 mai 2019 (copia Dispozitiei se anexeaza). Examinind Procesele- verbale si materialele prezentate de Comisia raionala pentru gestionarea Patrimoniului public, s-a stabilit ca persista anumite probleme sub aspectul inregistrarii bunurilor imobile. Comisia nominalizata a convenit sa colaboreze mai intens cu organele competente ale administratiei centrale in vederea inregistrarii conforme si complete, pma la finele anului 2019, a patrimoniului APL. La informatie, se anexeaza Dispozitiile de creare a Comisiilor si Procesele verbale ale sedintelor desfasurate. Sectoarele de teren proprietate publica a raionului Hincesti constituite m rezultatul realizarii lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate publica in mod masiv au fost inventariate. Numarul secioarelor de teren - 242, suprafata lor totala - 460,95 ha. Urmare a inventarierii acestea au fost grupate dupa categoria de destinatie si amplasament. In materialele inventarierii fiecare sector de teren se mai caracterizeaza prin destinatia sa functionala, amplasare, suprafata, adresa, nr. cadastral, mod de folosinta, domeniu, pretul sau normativ si beneficiarul de folosinta. Cu exceptia unui caz, toate sectoarele de teren proprietate publica a raionului, in numar de 241, sunt intabulate in Registrul bunurilor imobile. In conformitate cu prevederile actelor normative speciale terenurile proprietate publica a raionului sunt incluse in cadastru funciar general care se elaboreaza anual catre 01 ianuarie. Sectorul de teren aferent Memorialului militar comemorativ de razboi (1941-1945) din extravilanul satului Nemteni (langa drumul national Ml, Chisinau - Frontiera de stat cu Romania) este supus repetat procedurii de delimitare de catre IPOT din cauza unei greseli tehnice de stabilire a hotarelor. Materialele respective au fost aprobate de Consiliul raional si se afla in faza receptionarii lucrarilor de catre Serviciul cadastral teritorial al ASP. În prezent nu este delimitat terenul aferent drumulul local L531, drumul de acces spre s. Nemteni, instituit prin Hotarirea de Guvem nr.1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova. Lucrarile de delimitare in raport cu drumul L531 IPOT-ul nu le poate executa din lipsa informatiei cu privire la traseul drumului dat.

2.1.3. asigurarea în termen de două luni a inventarierii conforme și complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală și înregistrarea acestora în evidența contabilă;

2.1.3. asigurarea în termen de două luni a inventarierii conforme și complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală și înregistrarea acestora în evidența contabilă;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: în vederea executerii cerinței privind inregistrarea in evidenta contabila a terenurilor s-a solicitat Ministerului Finanțelor al RM să se expuna asupra „prescriptiilor oportune și integrate în materie de reguli și proceduri aferente managementului contabil” care urmeaza a fi aplicate la inregistrarea primara contabila a terenurilor proprietate publica a municipiului Chișinau (domeniul public și domeniul privat), inclusiv specificarea expresa a modului evidenței, in unitați cantitative sau valorice (în acest caz și modul de estimare). Prin scrisoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 03-17/82 din 22.03.2019 s-a propus (constatat) ca inregistrarea primara contabila a terenurilor sa fie efectuata atat in unitali cantitative, cât și valorice. Menționăm că о subdiviziune municipală responsabilă de înregistrarea contabila a terenurilor a fost stabilită abia prin decizia CMC nr. 9/10 din 19.12.2018 - Direcția management financiar. De notat că, cerința/recomandarea privind efectuarea inventarierii, inclusiv a bunurilor imobile și asigurarea inregistrării rezultatelor acesteia a fost reiterată în Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017, aprobat prin HCCRM nr. 94/ 2018, iar un nou termen stabilit în baza Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor CC este data de 30.11.2019.

2.1.3. asigurarea în termen de două luni a inventarierii conforme și complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală și înregistrarea acestora în evidența contabilă;

response:
S-a efectuat inventarieirea bunurilor imobile (inclusiv terenuri. S-a facut inregistarea terenurilor, care nu au fost înregistrate în evidența contabilă. (Lista se anexeaza)

2.1.3. asigurarea în termen de două luni a inventarierii conforme și complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală și înregistrarea acestora în evidența contabilă;

2.1.3. asigurarea în termen de două luni a inventarierii conforme și complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală și înregistrarea acestora în evidența contabilă;

2.1.3. asigurarea în termen de două luni a inventarierii conforme și complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală și înregistrarea acestora în evidența contabilă;

response:
Scris. OT Cahul nr.1303/OT-78 din 08.04.2019: A fost adoptata decizia nr.8/6(33/6)-XXV din 25 octombrie 2018 ”Cu privire la inregistrarea patrimoniului proprietate a unitatii administrativ-teritoriale Cahul”, iar pentru stabilirea platilor a fost adoptata decizia nr.7/15(32/15)-XXV din 28 septembrie 2018 ”Cu privire la stabilirea platilor anuale de folosire”, decizia nr.8/8(33/8)-XXV din 25 octombrie 2018 ’’Despre introducerea unor completari in lista intreprinderilor privatizate si obiectivelor private din teritoriul municipiului Cahul, care nu au cumparat sau nu arendat terenurile publice aferente, aprobata prin decizia Consiliului municipal Cahul nr.7/15(32/15)-XXV din 28 septembrie 2018 ”Cu privire la stabilirea platii anuale de folosire a terenurilor aferente; A fost adoptată decizia nr.8/7(33/7)-XXV din 25 octombrie 2018 ”Cu privire la inregistrarea patrimoniului proprietate a unitatii administrativ-teritoriale Cahul - terenuri aferente Cooperativelor de garaje”, precum si decizia nr.8/9(33/9)-XXV din 25 octombrie 2018 ”Cu privire la stabilirea platii anuale de folosire a terenurilor aferente Cooperativelor de garaje”. La moment, deciziile in cauza se afla la etapa de inregistrare (actualizarea planurilor cadastrale) la Centrul Multifunctional al Institutiei Publice ’’Agenfia Servicii Publice” din Cahul.

2.1.4. restabilirea unei evidențe conforme și credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă a APL;

2.1.4. restabilirea unei evidențe conforme și credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă a APL;

response:
Scris. nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Anual, sunt semnate contracte privind darea în locațiune a patrimoniului public. În acest context, evidenta stricta a clauzelor contractuale, la Consiliul raional Hincesti, este asigurata si reflectata într-un registru special al contractelor. În conformitate cu Hotarirea Guvemului RM nr.675 din 06.06.2008 „Cu privire la Registrul patrimoniului public”, Consiliul raional Hincesti prezenta anual Rapoartele darii de seama a balantei privind gestionarea patrimoniului public pe institutiile bugetare si agentilor economici, la care fondatori sunt autoritatile publice locale de nivelul I si II. Aceste documente reflecta schimbarile care au loc pe parcursul anului legate de patrimoniul mobiliar si funciar, constituind un instrument eficient de actualizare a evedentei contabile a APL. Pentru confirmare, atasam anexele nr. 8, 9 si 10 completate ale Hotaririi sus-mentionate.

2.1.4. restabilirea unei evidențe conforme și credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă a APL;

response:
Scris nr. P-03-11/1115 din 10.04.2019: Între primaria mun. Balti și Instituția Publica ”Centrul de Tehnologii Informaționale și finanțe” este incheiat contractul de achizitionarea serviciilor cu nr.30 din 14.02.2019. Conform contractului sus numit instituția, în trimestrul II al anului current, trebuie să presteze serviciul de elaborare a programei centralizate de evidenta a contractelor de arenda, locațiune și vinzare-cumparare a bunurilor proprietate publică. În serviciul dat sunt incluse așa etapa precum: - proiectarea documentatiei tehnice; - crearea registrului; - incarcarea extraselor din banca; - testarea sistemului. Întru intensificarea procesului de administrare a veniturilor parvernite din închirierea bunurilor proprietate publica din partea instituțiilor publice a fost emisa dispoziația primarului mun. Bălți nr. 157 din 04.05.2018. Totodată în adresa șefilor institutiilor publice și bugetare, sefilor subdiviziunilor primăriei și directorilor întreprinderilor municipale a fost remisă scrisoarea nr. 03-11/2373 din 18.10.2018 referitor la necesitatea executării acțiunilor stabilite și raportarea acestora. La fel de către primarul mun. Bălți a fost convocata о ședinta de lucru cu șefii întreprinderilor municipal unde s-a discutat despre măsurile care trebuie de întreprins.

RO_6720_Raspuns HC 2 2019 CMB 01.07.19.pdf

2.1.4. restabilirea unei evidențe conforme și credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă a APL;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: înregistrarea în evidența contabilă a decontărilor aferente vânzării, dării în arenda și în locațiune a patrimoniului public urmează a fi asigurată după inregistrarea contabila primară a terenurilor conform informașiilor reflectate în explicațiile la pct. 2.1.3. În prezent, DGAURF asigură evidența operativă a tipului dat de venituri, care sunt varsate direct in bugetul municipal.

2.1.4. restabilirea unei evidențe conforme și credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă a APL;

response:
Am înaintat scrisoarea la Ministerul Finanțelor cu problema data (se anexeaza). Deoarece Raportarea financiara (FMIS) prevede egalitatea contului 141 "Venituri din proprietate" în Forma FD-042 si Forma FD-043. Considerăm ca acest aspect nu permite evidența conformă și credibilă a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă și asigurarea întocmirii documentelor, conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare (facturi, actele de verificare). Conform ultimilor explicații Ministerului Finantelor veniturile calculate de către primării pentru plata arendei și altor contribuții se vor reflecta la subcontul extrabilanțier 811420 "Creanțe ale contribuabilor", ce considerăm ca nu este evidența conformă și credibilă.

2.1.4. restabilirea unei evidențe conforme și credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă a APL;

2.1.4. restabilirea unei evidențe conforme și credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă a APL;

2.1.4. restabilirea unei evidențe conforme și credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă și în locațiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidența contabilă a APL;

2.1.5. întocmirea unui registru de evidență a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcțiilor și încăperilor; suprafața acestora; tipul și modul de folosință a lor; proprietarii și gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietății publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile;

2.1.5. întocmirea unui registru de evidență a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcțiilor și încăperilor; suprafața acestora; tipul și modul de folosință a lor; proprietarii și gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietății publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile;

response:
Scris. nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Este elaborat registrul sectoarelor de teren proprietate publica a raionului Hincesti, care reflecta informatia asupra bunurilor imobile respective dupa categoria de destinatie, modul de folosinta, amplasament, suprafata, numar cadastral, înregistrarea in RBI, domeniu, valoarea normativa si beneficiarului folosintei. Registrul sectoarelor de teren proprietate publica a raionului Hincesti are înscrise in el cele 242 de sectoare de teren trecute in cadastrul funciar general, intocmit la 01 ianuarie a flecarui an, ca proprietate publică a raionului.(copia Registrului se anexează)

2.1.5. întocmirea unui registru de evidență a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcțiilor și încăperilor; suprafața acestora; tipul și modul de folosință a lor; proprietarii și gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietății publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile;

response:
Scris nr. P-03-11/1115 din 10.04.2019: Se completează registrul cadastral al deținatorilor de terenuri cu indicarea urmatoarelor caracteristici: numarul cadastral, suprafata, bonitatea, categoria terenurilor, categoria de folosinta, temeiul pentru efectuarea inscrierii. De către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova prin scrisorile (nr. 03-11/2878 din 16.11.2018 si nr.13- 08/76 din 14.02.2019) au fost date explicatii privind reevaluarea si contabilizarea modificarilor valorii de bilant. Prin urmare, in adresa primariei au fost prezentate informatie despre reevaluarea construtiilor proprietate publica, conform careia 6 intreprinderi municipale au reevaluat constructii proprietate publica cu suprafata totala la sol de 13439,00 m.p. si in interior 3837,80 m.p. Totodata, luând in considerare scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 13-08/76 din 14.02.2019, primaria mun. Balti s-a adresat catre о companie de evaluare cu solicitarea de a prezenta informatia despre costul aproximativ privind reevaluarea bunurilor imobile (constructiilor) proprietate publica. Prin scrisoarea nr. 17 din 26.03.2019 de catre compania de evaluare a fost prezentata lista bunurilor care umeaza a fi evaluate si pretul aproximativ va constitui 335990,0 lei. Aceasta suma va fi analizata si Consiliul mun. Balti urmeaza sa se expuna pe faptul alocarii surselor financiare necesare pentru procurarea serviciului de evaluare a bunurilor proprietate municipală. În scopul efectuarii inventarierii fondului a fost emisa dispozitia primarului nr. 166 din 15.05.2018 “Cu privire la desfasurarea inventarierii apartamentelor neprivatizate din fondul locativ”. De catre IM GLC Balti a fost prezentata informatia despre executarea dispozitiei sus numita. Totodata a fost prezentat si actul de inventariere la data de 01.06.2018. Insa luind in considerare ca inregistrarea acestor incaperi poate fi efectuata doar in procesul delimetarii proprietatii publice (Legea RM 29/2018, Legea RM 121/2007 si HG nr. 63 din 11.02.2019) catre ÎM GLC Balti a fost data insarcinarea de initierea procedurii de inventariere conform legislatiei (scrisoarea nr. П-03-13/2779 din 12.02.2019).

RO_6720_Raspuns HC 2 2019 CMB 01.07.19.pdf

2.1.5. întocmirea unui registru de evidență a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcțiilor și încăperilor; suprafața acestora; tipul și modul de folosință a lor; proprietarii și gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietății publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Conform art. 20 din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 evidența întregului patrimoniu public se ține in Registrul patrimoniului public (în cazul nostru registrul patrimoniului municipal), care este un sistem de colectare, pastrare și prelucrare a informației cu caracter juridic și financiar din domeniu. Registrul conține informații despre valoarea de bilanț a patrimoniului, precum și despre modalitățile și rezultatele utilizării acestui patrimoniu. De asemenea acesta reflecta caracterul și valoarea de bilanț a patrimoniului conform situației de la 1 ianuarie al anului de gestiune. Forma registrului corespunde prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 675 din 06.06.2008 cu privire la Registrul patrimoniului public.

2.1.5. întocmirea unui registru de evidență a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcțiilor și încăperilor; suprafața acestora; tipul și modul de folosință a lor; proprietarii și gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietății publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile;

2.1.5. întocmirea unui registru de evidență a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcțiilor și încăperilor; suprafața acestora; tipul și modul de folosință a lor; proprietarii și gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietății publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile;

2.1.5. întocmirea unui registru de evidență a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcțiilor și încăperilor; suprafața acestora; tipul și modul de folosință a lor; proprietarii și gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietății publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile;

2.1.5. întocmirea unui registru de evidență a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcțiilor și încăperilor; suprafața acestora; tipul și modul de folosință a lor; proprietarii și gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietății publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile;

response:
Scris. Ot Cahul nr.1303/OT2-78 din 08.04.2019: la data de 04 iulie 2018 Presedintele Raionului Cahul a emis dispozitia Nr.183-n ”Cu privire la evaluarea bunurilor imobile, proprietate a Consiliului raional Cahul” si a indeplinit Registrul de evidenta a bunurilor imobile al raionului Cahul.

2.1.6. neadmiterea în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcțiilor, asigurând vânzarea acestora la licitație sau transmiterea lor în parteneriat public-privat;

2.1.6. neadmiterea în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcțiilor, asigurând vânzarea acestora la licitație sau transmiterea lor în parteneriat public-privat;

response:
Scris. nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Autoritățile administrației publice ale raionului Hîncești nu au atribuit niciodata persoanelor fizice sau juridice de drept privat sectoare de teren în arenda pentru construcție. Terenurile aferente bunurilor imobiliare aflate în gestiunea instituțiilor sau întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional sunt în folosința persoanelor juridice respective.

2.1.6. neadmiterea în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcțiilor, asigurând vânzarea acestora la licitație sau transmiterea lor în parteneriat public-privat;

response:
Scris nr. P-03-11/1115 din 10.04.2019: întru executarea recomandarii administratia publica locala cu referire la vinzarea sectoarelor de terenuri, (care nu se refera la categoria terenurilor aferente) întreprinde urmatoarele conditii: - terenurile de domeniul public al municipiului (care nu se refera la categoria terenurilor aferente) sunt propuse de a fi valorificate in conditiile de arenda terenului prin intermediul licitatiei publice; - terenurile de domeniul privat al municipiului (care nu se referă la categoria terenurilor aferente) sunt propuse de a fi valorificate in condipile de vinzare - cumpărare a terenului prin intermediul licitapei publice; - terenul care, dupa parametri și amplasare, nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător se vinde prin concurs sau la licitație deținatorilor de terenuri adiacente.

RO_6720_Raspuns HC 2 2019 CMB 01.07.19.pdf

2.1.6. neadmiterea în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcțiilor, asigurând vânzarea acestora la licitație sau transmiterea lor în parteneriat public-privat;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Având în vedere necesitatatea gestionării și valorificării eficiente a terenurilor proprietate municipală, în scopul aisgurării unui grad înalt al transparenței, de către CMC a fost aprobată Decizia nr.2/9 din 26.07.2016 !despre aprobarea regulamentului privind organizarea și drsfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în mun.Chișinău”. Întru executarea pct.15 din decizia menționată, a fost organizat concurs public pentru selectarea agentului economic cu personal specializat care va aigura desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare. Astfel, adjudecarea dreptului de proprietate pentru terenurile proprietate municipală ce aparțin domeniul privat și ajudecarea dreprului de arendă a terenurilor proprietate municipală ce aparțin domeniul public se efectuează doar prin licitații funciare cu strigare. Totodata, la 14.12.2018 a fost publicata Legea Nr. 133 din 15.11.2018 privind modemizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, care potrivit art. 6 alin. (1) sunt in vigoare din 1 martie 2019. În temeiul art. 26 alin. (1), prin efectul Legii nr. 133/2018, din 1 martie 2019, se instituie drept de superficie asupra terenului care aparține statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (indiferent ca face parte din domeniul public sau privat). Iar conform art. 26 alin. (2) - Superficiarul care define superficie legala in temeiul alin. (1) lit. d) sau e) este obligat sa achite in bugetul de stat sau, după caz, in bugetul local о redevență anuala in marime egala cu chiria pentru locațiunea terenului statului, prevazută de legea anuala a bugetului de stat. Aceasta obligație incumbă și dobânditorului subsecvent al bunului inregistrat separat și al dreptului de superficie. Prin urmare, arenda terenurilor municipale va fi inlocuita de instituția superficiei și a locațiunii. Terenurile pentru construcții vor fi adjudecate prin licitație doar cu drept de superficie sau în proprietate, prin vânzare-cumparare. În cazul contractelor de societate civila, este monitorizata permanent situația ca acestea sa nu fie înregistrate în registrul bunurilor imobile fara acordul proprietarului terenului. În acest sens, au fost expediate scrisori către Departamentul cadastru al ASP și Camera Notarială, să nu admită autentificarea și înregistrarea contractelor de societate civila, fara acordul prealabil exprimat prin decizia CMC.

2.1.6. neadmiterea în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcțiilor, asigurând vânzarea acestora la licitație sau transmiterea lor în parteneriat public-privat;

2.1.6. neadmiterea în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcțiilor, asigurând vânzarea acestora la licitație sau transmiterea lor în parteneriat public-privat;

2.1.6. neadmiterea în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcțiilor, asigurând vânzarea acestora la licitație sau transmiterea lor în parteneriat public-privat;

2.1.6. neadmiterea în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcțiilor, asigurând vânzarea acestora la licitație sau transmiterea lor în parteneriat public-privat;

2.1.7. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor (cu excepția celor acordate în baza licitațiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi și obligațiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă;

2.1.7. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor (cu excepția celor acordate în baza licitațiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi și obligațiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă;

response:
Scris nr. P-03-11/1115 din 10.04.2019: De către administrația publică locală mun. Balți pe parcursul anului 2018 nu au fost adoptate decizii privind transmiterea terenurilor investorilor, în baza contractului de societate civila, a obligațiunilor și drepturilor de arendas al lotului de teren.

2.1.7. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor (cu excepția celor acordate în baza licitațiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi și obligațiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Având în vedere necesitatatea gestionării și valorificării eficiente a terenurilor proprietate municipală, în scopul aisgurării unui grad înalt al transparenței, de către CMC a fost aprobată Decizia nr.2/9 din 26.07.2016 ”Despre aprobarea regulamentului privind organizarea și drsfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în mun.Chișinău”. Întru executarea pct.15 din decizia menționată, a fost organizat concurs public pentru selectarea agentului economic cu personal specializat care va aigura desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare. Astfel, adjudecarea dreptului de proprietate pentru terenurile proprietate municipală ce aparțin domeniul privat și ajudecarea dreprului de arendă a terenurilor proprietate municipală ce aparțin domeniul public se efectuează doar prin licitații funciare cu strigare. Totodata, la 14.12.2018 a fost publicata Legea Nr. 133 din 15.11.2018 privind modemizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, care potrivit art. 6 alin. (1) sunt in vigoare din 1 martie 2019. În temeiul art. 26 alin. (1), prin efectul Legii nr. 133/2018, din 1 martie 2019, se instituie drept de superficie asupra terenului care aparține statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (indiferent ca face parte din domeniul public sau privat). Iar conform art. 26 alin. (2) - Superficiarul care define superficie legala in temeiul alin. (1) lit. d) sau e) este obligat sa achite in bugetul de stat sau, după caz, in bugetul local о redevență anuala in marime egala cu chiria pentru locațiunea terenului statului, prevazută de legea anuala a bugetului de stat. Aceasta obligație incumbă și dobânditorului subsecvent al bunului inregistrat separat și al dreptului de superficie. Prin urmare, arenda terenurilor municipale va fi inlocuita de instituția superficiei și a locațiunii. Terenurile pentru construcții vor fi adjudecate prin licitație doar cu drept de superficie sau în proprietate, prin vânzare-cumparare. În cazul contractelor de societate civila, este monitorizata permanent situația ca acestea sa nu fie înregistrate în registrul bunurilor imobile fara acordul proprietarului terenului. În acest sens, au fost expediate scrisori către Departamentul cadastru al ASP și Camera Notarială, să nu admită autentificarea și înregistrarea contractelor de societate civila, fara acordul prealabil exprimat prin decizia CMC.

2.1.7. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor (cu excepția celor acordate în baza licitațiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi și obligațiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă;

2.1.7. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor (cu excepția celor acordate în baza licitațiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi și obligațiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă;

2.1.7. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor (cu excepția celor acordate în baza licitațiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi și obligațiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă;

2.1.7. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor (cu excepția celor acordate în baza licitațiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi și obligațiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă;

response:
Scris. nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Organele administrației publice locale de nivelul doi ale raionului Hîncești nu au incheiat contracte de dare în arenda a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor. Prin urmare nu există documente de acest gen, care ar necesita revizuire.

2.1.7. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcțiilor (cu excepția celor acordate în baza licitațiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi și obligațiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă;

2.1.8. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, precum și la prelungirea termenului de arendă/locațiune;

2.1.8. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, precum și la prelungirea termenului de arendă/locațiune;

response:
Scris. nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Bunurile imobile proprietate publica a raionului Hincesti libere de oricare grevari fac parte din bunurile domeniul pupblic si sunt preconizate pentru realizarea anumitor proiecte de dezvoltare si reesind din acest aspect autoritatile administratiei publice ale raionului nu au intentionat niciodata sa le instraineze sau sa le transmita in arenda/locatiune. In sensul organizarii folosirii lor temporare, in modul stabilit de lege, pana la utilizarea dupa destinatia preconizata (identificarea unor proiecte investitionale) autoritatile publice raionale isi vor revizui conceptul privind aflarea bunurilor imobile corespunzatoare pe „linia de asteptare”.

2.1.8. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, precum și la prelungirea termenului de arendă/locațiune;

response:
Scris nr. P-03-11/1115 din 10.04.2019: înstrainarea, concesionarea, darea în arenda ori in locațiune a bunurilor proprietate a unitații administrativ- teritoriale se va face prin licitație publică, organizată în condițiile legii sau în condițiile Hotărârii Guvemului nr. 128 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea - cumpararea și locațiunea/arenda terenurilor aferente. Respectiv, cu respectarea conditiilor legale, pe parcursul anului 2018 si 2019 au fost organizate licitații cu strigare de vânzarea dreptului de locațiune/arenda asupra bunurilor proprietate municipală.

2.1.8. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, precum și la prelungirea termenului de arendă/locațiune;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Având în vedere necesitatatea gestionării și valorificării eficiente a terenurilor proprietate municipală, în scopul aisgurării unui grad înalt al transparenței, de către CMC a fost aprobată Decizia nr.2/9 din 26.07.2016 ”Despre aprobarea regulamentului privind organizarea și drsfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în mun.Chișinău”. Întru executarea pct.15 din decizia menționată, a fost organizat concurs public pentru selectarea agentului economic cu personal specializat care va aigura desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare. Astfel, adjudecarea dreptului de proprietate pentru terenurile proprietate municipală ce aparțin domeniul privat și ajudecarea dreprului de arendă a terenurilor proprietate municipală ce aparțin domeniul public se efectuează doar prin licitații funciare cu strigare. Totodata, la 14.12.2018 a fost publicata Legea Nr. 133 din 15.11.2018 privind modemizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, care potrivit art. 6 alin. (1) sunt in vigoare din 1 martie 2019. În temeiul art. 26 alin. (1), prin efectul Legii nr. 133/2018, din 1 martie 2019, se instituie drept de superficie asupra terenului care aparține statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (indiferent ca face parte din domeniul public sau privat). Iar conform art. 26 alin. (2) - Superficiarul care define superficie legala in temeiul alin. (1) lit. d) sau e) este obligat sa achite in bugetul de stat sau, după caz, in bugetul local о redevență anuala in marime egala cu chiria pentru locațiunea terenului statului, prevazută de legea anuala a bugetului de stat. Aceasta obligație incumbă și dobânditorului subsecvent al bunului inregistrat separat și al dreptului de superficie. Prin urmare, arenda terenurilor municipale va fi inlocuita de instituția superficiei și a locațiunii. Terenurile pentru construcții vor fi adjudecate prin licitație doar cu drept de superficie sau în proprietate, prin vânzare-cumparare. În cazul contractelor de societate civila, este monitorizata permanent situația ca acestea sa nu fie înregistrate în registrul bunurilor imobile fara acordul proprietarului terenului. În acest sens, au fost expediate scrisori către Departamentul cadastru al ASP și Camera Notarială, să nu admită autentificarea și înregistrarea contractelor de societate civila, fara acordul prealabil exprimat prin decizia CMC.

2.1.8. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, precum și la prelungirea termenului de arendă/locațiune;

2.1.8. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, precum și la prelungirea termenului de arendă/locațiune;

2.1.8. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, precum și la prelungirea termenului de arendă/locațiune;

2.1.8. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, precum și la prelungirea termenului de arendă/locațiune;

2.1.9. finalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri;

2.1.9. finalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri;

response:
Scris. nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Procesul de improprietarire a cetatenilor cu terenuri de pe linga casele de locuit revine in competenta autoritatilor publice locale de nivelul intii.

2.1.9. finalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri;

response:
Scris nr. P-03-11/1115 din 10.04.2019: în scopul finalizarii procesului de improprietarire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art. 11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri de catre administratia publica locala mun. Balti au fost adoptate decizii de trecerea in proprietate privata a loturilor de teren cu suprafata de 1,0327 ha. Însa in procesul executarii recomandarii date, primaria mun. Balti s-a intilnit cu necesitatea de a iniția procedura de inregistrare a terenurilor de pe linga casa în conformitate cu Legea RM privind delimitarea proprietatii publice nr. 29 din 05.04.2018. Potrivit Legii sus numite Guvemul RM, in termen de șase luni din data intrării în vigoare prezentei Legi, trebuia să aprobe actele normative, necesare pentru executarea regulamentului prezentei Legi. Însa Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publica a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 si intrat in vigoare la 01.03.2019. Iar potrivit HG nr. 80 din 11.02.2019 Programa de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publica pentru primaria mun. Balti se va incepe in trimestul IV anului 2019. Finalizarea procesului de improprietarire a cetajenilor cu terenurile de pe langa casele de locuit va fi posibil odata cu finalizarea Programei sus numite.

2.1.9. finalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: conform prevederilor art. 11 din Codul funciar, menționam ca DGAURF efectueaza documentarea funciara la cererea titularilor de drepturi. Persoanele care nu vor solicita improprietărirea vor deține terenurile cu drept de superficie in baza legii (nr. 133/2018).

2.1.9. finalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri;

2.1.9. finalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri;

2.1.9. finalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri;

2.1.9. finalizarea procesului de împroprietărire a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri;

2.1.10. acordarea documentelor permisive de construcție doar la existența acordului proprietarilor de terenuri;

2.1.10. acordarea documentelor permisive de construcție doar la existența acordului proprietarilor de terenuri;

response:
Scris. nr.02/1-20/1-184 din 15.04.2019: Pe acest subiect, Consiliul raional Hincesti nu a fost vizat in recomandarile Curtii de Conturi expuse in Raportul de audit, aprobat prin Hotărârea CCRM nr.2 din 13.02.2018

2.1.10. acordarea documentelor permisive de construcție doar la existența acordului proprietarilor de terenuri;

response:
Scris nr. P-03-11/1115 din 10.04.2019: Autorizatiile de construire se emit conform Legii nr. 163 din 09.07.2018 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, in temeiul si cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare si a documentatiei de proiect elaborate si verificate. Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaboreaza de catre directia arhitectura si constructii si se emite de primaria mun. Balti in baza cererii la care se anexeaza acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale caror interese pot fi afectate nemijlocit in procesul executarii lucrarilor de constructie si in perioada exploatarii obiectului construit.

2.1.10. acordarea documentelor permisive de construcție doar la existența acordului proprietarilor de terenuri;

response:
Scris.nr.02-109/1989/18 din 13.04.2019: Actele permisive în construcții se emit de către emitent în conformitate cu prevederile Legii nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție” la cererea solicitanților depuse în modul stabilit de legislație. Este de menționat că cererile către emitent conform prevederilor pct. 14 din Regulamentul cu privire la crearea și funcțiionarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1469 din 30.12.2016 se depun de către proprietarul terenului pe care urmează a fi executate lucrări de construcție și/sau imobilului care urmează să fie supus reconstruirii (restaurării, modificării sau consolidarii) sau de către persoanele, care în temeiului actului juridic respectiv (contract, decizie a autorității competente sau alt act juridic conform legislației), dispun de dreptul de a efectua lucrări de construcție în privința terenului/imobilului.

2.1.10. acordarea documentelor permisive de construcție doar la existența acordului proprietarilor de terenuri;

2.1.10. acordarea documentelor permisive de construcție doar la existența acordului proprietarilor de terenuri;

2.1.10. acordarea documentelor permisive de construcție doar la existența acordului proprietarilor de terenuri;

2.1.10. acordarea documentelor permisive de construcție doar la existența acordului proprietarilor de terenuri;

2.2. pentru informare, implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, precum și în Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.8 din 09.02.2011.

response:
Scris. ASP nr.01/1888 din 02.04.2019: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_6397_303-19_ASP.pdf

2.2. pentru informare, implementarea punctuală a recomandărilor, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, precum și în Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.8 din 09.02.2011.

response:
Scris.nr.36/01-08/605 din 25.06.2018:ARFC a examinat Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile, aprobat prin HCC nr.2 din 13.02.2018 și anexat s-a prezentat informația trimestrială privind măsurile întreprinse în vederea executării și recomandărilor stipulate.

RO_5630_Scris ARFC.pdf
RO_6098_0754-18_ARFC.pdf
RO_6099_0900-18_ARFC.pdf

2.2.1. implementarea programelor de stat de identificare și înregistrare a bunurilor imobile reieșind din principiul teritorial;

response:
Scris.nr.01/1888 din 02.04.2019: Implementarea programelor de stat de inregistrare a bunurilor imobile proprietate publica și bunurilor imobile transmise in proprietate privata a fost conditional de lipsa resurselor financiarea pentru executarea lucrarilor cadastrale și înregistrarea primara a bunurilor imobile și drepturilor de proprietate asupra lor. La 17 septembrie 2018, dupa doi ani de conlucrare a echipei ASP cu echipa desemnata a Bancii Mondiale pentru evaluarea necesităților țării și pregatirea documentației de proiect, a fost semnat Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internaționala de Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de înregistrare funciară ți evaluare. Acordul a fost ratificat conform Legii nr. 240 din 8 noiembrie 2018 și a intrat in vigoare la 14 ianuarie 2019. Proiectul va fi implementat în perioada 2019 - 2023 și este compus din 4 componente: 1. Înregistrarea primara a bunurilor imobile (terenuri și alte bunuri imobile proprietate privată ți proprietate publică), 2. Evaluarea bunurilor imobile (reevaluarea bunurilor imobile evaluate în perioada 2005 - 2011, conform Hotărârii Guvernului nr. 670 din 2003 și prima evaluare a categoriilor de bunuri imobile neevaluate până în prezent), 3. Consolidarea sistemului de administrare funciară (inclusiv, revizuirea metodologiilor, asigurarea schimbului de date, crearea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale), 4. Consolidarea capacităților autorităților implicate în înregistrarea primara, evaluare și prestare servicii din domeniul administrării funciare (instruiri ale autorităților publice locale și centrale, alte entități relevante). Agenția Servicii Publice este desemnată în calitate de Agenție de implementare a Proiectului, care va asigura implementarea activităților de delimitare a proprietății publice (incluse în componenta 1) in parteneriat cu Agenția Proprietății Publice. Activitățile privind evaluarea bunurilor imobile (componenta 1) și cele de dezvoltare a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale (din componenta 3) vor și implementate în parteneriat cu Agenția Relații Funciare și Cadastru.

2.2.1. implementarea programelor de stat de identificare și înregistrare a bunurilor imobile reieșind din principiul teritorial;

response:
Scris.nr.36/01-08/605 din 25.06.2018: Lucrările cadastrale în mod masiv nu se execută din lipsa acoperirii cu surse financiare necesare din bugetul de stat. În scopul executării lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile pentru anul 2018 au fost planificate 6,85 mln. lei. Astfel, pe parcursul semestrului I al anului curent s-au executat lucrări cadastrale de identificare şi delimitare a terenurilor proprietate publică pentru 1711 bunuri imobile în sumă totală de 2850335,45 lei. Ca rezultat, de la începutul lucrărilor au fost recepţionate de către serviciile cadastrale teritoriale 477 bunuri imobile şi înregistrate în registrul bunurilor imobile 976 terenuri proprietate publică a statului și a autorităților publice locale, cu valorificarea în sem. I al anului curent a sumei totale de 61378,85 lei. Reieşind din cele menţionate specificăm faptul că, pe parcursul anului curent activităţile ce ţin de delimitarea proprietăţii publice s-au axat pe finalizarea obiectelor iniţiate anterior în perioada anilor precedenți. Scris nr.36/01-08/866 din 17.10.2018: Pe parcursul trimestrului III s-au executat lucrări cadastrale de identificare şi delimitare a terenurilor proprietate publică pentru 935 bunuri imobile în sumă totală de 1344574,76 lei. Ca rezultat, au fost recepţionate de către serviciile cadastrale teritoriale 1539 bunuri imobile şi înregistrate în registrul bunurilor imobile 210 terenuri proprietate publică a statului și a autorităților publice locale, cu valorificarea sumei totale de 41016.30 lei.

RO_6099_0900-18_ARFC.pdf

2.2.2. asigurarea corectitudinii datelor din RBI, în special a corectitudinii de înregistrare a drepturilor de proprietate de stat, locală și privată în cadrul înregistrărilor primare masive, cu asigurarea existenței deciziilor și fundamentărilor de rigoare a registratorilor;

response:
Scris.nr.01/1888 din 02.04.2019: În limitele competenetelor sale, în scopul implementării prevederilor Legii nr. 29 din 2018 privind delimitarea proprietății publice, în cadrul Departamentului cadastru al Agenției Servicii Publice a fost instituit mecanismul de control managerial asupra modului de proprietate publica (copia Dispoziției se anexează). La fel, pe parcursul anului 2018 și trimestrului I 2019, au fost efectuate instruiri cu registratorii din cadrul serviciilor cadastrale teritoriale și atenționați asupra respectării întocmai a prevederilor cadrului normativ și procedurilor privind justificarea acțiuniior de corectare cu emiterea deciziilor.

2.2.2. asigurarea corectitudinii datelor din RBI, în special a corectitudinii de înregistrare a drepturilor de proprietate de stat, locală și privată în cadrul înregistrărilor primare masive, cu asigurarea existenței deciziilor și fundamentărilor de rigoare a registratorilor;

response:
Scris.nr.36/01-08/605 din 25.06.2018: Competenţele Agenției Relaţii Funciare şi Cadastru referitor la acest subiect sunt de elaborare a cadrului normativ în domeniu, de aprobare a Regulamentului privind atestarea registratorilor, Ordinul directorului general al ARFC nr. 108/2009, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 695 din 18 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv Agenţia prezidează şedinţele Comisiei de atestare a registratorilor, constituită din reprezentanţi ai Agenţiei, ai Agenției Servicii Publice şi ai Ministerului Justiţiei. Totodată reieşind din cele menţionate precizăm că, Registratorul este nepărtinitor şi independent în activitatea sa. Drepturile şi obligaţiile, funcţiile, restricţiile, responsabilitatea, modul şi condiţiile de ocupare a funcţiei, precum şi alte prevederi ce ţin de exercitarea funcţiei de registrator sunt stabilite prin Regulamentul registratorului, aprobat prin HG 1030/1998, elaborat în conformitate cu articolele 12 şi 121 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998. În acest context, potrivit Regulamentului sus-numit, Registratorul este persoană cu funcţii de răspundere, care este în drept să examineze documentele ce confirmă drepturile şi să decidă asupra înregistrării bunului imobil şi a drepturilor asupra lui, să efectueze şi să rectifice înscrieri în registrul bunurilor imobile, în modul stabilit. În subsidiar, conform prevederilor articolului 12 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr 1543/1998, Registratorul este supus atestării cel puţin o dată la 3 ani. În urma atestării, registratorului i se acordă un calificativ de evaluare a performanțelor profesionale, astfel în procesul atestării se iau în considerare şi vechimea în muncă, cunoștințele teoretice, rezultatele activității registratorului. În funcţie de calificativul obținut în urma atestării, registratorului i se conferă un grad de calificare, iar în cazul obținerii calificativului „nesatisfăcător,” registratorul este concediat pentru necorespundere profesională.

2.2.3. revizuirea și actualizarea metodologiei de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, care ar servi drept bază pentru reevaluarea bunurilor imobile;

response:
Scris.nr.01/1888 din 02.04.2019: Agenda Servicii Publice participa la elaborarea actelor normative, prin delegarea angajaților sai cu expertiza în domeniu. La fel, dupa cum a fost indicat in pct. 1 al prezentului tabel, revizuirea metodologiei de evaluare va fi întreprinsă în cadrul Proiectului Înregistrarea și evaluarea funciară, pentru a incorpora cele mai bune practici internaționale.

2.2.3. revizuirea și actualizarea metodologiei de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, care ar servi drept bază pentru reevaluarea bunurilor imobile;

response:
Scris.nr.36/01-08/605 din 25.06.2018: Proiectul Regulamentului cu privire la reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării a fost elaborat în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, coordonat şi avizat cu părţile interesate, însă fără susţinerea Ministerului Finanţelor, care a avizat negativ proiectul respectiv. Dat fiind faptul că, Ministerul Finanţelor consideră reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării prematură din diferite motive, proiectul respectiv va fi elaborat concomitent cu lansarea în anul 2019 a proiectului Băncii Mondiale pentru înregistrarea funciară și evaluarea proprietății.

2.2.4. concordarea termenelor necesare finalizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile (Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998), Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică (Hotărârea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007), Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (Hotărârea Guvernului nr.670 din 09.06.2003) la resursele financiare disponibile în bugetul de stat;

response:
Scris.nr.01/1888 din 02.04.2019: Agenția Servicii Publice a elaborat proiectul Hotarârii de Guvern pentru modificarea Hotarârii nr. 1030 din 1998, pentru a aduce in concordanța termenele de implementare a Programului de stat ținând cont de termenele de realizarea a Proiectului menționat în pct. 1. Proiectul actului normativ urmează a fi avizat de autoritățile publice de resort și aprobat de Guvern în semestrul I 2019.

2.2.4. concordarea termenelor necesare finalizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile (Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998), Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică (Hotărârea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007), Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (Hotărârea Guvernului nr.670 din 09.06.2003) la resursele financiare disponibile în bugetul de stat;

response:
Scris.nr.36/01-08/605 din 25.06.2018: Proiectele de acte normative cu privire la concordarea termenelor necesare finalizării programelor de stat la resursele financiare disponibile în bugetul de stat, elaborate de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru de-a lungul anilor nu au fost susţinute de către Ministerul Finanţelor, drept urmare a fost imposibilă promovarea acestora. Totodată, ca urmare a adoptării Legii privind delimitarea proprietăţii publice în redacţie nouă nr.29/2018, s-a elaborat Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, în cadrul Grupului de lucru creat prin Ordinul directorului general al ARFC nr. 42 din 6 iunie 2018 şi respectiv Programul de delimitare a bunurilor proprietate publică pentru perioada 2019-2021, cu planificarea executării lucrărilor respective în sumă totală de 270 mln.lei. În ceea ce priveşte lucrările de reevaluare specială a bunurilor imobile relevăm că, procesul de încheiere a contractelor de achiziţii publice cu I.P. Agenţia Servicii Publice s-a extins până în prezent din cauza tergiversării de către ASP a semnării acestora, insistându-se asupra aplicării tarifelor cu TVA pentru lucrările respective deşi ASP nu este plătitor de TVA. Proiectul Băncii Mondiale pentru înregistrarea funciară și evaluarea proprietății (P161238), în cadrul căruia vor fi executate lucrări de delimitare, înregistrare şi evaluare în mod masiv a bunurilor imobile în localităţile unde nu s-au executat astfel de lucrări, la momentul actual este în proces de elaborare. Scris.nr.36/01-08/866 din 17.10.2018: Cu referire la proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, elaborat în cadrul Grupului de lucru menţionăm că, în contextul acţiunilor de reformă a administraţiei publice, Legea nr.173/2018, proiectul respectiv a fost remis Ministerului Economiei şi Infrastructurii, spre definitivare şi promovare, în modul stabilit. În ceea ce priveşte promovarea Programului de delimitare a bunurilor proprietate publică pentru perioada 2019-2021, relevăm că, prin Legea sus numită s-au transmis competenţele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru de elaborare a politicilor în competenţa organelor centrale de specialitate ale statului. Totodată, ca rezultat al procesului tergiversat de încheiere a contractelor de achiziţii publice cu I.P. Agenţia Servicii Publice, precizăm că, de la începutul anului 2018, s-au executat lucrări de evaluare a 62176 bunuri imobile cu destinaţie locativă din localităţile rurale, cu excepţia localităţilor din mun. Chişinău şi mun. Bălţi, în sumă totală de 5967604 lei. Prin Legea nr. 173/2018 au fost transmise competenţele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru de elaborare a politicilor în competenţa organelor centrale de specialitate ale statului, în scopul delimitării clare a funcţiilor de elaborare şi de promovare a politicilor, de funcţiile de implementare a politicilor. Astfel, conform prevederilor Legii sus-numite s-au operat modificări la mai multe acte normative în care se face referire la ARFC și competențele acesteia.

2.3.1. eliminarea deficiențelor din SIA „Cadastrul Fiscal”, prin asigurarea impozitării bunurilor imobile identificate ca „invalid”;

response:
Scris.nr.26-07/2-17/7912 din 28.06.2018: În scopul eliminarii deficientelor din SIA „Cadastrul Fiscal” a fost analizata informatia privind bunurile imobiliare Inregistrate in SIA „Cadastrul fiscal” cu statut „invalid”, fiind identificate 113107 obiecte cu acest statut si 13827 obiecte care până în prezent nu au fost asignate. În acest context, in adresa Directiilor generale administrare fiscala a fost remisa circulara nr.26-08/3-11/2-912 din 12.06.2018 privind informarea serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor (SCITL) din cadrul primariilor despre necesitatea intensificarii lucrului cu obiectele „invalide” inregistrate in SIA „Cadastrul fiscal”, inclusiv prin identificarea subiectilor impunerii. Astfel, a fost adus la cunoștința ca pentru schimbarea statutului bunului imobiliar din „Invalid” in „Valid”, perceptorul fiscal urmeaza sa corecteze in SIA „Cadastrul fiscal” informatia cu privire la codul fiscal al contribuabilului, cota-parte de proprietate asupra bunului imobiliar, perioada de valabilitate a dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale, precum și ca aceste corectari se vor realiza prin intermediul operatiunii „Relației temporare”. Scris.nr.26-07/2-17-16330 din 26.12.2018: În scopul eliminării deficiențelor din SIA „Cadastrul Fiscal” a fost analizată informația privind bunurile imobiliare înregistrate în SIA „Cadastrul fiscal” cu statut „invalid”, fiind identificate 113107 obiecte cu acest statut si 13827 obiecte care până în prezent nu au fost asignate. În acest context, în adresa Directiilor generale administrare fiscală a fost remisă circulară nr.26-08/3-11/2-912 din 12.06.2018 privind informarea serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor (SCITL) din cadrul primariilor despre necesitatea intensificarii lucrului cu obiectele „invalide” inregistrate in SIA „Cadastrul fiscal”, inclusiv prin identificarea subiectilor impunerii. Astfel, a fost adus la cunostinta ca pentru schimbarea statutului bunului imobiliar din „Invalid” in „Valid”, perceptorul fiscal urmeaza sa corecteze in SIA „Cadastrul fiscal” informatia cu privire la codul fiscal al contribuabilului, cota-parte de proprietate asupra bunului imobiliar, perioada de valabilitate a dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale, precum si ca aceste corectari se vor realiza prin intermediul operatiunii „Relatiei temporare”. Tinind cont de faptul ca actiunea data are caracter continuu, in Planurile de activitate comuna a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autoritatile administratiei publice locale a fost inclusa actiunea „Eliminarea deficientilor din SIA „Cadastrul Fiscal”, prin asigurarea impozitarii bunurilor imobile identificate ca „invalid””, care se realizeaza permanent.

RO_5631_0665-18_SFS_28.06.18.pdf
RO_6335_0865-18_SFS.pdf
RO_6337_1081-18_SFS.pdf
RO_6401_324-19_SFS.pdf

2.3.2. identificarea unor soluții pentru asigurarea impozitării bunurilor imobile proprietate publică date în arendă/locațiune;

response:
Scris.nr.26-07/2-17/7912 din 28.06.2018: În vederea identificării unor soluții pentru asigurarea impozitării bunurilor imobile proprietate publică date în arenda/locațiune Serviciul Fiscal de Stat a prezint propuneri către Ministerul Finanțelor pentru completarea art. 285 al titlului VI din Codul Fiscal prin scrisoarea Nr.26-08/3-10/l/13557(1618) din 29 octombrie 2018. (Anexa nr.1)

2.4.1. asigurarea revizuirii și completării Listei bunurilor imobile proprietate de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, inclusiv prin includerea terenurilor proprietate publică;

response:
Scris nr.16-2337 din 05.04.2019: Urmare reorganizărilor structurale ale administrației publice centrale de specialitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.594/2017 cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate și Hotărârii Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea și funcționarea APP, ministerele și alte autorități administrative centrale au transmis în administrarea Agenției 146 întreprinderi de stat. Ținând cont de recomandările Curții de Conturi și solicitările înaintate de unele întreprinderi de stat (Î.S.”MoldAtsa”, Î.S.”Portul Fluvial Ungheni”), întru eliminarea divergențelor identificate reflectarea corectă a informației privind patrimoniul public, prin ajustarea Listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului, APP, a promovat modificări în anexele nr.6, 7, 9, 226 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139 din 27.02.2019. Este de menționat că, Hotărârea Guvernului nr.351/2005 a fost completată cu anexa nr.91 Lista bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea întreprinderilor de stat, fondate de Agenția Proprietății Publice, în care, la etapa actuală, au fost incluse bunurile imobile gestionate de Î.S.”MoldAtsa” (38 unități) și Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” (2 unitati). La moment, este în proces de elaborare proiectul hotărârii de Guvem cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.351/2005 cu Lista bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (circa 535 bunuri), ce urmează a fi promovat în ordinea stabilită de către APP. Concomitent menționăm că, a fost promovată și adoptată Hotărârea Guvernului nr.161 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea APP (în vigoare din 27.03.2019), prin care s-a dispus transmiterea din administrarea autorităților publice centrale, autorităților de stat și instituțiilor publice de stat în administrarea APP, a terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public, conform Anexei nr.1 la hotărâre. De asemenea, s-a aprobat Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul privat, din administrarea APP (Anexa nr.2). Menționăm că, potrivit prevederilor pct.5 al hotărârii prenotate, se interzice autorităților publice centrale, autorităților de stat și instituțiilor publice de stat, fără acordul prealabil al APP, sa inițieze formări de bunuri (terenuri) noi.

RO_6399_325-19_MEI.pdf

2.4.1. asigurarea revizuirii și completării Listei bunurilor imobile proprietate de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, inclusiv prin includerea terenurilor proprietate publică;

response:
Scris.APP nr.06-04-1004 din 09.07.2018: Conform art.23 alin.(l) din Legea 29/2018, Guvernul, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii, urmeaza sa aprobe actele normative necesare executarii legii. În acest scop, in comun cu Agenda Relatii Funciare și Cadastru a fost instituit un Grup de lucru pentru elaborarea proiectului Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publica. Proiectul dat actualmente este la etapa de definitivare, urmând să fie remis autoritatilor administrate publice centrale și locale spre avizare, în ordinea stabilită. Aprobarea de către Guvern a Regulamentului menționat supra, de asemenea, implică examinarea oportunității operării modificarilor in Listele bunurilor imobile proprietate de stat, aprobate prin Hotarârea Guvernului 351/2005, dat fiind ca acest act regulator prevede instrumente specifice de înregistrare a bunurilor proprietate de stat neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, ținut de I.P. ’’Agenția Servicii Publice”.

2.4.2. elaborarea unui cadru normativ-metodologic exhaustiv care ar reglementa modul de determinare a suprafețelor terenurilor aferente și adiacente obiectivelor private;

response:
Scris nr.16-2337 din 05.04.2019: Prin Hotărârea Guvernului nr.91 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea și locațiunea/arenda terenurilor aferente, care prevad procedurile de gestionare a terenurilor aferente din domeniul privat al statului.

2.4.2. elaborarea unui cadru normativ-metodologic exhaustiv care ar reglementa modul de determinare a suprafețelor terenurilor aferente și adiacente obiectivelor private;

2.4.3. revizuirea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997, inclusiv prin: interzicerea expresă de dare în arendă a terenurilor proprietate publică pentru efectuarea construcțiilor, stabilirea unei modalități distincte de calculare a plăților de arendă a terenurilor ocupate de ape sau aferente acestora (în funcție de scopul folosirii lor) etc.;

response:
Scris nr.16-2337 din 05.04.2019: Urmare a reorganizării MEI și APP și prezentării raportului CCRM după aprobarea planului anual al MEI pe 2018, revizuirea și completarea Legii пг.1308-ХIII din 25.07.1997 conform cerințelor înaintate de CCRM, nu a fost planificate în cadrul Ministerului. Totodată au fost întreprinse măsurile planificate privind elaborarea și aprobarea Hotărârea Guvernului nr.91/2019 Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului. Regulamentul aprobat stabilește modul de transmitere a terenurilor proprietate publica a statului în locațiune/arenda/superficie/comodat de către APP. Totodată acesta prevede exhaustiv cazurile specifice de transmitere în locațiune. Marimea plății anuale pentru arenda terenurilor proprietate publica a statului destinate agriculturii, ocupate de ape sau aferente acestora, ramân in proprietatea statului, pretul se determina în baza raportului de evaluare (prețul de piață la chirie/arendă), perfectat de evaluatori licențiați, conform Legii nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, dar nu mai mic decât plata pentru arenda/locațiunea terenurilor proprietate publică, determinate de către Agenția Proprietății Publice în temeiul Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pamântului.

RO_6399_325-19_MEI.pdf

2.4.3. revizuirea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997, inclusiv prin: interzicerea expresă de dare în arendă a terenurilor proprietate publică pentru efectuarea construcțiilor, stabilirea unei modalități distincte de calculare a plăților de arendă a terenurilor ocupate de ape sau aferente acestora (în funcție de scopul folosirii lor) etc.;

2.5. Cancelariei de Stat și Oficiilor sale teritoriale, pentru informare și pentru inițierea expertizei de rigoare privind corespunderea actelor normative ale autorităților publice locale indicate în Raportul de audit cu cadrul legal existent;

response:
Scris. OT Orhei nr.1303/OT8-129 din 05.04.2019: a comunicat ca expertiza privind corespunderea actelor normative ale autorităților publice locale nu ține de competența OT Orhei. Scris. OT Soroca nr.1303/OT9-86 din 08.04.2019: Permanent deciziile adoptate de AAPL inclusiv patrimoniul public și impozitării bunurilor imobile sunt strict examinate în colaborare cu direcțiile de deservire fiscale din teritoriul deservit coresunderii cadrului legal. Scris. OT Cisinau nr.1303/OT4-360 din 12.04.2019: Deciziile nr. 2/22 din 27.02.2014; 8/34-15 din 10.10.2013; 3/16-5 din 04.05.2011; 6/25-19 din 25.10.2012; 4/19-2 din 13.05.2014; 4/18-12 din 13.05.2014; 3/16-7;3/16-6;3/16-5;3/16-4;3/16-3;3/16-2 din 11.04.2017, vizate în raport, nu au fost contestate. Cu referire la numerele cadastrale și adresele terenurilor specificate în Raportul auditului și, care în opinia Curții de Conturi, au fost înstrainate ilegal, ținem să menționăm, ca dat fiind faptul, ca nu se face trimitere la nici un act administrativ, Oficiul este în imposibilitatea de a se expune în acest sens. Oficiul teritorial Chișinău nu dispune de informații cu privire la rezultatele controlului de legalitate exercitat asupra deciziilor Consiliului municipal Chișinau vizate în Raportul auditului adoptate până la data 21.10.2009. Scris OT Ungheni nr.1303/OT10-70 din 05.04.2019: în scopul prevenirii pe viitor a deficiențelor la planificarea și realizarea veniturilor proprii, neregularităților la execuția unor cheltuieli bugetare a finanțelor publice, Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a organizat intrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Ungheni, în persoanele primărilor, contabililor șefi și secretarilor consiliilor locale din unitatea administrativ-teritorială pe data de 12.11.2018 ora 10-00, unde a fost data analiza amplă iregulărităților constatate în urma auditului public. Situațiile care urmează să apare în perspectiva vor fi curmate de Oficiul, in limita competentelor functionale, care se compun din efectuarea controlul de legalitate a actelor administrative emise de autoritatile publice locale de nivelul I si II din teritoriu subordonat, in limita legislatiei in vigoare. Scris. 1307/OT7-88 din 09.04.2019: Consiliul raional Hincești prin Decizia nr.02/26 din 26.03.2018 a aprobat planul de acțiuni pentru înlăturarea deficienților constatate privind auditul conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public. Președintele raionului Hâncești a emis despozitia nr.415-d din 17.04.2018 prin care a dispus un șir de acțiuni în vederea realizării și monitorizării recomandărilor oferite de auditul extern conform Hotărârilor Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.49 din 09.10.2017 și nr.2 din 13.02.2018. Scris.OT Causeni nr.1305/OT3-282 din 10.04.2019: Oficiul teritorial Causeni al Cancelariei de Stat isi organizeaza activitatea si functioneaza ca subdiviziune teritoriala a Cancelariei de Stat, conducerea generala a careia este asigurata de seful Oficiului, reprezentant al Guvernului in teritoriu. Inițierea expertizei de rigoare privind corespunderea actelor normative ale autoritatilor publice locale nu este de competenta Oficiului teritorial Causeni al Cancelariei de Stat. Scris.OT Cahul nr.1303/OT2-78 din 08.04.2019: La moment, deciziile adoptate de către Președintele Raionului Cahul se afla la etapa de inregistrare (actualizarea planurilor cadastrale) la Centrul Multifunctional al Institutiei Publice ’’Agenfia Servicii Publice” din Cahul. Avind in vedere cele expuse, Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a supus controlului obligatoriu de legalitate deciziile nominalizate, in urma caruia nu au fost depistate motive intemeiate pentru a le considera ilegale. Scris. OT Balti nr.1303/OT1-422 din 18.04.2019: in scopul remedierii si redresarii situatiei existente, autoritatile publice locale (in continuare APL) au fost informate privind neadmiterea incalcarilor in procesul de evidenta, inregistrare, raportare si gestionare a patrimoniului public, precum si a impozitarii bunurilor imobile, prin organizarea intrunirilor in teritoriu administrat cu participarea sefilor adjuncti din cadrul Oficiului. Control administrate exercitat de catre Oficiul asupra activitajii desfașurate de catre autoritatile publice locale urmarste scopul asigurarii respectarii legalitafii și a principiilor constituționale. Pe parcursul anului 2018-2019 au fost notificate in numar de 68 acte administrative, adoptate cu derogari de la legislatia in vigoare, privind: • vinzarea separata a cadirii si a terenului aferent, in loc de complex unic; • necorespunderea Legii nr.l308-XVIII din 25.07.1997 privind pretul normativ si modul de vanzare cumparare a pamintului; • nu este aprobat de catre APL un mecanism care ar reglementa regimul, particularitatile si criterile de atribuire a terenurilor pentm constructia caselor de locuit familiilor nou formate(art.11 din Codul funciar) cu exceptia mun. Balti; • ignorarea aplicarii prevederilor Regulamentului cu privire la vanzarea-cumpararea terenurilor aferente aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008, care stabileste expres condipile și modul vinzare cumparare a terenului aferent; • iresponsabilitatea APL in asigurarea incasarii platii de folosinta a terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor private; • neaplicarea prevederilor art.77 din Legea nr.436/XVI din 28.12.2006 la vinzarea, darea in arenda/locatiune a bunurilor imobile; mun. Balti - 3; raionul Riscani - 11; raionul Falesti - 16; raionul Glodeni - 6; raionul Singerei - 32. Autoritatile deliberative s-au conformat cerintelor Oficiului, 65 de acte au fost abrogate, modificate. Au fost inaintate 3 actiuni in judecata, care au fost admise. Oficul teritorial Balti si in continuare va pune accentul privind verificarea gestionarii conforme a patrimoniului public. Va informa suplimentar autoritatile publice de nivelul I-II privind intreprinderea actiunilor complese de inventariere, evidenta, inregistrare si gestionare a patrimoniului public. Scris OT Edineț nr.1303/OT6/64 din 15.04.2019: se acorda atenție anume actelor administrative adoptate/emise de catre APL de ambele niveluri in ceea ce priveste gestionarea patrimoniului, inregistrarea si evidenta lui. Un șir de bunuri, fiind supuse înregistrarii masive in perioda anilor 2001-2006 a fost inregistrate cu comiterea lacunilor, și anume in concretizarea suprafeței bunurilor imobile, fapt care a adus la prejudicierea autoritatii. Pe parcurs, aceste necoincidente, prin decizia Consiliului autoritatii respective au fost înlăturate. Totodată menționăm faptu că în baza actelor ilegale adoptate de consiliile locale, unele bunuri au fost abuziv ocupate de persoane, fără a fi expuse la licitație publică. În cazul dat, Oficiul teritorial a notificat actele respective, solicitând abrogarea lor ca fiind ilegale. Conform interpilăriilor și a semenărilor petrecute cu secretarii Consiliilor locale s-a accentuat faptul petrecerii invintarierii bunurilor imobile și a delimitarii lor cu scopul înregistrării și impozitării bunurilor, precum și altele acțiuni privind îndeplinirii cerințelor nominalizate mai sus. Scris.CR Căușeni nr.226/10 din 17.04.2019: a fost efectuată inventarierea terenurilor aferente proprietate publica a raionului Causeni, procedura realizată în raionul Causeni prin Dispoziția președintelui raionului nr.60-a din 28.05.2018. Subiectul respectiv a fost abordat si in cadrul seminarului din 13.09.2018 contabilii-sefi din primăriile raionului și entitățile finanțate de la bugetul raional au fost familiarizati cu măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru înregistrarea în evidența contabiăa a cladirilor, terenurilor, construcțiilor hidrotehnice, stadioanelor. Concomitent a fost explicate și procedura de evaluare, reevaluare a bunurilor imobile și reflectarea în evidența contabilă. Seminarul a intrunit 66 de participanți. Menționam, că terenurile aferente construcțiilor, proprietate publică a raionului Căușeni sunt inregistrate la Organul cadastral, în conformitate cu Legea nr. 121 cu privire la administrarea si deetatizarea proprietatii publice.

RO_6396_319-19_OT Orhei.pdf
RO_6398_333-19_OT Sorosa.pdf
RO_6409_338-19_OT Chisinau.pdf
RO_6410_341-19_OTUngheni.pdf
RO_6411_347-19_OT Hincesti.pdf
RO_6418_354-19_OT Causeni.pdf
RO_6420_353-19_OT Cahul.pdf
RO_6423_OT Balti.pdf
RO_6436_376-19_OT Edinet.pdf
RO_6437_377-19_Presedintele Causeni.pdf