Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.6 din 20 martie 2018 cu privire la Raportul auditului financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016

Numar 121-125 din data de 2018-03-20 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 10

Implementarea în cadrul Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” a sistemului de management financiar și control se află la o etapă incipientă, fiind însoțită de rezerve semnificative. Aceste circumstanțe au generat deficiențe, care au afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare respective.
Activitățile desfășurate în scopul colectării probelor suficiente și adecvate, precum și constatările expuse în Raportul de audit, au determinat echipa de audit să exprime  opinia contrară de audit aferentă situațiilor financiare ale Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, întocmite la 31 decembrie 2016.

Recomandari (10)

2. Să evalueze performanţa Companiei şi a conducerii ei, publicând raportul de referință şi recomandările de rigoare (pct. 6.1.).

1.1. să îmbunătățească sistemul de comunicare între nivelurile și responsabilii subdiviziunilor Companiei, pentru a asigura: 1.1. înregistrarea în evidența contabilă a terenurilor primite în folosință (pct. 4.1.1.);

1.2. evaluarea imobilizărilor corporale cu gradul de uzură de 100%, utilizate în activitatea operațională, precum și întreprinderea măsurilor de rigoare privind mijloacele fixe neutilizate în activitatea Companiei (pct. 4.1.3.);

1.3. elaborarea cadrului normativ intern, reieșind din specificul activității operaționale, privind înregistrarea, clasificarea, evaluarea, inventarierea și raportarea conformă a stocurilor de mărfuri și materiale (pct. 4.1.4.);

1.4. inventarierea creanțelor și datoriilor, reglementarea și instituirea provizioanelor privind creanțele compromise, precum și monitorizarea de către responsabili a clauzelor contractuale (pct.4.2.1., pct. 4.2.2.);

1.5. transmiterea în locațiune a bunurilor imobile în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (pct.4.3.);

1.6. instituirea unui mecanism de control intern asupra fișelor de emisie privind corespunderea acestora cu prevederile contractuale, până la transmiterea lor spre plasare (pct.4.4.2.);

1.7. înregistrarea în evidența contabilă a subvențiilor de la bugetul de stat în clasele de conturi corespunzătoare (pct. 4.5.);

1.8. ajustarea cadrului normativ intern aferent remunerării muncii angajaților în contextul definirii clare a justificărilor de rigoare pentru stabilirea nivelului de premiere a angajaților pe măsura realizării acestora (pct. 4.7.);

1.9. luarea de atitudine vizavi de angajații care nu și-au exercitat funcțiile în modul corespunzător.

Cerinte (2)

2.2. pentru examinare în cadrul ședinței, cu evaluarea situațiilor care au condiționat erorile constatate în Raportul de audit;

response:
Scris.CCA nr.325 din 02.05.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi și urmează să se întreprindă măsurile de rigoare.

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;