Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.6 din 20 martie 2018 cu privire la Raportul auditului financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016

Numar 121-125 din data de 2018-03-20 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 10

Implementarea în cadrul Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” a sistemului de management financiar și control se află la o etapă incipientă, fiind însoțită de rezerve semnificative. Aceste circumstanțe au generat deficiențe, care au afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare respective.
Activitățile desfășurate în scopul colectării probelor suficiente și adecvate, precum și constatările expuse în Raportul de audit, au determinat echipa de audit să exprime  opinia contrară de audit aferentă situațiilor financiare ale Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, întocmite la 31 decembrie 2016.

Recomandari (10)

2. Să evalueze performanţa Companiei şi a conducerii ei, publicând raportul de referință şi recomandările de rigoare (pct. 6.1.).

response:
Scris.CA nr.731 din 03.10.2019: Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în limitele competenței sale, a stabilit, în conformitate cu prevederile art.58 lit.c) din Codul audiovizualului, că una dintre atribuțiile Consiliului de Observatori era evaluarea performanței Companiei și conducerii ei, publicând rapoarte anuale și recomandări. În conformitate cu prevederile art.39-41, 58 lit.c) din Codul Audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006 și în vederea executării Hotărârii nr.6 din 20 martie 2018 a Curții de Conturi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin Decizia nr.11/73 din 24 aprilie 2018, a solicitat Consiliului de Observatori evaluarea performanței IPNA Compania ,,Teleradio-Moldova" și prezentarea, în termen de 3 luni, a rapoartelor anuale privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania ,,Teleradio-Moldova" și a recomandărilor pentru anii 2016 și 2017. Este de menționat că rapoartele respective au fost prezentate la Consiliul Audiovizualului pe data de 9 iulie 2019. Consiliul Audiovizualului a examinat Raportul de evaluare a performanței conducerii IPNA Compania ,,Teleradio-Moldova" pentru anul 2017 și rapoartele anuale privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania ,,Teleradio-Moldova" și a recomandărilor pentru anii 2016 și 2017, în cadrul ședinței publice din 29 iulie 2019. Prin Decizia CA nr.31/99 din 29.07.2019, Consiliul Audiovizualului a decis de a remite Curții de Conturi rapoartele anuale privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania ,,Teleradio-Moldova" și a recomandărilor pentru anii 2016 și 2017, și de a sesiza Curtea de Conturi cu privire la verificarea gestionării și utilizării resurselor financiare publice pentru remunerarea membrilor Consiliului de supraveghere (Observatori).

RO_6825_865-19_CA.pdf

1.1. să îmbunătățească sistemul de comunicare între nivelurile și responsabilii subdiviziunilor Companiei, pentru a asigura: 1.1. înregistrarea în evidența contabilă a terenurilor primite în folosință (pct. 4.1.1.);

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: 1.Terenul cu suprafata totala de 5,8544 ha, primit in folosinta prin Hotararea Guvernului nr.615 din 19.05.2008 a fost inregistrat in evidenta contabila. 2. Terenul cu suprafata de 1,7276 ha, primit in folosinta prin Decizia consiliului municipal Chisinau, nr. 16/67 din 28.12.2004 a fost inregistrat in evidenta contabila. (cu anexe)

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

1.2. evaluarea imobilizărilor corporale cu gradul de uzură de 100%, utilizate în activitatea operațională, precum și întreprinderea măsurilor de rigoare privind mijloacele fixe neutilizate în activitatea Companiei (pct. 4.1.3.);

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: 1. Prin Hotararea Consiliului de Obsevatori nr.27 din 29.03.18 a fost aprobata casarea a 72 unitati de mijloace fixe. 2. Prin Hotararea Consiliului de Obsevatori nr.66 din 09.07.18 a fost aprobata casarea a 178 unitati de mijloace fixe. 3. Au fost evaluate 15 unitati de transport cu gradul de uzura 100%. 4. A fost constituit grupul de lucru pentru reevaluarea mijloacelor fixe. 5. A fost actualizata componenta comisiei permanente pentru determinarea inutilizabilitatii mijloacelor fixe.

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

1.3. elaborarea cadrului normativ intern, reieșind din specificul activității operaționale, privind înregistrarea, clasificarea, evaluarea, inventarierea și raportarea conformă a stocurilor de mărfuri și materiale (pct. 4.1.4.);

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: 1.În scopul aprecierii utilitatii stocurilor de marfuri și materiale cu circulatie lenta care nu pot fi utilizate in procesul de productie a fost creata comisia pentru aprecierea bunurilor materiale cu circulatie lenta. 2. Au fost actualizate componentele comisiilor permanente pentru decontarea materialelor si obiectelor de mica valoare și scurta durata.

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

1.4. inventarierea creanțelor și datoriilor, reglementarea și instituirea provizioanelor privind creanțele compromise, precum și monitorizarea de către responsabili a clauzelor contractuale (pct.4.2.1., pct. 4.2.2.);

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: 1.A fost creata comisia pentru inventarierea creantelor Companiei, cu stabilirea perioadelor efectuarii inventarierii creantelor, precum și raportarii rezultatelor inventarierii. 2.Au fost constituite provizioane privind creantele compromise in valoare de 397886,86.

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

1.5. transmiterea în locațiune a bunurilor imobile în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (pct.4.3.);

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: 1.A fost instituita comisia de licitatie și negocieri directe privind darea in locatiune a activelor neutilizate ale IPNA Compania "Teleradio-Moldova", precum și aprobat Regulamentul cu privire la modul de dare in locatiune a activelor neutilizate ale Companiei. Regulamentul stabilește modalitatea de transmitere activelor neutilizate ale Companiei in locatiune, modul de selectare a locatarilor și marimea coeficientului de piata, folosit pentru calcularea cuantumului chiriei activelor neutilizate. 2. Totodata a fost elaborat Regulamentul privind transmiterea in locatiune a bunurilor Companiei prin licitatii cu strigare.

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

1.6. instituirea unui mecanism de control intern asupra fișelor de emisie privind corespunderea acestora cu prevederile contractuale, până la transmiterea lor spre plasare (pct.4.4.2.);

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: Au fost elaborate și aprobate procedurile privind circuitul documentelor in cadrul serviciului marketing și vanzari.

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

1.7. înregistrarea în evidența contabilă a subvențiilor de la bugetul de stat în clasele de conturi corespunzătoare (pct. 4.5.);

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: In evidenta contabila subventiile de la bugetul de stat se inregistreaza in clasele de conturi corespunzatoare.

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

1.8. ajustarea cadrului normativ intern aferent remunerării muncii angajaților în contextul definirii clare a justificărilor de rigoare pentru stabilirea nivelului de premiere a angajaților pe măsura realizării acestora (pct. 4.7.);

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: A fost aprobat Regulamentul privind acordarea premiilor din mijloacele financiare ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

1.9. luarea de atitudine vizavi de angajații care nu și-au exercitat funcțiile în modul corespunzător.

response:
Scris. IPNA_Compania ,,Teleradio-Moldova" nr.01-10/631 din 11.10.2018: A fost desfașurata ancheta de serviciu cu privire la motivele neregulilor reflectate in Raportul auditului financiar privind gestiuinea economico-financiara și administrarea patrimoniului de catre IPNA Compania "Teleradio-Moldova” pentru exercitiul bugetar 2016. S-a constatat ca conducatorii subdiviziunilor nu și-au indeplinit ireproșabil obligatiuni de serviciu. Dat fiind faptul ca de la data comiterii abaterilor disciplinare identificate au trecut mai mult de 2 ani, in conformitate cu prevederile art. 209, alin. 2 din Codul Muncii asupra salariatilor nu pot fi aplicate sanctiuni disciplinare. Insa angajatorul a atentionat persoanele responsabile pentru obligatiunea acestora de a organiza și desfașura activitatea in conformitate cu pevederile actelor legislative, fișele de post și reglementarile interne.

RO_5819_0817-18_IPNA_TRM.pdf

Cerinte (2)

2.2. pentru examinare în cadrul ședinței, cu evaluarea situațiilor care au condiționat erorile constatate în Raportul de audit;

response:
Scris.CCA nr.325 din 02.05.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi și urmează să se întreprindă măsurile de rigoare.

RO_5414_0459-18_CCA.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;