Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 55 din 16 septembrie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” pe anii 2009-2010

Numar din data de 2011-09-16 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 22

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna Veronica Herţa, directorului Întreprinderii municipale "Parcul urban de autobuze" (în continuare - Î.M. "PUA") dl Iacob Capcelea, şefului-adjunct al Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna Margareta Bîtcă, şefului Direcţiei management în transport al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţii a Consiliului municipal Chişinău dl Lilian Copaci, contabilului-şef al Î.M. "PUA" dna Iana Oleinicov, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală "Parcul urban de autobuze" pe anii 2009-2010.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2010 şi 2011, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii cu prevederile legale a modului de gestionare a patrimoniului public la Î.M." PUA".

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală "Parcul urban de autobuze" pe anii 2009-2010 a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi admise la gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin:

  • Existenţa unui management economico-financiar ineficient, care nu a asigurat menţinerea sistemului indicatorilor rezultativi de bază, ce permite estimarea potenţialului economico-financiar al întreprinderii, la un nivel corespunzător, ceea ce a influenţat negativ asupra eficienţei tuturor activităţilor desfăşurate de întreprindere şi, ca rezultat, aceasta: nu a avut posibilităţi reale pentru asigurarea unei activităţi durabile; a utilizat ineficient mijloacele sale materiale şi financiare, prevăzute pentru desfăşurarea activităţii; n-a asigurat o capacitate corespunzătoare de a utiliza eficient capitalul propriu; nu a fost capabilă să-şi onoreze imediat obligaţiile curente; n-a dispus de capacitatea respectivă pentru a-şi achita datoriile pe termen scurt, fără a fi obligată să vîndă stocurile de mărfuri şi materiale; n-a avut posibilitatea respectivă de a transforma într-un termen scurt activele curente, de care dispune, în lichidităţi necesare, pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile.
  • Atitudinea insuficientă şi neconformă a organelor de conducere ale Î.M. "PUA" faţă de patrimoniul public gestionat, exprimată prin nivelul scăzut de gospodărire a spaţiilor clădirii administrative, neasigurarea integrităţii depline a mijloacelor de transport destinate activităţii de bază a întreprinderii, precum şi deficienţele în evidenţa suprafeţelor de terenuri aflate în gestiune denotă o lipsă de control la executarea obligaţiunilor manageriale asumate la gestionarea patrimoniului public.
  • Lipsa unei reglementări şi metodologii conforme de stabilire a termenelor de achitare şi modalităţii de calculare şi evaluare a mărimii valorice a transferurilor de la bugetul municipal pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif şi pentru acoperirea pierderilor suportate prin acordarea de înlesniri la transport, precum şi existenţa unor ambiguităţi în Metodologia aprobată de Consiliul municipal Chişinău au condiţionat riscuri majore de calculare incorectă a veniturilor ratate şi de evaluare a alocaţiilor corespunzătoare din bugetul municipal.
  • Ca rezultat al ambiguităţilor existente în Metodologia calculării şi reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători, aprobată prin Decizia Consiliului municipal Chişinău, precum şi al nerespectării prevederilor normelor metodologice existente referitor la estimarea cheltuielilor incluse la calcularea tarifului pentru serviciile de transport urban de călători, de către conducerea Î.M."PUA" nu a fost asigurată calcularea corectă a preţului de cost al unei călătorii atît în anul 2009, cît şi în anul 2010.
  • Nu a fost asigurată efectuarea corectă a calculelor cuantumului chiriei la transmiterea unor încăperi în locaţiune, ca urmare fiind ratate venituri.
  • Procesul de efectuare a achiziţiilor de bunuri materiale pentru necesităţile Î.M."PUA" şi cel de încheiere a contractelor cu agenţii economici, în această privinţă, precum şi managementul ineficient al procesului respectiv au generat deficienţe, care menţin o probabilitate sporită de admitere a unor încălcări la utilizarea mijloacelor financiare pentru acest domeniu de activitate al întreprinderii.
  • Managementul şi controlul intern insuficient în procesul de transportare a călătorilor au dus la utilizarea neconformă a unităţilor de transport auto, la nerespectarea întocmai a prevederilor legale ce se referă la completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autobuze şi a celor ce ţin de evidenţa în acest domeniu, ceea ce condiţionează riscuri majore de efectuare a cheltuielilor neregulamentare.
  • Documentarea cu deficienţe a activităţii unor salariaţi din efectivul întreprinderii, care pe lîngă munca de bază îndeplineau o altă muncă permanentă prin cumul, precum şi nerespectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare ce ţin de domeniul retribuirii muncii, au avut ca consecinţă suportarea de către întreprindere a cheltuielilor neregulamentare, la retribuirea muncii, în sumă totală de 206,17 mii lei.
  • Nerespectarea prevederilor regulamentare în managementul contabil a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deficienţe în situaţiile privind decontările, ceea ce a determinat denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate cu suma totală de 506,9 mii lei.

Neregularităţile şi abaterile existente se datorează atitudinii pasive a Consiliului municipal Chişinău faţă de activitatea întreprinderii, neinstituirii de către acesta a Consiliului de administrare al întreprinderii, nivelului scăzut de responsabilitate al conducerii Î.M."PUA", nerespectării întocmai a normelor de reglementare a disciplinei financiare, precum şi controlului intern nesatisfăcător în cadrul întreprinderii.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală "Parcul urban de autobuze" pe anii 2009-2010, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului municipal Chişinău, pentru informare şi luare de atitudine, şi se cere întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor de audit;

2.2. Întreprinderii municipale "Parcul urban de autobuze", de la care se cere să ia măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate, cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestor recomandări.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (22)

1. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea constituirii Consiliului de administrare al Î.M.„PUA", asigurînd o activitate conformă a acestuia.

2. Să asigure aprobarea conformă a programului de perspectivă de dezvoltare a întreprinderii.

3. În comun cu conducerea Î.M.„PUA", să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării pierderilor întreprinderii, totodată, asigurînd utilizarea eficientă a mijloacelor materiale şi financiare, întru asigurarea unei activităţi durabile a întreprinderii şi stabilitatea echilibrului economico-financiar al societăţii.

4. Să asigure stabilitatea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderii, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

5. Să ia măsuri în vederea eficientizării managementului întreprinderii şi responsabilizării conducerii acesteia referitor la dezvoltarea performanţelor ce ţin de acumularea veniturilor, cu stabilirea procedurilor respective de control intern.

6. Să întreprindă măsuri în vederea înlăturării ambiguităţilor din Metodologia aprobată prin Decizia CMC nr.51/2.

7. Să examineze situaţia privind adoptarea unui act normativ referitor la definirea modalităţii, mărimii valorice şi termenelor transferurilor de la bugetul municipal pentru acoperirea diferenţelor dintre preţul de cost şi de tarif, precum şi pentru acoperirea pierderilor suportate prin acordarea de înlesniri la transport.

8. Să întreprindă măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate la estimarea cheltuielilor incluse la calcularea tarifului pentru serviciile de transport urban de călători, cu asigurarea respectării prevederilor actelor normative în vigoare.

9. Să elaboreze un mecanism de monitorizare şi administrare bine definit a serviciului de planificare, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri.

10. Să asigure respectarea prevederilor legale la transmiterea în locaţiune a încăperilor.

11. Să determine oportunitatea calificării Î.M. „PUA" în calitate de autoritate contractantă, cu stabilirea unor reglementări şi proceduri eficiente de achiziţionare a bunurilor materiale.

12. Să asigure respectarea prevederilor legale la achiziţionarea bunurilor materiale şi utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în aceste scopuri.

13. Să asigure un management eficient al modului de utilizare a unităţilor de transport, cu respectarea întocmai a prevederilor legale ce ţin de evidenţa lucrului acestora, implementarea unor proceduri de control intern şi înlăturarea deficienţelor constatate.

14. Să întreprindă măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate la retribuirea muncii, inclusiv documentarea lucrului efectuat prin cumul, conform prevederilor legale.

15. Să examineze oportunitatea optimizării statelor de personal, ţinînd cont de necesităţile stringente ale întreprinderii.

16. Să elaboreze un mecanism de monitorizare şi administrare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri în secţiile şi serviciile întreprinderii care se ocupă de gestionarea patrimoniul public şi cu luarea măsurilor în vederea înlăturării deficienţelor constatate.

17. Să asigure documentarea conformă a transmiterii terenului cu suprafaţa de 8,586 ha întreprinderii, cu autentificarea dreptului deţinătorului de teren şi evaluarea acestuia potrivit prevederilor legale.

18. Să respecte legislaţia în vigoare la efectuarea activităţii economico-financiare, asigurînd, în toate aspectele, o imagine veridică şi completă a rapoartelor financiare.

19. Să întreprindă măsuri de monitorizare şi recuperare a creanţelor.

20. Să asigure efectuarea inventarierii creanţelor şi datoriilor.

21. Să asigure o definire clară a sistemului de control intern, cu întocmirea regulamentelor interne şi procedurilor scrise cu privire la toate genurile de activitate, cu evaluarea riscurilor, stabilirea standardelor activităţilor de control intern, măsurilor şi acţiunilor de control, procedurilor, care să asigure realizarea deplină a directivelor conducerii.

22. Să asigure o îmbunătăţire a activităţii Serviciului încasări şi control, ţinînd cont de definirea metodologică a proceselor de control şi control financiar la trafic.

Cerinte (2)

2.1. Consiliului municipal Chişinău, pentru informare şi luare de atitudine, şi se cere întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor de audit

2.2. Întreprinderii municipale „Parcul urban de autobuze", de la care se cere să ia măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate, cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestor recomandări.