Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 8 din 26 martie 2018 privind Raportul auditului performanței „Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și de investițiile efectuate în acest domeniu”

Numar 133-141 din data de 2018-03-26 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 18

Examinând rezultatele auditului public extern şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
mecanismul actual de guvernanță corporativă instituit în cadrul întreprinderii nu a contribuit la obținerea performanței aferente gestiunii entității în condiții de eficiență și eficacitate. Totodată, este necesară responsabilizarea factorilor decizionali în scopul asigurării integrității fondurilor publice din gestiunea întreprinderii și protejarea intereselor acesteia.

Recomandari (18)

2. să asigure elaborarea unor reglementări cu privire la modul de formare și ajustare a tarifelor în corelare cu costurile reale privind transportul de mărfuri și călători pe Calea Ferată din Moldova (pct.3.1.3.);

3. să asigure elaborarea Regulamentului cu privire la transportul de mărfuri pe calea ferată din Moldova (pct.3.1.3.);

4. să asigure revizuirea statutului întreprinderii cu ajustarea acestuia la prevederile legale (pct.3.1.2. și pct.3.1.4.3.);

5. să întreprindă măsuri privind redresarea situației economice aferente activităților nespecifice domeniului de bază al întreprinderii, cu păstrarea intereselor sociale (pct.3.3.2.);

6. să revizuiască/ajusteze și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit, regulamentele de organizare și funcționare a filialelor și subdiviziunilor întreprinderii, precum și statutul acesteia (pct.3.1.4.1. și pct.3.1.4.3.);

7. să asigure implementarea procedurilor de control intern, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management al calității prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia (pct.3.1.4.);

8. să asigure planificarea adecvată a necesităților de procurare și monitorizare a stocurilor deținute (pct.3.2.2.1.);

9. să asigure, de comun cu reprezentanții comitetului sindical, revizuirea, modificarea cadrului normativ intern privind remunerarea muncii/Contractului colectiv de muncă privind: definirea/stabilirea indicatorilor valorici/măsurabili de performanță pentru premierea angajaților; legalitatea stabilirii salariilor președinților degrevați ai Comitetelor sindicale, precum și să aprobe Regulamentul de salarizare în cadrul întreprinderii (pct.3.2.3.);

10. să asigure organizarea și desfășurarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public aflat în gestiune (pct.3.3.1.);

11. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării drepturilor asupra bunurilor imobile gestionate (pct.3.3.2.);

18. să întreprindă măsuri privind gestionarea eficientă a mijloacelor fixe neutilizate în procesul de producție și/sau determinarea modului de utilitate a acestora (pct.3.3.2.)

12. să asigure elaborarea și implementarea procedurilor de control intern aferente (re)evaluării imobilizărilor corporale în curs de execuție, înregistrării regulamentare a drepturilor patrimoniale, transmiterii la balanța beneficiarilor finali a obiectivelor finalizate (pct.3.3.3.);

13. să întreprindă măsurile de rigoare privind înlăturarea neconformităților admise în monitorizarea contractelor de locațiune (pct.3.3.4.);

14. să asigure transparența și argumentarea deciziilor luate de către Comisia pentru probleme tarifare (pct.3.3.5.);

15. să elaboreze proceduri de monitorizare a creanțelor, precum și să concretizeze atribuțiile și responsabilitățile Serviciului juridic, Serviciului economic, Serviciului financiar și filialelor cu privire la recuperarea acestora (pct.3.3.7.);

16. să asigure elaborarea unei metodologii de formare a costurilor aferente transportului feroviar local (pct.3.1.3.);

17. să asigure restructurarea sistemului contabil existent în cadrul întreprinderii în raport cu dezvoltarea sistemelor informaționale automatizate (pct.3.1.4.4.);

1. să solicite, de la directorul general, realizarea unor măsuri privind îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și control privind respectarea de către angajați a atribuțiilor funcționale;

Cerinte (1)

2.1. pentru aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării/consolidării sistemului de management al calității, precum și remedierii iregularităților constatate de auditul public extern;