Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 8 din 26 martie 2018 privind Raportul auditului performanței „Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și de investițiile efectuate în acest domeniu”

Numar 133-141 din data de 2018-03-26 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 18

Examinând rezultatele auditului public extern şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
mecanismul actual de guvernanță corporativă instituit în cadrul întreprinderii nu a contribuit la obținerea performanței aferente gestiunii entității în condiții de eficiență și eficacitate. Totodată, este necesară responsabilizarea factorilor decizionali în scopul asigurării integrității fondurilor publice din gestiunea întreprinderii și protejarea intereselor acesteia.

Recomandari (18)

2. să asigure elaborarea unor reglementări cu privire la modul de formare și ajustare a tarifelor în corelare cu costurile reale privind transportul de mărfuri și călători pe Calea Ferată din Moldova (pct.3.1.3.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 1.1 A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei tarifare, care stabileste cadrul organizatoric si metodologia de desfasurare a procedurii de acordare (modificare) a conditiilor tarifare la transportul de marfuri ce urmeaza a fi realizat de I.S. „Calea Ferata din Moldova” si a serviciilor aferente acestuia. 1.2. Toate deciziile Comisiei tarifare consemnate in procesele-verbale ale sedintelor sunt argumentate, fiind anexate materialele de rigoare. 1.3. A fost elaborat si transrmis spre aprobare Consiliului de Administratie proiectul Regulamentului privind stabilirea (modificarea) tarifelor, taxelor si a platilor pentru serviciile prestate de I.S. „Calea Ferata din Moldova” in domeniul transporturilor feroviare de pasageri. 1.4. Prin scrisoarea nr. H-04/2315 din 16.11.2018 a fost transmisa spre aprobare Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM Politica tarifara a Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova” pentru transportul de marfuri in trafic international pentru anul 2019

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

3. să asigure elaborarea Regulamentului cu privire la transportul de mărfuri pe calea ferată din Moldova (pct.3.1.3.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 2.1.Potrivit art. 166 din Codul transportului feroviar al RM: In baza prezentului cod, organul de specialitate al administratiei publice centrale, in comun cu organele interesate ale administratiei publice centrale, va elabora și va aproba regulamentul transportului de marfuri pe calea ferata, regulamentul transportului.de calatori, bagaje și mesagerii pe calea ferata și regulile de exploatare tehnica a caii ferate, cu înregistrarea și publicarea lor ulterioara in modul stabilit. 2.2. In conformitate cu prevederile Codului transportului feroviar al RM a fost elaborat proiectul de norme (Regulamentul) privind organizarea si efectuarea transportului de marfuri pe Calea Ferata din Moldova 2.3. In prezent, transportul de marfuri pe calea ferata se efectueaza in conformitate cu mai multe acte normative cum ar fi Codul transportului feroviar al RM, Legii nr. 1194 din 21.05.1997 cu privire la transporturi, Regulamentul intern al intreprinderii privind transportul de marfuri pe calea ferata.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

4. să asigure revizuirea statutului întreprinderii cu ajustarea acestuia la prevederile legale (pct.3.1.2. și pct.3.1.4.3.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: A fost elaborat proiectul statului I.S. „Calea Ferata din Moldova” in redactie noua, ajustat la prevederile legale. La 10.08.2018 proiectul respectiv a fost inaintat spre aprobare consiliului de administrate al I.S. „Calea Ferata din Moldova”, pentru a fi ulterior inregistrat conform legislatiei.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

5. să întreprindă măsuri privind redresarea situației economice aferente activităților nespecifice domeniului de bază al întreprinderii, cu păstrarea intereselor sociale (pct.3.3.2.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 4.1. In temeiul HG nr. 1033 din 04.12.2017 cu privire la transmiterea unor subdiviziuni si HG nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, a fost emis Ordinul Ministerului Economiei si infrastructurii al RM nr. 76 din 14.02.2018 cu privire la instituirea comisiei pentru transmiterea unor subdiviziuni. In temeiul actelor nominalizate, prin Actele de transmitere a institutiei bugetare/publice la autogestiune, intreprinderii de stat/municipale, subdiviziunilor lor din 31.05.2018 aprobate de Ministerul Economiei si Infrastructurii au fost transmise în subordinea Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale urmatoarele subdiviziuni medicale împreuna cu activele si pasivele acestora: 1) Spitalul Feroviar de Circumscriptie, Statia Balti, mun. Balti, str. Decebal, 125, precum și terenul cu numarul cadastral 0300209077 și cu suprafata de 1,9129 ha; 2) Ambulatoriul Statiei Basarabeasca, or. Basarabeasca, str. Gogol, 14/a, precum si terenul cu numarul cadastral 1201315066 și cu suprafata de 1,882 ha; 3) Ambulatoriul de Linie, Statia Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 50, precum si terenul cu numarul cadastral 9201108213 și cu suprafata de 0,4090 ha; 4) Ambulatoriul Statiei Ocnita, or. Ocnita, str. Sanatatii, 4, precum si terenul cu numarul cadastral 6201111158 și cu suprafata de 1,1675 ha; 5) Spitalul Clinic Central Feroviar, Statia Chisinau, mun. Chisinau, str. Gheorghe Casu, 37, precum si terenul cu numarul cadastral 0100213479 și cu suprafata de 2,1841 ha; 6) Centrul de recuperare, Statia Chisinau, mun. Chisinau, str. Gheorghe Casu, 37A, precum si terenul cu numarul cadastral 0100213.661 si cu suprafata de 3,498 ha si constructiile amplasate pe terenul dat. 4.2. La 18 octombrie 2017,Î.S. „Calea Ferata din Moldova’ a inaintat în adresa Primariei mun. Chisinau si Consiliului mun. Chisinau solicitarea nr. H-4/2788 prin care s-a solicitat primirea in gestiunea administratiei publice locale a blocurilor locative feroviare, amplasate în raza mun. Chisinau. La 28 octombrie 2018 a fost adoptata Decizia nr. 7/23 a Consiliului Municipal Chisinau cu privire la acceptarea transmiterii din proprietatea statului în proprietatea mun. Chisinau a unor blocuri locative aflate în gestiunea Î.S. „Calea Ferata din Moldova”, care a fost remisa Cancelariei de Stat si Guvernului Republicii Moldova. In acest sens, de catre Ministerul Economiei si Infrastructurii a fost elaborat proiectul unei HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. unic de inregistrare-89/MEI/2018), care conform deciziei luate în sedinta din 25.10.2018, a fost remis spre avizare, expertiza juridica si expertiza anticoruptie organelor competente. I.S. „Calea Ferata din Moldova”, prin scrisoarea nr. H-4/2190 din 31.10.2018 a dat aviz pozitiv asupra proiectului HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

6. să revizuiască/ajusteze și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit, regulamentele de organizare și funcționare a filialelor și subdiviziunilor întreprinderii, precum și statutul acesteia (pct.3.1.4.1. și pct.3.1.4.3.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 5.1. La 10.08.2018 a fost inaintat spre aprobare Consiliului de administratie al I.S. „Calea Ferata din Moldova” proiectul statului I.S. „Calea Ferata din Moldova” in redactie noua, ajustat la prevederile legale, pentru a fi înregistrat la organele de resort. In anexa nr. 1 a proiectului respectiv au fost indicate denumirile filialelor conform datelor din Registrul de stat al bunurilor imobile, fiind excluse 6 filiale (subdiviziuni medicale), care au fost transmise in subordinea Ministerului Sanatatii Muncii Protectiei Sociale si Familiei. 5.2. Au fost revizuite si ajustate regulamentele de organizare si functionare a filialelor intreprinderii. Dupa inregistrarea statului I.S. „Calea Ferata din Moldova” în redactie noua, vor fi inaintate spre aprobare si înregistrare regulamentele de organizare si functionare a filialelor, în redactie noua.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

7. să asigure implementarea procedurilor de control intern, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management al calității prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia (pct.3.1.4.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 6.1. La 15.01.2018 a fost aprobat Planul anual de activitate al Serviciului Audit Intern pentru anul 2018 care include misiunile de audit la entitatile subordonate, perioada, persoanele responsabile, etc. 6.2. Prin ordinele Directorului General nr. 43/N din 12.02.2018, nr. 76/H din 06.03.2018, nr. 77 din 06.03.2018, nr. 89/H din 13.03.2018, nr. 138/H din 07.05.2018, nr. 147/H din 10.05.2018, nr. 185/H din 11.06.2018, nr. 260/H din 22.08.2018, nr. 301 din 09.10.2018 s-a dispus delegarea auditorilor Întreprinderilor pentru efectuarea misiunilor de audit. De asemenea, prin ordinele nominalizate au fost aprobate Planurile misiunilor de audit care au fost efectuate. 6.3. Toate Rapoartele Misiunilor de audit se examineaza in sedinte la care participa reprezentantii Serviciului Securitate Interna si Vice-directorului General responsabil de activitatea financiara. In cadrul sedintelor respective se decide asupra actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse pentru remedierea celor constatate, sau asupra transmiterii materialelor organelor de drept pentru atragerea la raspundere, conform legislatiei in vigoare a persoanelor vizate. 6.4. In cadrul intreprinderii a fost elaborat proiectul Planului anual de activitate al Serviciului Audit Intern pentru anul 2019.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

8. să asigure planificarea adecvată a necesităților de procurare și monitorizare a stocurilor deținute (pct.3.2.2.1.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 7.1. La sedinta Consiliului de administratie al Î.S. „Calea Ferata din Moldova” din 07.03.2018 a fost aprobat Planul de achizitii al CFM pentru anul 2018, intocmit in baza solicitarilor argumentate parvenite de la subdiviziunile intreprinderii. 7.2. Începand cu 01.10.2018 pana la 01.11.2018, toate subdiviziunile structurale ale I.S. „Calea Ferata din Moldova” au inaintat in adresa Serviciului de aprovizionare tehnico-materiala solicitari care includ necesitatile acestora pentru anul 2019. In solicitarile prezentate este indicat pretul aproximativ pentru fiecare pozitie si stocurile de marfuri existente in depozitele subdiviziunilor. La aprobarea planului de achizitii pentru anul 2019 vor fi stabilite prioritatile de achizitionare a bunurilor si serviciilor solicitate.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

9. să asigure, de comun cu reprezentanții comitetului sindical, revizuirea, modificarea cadrului normativ intern privind remunerarea muncii/Contractului colectiv de muncă privind: definirea/stabilirea indicatorilor valorici/măsurabili de performanță pentru premierea angajaților; legalitatea stabilirii salariilor președinților degrevați ai Comitetelor sindicale, precum și să aprobe Regulamentul de salarizare în cadrul întreprinderii (pct.3.2.3.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 8.1. Au fost demarate activitatile necesare in vederea identificarii propunerilor concrete de modificare a Contractului Colectiv de Munca privind revizuirea retelei tarifare, operarea modificarilor la tipurile, modul de acordare, marimea adaosurilor, sporurilor, altor inlesniri si garantii acordate salariatilor intreprinderii. 8.2. A fost reluata activitatea Comisiei mixte pentru dialog social „angajator - salariat” in scopul implementarii modificarilor legislatiei si actelor normative cu privire la salariul minim garantat 8.2. La moment, intre reprezentantii salariatilor si reprezentantii angajatorului au loc negocieri colective privind determinarea modalitatilor si principiilor de revizuire ale retelei tarifare pe profesii, lucrari si categorii de angajati in ceea ce priveste pastrarea corelarii existente a salariilor tarifare intre categorii sau elaborarea coeficientilor tarifari la nivelul de incadrare in normele modificate. 8.3. A fost elaborat proiectul Regulamentului privind salarizarea angajatilor Î.S. „Calea Ferata din Moldova”, Redactia RM-RS-01/2018. Prin scrisoarea nr. H-30/914 din 02.05.2018 Regulamentul respectiv a fost inaintat spre coordonare Consiliului de administratie al ÎS. „Calea Ferata din Moldova”. Ulterior, proiectul Regulamentului urmeaza a fi negociat si semnat de reprezentantii salariatilor si reprezentantii angajatorului.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

10. să asigure organizarea și desfășurarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public aflat în gestiune (pct.3.3.1.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 9.1. La sedinta comisiei centrale de inventariere au fost examinate rezultatele inventarierii efectuate in anul 2017, in rezultat fiind constatate plusuri din inventariere in suma de 24,7 mii lei si lipsuri in suma de 41,6 mii lei, care au fost reflectate in evidenta contabila. Totodata in cadrul procesului de inventariere s-au identificat bunuri inutilizabile in suma de 29,7 min. lei si imobilizari corporale si necorporale neutilizate in procesul tehnologic, care au fost examinate la sedinta Comisiei pentru determinarea activelor neutilizate pentru determinarea modalitatii de utilizare a acestora. 9.2. In perioada de raportare, inventarierea imobilizarilor corporale s-a efectuat conform situatiei la 01.09.2018. Listele de inventariere din cadrul subdiviziunilor au fost prezentate spre examinare comisiei centrale de inventariere creata prin ordinul Directorului General nr. 326/H din 05.11.2018. Comisia centrala de inventariere urmeaza sa examineze materialele remise de subdiviziunile întreprinderii, sa examineze si sa selecteze informatia receptionata in scopul utilizarii acesteia la implementarea Conceptiei pentru restructurarea sectorului feroviar si a I.S. ”Calea Ferata din Moldova” pentru ami 2018-2021.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

11. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării drepturilor asupra bunurilor imobile gestionate (pct.3.3.2.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 10.1. La 25.03.2018 I.S. „Calea Ferata din Moldova” a prezentat darea de seama privind bunurile imobile proprietate publica a statului aflate in gestiunea întreprinderii conform situatiei la 01.01.2018. Astfel, potrivit informatiei din darea de seama prezentata, Î.S. „Calea Ferata din Moldova” are in gestiune 2399 bunuri imobile proprietate publica, 366 din acestea sunt amplasate in stanga Nistrului, iar 441 nu sunt inregistrate la organele cadastrale. 10.2. In scopul eficientizarii si definitivarii procesului de inregistrare a drepturilor I.S. „Calea Ferata din Moldova” asupra bunurilor imobile au fost imputerniciti salariatii întreprinderii pentru a-i reprezenta interesele in toate Departamentele Cadastru ale Agentiei Servicii Publice. 10.3. In temeiul HG nr. 581 din 24.05.2007 cu privire la construcția liniei de cale ferata Cahul-Giurgiulești Agenția Relații funciare și Cadastru a procurat terenuri din proprietatea privata, care au fost transmise in gestiunea intreprinderii in temeiul HG nr. 334 din 26.05.2017.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

18. să întreprindă măsuri privind gestionarea eficientă a mijloacelor fixe neutilizate în procesul de producție și/sau determinarea modului de utilitate a acestora (pct.3.3.2.)

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 17.1. In perioada 01.01. 2018 - 23.11.2018 au avut loc 7 sedinte ale Comisiei de negocieri directe privind transmiterea in locatiune/arenda a activelor neutilizate a intreprinderii, in cadrul carora au fost examinate 54 de cereri privind transmiterea in locatiune a activelor, inclusiv cereri de prelungire a termenilor de valabilitate a contractelor existente. In total, de la 01.01. 2018 pana la 23.11.2018 de catre Ministerul Economiei si Infrastracturii au fost aprobate 62 de contracte de locatiune, cu valoarea totala de 6 297 957,92 lei, fara TVA, dintre care 6 au fost reziliate, iar alte 3 anulate. 17.2 In scopul eficientizarii procesului de transmitere in locatiune a activelor neutilizate in procesul tehnologic al intreprinderii, a fost emis ordinul nr. 345/H din 27.11.2018 cu privire la componenta comisiei pentru determinarea activelor neutilizate si ordinul nr. 346/H din 27.11.2018 cu privire la instituirea comisiei privind negocierile directe pentru transmiterea in locatiune/arenda a activelor neutilizate

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

12. să asigure elaborarea și implementarea procedurilor de control intern aferente (re)evaluării imobilizărilor corporale în curs de execuție, înregistrării regulamentare a drepturilor patrimoniale, transmiterii la balanța beneficiarilor finali a obiectivelor finalizate (pct.3.3.3.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 11.1. A fost emis ordinul privind elaborarea si implementarea procedurilor de control intern aferente reevaluarii imobilizarilor corporale in curs de executie, inregistrarii regulamentare a drepturilor patrimoniale, transmiterii la balanta beneficiarilor finali a obiectivelor finalizate. Prin ordinul respectiv a fost creat un grup de lucru fiind intocmite listele obiectelor ce urmeaza a fi reevaluate si inregistrate regulamentar. 11.2. In scopul finalizarii lucrarilor de constructie montaj a tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti au fost identificate solutii pentru investigarea finala a obiectului respectiv cu determinarea exacta a starii constructiilor sectoarelor de cale ferata. Prin scrisoarea nr. H-4/1550 din 26.07.2018, adresata Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM au fost prezentate calculele privind valoarea lucrarilor de intocmire a documentatiei de proiect si deviz pentru finalizarea constructiei tronsonului de cale ferata Cahul- Giurgiulesti, in suma totala de 1 799,256 mii lei. Respectiv, s-a solicitat suportul Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM in scopul alocarii de catre Guvernul RM a sumei de 1 799,256 mii lei pentru elaborarea documentatiei de proiect si deviz, care va elucida suma definitiva, necesara pentru finisarea lucrarilor de constructie a liniei de cale ferata Cahul- Giurgiulesti. 11.3. In urma inventarierii imobilizarilor corporale in curs de executie, s-au depistat documentatii de proiect moral invechite care sunt inregistrate in evidenta contabila. Din considerentul imposibilitatii utilizarii in continuare a acestor imobilizari, va fi inaintata о solicitare Consiliului de administratie al I.S. „Calea Ferata din Moldova” privind recunoasterea inutilitatii acestora.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

13. să întreprindă măsurile de rigoare privind înlăturarea neconformităților admise în monitorizarea contractelor de locațiune (pct.3.3.4.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 12.1. De catre Comisia de negocieri directe privind transmiterea in locatiune/arenda a activelor neutilizate a Intreprinderii a fost elaborat un nou model de contract de locatiune. Majoritatea contractelor incheiate dupa modelul vechi au fost modificate dupa noul model al contractului de locatiune. 12.2. In perioada 01.01. 2018 – 23.11.2018 au avut loc 7 sedinte ale Comisiei de negocieri directe privind transmiterea in locatiune/arenda a activelor neutilizate a intreprinderii, in cadrul carora au fost examinate 54 de cereri privind transmiterea in locatiune a activelor, inclusiv cereri de prelungire a termenilor de valabilitate a contractelor existente. 12.3. În total, de la 01.01. 2018 pana la 23.11.2018 de catre Ministerul Economiei si Infrastructurii au fost aprobate 62 de contracte de locatiune, cu valoarea totala de 6 297 957,92 lei, fara TVA, dintre care 6 au fost reziliate, iar alte 3 contracte au fost anulate.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

14. să asigure transparența și argumentarea deciziilor luate de către Comisia pentru probleme tarifare (pct.3.3.5.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 13.1. fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei tarifare, care stabileste cadrul organizatoric si metodologia de desfasurare a procedurii de acordare (modificare) a conditiilor tarifare la transportul de marfuri ce urmeaza a fi realizat de I.S. „Calea Ferata din Moldova” si a serviciilor aferente acestuia. 13.2. Toate deciziile Comisiei tarifare consemnate in procesele-verbale ale sedintelor sunt argumentate, fund anexate materialele de rigoare.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

15. să elaboreze proceduri de monitorizare a creanțelor, precum și să concretizeze atribuțiile și responsabilitățile Serviciului juridic, Serviciului economic, Serviciului financiar și filialelor cu privire la recuperarea acestora (pct.3.3.7.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 14.1. Prin ordinul nr. 15/H din 21.01.2016 sunt stabilite responsabilitatile Serviciului financiar si a Serviciului Juridic in cadrul procesului de recuperare a creantelor intreprinderii. 14.2. Potrivit Regulamentelor de organizare si functionare a filialelor, Sefii de filiale sunt responsabili de receptionarea si îndeplinirea operatiunilor economice si contabile, verifica soldurile debitoare si creditoare, intreprind masuri in scopul stingerii creantelor. In cazul neîndeplinirii, sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate de debitori, filialele transmit informatia privind debitorii Serviciului Financiar care colaboreaza cu Serviciul Juridic la etapa perfectarii setului de acte care urmeaza a fi înaintat instantei de judecata in vederea recuperarii datoriilor. 14.3. Conform rezultatelor inventarierii creanțelor și datoriilor in anul 2017 au fost identificate creante compromise in suma totala de 35,3 min. lei. Actele respective urmeaza a fi inaintate Consiliului de administratie a I.S. „Calea Ferata din Moldova” pentru aprobarea crearii provizioanelor in scopul rectificarii sumelor creantelor compromise.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

16. să asigure elaborarea unei metodologii de formare a costurilor aferente transportului feroviar local (pct.3.1.3.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: In adresa Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM a fost expediata scrisoarea nr. H-4/2501 din 10.12.2018 prin care s-a solicitat acordarea suportului necesar pentru elaborarea unei metodologii de formare a costurilor aferente transportului de marfuri si calatori in trafic local, în scopul sporirii competitivitatii si eficientei economice a I.S. „Calea Ferata din Moldova”.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

17. să asigure restructurarea sistemului contabil existent în cadrul întreprinderii în raport cu dezvoltarea sistemelor informaționale automatizate (pct.3.1.4.4.);

response:
Scris.CFM nr.H-4/2568 din 19.12.2018: 16.1. La moment, consolidarea evidentei contabile a filialelor se efectueaza de Serviciul Financiar in baza de date configurata pe platforma 1C, versiunea 7.7. In scopul consolidarii datelor contabile ale tuturor subdiviziunilor intreprinderii intr-o singura baza de date configurata pe platforma 1C, versiunea 8.2 si din necesitatea imbunatatirii metodologiei evidentei contabile, a fost primita decizia de a centraliza, la prima etapa procesele privind calculul salariilor si evidenta cadrelor. Pentru implementarea proiectului centralizarii evidentei contabile, a fost incheiat un contract cu agentul economic „Modem Sistem” SRL privind instalarea si testarea programului de contabilitate 1C, versiunea 8.2. 16.2. In cadrul Intreprinderii a fost emis ordinul nr. 296/N din 24.09.2018 cu privire la implementarea Proiectului Pilot, de evidenta a cadrelor si de calculare a salariilor în cadrul unor filiale ale I.S. CFM, prin care s-a dispus implementarea, începand cu 01 octombrie 2018 a programului contabil ,,sistemul de-evidenta contabila 1C versiunea 8 prin unificarea treptată într-o bază unică a bazelor de date 1C versiunea 7, gestionate de contabilitățile filialelor existente.

RO_5999_1076-18_CFM.pdf

1. să solicite, de la directorul general, realizarea unor măsuri privind îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și control privind respectarea de către angajați a atribuțiilor funcționale;

Cerinte (1)

2.1. pentru aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării/consolidării sistemului de management al calității, precum și remedierii iregularităților constatate de auditul public extern;