Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.9 din 28 martie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului la 31 decembrie 2017

Numar 150-155 din data de 2018-03-28 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 9

Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Consiliului, la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative datorate fraudei sau erorilor, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

Recomandari (9)

1. să dispună/implementeze acțiuni de remediere a disfuncționalităților controlului intern, cu identificarea și descrierea proceselor operaționale, stabilirea activităților de comunicare internă, evaluarea și monitorizarea sistematică a performanțelor aferente proceselor operaționale privind exercițiul bugetar (pct.4.1.2, 4.1.3, 4.2.3., 4.2.4., 4.2.6. 6.1, 6.2 din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: În baza solicitării CCA nr.127 din 22.02.2018 au fost recepționate Situațiile financiare ale radiodifuzorilor pentru anul 2017. A fost verificată corectitudinea prezentării rapoartelor trimestriale cu privire la veniturile din care se achită taxa de reglementare. Astfel, au fost depistate un șir de divergențe, la care au fost solicitate explicațiile radiodifuzorilor. În cazurile constatate ca "erori" au fost efectuate modificările respective în rapoartele pentru anul 2017 (Anexa nr.2). Concomitent, s-a efectuat revizuirea listei radiodifuzorilor înregistrați în evidența contabilă în conformitate cu Registrele radiodifuzorilor. Este de menționat că o persoană juridică poate să dețină mai multe licențe, iar Situațiile financiare se prezintă de persoana juridică, dar nu de instituția de radiodifuziune. Astfel, din 94 de persoane juridice au fost prezentate informațiile de către 86 de radiodifuzori. Prin scrisoarea nr.580 din 13.08.2018, CCA repetat a solicitat prezentarea Situațiilor financiare de la entitățile care nu s-au conformat. Totodată, întru soluționarea problemei de eschivare de la prezentarea informațiilor financiare, CCA a implementat practica de a accepta prelungirea licențelor de activitate doar după prezentarea rapoartelor stabilite și achitarea creanțelor existente (Anexa nr.3). Prin ordinul CCA nr.147 din 22.06.2018 cu modificarea ulterioară a fost dispusă efectuarea inventarierii Creanțelor și Datoriilor înregistrate în bilanțul CCA la situația din 01.07.2018. În urma inventarierii au fost stabilite creanțe cu termen de prescripție expirat în sumă de 6062,41 lei, datorii cu termen de prescripție expirat în sumă de 4429,94 lei. Creanțe ale agenților economici lichidați în sumă de 3852,57 lei, la fel și datorii în sumă de 159,96 lei, etc. Divergențele constatate au fost înregistrate în evidența contabilă conform legislației. Anexa nr.4. În perioada de referință, grupul de lucru responsabil pentru implementarea/dezvoltarea sistemului de Management Financiar și Control din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului a elaborat și a aprobat Instrucțiunea cu privire la managementul riscurilor, care are drept scop îmbunătățirea continuă a controlului intern prin stabilirea modalităților de identificare și evaluare a riscurilor potențiale, precum și stabilirea/implementarea măsurilor de control în vederea gestionării acestora. Astfel, subdiviziunile structurale ale CCA evaluează riscurile incluse în Planul de acțiuni al CCA pentru anul 2018. Anexa nr.5. De asemenea, în această perioadă, în vederea asigurării implementării sistemului de Management Financiar și Control (MFC) și Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a identificat și documentat o serie de procese operaționale de bază, prin descrierea narativă sau schematică, după cum urmează: 1. Descrierea grafică a procesului de realizare a monitorizărilor tematice la posturile de televiziune; 2. Descrierea grafică a procesului de realizare a monitorizărilor tematice la posturile de radio; 3. Descrierea grafică a procesului de examinare a sesizărilor înaintate de consumatorii de programe audiovizuale TV; 4. Descrierea grafică a procesului de examinare a sesizărilor înaintate de consumatorii de programe audiovizuale radio; 5. Descrierea grafică a procesului de examinare și recomandare spre mediatizare a spoturilor campaniilor sociale la posturile de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldoca; 6. Descrierea grafică a procesului de anunțare și desfășurare a concursului de selectare a proiectelor de emisiuni care abordează subiecte și probleme de interes public; 7. Descrierea grafică a procesului de organizare și desfășurare a seminarelor zonale pentru radiodifuzorii și distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova; 8. Descrierea grafică a procesului de reperfectare a licenței de emisie; 9. Descrierea grafică a procesului de retragere a licenței de emisie; 10. Descrierea grafică a procesului de reperfectare a autorizației de retransmisie; 11. Descrierea grafică a procesului de retragere a autorizației de retransmisie; 12. Descrierea grafică a procesului de publicare a deciziilor CCA în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 13. Descrierea grafică a procesului de raportare pe platforma online PlanPro și emiterea raportului către MAEIE cu privire la îndeplinirea PNAAA; 14. Descrierea narativă a procesului "Salarizarea angajaților CCA"; 15. Descrierea narativă "Evidența deplasărilor" în cadrul CCA; 16. Descrierea narativă a procesului de gestionare a bunurilor materiale și a mijloacelor fixe din cadrul CCA; 17. Descrierea narativă a procesului de primire, înregistrare și casare a mijloacelor fixe din cadrul CCA (Anexa nr.6). În prezent, circulația informației și a documentelor în cadrul instituției este realizată prin intermediul platformelor electronice: Elo - sistem informațional pentru lucrări de secretariat și gestionare a informației între utilizatorii autorității și rețeaua locală (Lan), la fel pentru utilizatorii angajați ai instituției. În urma demersurilor CCA nr.355 din 14.05.2018 și nr.460 din 20.06.2016, SC Smart Bussines Applications SRL - compania, care acordă asistență și suport tehnic pentru sistemul informațional ELO, a întreprins măsuri de remediere a neajunsurilor pentru îmbunătățirea sistemei existente de informare și documentare internă (Anexa nr.7).

RO_5859_0954-18.pdf

2. să asigure verificarea și, după caz, corectarea înregistrărilor contabile aferente: (i) cheltuielilor privind contribuțiile de asigurări sociale cu atribuirea acestora în conturile corespunzătoare, (ii) uzurii mijloacelor fixe, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare și (iii) integrității bunurilor gestionate de angajații CCA (pct.4.2.2., 4.2.4., 4.2.6., 4.2.7., 5.2. din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: Au fost verificate decontările cu CNAS pentru perioada anului 2016, unde au fost depistate erori în notele contabile nr.2 din martie-aprilie 2016, care au fost corectate în martie 2018. La fel s-au depistat divergențe ale Creanțelor și Datoriilor la decontările cu bugetul în cadrul inventarierii din iunie 2018. Ca urmare a fost micșorată datoria față de CNAS în sumă de 26057,99 lei (Anexa nr.8). Se efectuează verificarea fișelor de evidență a mijloacelor fixe întru depistarea erorilor în denumirea obiectului și a calcului uzurii. În mai 2018 a fost modificată uzura clădirii CCA. Ca urmare a anchetei de serviciu a fost recalculată uzura modulelor Mediamon Operator și Admin, reieșind din faptul chitului unic al modulelor (Anexa nr.9). Întru revizuirea listei bunurilor aflate în exploatare în aprilie 2018 persoanelor gestionare a fost indicată prezentarea Listei bunurilor propuse pentru casare. Astfel, în baza propunerilor prezentate Comisia permanentă de casare a mijloacelor fixe urmează, până la finele anului de gestiune, să primească decizia privind oportunitatea trecerii lor la cheltuieli. Totodată, întru soluționarea problemei legate de utilizarea programei de monitorizare "Mediamon", CCA a intervenit către compania - prestatorul programei cu perspectiva folosirii ei în activitate (Anexa nr.10). Pe 05.07.2018 a fost finalizată Ancheta de serviciu în vederea stabilirii circumstanțelor de primire și mișcare a bunurilor constatate lipsă în rezultatul inventarierii bunurilor materiale din ianuarie 2018. În cadrul anchetei au fost solicitate explicații de la persoanele gestionare, precum și de la foștii angajați ai CCA (Anexa nr.11). În perioada aprilie-iunie 2018 au fost restituite bunuri constatate lipsă în sumă de 23,3, mii lei. Ulterior, de către persoana gestionară au fost restituite bunuri în sumă de 1,1 mii lei. În baza actelor prezentate au fost trecute la cheltuieli bunuri utilate în procesul de activitate a CCA în sumă de 74714,23 lei (Anexa nr.12). Întru reglementarea procedurilor de gestionare, distribuire, casare și predare-primire a bunurilor materiale și a activelor a fost efectuată descrierea următoarelor procese prin: - Descrierea narativă a procesului de gestionare a bunurilor materiale și a mijloacelor fixe în cadrul CCA; - Descrierea narativă a procesului de primire, înregistrare și decontare a bunurilor materiale în cadrul CCA; - Descrierea narativă a procesului de primire, înregistrare și casare a mijloacelor fixe în cadrul CCA (Anexele nr.13-15).

RO_5859_0954-18.pdf

3. să actualizeze politica de contabile astfel încât aceasta să asigure reglementarea evidenței contabile a mijloacelor bugetare pentru susținerea radiodifuzorilor (pct.4.2.3. din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: Pentru reglementarea evidenței subsidiilor alocate radiodifuzorilor pentru producerea emisiunilor a fost introdus un subcont la contul 419220 "Creanțe ale clienților din afara sistemului bugetar"-419222 "Creanțe ale clienților din afara sistemului bugetar (susidii)". Astfel, în urma bilanțului programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori în cadrul concursului din anul 2017, prin Decizia CCA nr.24/158 din 28.09.2018, pentru 7 radiodifuzori s-a dispus restituirea, potrivit legislației, a mijloacelor financiare neutilizate conform. Mijloacele date sunt reflectate în creanțe la contul 419222 (Anexa nr.16). Concomitent, în decontările cu radiodifuzorii se reflectă și subsidiile alocate (Anexa nr.17). Totodată, în prezent este aprobat în 3 lecturi noul Cod al audiovizualului, în baza căruia va fi modificată Politica de contabilitate a instituției, în care vor fi reflectate toate prevederile codului respectiv la activitatea financiară a Consiliului.

RO_5859_0954-18.pdf

4. să asigure reglementarea procedurii de acordare a mijloacelor bugetare pentru susținerea radiodifuzorilor, inclusiv evaluarea adecvată a cheltuielilor care va asigura claritatea și transparența utilizării acestora (pct.4.2.3. din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: Prin Decizia CCA nr.24/166 din 28 septembrie 2018 a fost aprobat un nou Regulament de desfășurare a Consursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018. Regulamentul dat stabilește modalitatea participării radiodifuzorilor la concurs, criteriile de selectare și acceptare a participanților, precum și definește lista cheltuielilor eligibile ale proiectelor. Totodată, a fost aprobat modelul Raportului privind utilizarea subsidiilor primite pentru producerea emisiunilor (Anexa nr.18).

RO_5859_0954-18.pdf

5. să restabilească evidența contabilă a bunurilor în materie de denumiri ale acestora, precum și evidența primară a bunurilor la locurile de păstrare (pct.4.2.5 din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: În cadrul aplicării numerelor de inventariere pe bunurile materiale, pentru claritatea identificării ulterioare a unor active în Registru se indică denumirea generală a bunurilor. Pentru ducerea evidenței primare conforme a bunurilor gestionate au fost elaborate Registre pentru evidența circulației mijloacelor fixe și a bunurilor materiale de către persoanele gestionare în format EXCEL, ce permite verificarea periodică a stocurilor din evidența contabilă și evidența la locul de păstrare (Anexa nr.19).

RO_5859_0954-18.pdf

6. să asigure aplicarea fizică a numerelor de inventar pe mijloacele fixe, în scopul asigurării evidenței conforme a acestora după persoane gestionare (pct.4.2.5 din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: În perioada aprilie-octombrie 2018 au fost întreprinse măsuri de identificare a mijlaocelor fixe după numerele de inventar și de aplicare fizică a acestora pe bunurile procurate în anii precedenți. Astfel s-au aplicat numerele de inventar pe tehnica de calcul, mobilă, safeuri etc., și s-a înregistrat locul dislocării al acestora în Registru (Anexa nr.20).

RO_5859_0954-18.pdf

7. să întreprindă măsuri pentru responsabilizarea radiodifuzorilor în materie de prezentare conformă a rapoartelor, precum și pentru recuperarea creanțelor (pct.4.1.2, 4.1.3 din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: În baza rezultatelor inventarierii Creanțelor și Datoriilor efectuate la situația din 01.07.2018, CCA a înaintat un șir de Pretenții cu privire la achitarea creanțelor în sumă de 396,5 mii lei. În cazul neachitării sumelor respective în termenul stabilit, CCA își rezervă dreptul să le urmărească pe cale judiciară (Anexa nr.21). În urma acestor pretenții, la contul CCA deja au fost transferate 58,3 mii lei. Concomitent, ca urmare a rezultatelor întreprinse de CCA pe parcursul anului au fost micșorate creanțele pentru taxele percepute de la radiodifuzori în baza legislației în vigoare. Astfel, în comparație cu datele înregistrate la situația din 01.01.2018, suma creanțelor indicate s-a micșorat conform datelor operative la 01.11.2018 cu 636,2 mii lei (Anexele 22 și 23).

RO_5859_0954-18.pdf

8. să asigure conformitatea înregistrării valorii clădirii administrative gestionate de CCA (pct.4.2.8. din prezentul Raport de audit);

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: În baza raportului de evaluare din 02.04.2013 al SRL "Imobil Industrial Grup" în 05.2018 a fost efectuată corectarea valorii clădirii CCA în evidența contabilă și reflectarea acesteia în rapoartele financiare pentru anul 2018 (Anexa nr.24).

RO_5859_0954-18.pdf

9. să întreprindă măsuri pentru remedierea restricțiilor aplicate asupra imobilelor gestionate de CCA, în scopul asigurării integrității și inalienabilității acestora (pct.4.2.8. din prezentul Raport de audit)

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea scoaterii de sub sechestru a clădirii CCA. Prin încheierea Judecătoriei economice de circumscripție Chișinău din 23.03.2010, la cererea reclamantului, s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii, aplicându-se interdicția de înregistrare la Oficiul cadastral teritorial Chișinău a dreptului de posesie și de folosință a Consiliului Coordonator al Audiovizualului asupra imobilului din str. Vlaicu Pârcălab,46,mun.Chișinău. Dat fiind faptul de grevarea drepturilor patrimoniale a fost aplicată în raport cu întreaga clădire din str.Vlaicu Pîrcălab,46, transmisă în gestiunea CCA în calitate de sediu al autorității audiovizuale prin HG nr.1469 din 24.12.2007 depășind limita valorii acțiunii, această situație contravine prevederilor art.176 alin. (2) din CPC și art.27 alin. (4) din Cod de executare, care stabilesc că măsurile de asigurare a acțiunii se aplică în limitele valorii revendicărilor din acțiune. În cazul în care instanța de judecată nu indică expres bunurile pe care se aplică măsurile de asigurare ori măsurile ce urmează a fi întreprinse executorul judecătoresc este în drept să aplice interdicții sau sechestre tuturor bunurilor debitorului, ținând cont de prevederile art.176 din Codul de procedură civilă. La cererea debitorului, în cazul când acesta demonstrează documentar că valoarea bunurilor sechestrate depășește esențial valoarea acțiunii, se mențin sub sechestru doar bunurile a căror valoare acoperă valoarea acțiunii. În vederea înaintării unor măsuri pentru remedierea restricțiilor aplicate asupra sediului autorității audiovizuale și asigurării gestionării și integrității bunului imobil respectiv, CCA, prin adresarea nr.693 din 31.10.018, a solicitat Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești identificarea și comunicarea informației privind executorul judecătoresc responsabil de dosarul executoriu pe cauza civilă menționată mai sus (Anexa nr.25).

RO_5859_0954-18.pdf

Cerinte (1)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

response:
Scris.CCA nr.723 din 09.11.2018: A fost elaborat și aprobat, la 21.05.2018, Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi (Anexa nr.1).

RO_5859_0954-18.pdf