Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.5 din 12 martie 2018 privind Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritoriale din raionul Dubăsari pe anii 2015-2016

Numar 157-166 din data de 2018-03-12 Nr. cerinte: 20 Nr. recomandari: 112

Auditul a fost efectuat potrivit Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit1 aplicate de Curtea de Conturi. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor financiare privind execuția bugetară, registrelor contabile, verificarea documentelor primare, analiza indicatorilor și a unor date semnificative, prin observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile și dispozițiile Consiliului raional și ale președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

abaterile și iregularitățile admise de APL din raionul Dubăsari în procesul bugetar 2015-2016 denotă că autoritățile respective nu au manifestat o preocupare adecvată în vederea realizării intereselor de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat. În acest context, auditul relevă următoarele.
Procedurile privind cuantificarea și evaluarea materiei impozabile aferente formării resurselor de completare a bugetelor locale nu întrunesc exigență suficientă şi instrumente analitice relevante, fapt ce afectează plenitudinea calculării şi perceperii veniturilor locale. În consecință, gradul de dependență al bugetelor UAT de transferurile de la bugetul de stat este de peste 84% din totalul veniturilor.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (112)

1. să asigure implementarea conformă a prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern în toate activitățile desfășurate de autoritățile locale și instituțiile din subordine;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Se studiază legislaţia în domeniu.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

1. să asigure implementarea conformă a prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern în toate activitățile desfășurate de autoritățile locale și instituțiile din subordine;

1. să asigure implementarea conformă a prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern în toate activitățile desfășurate de autoritățile locale și instituțiile din subordine;

1. să asigure implementarea conformă a prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern în toate activitățile desfășurate de autoritățile locale și instituțiile din subordine;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Asigurarea unui control financiar public intern a sistemului managementului in instituţiile bugetare a primăriei pentru asigurarea bunei guvernări a fiecărei instituţii si a primăriei in intregime.Asigurarea auditului intern la I.M. Servcomdor cu examinarea si raportarea rezultatelor la Consiliul local, (decizia nr.4/1 din 17.0402019 se anexeaza)

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

1. să asigure implementarea conformă a prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern în toate activitățile desfășurate de autoritățile locale și instituțiile din subordine;

1. să asigure implementarea conformă a prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern în toate activitățile desfășurate de autoritățile locale și instituțiile din subordine;

response:
Scris. nr.175 din 10.05.2018: Contabilul șef va asigura implimentarea conforma a prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern în toate activitatile desfașurate.

1. să asigure implementarea conformă a prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern în toate activitățile desfășurate de autoritățile locale și instituțiile din subordine;

2. să asigure stabilirea exactă a responsabilităților subdiviziunilor CR (inclusiv Direcția Economie Buget și Finanțe) și APL de nivelul I (incluse în fișele de post) în cadrul organizațional de conlucrare cu organele fiscale și/sau cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite/taxe formate în UAT (de nivelul I și nivelul II);

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. A fost aprobat planul de activitate comună pe anul 2019 a DDF Dubăsari cu Primăria Cocieri (se anexează).

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

2. să asigure stabilirea exactă a responsabilităților subdiviziunilor CR (inclusiv Direcția Economie Buget și Finanțe) și APL de nivelul I (incluse în fișele de post) în cadrul organizațional de conlucrare cu organele fiscale și/sau cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite/taxe formate în UAT (de nivelul I și nivelul II);

2. să asigure stabilirea exactă a responsabilităților subdiviziunilor CR (inclusiv Direcția Economie Buget și Finanțe) și APL de nivelul I (incluse în fișele de post) în cadrul organizațional de conlucrare cu organele fiscale și/sau cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite/taxe formate în UAT (de nivelul I și nivelul II);

2. să asigure stabilirea exactă a responsabilităților subdiviziunilor CR (inclusiv Direcția Economie Buget și Finanțe) și APL de nivelul I (incluse în fișele de post) în cadrul organizațional de conlucrare cu organele fiscale și/sau cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite/taxe formate în UAT (de nivelul I și nivelul II);

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Este stabilita o conlucrare eficienta intre DEBF Dubasari,DDF Dubasari si APL Doroţcaia privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării şi evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite/taxe formate în UAT.La elaborarea proiectului bugetului local anual se institue grupul de lucru si se aproba calendarul de activitati privind elaborarea si aprobarea bugetului local,cu stabilirea termenilor de realizare,responsabilităţile grupului de lucru si pesoanele de raspundere.Responsabilitatile exacte stabilite sint incluse in fisele de post revizuite, (dispoziţia nr.38 din 05.04.2019,anexa nr.l la dispoziţia nr.38 din 05.04.2019)implimentarea sistemului informaţional „Cadastru",abonarea entitatii la monitorul fiscal" Fisc, md"

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

2. să asigure stabilirea exactă a responsabilităților subdiviziunilor CR (inclusiv Direcția Economie Buget și Finanțe) și APL de nivelul I (incluse în fișele de post) în cadrul organizațional de conlucrare cu organele fiscale și/sau cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite/taxe formate în UAT (de nivelul I și nivelul II);

2. să asigure stabilirea exactă a responsabilităților subdiviziunilor CR (inclusiv Direcția Economie Buget și Finanțe) și APL de nivelul I (incluse în fișele de post) în cadrul organizațional de conlucrare cu organele fiscale și/sau cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite/taxe formate în UAT (de nivelul I și nivelul II);

response:
Scris. nr.175 din 10.05.2018: Specialistul in domeniul perceperii fiscale va asigura și monitoriza baza de impozitare a impozitului funciar și imobiliar de la persoanele fizice (fișa de post se anexează).

2. să asigure stabilirea exactă a responsabilităților subdiviziunilor CR (inclusiv Direcția Economie Buget și Finanțe) și APL de nivelul I (incluse în fișele de post) în cadrul organizațional de conlucrare cu organele fiscale și/sau cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite/taxe formate în UAT (de nivelul I și nivelul II);

3. să implementeze procedurile legale care ar asigura majorarea veniturilor BUAT din impozitarea bunurilor imobiliare (în special privind evaluarea lor) și gestiunea proprietății publice locale (terenuri, bunuri imobile și întreprinderi fondate);

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Au fost evaluate bunurile imobiliare şi revizuite terenurile proprietate a primăriei.Conform deciziei cu privire la luarea la evidenţă contabilă (se anexează) terenurile libere au fost înregistrate şi transmise în arendă.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

3. să implementeze procedurile legale care ar asigura majorarea veniturilor BUAT din impozitarea bunurilor imobiliare (în special privind evaluarea lor) și gestiunea proprietății publice locale (terenuri, bunuri imobile și întreprinderi fondate);

3. să implementeze procedurile legale care ar asigura majorarea veniturilor BUAT din impozitarea bunurilor imobiliare (în special privind evaluarea lor) și gestiunea proprietății publice locale (terenuri, bunuri imobile și întreprinderi fondate);

3. să implementeze procedurile legale care ar asigura majorarea veniturilor BUAT din impozitarea bunurilor imobiliare (în special privind evaluarea lor) și gestiunea proprietății publice locale (terenuri, bunuri imobile și întreprinderi fondate);

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Evaluarea bunurilor imobile (caselor de locuit), identificarea terenurilor neevaluate si inregisrearea lor la OCT. Aprobarea listei de inventariere a bunurilor imobile la Consiliul local cu înregistrarea ulterioara la OCT.

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

3. să implementeze procedurile legale care ar asigura majorarea veniturilor BUAT din impozitarea bunurilor imobiliare (în special privind evaluarea lor) și gestiunea proprietății publice locale (terenuri, bunuri imobile și întreprinderi fondate);

3. să implementeze procedurile legale care ar asigura majorarea veniturilor BUAT din impozitarea bunurilor imobiliare (în special privind evaluarea lor) și gestiunea proprietății publice locale (terenuri, bunuri imobile și întreprinderi fondate);

response:
Scri. nr.175 din 10.05.2018: Specialistul in domeniul reglementarii proprietății funciare va asigura majorarea veniturilor bugetului primăriei din darea în arenda a terenurilor proprietate publică. Contabilul șef va asigura majorarea veniturilor bugetului primariei din contracetele efectuate, intreprinderile fondate. Specialistul în domeniul perceperii fiscale va asigura majorarea veniturilor bugetului primariei din impozitarea bunurile imobile cu destinație locativa (se anexeaza: Procesul verbal din 21.04.2018 cuprivire la evaluarea caselor de locuit).

3. să implementeze procedurile legale care ar asigura majorarea veniturilor BUAT din impozitarea bunurilor imobiliare (în special privind evaluarea lor) și gestiunea proprietății publice locale (terenuri, bunuri imobile și întreprinderi fondate);

4. să asigure veridicitatea datelor pe care le prezintă Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat în bugetele locale;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Modalitatea, corectitudinea de calcul a transferurilor din bugetul de stat se efectuiază conform normativelor, regulamentelor prevăzute de Ministerul Finanţelor şi legii bugetului de stat. Se ţine cont la elaboraea bugetului pentru perioadeleiilterioare.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

4. să asigure veridicitatea datelor pe care le prezintă Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat în bugetele locale;

4. să asigure veridicitatea datelor pe care le prezintă Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat în bugetele locale;

4. să asigure veridicitatea datelor pe care le prezintă Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat în bugetele locale;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Revizuirea calculării transferurilor de la bugetul de stat la bugetul local la elaborarea bugetului pentru anul 2019 si estimarea pentru anii 2020-2021

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

4. să asigure veridicitatea datelor pe care le prezintă Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat în bugetele locale;

4. să asigure veridicitatea datelor pe care le prezintă Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat în bugetele locale;

response:
Scris. nr.175 din 10.05.2018: Contabilul șef, contabilul primariei va asigura veridicitatea datelor pe care le prezinta Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat in bugetele locale.

4. să asigure veridicitatea datelor pe care le prezintă Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat în bugetele locale;

5. să revizuiască contractele de gestiune a bunurilor imobiliare, încheiate cu încălcarea procedurilor legale și a principiului transparenței, asigurând ajustarea acestora la prevederile cadrului normativ în vigoare, adoptarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumulării veniturilor bugetare;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Toate contractele au fost revizuite, iar încălcările de procedură au fost depistate şi înlăturate conform prevederilor cadrului normativ.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

5. să revizuiască contractele de gestiune a bunurilor imobiliare, încheiate cu încălcarea procedurilor legale și a principiului transparenței, asigurând ajustarea acestora la prevederile cadrului normativ în vigoare, adoptarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumulării veniturilor bugetare;

5. să revizuiască contractele de gestiune a bunurilor imobiliare, încheiate cu încălcarea procedurilor legale și a principiului transparenței, asigurând ajustarea acestora la prevederile cadrului normativ în vigoare, adoptarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumulării veniturilor bugetare;

5. să revizuiască contractele de gestiune a bunurilor imobiliare, încheiate cu încălcarea procedurilor legale și a principiului transparenței, asigurând ajustarea acestora la prevederile cadrului normativ în vigoare, adoptarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumulării veniturilor bugetare;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Revizuirea contractelor de gestiune a bunurilor imobile (clădiri) anual conform Legii Bugetului de stat.

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

5. să revizuiască contractele de gestiune a bunurilor imobiliare, încheiate cu încălcarea procedurilor legale și a principiului transparenței, asigurând ajustarea acestora la prevederile cadrului normativ în vigoare, adoptarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumulării veniturilor bugetare;

5. să revizuiască contractele de gestiune a bunurilor imobiliare, încheiate cu încălcarea procedurilor legale și a principiului transparenței, asigurând ajustarea acestora la prevederile cadrului normativ în vigoare, adoptarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumulării veniturilor bugetare;

response:
Scris. nr.175 din 10.05.2018: Contabilul șef de a informa in scris secretarul consiliului local despre achitarea la moment a contractelor de gestiune a bunurilor imobiliare, pentru ca secretarul consiliului local să informeze în scris fiecare persoana in parte.

5. să revizuiască contractele de gestiune a bunurilor imobiliare, încheiate cu încălcarea procedurilor legale și a principiului transparenței, asigurând ajustarea acestora la prevederile cadrului normativ în vigoare, adoptarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumulării veniturilor bugetare;

6. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, să calculeze și să încaseze aceste plăți;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private se calculează şi se incasează conform prevederilor legale.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

6. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, să calculeze și să încaseze aceste plăți;

6. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, să calculeze și să încaseze aceste plăți;

6. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, să calculeze și să încaseze aceste plăți;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Perceperea plaţii pentru arenda terenurilor aferente stipulate in contractele de arenda (aflate după traseul Ribnita-Tiraspol)conform legislaţiei in vigoare ,dupa soluţionarea problemei privind accesul după traseu,(contracte de arenda selectiv se anexeaza)

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

6. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, să calculeze și să încaseze aceste plăți;

6. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, să calculeze și să încaseze aceste plăți;

response:
Scris. nr.175 din 10.05.2018: Specialistul în domeniul reglementarii proprietății funciare să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, să calculeze și sî încaseze alte plați.

6. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, să calculeze și să încaseze aceste plăți;

7. să elaboreze, în conformitate cu prevederile art. 167-169 din Codul muncii, norme de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și să asigure revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cât mai complete și concrete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Au fost revizuite contractele de muncă, norma de muncă este prevăzută în contract. Au fost elaborate fişe ale postului care includ sarcinile de bază, atribuţiile, responsabilităţile şi împuternicirile fiecărui angajat.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

7. să elaboreze, în conformitate cu prevederile art. 167-169 din Codul muncii, norme de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și să asigure revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cât mai complete și concrete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

7. să elaboreze, în conformitate cu prevederile art. 167-169 din Codul muncii, norme de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și să asigure revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cât mai complete și concrete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

7. să elaboreze, în conformitate cu prevederile art. 167-169 din Codul muncii, norme de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și să asigure revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cât mai complete și concrete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Crearea comisiei conform legislaţiei pentru elaborarea normelor de munca,revizuirea contractelor de munca,fiselor de post,evaluarea nivelului concret al factorilor nocivi si de risc cu introducerea in fisa condiţiilor de munca pe fiecare angajat.

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

7. să elaboreze, în conformitate cu prevederile art. 167-169 din Codul muncii, norme de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și să asigure revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cât mai complete și concrete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

7. să elaboreze, în conformitate cu prevederile art. 167-169 din Codul muncii, norme de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și să asigure revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cât mai complete și concrete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

response:
Scris. nr.175 din 10.05.2018: De către șefa Gradiniței de copii „Viorica ” a fost executat: În contractul colectiv de munca este anexata lista-tip de lucrări și locuri de munca cu condiții grele și deosebit de grele, vatamatoare și deosebit de vatamatoare aprobate prin convenția colectivă de muncă la nivel de ramură, care sunt elaborate în baza listei-tip conform HG nr.1487 din 31 decembrie 2004. (se anexeaza: anexa nr.4 la contractul colectiv de munca pe anii 2017-2020)

7. să elaboreze, în conformitate cu prevederile art. 167-169 din Codul muncii, norme de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și să asigure revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cât mai complete și concrete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

8. să revizuiască statele de personal în scopul ajustării acestora la volumul de muncă existent, inclusiv să aducă statul de personal aprobat de Consiliul raional și schema de încadrare a Direcției Învățământ General în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, astfel ca numărul funcțiilor de metodiști angajați în Centrul metodic al Direcției respective să nu depășească maximul stabilit, reieșind din numărul cadrelor didactice din raion;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Statele de personal sunt aprobate la şedinţa consiliului local, Consuliul raţional, Direcţia Învăţămînt General şi corespund volumului de muncă existent.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

8. să revizuiască statele de personal în scopul ajustării acestora la volumul de muncă existent, inclusiv să aducă statul de personal aprobat de Consiliul raional și schema de încadrare a Direcției Învățământ General în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, astfel ca numărul funcțiilor de metodiști angajați în Centrul metodic al Direcției respective să nu depășească maximul stabilit, reieșind din numărul cadrelor didactice din raion;

8. să revizuiască statele de personal în scopul ajustării acestora la volumul de muncă existent, inclusiv să aducă statul de personal aprobat de Consiliul raional și schema de încadrare a Direcției Învățământ General în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, astfel ca numărul funcțiilor de metodiști angajați în Centrul metodic al Direcției respective să nu depășească maximul stabilit, reieșind din numărul cadrelor didactice din raion;

8. să revizuiască statele de personal în scopul ajustării acestora la volumul de muncă existent, inclusiv să aducă statul de personal aprobat de Consiliul raional și schema de încadrare a Direcției Învățământ General în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, astfel ca numărul funcțiilor de metodiști angajați în Centrul metodic al Direcției respective să nu depășească maximul stabilit, reieșind din numărul cadrelor didactice din raion;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Statele de personal sint ajustate la volumul de munca existent de mai mulţi ani si este aprobat in fiecare an la aprobarea bugetului local conform schemei de încadrare pe fiecare instituţie bugetara.

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

8. să revizuiască statele de personal în scopul ajustării acestora la volumul de muncă existent, inclusiv să aducă statul de personal aprobat de Consiliul raional și schema de încadrare a Direcției Învățământ General în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, astfel ca numărul funcțiilor de metodiști angajați în Centrul metodic al Direcției respective să nu depășească maximul stabilit, reieșind din numărul cadrelor didactice din raion;

8. să revizuiască statele de personal în scopul ajustării acestora la volumul de muncă existent, inclusiv să aducă statul de personal aprobat de Consiliul raional și schema de încadrare a Direcției Învățământ General în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, astfel ca numărul funcțiilor de metodiști angajați în Centrul metodic al Direcției respective să nu depășească maximul stabilit, reieșind din numărul cadrelor didactice din raion;

8. să revizuiască statele de personal în scopul ajustării acestora la volumul de muncă existent, inclusiv să aducă statul de personal aprobat de Consiliul raional și schema de încadrare a Direcției Învățământ General în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, astfel ca numărul funcțiilor de metodiști angajați în Centrul metodic al Direcției respective să nu depășească maximul stabilit, reieșind din numărul cadrelor didactice din raion;

9. sa întocmească și să aprobe statele de personal în conformitate cu cerințele stabilite de cadrul legal aplicabil și să le remită spre avizare Cancelariei de Stat, cu prezentarea ulterioară Ministerului Finanțelor pentru înregistrare a schemelor de încadrare întocmite în baza statelor de personal avizate favorabil de Cancelaria de Stat;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Statele de personal sunt întocmite în conformitate cu cerinţele stabilite de cadrul legal şi sunt avizate la Cancelaria de Stat (se anexează).

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

9. sa întocmească și să aprobe statele de personal în conformitate cu cerințele stabilite de cadrul legal aplicabil și să le remită spre avizare Cancelariei de Stat, cu prezentarea ulterioară Ministerului Finanțelor pentru înregistrare a schemelor de încadrare întocmite în baza statelor de personal avizate favorabil de Cancelaria de Stat;

9. sa întocmească și să aprobe statele de personal în conformitate cu cerințele stabilite de cadrul legal aplicabil și să le remită spre avizare Cancelariei de Stat, cu prezentarea ulterioară Ministerului Finanțelor pentru înregistrare a schemelor de încadrare întocmite în baza statelor de personal avizate favorabil de Cancelaria de Stat;

9. sa întocmească și să aprobe statele de personal în conformitate cu cerințele stabilite de cadrul legal aplicabil și să le remită spre avizare Cancelariei de Stat, cu prezentarea ulterioară Ministerului Finanțelor pentru înregistrare a schemelor de încadrare întocmite în baza statelor de personal avizate favorabil de Cancelaria de Stat;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Avizarea statelor de personal la Cancelaria de Stat cu prezentarea ulterioara la Ministerul Finanţelor.(anual statele de personal sint avizate,se anexeaza ultima avizare)

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

9. sa întocmească și să aprobe statele de personal în conformitate cu cerințele stabilite de cadrul legal aplicabil și să le remită spre avizare Cancelariei de Stat, cu prezentarea ulterioară Ministerului Finanțelor pentru înregistrare a schemelor de încadrare întocmite în baza statelor de personal avizate favorabil de Cancelaria de Stat;

9. sa întocmească și să aprobe statele de personal în conformitate cu cerințele stabilite de cadrul legal aplicabil și să le remită spre avizare Cancelariei de Stat, cu prezentarea ulterioară Ministerului Finanțelor pentru înregistrare a schemelor de încadrare întocmite în baza statelor de personal avizate favorabil de Cancelaria de Stat;

response:
Scris.nr.175 din 10.05.2018: Secretarul consiliului va asigura aprobarea statelor de personal în conformitate cu cerințele stabilite de cadrul legal aplicabil și să le remită spre avizare Cancelariei de Stat, cu prezentarea ulterioara Ministerului Finanțelor pentru înregistrare a schemelor de încadrare întocmite în baza statelor de personal avizate favorabil de Cancelaria de Stat.

9. sa întocmească și să aprobe statele de personal în conformitate cu cerințele stabilite de cadrul legal aplicabil și să le remită spre avizare Cancelariei de Stat, cu prezentarea ulterioară Ministerului Finanțelor pentru înregistrare a schemelor de încadrare întocmite în baza statelor de personal avizate favorabil de Cancelaria de Stat;

10. să sisteze plata neregulamentară a sporului la salariu pentru intensitatea muncii; să suspende achitarea sporurilor pentru condiții nocive, pentru clasele de calificare și pentru acces la secretul de stat până la efectuarea tuturor pocedurilor preliminare stabilite de lege;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Plăţi neregulamentare a sporului la salariu pentru intensitate nu au fost efectuate, iar pentru condiţii nocive au fost sistate pînă la 31.05.19. Din 01.06.2019 condiţiile nocive vor fi achitate în baza procesului-verbal şi Deciziei Consiliului local (se anexează).

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

10. să sisteze plata neregulamentară a sporului la salariu pentru intensitatea muncii; să suspende achitarea sporurilor pentru condiții nocive, pentru clasele de calificare și pentru acces la secretul de stat până la efectuarea tuturor pocedurilor preliminare stabilite de lege;

10. să sisteze plata neregulamentară a sporului la salariu pentru intensitatea muncii; să suspende achitarea sporurilor pentru condiții nocive, pentru clasele de calificare și pentru acces la secretul de stat până la efectuarea tuturor pocedurilor preliminare stabilite de lege;

10. să sisteze plata neregulamentară a sporului la salariu pentru intensitatea muncii; să suspende achitarea sporurilor pentru condiții nocive, pentru clasele de calificare și pentru acces la secretul de stat până la efectuarea tuturor pocedurilor preliminare stabilite de lege;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Salariu majorat cu adaosul pentru acces la secretul de stat s-a achitat pe parcursul a 3 luni din anul 2015,fiind sistat din lipsa dreptului de acces legal perfectat conform legislaţiei.

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

10. să sisteze plata neregulamentară a sporului la salariu pentru intensitatea muncii; să suspende achitarea sporurilor pentru condiții nocive, pentru clasele de calificare și pentru acces la secretul de stat până la efectuarea tuturor pocedurilor preliminare stabilite de lege;

10. să sisteze plata neregulamentară a sporului la salariu pentru intensitatea muncii; să suspende achitarea sporurilor pentru condiții nocive, pentru clasele de calificare și pentru acces la secretul de stat până la efectuarea tuturor pocedurilor preliminare stabilite de lege;

response:
Scris.nr.175 din 10.05.2018: De către șefa Gradiniței de copii „Viorica ” a fost executat: În IET prin ordinul nr.20 din 11.12.2017 este instituita comisia pentru evaluarea locurilor de munca, membrii caruia au evaluat locurile de munca și au fost fișele condițiilor de muncă la locul de munca conform HG.nr.1335 din 10.10.2002.

10. să sisteze plata neregulamentară a sporului la salariu pentru intensitatea muncii; să suspende achitarea sporurilor pentru condiții nocive, pentru clasele de calificare și pentru acces la secretul de stat până la efectuarea tuturor pocedurilor preliminare stabilite de lege;

11. să prevadă în statele de personal ale primăriilor un număr de funcții corespunzător sarcinilor și atribuțiilor acestora, eliminând practica vicioasă a încheierii contractelor de prestări servicii în scopul reglementării raporturilor de muncă sau de serviciu;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Numărul de funcţii corespunde sarcinilor şi atribuţiilor necesare instituţiei publice. La Primăria comunei Cocieri ne se practică încheierile contractelor de prestări servicii.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

11. să prevadă în statele de personal ale primăriilor un număr de funcții corespunzător sarcinilor și atribuțiilor acestora, eliminând practica vicioasă a încheierii contractelor de prestări servicii în scopul reglementării raporturilor de muncă sau de serviciu;

11. să prevadă în statele de personal ale primăriilor un număr de funcții corespunzător sarcinilor și atribuțiilor acestora, eliminând practica vicioasă a încheierii contractelor de prestări servicii în scopul reglementării raporturilor de muncă sau de serviciu;

11. să prevadă în statele de personal ale primăriilor un număr de funcții corespunzător sarcinilor și atribuțiilor acestora, eliminând practica vicioasă a încheierii contractelor de prestări servicii în scopul reglementării raporturilor de muncă sau de serviciu;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Primăria nu practica incheerea contractelor de prestare a serviciilor din motivul aprobării unui număr de funcţii corespunzătoare sarcinilor si atribuţiilor APL.

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

11. să prevadă în statele de personal ale primăriilor un număr de funcții corespunzător sarcinilor și atribuțiilor acestora, eliminând practica vicioasă a încheierii contractelor de prestări servicii în scopul reglementării raporturilor de muncă sau de serviciu;

11. să prevadă în statele de personal ale primăriilor un număr de funcții corespunzător sarcinilor și atribuțiilor acestora, eliminând practica vicioasă a încheierii contractelor de prestări servicii în scopul reglementării raporturilor de muncă sau de serviciu;

11. să prevadă în statele de personal ale primăriilor un număr de funcții corespunzător sarcinilor și atribuțiilor acestora, eliminând practica vicioasă a încheierii contractelor de prestări servicii în scopul reglementării raporturilor de muncă sau de serviciu;

12. să identifice procesele de bază ale controlului intern privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea descrierii acestora și înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. în cadrul Primăriei, a fost angajat economist principal, care se ocupă în special de achiziţiile publice şi monitorizarea proceselor de bază a acestora

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

12. să identifice procesele de bază ale controlului intern privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea descrierii acestora și înlăturării iregularităților constatate de audit;

12. să identifice procesele de bază ale controlului intern privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea descrierii acestora și înlăturării iregularităților constatate de audit;

12. să identifice procesele de bază ale controlului intern privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea descrierii acestora și înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Managementul financiar si controlul intern se efectuiaza prin contabilitatea primăriei inclusiv de către autoritatea executiva a Consiliului local cu informaţia trimestriala a Consiliului local,inclusiv a mijloacelor financiare in domeniul investitional.

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

12. să identifice procesele de bază ale controlului intern privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea descrierii acestora și înlăturării iregularităților constatate de audit;

12. să identifice procesele de bază ale controlului intern privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea descrierii acestora și înlăturării iregularităților constatate de audit;

12. să identifice procesele de bază ale controlului intern privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea descrierii acestora și înlăturării iregularităților constatate de audit;

13. să elaboreze și să aprobe Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru privind achizițiile publice, care ar stabili expres responsabilitățile membrilor acestui grup și altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziție (de la evaluarea necesităților până la executarea contractului);

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Conform dispoziţiei primarului este format grupul de lucru privind achiziţiile publice şi stabilite responsabilităţile membrilor acestui grup şi altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziţie (dispoziţia se anexează).

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

13. să elaboreze și să aprobe Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru privind achizițiile publice, care ar stabili expres responsabilitățile membrilor acestui grup și altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziție (de la evaluarea necesităților până la executarea contractului);

13. să elaboreze și să aprobe Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru privind achizițiile publice, care ar stabili expres responsabilitățile membrilor acestui grup și altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziție (de la evaluarea necesităților până la executarea contractului);

13. să elaboreze și să aprobe Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru privind achizițiile publice, care ar stabili expres responsabilitățile membrilor acestui grup și altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziție (de la evaluarea necesităților până la executarea contractului);

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. In cadrul primăriei este initiat grupul de achiziţii publice cu desemnarea pentru fiecare membru a responsabilităţilor ce le revin.toate documentele pentru achiziţiile publice sint plasate pe pagina oficiala a primariei.Procedura de achiziţii se efectuiaza in cadrul SIA”RSAP”(Mtender).Planurile de achiziţii publice se întocmesc anual ,cu modificările pe parcursul anului (după necesitate),declaraţiile de confidenţialitate si imparţialitate se depun de fiecare membru al grupului de lucru,cu semnătură . acestuia, (decizia,plan de achiziţii se anexeaza)

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

13. să elaboreze și să aprobe Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru privind achizițiile publice, care ar stabili expres responsabilitățile membrilor acestui grup și altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziție (de la evaluarea necesităților până la executarea contractului);

13. să elaboreze și să aprobe Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru privind achizițiile publice, care ar stabili expres responsabilitățile membrilor acestui grup și altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziție (de la evaluarea necesităților până la executarea contractului);

response:
Scris.nr.175 din 10.05.2018: Se stabilesc expres responsabilitățile membrilor grupului de lucru și a altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziție (de la evaluarea necesităților până la executarea contractului); (Anexa dispoziția nr.29 din 11.04.2018)

13. să elaboreze și să aprobe Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru privind achizițiile publice, care ar stabili expres responsabilitățile membrilor acestui grup și altor persoane implicate, la toate etapele procesului de achiziție (de la evaluarea necesităților până la executarea contractului);

14. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor ce țin de întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc., precum și optimizarea acestora;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. Se efectuiază anual inventarierea care asigură controlul efectuării cheltuielilor. Cheltuielile ce ţin de întreţinerea autoturizmului de serviciu se efectuează în limita aprobată de Consiliul local conform regulamentului (se anexază).

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

14. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor ce țin de întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc., precum și optimizarea acestora;

14. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor ce țin de întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc., precum și optimizarea acestora;

14. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor ce țin de întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc., precum și optimizarea acestora;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Cheltuelili ce tin de intretinerea autoturizmului de serviciu se efectuiaza conform Regulamenhilui aprobat de către consiliul local,efectuarea deplasărilor in interes de serviciu după hotarele tarii nu se practica,organizarea festiviratilor este optimizata la minimum,se efectuiaza conform demersului si devizului de cheltuieli inaintat de către conducătorul instituţiei (casa de cultura,muzeu).

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

14. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor ce țin de întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc., precum și optimizarea acestora;

14. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor ce țin de întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc., precum și optimizarea acestora;

14. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor ce țin de întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc., precum și optimizarea acestora;

15. să înlăture iregularitățile constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor ce țin de achizițiile publice și cheltuielile capitale; remunerarea muncii, utilizarea autoturismelor de serviciu; alte cheltuieli expuse detaliat în prezentul Raport, cu recuperarea mijloacelor bugetare utilizate și achitate neregulamentar;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. La control.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

15. să înlăture iregularitățile constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor ce țin de achizițiile publice și cheltuielile capitale; remunerarea muncii, utilizarea autoturismelor de serviciu; alte cheltuieli expuse detaliat în prezentul Raport, cu recuperarea mijloacelor bugetare utilizate și achitate neregulamentar;

15. să înlăture iregularitățile constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor ce țin de achizițiile publice și cheltuielile capitale; remunerarea muncii, utilizarea autoturismelor de serviciu; alte cheltuieli expuse detaliat în prezentul Raport, cu recuperarea mijloacelor bugetare utilizate și achitate neregulamentar;

15. să înlăture iregularitățile constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor ce țin de achizițiile publice și cheltuielile capitale; remunerarea muncii, utilizarea autoturismelor de serviciu; alte cheltuieli expuse detaliat în prezentul Raport, cu recuperarea mijloacelor bugetare utilizate și achitate neregulamentar;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Nu au fost depistate iregularităţi la efectuarea cheltuelilor bugetare si achitate neregulamentar care ar prevedea recuperarea mijloacelor bugetare utilizate

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

15. să înlăture iregularitățile constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor ce țin de achizițiile publice și cheltuielile capitale; remunerarea muncii, utilizarea autoturismelor de serviciu; alte cheltuieli expuse detaliat în prezentul Raport, cu recuperarea mijloacelor bugetare utilizate și achitate neregulamentar;

15. să înlăture iregularitățile constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor ce țin de achizițiile publice și cheltuielile capitale; remunerarea muncii, utilizarea autoturismelor de serviciu; alte cheltuieli expuse detaliat în prezentul Raport, cu recuperarea mijloacelor bugetare utilizate și achitate neregulamentar;

15. să înlăture iregularitățile constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor ce țin de achizițiile publice și cheltuielile capitale; remunerarea muncii, utilizarea autoturismelor de serviciu; alte cheltuieli expuse detaliat în prezentul Raport, cu recuperarea mijloacelor bugetare utilizate și achitate neregulamentar;

16. să respecte cadrul normativ privind ținerea evidenței contabile, asigurând înregistrarea completă a patrimoniului proprietate publică locală, a creanțelor și datoriilor aferente gestiunii patrimoniului public.

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019. A fost procurată programa lC-Buget, care asigură organizarea evidenţei contabile comlexe şi gestionarea patrimoniului public conform cadrului legal.Contabilii participă la seminiarele Direcţiei de Finanţe şi organe de alte structuri.

RO_6731_HC 5 2018 Primaria c.Cocieri 18.06.2019.pdf

16. să respecte cadrul normativ privind ținerea evidenței contabile, asigurând înregistrarea completă a patrimoniului proprietate publică locală, a creanțelor și datoriilor aferente gestiunii patrimoniului public.

16. să respecte cadrul normativ privind ținerea evidenței contabile, asigurând înregistrarea completă a patrimoniului proprietate publică locală, a creanțelor și datoriilor aferente gestiunii patrimoniului public.

16. să respecte cadrul normativ privind ținerea evidenței contabile, asigurând înregistrarea completă a patrimoniului proprietate publică locală, a creanțelor și datoriilor aferente gestiunii patrimoniului public.

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Evidenta contabila se tine conform legislaţiei in vigoare cu respectarea cadrului normativ.Cazuri de majorare a datoriilor debitare si creditare nu sint inregistrate.Reesind din situaţia social- economica,financiara si amplasarea geografica a localităţii in zona de securitate au fost întreprinse un sir de masuri ce tin de inventarierea bunurilor imobile ale primăriei si înregistrarea acestora la OCT Dubasari,Dosarele tehnice,planurile geometrice sint înregistrate in registru si păstrate la primărie.

RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

16. să respecte cadrul normativ privind ținerea evidenței contabile, asigurând înregistrarea completă a patrimoniului proprietate publică locală, a creanțelor și datoriilor aferente gestiunii patrimoniului public.

16. să respecte cadrul normativ privind ținerea evidenței contabile, asigurând înregistrarea completă a patrimoniului proprietate publică locală, a creanțelor și datoriilor aferente gestiunii patrimoniului public.

response:
Scris.nr.175 din 10.05.2018: Contabilul șef va respecta cadrul normativ privind punerea evidenței contabile, asigurând înregistrarea completă a patrimoniului proprietate publică locală, a creanțelor și datoriilor aferente gestiunii patrimoniului public (Anexa decizia nr.5/4 din 02.11.2016).

16. să respecte cadrul normativ privind ținerea evidenței contabile, asigurând înregistrarea completă a patrimoniului proprietate publică locală, a creanțelor și datoriilor aferente gestiunii patrimoniului public.

Cerinte (20)

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019.

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Răspunsul nr.80 din 12.06.2019. Hotărârea CC a fost discutată la şedinţa consiliului local nr.04 din 10.08.2018, (ceea ce ţine de achitarea salariului specialistului în reglementarea regimului funciar pe parcursul anilor 2015-2017 în lipsa volumului de lucru specific funcţiei). La şedinţă sa decis de a menţine aceeastă funcţie în speranţa soluţionării problemei cu terenurile ocupate de autorităţile transnistrene în acelaşi timp acestei funcţii i-au mai fost adăugate şi alte atribuţii conform „Statelor de personar care sînt executate cu succes.

RO_6734_HC 5 2018 Primaria Corjova 12.06.2019.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Răspunsul nr.191 din 12.06.2019. Prin Decizia nr.4/5 din 05.09.2018 a fost aprobat Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor auditului Curţii de Conturi, conform tabelului anexat.

RO_6733_HC 5 2018 Primaria c.Cosnita 12.06.2019.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Raportul auditului conformităţii executării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Dubăsari pe anii 2015-2016” şi gestionarea patrimonial public din raionul Dubăsari pe anuii 2015-2015, pe primăria Doroţcaia a fost examinat în cadrul şedinţei Consiliului local nr. 3/5 din 08.06.2018 la care a fost stabilite măsurile de implimentare a recomandărilor auditului,si elaborarea planului de acţiuni privind remedierea deficientelor elucidate in Raport cu indicarea termenilor de realizare si persoanele de răspundere, (copia planului de acţiuni se anexează)

RO_6441_247-19_Dorotcaia.pdf
RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CS Pîrîta nr.175 din 10.05.2018: s-a luat act de Raportul de audit, fiind stabilite termenele și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi (sânt prezentate documentele justificative).

RO_5453_0478-18_Pirita.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, remedierea deficiențelor elucidate în Raportul de audit, cu elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului;

response:
Răspunsul Primăriei com.Cocieri nr.200 din 18.06.2019.

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului;

response:
Răspunsul nr.80 din 12.06.2019. Hotărârea CC a fost discutată la şedinţa consiliului local nr.04 din 10.08.2018, (ceea ce ţine de achitarea salariului specialistului în reglementarea regimului funciar pe parcursul anilor 2015-2017 în lipsa volumului de lucru specific funcţiei). La şedinţă sa decis de a menţine aceeastă funcţie în speranţa soluţionării problemei cu terenurile ocupate de autorităţile transnistrene în acelaşi timp acestei funcţii i-au mai fost adăugate şi alte atribuţii conform „Statelor de personar care sînt executate cu succes.

RO_6734_HC 5 2018 Primaria Corjova 12.06.2019.pdf

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului;

response:
Răspunsul nr.191 din 12.06.2019. Hotărârea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 18.03.2019 a fost prezentată la şedinţa Consiliului local din 05.09.2018. Drept urmare, prin Decizia nr.4/5 din 05.09.2018 a fost aprobat Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor auditului Curţii de Conturi.

RO_6733_HC 5 2018 Primaria c.Cosnita 12.06.2019.pdf

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului;

response:
Răspunsul nr.152 din 25.06.2019. Examinarea la şedinţa Consiliului local a rezultatelor auditului nr.3/5 din 08.06.2018 (copia deciziei se anexează)

RO_6441_247-19_Dorotcaia.pdf
RO_6732_HC 5 2018 Primaria Dorotcaia 25.06.2019.pdf

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului;

2.1.2. examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului;

response:
Scris CR Dubasari nr.187 din 08.06.2018: La moment este in proces de elaborare planul de masuri pentru implementarea recomandarilor cuprinse in Raportul de audit, care va fi adus la cunostinta Consiliului raional Dubasari la una din sedintele ulterioare.

RO_5591_0624-18_Dubasari.pdf

2.3. Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat și se cere reexaminarea actelor normative ale autorităților publice locale, indicate în Raportul de audit, în vederea determinării conformității acestora cu cadrul legal existent;

response:
Scris.OT Chisinau nr. 1303/OT4-969 din 24.10.2018: din arhiva Oficiului au fost ridicate copiile de pe actele administrative indicate in Raportul de audit si anume: deciziile Consiliului comunei Coșnita cu nr. 4/11 din 29 august 2014 ”Cu privire la confirmarea terenului cu numarul cadastral 3818112280”, nr. 3/19 din 31 mai 2013 ”Cu privire la includerea in intravilanul localității”, nr. 8/9 din 24.11.2009 ”Cu privire de a scoate la licitație, terenul pentru procurare, cu modul de folosința grădina, cu suprafața de 0,968 ha, situat în intravilanul satului Coșnița, cu numarul cadastral 3818112246”, nr. 1/35 din 24 februarie 2012 ”Cu privire de a scoate la licitație teren pentru procurarea cu suprafața de 0,968 ha situat în intravilanul s. Coșnița, cu nr. cadastral 3818112246”, nr. 4/4 din 29 august 2014 ”Cu privire la aplicarea taxelor locale și rectificarea bugetului primariei comunei Coșnița”, nr. 5/8 din 28 august 2012 ”Cu privire de a scoate la licitație terenul cu suprafața de 0.2191 ha, numărul cadastral 3818112280, situat în extravilanul s. Coșnița” și decizia Consiliului raional Dubăsari cu nr. 07-04 din 21.11.2017, ”Cu privire la rezilierea contractului de locațiune nr. 1 din 10 iulie 2008”. Ca urmare, s-a constatat ca actele respective nu au fost notificate. Potrivit prevederilor art. 68 al Legii nr. 436 din 28.12.2016 privind administrate publică locală, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, în cazul exercitării controlului obligatoriu al legalității, este împuternicit să notifice autoritatea locală emitentă ilegalitatea actului controlat intr-un termen de 30 de zile de la data primirii copiei de pe act. Menționăm, ca termenii de prescripție pentru verificarea actelor administrative indicate în Raportul de audit sunt depășiți. Totodată, Vă informăm, că în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 845 din 18.12.2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, la solicitarea autorităților administrației publice locale, angajații oficiului consultă sub aspectul legalității procedura de desfășurare și proiectele de decizii luate în dezbateri la ordinea de zi a consiliilor locale. În același scop, cu regularitate, sunt organizate seminare instructiv-metodice cu angajații din organele administrației publice locale de ambele niveluri din aria de competență a Oficiului, in vederea informării asupra modificărilor cadrului legislativ în domeniul gestionării finanțelor publice, patrimoniului funciar, etc.

RO_6334_0910-18_OTChisinau.pdf

2.4.1. luarea de atitudine privind activitatea nesatisfăcătoare a autorităților financiare din raionul Dubăsari în partea ce ține de evaluarea și monitorizarea bazei de impozitare aferente formării și mobilizării veniturilor bugetare, informațiile prezentate necesare calculării transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/35 din 16.08.2018: La etapa de prezentare si consultare a propunerilor de buget pentru anul 2019, in procesul de examinare a propunerilor Directiei finante a raionului Dubasari, Ministerul Finantelor va tine cont de abaterile la veniturile proprii calculate de catre echipa de audit (arenda terenurilor, rezultatele evaluarii bunurilor imobile la preturi de piata, chiria bunurilor proprietate publica). Scris. Min.Fin. nr.03-02/1/14 din 14.02.2019: Conform prevederilor alin.(1) art. 3 din Legea nr. 397 -XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, bugetele locale constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă și se execută în condiții de autonomie financiară, în conformitate cu prevederile prezentei Legi și ale Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, precum și ale Legii privind administrarea publică locală. Totodată, pentru planificarea veniturilor, organele publice locale urmează să se conducă de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.209 din 24 decembrie 2015 și de prevederile circularei anuale a Ministerului Finanțelor privind elaborarea propunerilor de buget pe anul bugetar respectiv (la partea de venituri). De asemenea, întru asigurarea calității planificării veniturilor, la etapa de prezentare și consultare a propunerilor de buget pentru anul 2019, Ministerul Finanțelor de comun cu Direcția finanțe a raionului Dubăsari a analizat propunerile prezentate la partea de venituri, ținând cont de abaterile comise. Astfel pentru anul 2019, prognoza veniturilor la impozitele pe bunurile imobiliare, estimate în baza datelor Serviciului cadastral teritorial și mărimilor cotelor stabilite în baza deciziilor consiliilor locale, va constitui 2217,8 mii lei fața de scontat 2018 - 2023,4 mii lei, prognoza veniturilor din arenda terenurilor/chiria bunurilor proprietate publică, estimată în baza contractelor încheiate, va constitui 527,3 mii lei față de 456,5 mii lei scontat în 2018.

RO_6332_139-19_MinFin.pdf
RO_6445_406-19_MinFin.pdf

2.4.2. elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare și compensare a diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale utilizate de populația unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni, cu indicarea expresă a surselor de colectare a informației oficiale privind cursul valutar, tarifele la energia electrică și gazele naturale, precum și a periodicității de calculare a diferenței de tarife;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/35 din 16.08.2018: Proiectul Regulamentului privind modul de calculare și compensare a diferenței de tarife la energia electrica si gazele naturale utilizate de locuitorii unor localitați din raioanele Dubasari și Caușeni si ai satului Varnita din raionul Anenii Noi este in proces de elaborare. Scris.MinFin nr.03-02/1/14 din 14.02.2019: De către Ministerul Finanțelor a fost elaborat proiectul Regulamentului privind modul de calculare și compensare a diferenței de tarife la energia electrica și gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubasari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi, însă dat fiind faptul că, în procesul de elaborare a acestuia, s-a constatat ca unica sursa de informație referitoare la cuantumurile tarifelor aplicate în Regiunea Transnistreana, precum și un raport dintre unitatea monetara din regiune și moneda oficiala, о reprezintă deciziile adoptate și portalurile informaționale ale autorităților neconstituționale ale Regiunii Transnistrene, a fost solicitat și suportul Biroului Politici de Reintegrare. În urma unor consultări suplimentare, s-a constatat că promovarea acestuia, implicit realizarea recomandării 2.4.2 menționată supra este imposibilă, pe motiv că asemenea prevederi ar constitui un act de recunoaștere implicită a autorităților necondiponate din stinga Nistrului, precum și a atribuțiilor și actelor adoptate de către acestea.

2.4.3. stabilirea unor criterii clare și argumentate de selectare a instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru acordarea suplimentului în mărime de 1000 lei prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 , în vederea asigurării echității și proporționalității remunerării muncii în domeniul învățământului;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/35 din 16.08.2018: Având în vedere disfuncțiile atestate în sistemul de salarizare a angajaților din sectorul bugetar și în scopul dezvoltării unei noi politici salariale unitare, echitabile, bazate pe performanțe și meritrocrație, Guvernul a inițiat reforma sistemului de salarizare a angajaților din sectorul bugetar. Obiectivul principal al reformei sistemului de salarizare în sectorul bugetar constă în restructurarea sistemului actual de salarizare, care va permite elaborarea și implementarea unui sistem unitar de salarizare, transparent, echitabil și atractiv, capabil să reflecte și să recompenseze performanța profesională din domeniul de activitate. În scopul realizării reformei sistemului de salarizare, Ministerul Finanțelor a inițiat și este axat la moment pe procesul de elaborare a proiectului legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care este în proces de definitivare și urmează a fi supus consultării publice. Termenul restrâns stabilit pentru elaborarea proiectului respectiv, la fel ca și complexitatea actului propus, nu a permis examinarea problemelor în domeniul salarizării identificate în Raport, aceste activități urmând a fi realizate în continuare, după lansarea proiectului de lege menționat. Scris.MinFin nr.03-02/1/14 din 14.02.2019: Începând cu 1 decembrie 2018 retribuirea muncii angajaților din unipțile bugetare se efectuează în condițiile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salizare în sectorul bugetar. Legea nr.270/2018 a restructurat în totalitate sistemele anterioare de salarizare și anulat multiudinea de sporuri existente, inclusiv sporul de 1000 lei pentru instituțiile de învățământ preuniversita din stânga Nistrului și sporul pentru intensitatea muncii personulului din unitățile bugetare. Legea nr.270/2018 a unificat normele ce țin de personalul din stînga Nistrului și a introdus o normă gnerală (art.12(11)), potrivit căreia pesronalul unităților bugetare din partea stînga Nistrului, inclusiv din mun. Bender, or. Dubăsari, satul Varnița, raionul Anenii Noi, și din satele Copanca și Hagimus, raionul Căușeni, beneficiază de salariul de bază majorat cu 4 clase de salarizare succesive.

2.4.4. perfecționarea cadrului normativ aferent achitării sporului pentru intensitatea muncii personalului din unitățile bugetare, în special privind indicarea categoriilor de angajați care pot beneficia de sporul în cauză;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/35 din 16.08.2018: Având în vedere disfuncțiile atestate în sistemul de salarizare a angajaților din sectorul bugetar și în scopul dezvoltării unei noi politici salariale unitare, echitabile, bazate pe performanțe și meritrocrație, Guvernul a inițiat reforma sistemului de salarizare a angajaților din sectorul bugetar. Obiectivul principal al reformei sistemului de salarizare în sectorul bugetar constă în restructurarea sistemului actual de salarizare, care va permite elaborarea și implementarea unui sistem unitar de salarizare, transparent, echitabil și atractiv, capabil să reflecte și să recompenseze performanța profesională din domeniul de activitate. În scopul realizării reformei sistemului de salarizare, Ministerul Finanțelor a inițiat și este axat la moment pe procesul de elaborare a proiectului legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care este în proces de definitivare și urmează a fi supus consultării publice. Termenul restrâns stabilit pentru elaborarea proiectului respectiv, la fel ca și complexitatea actului propus, nu a permis examinarea problemelor în domeniul salarizării identificate în Raport, aceste activități urmând a fi realizate în continuare, după lansarea proiectului de lege menționat. Scris.MinFin nr.03-02/1/14 din 14.02.2019: Începând cu 1 decembrie 2018 retribuirea muncii angajaților din unipțile bugetare se efectuează în condițiile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salizare în sectorul bugetar. Legea nr.270/2018 a restructurat în totalitate sistemele anterioare de salarizare și anulat multiudinea de sporuri existente, inclusiv sporul de 1000 lei pentru instituțiile de învățământ preuniversita din stânga Nistrului și sporul pentru intensitatea muncii personulului din unitățile bugetare. Legea nr.270/2018 a unificat normele ce țin de personalul din stînga Nistrului și a introdus o normă gnerală (art.12(11)), potrivit căreia pesronalul unităților bugetare din partea stînga Nistrului, inclusiv din mun. Bender, or. Dubăsari, satul Varnița, raionul Anenii Noi, și din satele Copanca și Hagimus, raionul Căușeni, beneficiază de salariul de bază majorat cu 4 clase de salarizare succesive.

2.4.5. revizuirea/precizarea normelor legale privind atribuirea claselor de calificare conducătorilor auto, în scopul stabilirii corecte a sporului pentru clasă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/35 din 16.08.2018: Implementarea recomandarii respective este in curs de realizare, avind la baza si multiplele adresari din partea institutiilor bugetare referitor la oferirea explicatiilor privind aplicarea pct. 2 din Note din Anexa nr. 10 la Hotarirea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la conditiile de salarizare a personalului din unitatile bugetare”. Scris.MinFin nr.03-02/1/14 din 14.02.2019: În contextul implementării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, sporul pentru clasele de calificare a conducătorilor auto a fost anulat. Legea nr. 270/2018 prevede clase suplimentare pentru personalul căruia, în urma atestării profesionale, i-au fost conferite categorii de calificare III, II, I și superior/coordonator, normă aplicabilă si pentru conducătorii auto. Din momentul implementării Legii nr.270/2018 Ministerul Finanțelor este în proces continuu de explicare/clarificare a normelor, fiind emise circulare informative centralizate sau țintite pe solicitanți, în funcție de apariția neclarităților. Una din intrebările parvenite ține de clasele de calificare ale conducătorilor auto și modul de aplicare a claselor suplimentare, la care Ministerul Finanțelor va veni cu clarificări.