Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”

Numar 176-180 din data de 2018-04-11 Nr. cerinte: 23 Nr. recomandari: 47

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.20081 și art.9, art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017, în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi2. Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra faptului dacă administrarea serviciilor publice de transport urban și a întreprinderilor ce prestează servicii publice a fost realizată de către autoritățile publice locale (în continuare – APL) și centrale (în continuare – APC) conform clauzelor sistemului de management corporativ și financiar, precum și în spiritul eficacității și legalității administrării patrimoniului public.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi3. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, verificarea documentelor primare, analiza indicatorilor și a unor date semnificative, prin observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, abrogată prin Legea nr.260 din 07.12.2017.
2 Hotărârile Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare) și nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (47)

1. să execute și/sau să elaboreze și să aprobe strategia în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat (pct.3.1.1.);

1. să execute și/sau să elaboreze și să aprobe strategia în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat (pct.3.1.1.);

2. să elaboreze și să aprobe criterii de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criterii de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora (pct.3.1.4.-3.1.5.);

2. să elaboreze și să aprobe criterii de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criterii de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora (pct.3.1.4.-3.1.5.);

3. să asigure conformarea cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri (pct.3.1.2., pct.3.1.4.);

3. să asigure conformarea cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri (pct.3.1.2., pct.3.1.4.);

4. să efectueze studii privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să reorganizeze rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței tuturor rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”) (pct. 3.1.4.-3.1.5.);

4. să efectueze studii privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să reorganizeze rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței tuturor rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”) (pct. 3.1.4.-3.1.5.);

5. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL (pct.3.1.3., pct.3.1.5.);

5. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL (pct.3.1.3., pct.3.1.5.);

6.să revadă facilitățile acordate la prestarea serviciilor de transport local de călători‚ ținând cont de nevoia reală de asistență socială a beneficiarilor, asigurând fundamentarea și evaluarea impactului bugetar și social al facilităților acordate (pct.3.3.3.);

6.să revadă facilitățile acordate la prestarea serviciilor de transport local de călători‚ ținând cont de nevoia reală de asistență socială a beneficiarilor, asigurând fundamentarea și evaluarea impactului bugetar și social al facilităților acordate (pct.3.3.3.);

7. să asigure monitorizarea executării programelor de transport și încasarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, eliminând deficiențele menționate în prezentul Raport de audit (pct.3.1.4., pct.3.1.7.);

7. să asigure monitorizarea executării programelor de transport și încasarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, eliminând deficiențele menționate în prezentul Raport de audit (pct.3.1.4., pct.3.1.7.);

8. să asigure inventarierea, delimitarea (în domeniul public și privat), aprobarea și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a patrimoniului public gestionat de către operatorii municipali de transport, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (pct.3.2.1.);

8. să asigure inventarierea, delimitarea (în domeniul public și privat), aprobarea și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a patrimoniului public gestionat de către operatorii municipali de transport, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (pct.3.2.1.);

9. să asigure revizuirea și aprobarea, în concordanță cu prevederile SNC în vigoare, Metodologiei calculării și reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători, în scopul determinării și stabilirii exacte a articolelor de costuri și cheltuieli ce urmează a fi incluse la determinarea costului unui vehicul/km (în funcție de specificul activității) (pct.3.3.1., pct.3.3.3.);

10. să revizuiască prevederile contractelor încheiate cu ÎM RTEC și ÎM PUA privind prestarea serviciilor de transport, inclusiv a formulei de stabilire a compensației acordate din partea municipiului, cu luarea în calcul a veniturilor și cheltuielilor din alte activități pentru care lipsește o evidență analitică separată a veniturilor și cheltuielilor, precum și a veniturilor ce sunt complementare activității de bază (pct.3.3.3.);

11. la elaborarea proiectului de buget pe anul 2019 și ulterior, să asigure aprobarea conformă și nediscriminată (pentru toate rutele municipale) a mărimii taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători și a facilităților fiscale acordate, asigurând evaluarea impactului financiar și raportarea acestora (pct.3.1.7.);

12. să asigure aprobarea și implementarea unui plan de acțiuni în vederea optimizării cheltuielilor ÎM RTEC și ÎM PUA, inclusiv urmare a fuzionării acestora (pct.3.1.5.);

13. să elaboreze și să implementeze pe termen mediu măsuri/mecanisme care ar asigura veridicitatea datelor privind numărul de pasageri transportați în bază de abonament și scutiți de plata taxei de călătorie, în scopul determinării corecte a costului abonamentelor, a unei călătorii, a unui vehicul/km parcurs (pct.3.1.5., pct.3.3.3.);

14. să fundamenteze cost-eficiența cheltuielilor pentru implementarea și deservirea taxării electronice în transportul public local de călători (pct.3.1.5.);

15. să asigure modificarea rutelor de transport urban doar în temeiul unui studiu de impact economico-financiar asupra operatorilor municipali de transport (pct.3.1.5.);

16. să asigure elaborarea și aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje la nivel local (pct.3.1.1., pct.3.1.4.);

17. să asigure aprobarea și publicarea procedurilor de evidență a operatorilor și mijloacelor de transport autorizate pe rute, efectuând regulat inventarierea mijloacelor de transport și a drepturilor de administrare a rutelor (pct.3.1.4.1.);

18. să raporteze anual CMC acțiunile întreprinse pentru elaborarea, aprobarea și implementarea business-planurilor de activitate a ÎM, prestatoare a serviciilor de transport (pct.3.1.5., pct.3.3.1.);

19. să înregistreze și să asigure în continuare reflectarea investițiilor în ÎM RTEC urmare a alocării mijloacelor pentru asamblarea troleibuzelor (pct.3.2.5.);

20. să asigure respectarea principiilor contabilității de angajamente la executarea contractelor încheiate cu ÎM RTEC și ÎM PUA (pct.3.3.3.);

21. să elaboreze şi să aprobe normativele de muncă pentru toate categoriile de angajați, în scopul fundamentării statelor de personal şi a structurii organizaţional-economice ale entităţii (pct.3.2.4.);

21. să elaboreze şi să aprobe normativele de muncă pentru toate categoriile de angajați, în scopul fundamentării statelor de personal şi a structurii organizaţional-economice ale entităţii (pct.3.2.4.);

21. să elaboreze şi să aprobe normativele de muncă pentru toate categoriile de angajați, în scopul fundamentării statelor de personal şi a structurii organizaţional-economice ale entităţii (pct.3.2.4.);

response:
A fost elaborat și aprobat „Regulamentul privind normarea muncii la subdiviziunile intreprinderii”, în baza căruia se vor elabora normativele de muncă, care ulterior vor fi incluse în Contractul colectiv de muncă a întreprinderii, se anexează.

22. să elaboreze și să implementeze proceduri de achiziţii care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (pct.3.2.3.);

22. să elaboreze și să implementeze proceduri de achiziţii care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (pct.3.2.3.);

22. să elaboreze și să implementeze proceduri de achiziţii care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (pct.3.2.3.);

response:
Procedurile de achiziție se efectuează în baza legii nr.131/2015, electronic pe platforma achizitii.md. Toate anunțurile la procedurile de achiziție sunt plasate pe pagina oficială a primariei mun. Chișinău și a site-ului I.M. „Parcul urban de autobuze” - www.autourban.md. Totodată, se transmit invitații de participare la procedurile de achiziție operatorilor economici care ar satisface necesitățile autorității contractante.

23. să elaboreze şi să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare şi încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat (pct.3.2.2.);

23. să elaboreze şi să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare şi încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat (pct.3.2.2.);

23. să elaboreze şi să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare şi încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat (pct.3.2.2.);

response:
S-a elaborat și emis ord. Nr. 254 din 14.09.2018 privind regulamentul de încasare a datoriilor debitoare.

24. să elaboreze reglementări clare, cu includerea lor în contractele individuale de muncă sau în fișa de post, care ar crește responsabilitatea angajaților la distrugerea/pierderea patrimoniului/mijloacelor gestionate, asigurând recuperarea completă a prejudiciilor cauzate (pct.3.2.1.);

24. să elaboreze reglementări clare, cu includerea lor în contractele individuale de muncă sau în fișa de post, care ar crește responsabilitatea angajaților la distrugerea/pierderea patrimoniului/mijloacelor gestionate, asigurând recuperarea completă a prejudiciilor cauzate (pct.3.2.1.);

24. să elaboreze reglementări clare, cu includerea lor în contractele individuale de muncă sau în fișa de post, care ar crește responsabilitatea angajaților la distrugerea/pierderea patrimoniului/mijloacelor gestionate, asigurând recuperarea completă a prejudiciilor cauzate (pct.3.2.1.);

response:
Au fost elaborate Regulamentul privind recuperarea prejudiciului material cauzat întreprinderii cu aprobarea listei funcțiilor, profesiilor și ocupate de salariații cu care se încheie contractele-tip de raspundere materială, precum și s-a introdus în contractul individual de muncă expres răspunderea materială integrală a angajaților în conformitate cu prevederile contractului de răspundere materială ale acestuia.

25. să comercializeze metalul uzat doar întreprinderilor licențiate în domeniu (pct.3.2.1.);

25. să comercializeze metalul uzat doar întreprinderilor licențiate în domeniu (pct.3.2.1.);

25. să comercializeze metalul uzat doar întreprinderilor licențiate în domeniu (pct.3.2.1.);

response:
În luna octombrie 2018 se preconiza lansarea platflormei achizitii.md și, anume, posibilitatea efectuării licitațiilor privind vânzarea bunurilor, ceea ce nu a avut loc. Din acest motiv autoritatea contractantă se află în imposibilitatea derulării unei proceduri transparente a metalului uzat.

26. să asigure ținerea evidenței separate a cheltuielilor pe tipuri de activități și autenticitatea datelor din documentele primare contabile (pct.3.3.3.);

26. să asigure ținerea evidenței separate a cheltuielilor pe tipuri de activități și autenticitatea datelor din documentele primare contabile (pct.3.3.3.);

response:
Cheltuielile sunt separate pe tipuri de activități și se duce evidența datelor în baza documentelor contabile.

27. să asigure recalcularea serviciilor de transport prestate mun.Chișinău, ținând cont de deficiențele stabilite de audit (pct.3.3.3.).

27. să asigure recalcularea serviciilor de transport prestate mun.Chișinău, ținând cont de deficiențele stabilite de audit (pct.3.3.3.).

response:
Costul unui vehicul-km se calculează în conformitate cu metodologiile aprobate prin dezicia CMC nr.51/2 din 11.07.2006 și prevederile Contractului de prestări servicii publice, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Întreprinderea Municipala „Parcul Urban de Autobuze”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/29 din 19.11.2015. DGTPCC i-a fost înaintată о solicitare privind organizarea unui studiu general al fluxului de călători simultan pe toate rutele, din incapacitatea IM ”PUA” de a organiza studiul de sinestatator.

Cerinte (23)

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris.nr.01-10/344 din 14.06.2018: este elaborat planul de masuri, aprobat prin Ordinul nr.174 din 14.06.2018. Scris.nr.01-10/45 din 30.01.2019: prezintă informația privind implementarea recomandărilor Curții de Conturi, expuse în Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”

RO_5639_0586-18 PUA_Chisinau.pdf
RO_6372_92-19_IM PUA.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris.nr.070/627 din 02.07.2018: este elaborat planul de masuri.

RO_5638_0667-18_Transport electric.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scrisoarea nr.02-109/3397/18 din 05.06.2019. A fost elaborat un plan de acţiuni ce vizează termenele de realizare şi persoanele responsabile pentru remedierea deficienţelor elucidate, cu implementarea recomandărilor cuprinse în raportul de audit. Î.M. „Parcul urban de autobuze” -prin scrisoarea nr. 01-10/344 din 14.06.2018 adresată Curţii de Conturi este prezentat planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi expus în Raportul auditului conformităţii asociat auditului performanţei „Managementul serviciilor publice de transport urban şi impactul fiscal-bugetar al acestora” şi aprobat prin ordinul Î.M. „Parcul urban de autobuze” nr. 174 din 14.06.2018.

RO_6719_HC 11 2018 Primaria mun.Chisinau 05.06.19.pdf

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

response:
Scrisoarea nr.02-109/3397/18 din 05.06.2019. Conform Statulului „Regia transport electric”, întreprinderea activează în bază de autogestiune economică, fiind în subordinea Primăriei mun. Chişinău. La nivel de întreprindere, în baza recomandărilor Curţii de Conturi, a fost elaborat un plan de măsuri, ce a fost prezentat Curţii de Conturi cu menţiunea implementării pe poziţii separate. Angajaţii Regiei transport electric nu au statut de funcţionari publici şi respectiv, faţă de aceştia se aplică măsuri, conform legislaţiei în vigoare, la nivel intern. La şedinţele Consiliului mun. Chişinău, conducerea Regiei transport electric prezintă rapoarte şi informaţii, la solicitarea Consiliului, Primarul general, viceprimarilor sau consilierilor. În această ordine de idei, conform punctului 112/ din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului municipal Chişinău, aprobat prin Decizia 2/1 din 14.06.2016, proiectul ordinii de zi a şedinţei CMC este elaborat de Biroul permanent la propunerea Primarului general sau a Consilierilor municipali, care au cerut convocarea şedinţei Consiliului, în condiţiile legii. Conform pct. 219/ primarul general, viceprimarii mun. Chişinău şi şefii subdiviziunilor structurale ale autorităţilor administraţiei publice municipale, întreprinderilor şi instituţiilor publice municipale vor prezenta, verbal şi în scris, la solicitare, Consiliului municipal rapoarte privind executarea deciziilor acestora. Î.M. „Parcul urban de autobuze” -informaţia cu privire la situaţia implementării recomandărilor Curţii de Conturi este prezentată prin scrisori oficiale Primăriei municipiului Chişinău şi Consiliului municipal Chişinău.

RO_6719_HC 11 2018 Primaria mun.Chisinau 05.06.19.pdf

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

response:
Informația cu privire la situația implementării recomandărilor Curții de Conturi este prezentata prin scrisori oficiale Directiei generale transport public și căi de comunicație.

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

response:
Scrisoarea nr.02-109/3397/18 din 05.06.2019. I.M. „Regia transport electric” din anul 2014 a încheiat un contract de colaborare cu compania internaţională, MOORSE Stephens KSK, companie agreată de BERD privind efectuarea anuală a auditului financiar al întreprinderii. Efectuarea auditului pentru anul 2018 se va petrece pînă pe data 30.06.2019. Î.M. „Parcul urban de autobuze” - la data de 06.03.2019 a avut loc procedura de achiziţii pentru serviciile audit financiar, pe anii 2017-2018. Conform rezultatelor licitaţiei, cîştigator a devenit întreprinderea Mixtă Moldo-Engleză „First Audit International” S.A. La momentul actual, procedura de audit se desfăşoară în baza contractului nr. 60 din 01.04.2019, Raportul-draft a fost prezentat la data de 31.05.2019, şi în prezent este examinat în comun cu administraţia întreprinderii.

RO_6719_HC 11 2018 Primaria mun.Chisinau 05.06.19.pdf

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

response:
La moment este în faza de elaborare caietul de sarcini privind licitația pentru contractarea unei companii de audit, licitația este prevazută în luna februarie 2019.

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

2.2.1. asigurarea raportării (cel puțin anual) a activităților de autorizare și monitorizare a executării de către toți operatorii economici ce prestează servicii de transport urban a programelor în transport conform unui cadru procedural aprobat;

2.2.2. asigurarea raportării (cel puțin anual) conform unor proceduri exhaustive a activităților de monitorizare a locației de desfășurare a activității în regim de taxi și de excludere a desfășurării acestor activități după itinerare prestabilite (rute regulate);

2.3.1. asigurarea inventarierii mașinilor de casă și control înregistrate în evidență după agenții economici ce nu raportează activitate în regim de taxi, asigurând ținerea la zi a registrului de evidență a mașinilor de casă și control;

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17-2426 din 28.02.2019: au fost elaborate și remise Direcțiilor generale administrare fiscală scrisorile cu nr.26-11/1-10/258 din 3 aprilie 2018 si nr.26-11/1-10/401 din 28 mai 2018, prin care a fost dispus: - utilizarea informației prezentată de Agenția Națională Transport Auto la înregistrarea/reînregistrarea mașinilor de casă și de control; - contrapunerea datelor privind unitățile de transport rutier înregistrați în Registrul operatorilor de transport rutier cu datele aferente mașinilor de casă și de control înregistrate în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat; - întreprinderea acțiunilor de conformare a contribuabililor la prevederile legislației în vigoare. Ulterior, la data de 13 septembrie 2018 a fost prezentata nota conducerii Serviciului Fiscal de Stat cu nr.26-11/1-10/657 privind incalcarile depistate la agentii economici in partea ce tine de utilizarea/neutilizarea masinilor de casa si control si actiunile intreprinse in acest sens. Astfel, au fost depistati contribuabili care nu au prezentat darile de seama fiscale (Forma VEN12, UNIF12. IVA015 si TL13), precum si contribuabili care au prezentat darea de seama pe taxele locate (Forma TL13) cu informatie neautentica. Urmare a masurilor de conformare intreprinse de Serviciul Fiscal de Stat 33 contribuabili au prezentat darile de seama corectate (Forma TL13).

RO_6369_1005-18_SFS.pdf
RO_6370_197-19_SFS.pdf

2.3.2. aplicarea și raportarea măsurilor de conformare a agenților economici ce prestează servicii de transport auto de pasageri, asigurând calcularea și achitarea taxei locale din prestarea serviciilor de transport de pasageri, precum și a altor impozite și taxe;

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17-2426 din 28.02.2019: au fost efectuate vizite fiscale la 22 agenți economici, care înregistrau divergențe în datele prezentate în Forma TL13 pentru fiecare trimestru, ca urmare s-au constatat urmatoarele: - 2 agenți economici dispun de Extras de Stat din Registrul operatorilor de transport rutier eliberate de către Agenția Națională de Transport Rutier, însă nu prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor; - 11 agenți economici au calculat/achitat corect taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor; - 6 agenți economici au calculat/achitat eronat taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor, în rezultatul vizitelor fiscale agenții economici au prezentat Darea de seama (Forma TL13) corectată, fiind calculate suplimentar obligații în valoare de 36675 lei; - 1 agent economic este scutit de achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor conform pct.2 din Nota la Anexa nr.2 la decizia Consiliului municipal Chișinau nr.13/4 din 01.12.2017; - la 2 agenți economici a fost inițiat control fiscal. Despre rezultatele controlului fiscal se va informa suplimentar.

2.3.3. semnarea acordurilor de colaborare cu autoritățile publice locale privind asigurarea schimbului permanent și reciproc de informații cu privire la obiectul și subiecții impunerii cu taxa locală din prestarea serviciilor de transport de pasageri, inclusiv reglementarea modului de aplicare a prevederilor art.293 alin.(5) din Codul fiscal;

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17-2426 din 28.02.2019: a fost elaborat acordul-tip de schimb de informații cu autoritățile publice locale. Totodată, a fost aprobată Legea nr.142 din 19.07.2018 ”Cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”, care are scopul de a facilita și a eficientiza schimbul de date și interoperabilitatea în cadrul sectorului public. În acest sens, participanții publici la schimbul de date urmează să asigure interconectarea și interoperabilitate resurselor informaționale prin intermediul platformei de interoperabilitate, în termenii prevăzuți de legislație.

2.4.1. ajustarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje la cadrul legal existent, inclusiv reglementarea exhaustivă a competențelor (implicit în aspect teritorial) și a funcțiilor atribute legal autorităților publice locale privind organizarea și monitorizarea serviciului public de transport local de pasageri;

response:
Scris MEI nr.14/4-6568 din 21.06.2018: informeaza că, serviciile de transport rutier contra cost de persoane sunt reglementate în conformitate cu prevederile Codului Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014. Astfel, în cazul reglementarii atributiilor autoritatilor publice locale Codul prenotat stabileste ca consiliile locale și municipale, în contextul necesitatii organizarii transportului rutier contra cost in trafic local: a) au dreptul sa stabileasca subventii acordate de la bugetul local și/sau municipal, dupa caz, pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport rutier pentru prestarea serviciului de transport rutier regulat in trafic local si sumele efectiv incasate ca urmare a efectuarii transportului; b) au dreptul sa acorde, in cadrul unitatii administrativ-teritoriale respective, facilități de transport pentru anumite categorii de persoane, asigurând totodata și sursele de compensare a veniturilor ratate; c) elaborează, aprobă și actualizează, după competență, programele de transport rutier locale în conformitate cu necesitățile de transport ale populației; d) autorizează activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate în trafic local și municipal, după caz, și monitorizează desfășurarea acesteia; e) organizează serviciile de transport electric; f) elaborează și aprobă planuri de mobilitate urbană; g) aprobă tarifele pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic municipal și/sau local. Totodata, autoritatile administratiei publice locale, în raporturile cu operatorii de transport rutier care presteaza serviciile de transport rutier contra cost in trafic local, municipal sau raional, au urmatoarele competente: a) sa convoace sedinte cu operatorii de transport rutier in vederea stabilirii masurilor necesare pentru solutionarea problemelor aparute, in conformitate cu legislatia in vigoare; b) sa monitorizeze periodic modul de prestare a serviciilor de transport rutier contra cost de persoane in trafic local, municipal și raional, după competență; c) în cazul constatării unor incalcări, sa sesizeze Agenția în vederea retragerii autorizațiilor acordate; d) să solicite motivat organelor competente anularea regimului de inregistrare, autorizare sau notificare.

2.4.2. modificarea cadrului normativ existent în scopul determinării exhaustive a responsabilităților aferente autorităților publice centrale și celor locale în reglementarea/autorizarea serviciului public în regim de taxi (de pasageri și de bunuri) în UAT respectivă, inclusiv a drepturilor de delegare a gestiunii acestui serviciu;

response:
Scris. MEI nr.14/4-6568 din 21.06.2018: În cazul serviciilor de taxi mentionam ca, in conformitate cu prevederile Titlului IV, Capitolul III, Sectiunea a 5-a din Codul prenotat, transporturile rutiere de persoane sau bunuri in regim de taxi sint activitap de interes public pentru populatie, executate, de regula, in interiorul unei localitati, numai de catre operatori de transport rutier inregistrati oficial in Registru operatorilor de transport rutier, care se efectueaza contra cost. Costul transportului rutier in regim de taxi se stabileste prin insumarea tarifelor pe distanta parcursa și/sau timpul de stationare, masurate de un aparat de taxat aflat in dotarea autoturismului respectiv. La efectuarea transportului rutier in regim de taxi se admit autoturismele care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: a) sânt dotate cu aparate de taxat in stare de functionare legalizate, verificate metrologic și înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat; b) sânt dotate cu lampa de taxi in stare functionala, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje; c) dispun de insemnele, inscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei și dotarile specificate in Regulamentul transporturilor rutiere de persoane și bagaje. Autoritatile administrate publice locale, in contextul responsabilitatii fata de buna organizare a activității de transport rutier in regim de taxi, emit decizii referitoare la locurile de asteptare sau stationare a taxiurilor. Este interzisa parcarea vehiculelor rutiere, inclusiv a celor ce activeaza in regim de taxi, ре о raza de 100 m de la autogari, cu exceppa locurilor special amenajate pentru parcarea sau stationarea taxiurilor. La efectuarea transportului rutier de persoane in regim de taxi, operatorul de transport rutier și/sau conducatorul auto are obligati a sa dețină la bordul vehiculului rutier, pe toata durata transportului: a) extrasul din Registru; b) certificatul de competenfa profesionala al conducatorului auto, valabil; c) foaia de parcurs, de modelul prevazut in Regulamentul transporturilor rutiere de persoane și bagaje. Transportul rutier in regim de taxi poate fi efectuat numai la solicitarea persoanei §i pe orice traseu deschis circulatiei publice. Operatorul de transport rutier autorizat sa presteze servicii in regim de taxi este in drept: a) de regula, sa efectueze transport rutier de persoane in regim de taxi in interiorul localitatii unde este inregistrata intreprinderea; b) ocazional, sa efectueze transport rutier de persoane in regim de taxi intre localitatea unde este inregistrata intreprindea §i alte localitati sau puncte de interes, la cererea persoanei transportate; c) ocazional, sa efectueze transport rutier de persoane in regim de taxi intre localitatea unde este inregistrata intreprinderea aflata in zona de frontiera și alta localitate similara aflata peste frontiera daca acordurile internap onale bilaterale permit aceasta. Este interzis transportul rutier de persoane in regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depășesc localitatea unde este inregistrata intreprinderea, precum si se interzice amplasarea, in interiorul și/sau pe caroseria unui vehicul rutier care nu a fost inregistrat oficial in Registru, a insemnelor, inscrisurilor, dotarilor și a accesoriilor specifice vehiculelor care efectueaza transport rutier in regim de taxi. Taxiurile au acces nediscriminatoriu §i in condipi egale in locurile de asteptare a persoanelor, in limita locurilor disponibile. Accesul in locurile de asteptare a persoanelor poate fi gratuit sau in baza unei taxe generale, instituita de catre consiliul local. În lipsa locurilor de asteptare a persoanelor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru stationare in conformitate cu legislatia in vigoare.

2.4.3. de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice și Agenția Națională Transport Auto, asigurarea elaborării și aprobării cadrului regulator privind evidența mijloacelor de transport ce prestează servicii în regim de taxi, prin schimbul permanent și reciproc de informații existente în Registrele informaționale de înregistrare/autorizare a mijloacelor de transport deținute de Agenția Servicii Publice, Agenția Națională Transport Auto și Serviciul Fiscal de Stat;

response:
Scris. MEI nr.14/4-6568 din 21.06.2018: În cazul schimbului reciproc permanent de informatii privind unitățile de transport rutier notificate pentru prestarea serviciilor de transport rutier in regim de taxi, menționam ca aceste date se conțin în Registrul operatorilor de transport rutier, elaborat si gestionat de Agenția Națională Transport Auto. Informația din registru este prezentată la cerere atât Serviciului Fiscal de Stat, cât și Agenției Servicii Publice. Suplimentar, în prezent, este examinată posibilitatea privind publicarea acestor date pe pagina electronică a Agenției Naționale Transport Auto. Scris.SFS nr.26-07/2-17-2426 din 28.02.2019: Instituția publică „Agenda de Guvernare Electronică” a elaborat și prezentat Serviciului Fiscal de Stat proiectul Acordului adițional cu privire la modificarea și completarea Acordului de colaborare privind utilizarea Platformei de Interoperabilitate (MConnect) nr.3009-52 din 15.12.2015, cu privire la consumul de catre Serviciul Fiscal de Stat a datelor despre operatorii de transport rutier din Registrul Operatorilor de Transport Rutier, care va permite evidența mijloacelor de transport ce prestează servicii în regim taxi.

RO_5641_0555-18-ASP.pdf