Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”

Numar 176-180 din data de 2018-04-11 Nr. cerinte: 23 Nr. recomandari: 47

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.20081 și art.9, art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017, în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi2. Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra faptului dacă administrarea serviciilor publice de transport urban și a întreprinderilor ce prestează servicii publice a fost realizată de către autoritățile publice locale (în continuare – APL) și centrale (în continuare – APC) conform clauzelor sistemului de management corporativ și financiar, precum și în spiritul eficacității și legalității administrării patrimoniului public.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi3. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, verificarea documentelor primare, analiza indicatorilor și a unor date semnificative, prin observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, abrogată prin Legea nr.260 din 07.12.2017.
2 Hotărârile Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare) și nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (47)

1. să execute și/sau să elaboreze și să aprobe strategia în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat (pct.3.1.1.);

1. să execute și/sau să elaboreze și să aprobe strategia în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat (pct.3.1.1.);

2. să elaboreze și să aprobe criterii de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criterii de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora (pct.3.1.4.-3.1.5.);

2. să elaboreze și să aprobe criterii de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criterii de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora (pct.3.1.4.-3.1.5.);

3. să asigure conformarea cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri (pct.3.1.2., pct.3.1.4.);

3. să asigure conformarea cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri (pct.3.1.2., pct.3.1.4.);

4. să efectueze studii privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să reorganizeze rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței tuturor rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”) (pct. 3.1.4.-3.1.5.);

4. să efectueze studii privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să reorganizeze rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței tuturor rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”) (pct. 3.1.4.-3.1.5.);

5. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL (pct.3.1.3., pct.3.1.5.);

5. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL (pct.3.1.3., pct.3.1.5.);

6.să revadă facilitățile acordate la prestarea serviciilor de transport local de călători‚ ținând cont de nevoia reală de asistență socială a beneficiarilor, asigurând fundamentarea și evaluarea impactului bugetar și social al facilităților acordate (pct.3.3.3.);

6.să revadă facilitățile acordate la prestarea serviciilor de transport local de călători‚ ținând cont de nevoia reală de asistență socială a beneficiarilor, asigurând fundamentarea și evaluarea impactului bugetar și social al facilităților acordate (pct.3.3.3.);

7. să asigure monitorizarea executării programelor de transport și încasarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, eliminând deficiențele menționate în prezentul Raport de audit (pct.3.1.4., pct.3.1.7.);

7. să asigure monitorizarea executării programelor de transport și încasarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, eliminând deficiențele menționate în prezentul Raport de audit (pct.3.1.4., pct.3.1.7.);

8. să asigure inventarierea, delimitarea (în domeniul public și privat), aprobarea și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a patrimoniului public gestionat de către operatorii municipali de transport, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (pct.3.2.1.);

8. să asigure inventarierea, delimitarea (în domeniul public și privat), aprobarea și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a patrimoniului public gestionat de către operatorii municipali de transport, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (pct.3.2.1.);

9. să asigure revizuirea și aprobarea, în concordanță cu prevederile SNC în vigoare, Metodologiei calculării și reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători, în scopul determinării și stabilirii exacte a articolelor de costuri și cheltuieli ce urmează a fi incluse la determinarea costului unui vehicul/km (în funcție de specificul activității) (pct.3.3.1., pct.3.3.3.);

10. să revizuiască prevederile contractelor încheiate cu ÎM RTEC și ÎM PUA privind prestarea serviciilor de transport, inclusiv a formulei de stabilire a compensației acordate din partea municipiului, cu luarea în calcul a veniturilor și cheltuielilor din alte activități pentru care lipsește o evidență analitică separată a veniturilor și cheltuielilor, precum și a veniturilor ce sunt complementare activității de bază (pct.3.3.3.);

11. la elaborarea proiectului de buget pe anul 2019 și ulterior, să asigure aprobarea conformă și nediscriminată (pentru toate rutele municipale) a mărimii taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători și a facilităților fiscale acordate, asigurând evaluarea impactului financiar și raportarea acestora (pct.3.1.7.);

12. să asigure aprobarea și implementarea unui plan de acțiuni în vederea optimizării cheltuielilor ÎM RTEC și ÎM PUA, inclusiv urmare a fuzionării acestora (pct.3.1.5.);

13. să elaboreze și să implementeze pe termen mediu măsuri/mecanisme care ar asigura veridicitatea datelor privind numărul de pasageri transportați în bază de abonament și scutiți de plata taxei de călătorie, în scopul determinării corecte a costului abonamentelor, a unei călătorii, a unui vehicul/km parcurs (pct.3.1.5., pct.3.3.3.);

14. să fundamenteze cost-eficiența cheltuielilor pentru implementarea și deservirea taxării electronice în transportul public local de călători (pct.3.1.5.);

15. să asigure modificarea rutelor de transport urban doar în temeiul unui studiu de impact economico-financiar asupra operatorilor municipali de transport (pct.3.1.5.);

16. să asigure elaborarea și aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje la nivel local (pct.3.1.1., pct.3.1.4.);

17. să asigure aprobarea și publicarea procedurilor de evidență a operatorilor și mijloacelor de transport autorizate pe rute, efectuând regulat inventarierea mijloacelor de transport și a drepturilor de administrare a rutelor (pct.3.1.4.1.);

18. să raporteze anual CMC acțiunile întreprinse pentru elaborarea, aprobarea și implementarea business-planurilor de activitate a ÎM, prestatoare a serviciilor de transport (pct.3.1.5., pct.3.3.1.);

19. să înregistreze și să asigure în continuare reflectarea investițiilor în ÎM RTEC urmare a alocării mijloacelor pentru asamblarea troleibuzelor (pct.3.2.5.);

20. să asigure respectarea principiilor contabilității de angajamente la executarea contractelor încheiate cu ÎM RTEC și ÎM PUA (pct.3.3.3.);

21. să elaboreze şi să aprobe normativele de muncă pentru toate categoriile de angajați, în scopul fundamentării statelor de personal şi a structurii organizaţional-economice ale entităţii (pct.3.2.4.);

21. să elaboreze şi să aprobe normativele de muncă pentru toate categoriile de angajați, în scopul fundamentării statelor de personal şi a structurii organizaţional-economice ale entităţii (pct.3.2.4.);

21. să elaboreze şi să aprobe normativele de muncă pentru toate categoriile de angajați, în scopul fundamentării statelor de personal şi a structurii organizaţional-economice ale entităţii (pct.3.2.4.);

22. să elaboreze și să implementeze proceduri de achiziţii care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (pct.3.2.3.);

22. să elaboreze și să implementeze proceduri de achiziţii care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (pct.3.2.3.);

22. să elaboreze și să implementeze proceduri de achiziţii care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (pct.3.2.3.);

23. să elaboreze şi să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare şi încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat (pct.3.2.2.);

23. să elaboreze şi să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare şi încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat (pct.3.2.2.);

23. să elaboreze şi să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare şi încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat (pct.3.2.2.);

24. să elaboreze reglementări clare, cu includerea lor în contractele individuale de muncă sau în fișa de post, care ar crește responsabilitatea angajaților la distrugerea/pierderea patrimoniului/mijloacelor gestionate, asigurând recuperarea completă a prejudiciilor cauzate (pct.3.2.1.);

24. să elaboreze reglementări clare, cu includerea lor în contractele individuale de muncă sau în fișa de post, care ar crește responsabilitatea angajaților la distrugerea/pierderea patrimoniului/mijloacelor gestionate, asigurând recuperarea completă a prejudiciilor cauzate (pct.3.2.1.);

24. să elaboreze reglementări clare, cu includerea lor în contractele individuale de muncă sau în fișa de post, care ar crește responsabilitatea angajaților la distrugerea/pierderea patrimoniului/mijloacelor gestionate, asigurând recuperarea completă a prejudiciilor cauzate (pct.3.2.1.);

25. să comercializeze metalul uzat doar întreprinderilor licențiate în domeniu (pct.3.2.1.);

25. să comercializeze metalul uzat doar întreprinderilor licențiate în domeniu (pct.3.2.1.);

25. să comercializeze metalul uzat doar întreprinderilor licențiate în domeniu (pct.3.2.1.);

26. să asigure ținerea evidenței separate a cheltuielilor pe tipuri de activități și autenticitatea datelor din documentele primare contabile (pct.3.3.3.);

26. să asigure ținerea evidenței separate a cheltuielilor pe tipuri de activități și autenticitatea datelor din documentele primare contabile (pct.3.3.3.);

27. să asigure recalcularea serviciilor de transport prestate mun.Chișinău, ținând cont de deficiențele stabilite de audit (pct.3.3.3.).

27. să asigure recalcularea serviciilor de transport prestate mun.Chișinău, ținând cont de deficiențele stabilite de audit (pct.3.3.3.).

Cerinte (23)

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris.nr.01-10/344 din 14.06.2018: este elaborat planul de masuri, aprobat prin Ordinul nr.174 din 14.06.2018.

RO_5639_0586-18 PUA_Chisinau.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris.nr.070/627 din 02.07.2018: este elaborat planul de masuri.

RO_5638_0667-18_Transport electric.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate; elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

2.1.2. examinarea/raportarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu luarea de atitudine față de persoanele cu funcții de răspundere;

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

2.1.3. contractarea companiilor de audit recunoscute pe plan internațional pentru efectuarea auditului financiar pe perioada anilor 2015-2017 la ÎM „Regia transport electric” și la ÎM „Parcul urban de autobuze” din mun. Chișinău;

2.2.1. asigurarea raportării (cel puțin anual) a activităților de autorizare și monitorizare a executării de către toți operatorii economici ce prestează servicii de transport urban a programelor în transport conform unui cadru procedural aprobat;

2.2.2. asigurarea raportării (cel puțin anual) conform unor proceduri exhaustive a activităților de monitorizare a locației de desfășurare a activității în regim de taxi și de excludere a desfășurării acestor activități după itinerare prestabilite (rute regulate);

2.3.1. asigurarea inventarierii mașinilor de casă și control înregistrate în evidență după agenții economici ce nu raportează activitate în regim de taxi, asigurând ținerea la zi a registrului de evidență a mașinilor de casă și control;

2.3.2. aplicarea și raportarea măsurilor de conformare a agenților economici ce prestează servicii de transport auto de pasageri, asigurând calcularea și achitarea taxei locale din prestarea serviciilor de transport de pasageri, precum și a altor impozite și taxe;

2.3.3. semnarea acordurilor de colaborare cu autoritățile publice locale privind asigurarea schimbului permanent și reciproc de informații cu privire la obiectul și subiecții impunerii cu taxa locală din prestarea serviciilor de transport de pasageri, inclusiv reglementarea modului de aplicare a prevederilor art.293 alin.(5) din Codul fiscal;

2.4.1. ajustarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje la cadrul legal existent, inclusiv reglementarea exhaustivă a competențelor (implicit în aspect teritorial) și a funcțiilor atribute legal autorităților publice locale privind organizarea și monitorizarea serviciului public de transport local de pasageri;

2.4.2. modificarea cadrului normativ existent în scopul determinării exhaustive a responsabilităților aferente autorităților publice centrale și celor locale în reglementarea/autorizarea serviciului public în regim de taxi (de pasageri și de bunuri) în UAT respectivă, inclusiv a drepturilor de delegare a gestiunii acestui serviciu;

2.4.3. de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice și Agenția Națională Transport Auto, asigurarea elaborării și aprobării cadrului regulator privind evidența mijloacelor de transport ce prestează servicii în regim de taxi, prin schimbul permanent și reciproc de informații existente în Registrele informaționale de înregistrare/autorizare a mijloacelor de transport deținute de Agenția Servicii Publice, Agenția Națională Transport Auto și Serviciul Fiscal de Stat;

RO_5641_0555-18-ASP.pdf