Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.17 din 03 mai 2018 privind Raportul auditului programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017

Numar 195-209 din data de 2018-05-03 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 6

Auditul informațiilor financiare la 31.12.2017 reflectate în Raportul privind executarea bugetului, care constituie cheltuielile aparatului central al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, şi cheltuielile Proiectului de Asistență Tehnică a fost efectuat de Curtea de Conturi în baza mandatului său şi în condiţiile Acordului de finanţare.
Constatările auditului relevă caracterul permanent al denaturărilor aferente informațiilor financiare ale cheltuielilor reflectate în Raportul privind executarea bugetului, care au condiționat formularea opiniei cu rezerve. Astfel,
  1. raportul financiar a fost denaturat cu suma de 350,8 mii lei, inclusiv din cauza nerespectării unor prevederi ale cadrului de reglementare în domeniul evidenţei contabile şi raportării financiare în sectorul bugetar;
ii. sistemul de management financiar şi control al entităţii se află la etapa inițială de implementare, iar în activitatea auditului intern se constată rezerve.
La capitolul cheltuielile suportate pe parcursul anului 2017, din mijloacele financiare ale Proiectului de Asistenţă Tehnică (8376,5 mii lei, sau echivalentul a 438,1 mii dolari SUA), componentă a Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, s-a constatat că acestea oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă şi veridică a informațiilor financiare.

Recomandari (6)

1. identificarea şi evaluarea necesităților de bunuri şi servicii în limita resurselor financiare, cu întocmirea Planului anual de efectuare a achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile legale şi normative în vigoare (pct. 5.1.2)

response:
Scris. MSMPS nr.21/844 din 11.02.2019: Planul anual de achizitii al Ministerului a pentru anul 2018 este plasat pe pagina Web a Ministerului la rubrica activitati - achizitii publice. Pentru necesitati urgente si neprevazute de procurare a bunurilor si serviciilor, achitarile se efectueaza in baza conturilor de plata, cu solicitarea ulterioara a facturilor.

2. respectarea prevederilor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar prin neadmiterea achitării avansurilor și depășirii sumelor contractuale (pct.5.1.1)

response:
Scris. MSMPS nr.21/844 din 11.02.2019: Ministerul a luat cont de indicatiile Curtii de Conturi si achita contractele incheiate numai conform conditiilor stipulate in aceste contracte si nu se admite achitarea in avans si depasirea sumelor contractuale.

3. implementarea sistemului de management financiar și control, inclusiv asigurarea funcționalității Serviciului de audit intern, prin efectuarea auditurilor, înaintarea recomandărilor şi monitorizarea implementării acestora (pct.7.3)

response:
Scris. MSMPS nr.21/844 din 11.02.2019: 1. Scrisoarea nr. 01-295 din 27.02.2018 adresata Ministerului Finantelor _ cu prezentarea Raportului privind organizarea si functionarea sistemului MFC si Sumarul Raportului; 2. La 28.02.2018 a fost semnata Declaratia privind buna guvernare și a fost plasata pe pagina web a Ministerului in rubrica: transparenta-declaratia privind buna guvernare; 3. Ordin nr.408 din 15.03.2018 Cu privire la desemnarea coordonatorului si instituirea grupului de lucru pentru implementarea si dezvoltarea sistemului MFC în cadrul MSMPS; 4. Ordin nr. 423 din 20.03.2018 cu privire la aprobarea Planului de actiuni privind implementarea si dezvoltarea sistemului de management financiar si control în cadrul MSMPS pentru anul 2018. 5. A fost elaborate lista proceselor de baza identificate. Au fost descrise narativ sau grafic 17 procese operational de baza. 6. Ordinele MSMPS nr.1349 din 23.11.2018 „Cu privire la efectuarea misiunii de audit financiar intern” și nr. 1354 din 26.11.2018 „Cu privire la eficientizarea activitații Serviciului Audit Intern”.

4. recuperarea mijloacelor financiare achitate nejustificat la demisionarea unei persoane cu funcţie de demnitate publică, în sumă de 3,4 mii lei, precum şi diurna şi cheltuielile de cazare achitate unei persoane care nu era angajată a instituției, în sumă de 17,9 mii lei (capitolul VII)

response:
Scris. MSMPS nr.21/844 din 11.02.2019: Ministerul a expediat somatii la persoanele nominalizate pentru recuperarea cheltuielilor. Pe data de 16.01.2019 dna Nicolaescu (Cotelea) Svetlana a restituit suma de 3412,00 lei

5. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente stimulării personalului responsabil de elaborarea politicilor în domeniul sănătății, inclusiv a programelor naționale de sănătate, cu ajustarea atribuțiilor și responsabilităților în fișele de post ale angajaților implicați în elaborarea și monitorizarea calității politicilor în domeniul sănătății

response:
Scris. MSMPS nr.21/844 din 11.02.2019: Conform prevederilor Legii nr.270/2018 se stabileste suplimentar 6 clase de salarizare fata de salariul de baza pentru elaborarea politicilor. Regulamentul cu privire la modul de stabilire a porului de performanta a personalului MSMPS este aprobat prin ordinul nr.200 din 28.12.2018, în care se mentioneaza atributiile sporului salarial pentru performanta individuală. In fisele de post se regasesc atributiile de elaborare a documentelor de politici si coordonarea acestui proces.

6. asigurarea planificării și repartizării mijloacelor financiare debursate aferente Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, în raport cu responsabilitățile de realizare a activităților de către MSMPS şi CNAM şi interacțiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat (pct.7.1).

response:
Scris. MSMPS nr.21/844 din 11.02.2019: MSMPS și CNAM au agreat definitivarea unui Plan de Actiuni comum pentru 2018-2020 și completarea Acordului de implementare dintre cele doua entități pentru delimitarea realizarii activitatilor de catre Minister si CNAM, inclusiv interactiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat, respectiv, debursarea si beneficierea de mijloacele financiare creditate. In contextul revizuirii la mijloc de termen, Banca Mondiala a acceptat modificarile propuse și dupa finalizarea restructurarii operațiunii de catre Banca și ratificarea amendamentului la Acordul de Finanțare (termenul limita fiind 30.11.2018), cele doua documente vor fl aprobate in comun.

Cerinte (1)

2.1. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit

response:
Scris. MSMPS nr.21/844 din 11.02.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.