Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 21 din 17 mai 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017

Numar 195-209 din data de 2018-05-17 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 6

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.38 alin.(3) din Legea nr. 260 din 07.12.2017 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale Agenției Turismului prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern a fost desfășurat în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” 2.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Controlul intern instituit în cadrul Agenției Turismului, prin politicile, procedurile, regulile interne, procesele concepute și realizate de către managementul și personalul autorității,  nu a asigurat pe deplin buna guvernare a fondurilor publice gestionate, ceea ce a condiționat unele carențe ale managementului financiar-contabil, precum și unele neconformități în gestionarea resurselor publice, având ca impact denaturarea semnificativă a situațiilor financiare auditate.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 și nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (6)

1. să dispună realizarea acțiunilor de remediere a controlului intern prin asigurarea descrierii grafice și narative a proceselor operaționale, evaluarea și monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (inventariere, remunerarea muncii, procesul de achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante) (pct. 6.1.);

response:
Scris. Agenția de Investiții nr.01-031 din 06.02.2019: 1. Agentia Turismului nu poate sa dispuna de actiuni de remediere a controlului intern prin asigurarea descrierii grafice si narative a proceselor operationale, evaluarea si monitorizarea sistematica si inregistrarea riscurilor aferente proceselor operationale de baza ce tin de exercitiile economico-financiare (inventariere, remunerarea muncii, procesul de achizitii, mijloace fixe si activele nemateriale, active circulante) (pct. 6.1.), deoarece functia de auditor intern vacanta nu a fost suplinita din anul 2016. Insa Carta de audit intern aprobata la 25.09.2014 prevede atributiile auditorului intern in pct. 10 lit. ”1” despre petrecerea misiunilor de audit intern privind evaluarea sistemului de management financiar si control. Astfel pentru anul 2017 MFC nu a fost instituit in cadrul autoritatii, fapt confirmat prin: -neconstituirea grupurilor de lucru si nedesemnarea persoanelor responsabile in acest sens; -neidentificarea si neinitierea descrierii proceselor operationale; -nedefinirea si nedescrierea unor proceduri, actiuni de control; -lipsa procedurilor formalizate, inclusiv a proceselor descrise ale activitatilor respective; -nedesfasurarea activitatilor privind evaluarea si monitorizarea riscurilor etc. Prin urmare in cadrul SEF a Agentiei, s-a intocmit descrierea grafica si narativa a proceselor operationale aferente proceselor operationale de baza ce tin de exercitiile economico-financiare (inventariere, remunerarea muncii, procesul de achizitii, mijloace fixe si activele nemateriale, active circulante) si Registrul riscurilor in cadrul SEF aprobat la 24.10.2017, care se anexeaza. Cu referire la aplicarea procedurilor de control financiar si audit vor fi intreprinse in limita executarii Moratoriului stabilit prin HG nr. 1281 din 26.12.2018 (in baza caruia Agentia de Investitii la moment dispune - 10 angajati, iar inca 20 unitati, inclusiv la pozitiile de HR si Auditor intern sunt vacante si inghetate spre angajare panape 31.12.19).

2. să asigure efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat, precum și raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale (pct. 4.2.1.);

response:
Scris.Agenția de Investiții nr.01-031 din 06.02.2019: 2. De asemenea s-a finisat inventarierea totala a patrimoniului gestionat, precum si raportarea fidela si reala a situatiilor patrimoniale (pct. 4.2.1.) procesul- verbal si actele confirmative se anexeaza. Angajarea functiei de sef al SEF din 24 octombrie anul 2017 a si rezultat petrecerea inventarierii de bunuri si active la situatia de 31.12.2017, care s-a finisat la 12.01.2018. Insa din motive ca in cadrul inventarierii s-au depistat in evidenta contabila careva divergente, durata de perfectare a rezultatelor inventarierii a demarat cu intirziere: 1. mijloacele fixe reflectate in conturile contabile de evidenta a materialelor la clasa 33 ’’materiale”, au fost ajustate si reflectate corect la clasa 31 ’’mijloace fixe”, concomitent cu calculul uzurii la clasa 39; 2. un sir de active nemateriale, care in anii precedenti de raportare au fost reflectate in conturile contabile de cheltuieli si nu au ramas in solduri in rapoartele financiare la situatia 01.01.2017, au fost restabilite in baza facturilor de procurare din anii precedenti si reflectate corespunzator: spoturi de promovare a imaginii tarii ca destinatie turistica, marci sau drepturi de proprietate asupra portofoliului de branduri rationale de promovare a imaginii tarii ca destinatie turistica, registrul turismului, SI programa ”1-C” si SI’Managementul documentelor”; 3. toate mijloacele fixe si activele nemateriale corectate au fost integral reflectate in rapoartele financiare pentru anul 2018, ca intrari si iesiri in Agentia Turismului si ca intrari in Agentia de Investitii.

3. să asigure calcularea și înregistrarea contabilă a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru perioadele de gestiune precedente, aplicând termenul de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator în vigoare (pct. 4.2.4.);

response:
Scris.Agenția de Investiții nr.01-031 din 06.02.2019: 3. S-a efectuat calcularea si inregistrarea contabila a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv cu recalcularea uzurii pentru perioadele de gestiune precedente, aplicand termenul de functionare utila a acestora in corespundere cu cadrul regulator in vigoare (pct. 4.2.4.), registrele contabile la clasa 39 se anexeaza. Uzura mijloacelor fixe si activelor nemateriale corectate au fost integral reflectate in rapoartele financiare pentru anul 2018, cu respectarea normelor metodologice privind aplicarea Clasificatiei economice prevazute prin Ordinul MF RM nr. 216 din 28.12.2015.

4. să asigure promovarea și implementarea unui management adecvat al resurselor umane, inclusiv conformitatea efectuării cheltuielilor privind remunerarea muncii (pct. 4.3.1.1.; pct. 4.3.1.2.; pct. 4.3.1.3.);

response:
Scris.Agenția de Investiții nr.01-031 din 06.02.2019: 4. Promovarea si implementarea unui management adecvat al resurselor umane (pct. 4.3.1.1; pet. 4.3.1.2; pet. 4.3.1.3) nu poate fi asigurat, din motivul reorganizarii Agentiei Turismului in Agentia de Investitii si eliberarea din functie a persoanelor responsabile din cadrul Agentiei, inclusiv seful Serviciului resurse umane. Cu referire la aplicarea cadrului legal in vigoare aferent remunerarii personalului angajat cu dreptul de acces la secretul de stat a esuat odata cu reorganizarea Agentiei Turismului. La fel art. 24 alin. 5 din Legea nr. 245 din 27.11.2008 stipuleaza, ca dreptul de acces la secretul de stat i se acorda conducatorului autoritații publice sau al altei persoane juridice printr-un ordin sau dispoziție scrisa a persoanei cu functie de raspundere care il numește in functie. Cu referire la acordarea premiilor si altor plati stimulatorii in Agentia de Investitii, se efectueaza numai in baza Actului administrativ intern emis de catre conducator si in baza Regulamentului aprobat de conducator. Prin urmare iregularitatile depistate pentru perioada anului 2017 (angajarea personalului in SEF din 24.10.2017), privind recalculul ajutorului material, a remuneratiei in corelare cu timpul efectiv lucrat si plata premiilor unice nu s-au lichidat, in legatura cu reorganizarea Agentiei Turismului la 21.07.2018, iar cu persoanele care au beneficiat de aceste plati relatiile de munca deja erau desfacute. Referitor la conformitatea efectuarii cheltuielilor privind remunerarea muncii ulterior se efectuiaza numai in baza ordinelor Directorului general, regulamentului intern de stimulare a angajatilor, conform actelor normative in vigoare pina la 30.11.2018. Iar incepind cu 01.12.2018 odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 270 din 23.11.2018 si HG nr. 1231 din 12.12.2018, a fost implementata trecerea la noul sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, prin aprobarea Ordinelor privind atribuirea functiilor, treptelor de salarizare, claselor si coeficientilor de salarizare in baza Legii nr. 270 din 23.11.2018, Regulamentelor cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime in munca pentru stabilirea treptelor de salarizare si cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanta personalului din unitatile bugetare.

5.(5.1). să întreprindă acțiuni în vederea adoptării cadrului regulator intern privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, cu delimitarea clară a responsabilităților/atribuțiilor fiecărui membru al grupului de lucru, pentru a asigura (pct. 6.2.): 5.1. planificarea achizițiilor bazate pe calcule, analize obiective și ținându-se cont de necesitățile bine definite ale autorității, precum și publicarea anunțurilor de intenție;

response:
Scris.Agenția de Investiții nr.01-031 din 06.02.2019: In vederea adoptarii cadrului regulator intern privind activitatea grupului de lucru pentru achizitii cu delimitarea clara a responsabilitatilor/atributiilor fiecarui membru al grupului de lucru (pct. 6.2.), Va informam ca pentru perioada prima jumatate a anului 2018, s-au petrecut numai achizitii de valoare mica conform HG nr. 665 din 27.05.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziliile publice de valoare mica” si achizitii prin negociere fara publicare. De asemenea la 01.03.2018 prin Ordinul nr.22a a directorului general al Agentiei Turismului, a fost aprobat Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii publice de bunuri, lucrari si servicii cu delimitarea clara a responsabilitatilor/ atributiilor fiecarui membru al grupului de lucru in parte (copia se anexeaza). Pentru perioada 21.07-01.10.2018 Agenția de Investitii in calitate de succesor de drepturi, a preluat si finisat procedurile de achizitii - de valoare mica, negocierea fara publicare si acordurile-cadru de la Agenția Turismului si OAIPE. Ulterior din 01.10-31.12.2018 toate achizitiile publice au fost desfasurate prin platforma electronica SIA RSAP ’’Mtender” si in conformitate cu prevederile Ordinului MF RM nr. 193 din 27.11.2018, in mod transparent cu aplicarea corespunzatoare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii. La fel prin Ordinul nr. 2 din 03.01.2019 aprobat de catre Directorul general, a fost creat grupul de lucru in cadrul Agentiei de Investitii pentru anul 2019. Pentru a doua jumatate a anului 2018 au mai fost aprobate si alte componente ale grupului de lucru. La fel s-a aprobat si publicat Planul de achizitii pentru anul 2019 (vezi www.invest.gov.md. copia se anexeaza) tinandu-se cont de necesitatile autoritatii, urmeaza publicarea anunturilor de intentie.

5.2. desfășurarea procedurilor de achiziții publice în mod transparent, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.

Cerinte (1)

2.1. Agenției Turismului, pentru conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și realizarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris. Agenția de Investiții nr.01-031 din 06.02.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.