Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 21 din 17 mai 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017

Numar 195-209 din data de 2018-05-17 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 6

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.38 alin.(3) din Legea nr. 260 din 07.12.2017 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale Agenției Turismului prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern a fost desfășurat în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” 2.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Controlul intern instituit în cadrul Agenției Turismului, prin politicile, procedurile, regulile interne, procesele concepute și realizate de către managementul și personalul autorității,  nu a asigurat pe deplin buna guvernare a fondurilor publice gestionate, ceea ce a condiționat unele carențe ale managementului financiar-contabil, precum și unele neconformități în gestionarea resurselor publice, având ca impact denaturarea semnificativă a situațiilor financiare auditate.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 și nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (6)

1. să dispună realizarea acțiunilor de remediere a controlului intern prin asigurarea descrierii grafice și narative a proceselor operaționale, evaluarea și monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (inventariere, remunerarea muncii, procesul de achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante) (pct. 6.1.);

2. să asigure efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat, precum și raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale (pct. 4.2.1.);

3. să asigure calcularea și înregistrarea contabilă a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru perioadele de gestiune precedente, aplicând termenul de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator în vigoare (pct. 4.2.4.);

4. să asigure promovarea și implementarea unui management adecvat al resurselor umane, inclusiv conformitatea efectuării cheltuielilor privind remunerarea muncii (pct. 4.3.1.1.; pct. 4.3.1.2.; pct. 4.3.1.3.);

5.(5.1). să întreprindă acțiuni în vederea adoptării cadrului regulator intern privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, cu delimitarea clară a responsabilităților/atribuțiilor fiecărui membru al grupului de lucru, pentru a asigura (pct. 6.2.): 5.1. planificarea achizițiilor bazate pe calcule, analize obiective și ținându-se cont de necesitățile bine definite ale autorității, precum și publicarea anunțurilor de intenție;

5.2. desfășurarea procedurilor de achiziții publice în mod transparent, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.

Cerinte (1)

2.1. Agenției Turismului, pentru conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și realizarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;