Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 23 din 25 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017

Numar 210-233 din data de 2018-05-25 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 15

În acest context, Compania organizează și ține evidența executării FAOAM, potrivit cadrului legal1, şi asigură înregistrarea operaţiunilor privind veniturile şi cheltuielile efectuate, precum şi privind datoriile achitate până la 31 decembrie, asigură evidenţa transferurilor de la bugetul de stat, stabilirea rezultatului executării FAOAM prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
În ceea ce privește raportarea, CNAM întocmește Raportul anual privind executarea FAOAM și-l prezintă Guvernului, iar ulterior Parlamentului, spre aprobare2.
Constatările expuse în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017 relevă următoarele:
  • limitarea auditorului în cuantificarea denaturărilor la achitarea serviciilor prestate în cadrul asistenței medicale spitalicești (2272,1 mil.lei), ca rezultat al aplicării tarifelor în lipsa justificării corespunzătoare;
  • limitarea auditorului în expunerea și evaluarea volumelor de servicii prestate populației contractate, din lipsa corelării datelor aferente contractării și achitării de către Companie a asistenței medicale primare, urgente prespitalicești și de ambulatoriu, precum și raportării de către instituțiile medico-sanitare (2320,5 mil.lei);
  • funcționarea necorespunzătoare a sistemului informațional automatizat „Medicamente compensate”, admiterea introducerii datelor eronate, precum și modalitatea neadecvată de stocare a documentelor primare, cumul de factori care nu asigură pe deplin posibilitatea de evaluare a justificării cheltuielilor la acest capitol (1,1 mil.lei);
  • admiterea contractării neregulamentare a unei instituții medicale nou create pentru prestarea asistenței medicale primare, situațiile incerte și defectuoase la transferul populației de la Instituţia medico-sanitară publică Asociaţia Medicală Teritorială „Ciocana” la instituţia medico-sanitară privată, precum și dezafectarea mijloacelor FAOAM (675,0 mii lei), inclusiv prezența indicilor de fraudă în sumă de 500,0 mii lei . Potrivit normelor legale3, aceste aspecte au fost comunicate Companiei în scopul întreprinderii măsurilor de recuperare, ca rezultat fiind confirmată dezafectarea mijloacelor;
  • lipsa ajustării și aprobării cadrului regulator intern (inclusiv politicile contabile) aferent evidenței contabile și raportării financiare a veniturilor FAOAM, potrivit normelor specifice;
  • divizarea într-o modalitate incertă și lipsită de temei, între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companie, a mijloacelor destinate Companiei pentru realizarea indicatorilor legați de debursare, precum și lipsa reglementărilor privind delimitarea responsabilităților între acestea;
  • păstrarea tendinței de executare a fondurilor măsurilor de profilaxie și de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale sub nivelul planificării inițiale, ceea ce poate determina neasigurarea atingerii scopurilor acestora;
  • gestionarea neregulamentară a activităților, bunurilor și mijloacelor publice, inclusiv a celor pentru salarizarea medicilor în cadrul asistenței medicale primare prestate de IMSP CS Hâncești.

1 Art.26 alin.(1) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007.
2 Art.73 alin.(1) din Legea nr.181 din 25.07.2014.
3 Art.33 alin.(2) din Legea nr.260 din 07.12.2017.

Recomandari (15)

1. MSMPS, de comun cu CNAM, să definească expres modalitatea de calcul și determinare a plății care urmează a fi achitată instituțiilor medicale pentru asistența medicală spitalicească contractată în cadrul sistemului DRG (Case-Mix) și să asigure, conform competențelor în domeniu, calculul și justificarea corespunzătoare a tarifelor aplicate la finanțarea instituțiilor medicale în bază de DRG (Case-Mix), ținând cont de cerințele programului „Modernizarea sectorului sănătății” (pct. 4.1).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. În cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii”, componenta „Realizarea unui exerciţiu de determinare a costurilor DRG folosind datele pe ţară” au fost realizate următoarele: - a fost prezentată de către experţii din cadrul proiectului nominalizat, spre aprobare, CNAM şi MSMPS, Metodologia de calcul a costurilor DRG; - au fost calculate costurile serviciilor spitaliceşti şi preliminar setul de valori relative pentru grupurile DRG. În perioada noiembrie-decembrie 2018 urmează să fie definitivat calculul setului de valori relative pentru grupurile DRG şi să fie stabilite tarifele pentru finanţarea IMS în baza DRG. Scris.MSMPS nr.17/518 din 28.01.2019: Pe parcursul anului 2018 au avut loc vizitele de lucru ale experților Companiei Eurohealth in cadrul carora au fost realizate, prezentate si supuse discutiilor urmatoarele: 1. Metodologia costificarii DRG. 2. Prezentarea noului set de valori relative DRG. 3. Efectuarea simularilor privind bugetele institutiilor medico-sanitare aplicind valorile relative noi obținute pentru a evalua impactul noului set de valori relative DRG asupra bugetelor spitalelor. 4. Propuneri privind finantarea spitalelor in contextul noilor parametri de finantare (tarife, valori relative DRG noi) și in contextul obiectivelor politicilor de finantare pentru anii 2019-2020. 5. Propuneri privind integrarea finantarii DRG cu alte mecanisme existente sau propuse (cum ar fi plata pentru performanta) si cu alte metode de finantare in cadrul asistentei medicale spitalicesti. Conform prevederilor termenilor de referinta, expertii Companiei Eurohealth urmeaza sa prezinte: Raportul 3, pina pe data de 22.01.2019, care va conține setul de valori relative locale pentru grupele DRG, tariful de baza utilizat pentru finantarea spitalelor in baza de DRG si metodologia de calculare a costurilor. Raportul 4, pina pe data de 05.02.2019, care va conține recomandari pentru imbunatațirea politicilor de finanțare a spitalelor. Respectiv, in baza acestora, MSMPS si CNAM vor elabora si aproba actele normative respective.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

2. CNAM, de comun cu MSMPS, să asigure elaborarea și aprobarea metodologiei ce ar determina raportarea de către IMS a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în scopul asigurării corelării indicatorilor contractați, achitați și raportați (per capita) (pct. 4.2).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. În cadrul MSMPS a fost organizată şedinţa privind utilizarea SIA "Asistenţa Medicală Primară” la nivel naţional cu participarea reprezentanţilor CNAM, în cadrul căreia au fost înaintate propuneri privind elaborarea unui raport a pacienţilor unici deserviţi pe parcursul anului de către instituţiile medico-sanitare. În acest context, comunicăm că SIA "Asistenţa Medicală Primară” permite generarea raportului dat. Scris.MSMPS nr.17/518 din 28.01.2019: In scopul ajustarii cadrului normativ la cerintele ce tin de punerea in aplicare a sistemelor informationale care includ procesarea datelor cu caracter personal a fost aprobata Hotarirea Guvernului nr. 283 din 04.04.2018 cu privire la modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr.586 din 24 iulie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 113-120, art. 323). De asemenea, in scopul utilizarii la nivel national a SIA AMP au fost aprobate: a) Ordinul nr. 1497 din 14.12.18 „Cu privire la aprobarea Politicii de securizare a datelor cu caracter personal in cadrul Sistemelor Informationale Automatizate (SIA)” (se anexeaza) b) Ordinul nr. 1498 din 14.12.18 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenta medicala primara, rapoartelor statistice medicale de ramura, darilor de seama generate de SIA AMP” (se anexeaza), c) Ordinul nr. 1499 din 14.12.18 „Cu privire la utilizarea SIA AMP In cadrul Prestatorilor de servicii medicale din Republica Moldova, care presteaza servicii medicale de asistenta medicala primara precum si asistenta medicala specializata de ambulator” (se anexeaza). Prin aprobarea actelor normative mentionate au fost create conditii pentru raportarea de catre IMS a pacientilor unici deserviti pe parcursul anului, in scopul asigurarii corelarii indicatorilor contractati, achitați si raportati.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

3. MSMPS să întreprindă măsurile necesare pentru schimbul de date între SI „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” şi SIA „Asistenţa Medicală Primară”, și să asigure, de comun cu CNAM, preluarea datelor în acest sens, inclusiv în scopul evidenței deservirii populației contractate (pct. 4.2).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. Acţiunea de preluare a datelor a demarat şi este în proces de desfăşurare, iar în acest scop MSMPS şi CNAM au organizat mai multe şedinţe. Actualmente, în temeiul acordului încheiat cu MSMPS, are loc schimbul de date prin intermediul web serviciului privind statutul persoanei - asigurat/neasigurat în cadrul sistemului AOAM. Atât MSMPS, cât şi CNAM au ca prioritate acest aspect şi întreprind toate acţiunile în vederea accelerării schimbului de date. în colaborare cu Agenţia de Guvernare Electronică, prin Platforma Guvernamentală de Interoperabiliate MConnect, are loc schimbul de date, în timp real, între SI „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” cu SI ale altor autorităţi publice. Scris.MSMPS nr.17/518 din 28.01.2019: La data de 30 martie 2018 a fost semnat Acordul privind schimbul de date dintre Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale si Compania Nationala de Asigurari in Medicina (se anexeaza), care are scop schimbul de date efectiv, rapid si securizat dintre Sistemul Informational Registrul persoanelor inregistrate la medicul de familie din cadrul IMS ce presteaza AMP in SAOAM, Sistemul Informational Automatizat “Asigurarea Obligatorie de Asistenta Medicala”, Sistemul Informational de raportare si Evidenta Serviciilor Medicale (DRG On-line), Sistemul Informational Automatizat Asistenta Medicala Primara si Sistemul Informational Automatizat Asistenta Medicala Spitaliceasca.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

4. CNAM să asigure revizuirea procesului de stocare a documentelor primare justificative (rețetelor) privind eliberarea medicamentelor compensate achitate din FAOAM, în scopul asigurării accesului la acestea și posibilității de justificare a veridicității înregistrărilor în SI (pct. 4.3).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. Prin Ordinul CNAM nr.277-A din 13.07.2018 „Cu privire la completarea pct.1 din Ordinul CNAM nr.26-A din 24 ianuarie 2018” a fost aprobată procedura „Păstrarea documentelor primare justificative privind medicamentele compensate”. Totodată, pe parcursul anului curent au fost efectuate vizite şi şedinţe de lucru în cadrul agenţiilor teritoriale ale CNAM privind evaluarea şi monitorizarea procesului de stocare a documentelor primare justificative (reţetelor) privind eliberarea medicamentelor compensate, cu informarea ulterioară a conducerii CNAM.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

5. CNAM să asigure măsurile necesare în scopul evitării erorilor constatate în cazul introducerilor eronate a rețetelor prescrise în SIA „Medicamente compensate”, pentru neadmiterea validării, înregistrării și compensării acestora (pct. 4.3).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. A fost elaborat şi aprobat Ordinul CNAM nr.224-A din 08.06.2018 ”Cu privire la actualizarea unor reguli de validare ale sistemului informaţional "Medicamente compensate””. Totodată, în baza recomandărilor Curţii de Conturi a fost elaborat noul proiect de ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa şi achitarea medicamentelor parţial/integral compensate din FAOAM. Proiectul nominalizat a fost remis agenţiilor teritoriale ale CNAM pentru examinare şi prezentare de propuneri pentru îmbunătăţire.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

6. CNAM să asigure planificarea și desfășurarea unei misiuni de audit intern cu abordare de sistem ce ar asigura testarea funcționalității, precum și stabilirea, după caz, a deficiențelor SIA „Medicamente compensate” (pct. 4.3).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. In anul 2016 a fost efectuată misiunea de audit „Procesul de gestionare a mijloacelor destinate medicamentelor compensate”.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

7. MSMPS, de comun cu CNAM, să asigure ajustarea prevederilor cadrului normativ în cazul modificării teritoriului de deservire a IMS AMP și creării noilor instituții medicale, în scopul asigurării transparenței la transferul populației, și, respectiv, la contractarea și beneficierea de servicii medicale (pct. 4.4).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. În vederea realizării recomandării de către MSMPS au fost instituite grupuri de lucru cu includerea reprezentanţilor CNAM, responsabile de elaborarea şi ajustarea cadrului normativ ce reglementează activitatea asistenţei medicale primare. în acest sens, CNAM de comun cu MSMPS a elaborat noul Regulament privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează AMP în cadrul AOAM, care urmează a fi aprobat prin ordin comun de către MSMPS şi CNAM. Scris.MSMPS nr.17/518 din 28.01.2019: A fost adoptata Legea nr. 191 din 27.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 535). In scopul implementarii prevederilor Legii nr. 191 din 27.07.2018 au fost aprobate urmatoarele acte normative: 1. Hotararea Guvernului nr.988 din 10 octombrie 2018 pentru aprobarea Regulilor de organizare a asistentei medicale primare legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 398-399, art. 1052). 2. Hotarirea Guvernului nr.1020 din 24 octombrie 2018 cu privire la aprobarea modificarilor ce se opereaza in unele Hotarari ale Guvernului legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 400-409, art. 1085). Pe parcursul lunii noiembrie 2018, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protecției Sociale a realizat procedura de atribuire a practicilor medicilor de familie. Circa 1095 de medici de familie au solicitat atribuirea practicii medicului de familie.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

8. MSMPS, de comun cu CNAM, să asigure ajustarea prevederilor cadrului legal privind Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale pentru AMP și AMSA, pentru excluderea interpretării ambigue a acestora (pct. 4.4).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. Recomandarea dată se va lua în calcul la elaborarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul AOAM, după aprobarea Legii FAOAM pentru anul 2019. Totodată, menţionăm că proiectul Legii FAOAM a fost aprobat în şedinţa de Guvern din 08.11.2018. Scris.MSMPS nr.17/518 din 28.01.2019: Prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protecției Sociale si Companiei Nationale de Asigurari in Medicina nr. 1592/594-A din 28 decembrie 2018 au fost aprobate Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale in cadrul sistemului asigurarii obligatorii de asistența medicala pentru anul 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 6-12, art. 64).

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

9. CNAM să asigure recuperarea mijloacelor FAOAM, în sumă de 675,0 mii lei, în modul stabilit de normele legale, cu aplicarea penalității conform prevederilor contractuale (pct. 4.4).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. In baza Ordinului CNAM nr.l91-A din 16,05.2018, în perioada 16.05.-17.05.2018 de către echipa CNAM a fost efectuată evaluarea tematică inopinată a Centrul Medical MedFamily (LUX-DNG SRL). În perioada iunie-octombrie 2018 Centrul Medical MedFamily (LUX-DNG SRL), conform Ordinelor de plată din 20.06.2018, 06.07.2018, 13.08.2018, 06.09.2018, 08.10.2018, a retumat suma de 407 143,00 lei

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

10. CNAM să asigure planificarea conformă a mijloacelor pentru fondul măsurilor de profilaxie, precum și utilizarea acestora pentru atingerea scopurilor acestuia (pct. 6.2).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. În luna octombrie 2018 CNAM de comun cu MSMPS a elaborat Planul acţiunilor prioritare care urmează a fi finanţate din fondul măsurilor de profilaxie pentru anul 2019.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

11. CNAM să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a criteriilor aferente delimitării activităților profilactice finanțate din fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de bază, cu raportarea realizării indicatorilor aferenți subprogramelor bugetare (pct.6.2).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. Prin Scrisoarea nr.04-06-03/127/1602/1 din 09.11.2018 CNAM a înaintat MSMPS iniţiativa de formare a Grupului de lucru în scopul stabilirii listei serviciilor profilactice care urmează a fi achitate din contul fondului de bază şi de profilaxie.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

12. MSMPS să asigure analiza și evaluarea situației privind resursele umane necesare acordării serviciilor medicale primare, a celor efective, precum și a modului de organizare și realizare a activității centrelor de sănătate (pct. 6.3).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. Urmare a evaluării riscurilor, inclusiv a celor operaţionale, financiare, de fraudă şi corupţie Registrul riscurilor al CNAM pentru anul 2018 a fost revizuit şi aprobat prin Ordinul CNAM nr.307-A din 30.07.2018 „Cu privire la modificarea Anexei la Ordinul CNAM nr.41-A din 31 ianuarie 2018”. Scris.MSMPS nr.17/518 din 28.01.2019: Pe parcursul anului 2018, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectie Sociale a realizat cartografierea si delimitarea practicilor medicilor de familei, ținindu-se cont de normativele stabilite (Practica medicului de familie are о populatie ce corespunde normativului mediu recomandat de 1700 de persoane pentru о practica, cu incadrare intre limita minima de 1200 de persoane si cea maxima de 2200 de persoane pentru о practica.), de organizarea administrativ-teritoriala, datele statistice oficiale, amplasarea cit mai compacta a populatiei si a localitaților in cadrul unei practici, localizarea rurala sau urbana, raza de deservire si drumurile de acces. Circa 1095 de medici de familie au solicitat atribuirea practicii medicului de familie, dintre care 46 au depus cerere pentru exercitarea independenta a profesiunii de medic de familie, 17 - pentru infiintarea Cabinetelor individuale ale Medicului de Familie si 29 au optat pentru Centre a Medicilor de Familie. Trei cabinete individuate ale Medicului de Familie sunt deja contractate de Compania Nationala de Asigurari in Medicina si functioneaza incepind cu 1 ianuarie 2019.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

13. Consiliul raional Hâncești să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale la oficiile cadastrale a clădirilor: Centrului de Sănătate Cotul Morii; Oficiului Medicilor de Familie Bozieni; Centrului de Sănătate Mingir și transmiterea în gestiune a acestora (pct. 6.3).

response:
Scris. IMSP CS Hîncești nr. 24 din 31.01.2019: Afost inițiat demers către Fondatorul și MSMPS A fost efectuată plata cu privire la necalcularea, neraportarea veniturilor din locațiunea spațiilor publice și respectiv neasigurarea încasării acestora, în valoare de 33,3 mii lei de la SRL ,,SanfarmPrim" în timpul controlului (extrasul bancar se anexează). Referitor la neachitarea facturilor, la refacturarea serviiciilor comunale de către SRL SinBioDan în sumă de 69,7 mii lei, plata a fost efectuată în timpul controlului (extrasul bancar se anexează). Au fost intenționați toți lucrătorii medicali, la ședința colectivului pentru a lua atitudinea din direcția programărilor eficiente a chemărilor la domiciliu și lucrul în sector.

14. CNAM să asigure ajustarea și completarea registrului existent cu riscurile financiare, operaționale, precum și de fraudă și corupție, prin identificarea și documentarea acestora în scopul gestionării lor (pct. 6.4).

response:
Urmare a evaluării riscurilor, inclusiv a celor operaționale, financiare, de fraudă și corupție, Registrul riscurilor al CNAM pentru anul 2018 a fost revizuit și aprobat prin Ordinul CNAM nr.307-A din 30.07.2018 Cu privire la modificarea Anexei la Oridinul CNAM nr.41-A din 31 ianuarie 2018.

15. CNAM să asigure planificarea și realizarea misiunilor de audit intern aferent raportării financiare, precum și aspectelor menționate în prezentul Raport de audit: gestionarea mijloacelor destinate medicamentelor compensate; gestionarea sistemelor informaționale; gestionarea mijloacelor destinate fondului măsurilor de profilaxie și fondului de dezvoltare (pct. 6.4).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. În perioada anilor 2015-2016 au fost efectuate misiuni de audit pe următoarele procese: - Gestionarea sistemelor informaţionale (anul 2015); - Gestionarea mijloacelor destinate fondului de modernizare şi dezvoltare a prestatorilor de servicii medicale (anul 2015); - Gestionarea mijloacelor destinate fondului măsurilor de profilaxie (anul 2016); - Procesul de gestionare a mijloacelor destinate medicamentelor compensate (anul 2016). Procesele recomandate vor fi planificate spre auditare la etapa elaborării Planului strategic al Serviciului de audit intern al CNAM pentru anii 2019-2021

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

Cerinte (2)

2.3. pentru elaborarea și aprobarea politicilor aferente evidenței contabile și raportării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, reieșind din statutul de autonomie financiară și din activitatea specifică a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

response:
Cnam a elaborat documentul de Politici contabile reieșind din statutul de autonomie financiară și din activitatea specifică a entității, elaborarea acestuia fiind coordonată cu MF.Documentul de politici contabile are aplicarea cu începere de la 01.01.2019, acesta fiind elaborat în baza legii contabilității nr.113 dijn 27.04.2007, Legii privind raportarea financiară nr.287 din 15.12.2017, precum și a Standartelor naționale de Contabilitate în vigoare. Astfel, au fost întreprinse următoarele acțiuni prin includerea prevederilor aferente: stabilirii cerințelor și criteriilor de recunoaștere a modificărilor politicilor contabile și a estimărilor contabile; actualizării cadrului general de organizare a contabilității și raportării financiare;identificării, recunoașterii, evaluării, documentării, contabilizării si raportării:activelr imobilizate, activelor circulante, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor.

2.3. Ministerului Finanțelor, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în mod reiterat și consecvent, pentru elaborarea și aprobarea politicilor aferente evidenței contabile și raportării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, reieșind din statutul de autonomie financiară și din activitatea specifică a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/43 din 21.11.2018. Politica de contabilitate a CNAM se elaborează de sine stătător de către aceasta și se coordonează cu Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile articolului 16, alineatul (2 :1:) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007. Totodată, reieșind din recomandarea Curții de Conturi, Ministerul Finanțelor a întreprins următoarele acțiuni: - la 14 noiembrie 2017 a organizat о ședință cu reprezentanții CNAM în cadrul căreia au fost discutate posibilele opțiuni de înlăturare a deficiențelor constatate de echipa de audit. - prin scr. nr. 12/3-4-153 din 7 iunie 2018 a fost oferit suport metodologic, pentru a fi examinat, întru elaborarea/ajustarea de către CNAM a cadrului normativ de contabilitate specific domeniului. - prin scr. nr. 12/3-4-282 din 12 noiembrie 2018 a fost solicitat CNAM convocarea următoarei ședințe comune întru identificarea acțiunilor ulterioare și completarea Politicii de contabilitate a Companiei cu prevederi specifice fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, ca urmare a examinării suportului metodologic propus de către Ministerul Finanțelor.

RO_5906_Raspuns MF 21.11.18 HC 23.2018.pdf