Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 23 din 25 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017

Numar 210-233 din data de 2018-05-25 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 15

În acest context, Compania organizează și ține evidența executării FAOAM, potrivit cadrului legal1, şi asigură înregistrarea operaţiunilor privind veniturile şi cheltuielile efectuate, precum şi privind datoriile achitate până la 31 decembrie, asigură evidenţa transferurilor de la bugetul de stat, stabilirea rezultatului executării FAOAM prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
În ceea ce privește raportarea, CNAM întocmește Raportul anual privind executarea FAOAM și-l prezintă Guvernului, iar ulterior Parlamentului, spre aprobare2.
Constatările expuse în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017 relevă următoarele:
  • limitarea auditorului în cuantificarea denaturărilor la achitarea serviciilor prestate în cadrul asistenței medicale spitalicești (2272,1 mil.lei), ca rezultat al aplicării tarifelor în lipsa justificării corespunzătoare;
  • limitarea auditorului în expunerea și evaluarea volumelor de servicii prestate populației contractate, din lipsa corelării datelor aferente contractării și achitării de către Companie a asistenței medicale primare, urgente prespitalicești și de ambulatoriu, precum și raportării de către instituțiile medico-sanitare (2320,5 mil.lei);
  • funcționarea necorespunzătoare a sistemului informațional automatizat „Medicamente compensate”, admiterea introducerii datelor eronate, precum și modalitatea neadecvată de stocare a documentelor primare, cumul de factori care nu asigură pe deplin posibilitatea de evaluare a justificării cheltuielilor la acest capitol (1,1 mil.lei);
  • admiterea contractării neregulamentare a unei instituții medicale nou create pentru prestarea asistenței medicale primare, situațiile incerte și defectuoase la transferul populației de la Instituţia medico-sanitară publică Asociaţia Medicală Teritorială „Ciocana” la instituţia medico-sanitară privată, precum și dezafectarea mijloacelor FAOAM (675,0 mii lei), inclusiv prezența indicilor de fraudă în sumă de 500,0 mii lei . Potrivit normelor legale3, aceste aspecte au fost comunicate Companiei în scopul întreprinderii măsurilor de recuperare, ca rezultat fiind confirmată dezafectarea mijloacelor;
  • lipsa ajustării și aprobării cadrului regulator intern (inclusiv politicile contabile) aferent evidenței contabile și raportării financiare a veniturilor FAOAM, potrivit normelor specifice;
  • divizarea într-o modalitate incertă și lipsită de temei, între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companie, a mijloacelor destinate Companiei pentru realizarea indicatorilor legați de debursare, precum și lipsa reglementărilor privind delimitarea responsabilităților între acestea;
  • păstrarea tendinței de executare a fondurilor măsurilor de profilaxie și de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale sub nivelul planificării inițiale, ceea ce poate determina neasigurarea atingerii scopurilor acestora;
  • gestionarea neregulamentară a activităților, bunurilor și mijloacelor publice, inclusiv a celor pentru salarizarea medicilor în cadrul asistenței medicale primare prestate de IMSP CS Hâncești.

1 Art.26 alin.(1) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007.
2 Art.73 alin.(1) din Legea nr.181 din 25.07.2014.
3 Art.33 alin.(2) din Legea nr.260 din 07.12.2017.

Recomandari (15)

1. MSMPS, de comun cu CNAM, să definească expres modalitatea de calcul și determinare a plății care urmează a fi achitată instituțiilor medicale pentru asistența medicală spitalicească contractată în cadrul sistemului DRG (Case-Mix) și să asigure, conform competențelor în domeniu, calculul și justificarea corespunzătoare a tarifelor aplicate la finanțarea instituțiilor medicale în bază de DRG (Case-Mix), ținând cont de cerințele programului „Modernizarea sectorului sănătății” (pct. 4.1).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. În cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii”, componenta „Realizarea unui exerciţiu de determinare a costurilor DRG folosind datele pe ţară” au fost realizate următoarele: - a fost prezentată de către experţii din cadrul proiectului nominalizat, spre aprobare, CNAM şi MSMPS, Metodologia de calcul a costurilor DRG; - au fost calculate costurile serviciilor spitaliceşti şi preliminar setul de valori relative pentru grupurile DRG. În perioada noiembrie-decembrie 2018 urmează să fie definitivat calculul setului de valori relative pentru grupurile DRG şi să fie stabilite tarifele pentru finanţarea IMS în baza DRG.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

2. CNAM, de comun cu MSMPS, să asigure elaborarea și aprobarea metodologiei ce ar determina raportarea de către IMS a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în scopul asigurării corelării indicatorilor contractați, achitați și raportați (per capita) (pct. 4.2).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. În cadrul MSMPS a fost organizată şedinţa privind utilizarea SIA "Asistenţa Medicală Primară” la nivel naţional cu participarea reprezentanţilor CNAM, în cadrul căreia au fost înaintate propuneri privind elaborarea unui raport a pacienţilor unici deserviţi pe parcursul anului de către instituţiile medico-sanitare. În acest context, comunicăm că SIA "Asistenţa Medicală Primară” permite generarea raportului dat.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

3. MSMPS să întreprindă măsurile necesare pentru schimbul de date între SI „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” şi SIA „Asistenţa Medicală Primară”, și să asigure, de comun cu CNAM, preluarea datelor în acest sens, inclusiv în scopul evidenței deservirii populației contractate (pct. 4.2).

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18. Acţiunea de preluare a datelor a demarat şi este în proces de desfăşurare, iar în acest scop MSMPS şi CNAM au organizat mai multe şedinţe. Actualmente, în temeiul acordului încheiat cu MSMPS, are loc schimbul de date prin intermediul web serviciului privind statutul persoanei - asigurat/neasigurat în cadrul sistemului AOAM. Atât MSMPS, cât şi CNAM au ca prioritate acest aspect şi întreprind toate acţiunile în vederea accelerării schimbului de date. în colaborare cu Agenţia de Guvernare Electronică, prin Platforma Guvernamentală de Interoperabiliate MConnect, are loc schimbul de date, în timp real, între SI „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” cu SI ale altor autorităţi publice.

RO_5907_Raspuns CNAM 21.11.18 HC 23.2018.pdf

4. CNAM să asigure revizuirea procesului de stocare a documentelor primare justificative (rețetelor) privind eliberarea medicamentelor compensate achitate din FAOAM, în scopul asigurării accesului la acestea și posibilității de justificare a veridicității înregistrărilor în SI (pct. 4.3).

5. CNAM să asigure măsurile necesare în scopul evitării erorilor constatate în cazul introducerilor eronate a rețetelor prescrise în SIA „Medicamente compensate”, pentru neadmiterea validării, înregistrării și compensării acestora (pct. 4.3).

6. CNAM să asigure planificarea și desfășurarea unei misiuni de audit intern cu abordare de sistem ce ar asigura testarea funcționalității, precum și stabilirea, după caz, a deficiențelor SIA „Medicamente compensate” (pct. 4.3).

7. MSMPS, de comun cu CNAM, să asigure ajustarea prevederilor cadrului normativ în cazul modificării teritoriului de deservire a IMS AMP și creării noilor instituții medicale, în scopul asigurării transparenței la transferul populației, și, respectiv, la contractarea și beneficierea de servicii medicale (pct. 4.4).

8. MSMPS, de comun cu CNAM, să asigure ajustarea prevederilor cadrului legal privind Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale pentru AMP și AMSA, pentru excluderea interpretării ambigue a acestora (pct. 4.4).

9. CNAM să asigure recuperarea mijloacelor FAOAM, în sumă de 675,0 mii lei, în modul stabilit de normele legale, cu aplicarea penalității conform prevederilor contractuale (pct. 4.4).

10. CNAM să asigure planificarea conformă a mijloacelor pentru fondul măsurilor de profilaxie, precum și utilizarea acestora pentru atingerea scopurilor acestuia (pct. 6.2).

11. CNAM să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a criteriilor aferente delimitării activităților profilactice finanțate din fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de bază, cu raportarea realizării indicatorilor aferenți subprogramelor bugetare (pct.6.2).

12. MSMPS să asigure analiza și evaluarea situației privind resursele umane necesare acordării serviciilor medicale primare, a celor efective, precum și a modului de organizare și realizare a activității centrelor de sănătate (pct. 6.3).

13. Consiliul raional Hâncești să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale la oficiile cadastrale a clădirilor: Centrului de Sănătate Cotul Morii; Oficiului Medicilor de Familie Bozieni; Centrului de Sănătate Mingir și transmiterea în gestiune a acestora (pct. 6.3).

14. CNAM să asigure ajustarea și completarea registrului existent cu riscurile financiare, operaționale, precum și de fraudă și corupție, prin identificarea și documentarea acestora în scopul gestionării lor (pct. 6.4).

15. CNAM să asigure planificarea și realizarea misiunilor de audit intern aferent raportării financiare, precum și aspectelor menționate în prezentul Raport de audit: gestionarea mijloacelor destinate medicamentelor compensate; gestionarea sistemelor informaționale; gestionarea mijloacelor destinate fondului măsurilor de profilaxie și fondului de dezvoltare (pct. 6.4).

Cerinte (1)

2.3. Ministerului Finanțelor, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în mod reiterat și consecvent, pentru elaborarea și aprobarea politicilor aferente evidenței contabile și raportării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, reieșind din statutul de autonomie financiară și din activitatea specifică a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/43 din 21.11.2018. Politica de contabilitate a CNAM se elaborează de sine stătător de către aceasta și se coordonează cu Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile articolului 16, alineatul (2 :1:) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007. Totodată, reieșind din recomandarea Curții de Conturi, Ministerul Finanțelor a întreprins următoarele acțiuni: - la 14 noiembrie 2017 a organizat о ședință cu reprezentanții CNAM în cadrul căreia au fost discutate posibilele opțiuni de înlăturare a deficiențelor constatate de echipa de audit. - prin scr. nr. 12/3-4-153 din 7 iunie 2018 a fost oferit suport metodologic, pentru a fi examinat, întru elaborarea/ajustarea de către CNAM a cadrului normativ de contabilitate specific domeniului. - prin scr. nr. 12/3-4-282 din 12 noiembrie 2018 a fost solicitat CNAM convocarea următoarei ședințe comune întru identificarea acțiunilor ulterioare și completarea Politicii de contabilitate a Companiei cu prevederi specifice fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, ca urmare a examinării suportului metodologic propus de către Ministerul Finanțelor.

RO_5906_Raspuns MF 21.11.18 HC 23.2018.pdf