Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.26 din 29 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017

Numar 235-244 din data de 2018-05-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 16

Constatările expuse în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017 relevă următoarele:
  • a fost inițiată reforma sistemului de pensii, exprimată prin transmiterea atribuțiilor de stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor pensionarilor din rândul structurilor de forță (1087,2 mil.lei), precum și efectuarea valorizării pensiilor pentru limită de vârstă și de dizabilitate (111,1 mil.lei), inclusiv a modificării modului de stabilire a pensiilor;
  • chiar dacă au fost prevăzute termenele de preluare1 a atribuțiilor de plată a pensiilor și prestațiilor sociale pensionarilor din rândul structurilor de forță2, instituțiile vizate nu le-au respectat, nefiind definitivat, de către 3 autorități, procesul de transmitere a dosarelor și documentelor nici până la momentul actual;
  • la transmiterea documentelor privind pensiile stabilite de către structurile de forță, nu a fost asigurată plenitudinea acestora, fiind constatată insuficiența probelor necesare pentru verificarea corectitudinii pensiilor stabilite anterior de acestea;
  • odată cu preluarea atribuțiilor de stabilire și plată, nu a fost prevăzut și  dreptul CNAS de a revizui prestațiile în situația de constatare a plăților necuvenite;
  • valorizarea pensiilor s-a efectuat în termenele stabilite, fiind atestate unele situații incerte privind recalcularea și evidența lor;
CNAS nu deține suficiente pârghii de restituire integrală a sumelor transferate după decesul beneficiarilor

1 Hotărârea Guvernului nr.1427 din 28.12.2016 „Cu privire la preluarea atribuţiilor de plată a pensiilor şi prestaţiilor sociale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, sistemului penitenciar, ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor securităţii statului şi Centrului Naţional Anticorupţie”.
2 Structurile de forță - Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat.

Recomandari (16)

7. să ajusteze Normele metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la capitolul reflectare a creanțelor în rapoartele privind executarea BASS, cu asigurarea concordanței cu Planul de Conturi al CNAS și cu Instrucțiunea de evidență contabilă (4.4).

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/60 din 14.12.2018, scris nr.03-02/1/07 din 23.01.19. Ajustările operate conform recomandării Curții de Conturi au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.195 din 29.11.2018 ,,Cu privire la modoficarea ordinului nr.38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora" (copia se anexează pe 2 file).

RO_5997_1054-18_MinFin.pdf
RO_6297_50-19_Min_Fin.pdf

9. să reglementeze întocmirea corespunzătoare a dosarelor de pensionare a persoanelor din rândul structurilor de forță, în aspectul prevederii documentelor minime necesare, cu asigurarea revizuirii, după caz, a dosarelor primite și completării cu actele confirmative necesare (4.1.2);

response:
Scris.CNAS nr. II-03/10-13310 din 27.12.2018: A fost elaborat actul normativ intern, care reglementează modul de perfectare a dosarului pensionarului, precum și lista actelor necesare de prezentat de catre solicitantii de pensii a structurilor de forta. (Ordinul Președintelui CNAS nr,170-A din 29.11.2018 „Сu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și plata a prestatiilor sociale militarilor, persoanelor din corpul de comanda și din trupele organelor afacerilor interne ”)

RO_5996_1078-18_CNAS.pdf

10. să revizuiască și să completeze actele normative interne și să elaboreze materialele metodice în domeniul stabilirii pensiilor și prestațiilor sociale pentru persoanele din rândul structurilor de forță, în scopul asigurării aplicării corecte a legislației (4.1.2);

response:
Scris.CNAS nr. II-03/10-13310 din 27.12.2018: A fost organizat seminarul de instruire pentru functionarii publici din cadrul caselor teritoriale de asigurări sociale cu tematica „Solicitarea, stabilirea și recalcularea pensiilor militarilor și a persoanelor din corpul de comanda și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului National Anticoruptie și sistemului penitenciar” cu diseminarea materialelor metodice in domeniul instruit. (Ordinul nr. 29pd din 20.10.2018 cu privire la organizarea seminarului de instruire interna a functionarilor publici din cadrul CTAS, Programa tematica a seminarului, Ghidul de utilizare „Constituirea pensiilor lucratorilor unitatilor militare ”).

RO_5996_1078-18_CNAS.pdf

11. să stabilească proceduri și situații de aplicare în practică a prevederilor cadrului legal privind controlul asupra autenticității actelor ce confirmă vechimea în serviciu și solda (câștigul), eliberate de organele abilitate, cu stabilirea criteriilor de selectare a actelor care necesită a fi verificate (4.1.2);

response:
Scris.CNAS nr. II-03/10-13310 din 27.12.2018: A fost elaborat actul normativ intern, care reglementează criteriile de selectare a actelor ce confirmă vechimea in munca si solda bănească, care necesită a fi supuse controlului asupra autenticitătii acestora. (Ordinul Președintelui CNAS nr.l70-A din 29.11.2018 „Сu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și plata a prestațiilor sociale militarilor, persoanelor din corpul de comanda și din trupele organelor afacerilor interne ”).

RO_5996_1078-18_CNAS.pdf

12. să stabilească proceduri de control suplimentare cu referire la procesul de valorizare a pensiilor, pentru asigurarea exactității reflectării datelor în Sistemul informațional (4.2);

response:
Scris.CNAS nr. II-03/10-13310 din 27.12.2018: In sistemul informational „Protectia Socială” au fost efectuate in mod controale suplimentare la pensiile pentru limită de virstă și de dizabilitate valorizate. Au fost selectate 1207 dosare de pensii pentru limită de virstă și 129 dosare de pensii de dizabilitate, dintre care au fost modificate decizii de valorizare pentru 51 beneficiari de pensii pentru limită de virstă și 39 beneficiari de pensii de dizabilitate (Lista beneficiarilor de pensii pentru limita virsta valorizate dupa formula pensiei minime, Lista beneficiarilor de pensii de dizabilitate).

RO_5996_1078-18_CNAS.pdf

13. să elaboreze modul de monitorizare a deciziilor cu privire la acordarea/recalcularea pensiilor create/elaborate și aprobate în SI „Protecţia socială”, în scopul asigurării drepturilor beneficiarilor (4.2);

response:
Scris.CNAS nr. II-03/10-13310 din 27.12.2018: Modul de monitorizare a deciziilor cu privire la acordarea/recalculare a pensiilor create/elaborate si aprobate în sistemul informational „Protectia sociala” a fost perfectionat prin elaborarea a doua tipuri de rapoarte. (scrisoarea nr.II-03/10-11305 din 30.10.2018; Informatie despre cererile inregistrate in așteptare, Informatie despre deciziile neaprobate)

RO_5996_1078-18_CNAS.pdf

14. să identifice contingentul beneficiarilor de pensie minimă pentru limită de vârstă și să asigure repartizarea conformă pe conturi a sumelor de pensii, a diferenței pentru limita de vârstă și a indexării acesteia (4.2);

response:
Scris.CNAS nr. II-03/10-13310 din 27.12.2018: A fost identificat contingentul de circa 2 mii beneficiari de pensie pentru limita de virsta cu stagiu incomplet pentru care s-a asigurat repartizarea sumei pensiei conform codurilor bugetelor de finantare a pensiei, dupa cum urmeaza: diferenta dintre pensia calculata și cea stabilita și indexarea pensiei. (Listele beneficiarilor de pensii pentru limita de virsta cu stagiu incomplet pentru care sumele au fost repartizate pe codurile bugetare)

RO_5996_1078-18_CNAS.pdf

15. să identifice oportunități de informare a Guvernului referitor la sumele datoriilor care urmează a fi achitate beneficiarilor în anul următor, pentru asigurarea transparenței și plenitudinii informației din Raportul anual privind executarea BASS (4.4).

response:
Scris.CNAS nr. II-03/10-13310 din 27.12.2018: La propunerea Casei Nationale de Asigurari Sociale, Ministerul Finantelor a acceptat formatul „Informatiei privind sumele prestatiilor sociale neridicate de beneficiari”, ca anexa la Raportul anual privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat (descrierea narativa). (scrisoarea CNAS nr.11-03/10-8001 din 27.07.2018; scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 12/4-4-116 din 31.10.2018)

RO_5996_1078-18_CNAS.pdf

8. să asigure mecanisme privind informarea Casei Naționale de Asigurări Sociale aferent înregistrării deceselor, pentru corelarea acestora cu drepturile la prestații sociale (4.2).

response:
Scrisoarea ASP nr.01/3819 din 22.06.18. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” (Agenția Servicii Publice) asigură Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) accesul la datele din resursele informaționale de stat, inclusiv și la informația privind persoanele decedate, în bază de contract. Menționăm, că în cazul apariției unor circumstanțe de acces limitat la informațiile contractuale, CNAS este în drept sa revadă și să încheie un acord nou de prestare a serviciilor informaționale conform condițiilor actuale, sau să vină cu propuneri asupra unui mecanism nou de furnizare a datelor cu privire la decese (volum, periodicitate etc.). În acest context, vă comunicăm că Agenția Servicii Publice este disponibilă pentru о conlucrare eficientă în vederea asigurării executării recomandării nr.8 din Raportul de audit nominalizat.

RO_5629_Raspuns ASP 22.06.18 HC 26.2018.pdf

1. să asigure reglementarea procesului și modului de stabilire a prestațiilor pentru pensionarii din rândul structurilor de forță, cu stipularea documentelor și formatelor unice ale documentelor prezentate de structurile de resort, în scopul responsabilizării acestora și prezentării unor date veridice, complete și suficiente pentru stabilirea dreptului la tipul de prestație solicitat (4.1.2).

response:
Scris.MSMPS nr.16/509 din 28.01.2019: A fost elaborat proiectul Hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de stabilire și plata a pensiilor militarilor, persoanelor din corpul de comanda și din trupele organelor afacerilor interne, și sistemului administratiei penitenciare, ofiterilor de protectie si colaboratorilor organelor securitatii statului, Centrului Național Anticorupție si familiilor acestora. Proiectul a fost avizat de autoritatile competente si urmeaza a fi definitivat tinînd cont de normele noii Legi nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar in vigoare din 01.12.2018, care prevede reguli si proceduri noi de stabilire a salariilor și respectiv, alte notiuni privind componentele salariului lunar si platile suplimentare.

RO_6197_78-19_MSMPS.pdf

2. să prevadă oportunitatea de instituire a unei proceduri de revizuire a dosarelor preluate de la structurile de forță, în aspectul justificării și corectitudinii de stabilire a cuantumului pensiilor (4.1.1).

response:
Scrisoarea MSMPS nr.16/2714 din 15.10.2018. Începînd cu 01.01.2017, ca urmare a modificării operate în art. 48 al Legii nr. 1544/1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne prin Legea nr. 282 din 16.12.16, în vigoare din 01.01.17, pensiile militarilor în termen, ale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi sistemului penitenciar, ale ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor securităţii statului, Centrului Naţional Anticorupţie şi ale membrilor familiilor acestora se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, în modul stabilit de Guvern. Totodată, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 1427/2016, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat urmau să transmită Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pînă la 30 iunie 2017, conform graficului stabilit de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, documentele şi informaţia, pe suport de hîrtie şi în format electronic, privind stabilirea pensiilor, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor lunare nominale pentru merite deosebite faţă de stat ale beneficiarilor de pensii, stabilite pînă la 31 decembrie 2016. Conform pct. 3 a Hotărîrii Guvernului menţionată supra, Casa Naţională de Asigurări Sociale va efectua plata pensiilor şi prestaţiilor sociale începînd cu 1 ianuarie 2017, în mărimile stabilite de instituţiile menţionate. Totodată, actele normative în vigoare nu prevăd dreptul CNAS de a revizui dosarele preluate de la structurile de forţă, în aspectul examinării şi corectitudinii stabilirii cuantumului pensiilor pentru aceste categorii de beneficiari, or pînă la data de 01.01.17 stabilirea dreptului la pensie pentru aceste categorii se efectua de către instituţiile menţionate supra care, conform regulamentelor de organizare şi funcţionare emit acte administrative în limita cadrului legal şi, care pot fi revizuite doar de autoritatea care a emis actul sau de instanţa de judecată. Astfel, prin prisma celor menţionate şi a analizei efectuate considerăm inoportun instituirea unei proceduri de revizuire a dosarelor preluate de la structurile de forţă. Scris.MSMPS nr.16/509 din 28.01.2019: Prin scrisoarea Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale nr. 16/2714 din 15.10.2018 a fost expediata Curtii de Conturi analiza privind oportunitatea instituirii unei proceduri de revizuire a dosarelor preluate de la structurile de forta.

RO_5984_Raspuns MSMPS 15.10.18 HC 26.2018.pdf
RO_6197_78-19_MSMPS.pdf

3. să asigure reglementarea procesului de constatare și documentare a sumelor de prestații sociale primite necuvenit de către persoanele terțe după decesul beneficiarului, pentru asigurarea restituirii depline și în termene oportune a acestora (4.3).

response:
Scris.MSMPS nr.16/509 din 28.01.2019: Prin Legea nr. 211 din 18.10.2018 pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurari sociale (în vigoare din 01.01.2019), alin. (1) si (4) al art.56 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurari sociale au fost completate cu cuvintele „persoane terte”.

RO_6197_78-19_MSMPS.pdf

4. să asigure stabilirea modalității de transmitere a supraplăților achitate neîntemeiat beneficiarilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului, depistate de către organele abilitate cu controlul, pentru asigurarea plenitudinii înregistrării și raportării acestora de către CNAS (4.4);

5. să asigure ajustarea reglementărilor normative cu referire la ţinerea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale (4.5).

response:
Scris.MSMPS nr.16/509 din 28.01.2019: Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la modificarea Hotaririi Guvernului nr. 418 din 03.05.2000 cu privire la crearea Registrului de stat al evidentei individuale a fost elaborat anterior si expediat spre avizare institutiilor interesate, care au avizat negativ proiectul și nu a fost posibila promovarea acestuia.

RO_6197_78-19_MSMPS.pdf

6. să asigure elaborarea mecanismului privind modul de inițiere și efectuare a controlului aferent corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, precum și stabilirii modalității de raportare Casei Naționale de Asigurări Sociale a rezultatelor în termeni optimi (6.1).

response:
Scris.MSMPS nr.16/509 din 28.01.2019: A fost elaborat și aprobat ordinul comun al Ministerului Sanatatii, Muncii și Protectiei Sociale, Inspectoratului de Stat al Muncii si Casei Nationale de Asigurari Sociale nr.16/1963 din 30.07.2018 cu privire la efectuarea controlului asupra corectitudinii stabilirii, calcularii si platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.

RO_6197_78-19_MSMPS.pdf

8. să asigure mecanisme privind informarea Casei Naționale de Asigurări Sociale aferent înregistrării deceselor, pentru corelarea acestora cu drepturile la prestații sociale (4.2).

response:
Scris.MSMPS nr.16/509 din 28.01.2019: Conform scrisorii CNAS din 09.10.2018 și a Agentiei Servicii Publice din 22.06.2018, CNAS a incheiat cu Agenția Servicii Publice contractul din data de 12.07.2017 de prestare a serviciilor informationale, in baza caruia zilnic, lanseaza procesul de control a persoanelor decedate si în regim automatizat suspenda plata prestatiilor sociale de care a beneficiat decedatul. Totodata, măsurile întreprinse nu permit suspendarea plății în termen a prestațiilor sociale pentru persoanele , decesul cărora a fost înregistrat cu întârziere de către Oficiile de Stare civila. În conformitate cu art 56 a Legii nr.100/2001 privind actele de stare civila, declaratia de deces se face in termen de 3 zile de la data acestuia. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cit si ziua se face declaratia. Or, potrivit art.56 alin.2 a Legii menționate, au obligația de a face declaratia de deces membrii familiei sau rudele decedatului, iar in lipsa acestora - colocatarii, vecinii, administrația imobilului, medicul sau altă persoană din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. Totodată, conform art.82 al.1 al Legii menționate supra, constituie contravenție laregimul actelor de stare civila nedeclararea nasterii sau decesului in conditiile si termenele prevazute de lege.

RO_6197_78-19_MSMPS.pdf

Cerinte (0)