Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.26 din 29 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017

Numar 235-244 din data de 2018-05-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 16

Constatările expuse în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017 relevă următoarele:
  • a fost inițiată reforma sistemului de pensii, exprimată prin transmiterea atribuțiilor de stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor pensionarilor din rândul structurilor de forță (1087,2 mil.lei), precum și efectuarea valorizării pensiilor pentru limită de vârstă și de dizabilitate (111,1 mil.lei), inclusiv a modificării modului de stabilire a pensiilor;
  • chiar dacă au fost prevăzute termenele de preluare1 a atribuțiilor de plată a pensiilor și prestațiilor sociale pensionarilor din rândul structurilor de forță2, instituțiile vizate nu le-au respectat, nefiind definitivat, de către 3 autorități, procesul de transmitere a dosarelor și documentelor nici până la momentul actual;
  • la transmiterea documentelor privind pensiile stabilite de către structurile de forță, nu a fost asigurată plenitudinea acestora, fiind constatată insuficiența probelor necesare pentru verificarea corectitudinii pensiilor stabilite anterior de acestea;
  • odată cu preluarea atribuțiilor de stabilire și plată, nu a fost prevăzut și  dreptul CNAS de a revizui prestațiile în situația de constatare a plăților necuvenite;
  • valorizarea pensiilor s-a efectuat în termenele stabilite, fiind atestate unele situații incerte privind recalcularea și evidența lor;
CNAS nu deține suficiente pârghii de restituire integrală a sumelor transferate după decesul beneficiarilor

1 Hotărârea Guvernului nr.1427 din 28.12.2016 „Cu privire la preluarea atribuţiilor de plată a pensiilor şi prestaţiilor sociale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, sistemului penitenciar, ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor securităţii statului şi Centrului Naţional Anticorupţie”.
2 Structurile de forță - Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat.

Recomandari (16)

7. să ajusteze Normele metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la capitolul reflectare a creanțelor în rapoartele privind executarea BASS, cu asigurarea concordanței cu Planul de Conturi al CNAS și cu Instrucțiunea de evidență contabilă (4.4).

9. să reglementeze întocmirea corespunzătoare a dosarelor de pensionare a persoanelor din rândul structurilor de forță, în aspectul prevederii documentelor minime necesare, cu asigurarea revizuirii, după caz, a dosarelor primite și completării cu actele confirmative necesare (4.1.2);

10. să revizuiască și să completeze actele normative interne și să elaboreze materialele metodice în domeniul stabilirii pensiilor și prestațiilor sociale pentru persoanele din rândul structurilor de forță, în scopul asigurării aplicării corecte a legislației (4.1.2);

11. să stabilească proceduri și situații de aplicare în practică a prevederilor cadrului legal privind controlul asupra autenticității actelor ce confirmă vechimea în serviciu și solda (câștigul), eliberate de organele abilitate, cu stabilirea criteriilor de selectare a actelor care necesită a fi verificate (4.1.2);

12. să stabilească proceduri de control suplimentare cu referire la procesul de valorizare a pensiilor, pentru asigurarea exactității reflectării datelor în Sistemul informațional (4.2);

13. să elaboreze modul de monitorizare a deciziilor cu privire la acordarea/recalcularea pensiilor create/elaborate și aprobate în SI „Protecţia socială”, în scopul asigurării drepturilor beneficiarilor (4.2);

14. să identifice contingentul beneficiarilor de pensie minimă pentru limită de vârstă și să asigure repartizarea conformă pe conturi a sumelor de pensii, a diferenței pentru limita de vârstă și a indexării acesteia (4.2);

15. să identifice oportunități de informare a Guvernului referitor la sumele datoriilor care urmează a fi achitate beneficiarilor în anul următor, pentru asigurarea transparenței și plenitudinii informației din Raportul anual privind executarea BASS (4.4).

8. să asigure mecanisme privind informarea Casei Naționale de Asigurări Sociale aferent înregistrării deceselor, pentru corelarea acestora cu drepturile la prestații sociale (4.2).

response:
Scrisoarea ASP nr.01/3819 din 22.06.18. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” (Agenția Servicii Publice) asigură Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) accesul la datele din resursele informaționale de stat, inclusiv și la informația privind persoanele decedate, în bază de contract. Menționăm, că în cazul apariției unor circumstanțe de acces limitat la informațiile contractuale, CNAS este în drept sa revadă și să încheie un acord nou de prestare a serviciilor informaționale conform condițiilor actuale, sau să vină cu propuneri asupra unui mecanism nou de furnizare a datelor cu privire la decese (volum, periodicitate etc.). În acest context, vă comunicăm că Agenția Servicii Publice este disponibilă pentru о conlucrare eficientă în vederea asigurării executării recomandării nr.8 din Raportul de audit nominalizat.

RO_5629_Raspuns ASP 22.06.18 HC 26.2018.pdf

1. să asigure reglementarea procesului și modului de stabilire a prestațiilor pentru pensionarii din rândul structurilor de forță, cu stipularea documentelor și formatelor unice ale documentelor prezentate de structurile de resort, în scopul responsabilizării acestora și prezentării unor date veridice, complete și suficiente pentru stabilirea dreptului la tipul de prestație solicitat (4.1.2).

2. să prevadă oportunitatea de instituire a unei proceduri de revizuire a dosarelor preluate de la structurile de forță, în aspectul justificării și corectitudinii de stabilire a cuantumului pensiilor (4.1.1).

3. să asigure reglementarea procesului de constatare și documentare a sumelor de prestații sociale primite necuvenit de către persoanele terțe după decesul beneficiarului, pentru asigurarea restituirii depline și în termene oportune a acestora (4.3).

4. să asigure stabilirea modalității de transmitere a supraplăților achitate neîntemeiat beneficiarilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului, depistate de către organele abilitate cu controlul, pentru asigurarea plenitudinii înregistrării și raportării acestora de către CNAS (4.4);

5. să asigure ajustarea reglementărilor normative cu referire la ţinerea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale (4.5).

6. să asigure elaborarea mecanismului privind modul de inițiere și efectuare a controlului aferent corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, precum și stabilirii modalității de raportare Casei Naționale de Asigurări Sociale a rezultatelor în termeni optimi (6.1).

8. să asigure mecanisme privind informarea Casei Naționale de Asigurări Sociale aferent înregistrării deceselor, pentru corelarea acestora cu drepturile la prestații sociale (4.2).

Cerinte (0)