Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.24 din 28 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017

Numar 246-254 din data de 2018-05-28 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 6

În baza activităților de audit desfășurate referitor la aspectele financiare abordate, auditul denotă următoarele: (i) neconfirmarea prin verificări reciproce cu alți administratori a veniturilor încasate la bugetul de stat în sumă 926,9 mil.lei, sau 2,7% din totalul veniturilor, a limitat auditul în posibilitatea de a se expune asupra veridicității și plenitudinii informației aferente acestora; (ii) neasigurarea verificărilor reciproce între Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat privind contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă de 20,3 mil.lei, totodată, contribuțiile menționate nefiind reflectate în Registrele lunare ale veniturilor bugetului de stat (Forma FI-006); (iii) efectuarea, contrar prevederilor legale, a restituirii TVA în contul achitării restanțelor contribuabililor la contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă totală de 9,1 mil.lei, care este sub nivelul materialității în totalul veniturilor și la poziția bugetară „restituiri TVA”, în același timp depășind nivelul stabilit la „Taxe pentru servicii specifice” (cod-1144); (iv) neînchiderea conturilor trezoreriale cu soldurile mijloacelor intrate temporar în posesie, în sumă totală de 830,6 mii lei, la 6 ministere reorganizate; (v) limitarea auditorului în posibilitatea de a oferi concluzii asupra creanțelor (981,5 mil.lei) și datoriilor (743,1 mil.lei) la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat, prezentate în Formularul nr.7 „Raportul privind creanțele și datoriile la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat conform clasificației economice”; (vi) limitarea auditorului în posibilitatea verificării, contrapunerii și confirmării informațiilor raportate la creanțe, datorii și situații patrimoniale, auditul relevând caracterul neidentic al creanțelor și datoriilor raportate în Formularul nr.7 „Raportul privind creanțele și datoriile la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat conform clasificației economice” cu datele agregate din Bilanțurile contabile prezentate de autoritățile/instituțiile bugetare, respectiv, de 89,9 mil.lei la creanțe și de 24,6 mil.lei la datorii, depășind pragul de materialitate.

Recomandari (6)

1. Să asigure efectuarea verificărilor reciproce în aspectul tipurilor de venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv „Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole” (cod-114640) (constatarea din capitolul 4.1.1);

2. Să conformeze efectuarea restituirilor TVA la rigorile Codului fiscal, fiind excluse restituirile efectuate persoanelor juridice și fizice secundare (constatarea din capitolul 4.1.3);

3. Să continue realizarea acțiunilor privind consolidarea bazei de venituri locale proprii ale administrațiilor APL, prevăzute în documentele strategice naționale (constatarea din capitolul 4.1.7);

4. Să asigure respectarea principiului transparenței în relațiile dintre bugetul de stat și bugetele locale, prin aplicarea procedurilor de modificare a legilor bugetare anuale pentru încorporarea în acestea a tuturor transferurilor (constatarea din capitolul 4.1.7);

5. Să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (constatarea din capitolul 4.2.6);

6. Să asigure includerea și prezentarea în componența și formatul formularelor Raportului anual privind executarea bugetului de stat a informației consolidate aferente rapoartelor financiare ale APC și UAT, în special situațiile patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” (forma D-41) (constatarea din capitolul 4.2.9).

Cerinte (4)

2.1.1. examinarea rezultatelor auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

2.1.2. asigurarea funcționalității grupului de lucru pentru investiții capitale, în vederea respectării procesului de includere și monitorizare a obiectelor de investiții capitale;

2.1.3. luarea de atitudine față de autoritățile/instituțiile bugetare care nu respectă calendarul bugetar, prin prezentarea rapoartelor financiare în modul și termenele stabilite;

2.2. pentru informare, și se propune, în temeiul punctului 4 subpunctul 4) și în conformitate cu punctul 5 subpunctul 2) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.770 din 26.11.2009, să revadă informațiile financiare, parte componentă a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017, secretizate potrivit Legii nr.245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat, referitor la corectitudinea atribuirii acestora la secretul de stat, prezentate de unele autorități publice, cu adoptarea deciziilor corespunzătoare;