Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.24 din 28 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017

Numar 246-254 din data de 2018-05-28 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 6

În baza activităților de audit desfășurate referitor la aspectele financiare abordate, auditul denotă următoarele: (i) neconfirmarea prin verificări reciproce cu alți administratori a veniturilor încasate la bugetul de stat în sumă 926,9 mil.lei, sau 2,7% din totalul veniturilor, a limitat auditul în posibilitatea de a se expune asupra veridicității și plenitudinii informației aferente acestora; (ii) neasigurarea verificărilor reciproce între Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat privind contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă de 20,3 mil.lei, totodată, contribuțiile menționate nefiind reflectate în Registrele lunare ale veniturilor bugetului de stat (Forma FI-006); (iii) efectuarea, contrar prevederilor legale, a restituirii TVA în contul achitării restanțelor contribuabililor la contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă totală de 9,1 mil.lei, care este sub nivelul materialității în totalul veniturilor și la poziția bugetară „restituiri TVA”, în același timp depășind nivelul stabilit la „Taxe pentru servicii specifice” (cod-1144); (iv) neînchiderea conturilor trezoreriale cu soldurile mijloacelor intrate temporar în posesie, în sumă totală de 830,6 mii lei, la 6 ministere reorganizate; (v) limitarea auditorului în posibilitatea de a oferi concluzii asupra creanțelor (981,5 mil.lei) și datoriilor (743,1 mil.lei) la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat, prezentate în Formularul nr.7 „Raportul privind creanțele și datoriile la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat conform clasificației economice”; (vi) limitarea auditorului în posibilitatea verificării, contrapunerii și confirmării informațiilor raportate la creanțe, datorii și situații patrimoniale, auditul relevând caracterul neidentic al creanțelor și datoriilor raportate în Formularul nr.7 „Raportul privind creanțele și datoriile la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat conform clasificației economice” cu datele agregate din Bilanțurile contabile prezentate de autoritățile/instituțiile bugetare, respectiv, de 89,9 mil.lei la creanțe și de 24,6 mil.lei la datorii, depășind pragul de materialitate.

Recomandari (6)

1. Să asigure efectuarea verificărilor reciproce în aspectul tipurilor de venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv „Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole” (cod-114640) (constatarea din capitolul 4.1.1);

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: Începând cu anul 2019, Direcția Trezoreria de Stat va transmite Serviciului Fiscal de Stat informația privind Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod-114640).

RO_6185_52-19_MinFin.pdf

2. Să conformeze efectuarea restituirilor TVA la rigorile Codului fiscal, fiind excluse restituirile efectuate persoanelor juridice și fizice secundare (constatarea din capitolul 4.1.3);

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: A fost elaborat Proiectul de ordin privind completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin ordinul nr.215/2015. La moment, acest proiect se află în proces de consultare.

RO_6185_52-19_MinFin.pdf

3. Să continue realizarea acțiunilor privind consolidarea bazei de venituri locale proprii ale administrațiilor APL, prevăzute în documentele strategice naționale (constatarea din capitolul 4.1.7);

response:
MF pe parcursul anului realizează acțiunile referitor la consolidarea bazei de venituri locale, prin remiterea scrisorilor/note metodologice în adresa APL.

4. Să asigure respectarea principiului transparenței în relațiile dintre bugetul de stat și bugetele locale, prin aplicarea procedurilor de modificare a legilor bugetare anuale pentru încorporarea în acestea a tuturor transferurilor (constatarea din capitolul 4.1.7);

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: Măsură realizată prin încorporarea în Anexa nr.7 ,,Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale" la Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303 din 30 noiembrie 2018.

RO_6185_52-19_MinFin.pdf

5. Să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (constatarea din capitolul 4.2.6);

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: La etapa de elaborare a bugetului de stat pe anul 2020, Grupului de lucru pentru investiții capitale vor fi prezentate spre examinare propunerile de proiecte noi de investiții capitale publice și portofoliul proiectelor în curs de execuție.

RO_6185_52-19_MinFin.pdf

6. Să asigure includerea și prezentarea în componența și formatul formularelor Raportului anual privind executarea bugetului de stat a informației consolidate aferente rapoartelor financiare ale APC și UAT, în special situațiile patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” (forma D-41) (constatarea din capitolul 4.2.9).

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: În Raportul anual privind executarea bugetului de stat prezentat la Guvern va fi inclusă informația privind activele autorităților publice centrale (mijloace fixe, stocuri de materiale circulante, producție în curs de execuție, terenuri, acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării).

RO_6185_52-19_MinFin.pdf

Cerinte (4)

2.1.1. examinarea rezultatelor auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: Prin Ordinul minsitrului finanțelor nr.188 din 8 noiembrie 2018 a fost aprobat Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor Curții de Conturi din Hotărârea nr.24 din 28 mai 2018 Cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 (copia Ordinului se anexează pe 4 file, anexa nr.2).

RO_6185_52-19_MinFin.pdf

2.1.2. asigurarea funcționalității grupului de lucru pentru investiții capitale, în vederea respectării procesului de includere și monitorizare a obiectelor de investiții capitale;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: La etapa de elaborare a CBTM 2020-2022, conform calendarului bugetar, vor fi întreprinse măsuri în vederea convocării Grupului de lucru pentru investiții capitale.

RO_6185_52-19_MinFin.pdf

2.1.3. luarea de atitudine față de autoritățile/instituțiile bugetare care nu respectă calendarul bugetar, prin prezentarea rapoartelor financiare în modul și termenele stabilite;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: Mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive cu caracter temporar în procesul de finanțare de la bugetul de stat a autorităților/instituțiilor bugetare și alți beneficiari de mijloace bugetare a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2018 (copia Ordinului se anexează pe 3 file, anexa nr.3).

RO_6185_52-19_MinFin.pdf

2.2. pentru informare, și se propune, în temeiul punctului 4 subpunctul 4) și în conformitate cu punctul 5 subpunctul 2) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.770 din 26.11.2009, să revadă informațiile financiare, parte componentă a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017, secretizate potrivit Legii nr.245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat, referitor la corectitudinea atribuirii acestora la secretul de stat, prezentate de unele autorități publice, cu adoptarea deciziilor corespunzătoare;

response:
Scris. Cancelaria nr. 12-04-1091 din 21.02.2019: Prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru protectia secretului de stat din 8 decembrie 2018 s-a dispus Ministerului Finantelor, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protectie si Paza de Stat si Serviciului de Informatii si Securitate, in cadrul unui grup de lucru, examinarea detaliata a informatiilor atribuite la secret de stat continute in Rapoartele financiare. Rezultatele acestor activitati au fost audiate in cadrul sedintei Comisiei interdepartamentale pentru protectia secretului de stat din 14 februarie curent. In rapoartele prezentate, Serviciul de Protectie si Paza de Stat, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul de Informatii si Securitate, in virtutea prevederilor art. 18 alin.(2) din Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, expun pozitia vizind mentinerea regimului de protectie a informatiilor continute in Rapoartele financiare, ca atribuite la secret de stat conform reglementarilor art.7 alin.(l) din legea prenotata. În contextul celor expuse, prezentam decizia Comisiei interdepartamentale pentru protectia secretului de stat, precum si copia rapoartelor autoritatilor vizate referitor la informatiile continute in Rapoartele financiare. (cu anexe)

RO_6281_163-19_Cancelaria.pdf