Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 54 din 16 septembrie 2011 privind Raportul auditului tematic privind serviciile de interes public prestate de Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru””

Numar din data de 2011-09-16 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 68

Curtea de Conturi, în prezenţa consilierului Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe dl A.Conişescu, consilierului ministrului finanţelor dl V.Mămăligă, ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor dl P. Filip, preşedintelui Consiliului de administraţie al Întreprinderii de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru"" (în continuare - Î.S. "Registru"), şef al Direcţiei politici în domeniul tehnologiilor informaţionale a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor dl P.Şincariuc, directorului general al Î.S. "Registru" dl S. Railean, prim-vicedirectorului general operaţiuni, cercetare şi dezvoltare al Î.S. "Registru" dl P.Buceaţchi, contabilului-şef al Î.S. "Registru" dna V.Plahotniuk, directorului Departamentului Comercial al Î.S. "Registru" dl O.Rotaru, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului tematic privind serviciile de interes public prestate de Î.S. "Registru".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2], avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit asupra corectitudinii formării şi stabilirii preţurilor la serviciile de interes public prestate de Î.S. "Registru", precum şi asupra nivelului de executare de către Î.S. "Registru" şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (în continuare - MTIC) a cerinţelor înaintate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.24 din 22 mai 2008 "Privind Rapoartele asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007".

Auditul s-a efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin diferite examinări, observări, confirmări, recalculări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Deficienţele şi neregularităţile stabilite la gestionarea resurselor financiare, efectuarea cheltuielilor şi administrarea patrimoniului public, care influenţează direct mărimea tarifelor la serviciile prestate, sînt o consecinţă a neasigurării principiilor unei bune guvernări şi nivelului scăzut al răspunderii manageriale. S-a atestat şi prezenţa, în perioada auditată, a problemelor ce ţin de cadrul regulator, inclusiv privind integrarea în infrastructura PKD (Directoriul Cheilor Publice) al ICAO (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile). 

Îndeplinirea neconformă de către MTIC (fondatorul Î.S. "Registru") a atribuţiilor de promovare a politicii statului în domeniul de documentare a populaţiei, precum şi neexecutarea integrală a cerinţelor înaintate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.24 din 22.05.2008 se exprimă prin:

 • Neactualizarea cadrului normativ privind stabilirea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate la perfectarea documentelor din Sistemul naţional de paşapoarte, ceea ce a determinat stabilirea în perioada auditată a acestor tarife de către Î.S. "Registru" şi MTIC în lipsa unor astfel de atribuţii;
 • Nestabilirea de către MTIC, în calitatea sa de fondator, pentru anul 2010, a indicatorilor economici şi de producere Î.S. "Registru", inclusiv pentru premierea Administratorului Întreprinderii, în sumă de 61,2 mii lei;
 • Suportarea de către Î.S. "Registru" a cheltuielilor pentru îndeplinirea funcţiilor MTIC în sumă de circa 9415,7 mii lei, ceea ce reprezintă o imixtiune în activitatea Întreprinderii. Deşi despre necesitatea sistării acestei practici Curtea de Conturi s-a expus în Hotărîrea nr.24 din 22.05.2008, această situaţie persistă pînă în prezent.

Lacunele şi iregularităţile existente în sistemul de management financiar şi control intern al Î.S. "Registru", care influenţează negativ asupra mărimii tarifelor la serviciile de interes public prestate populaţiei, constau în:

 • Lipsa unei metodologii exhaustive şi echilibrate pentru stabilirea tarifelor la serviciile prestate de către Î.S. "Registru";
 • Prestarea în anul 2010 a serviciilor de perfectare gratuită a documentelor în valoare de 1966,4 mii lei, inclusiv la decizia conducerii Î.S. "Registru" - de 144,9 mii lei, şi în baza prevederilor actelor normative - de 1821,5 mii lei, în lipsa unor prevederi regulamentare privind sursa de finanţare a acestora;
 • Neîntreprinderea măsurilor întru eficientizarea activităţii oficiilor teritoriale, fără afectarea calităţii serviciilor prestate, ceea ce duce la generarea costurilor înalte de perfectare a documentelor de către unele oficii.

Gestionarea neconformă a activităţii Î.S. "Registru" de către Administratorul Întreprinderii, Consiliul de administraţie şi Fondator, ce determină suportarea de către cetăţeni a unor tarife înalte la serviciile prestate de Întreprindere, se exprimă prin: 

 • Neimplementarea unui sistem integru de control intern şi lipsa în perioada auditată a unei structuri de audit intern, care ar asigura activitatea regulamentară a Î.S. "Registru" şi economisirea mijloacelor financiare ale acesteia;
 • Neîntreprinderea măsurilor de încasare de la producător a valorii carnetelor de paşapoarte rebutate în sumă de 76,2 mii dolari SUA, precum şi a pierderilor suportate ca urmare a livrării şi returnării materiei prime necalitative, care în anul 2010 au constituit 842,9 mii lei;
 • Acceptarea nejustificată a majorării preţului la serviciile prestate de "Vuance" Ltd, fapt ce a determinat suportarea în anul 2010 a unor cheltuieli suplimentare în sumă de 260,7 mii dolari SUA, sau circa 3133,0 mii lei;  
 • Suportarea în anul 2011 a pierderilor în sumă de 3340,5 mii lei, generate de activitatea filialei Întreprinderii din or. Odesa, ca urmare a lipsei monitorizării activităţii economico-financiare a agenţilor economici fondaţi de către Î.S. "Registru"; 
 • Suportarea neregulamentară de către Î.S. "Registru" a unor cheltuieli ce ţin de activitatea agenţilor economici fondaţi de către aceasta;
 • Lipsa unui regulament unic corelat pentru toate subdiviziunile Întreprinderii, care ar prevedea exhaustiv şi explicit mărimea şi condiţiile de acordare a primelor, adaosurilor şi ajutoarelor materiale, fapt ce determină riscul de suportare a unor cheltuieli nejustificate pentru retribuirea muncii;
 • Acordarea neregulamentară a sporurilor la salariu în sumă de circa 7571,2 mii lei şi contractarea nejustificată economic a muncii pe termen în sumă de 2760,5 mii lei;
 • Elaborarea şi aprobarea statelor de funcţii ale Î.S. "Registru" fără o analiză a necesităţii acestora şi fără a se ţine cont de personalul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor Întreprinderii, unele subdiviziuni dublînd activitatea MTIC sau a altor subdiviziuni ale Întreprinderii;
 • Suportarea cheltuielilor de sponsorizare şi altor cheltuieli aferente transmiterii gratuite a activelor Întreprinderii în sumă de 3650,1 mii lei în lipsa acceptului Consiliului de administraţie şi fără exercitarea dreptului de efectuare a unui control asupra utilizării acestora conform destinaţiei;
 • Suportarea în anul 2010 a unor cheltuieli ce n-au avut un impact direct asupra procesului de documentare în sumă de 16956,7 mii lei (cheltuieli de deplasare - 707,2 mii lei; cheltuieli de locaţiune - 1769,0 mii lei; cheltuieli de întreţinere a parcului auto - 11472,6 mii lei; cheltuieli de publicitate - 519,8 mii lei; cheltuieli de întreţinere a unor subdiviziuni - 166,0 mii lei; alte cheltuieli neproductive - 2841,9 mii lei), precum şi a cheltuielilor de procurare a mijloacelor de transport în sumă de 2771,2 mii lei;
 • Admiterea unor cheltuieli neraţionale, condiţionate de întreţinerea spaţiilor supranormative de birouri pentru angajaţi şi de contractarea serviciilor de locaţiune pentru unele oficii teritoriale la preţuri exagerate;
 • Neînregistrarea drepturilor asupra unor bunuri imobile;
 • Lipsa transparenţei la efectuarea procurărilor de mărfuri, lucrări şi servicii, fiind ratată posibilitatea achiziţionării acestora la cel mai mic preţ şi de o calitate înaltă. Astfel, în anul 2010, din procurările declarate la Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 121101,8 mii lei (inclusiv TVA), prin proceduri de achiziţie au fost acceptate procurări de circa 12841,8 mii lei;
 • Neîntreprinderea măsurilor pentru recuperarea de la "Intercomsoft" Ltd. a cheltuielilor de reprezentare în instanţa de arbitraj internaţional în sumă de 635,0 mii dolari SUA, acceptate spre restituire de către ultima;
 • Lipsa acţiunilor în vederea identificării soluţiilor privind recuperarea creanţelor în sumă de 2266,6 mii lei şi a costurilor unor mărfuri în mărime de 1459,4 mii lei, generate de modificarea cadrului normativ privind marcarea medicamentelor şi apelor potabile şi minerale îmbuteliate;
 • Nerecuperarea creanţelor în sumă de 7861,9 mii lei de la Serviciul Stare Civilă, formate ca rezultat al finanţării reconstrucţiei Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău;
 • Lipsa unui sistem informaţional adecvat al evidenţei contabile, ceea ce nu permite ţinerea evidenţei analitice a decontărilor la perfectarea documentelor şi duce la creşterea continuă a datoriilor Întreprinderii faţă de populaţie, care la 31.12.2010 constituiau 66453,7 mii lei.

        Neregularităţile constatate sînt o consecinţă a realizării ambigue şi necoerente a politicii statului în domeniul documentării populaţiei, prezenţei unor rezerve la capitolul forma organizatorico-juridică a Î.S. "Registru" în raport cu specificul activităţii acesteia, precum şi a monitorizării inadecvate de către Consiliul de administraţie al Întreprinderii şi Fondator (MTIC) a activităţii de gestiune a Î.S. "Registru".

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului tematic privind serviciile de interes public prestate de Î.S. "Registru", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Consiliului de administraţie şi directorului general al Î.S. "Registru", pentru examinare, şi se cere implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, şi se cere asigurarea efectuării unui control privind respectarea legislaţiei în vigoare la Asociaţia "Estetica în publicitate" (c/f 32018011), care în anul 2010 a prestat servicii Î.S. "Registru" în sumă de 2763,9 mii lei;

2.3. Guvernului, pentru informare şi:

2.3.1. examinarea oportunităţii revizuirii şi optimizării reglementărilor existente ce ţin de domeniul documentării populaţiei, în vederea eliminării contradicţiilor între ele;

2.3.2. aprecierea formei organizatorico-juridice a Î.S. "Registru" şi eficientizarea gestiunii economice a Întreprinderii;

2.3.3. examinarea oportunităţii calificării Î.S. "Registru" în calitate de autoritate contractantă, prin prisma prevederilor art.12 alin.(4) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007;

2.3.4. examinarea chestiunii privind suportarea de către Î.S. "Registru" a unor cheltuieli ce ţin de activitatea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în vederea neadmiterii acestora în viitor;

2.4. Procuraturii Generale şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinarea, după competenţă, a modalităţii vicioase de utilizare a mijloacelor financiare publice, precum şi a cheltuielilor neregulamentare admise în procesul de activitate, care au influenţat costurile serviciilor de documentare a populaţiei;

2.5. Parlamentului, pentru informare.

3. Se ia act că:

3.1. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, de la 08.07.2011, a fost abilitat cu dreptul de a aproba tarifele la serviciile de perfectare a actelor de identitate;

3.2. Î.S. "Registru", în trimestrul III al anului 2011, a reziliat contractele de locaţiune a imobilelor din str.A.Doga 30/1 şi str.Prunului 22, mun. Chişinău.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului şi măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1, 2.2 şi 2.3 din pct.2. al prezentei Hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.74 din 30.12.2010 "Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011" (cu modificările şi completările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (68)

1. Examinarea corespunderii formei organizatorico-juridice a Î.S. „Registru" ca întreprindere de stat prevederilor legale din domeniul documentării populaţiei, cu înaintarea în modul stabilit a propunerilor de rigoare Guvernului Republicii Moldova.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Activitatea de ajustare a prevederilor legislative este în permanentă desfăşurare, prin urinare Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte nr. 273-Xlll din 09.11.1994 pe parcursul acestor ani a fost ajustată de mai multe ori prin un şir de modifîfcări: [prin Legea nr.304 din 26.12.2012, în vigoare 05.03.2013] [prin Legea nr.287 din 14.12.2012, în vigoare 18.01.2013] [prin Legea nr.38 din 27.03.2014, în vigoare 18.04.2014] (prin Legea nr.107 din 19.06.2014, în vigoare 01.01.2015, [prin Legea nr.166 din 31.07.2015, în vigoare 02.10.2015] prin Legea nr.151 din 01.07.2016, în vigoare 19.08.2016, [prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017] [prin Legea nr.l 18 din 02.06.2016. în vigoare 05.08.2016] Care într-un final a eliminat mai multe discrepanţe şi a optimizat procesul de documentare a populaţiei apropiind-ul de standardele europene în domeniu. Astfel RM la moment prin modificările menţionate a preluat mecanisme de reglementare care înglobează în sine inclusiv şi practica CEDO existentă în domeniul dat. La momentul actual reieşind din prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017”, privind constituirea Agenţiei Servicii Publice”, MTIC consideră că recomandarea Curţii de Conturi a fost executată integral.

2. Revizuirea cadrului legal existent în domeniul stabilirii şi aprobării tarifelor la documentele de bază (cu excepţia actelor de identitate), cu înaintarea în modul stabilit a propunerilor de rigoare Guvernului Republicii Moldova.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 MTIC în anul 2011 a elaborat proiectul metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate şi a iniţiat procedurile de avizare şi de promovare spre aprobare în modul stabilit a proiectului hotărîrii Guvernului. însă, promovarea a fost stopată din motiv că conform „Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.797 din 26.10.2012, proiectul metodologiei menţionate urmează a fi elaborat în conformitate cu „Metodologia de stabilire a standardelor minime de calitate şi a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată” elaborată de către Cancelaria de Stat. Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014 Programul menţionat a fost abrogat şi aprobat alt „Program de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014- 2016”, în baza căruia Cancelaria de Stat în comun cu Ministerul Finanţelor va elabora „Metodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată”. De menţionat că, termenul de aprobare a Metodologiei-cadru a fost stabilit pentru luna decembrie 2015. Luînd în considerare faptul că Metodologia respectivă pînă în prezent nu a fost aprobată de către Guvem şi în scopul asigurării integrităţii nomenclatorului serviciilor prestate de către întreprindere, a fost elaborată şi aprobată, prin ordinul directorului general al ÎS „CRIS „Registru”, Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru”. Menţionăm că actualmente conform HG nr.314 din 22.05.2017 Cancelaria dc Stat este desemnată responsabilă pentru elaborarea şi prezentarea Guvernului spre aprobare Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

3. Revizuirea cadrului legal, cu înaintarea propunerilor în modul stabilit, în vederea stabilirii surselor de finanţare pentru activităţile Î.S. „Registru” ce nu ţin de domeniul documentării populaţiei.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Baza normativă, care la ziua de azi determină ţinerea Registrelor informaţionale de bază de către ÎS "CRIS “Registru", este Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat nr. 467 XV din 21.11.2003 (RSP, RSUD), legea cu privire la Registre nr.71 din 22.03.2007 (subiectele raporturilor juridice în domeniul registrelor), Hotărârea de Guvern nr. 333 din 18.03.2002 pentru aprobarea Concepţiei SIA "Registrul de stat al populaţiei"şi Regulamentului ai privire la Registrul de stat al populaţiei. Hotărârea de Guvern nr. 272 din 06.03.2002 despre măsurile privind crearea SIA "Registrul de stat al unităţilor de drept". Conform prevederilor acestor acte normative, scopul principal al ÎS ”CRIS ’’Registru” este organizarea şi formarea datelor în resursele informaţionale de bază şi nu eliberarea documentelor. Astfel, documentele eliberate este un rezultat al funcţionării acestor resurse informaţionale (RSP, RSUD) şi prezintă ’’extrase” din aceste resurse

4. Descrierea proceselor de producţie ale Î.S. „Registru”;

5. Elaborarea unei metodologii exhaustive de determinare a costului de perfectare a diferitor documente, care ar exclude lipsa golurilor şi altor dificultăţi, stabilite de către audit;

6. Examinarea posibilităţii de revizuire a sistemului de remunerare a muncii la subdiviziunile Întreprinderii, ţinînd cont de volumul documentelor perfectate;

7. Revizuirea politicii de contabilitate şi asigurarea distribuirii juste a cheltuielilor pe unitate de produs;

8. Determinarea costului tuturor tipurilor de servicii şi mărfuri produse de Î.S. „Registru”.

9. Examinarea necesităţii menţinerii sistemului tarifar de retribuire a muncii;

10. Elaborarea şi aprobarea la Consiliul de administraţie a unui regulament unic pentru toate subdiviziunile Întreprinderii, care ar prevedea exhaustiv mărimea şi condiţiile de acordare a primelor, adaosurilor şi ajutoarelor materiale, precum şi a ajustărilor necesare în contractul colectiv de muncă, cerinţe înaintate de Curtea de Conturi, conform rezultatelor auditului precedent, dar care pînă în prezent n-au fost executate;

11. Sistarea acordării sporurilor şi adaosurilor neprevăzute în contractul colectiv de muncă şi în regulamentele de retribuire a muncii ale Întreprinderii;

12. Acordarea în termenele şi în mărimea stabilită de legislaţie a concediilor de odihnă a angajaţilor Întreprinderii;

13. Examinarea necesităţii menţinerii fondului pentru calcularea concediilor personalului tehnic;

14. Excluderea faptelor de încheiere a contractelor de muncă pe termen pentru efectuarea unor activităţi ce nu ţin de atribuţiile Întreprinderii sau dublează activitatea angajaţilor Întreprinderii.

15. Stabilirea unor indicatori de performanţă, în funcţie de specificul activităţii întreprinderilor subordonate, care urmează a fi realizaţi de administratorii acestora, pentru ca aceştia să poată beneficia de sporuri şi adaosuri la salariu, cu excluderea acordării sporurilor ce nu ţin de îndeplinirea acestor indicatori de performanţă.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Prin Acorduri adiţionale noi la contractele de muncă, şi anume capitolul VI ,,Condiţiile de remunerare a muncii,, , au fost stabiliţi indicatorii în baza cărora administratorului i se pot stabili sporuri şi adausuri la salariu începând cu anul 2016.

16. Revizuirea statelor de personal ale Î.S. „Registru” şi ajustarea lor la normele necesare pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor şi volumului de lucru, cu fundamentarea acestora;

17. Revizuirea statelor de personal ale MTIC, ajustînd numărul acestora la nivelul necesar îndeplinirii sarcinilor stabilite;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Ultima revizuirea a statelor de personal a fost efectuată în octombrie 2016 în conformitate cu HC nr. 962 din 08.08.2016, şi au fost suplinite cu 4 unităţi dintre care 1-pentru crearea şi dezvoltarea Sistemului 112; 1- asigurarea monitorizării Programului de securitatea cibernetică; 2-în domeniul comunicaţiilor electronice.

18. Excluderea practicii de antrenare a colaboratorilor Î.S. „Registru" la îndeplinirea sarcinilor exclusive ale MTIC;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 MTIC fiind fondator al ÎS „CRIS „Registru”, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.962 din 08.08.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, are misiunea de a elabora şi coordona implementarea politicilor în domeniile de competenţă, inclusiv tehnologia informaţiei, evidenţa de stat şi resursele informaţionale de stat. Astfel, ÎS ”CRIS”Rcgistni” este responsabilă de implementarea acestor politici ca entitate vizată şi acordarea suportului metodologic de domeniu. Reieşind din cele menţionate, în scopul asigurării calităţii şt eficienţei implementării politicilor de competenţă, precum şi elaborării cadrului normativ şi instituţional, MTIC antrenează angajaţii ÎS ’’CRIS ’’Registru" exclusiv în cadrul grupurilor de lucni create în baza ordinilor şi dispoziţiilor corespunzătoare, ce vizează domeniile comune de activitate.

19. Examinarea oportunităţii contractării serviciilor de locaţiune în localităţile unde Întreprinderea deţine în proprietate sau în comodat bunuri imobile;

20. Întreprinderea măsurilor necesare pentru conformarea suprafeţei spaţiilor deţinute la suprafaţa regulamentară necesară pentru activitatea unui angajat;

21. Luarea în locaţiune a încăperilor în bază de licitaţie şi la un preţ al 1 m2 de spaţiu ce nu depăşeşte valoarea de piaţă a acestuia în localitatea dată;

22. Definitivarea înregistrării drepturilor asupra bunurilor imobile aflate în folosinţă.

22. Definitivarea înregistrării drepturilor asupra bunurilor imobile aflate în folosinţă.

23. Întreprinderea măsurilor legale în vederea recuperării de la furnizori a cheltuielilor de 842,9 mii lei;

24. Analizarea şi determinarea motivelor apariţiei rebutului şi a cheltuielilor suportate pentru fiecare din acestea, cu recuperarea, în condiţiile legii, a pierderilor de la persoanele vinovate.

25. Înregistrarea regulamentară a veniturilor şi cheltuielilor Întreprinderii, rezultate din perfectarea gratuită a documentelor;

26. Revizuirea cadrului normativ în vigoare privind acordarea facilităţilor la documentarea populaţiei, cu stabilirea exhaustivă a surselor de finanţare a documentării gratuite a populaţiei, înaintînd Guvernului în modul stabilit propunerile corespunzătoare.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Cadrului legal în vederea stabilirii înlesnirelor ce nu ţin de domeniul documentării populaţiei a fost revizuit. Menţionăm că în scopul asigurării egalităţii drepturilor cetăţenilor RM, inclusiv celor din stânga Nistrului, prin HG susmenţionată a fost anulată înlesnirea privind eliberarea cu titlu gratuit a paşaportului cetăţeanului RM locuitorilor din stânga Nistrului. Lista categoriilor de cetăţeni ai RM care beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate a fost aprobată prin HG nr.210 din 24.03.2014 ai privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate: 1) Costurile efective, ce ţin de eliberarea actelor de identitate cu înlesniri şi taxa pe valoarea adăugată, sunt acoperite din contul cotei profitului net obţinut în anul gestionar de către ÎS “CRIS “Registru” a MTIC şi destinată defalcării în bugetul de stat, conform HG nr. 110 din 23 februarie 2011. Dacă mijloacele financiare prevăzute în prezentul subpunct nu vor acoperi costurile efective şi taxa pe valoarea adăugată, aferente înlesnirilor acordate la eliberarea actelor de identitate, sumele insuficiente vor fi asigurate din contul bugetului de stat, compensarea cărora va fi efectuată de către MTIC; 2) prin derogare de la prevederile punctului 1), bugetul de stat va acoperi costurile efective şi taxa pe valoarea adăugată ce ţin de: a) eliberarea primului buletin de identitate cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în municipiul Bender; b) eliberarea buletinului de identitate în schimbul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974); c) prestarea serviciilor persoanelor imobilizate la preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic prin intermediul oficiilor mobile.

27. Elaborarea unui regulament care să stabilească exhaustiv limita cheltuielilor în domeniul sponsorizării, organul sau persoana autorizată să aprobe direcţia concretă de sponsorizare, modul de acordare şi urmărire a utilizării după destinaţie a mijloacelor materiale şi financiare etc., cerinţă înaintată de Curtea de Conturi şi în Hotărîrea nr.24 din 22.05.2008;

28. Respectarea prevederilor regulamentare la ieşirea activelor neutilizate în procesul tehnologic al Întreprinderii;

29. Excluderea faptelor de acordare a sponsorizărilor instituţiilor finanţate din bugetul public naţional pentru cheltuielile curente ale acestora.

30. Excluderea practicii de suportare a cheltuielilor de deplasare şi a altor cheltuieli ce nu ţin de activitatea de producere a Întreprinderii;

32. Sistarea ingerinţelor în activitatea internă a Î.S. „Registru";

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 MTIC în conformitate cu misiunea sa, cadrul legal de activitate, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în calitate de fondator, în comun cu ÎS „CRIS „Registru" are activităţi comune, prin urmare colaboratorii MTIC au efectuat deplasări pentru activităţile ÎS „CRIS „Registru”, ca parte a misiunii MTIC. Totodată, în scopul conformării recomandării auditorilor Curţii de Conturi, din anul 2013, deplasările colaboratorilor MTIC sunt finanţate doar din contul bugetului ministerului sau a organizatorilor cu suportarea cheltuielilor aferente.

31. Asigurarea unor mecanisme eficiente de verificare a utilităţii deplasărilor efectuate, raportarea exhaustivă a acţiunilor întreprinse în timpul deplasării, cu prezentarea propunerilor pentru perfecţionarea activităţii Întreprinderii.

33. Recuperarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor suportate de Î.S. „Registru" pentru deplasarea colaboratorilor MTIC.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 ÎS ”CR1S "Registru” nu suportă cheltuieli pentru deservirea delegaţiilor, simpozioanelor, şedinţelor şi conferinţelor ale MTIC. cu excepţia cazurilor în care ÎS ”CRIS ’’Registru” este participantul principal al evenimentului şi în programul vizitei este inclusă participarea colaboratorilor ÎS "CRIS "Registru”.

34. Stabilirea exhaustivă a criteriilor necesare pentru acordarea unităţilor de transport subdiviziunilor Întreprinderii;

35. Determinarea modului de utilizare în continuare a unităţilor de transport ce nu sînt necesare procesului de producţie;

36. Procurarea unităţilor de transport exclusiv pentru necesităţi de producţie şi doar prin proceduri de achiziţii publice;

37. Deţinerea regulamentară a numerelor de înmatriculare pentru automobile.

38. Întreprinderea măsurilor întru diminuarea cheltuielilor neproductive de reprezentare şi de publicitate ale Întreprinderii;

39. Plafonarea cheltuielilor neproductive, de reprezentare şi de publicitate la aprobarea planurilor de afaceri ale Întreprinderii;

40. Întreprinderea măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor aduse Întreprinderii ca urmare a concedierii angajaţilor restabiliţi ulterior în funcţie.

41. Sistarea practicii de deservire a delegaţiilor, simpozioanelor, şedinţelor şi conferinţelor din contul întreprinderilor subordonate.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 ÎS ”CR1S "Registru” nu suportă cheltuieli pentru deservirea delegaţiilor, simpozioanelor, şedinţelor şi conferinţelor ale MTIC. cu excepţia cazurilor în care ÎS ”CRIS ’’Registru” este participantul principal al evenimentului şi în programul vizitei este inclusă participarea colaboratorilor ÎS "CRIS "Registru”.

42. Întreprinderea măsurilor întru recuperarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor de reprezentare acceptate de către Arbitraj în sumă de 635,0 mii dolari SUA;

43. Înregistrarea în evidenţa contabilă a creanţelor în sumă de 635,0 mii dolari SUA.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 La 30 iulie 2008, Curtea Internaţională de Arbitraj a ICC (International Chamber of Commerce, Paris, Franţa) a respins acţiunea Companiei „Intercomsoft” LTD şi a emis hotărâre pe marginea procesului în speţă în folosul Republicii Moldova, obligând reclamantul de a despăgubi părţii moldoveneşti toate cheltuielile de judecată în sumă de 635 mii dolari SUA. Potrivit art.lll din Convenţia de la New York din 1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine de către ÎS ,CR1S „Registru" au fost expediate documentele şi hotărârea in adresa Ministerului Justiţiei (scrisorele nr.01/89-s din 31.07.2008; 01/96-s din 18.08.2008; 01/110-s din 25.09.2008; 01/139-S din 10.11.2008; 01/151 -s din 08.12.2008). La 05.11.2010 (nr.01/2311) Ministerul Tehnologiilor informaţionale şi Comunicaţiilor a depus acţiune la Judecătoria Economică de Circumscripție a RM privind încasarea de la Compania „Intercomsoft" LTD în folosul ÎS „CRIS „Registru” a cheltuielilor de judecată în mărime de 1 637 472 dolari SUA, suportate de către întreprindere la achitarea lucrului reprezentanţilor părţii moldoveneşti în cadrul instanţelor de arbitraj din New York (SUA), Judecătoria arbitrală internaţională de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ, Paris (Franţa), Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Prin Hotărârea Judecătoriei Economice din 19.07.2011 s-a dispus respingerea acţiunii MTIC şi ÎS ”CRIS „Registru” către LTD „Intercomsoft” privind încasarea cheltuielilor de asistenţă juridică în cuantum de 1637472,55 USD. Hotărârea enunţată a fost contestată în apel de către MTIC, ME şi ÎS ”CRIS „Registru”, iar prin Decizia colegiului de apel al Curţii de Apel Economice din 13.12.2011 în această parte cererea de apel depusă a fost respinsă. Decizia Curţii de Apel Economice din 13.12.2011 este contestată în recurs şi asupra pretenţiilor de încasare a cheltuielilor de arbitraj şi legalităţii hotărârilor judecătoreşti urmează să se expună printr-o decizie irevocabilă Curtea Supremă de Justiţie. Se anexează încheierea curţii supreme din 29 octombrie 2014 care denotă unele aspecte ale acestei situaţii totodată menţionăm că măsura în cauză nu a fost executată ţinînd cont de procedura de executare unui act judecătoresc emis de un alt stat descrisă mai sus. Astfel se consideră ca au fost întreprinse toate măsurile (scrisorile către Min Just) prevăzute de legislaţie în acest caz.

44. Sistarea întreţinerii activităţii MTIC prin orice mijloace financiare şi materiale;

45. Sistarea practicii întreţinerii activităţii MTIC din contul întreprinderilor din subordine;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 ÎS ”CRIS ’’Registru” nu suportă cheltuieli pentru întreţinerea rambursare a unor mijloace financiare şi materiale utilizate în comun, în perioada de până la 2010, nu sunt.

46. În comun cu Î.S. „Registru”, să stabilească posibilitatea restituirii mijloacelor financiare şi materiale primite neregulamentar de la aceasta.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 ÎS ”CRIS ’’Registru” nu suportă cheltuieli pentru întreţinerea rambursare a unor mijloace financiare şi materiale utilizate în comun, în perioada de până la 2010, nu sunt.

47. Înregistrarea în evidenţa contabilă a cotei de participare în SRL „Media-Portal” şi decontarea cotei de participare în S.A. „Centrul tehnologii noi de securitate a circulaţiei rutiere şi ecologiei a transporturilor”;

48. Stabilirea termenului de folosinţă a drepturilor patrimoniale transmise în capitalul social al SRL „IT-Relax”, care ar elimina suportarea de către Întreprindere a oricăror pierderi;

49. Excluderea practicii de finanţare mascată a activităţii nerentabile a SRL „IT-Relax”, SRL „IT-Cafe” şi SRL „Casa editorială IT-Moldova”;

50. Asigurarea încasării împrumuturilor acordate SRL „Media-Portal”.

51. Examinarea oportunităţii de gestionare a agenţilor economici fondaţi de către Î.S. „Registru" direct de către MTIC;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Conform misiunii, funcţiilor şi atribuţiilor MTIC, descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare a MTIC aprobat prin HG nr. 962 din 08.08.2016, domeniile agenţilor economici fondaţi de către Î.S. „Registru” nu ţin de domeniile de profil ale MTIC. Totodată este de menţionat că la situaţia actuală este perfectat setul de acte pentru solicitarea de către Î.S. „Registru” a acordului fondatorului său pentru lichidarea după caz înstrăinarea cotelor părţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare, deoarece conform Hotărârii Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017 privind constituirea Agenţiei Servicii Publice, Î.S. „Registru” se reorganizează căpătând statut de instituţie publică, care respectiv nu permite calitatea de fondator a unor societăţi comerciale cu scop lucrativ. Ce ţine de fondarea de către Î.S. „Registru” a agenţilor economici SC ”IT Cafe” şi SC ”IT Relax”, acestea au fost create cu intenţii şi scopuri lucrative. în acest sens cu SC ”IT Cafe” a fost încheiat un contract conform prevederilor căruia salariaţii Î.S. „Registru" beneficiază de alimentare cu 50% reducere, iar SC ”IT Relax” a fost predestinată ca fiind o locaţie pentru diferite întruniri inclusiv seminare conferinţe şi altele.

52. Desemnarea reprezentanţilor statului în adunările asociaţiilor agenţilor economici fondaţi de către Î.S. „Registru”, care să fie responsabili şi de monitorizarea activităţii acestora.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Hotărârii Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017 privind constituirea Agenţiei Servicii Publice, Î.S. „Registru” se reorganizează căpătând statut de instituţie publică, care respectiv nu permite calitatea de fondator a unor societăţi comerciale cu scop lucrativ. Ce ţine de fondarea de către Î.S. „Registru” a agenţilor economici SC ”IT Cafe” şi SC ”IT Relax”, acestea au fost create cu intenţii şi scopuri lucrative. în acest sens cu SC ”IT Cafe” a fost încheiat un contract conform prevederilor căruia salariaţii Î.S. „Registru" beneficiază de alimentare cu 50% reducere, iar SC ”IT Relax” a fost predestinată ca fiind o locaţie pentru diferite întruniri inclusiv seminare conferinţe şi altele.

53. În comun cu organele centrale de specialitate implicate, să stabilească modalitatea de recuperare a creanţelor în sumă de 2266,6 mii lei şi a costului unor mărfuri în valoare de 1459,4 mii lei;

54. Întreprinderea măsurilor, conform prevederilor legale, în vederea încasării de la Serviciul Stare Civilă a creanţelor în sumă de 7861,9 mii lei;

55. Perfecţionarea Sistemului informaţional al evidenţei contabile, prin posibilitatea ţinerii evidenţei analitice a decontărilor cu persoanele fizice şi juridice la perfectarea documentelor, ţinerii evidenţei separate a cheltuielilor pe tipuri de produse, precum şi prin posibilitatea prezentării rapoartelor contabile pe anumite perioade.

56. Asigurarea conformării Regulamentului cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Î.S. „Registru” la prevederile legislaţiei în vigoare şi specificul activităţii Întreprinderii, cu înlăturarea neajunsurilor stabilite de audit;

57. Respectarea principiilor de concurență la efectuarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii.

58. Examinarea oportunităţii calificării Î.S. „Registru” în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 in anul 2010 prin ordinul nr. 22 din 27.12.10 sa aprobat în redacție nouă Regulamentul cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” - întru conformarea cu cerinţele Hotărîrii Curţii de conturi nr. 24 din 22.05.08. Astfel în 2013 în scopul perfecţionării procedurii de achiziţii a fost aprobat un alt Regulament prin ordinul nr. 191 din 01.08.2013. Ulterior Guvernul aprobă Hotărîrea nr. 288 din 12.03.2016 pentru aprobarea planului de acţiuni privind implementarea recomanbdărilor din Raportul anual 2014 al Curţii de conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public. în executarea acestei Hotăriri MTIC a aprobat Ordinul nr. 22 din 17.03.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile întreprinderii de Stat în care MTIC exercită funcţia de fondator. Respectiv întru conformarea cu acesta ÎS „CRIS „Registru” a aprobat prin ordinul Directorului general nr.487 din 13.10.2016 Regulamentul cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile întreprinderii de Stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru". Astfel prin cele relatate şi ţinînd cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017 "privind constituirea Agenţiei Servicii Publice” considerăm că recomandările date au fost executate.

59. Asigurarea contractării livrării materiei prime, mărfurilor şi prestării serviciilor pentru producerea documentelor în bază de concurs, cu înaintarea propunerilor de modificare a legislaţiei în vigoare;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Contractarea livrării materiei prime, mărfurilor şi prestării serviciilor pentru producerea documentelor are loc în baza rezultatelor concursurilor de achiziţie, desfăşurate conform ordinului Directorului general al ÎS ”CRIS "Registru” nr.487 din 13.10.2016, concursuri de achiziţie a mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile ÎS "CRIS "Registru”, elaborat în baza Regulamentului cu privire la procedura de realizare a Achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator", aprobat ca model-tip prin ordinul MTIC nr. 22 din 17.03.2016. Procedura stabilită este următoarea: - emiterea deciziei de desfăşurare a achiziţiilor; - elaborarea avizului despre desfăşurarea Concursului şi a documentaţiei de Concurs, în care sunt stabilite cerinţele faţă de: obiectul de achiziţii, participanţi, completarea şi întocmirea ofertelor şi aprobarea documentaţiei de Grupul de lucru; - publicarea pe site-ul oficial şi în Monitorul Oficial şi/sau expedierea avizului despre desfăşurarea Concursului; - evaluarea ofertelor se realizează conform criteriului „oferta cea mai avantajoasă”; - Desemnarea câştigătorului.

60. Examinarea circumstanţelor în condiţiile cărora conducerea Î.S. „Registru" a acceptat nejustificat majorarea în anul 2010 a preţurilor la serviciile prestate de către Vuance Ltd., cu determinarea responsabilităţii persoanelor vinovate.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Majorarea preţurilor invocată a fost solicitată de mai multe ori de către compania menţionată pe parcursul anilor reieşind din devierile cursului valutar şi majorării preţurilor la consumabile, totodată, toate temeiurile în cauză au fost stabilite la momentul încheierii acordurilor respective din perioada invocată. Reieşind din prevederile legislaţiei privind păstrarea arhivelor scrisorile menţionate nu sau păstrat pînă la moment, dar în perioada de referiţii acestea au fost prezentate Curţii de Conturi.

61. Asigurarea introducerii în contractele încheiate cu furnizorii şi antreprenorii a clauzelor privind recuperarea pierderilor Întreprinderii ca urmare a livrării materiei prime şi prestării serviciilor necalitative;

62. Recuperarea pierderilor cauzate de livrările de materii prime şi prestările de servicii necalitative.

63. Eficientizarea activităţii oficiilor teritoriale ale Întreprinderii.

64. Asigurarea desfăşurării activităţii Direcţiei audit intern în conformitate cu prevederile cadrului legal şi regulator;

65. Evaluarea sistemului de management financiar şi control intern al Întreprinderii.

66. Desemnarea membrilor Consiliului de administraţie conform prevederilor legale şi asigurarea îndeplinirii de către aceştia a atribuţiilor sale.

response:
scris.01/741 din 22.06.17 in prezent reprezentanţii Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor au un rol important în cadrul consiliului de administraţie. Totodată, coraportul existent al reprezentanţilor diferitor ministere permite luarea coordonată şi univocă a deciziilor, dar fără implicarea directă a ministerelor în activitatea întreprinderii. Anume acest coraport al voturilor în consiliu permite exercitarea unui management eficace al întreprinderii, asigurînd implicarea indispensabilă a membrilor Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor în activitatea întreprinderii. Modificarea coraportului de voturi în consiliul de administraţie va duce doar la dezechilibru şi lipsă de coerenţă în acţiunile MTIC (ca fondator), consiliului de administraţie şi a directorului general al întreprinderii, ceea, la rândul său, va complica exercitarea funcţiilor, prestarea serviciilor şi atingerea indicatorilor economico-financiari şi de eficienţă. Astfel, potrivit monitoringului financiar pe ultimii ani al activităţii economico-financiare a întreprinderilor din gestiunea MTIC, efectuat periodic de către Ministerul Finanţelor, toate 7 întreprinderi au înregistrat indicatori în creştere privind evaluarea activităţii economico-financiare, ce reprezintă o activitate mai rentabila faţă de perioadele precedente. Potrivit Notei analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat (9 luni ale anului 2014, inclusiv trimestrul III, 2014), venituri considerabile au fost obţinute de întreprinderile din gestiunea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, valoarea acestora fiind de 764,8 mii. lei (sau 14,9% din total venituri din vînzări), fiind pe locul 2 după Ministerul Traasporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Totodată este de menţionat că în anul 2015, entităţile din subordine au generat venituri din vânzări în mărime de 1 090,8 mii. lei, ce constituie o creştere faţă de anul precedent cu 6,6%. Totodată profitul net a constituit 44 051,4 mii. lei, ce constituie o creştere faţă de anul precedent cu 38.2%. în acest sens, MTIC îşi rezervă dreptul de a releva că cota defalcărilor la bugetul Statului, a MTIC este una din cele mai mari pe ministere. n acelaşi context, se prezumă că Ministerul Finanţelor prin recomandările de menţinere în continuare a unei astfel de situaţii, acceptă componenţa consiliilor de administraţie în care majoritatea o constituie reprezentanţii fondatorului. Referitor la absenţele nemotivate (6 la număr) de la şedinţele consiliilor de administraţie, stabilite conform scrisorii nr. 06-909 din 03.08.2016 a Agenţiei Proprietăţii Publice, informăm că acestea sunt înregistrate în totalitate de membrii delegaţi din partea Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei. Prin urmare, rezultă că desemnarea majorităţii membrilor din partea i Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei va duce la o formalitate privind administrarea întreprinderilor, iar şedinţe consiliilor de administraţie vor fi doar formale.

67. Asigurarea executării necondiţionate a cerinţelor Curţii de Conturi înaintate prin Hotărîrea nr.24 din 22.05.2008.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 2.7 în scopul asigurării inserării în conturul „G” „Evidenţa îndeplinirii obligaţiunilor fiscale” al RST a informaţiei privind taxa rutieră, achitată la petrecerea testării tehnice de către posesorii mijloacelor de transport (MT), între ÎS „CRIS „Registru” şi IP „Agenţia Naţională Transport Auto” (ANTA) a fost încheiat contractul nr. 502-1 de prestări servicii informaţionale prin intermediul Common Object Interface (COI) şi, ulterior. Acordul adiţional la acesta - AD nr. 1/669-AB din 25.02.2017; în acest sens, prin intermediul web-serviciilor, staţiile de testare identifică persoanele fizice şi juridice participante în procesul testării tehnice a MT în vederea completării/actualizării masivelor informaţionale ale ANTA cu informaţia veridică din RST, RSP şi RSUD (pentru anul 2016 au fost efectuate 1034377 interpelări). Menţionăm că. prevederile contractuale stabilesc transmiterea de către ANTA a informaţiei privind petrecerea reviziei tehnice şi taxa rutieră achitată de către posesorii MT pentru şi integrarea acesteia în RST (pentru anul 2016 au fost efectuate 680476 transmiteri de informaţii). Totodată. în vederea transmiterii către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a informaţiei din conturul „G” „Evidenţa îndeplinirii obligaţiunilor fiscale” al RST (pentru evaluarea de către acesta a bazei impozabile şi evidenţei achitării de către proprietarii vehiculelor a taxelor prevăzute de Legea fondului rutier nr. 720- XIII din 2 februarie 1996 şi de Titlul IX al Codului Fiscal), între ÎS CRIS „Registru” şi IFPS a fost încheiat contractul de prestări servicii informaţionale nr. 540-1 din 15 octombrie 2015. Pentru perioada anului 2016, de către IFPS au fost efectuate 20 de interpelări, conform prevederilor contractului susmenţionat. 2.8 Conform situaţiei din 01.06.2017, cheltuielile aferente reconstrucţiei Palatului de căsătorii din mun. Chişinău, suportate de către ÎS”CRIS”Registru”, sunt înregistrate în evidenţa contabilă la contul întreprinderii 235 „Creanţe privind litigiile" în suma de 7 861 896,63 lei. Totodată, este de menţionat, că odată cu aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 314 din 22.05.2017, potrivit p.5 drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă - Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”. Prin urmare, litigiul dintre părţi poate fi considerat unul consumat.

Cerinte (4)

2.1. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Consiliului de administrație și directorului general al Î.S. „Registru”, pentru examinare, și se cere implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Consiliului de administrație și directorului general al Î.S. „Registru”, pentru examinare, și se cere implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, şi se cere asigurarea efectuării unui control privind respectarea legislaţiei în vigoare la Asociaţia „Estetica în publicitate" (c/f 32018011), care în anul 2010 a prestat servicii Î.S. „Registru" în sumă de 2763,9 mii lei;

response:
Serviciul Control Financiar și Revizie a efectuat controlul de contrapunere la ÎS „CRIS „Registru”, în rezultatul căruia au fost depistate unele neajunsuri și încălcări ale legislației în vigoare. Materialele inspectării au fost sistematizate și analizate întru remiterea organelor de drept și MTIC. În paralel, IFPS a solicitat contribuabilului documentele contabile și dările de seamă aferente perioadelor fiscale 2007-2011. Sumele impozitelor și taxelor ce urmau a fi achitate vor fi determinate prin metode și surse indirecte de estimare, ca rezultat al neprezentării documentelor contabile. Totodată, a fost imposibil de efectuat inspectarea financiară tematică a activității economico-financiare a Asociaţiei „Estetica în publicitate”, pe motivul eschivării administrației de la control. Răspuns prezentat prin scrisoarea nr. 05-02/5 din 05.03.2012 (Anexa nr. 3a) întru executarea prevederilor Indicaţiei Guvernului nr.1433- 1219/2 din 24.10.2011, precum şi pct.2.2 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 16.09.2011, Inspecţia Financiară (Serviciul Control Financiar şi Revizie) a fost în imposibilitate de a efectua inspectarea financiară tematică a activităţii economico-financiare a Asociaţiei „Estetică în Publicitate” (în continuare - Asociaţia) referitor Ia relaţiile economice înregistrate în anul 2010 cu întreprinderea de Stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (în continuare - întreprindere), pe motiv că administraţia Asociaţiei nominalizate se eschivează de la control. Inspecţia Financiară s-a adresat pe data de 18.01.2012 la Comisariatul general de poliţie al mun.Chişinău cu rugămintea de a interveni întru soluţionarea problemei privind prezentarea dlui Moraru Victor Ion (numărul personal de identificare 0971405480721), în incinta Serviciului cu documentele corespunzătoare, care ar confirma efectuarea decontărilor în anii 2010-2011 cu întreprinderea de Stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, însă pînă în prezent careva răspuns n-a fost primit. în acelaşi timp, întru aprecierea legalităţii şi corectitudinii relaţiilor economice între persoanele juridice indicate. Inspecţia Financiară, conform competenţei, a efectuat controlul de contrapunere la întreprinderea de Stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” pe aspectul vizat, în rezultatul căruia au fost depistate unele neajunsuri şi încălcări ale legislaţiei în vigoare. Astfel, s-a constatat, că întreprinderea a încheiat cu Asociaţia contractul nr.327 din 10.09.2009, conform prevederilor căruia Asociaţia va aplica elemente de protecţie cu proprietăţi specificate optice şi fizice, pe baza echipamentului şi materialele consumabile proprii, pe blanchete (buclete) actelor de identitate a sistemul naţional de paşapoarte livrate de către întreprindere, lucrările fiind efectuate în încăperea întreprinderii situată pe adresa mun.Chişinău str.Puşkin,42, pentru ce întreprindere va achita cîte 0,23 euro pentru fiecare blanc conform cursului oficial al BNM. De menţionat, că pentru control n-au fost prezentate careva documente corespunzătoare, prin care se confirmă organizarea concursului privind stabilirea agentului economic cîştigător de executarea lucrărilor menţionate, regulamentul cu privire la achiziţiile mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile întreprinderii fiind aprobat prin ordinului nr.22 din 27.01.2010. De asemenea, s-a constatat, că contractul încheiat a fost înregistrat la Direcţia juridică a întreprinderii sub nr.327 din 14.09.2009, iar anexa „Devizul de cheltuieli pentru imprimarea a unui element de protecție” Ia contract, prin care conform pct.3.1 din contract a fost stabilit costul lucrărilor de aplicare a elementului de protecție nominalizat în mărime de 0,23 euro pentru fiecare blanc, a fost înregistrată la întreprindere doar la 22.09.2011 sub nr.2503. în așa mod, s-a constatat, că la data elaborării și semnării contractului nr.327 din 10.09.2009, la contract lipsea anexa corespunzătoare, prin care a fost apreciat costul lucrărilor contractate. Analiza datelor din facturile de expediție şi actele de primire- predare a lucrărilor executate prezentate de către întreprindere a stabilit, că în perioada octombrie 2009 - decembrie 2011 întreprinderea a achitat Asociației pentru lucrările de imprimare a elementelor de protecție la blanchetele actelor de identitate a sistemul național de pașapoarte mijloace băneşti în sumă totală de 3906,7 mii Iei, iar începînd cu iulie 2010 — şi pentru lucrările de imprimare a elementelor de protecţie la hîrtia specială „Teslin” — 1499,9 mii lei, suma totală a decontărilor fiind de 5406,6 mii lei. în pofida stipulării în contractul încheiat a cerinţelor despre aplicare a elementelor de protecţie numai pe blanchete (buclete) actelor de identitate a sistemul naţional de paşapoarte, în componenţa căruia, conform prevederilor art.l alin.(l) din Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte nr.273-XIl din 09.11.1994, întră toate tipurile de paşapoarte, buletine de identitate, permisele de şedere, documentele de călătorie ale apatrizilor, ale refugiaţilor şi ale beneficiarilor de protecţie umanitară, în facturile de expediţie şi acte de executare în perioada iulie 2010-august 2011 şi noiembrie-decembrie 2011 neîntemeiat, fără a perfecta contractul corespunzător, a fost inclusă executarea lucrărilor indicate la hîrtia specială „Teslin” în sumă indicată. Conform datelor din actele de primire-predare a lucrărilor executate din partea întreprinderii în adresa Asociaţiei a fost necesar de a fi livrate 1072924 blanchete a actelor de identitate şi 400000 buc. de hîrtie specială „Teslin”, care real au fost transmise reprezentaţilor Asociaţiei fără eliberarea din partea întreprinderii a documentelor corespunzătoare (factură fiscală, de expediţie, ş.a.), primirea documentelor eliberate fiind confirmată prin semnături în registrul de evidenţă a bucletelor paşapoartelor străini. Totodată, s-a constatat, că conform procesului tehnologic şi prevederilor pct.2.1 din contractul încheiat, lucrările urmau să fie executate în încăperile întreprinderii, însă pentru control n-a fost prezentat contractul de arendă încheiat pentru perioada de gestiune, prin ce au fost ignorate prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate nr.483 din 29.03.2008, precum şi, în legătură cu nefixarea plăţii de locaţiune, veniturile întreprinderii au fost ratate cu 31,9 mii lei.

2.3. Guvernului, pentru informare şi: 2.3.1. examinarea oportunităţii revizuirii şi optimizării reglementărilor existente ce ţin de domeniul documentării populaţiei, în vederea eliminării contradicţiilor între ele; 2.3.2. aprecierea formei organizatorico-juridice a Î.S. „Registru" şi eficientizarea gestiunii economice a Întreprinderii; 2.3.3. examinarea oportunităţii calificării Î.S. „Registru" în calitate de autoritate contractantă, prin prisma prevederilor art.12 alin.(4) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007; 2.3.4. examinarea chestiunii privind suportarea de către Î.S. „Registru" a unor cheltuieli ce ţin de activitatea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în vederea neadmiterii acestora în viitor;