Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.25 din 28 mai 2018 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017

Numar 246-254 din data de 2018-05-28 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 4

Auditul a constatat că nivelul de debursare redus a surselor de finanțare din contul împrumuturilor externe reiese din nerespectarea de către instituțiile responsabile de implementarea proiectelor aflate în derulare a termenului de implementare, principala cauză fiind neîndeplinirea în termen a precondițiilor de debursare prevăzute în contractele de împrumut.
Cheltuielile totale destinate deservirii datoriei de stat, comparativ cu anul precedent, s-au majorat cu 118,3 mil.lei. Din totalul plăților destinate deservirii datoriei de stat (20,4 mlrd.lei), pentru achitarea sumei principale au fost direcționate 18,4 mlrd.lei, iar pentru achitarea ratelor de dobândă – 1,9 mlrd.lei. Astfel, pentru deservirea datoriei de stat interne au fost utilizate 18,7 mlrd.lei, iar pentru deservirea datoriei de stat externe - 91,1 mil.dol.SUA (echivalentul a 1687,6 mil.lei).
În anul 2017 s-a înregistrat o creștere ușoară a mijloacelor financiare îndreptate spre recreditarea de stat în scopul implementării proiectelor finanțate din surse externe. Astfel, sumele recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor  au constituit cca 393,1 mil.lei (13,3 mil.dol.SUA, 8,1 mil.euro), prin Directoratul Liniei de Credit – cca 535,1 mil.lei (183,0 mil.lei, 0,5 mil.dol.SUA și 16,9 mil.euro), și prin Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă – cca 65,1 mil.lei (62,8 mil.lei și 0,1 mil.euro). La situația din 31.12.2017, soldul datoriilor beneficiarilor recreditați a constituit 1471,5 mil.lei, 86,4 mil.dol.SUA, 76,6 mil.euro și 896,9 mil.yeni japonezi (echivalentul a 4648,4 mil.lei), micșorându-se față de sfârșitul anului 2016 cu 311,6 mil.lei (-6,3%), din care, cu termenul de achitare expirat - 306,9 mil.lei (6,6% din suma datoriilor totale), și înregistrând, față de anul precedent, o diminuare cu 36,0 mil.lei.
Soldul datoriei debitorilor garantați față de Ministerul Finanțelor, formată în urma executării garanțiilor de stat pentru împrumuturile interne și externe, a constituit 435,3 mil.lei, micșorându-se față de anul 2016 cu 26,0 mil.lei. În totalul datoriilor debitorilor garantați, datoriile pentru împrumuturile interne au constituit 2,4 mil.lei, iar cele pentru împrumuturile externe – 432,9 mil.lei. Datoriile debitorilor garantați cu termenul de achitare expirat au constituit 435,2 mil.lei, ce constituie aproximativ 100% din totalul datoriilor debitorilor garantați.
În contextul celor relatate, Curtea de Conturi concluzionează că datoria sectorului public la finele anului 2017 a fost în scădere față de perioada similară a  anului precedent, înregistrându-se și o scădere a ponderii în Produsul Intern Brut. Concomitent, a fost înregistrată o creștere a datoriei de stat interne, datorită emisiunii valorilor mobiliare de stat pentru crearea unei rezerve de lichidități (508,9 mil.lei) și pentru finanțarea deficitului bugetar (600,0 mil.lei), care s-a încadrat în limitele aprobate prin Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”. Se menționează necesitatea consolidării procesului de management al datoriei sectorului public, în special, al datoriei de stat,  prin dezvoltarea managementului de supraveghere și monitorizare a portofoliului datoriei, riscurilor de sustenabilitate și vulnerabilitate, în scopul evitării riscurilor financiare adiționale pentru bugetul de stat.

Recomandari (4)

1. Să mențină acțiunile instituționale pentru consolidarea procesului de monitorizare și raportare corectă a datoriei sectorului public de către autorități, cu respectarea reglementărilor ce țin de prezentarea informației privind împrumuturile interne şi externe contractate de către acestea.

response:
Scris. MinFin nr.03-02/1/03 din 04.01.2019: În perioada de referință, în cadrul ședințelor comune din 18 septembrie și 06 decembrie 2018 dintre reprezentanții Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe ale UAT, DDP a familiarizat participanții cu particularitățile aferente împrumuturilor bugetelor locale, precum și cu necesitatea respectării procedurii de contractare a datoriei/acordare a garanțiilor pentru împrumuturi de către autoritățile executive ale UAT și modalitatea de raportare a acestor datorii http://mf.gov.md/ro/content/finan%C8%9Bele-publice-locale În perioada de referință, DDP a remis în adresa ministerelor de profil/autorităților publice locale, prin scrisorile nr.10/1-6/217 din 31.07.2018 și nr.10/1-6/275 din 19.10.2018, informația privind datoriile cu termen expirat ale agenților economici recreditați și garantați întru aplicarea măsurilor de restabilire a acestor datorii în rapoartele financiare și bilanțurile contabile ale fiecărui agent economic. (copia scrisorii nr.10/1-6/217 din 31.07.2018 se anexează pe 1 filă, anexa nr.7; copia scrisorii nr.10/1-6/275 din 19.10.2018 se anexează pe 1 filă, anexa nr.8). În perioada de referință, DDP a remis în adresa Inspecției Financiare prin scrisorile nr.10/4-5/41 din 05.09.2018 și nr.10/4-5/15/62 din 13.12.2018 informația cu privire la entitățile care au prezentat cu întârziere sau nu au prezentat, Raportul trimestrial privind debursările și deservirea datoriei, precum și informația generalizatoare referitoare la soldul datoriilor existente, debursarea și deservirea datoriilor formate în baza contractelor de împrumuturi interne și externe încheiate de către unitățile administrativ-teritoriale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, întreorinderile de stat și municipale, acumulate în baza rapoartelor trimestrial privind debursările și deservirea datoriei, prezentate de către entitățile indicate. Astfel, în urma controalelor efectuate, persoanelor cu funcții de răspundere le-au fost întocmite procese-verbale și aplicate sancțiuni în sumă totală de 5,8 mii lei. (copia scrisorii nr.10/4-5/41 din 05.09.2018 se anexează pe 2 file, anexa nr.9; copia scrisorii nr.10/4-5/15/62 din 13.12.2018 se anexează pe 2 file, anexa nr.10; copia scrisorii IF nr.27-06-02/935 din 20.09.2018 se anexează pe 1 filă, anexa nr.11).

RO_6186_53-19_MinFin.pdf

2. Să asigure controlul asupra expunerii portofoliului datoriei de stat la riscul de rată a dobânzii, în special în condițiile de creștere a emisiunii VMS pe piața internă, cu majorarea datoriei de stat.

response:
Scris. MinFin nr.03-02/1/03 din 04.01.2019: Pe parcursul perioadei de referință, lunar a fost elaborat și publicat pe pagina web a Ministerului Finanțelor Buletinul statistic privind datoria de stat. La situația din 30 noiembrie 2018, parametrii de risc s-au încadrat în limitele stabilite în cadrul Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)", înregistrând următoarele valori: -Ponderea datoriei de stat scadentă în decurs de un an în totalul datoriei de stat: 20,5%; -Ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat: 44,1%; -Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în totalul datoriei de stat: 27,1%; -Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în totalul datoriei de stat: 31,1%. Buletinele pot fi accesate la următoarea adresă electronică: http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat În trimestrul IV al anului 2018 a fost definitivat procesul de elaborare a Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)", la baza căruia a stat Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2019-2021 din 06.09.2018, elaborată de către Minsiterul Economiei și Infrastructurii. Programul a fost avizat și coordonat de către instituțiile interesate (Banca Națională a Moldovei, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infractructurii) și supus expertizei juridice. Ulterior, Programul a fost prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.10/4-3/61/1242 din 10.12.2018, fiind aprobat la ședința Guvernului din 19.12.2018 cu numărul 1250. (MO nr.526-528/1367, 29.12.2018).

RO_6186_53-19_MinFin.pdf

3. Să asigure elaborarea și înaintarea propunerilor în modul stabilit pentru consolidarea cadrului legal privind emiterea valorilor mobiliare de stat pentru crearea rezervelor de lichidități, precum și reglementarea exhaustivă în ce privește situațiile de creare și utilizare ale acestora.

response:
Scris. MinFin nr.03-02/1/03 din 04.01.2019: La 14.08.2018 a fost elaborat proiectul de lege pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, care a fost expediat spre avizare unor direcții de ramură din cadrul minsiterului. Având în vedere necesitatea consultării și analizării mai complexe de către direcțiile de ramură a situațiilor de creare și utilizare a rezervei de lichiditate, varianta definitivată a proiectului respectiv va fi expediată Guvernului spre examinare în semestrul I 2019.(copia proiectului elaborat se anexează pe 3 file, anexa nr.12).

RO_6186_53-19_MinFin.pdf

4. Să asigure elaborarea și aprobarea Ghidului privind contractarea datoriei de stat externe și interne, inclusiv cu prevederi exhaustive pentru reglementarea procesului de luare a deciziilor privind termenele de circulație pentru care pot fi emise VMS (reiterată din Raportul precedent).

response:
Scris. MinFin nr.03-02/1/03 din 04.01.2019: Ghidul privind contractarea datoriei de stat externe și interne a fost elaborat și aprobat de ministrul finanțelor pe parcursul lunii iunie 2018. Documentul prevede un set de principii (linii directoare) de contractare a datoriei, fiind un element important al unui cadru solid de gestionare a acesteia. (copia Ghidului se anexează pe 20 file, anexa nr.13).

RO_6186_53-19_MinFin.pdf

Cerinte (3)

2.1.1. examinarea rezultatelor auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017 în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și de implementare a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

response:
Scris. MinFin nr.03-02/1/03 din 04.01.2019: Planul de acțiuni și termenii de implementare a recomandărilor misiunii de audit incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr.25 din 28 mai 2018 ,,Cu privire la Raportul auditului performaței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017" a fost aprobat de către ministrul finanțelor la data de 14 septembrie 2018 (copia Planului se prezintă pe 4 file, conform anexei nr.2).

RO_6186_53-19_MinFin.pdf

2.1.2. în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, întreprinderea măsurilor în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate al căror termen de achitare a expirat de către beneficiarii recreditării și beneficiarii garanțiilor de stat;

response:
Scris. MinFin nr.03-02/1/03 din 04.01.2019: Pe parcursul perioadei de referință în adresa Serviciului Fiscal de Stat a fost remisă informația privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor recreditați și a beneficiarilor garantați de stat prin scrisoarea nr.10/3-05-184 din 01 august 2018 (la situația din 30 iunie 2018, nr.10/3-05-274 din 12 noiembrie 2018 (la situația din 31 octombrie 2018). (copia scrisorii nr.10/3-05-184 din 01 august 2018 se anexează pe 4 file, conform anexei nr.3; copia scrisorii nr.10/3-05-274 din 12 noiembrie 2018 se anexează pe 3 file, conform anexei nr.4). Întru asigurarea ăn termen a rambursării împrumuturilor recredtitate și a datoriilor beneficiarilor garantați, precum și achitării plăților de deservire ale acestora conform prevederilor contarctuale, au fost remise în adresa beneficiarilor recreditați 55 cereri de plată, și respectiv în adresa beneficiarilor garantați 2 cereri de plată. În perioada de referință către beneficiarii recreditați au fost înaintate 9 avertizări privind rambursarea datoriilor cu termen de achitare expirat. În perioada respectivă nu au fost activate garanțiile de rambursare a împrumuturilor recreditate. În perioada respectivă nu au fost înaintate cereri privind intentarea procesului de insolvabilitate a beneficiarilor recreditați. În urma întreprinderii măsurilor privind executarea silită și suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale beneficiarilor recreditați de către Serviciul Fiscal de Stat a fost prezentată darea de seamă nr.26-06/2-12/458/8388 din 09 iulie 2018 și nr.26-06/2-12/12891 din 17 octombrie 2018. În urma măsurilor întreprinse a fost încasată suma de 12,7 mil.lei. (copia scr.nr.26-06/2-12/458/8388 din 9 iulie 2018 se anexează pe 4 file, conform anexei nr.5; copia scr. nr.26-06/2-12/12891 din 17 octombrie 2018 se anexează pe 5 file, conform anexei nr.6).

RO_6186_53-19_MinFin.pdf

2.1.3. dezvoltarea managementului datoriei de stat prin îmbunătățirea gestionării și monitorizării riscurilor, pentru asigurarea deservirii datoriei în termenele prevăzute;

response:
Scris. MinFin nr.03-02/1/03 din 04.01.2019: Pe parcursul perioadei de referință, au fost negociate și semnate următoarele acorduri de finanțare: 1. Acordul de Finanțare cu Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului de Guvernanță Economică - DPO3 în valoare de 24,9 mil.euro (29,1 mil.dolari SUA), semnat de 11 iulie 2018, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobânzii de 1,42% anual. 2.Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind realizarea proiectului ,,Procurarea ambulanțelor" în valoare de 12,0 mil. euro (14,1 mil. dolari SUA), semnat la 12 iulie 2018, care prevede maturitate de 15 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobânzii va fi stabilită la fiecare debursare în parte în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională. 3. Acordul de Finanțare cu Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea proiectului ,,Înregistrare și evaluare funciară" în valoare de 30,1 mil.euro (35,0 mil.dolari SUA), semnat la 17 septembrie 2018, care prevede maturitate de 30 ani, inlcusiv 5 ani perioada de grație, rata dobânzii de 1,38% anual. Pe parcursul perioadei de referință, au fost analizate și aprobate de conducere 6 oferte de debursare cu opțiuni multiple de condiții financiare din contul împrumuturilor acordate de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului ,,Contsrucția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II" și de către Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectelor ,,Livada Moldovei", ,,Moldova Drumuri II", ,,Moldova Drumuri III", ,,Moldelectrica" în valoare totală de 55,6 mil.EUR, fiind acceptată cea mai optimă varianșă în termeni de maturitate a împrumutului și rată a dobânzii, pentru fiecare împrumut în parte. Direcția datorii publice din cadrul Ministerului Finanțelor (în continuare - DDP) a elaborat și a publicat pe pagina web oficială a MF, până la începutul trimestrului următor celui getsionar Calendarele desfășurării licitațiilor de vânzare a MS în formă de înscrieri în conturi pentru trimestrul III, IV 2018 și trimestrul I 2019. http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/pia%C8%9Ba-primar%C4%83-a-vms/comunicate-privind-plasarea-vms Raportul anual privind implementarea planului de gestionare a riscului operațional și de continuitate a activităților aferente managementului datoriei de stat pentru anul 2018 urmează a fi elaborat în trimestrul I 2019.

RO_6186_53-19_MinFin.pdf