Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.28 din 31 mai 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017

Numar 256-265 din data de 2018-05-31 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile a faptului că situațiile financiare ale Consiliului la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Sistemul de management financiar și control existent în cadrul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității se află la etapa de implementare, controlul intern nefiind funcțional. Circumstanțele respective au generat deficiențe, care au afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în rapoartele financiare privind exercițiul bugetar al anului 2017.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (7)

1. Să elaboreze și să aprobe un Plan de acțiuni de remediere a neconformităților constatate în cadrul prezentului audit.

2. Să asigure reflectarea în conturile extrabilanțiere a valorii bunurilor primite în folosință temporară, în valoare totală de 803,2 mii lei (pct. 4.1.).

3. Să întreprindă acțiunile impuse de cadrul regulator privind bunurile neutilizate în activitatea instituției pe parcursul mai multor ani (pct. 6.4.).

4. Să asigure întocmirea actelor de verificare (confirmare) a decontărilor cu furnizorii de bunuri, lucrări și servicii la finele fiecărei perioade de raportare (pct. 6.7.).

5. Să revizuiască prevederile cadrului normativ intern aferent retribuirii muncii, în special cu caracter stimulatoriu, cu specificarea în acesta a tipurilor de premii unice acordate, precum și a modului, condițiilor și indicatorilor care vor sta la baza calculării mărimii premiilor unice pentru angajați (pct. 6.6.1.).

6. Să sisteze calcularea pentru președintele Consiliului a sporului pentru acces la secretul de stat, cu inițierea procedurilor regulamentare de obținere a sporului respectiv (pct. 6.2.).

7. Să întreprindă acțiunile de rigoare ce țin de implementarea controlului financiar public intern, descrierea tuturor proceselor operaționale de bază, cu identificarea riscurilor aferente activităților pentru toate domeniile de activitate financiar-contabile (inventariere, retribuirea muncii, achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante etc.), cu evaluarea și monitorizarea lor permanentă (pct. 6.1.).

Cerinte (3)

2.1. Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.

2.2.1.Ministerului Finanțelor, pentru inițierea modificărilor de rigoare în Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, în special în art.8 alin.(2) și art.33 alin.(1), pentru a aduce prevederile acestora în concordanță și a exclude pe viitor tratarea lor neuniformă.

2.2.2. operarea modificărilor în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi în Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, în special completarea acestora cu prevederi exhaustive referitor la bunurile primite în comodat și în custodie, precum și la documentele primare cu regim special, care pot servi ca temei pentru reflectarea în evidența contabilă a instituțiilor bugetare (în conturile extrabilanțiere) a bunurilor primite de la organizațiile internaționale în gestiune economică, pentru utilizare temporară (locațiune/arendă/comodat) sau în custodie.