Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.18 din 14 mai 2018 cu privire la Raportul de audit al performanței ,,Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”

Numar 256-265 din data de 2018-05-14 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 15

Colectarea deplină și în termen a impozitelor și taxelor la Bugetul Public Național, prin exercitarea funcțiilor și atribuțiilor de administrare fiscală și vamală, reprezintă sarcina prioritară a Serviciului Fiscal de Stat și a Serviciului Vamal, în scopul asigurării finanțării cheltuielilor statului și consolidării bazei economice.
Pentru realizarea acestui deziderat strategic, organele fiscale și vamale urmau asigure un management instituțional adecvat, în vederea implementării obiectivelor și atingerii performanțelor în administrarea impozitelor și taxelor.
Activitățile desfășurate de auditul public extern, orientate spre evaluarea managementului, dar și a rezultatelor activității de administrare a impozitelor și taxelor de către organele fiscale și vamale, relevă că, funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor au fost influențate de nivelul de implementare și funcționare a sistemului de control intern al organelor cu atribuții de administrare fiscală și vamală, care a determinat insuficiența măsurilor administrative orientate spre obținerea rezultatelor scontate în raport cu resursele bugetare alocate.
Deși, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal au asigurat condițiile de organizare a sistemului de control intern, pentru a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate, evaluările și activitățile desfășurate de auditul public extern relevă unele rezerve în activitatea acestui sistem, fapt care a avut impact asupra  funcționalității și rezultativității operaționale aferente administrării impozitelor și taxelor.
Astfel, cu toate în anul 2017 sarcina de colectare a veniturilor la Bugetul Public Național, per ansamblu, a fost realizată integral de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, înregistrându-se tendințe pozitive de majorare a veniturilor bugetare din impozite și taxe (de la 38,6 mlrd. lei - în anul 2015 până la 50,3 mlrd. lei - în anul 2017), auditul relevă unele riscuri, vulnerabilități și situații problematice care au avut impact asupra administrării impozitelor și taxelor. Astfel, se remarcă neîncasarea de către Serviciul Fiscal de Stat față de sarcina de colectare a taxei pe valoare adăugată - cu 78,6 mil.lei (2015), precum și a impozitului pe venit - cu 33,8 mil.lei (2016) și respectiv - cu 78,8 mil.lei (2017). Concomitent, se relevă neîncasarea de către Serviciul Vamal față de sarcina de colectare a taxei pe valoare adăugată - cu 387,1 mil.lei (2015) și respectiv - cu 44,7 mil.lei (2017). Se atestă tendințe de creștere continuă la buget a restanțelor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat (de la 1844,6 mil.lei - în anul 2015, până la 2182 mil.lei - în anul 2017), precum și a celor administrate de către Serviciul Vamal (de la 307,2 mil.lei - în anul 2015, până la 385,8 mil.lei - în anul 2017).

Recomandari (15)

1. Să asigure promovarea continuă a conformării voluntare a contribuabililor prin întreprinderea acțiunilor prevăzute în Programul de conformare voluntară, cu instituirea unei proceduri de evaluare/raportare per sistem a rezultatelor implementării obiectivelor programului. (Subcapitolul 3.6.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: In scopul monitorizarii implementarii prevederilor Programului de conformare a contribuabililor, trimestrial se intocmeste si se prezinta nota conducerii SFS. Rezultatele implementarii Programului de conformare a contribuabililor in trimestrul II al anului 2018, constituie: - ponderea impozitelor si taxelor calculate la un leu vanzari la situatia din 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 a înregistrat о crestere de 14%; - ponderea impozitelor si taxelor achitate la un leu vanzari la situatia din 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 a inregistrat о crestere de 26%; - obligatiile fiscale calculate la bugetul public national inregistreaza crestere cu 117,2 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similara a anului precedent, sau cu 22%; - obligatiile fiscale achitate la bugetul public national inregistreaza crestere cu 96,6 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similara a anului precedent, sau cu 24%. Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: Rezultatele implementarii Programului de conformare a contribuabililor în trimestrul III al anului 2018, constituie: - ponderea impozitelor si taxelor calculate la un leu vanzari la situatia din 30.09.2018 comparativ cu 30.09.2017 a inregistrat о crestere de 23%; - ponderea impozitelor si taxelor achitate la un leu vanzari la situatia din 30.09.2018 comparativ cu 30.09.2017 a inregistrat о crestere de 26%; - obligatiile fiscale calculate la bugetul public national inregistreaza crestere cu 181,2 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similara a anului precedent, sau cu 23%; - obligatiile fiscale achitate la bugetul public national inregistreaza crestere cu 184,2 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similara a anului precedent, sau cu 23%. De asemenea, a fost aprobat Programul de conformare a contribuabililor pentru anii 2018-2019, care poate fi accesat la urmatorul link: http://www.sfs.md/programul_conformare_voluntara.aspx?file=10906

1. Să asigure continuitatea acțiunilor în realizarea performanțelor instituționale, asigurând corelarea indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor. (Subcapitolul 3.1.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: Serviciul Fiscal de Stat monitorizează procesul de raportare a performanțelor instituționale și la data de 20.07.2018 a prezentat Ministerului Finanțelor Raport de performanță la situația din 30.06.2018 (Anexa nr.II). Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: In vederea asigurarii continuitatii actiunilor in scopul realizarii performantelor institutionale, precum si asigurarii corelarii indicatorilor de performanta in activitatea de administrare a impozitelor si taxelor, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat, la data de 25.09.2018, Ministerului Finantelor propuneri de indicatori de perfomanta pentru anul 2019 in corelare cu obiectivele stabilite.

2. Să asigure realizarea sarcinii de colectare a veniturilor la BPN, prin executarea indicilor bugetari pe tipuri de venituri administrate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea sporirii nivelului de conformare voluntară a contribuabililor. (Subcapitolul 3.3.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: Pe parcursul a 9 luni ale naului 2018 la BPN au fost acumulate venituri administrate de SFS în sumă de 27426 mil.lei. Comparativ cu sarcina stabilită (25556,2 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 1869,9 mil.lei mai mult, sau cu 7,3%. La BS au fost incasate 12347,3 mil.lei, comparativ cu sarcina stabilită (11397,7 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 949,6 mil.lei mai mult, sau cu 8,3%. La BL încasarile au constituit 2849,9 mil.lei, comparativ cu sarcina stabilita (2628,8 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 221,1 mil.lei mai mult, sau cu 8,4%. La BASS s-au incasat 9333,9 mil.lei, comparativ cu sarcina stabilita (8800,5 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 533,4 mil.lei mai mult, sau cu 6%. La FAOAM s-au incasat 2894,9 mil.lei, comparativ cu sarcina stabilita (2729,2 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 165,7 mil.lei mai mult, sau cu 6%. Incasarile pe principalele timpuri de impozite si taxe pe parcursul a 9 luni ale anului 2018, se prezinta dupa cum urmeaza: la impozitnl pe venit au fost încasate 7152,7 mil.lei; la impozite pe proprietate au fost incasate 446,4 mil.lei; la TVA au fost incasate 5205,6 mil.lei; la Accize au fost incasate 355,2 mil.lei; la alte impozite si taxe pe marfuri si servicii au fost incasate 679,4 mil.lei; la venituri din proprietate au fost incasate 260,4 mil.lei. Totodata, in vederea imbunatatirii procesului de deservire fiscala si majorarii nivelului de conformare au fost intreprinse urmatoarele actiuni: - a fost elaborat și aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.473 din 14.09.2018 cu privire la aprobarea Strategiei de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020 (Anexa nr.III), - a fost elaborat Conceptul manualului operational in domeniul deservirii contribuabililor. Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: Pe parcursul a 11 luni ale anului 2018 la BPN au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat in suma de 33173,9 mil.lei. Comparativ cu sarcina stabilita (31296,7 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 1877,2 mil.lei mai mult, sau cu 6,0%. La BS au fost încasate 14677,7 mil.lei sau cu 6,5% mai mult decat cu sarcina stabilita (13785,6 mil.lei). La BL incasarile au constituit 3443,1 mil.lei sau cu 6,4% mai mult decat sarcina stabilita (3236,6 mil.lei). La BASS s-au încasat 11453,3 mil.lei sau cu 5,1% mai mult decat sarcina stabilita (10896,6 mil.lei). La FAOAM s-au incasat 3599,8 mil.lei sau cu 6,6% mai mult decat sarcina stabilita (3377,9 mil.lei). Incasarile pe principalele tipuri de impozite si taxe pe parcursul a 11 luni ale anului 2018, se prezinta dupa cum urmeaza: la impozitul pe venit au fost încasate 8240,3 mil. lei; la impozite pe proprietate au fost încasate 517,3 mil. lei; la TVA au fost încasate 6464,4 mil. lei; la accize au fost încasate 418,6 mil. lei; la alte impozite si taxe pe marfuri si servicii au fost încasate 749,7 mil. lei; la venituri din proprietate au fost încasate 286,1 mil. lei. Totodata, in vederea îmbunatatirii procesului de deservire fiscala si majorarii nivelului de conformare au fost întreprinse urmatoarele actiuni: a fost elaborata Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020 si aprobata prin Ordinul SFS nr. 473 din 14.09.2018.

3. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare, prin intensificarea acțiunilor întreprinse de către subdiviziunile cu atribuții de executare silită, în vederea diminuării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: A fost elaborate și aprobata Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018, prin care s-a dispus intensificarea eforturilor in partea ce ține de recuperarea cit mai rapida și pe deplin a restantelor adrnise de catre contribuabili, prin aplicarea diversificata a masurilor de asigurare silita reglementate de legislatia in vigoare. Despre rezultatele actiunilor intreprinse vor fi intocmite rapoarte și prezentate conducerii in luna noiembrie 2018. (Anexa nr.IV) Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: In vederea asigurarii continuitatii procesului de monitorizare, precum si diminuarii restantelor la BPN, a fost elaborata, aprobata si remisa subdiviziunilor responsabile Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018, prin care s-a dispus intensificarea eforturilor în partea ce ține de recuperarea cit mai rapida și pe deplin a restantelor admise de catre contribuabili.(Anexa nr.I) Serviciul Fiscal de Stat, asigura monitorizarea continua a activitatii Directiilor generale administrare fiscala, prin efectuarea periodica a deplasarilor în scopul acordarii suportului subdiviziunilor cu atributii de executare silita, in vederea diminuarii restantelor la BPN. Ca rezultat al actiunilor întreprinse, la situatia din 30.11.2018, conform datelor din Sistemul Informational al Serviciului Fiscal de Stat se inregistreaza restanta la plati de baza la Bugetul public national in suma totala de 1095,6 mil.lei. Comparativ cu situatia din 31.12.2017, restanta la platile de baza la Bugetul public national inregistreaza diminuare cu 41,5 mil.lei sau cu 4%.

4. Să asigure aplicarea promptă și eficientă a modalităților de executare silită a obligației fiscale, în vederea recuperării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: Prin Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018 s-a dispus efectuarea analizei și intreprinderea prompta a actiunilor de executare silita fata de contribuabilii restantieri care inregistreaza restante de peste 1,0 mil.lei, despre rezultatele carora vor fi intocmite rapoarte și prezentate conducerii in luna noiembrie 2018. De asemenea, in scopul imbunatatirii procedurilor de executare silita a fost descrisa procedura privind ridicarea mijloacelor banești in numerar și aprobata prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.356 din 29.06.2018. (Anexa nr. V) Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: Prin Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018 s-a dispus efectuarea analizei și întreprinderea prompta a actiunilor de executare silita fata de contribuabilii restantieri care inregistreaza restate de peste 1,0 mil .lei. In acest context, a fost elaborat si prezentat conducerii Serviciului Fiscal de Stat Raportul privind actiunile întreprinse. (Anexa nr. II) Totodata, in scopul stingerii obligatiilor fiscale ale contribuabililor restantieri, de catre Serviciul Fiscal de Stat au fost aplicate modalitatile de executare silita prevazute de Codul fiscal, prin intermediul carora, la situatia din 30.11.2018 au fost incasate 1058,5 mil.lei, sau cu 55,8 mil.lei mai mult fata de 30.11.2017, inclusiv: - 1001,7 mil.lei mcasate din conturile bancare ale contribuabililor restantieri si debitorilor acestora, sau cu 102,7 mil.lei mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2017; - au fost ridicate mijloace banesti din casieriile agentilor economici restantieri in suma de 56,7 mil.lei, sau cu 1,5 mil.lei mai putin fata de aceeasi perioada a anului 2017; - au fost comercializate bunuri in contul stingerii restantelor in suma de 0,14 mil.lei. De asemenea, urmare a modificarii si completarii Ordinului SFS nr. 42 din 31 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea „Manualului operational privind managementul arieratelor”, in scopul imbunatatirii procedurilor de executare silita, a fost descrisa procedura privind ridicarea mijloacelor banești in numerar și aprobata prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.356 din 29.06.2018.

5. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare a activității subdiviziunilor cu atribuții de control, în vederea realizării performanțelor stabilite în activitatea de administrare fiscală și vamală. (Subcapitolul 3.7.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: In scopul monitorizarii executarii planurilor de control fiscal in aspectul eficientizarii și rezultativitații controalelor fiscale, trimestrial se intocmeste și se prezinta raport conducerii SFS. Pentru semestrul 1 al anului 2018 au fost efectuate 561 de controale fiscale in baza planului de control, in rezultatul carora au fost calculate suplimentar la buget 110,0 mil.lei, inclusiv sumele calculate prin metode și surse indirecte constituie 9,8 mil.lei, dintre care incasat- 41,8 mil.lei. Nivelul de rezultativitate a controalelor fiscale este de 94,8%. Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: In scopul monitorizarii executarii planurilor de control fiscal in aspectul eficientizarii rezultativitații controalelor fiscale, trimestrial se intocmeste și se prezinta raport conducerii SFS. Pentru semestrul III al anului 2018 au fost efectuate 876 de controale fiscale in baza planului de control, in rezultatul carora au fost calculate suplimentar la buget 190 mil.lei, inclusiv sumele calculate prin metode și surse indirecte constituie 30,7 mil.lei, dintre care incasat- 64,5 mil.lei. Nivelul de rezultativitate a controalelor fiscale este de 93,7%. Totodata, au fost analizate 10 acte de control si prezentate note-raport conducerii Serviciului Fiscal de Stat. Ca rezultat, au fost dispuse actiuni suplimentare privind aplicarea masurii de conformare fortata precum si atentionarea agenților economici asupra respectarii legislatiei fiscale.

6. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de management financiar și control, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților generate de procesul de reorganizare instituțională. (Subcapitolul 3.9.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: In perioada 14-27.09.2018, de catre Directia audit intern a fost realizata misiunea de audit intern cu titlul „Evaluarea conformitatii sistemului de management financiar și control la standardele nationale de control intern in cadrul SFS”. Raportul de audit intern se anexeaza. (Anexa nr. VI) Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: In perioada 14-27.09.2018, de catre Directia audit intern a fost realizata misiunea de audit intern cu titlul „Evaluarea conformitatii sistemului de management financiar și control la standardele nationale de control intern în cadrul SFS”.

1. Să asigure implementarea modulului informațional, pentru calcularea deplină a penalităților aferente obligațiilor vamale, în vederea înregistrării, evidenței și raportării veridice a situației privind restanțele plătitorilor vamali la bugetul de stat. (Subcapitolul 3.5.)

2. Să asigure elaborarea unui program de conformare voluntară, cu definirea obiectivelor și indicatorilor de performanță, evaluarea domeniilor de activitate cu risc sporit de neconformare și realizarea măsurilor necesare în vederea implementării programului. (Subcapitolul 3.6.)

1. Să asigure continuitatea acțiunilor în realizarea performanțelor instituționale, asigurând corelarea indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor. (Subcapitolul 3.1.)

2. Să asigure realizarea sarcinii de colectare a veniturilor la BPN, prin executarea indicilor bugetari pe tipuri de venituri administrate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea sporirii nivelului de conformare voluntară a contribuabililor. (Subcapitolul 3.3.)

3. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare, prin intensificarea acțiunilor întreprinse de către subdiviziunile cu atribuții de executare silită, în vederea diminuării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

4. Să asigure aplicarea promptă și eficientă a modalităților de executare silită a obligației fiscale, în vederea recuperării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

5. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare a activității subdiviziunilor cu atribuții de control, în vederea realizării performanțelor stabilite în activitatea de administrare fiscală și vamală. (Subcapitolul 3.7.)

6. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de management financiar și control, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților generate de procesul de reorganizare instituțională. (Subcapitolul 3.9.)

Cerinte (8)

2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea analizei situațiilor constatate de audit și întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru a asigura implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/38 din 01.10.2018: În scopul implementării recomandărilor din Raportul de audit, a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 14.09.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind implemenatrea recomandărilor Curții de Conturi ce vizează funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor". Despre progresele implementării Planului de măsuri, Curtea de Conturi va fi informată la următorul termen de raportare, stipulat în Hotărâre.

2.1.2. să intensifice procesul de monitorizare a realizării de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal a indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor, în vederea realizării obiectivelor strategice;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/38 din 01.10.2018: În scopul implementării recomandărilor din Raportul de audit, a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 14.09.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind implemenatrea recomandărilor Curții de Conturi ce vizează funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor". Despre progresele implementării Planului de măsuri, Curtea de Conturi va fi informată la următorul termen de raportare, stipulat în Hotărâre.

2.1.3. să elaboreze procese și proceduri exhaustive pentru monitorizarea activității subdiviziunilor cu atribuții de încasare silită a obligației fiscale și vamale, în vederea recuperării restanțelor la Bugetul Public Național;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/38 din 01.10.2018: În scopul implementării recomandărilor din Raportul de audit, a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 14.09.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind implemenatrea recomandărilor Curții de Conturi ce vizează funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor". Despre progresele implementării Planului de măsuri, Curtea de Conturi va fi informată la următorul termen de raportare, stipulat în Hotărâre.

2.1.4. să asigure monitorizarea implementării de către Serviciul Vamal a modulului informațional, pentru calcularea deplină a penalităților aferente obligațiilor vamale, în vederea înregistrării, evidenței și raportării veridice a situației privind restanțele plătitorilor vamali la bugetul de stat;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/38 din 01.10.2018: În scopul implementării recomandărilor din Raportul de audit, a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 14.09.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind implemenatrea recomandărilor Curții de Conturi ce vizează funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor". Despre progresele implementării Planului de măsuri, Curtea de Conturi va fi informată la următorul termen de raportare, stipulat în Hotărâre.

2.1.5. să reglementeze modul de elaborare de către organele fiscale și vamale a estimărilor privind veniturile administrate, în vederea îmbunătățirii prognozelor la stabilirea/fundamentarea sarcinii de colectare a veniturilor bugetare;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/38 din 01.10.2018: În scopul implementării recomandărilor din Raportul de audit, a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 14.09.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind implemenatrea recomandărilor Curții de Conturi ce vizează funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor". Despre progresele implementării Planului de măsuri, Curtea de Conturi va fi informată la următorul termen de raportare, stipulat în Hotărâre.

2.1.6. să elaboreze un mecanism de estimare a evaziunii fiscale și vamale, în vederea cuantificării acestui fenomen, care afectează administrarea veniturilor bugetare;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/38 din 01.10.2018: În scopul implementării recomandărilor din Raportul de audit, a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 14.09.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind implemenatrea recomandărilor Curții de Conturi ce vizează funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor". Despre progresele implementării Planului de măsuri, Curtea de Conturi va fi informată la următorul termen de raportare, stipulat în Hotărâre. Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: Actualmente Serviciul Fiscal de Stat dispune de o metodologie de calculare a decalajului fiscal aprobată prin Ordinul IFPS nr.775 din 18.08.2016. Astfel, pe parcursul perioadei 01.01.2018-30.09.2018, a fost estimat decalajul fiscal aferent următoarelor domenii de activitate: - servicii medicale și de întreținere corporală; - agenți economici importatori de fructe și; - agenți economici importatori de flori.

2.2. Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal și se propune examinarea rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal și se propune examinarea rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018, Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: In scopul inlaturarii deficientelor constatate de audit si implementarii recomandarilor expuse in Raportul de audit, a fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.488 din 18 septembrie 2018 cu privire la implementarea recomandarilor din Hotararea Curtii de Conturi nr.18 din 14.05.2018. (Anexanr.1)