Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.18 din 14 mai 2018 cu privire la Raportul de audit al performanței ,,Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”

Numar 256-265 din data de 2018-05-14 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 15

Colectarea deplină și în termen a impozitelor și taxelor la Bugetul Public Național, prin exercitarea funcțiilor și atribuțiilor de administrare fiscală și vamală, reprezintă sarcina prioritară a Serviciului Fiscal de Stat și a Serviciului Vamal, în scopul asigurării finanțării cheltuielilor statului și consolidării bazei economice.
Pentru realizarea acestui deziderat strategic, organele fiscale și vamale urmau asigure un management instituțional adecvat, în vederea implementării obiectivelor și atingerii performanțelor în administrarea impozitelor și taxelor.
Activitățile desfășurate de auditul public extern, orientate spre evaluarea managementului, dar și a rezultatelor activității de administrare a impozitelor și taxelor de către organele fiscale și vamale, relevă că, funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor au fost influențate de nivelul de implementare și funcționare a sistemului de control intern al organelor cu atribuții de administrare fiscală și vamală, care a determinat insuficiența măsurilor administrative orientate spre obținerea rezultatelor scontate în raport cu resursele bugetare alocate.
Deși, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal au asigurat condițiile de organizare a sistemului de control intern, pentru a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate, evaluările și activitățile desfășurate de auditul public extern relevă unele rezerve în activitatea acestui sistem, fapt care a avut impact asupra  funcționalității și rezultativității operaționale aferente administrării impozitelor și taxelor.
Astfel, cu toate în anul 2017 sarcina de colectare a veniturilor la Bugetul Public Național, per ansamblu, a fost realizată integral de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, înregistrându-se tendințe pozitive de majorare a veniturilor bugetare din impozite și taxe (de la 38,6 mlrd. lei - în anul 2015 până la 50,3 mlrd. lei - în anul 2017), auditul relevă unele riscuri, vulnerabilități și situații problematice care au avut impact asupra administrării impozitelor și taxelor. Astfel, se remarcă neîncasarea de către Serviciul Fiscal de Stat față de sarcina de colectare a taxei pe valoare adăugată - cu 78,6 mil.lei (2015), precum și a impozitului pe venit - cu 33,8 mil.lei (2016) și respectiv - cu 78,8 mil.lei (2017). Concomitent, se relevă neîncasarea de către Serviciul Vamal față de sarcina de colectare a taxei pe valoare adăugată - cu 387,1 mil.lei (2015) și respectiv - cu 44,7 mil.lei (2017). Se atestă tendințe de creștere continuă la buget a restanțelor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat (de la 1844,6 mil.lei - în anul 2015, până la 2182 mil.lei - în anul 2017), precum și a celor administrate de către Serviciul Vamal (de la 307,2 mil.lei - în anul 2015, până la 385,8 mil.lei - în anul 2017).

Recomandari (15)

1. Să asigure promovarea continuă a conformării voluntare a contribuabililor prin întreprinderea acțiunilor prevăzute în Programul de conformare voluntară, cu instituirea unei proceduri de evaluare/raportare per sistem a rezultatelor implementării obiectivelor programului. (Subcapitolul 3.6.)

1. Să asigure continuitatea acțiunilor în realizarea performanțelor instituționale, asigurând corelarea indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor. (Subcapitolul 3.1.)

2. Să asigure realizarea sarcinii de colectare a veniturilor la BPN, prin executarea indicilor bugetari pe tipuri de venituri administrate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea sporirii nivelului de conformare voluntară a contribuabililor. (Subcapitolul 3.3.)

3. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare, prin intensificarea acțiunilor întreprinse de către subdiviziunile cu atribuții de executare silită, în vederea diminuării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

4. Să asigure aplicarea promptă și eficientă a modalităților de executare silită a obligației fiscale, în vederea recuperării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

5. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare a activității subdiviziunilor cu atribuții de control, în vederea realizării performanțelor stabilite în activitatea de administrare fiscală și vamală. (Subcapitolul 3.7.)

6. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de management financiar și control, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților generate de procesul de reorganizare instituțională. (Subcapitolul 3.9.)

1. Să asigure implementarea modulului informațional, pentru calcularea deplină a penalităților aferente obligațiilor vamale, în vederea înregistrării, evidenței și raportării veridice a situației privind restanțele plătitorilor vamali la bugetul de stat. (Subcapitolul 3.5.)

2. Să asigure elaborarea unui program de conformare voluntară, cu definirea obiectivelor și indicatorilor de performanță, evaluarea domeniilor de activitate cu risc sporit de neconformare și realizarea măsurilor necesare în vederea implementării programului. (Subcapitolul 3.6.)

1. Să asigure continuitatea acțiunilor în realizarea performanțelor instituționale, asigurând corelarea indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor. (Subcapitolul 3.1.)

2. Să asigure realizarea sarcinii de colectare a veniturilor la BPN, prin executarea indicilor bugetari pe tipuri de venituri administrate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea sporirii nivelului de conformare voluntară a contribuabililor. (Subcapitolul 3.3.)

3. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare, prin intensificarea acțiunilor întreprinse de către subdiviziunile cu atribuții de executare silită, în vederea diminuării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

4. Să asigure aplicarea promptă și eficientă a modalităților de executare silită a obligației fiscale, în vederea recuperării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

5. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare a activității subdiviziunilor cu atribuții de control, în vederea realizării performanțelor stabilite în activitatea de administrare fiscală și vamală. (Subcapitolul 3.7.)

6. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de management financiar și control, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților generate de procesul de reorganizare instituțională. (Subcapitolul 3.9.)

Cerinte (8)

2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea analizei situațiilor constatate de audit și întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru a asigura implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.1.2. să intensifice procesul de monitorizare a realizării de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal a indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor, în vederea realizării obiectivelor strategice;

2.1.3. să elaboreze procese și proceduri exhaustive pentru monitorizarea activității subdiviziunilor cu atribuții de încasare silită a obligației fiscale și vamale, în vederea recuperării restanțelor la Bugetul Public Național;

2.1.4. să asigure monitorizarea implementării de către Serviciul Vamal a modulului informațional, pentru calcularea deplină a penalităților aferente obligațiilor vamale, în vederea înregistrării, evidenței și raportării veridice a situației privind restanțele plătitorilor vamali la bugetul de stat;

2.1.5. să reglementeze modul de elaborare de către organele fiscale și vamale a estimărilor privind veniturile administrate, în vederea îmbunătățirii prognozelor la stabilirea/fundamentarea sarcinii de colectare a veniturilor bugetare;

2.1.6. să elaboreze un mecanism de estimare a evaziunii fiscale și vamale, în vederea cuantificării acestui fenomen, care afectează administrarea veniturilor bugetare;

2.2. Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal și se propune examinarea rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.2. Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal și se propune examinarea rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;