Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 32 din 21 iunie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017

Numar 256-265 din data de 2018-06-21 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 1

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale Consiliului Concurenței prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” .

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (1)

1. să asigure recepționarea bunurilor/serviciilor achiziționate în strictă conformitate cu clauzele contractuale (pct. 6.2. din prezentul Raport).

response:
Scris. Cons.Concurenței nr.SCB-02/05-122 din 23.01.2019: 1. A fost elaborat descrierea grafică a procesului de monitorizare privind executarea contractelor; 2. A fost elaborat și publicat pe site Raportul privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice trimestrial. Raportul poate fi accesat pe link-ul https://competition.md/slidepageview.php?l=ro&idc=111&t=/Transparenta/Achizitii-publice/Raport-achizitii

Cerinte (1)

2.1. Consiliului Concurenței, pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris. Cons.Concurenței nr.SCB-02/05-122 din 23.01.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.