Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.30 din 19 iunie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Oficiului Avocatului Poporului la 31 decembrie 2017

Numar 267-275 din data de 2018-06-19 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile a faptului că situațiile financiare ale Oficiului Avocatului Poporului la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (7)

1. Să elaboreze și să aprobe un plan de acțiuni pentru remedierea neconformităților constatate în cadrul prezentului audit.

response:
Scris. Avocatul Poporului nr.12-9/38 din 20.05.2019: In vederea realizärii recomandärilor Curții de Conturi către Oficiul Avocatului Poporului în cadrul auditului situaîiilor financiare ale institutiei încheiate la 31 decembrie 2017, a fostaprobat Planul de actiuni pentru remedierea neconformitătilor constatate în cadrul acestui audit. (Anexa 1. Copia de pe Planul de actiuni pentru remedierea neconformitätilor constatate în cadrul misiunii de audit aprobat).

2. Să realizeze acțiunile impuse de cadrul regulator referitor la casarea bunurilor nefuncționale (pct.4.3.).

response:
Scris. Avocatul Poporului nr.12-9/38 din 20.05.2019: In perioada următoare finisării misiunii de audit de către auditorii Curtii de Conturi, Avocatul Poporului a emis Ordinul nr.01-l/25 din 08.10.2018 "Cu privire la instituirea Comisiei de casare a bunurilor uzate, raportate la Mijloace fixe". Ulterior, conform recomandărilor Curtii de Conturi a fost perfectat Actul nr. I din 09 octombrie 2018, prin care a fost examinată lista bunurilor uzate pentru a fl trecute la pierderi si au fost perfectate procesele verbale de casare a mijloacelor fixe pentru fiecare mijloc fix separat. In rezultat, au fost casate mijloacele fixe defecte, uzate fizic moral în sumä totală de 178862.88 lei. In urma inventarierii mijloacelor fixe efectuate în perioada 01 decembrie - 31 decembrie 2018 comisia a întocmit lista de Mijloace fixe ce necesitä a fi casate. La 28 februarie 2019 au fost perfectate procesele verbale si a fost efectuatä casarea mijloacelor fixe defecte în sumă de 151871,01 lei (Anexa 2.1. Copia de pe Ordinul nr.01-l/25 din 08.10.2018; Anexa 2.2, Copia de pe Actul nr.l din 09 octombrie 2018; Anexa 2,3 Copia de pe Nota de contabilitate nr.10 pentru luna octombrie 2018; Anexa 2,4, Copia de pe Procesul verbal al comisiei de inventariere; Anexa 2.5. Copia de pe Nota suplimentară; Anexa 2.6. Copia de pe Nota de contabilitate nr.10 pentru luna februarie 2019)

3. Să întreprindă măsuri pentru asigurarea înregistrării în evidența contabilă a OAP a 2 autoturisme procurate din contul contribuției la proiectul extern (pct.4.2.).

response:
Scris. Avocatul Poporului nr.12-9/38 din 20.05.2019: La data de 12.06.2018 26.06.2018 au fost înmatriculate pe numele institutiei au fost înregistrate în evidenta contabilă a Oficiului Avocatului Poporului autoturismele procurate din contul contributiei la proiectul extern. La data de 21.11,2018 a fost semnat de către părți actul de primire predare nr.l conform Acordului de Cofinantare semnat de părti la data de 03.1 1.2017 (Anexa 3.1. Copia de pe Actul nr.l din 21.11.2018; Anexa 3.2. Copia de pe Certificatul de înmatriculare din 12.06.2018 a autoturismului KIA MOU 628; Anexa 3.3. Copia de pe Certificatul de înmatriculare din 26.06.2018 a autoturismului PEUGEOT ZDD 296)

4. Să elaboreze Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de Dezvoltare Strategică, cu identificarea resurselor necesare pentru realizarea acestuia (pct.5.1.).

response:
Scris. Avocatul Poporului nr.12-9/38 din 20.05.2019: La 12 iunie 2018 Avocatul Poporului a aprobat Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2018-2022, care reflectă prioritătile Avocatului Poporului Avocatului Poporului pentru drepturile copilului pe termen mediu, conform mandatului acestora. Deși proiectul documentului a fost definitivat în luna februarie 2018, aprobarea acestuia a fost considerată inoportună la acel moment deoarece se astepta aprobarea de către Parlament a Planului national de actiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, acreditarea Oficiului Avocatului Poporului de cätre structurile ONU, precum si reorganizarea internä în vederea optimizării unor fluxuri de lucru. Programul de dezvoltare strategica (PDS) al Oficiului Avocatului Poporului a identificat descrie cadrul de priorităti siobiective strategice pe termen mediu în ceea ce privește prevenirea încălcăprii, protectia promovarea drepturilor omului în Republica Moldova. Prioritătile si obiectivele strategice trasate vizează producerea schimbărilor pozitive la nivel de sistem, a „purtătorilor de responsabilităti" (autorităti/institutii) si „detinătorii de drepturi" (persoane), în special în ceea ce priveste drepturile omului/copilului cele mai frecvent încălcate si/sau grupuri vulnerabile/dezavantajate. La baza PDS-ului au fost luate documentele strategice nationale, standardele internationale privind Institutiile Nationale de Protecție a Drepturilor Omului, precum si situatia în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova. PDS-ul a fost elaborat în baza principiilor managementului bazat pe rezultate (MBR), prin care se doreste ca interventiile propuse de către echipa OAP sä producä în primul rând rezultate/schimbări la nivelul sistemului drepturilor omului în Republica Moldova, care pot fi măsurate constant îmbunătătite în baza unui mecanism intern de monitorizare, evaluare raportare a rezultatelor. Din acest considerent, PDS este structurat după cum urmează: Profilul organizatiei Situatia drepturilor omului în Republica Moldova Analiza SWOT Cadrul de prioritäti Cadrul de rezultate Cadrul de initiative Cadrul de monitorizare, evaluare raportare Managementul riscurilor Anexe (informații privind activitatea OAP pentru anii 2015-2017; matricea indicatorilor cheie de performantă; cadrul de responsabilitate pentru realizarea obiectivelor strategice). Cadrul de initiative este structurat în priorităti fiecare prioritate descrie detaliat tipul de initiative, descrierea succintă a fiecărei initiative, precum si stabileste perioada de implementare. Cadrul de monitorizare, evaluare raportare reflectă indicatorii de progres cu tinte anuale la nivel de rezultate propuse aferente fiecărui obiectiv strategic stabilit. OAP ajusteazä treptat instrumentele sale interne privind colectarea analiza datelor, inclusiv în baza sistemului de indicatori de monitorizare/progres descris în acest capitol. Respectiv, structura PDS-ului, precum modul în care este descris Cadrul de initiative si Cadrul de monitorizare, evaluare raportare pot fi asimilate unui Plan de actiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare strategicä. Mai mult decât atât, la nivel tactic operational, Oficiul Avocatului Poporului elaborează anual Planul de activitate al institutiei si Planurile de actiuni ale subdiviziunilor structurale, la baza cărora sunt luate prioritățile initiativele descrise în PDS. In partea ce tine de identificarea resurselor necesare pentru realizarea PDS-ului, trebuie de mentionat că programul "Drepturile omului" se regăsește în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu. Acesta presupune mai multe surse de finantare, inclusiv bugetul public national comunitatea partenerilor de dezvoltare. In procesul elaborării propunerilor cätre Ministerul Finantelor pentru includerea ulterioară a necesitătilor financiare ale institutiei în limitele preliminare de cheltuieli pentru elaborarea CBTM pentru următorii ani se tine cont de prioritătile initiativele descrise în PDS. Totodată, OAP beneficiază de suport pentru realizarea unor initiative din partea Consiliului Europei, PNUD Moldova si OHCHR Moldova.

5. Să întreprindă acțiunile de rigoare privind implementarea controlului financiar public intern, cu identificarea riscurilor aferente activităților pentru toate domeniile de activitate financiar-contabile (inventariere, retribuirea muncii, achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante etc.), evaluarea și monitorizarea lor permanentă (pct.6.1.).

response:
Scris. Avocatul Poporului nr.12-9/38 din 20.05.2019: Intru formalizarea implementării controlului intern managerial, prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 01-1/29 din 19.10.2018 în cadrul Oficiului Avocatului Poporului a fost instituit grupul de lucru pentru implementarea sistemului de control intern managerial a fost desemnat coordonatorul grupului de lucru, care este responsabil de coordonarea monitorizarea activitătii de implementare a sistemului de control intern managerial. Totodată, a fost aprobat Planul de actiuni pentru implementarea dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru ani 2019-2020. În Plan se regăsesc acțiunile identificate de OAP în vederea asigurärii implementärii Standardelor nationale de control intern managerial, indicatorii, termenul limitä de realizare si responsabilii. Pentru asigurarea realizării Standardului national de control intern nr.9 "Managementul riscurilor" institutia identificä anual riscurile majore asociate obiectivelor stabilite. Riscurile identificate, precum si măsurile de minimizare a acestora sunt parte componentä a Planurilor anuale de actiuni ale subdiviziunilor structurale. In acest sens, conform recomandärilor auditorilor Curții de Conturi în Sectia financiara dministrativă a fost elaborat Registrul riscurilor sunt întreprinse măsuri pentru controlul si minimizarea riscurilor. (Anexa 5.1. Copia de pe Ordinul nr. 01-1/29 din 19.10.2018 Cu privire la implementarea sistemului de management financiar control în cadrul OAP Anexa 5.2. Copia de pe Planul de actiuni pentru implementarea dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul OAP pentru anii 2019-2020 Anexa 5.2. Copia de pe Registrul Riscurilor al Sectiei financiar-administrative a OAP)

6. Să revizuiască prevederile cadrului normativ intern aferent retribuirii muncii, în special, cu caracter stimulator, specificând în acesta tipurile de premii unice acordate, precum și modul, condițiile și indicatorii care vor sta la baza calculării mărimii acestora (pct.6.2.).

response:
Scris. Avocatul Poporului nr.12-9/38 din 20.05.2019: Odată cu punerea în aplicare a Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, au fost modificate reglementările referitoare la retribuirea muncii, în special, cele cu caracter stimulator, iar art. 21 a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar deja stabileste mărimea, modul si conditiile de acordare a premiilor unice. In acest sens, prin Ordinul Avocatului Poporului nr.01-l/7 din 01.04.2019 în cadrul Oficiului Avocatului Poporului a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. (Anexa 6.1. Copia de pe ordinul nr.01-l/7 din 01.04.2019; Anexa 6.2. Copia de pe Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță)

7. Să asigure planificarea achizițiilor publice în baza calculelor, analizelor obiective și ținând cont de necesitățile bine definite (pct.6.4.).

response:
Scris. Avocatul Poporului nr.12-9/38 din 20.05.2019: Pentru implementarea recomandărilor auditului prin Ordinul Avocatul Poporului nr. 01-1/4 din 18.03.2019 a fost creat grupul de lucru privind achizitiile publice, în care sunt stabilite atributiile obligatiile fiecărui membru al grupului de lucru. In scopul asigurării transparentei în procesul de achiziții publice, la începutul anului 2019, pe site-ul institutiei a fost publicat Planul de achiziție pentru anul 2019 al Oficiului Avocatului Poporului. La efectuarea achizitiilor membrii grupului de lucru se ghidează de Planul aprobat în institutie. (Anexa 7.1. Copia de pe Ordinul nr.01-l/4 din 18.03.2019 Anexa 7.2, Copia de pe Planul de achizitie pentru anul 2019)

Cerinte (1)

2.1. Oficiului Avocatului Poporului, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit