Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.30 din 19 iunie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Oficiului Avocatului Poporului la 31 decembrie 2017

Numar 267-275 din data de 2018-06-19 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile a faptului că situațiile financiare ale Oficiului Avocatului Poporului la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (7)

1. Să elaboreze și să aprobe un plan de acțiuni pentru remedierea neconformităților constatate în cadrul prezentului audit.

2. Să realizeze acțiunile impuse de cadrul regulator referitor la casarea bunurilor nefuncționale (pct.4.3.).

3. Să întreprindă măsuri pentru asigurarea înregistrării în evidența contabilă a OAP a 2 autoturisme procurate din contul contribuției la proiectul extern (pct.4.2.).

4. Să elaboreze Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de Dezvoltare Strategică, cu identificarea resurselor necesare pentru realizarea acestuia (pct.5.1.).

5. Să întreprindă acțiunile de rigoare privind implementarea controlului financiar public intern, cu identificarea riscurilor aferente activităților pentru toate domeniile de activitate financiar-contabile (inventariere, retribuirea muncii, achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante etc.), evaluarea și monitorizarea lor permanentă (pct.6.1.).

6. Să revizuiască prevederile cadrului normativ intern aferent retribuirii muncii, în special, cu caracter stimulator, specificând în acesta tipurile de premii unice acordate, precum și modul, condițiile și indicatorii care vor sta la baza calculării mărimii acestora (pct.6.2.).

7. Să asigure planificarea achizițiilor publice în baza calculelor, analizelor obiective și ținând cont de necesitățile bine definite (pct.6.4.).

Cerinte (1)

2.1. Oficiului Avocatului Poporului, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit